Κεφάλαιο 6 Απορρόφηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 6 Απορρόφηση"

Transcript

1 Κεφάλαιο 6 Απορρόφηση Σύνοψη Απορρόφηση αεριών ονομάζεται η φυσική διεργασία απομάκρυνσης ενός ή περισσοτέρων συστατικών ενός αερίου ρεύματος προς ένα μη πτητικό υγρό, το οποίο διαλύει αυτό(α) το(α) συστατικό(α). Εκρόφηση (εξάντληση) ονομάζεται η αντίστροφη διεργασία, κατά την οποία ένα ή περισσότερα αέρια μεταφέρονται από ένα διάλυμα προς ένα αδρανές αέριο ή ατμό. Ειδικότερα στα επόμενα εξετάζονται: Ισορροπία αερίου υγρού, περιγραφή της διεργασίας, μαθηματικό πρότυπο απορρόφησης - εκρόφησης αραιού μίγματος, παράδειγμα εφαρμογής απορρόφησης - εκρόφησης αραιού μίγματος, μαθηματικό πρότυπο απορρόφησης πυκνού μίγματος, παράδειγμα εφαρμογής απορρόφησης πυκνού μίγματος, μαθηματικό πρότυπο απορρόφησης σε πύργο με πληρωτικό υλικό. 6.1 Ισορροπία Αέριου - Υγρού Η ισορροπία αερίου - υγρού εκφράζει ουσιαστικά τη διαλυτότητα του αερίου στο συγκεκριμένο υγρό, και αποτελεί συνάρτηση της θερμοκρασίας και της μερικής πίεσης του αερίου στην αέρια φάση. Συχνά τα συστήματα αερίου - υγρού ακολουθούν το νόμο του Henry και στον Πίνακα 6.1 δίνονται οι εξισώσεις που περιγράφουν την ισορροπία τέτοιων συστημάτων. Η Εξίσωση 6.1 εκφράζει τη σχέση της μερικής πίεσης ενός συστατικού στην αέρια φάση με τη συγκέντρωσή του στην υγρή φάση με την οποία βρίσκεται σε επαφή. Η σταθερά αναλογίας ονομάζεται σταθερά Henry. Στην περίπτωση τέλειων διαλυμάτων, τα οποία υπακούουν στο νόμο του Raoult, η σταθερά Henry είναι ίση με την τάση ατμών του συστατικού στη θερμοκρασία του διαλύματος, που μπορεί να υπολογιστεί με την εξίσωση Antoine (Κεφ. 1) ή την εξίσωση Wagner (Perry & Chilton, 1997). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Εξίσωση 6.2 αντί της 6.1. για την έκφραση της ισορροπίας αερίου - υγρού. Η Εξίσωση 6.3 είναι η γνωστή εξίσωση Dalton, που εκφράζει το μοριακό κλάσμα κάποιου συστατικού στην αέρια φάση ως συνάρτηση της μερικής πίεσής του και της ολικής πίεσης, ενώ η Εξίσωση 6.4 συνδέει τα μοριακά κλάσματα του συστατικού στις δύο φάσεις. Η Εξίσωση 3.5 υπολογίζει το συντελεστή αναλογίας της προηγούμενης εξίσωσης και η Εξίσωση 6.6 εκφράζει τη μεταβολή της σταθεράς Henry, συναρτήσει της θερμοκρασίας, μέσω μιας εξίσωσης της μορφής Arrheniu, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να περιγράψει την εξάρτηση (Σαραβάκος, 1985 Ασσαέλ & Μαγγιλιώτου, 1998). p H x i p p i i o i x i i pi yi P Hi y i xi P H i m P H i H oi exp R (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) (6.6) Πίνακας 6.1 Εξισώσεις ισορροπίας αερίου υγρού. Εναλλακτικό τρόπο έκφρασης της διαλυτότητας αποτελεί η αναφορά του βάρους του διαλυμένου αερίου στο διάλυμα ανά 100 μέρη βάρους διαλύτη για δεδομένη θερμοκρασία και ολική πίεση. Στην περίπτωση αυτή 187

2 απαιτείται η σειρά υπολογισμών του λογικού διαγράμματος ροής του Σχήματος 6.1 προκειμένου τα δεδομένα να ληφθούν με τη μορφή της εξίσωσης: P f ( ) i x i αντίστοιχης προς την Εξίσωση 6.1 του παραπάνω πίνακα. Δεδομένα: 1. Διαλυτότητα αερίου m i, σε gr αερίου/100 gr διαλύτη f (, P i ) 2. Μοριακό Βάρος αερίου mw i, διαλύτη mw 3. Ολική πίεση P mole αερίου m i /mw i για βάση 100 gr διαλύτη mole διαλύτη 100/mw για βάση 100 gr διαλύτη mole συνολικά mole αερίου + mole διαλύτη Μοριακό κλάσμα αερίου στην υγρή φάση xi mole αερίου/mole συνολικά Σχήμα 6.1 Διάγραμμα ροής πληροφοριών για τη μετατροπή των δεδομένων διαλυτότητας αερίου/100 μέρη μάζας διαλύτη σε έκφραση της μερικής πίεσης ως προς τη συγκέντρωση στην υγρή φάση. Στο Σχήμα 6.2 παριστάνεται το διάγραμμα ισορροπίας αερίου - υγρού. Στην περίπτωση αραιών διαλυμάτων ακολουθείται ο νόμος του Henry και η σχέση μοριακού κλάσματος διαλυμένου αερίου στην υγρή φάση και μερικής πίεσης του στην αέρια φάση είναι γραμμική, όπως φαίνεται από τη συνεχή γραμμή του διαγράμματος. Εν τούτοις, αυτή η γραμμική συμπεριφορά δεν απαντάται, γενικά, σε πυκνά διαλύματα, καθώς και σε αραιότερα, όταν οι αλληλεπιδράσεις του διαλυμένου αερίου με τον διαλύτη είναι σημαντικές. Στην περίπτωση αυτή η ισορροπία του συστήματος εκφράζεται με μία καμπύλη ανάλογη της διακεκομμένης γραμμής του διαγράμματος του Σχήματος 3.2. Στο διάγραμμα αυτό παριστάνονται επίσης οι γραμμές λειτουργίας: απορρόφησης κατ αντιρροή, η οποία βρίσκεται άνω της καμπύλης ισορροπίας λόγω μεταφοράς του συστατικού από την αέρια στην υγρή φάση, και εκρόφησης κατ αντιρροή, η οποία, λόγω μεταφοράς του συστατικού από την υγρή προς την αέρια φάση, βρίσκεται κάτω από την καμπύλη ισορροπίας 188

3 Μοριακό κλάσμα στην υγρή φάση, (mol/mol) γραμμή λειτουργίας απορρόφησης κατ' αντιρροή καμπύλη ισορροπίας γραμμή λειτουργίας εκρόφησης κατ' αντιρροή Μοριακό κλάσμα στην υγρή φάση, (mol/mol) Σχήμα 6.2 Διάγραμμα ισορροπίας xy υγρής - αέρια φάσης. Στην περίπτωση απορρόφησης περισσοτέρων του ενός συστατικών η διαλυτότητα του καθενός μπορεί να θεωρηθεί η ίδια με εκείνη στην περίπτωση που το κάθε συστατικό απορροφάται μόνο του, με την προϋπόθεση ότι μεταξύ των απορροφόμενων συστατικών δεν υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση (π.χ. χημική αντίδραση) Μερική πίεση αμμωνίας (torr) ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Μοριακό κλάσμα υδατικού διαλύματος αμμωνίας (mol/mol) Σχήμα 6.3 Διάγραμμα μερικής πίεσης - μοριακού κλάσματος συναρτήσει της θερμοκρασίας για το σύστημα αμμωνία νερό. Η επίδραση της θερμοκρασία στη διαλυτότητα ενός αερίου είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντική. Γενικά, η διαλυτότητα των αερίων ελαττώνεται κατά την αύξηση της θερμοκρασίας και για το λόγο αυτό η απορρόφησή τους γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. συνήθη θερμοκρασία), ενώ αντίθετα κατά την εκρόφηση αερίων από την υγρή φάση το διάλυμα συνήθως θερμαίνεται. Στο Σχήμα 6.3 δίνεται το διάγραμμα μερικής πίεσης - μοριακού κλάσματος στην υγρή φάση για το σύστημα αμμωνία - νερό. 189

4 Καθίσταται φανερό ότι για την παραγωγή διαλύματος αμμωνίας συγκεκριμένης περιεκτικότητας πρέπει η μερική πίεση της αμμωνίας, στο αέριο προς απορρόφηση, να είναι πολλαπλάσια για σημαντική ανύψωση της θερμοκρασίας (Wankat, 1988). 6.2 Περιγραφή της Διεργασίας Κατά την απορρόφηση των αερίων μία αέρια φάση, που αποτελεί μίγμα αδρανούς αέριο με ένα ή περισσότερα συστατικά προς απορρόφηση, έρχεται σε επαφή με μία υγρή φάση, που αποτελεί το διαλύτη, ο οποίος ενδέχεται να περιέχει ποσότητα του(ων) συστατικού(ών) προς απορρόφηση, και χαρακτηρίζεται ως παράγοντας διαχωρισμού. Η επαφή επιτυγχάνεται σε συσκευές που σκοπό έχουν την αύξηση της διεπιφάνειας μεταξύ των δύο φάσεων και, κατά κύριο λόγο, περιλαμβάνουν τις στήλες με δίσκους και με πληρωτικό υλικό, που είναι αντίστοιχες με εκείνες της απόσταξης, ενώ σε μικρότερη κλίμακα χρησιμοποιούνται και ειδικές συσκευές, όπως δοχεία με αναδευτήρες, φυγοκεντρικοί απορροφητές και πύργοι ψεκασμού. Στις στήλες με δίσκους επιδιώκεται η διασπορά της αέριας φάσης σε λεπτές φυσαλίδες που ανέρχονται εντός της υγρής φάσης, ενώ στους πύργους με πληρωτικό υλικό είναι επιθυμητή η κατανομή της υγρής φάσης σε λεπτούς υμένες που ρέουν πάνω στο πληρωτικό υλικό το οποίο περιβάλλεται από την αέρια φάση. Η απορρόφηση, σε σχέση με την απόσταξη, έχει τη χαρακτηριστική διαφορά ότι, σε αυτή, το υγρό βρίσκεται σε θερμοκρασία πολύ χαμηλότερη από το σημείο έναρξης βρασμού του, αφού η αέρια φάση δεν παράγεται από μερική συμπύκνωση της υγρής, όπως στην απόσταξη, και μπορεί να θεωρηθεί ότι η μεταφορά μάζας γίνεται αποκλειστικά από την αέρια προς την υγρή φάση. Επιπλέον στην απορρόφηση η ροή υγρής φάσης είναι κατά κανόνα αυξημένη σε σχέση με τη ροή ατμού στην απόσταξη και αυτό καθιστά τις στήλες με πληρωτικό υλικό περισσότερο εφαρμόσιμες. Παράλληλα εμφανίζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα ως προς τις στήλες με δίσκους: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατεργασία διαβρωτικών ρευμάτων, δεδομένου ότι η αντικατάσταση του πληρωτικού υλικού είναι εύκολη. Παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη μεταβολή των ροών. Είναι απλούστερη η κατασκευή τους αφού περιλαμβάνουν βασικά ένα στήριγμα του πληρωτικού υλικού και ένα κατανομές της υγρής φάσης, σε αντίθεση με την πολυπλοκότερη κατασκευή των στηλών με δίσκους που απαιτούν λεπτομερέστερη κατασκευή των δίσκων (κατασκευή οπών ή τοποθέτηση βαλβίδων) και των αγωγών καθόδου. Η απορρόφηση διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τη φυσική απορρόφηση, κατά την οποία η απομάκρυνση ενός συστατικού οφείλεται στη μεγαλύτερη διαλυτότητα που παρουσιάζει σε συγκεκριμένο διαλύτη, σε σχέση με τα υπόλοιπα συστατικά του αερίου μίγματος, ενώ η χημική αντίδραση του συστατικού αυτού με τον διαλύτη δεν έχει ουσιαστική επίδραση και το φαινόμενο ελέγχεται από τη διεπιφανειακή μεταφορά μάζας (ρυθμός διάχυσης). Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα συστήματα ακετόνη - νερό, αμμωνία - νερό, υδρογονάνθρακες - λάδι πετρελαίου, οξυγόνο - νερό κλπ. την απορρόφηση με χημική αντίδραση κατά την οποία το απορροφόμενο αέριο αντιδρά χημικά με τον διαλύτη και παραμένει σε διάλυση, ενώ ο ρυθμός της διεργασίας καθορίζεται από το ρυθμός της αντίδρασης, Στην περίπτωση αυτή ανήκουν τα συστήματα οξείδια του αζώτου - νερό προς νιτρικό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα - καυστικό νάτριο, υδρόθειο - μονοεθανολαμίνη, κλπ. Η χημική αντίδραση μπορεί να είναι αντιστρεπτή, οπότε ο διαλύτης αναγεννάται ή αναντίστρεπτη, οπότε το διάλυμα που παράγεται πρέπει να απορριφθεί. Η πρώτη περίπτωση είναι προφανώς η ελκυστικότερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απορρόφηση με χημική αντίδραση προτιμάται σε πολλές περιπτώσεις λόγω της μικρής διαλυτότητας που παρουσιάζουν τα περισσότερα αέρια σε υγρούς διαλύτες και του γεγονότος ότι η επίτευξη ισορροπίας σε ένα σύστημα αερίου - υγρού είναι αρκετά δύσκολη, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται στην πράξη βαθμοί απόδοσης συστημάτων απορρόφησης που κυμαίνονται γύρω στο 10%. 190

5 Η απορρόφηση ακολουθείται στις περισσότερες περιπτώσεις από κάποια άλλη διεργασία που σκοπό έχει την αναγέννηση και ανακύκλωση του χρησιμοποιούμενου διαλύτη, συνήθως εκρόφηση ή απόσταξη (Schweitzer, 1979). 6.3 Μαθηματικό Πρότυπο Απορρόφησης - Εκρόφησης Αραιού Μίγματος Το κύριο χαρακτηριστικό στην περίπτωση των αραιών μιγμάτων είναι ότι η παροχή των δύο φάσεων μπορεί να θεωρηθεί σταθερή σε όλο το ύψος της στήλης απορρόφησης (με δίσκους ή πληρωτικό υλικό). Στην πραγματικότητα η παροχή της αέριας φάσης ελαττώνεται λόγω μεταφοράς της ουσίας προς απορρόφηση στην υγρή φάση, η παροχή της οποίας αυξάνεται λόγω της διάλυσης της απορροφόμενης ουσίας στο διαλύτη. Επιπλέον, για τα αραιά μίγματα ισχύει συνήθως ο νόμος του Henry και η καμπύλη ισορροπίας μπορεί να θεωρηθεί ως ευθεία γραμμή. Θεωρούμε το σύστημα απορρόφησης - εκρόφησης που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4. Το ρεύμα διεργασίας εισέρχεται στον πυθμένα της στήλης απορρόφησης (Σ.Α.) με παροχή και κλάσμα μοριακής συγκέντρωσης (μοριακό κλάσμα) y 2 και εξέρχεται από την κορυφή με μοριακό κλάσμα y 1. Στην παρούσα ανάλυση θεωρούμε ότι και οι δύο στήλες της διεργασίας είναι με δίσκους. Ο διαλύτης εισέρχεται κατ αντιρροή (από την κορυφή) με παροχή L και μοριακό κλάσμα x 1, διαλύει ποσότητα της ουσίας προς απορρόφηση και εξέρχεται από τον πυθμένα με μοριακό κλάσμα x 2. Σχήμα 6.4 Σχηματική παράσταση συστήματος απορρόφησης εκρόφησης. Διέρχεται από εναλλάκτη θερμότητας επιφάνειας θέρμανσης A, κατ αντιρροή με αναγεννημένο διαλύτη, όπου θερμαίνεται σε θερμοκρασία, και αφού διέλθει και από τον θερμαντήρα, εισέρχεται στην κορυφή της στήλης εκρόφησης (Σ.Ε.), όπου αναγεννάτε σε επαφή με ατμό (ή γενικότερα αδρανές αέριο). Η παροχή του ατμού είναι o και το μοριακό κλάσμα του εκροφούμενου συστατικού στον ατμό είναι y o2 στην είσοδο του ατμού (πυθμένας στήλης) και y o1 στην έξοδό του (κορυφή στήλης). Η συγκέντρωση εισόδου στην στήλη αυτή είναι βεβαίως η ίδια με τη συγκέντρωση εξόδου από τη στήλη απορρόφησης και η εξάντλησή του γίνεται μέχρι συγκέντρωση ίση προς τη συγκέντρωση εισόδου στη στήλη απορρόφησης. Πριν την επανείσοδό του στη στήλη αυτή εναλλάσσει θερμότητα Q με το διαλύτη πλούσιο στο απορροφούμενο συστατικό μέσο του εναλλάκτη και διέρχεται από τον ψυκτήρα. Η στήλη απορρόφησης λειτουργεί σε θερμοκρασία και πίεση P, 191

6 ενώ η στήλη εκρόφησης σε θερμοκρασία και πίεση P. Θεωρούμε ότι οι συνθήκες αυτές διατηρούνται σταθερές σε ολόκληρο το ύψος της αντίστοιχης στήλης. Σχετικά με τον θερμαντήρα και τον ψυκτήρα παρατηρείται το εξής: αν θεωρηθεί ότι κατά την απορρόφηση και εκρόφηση δεν εκλύεται ή απορροφάται θερμότητα, και ότι οι θερμικές απώλειες του συστήματος είναι μηδενικές, τότε η θερμότητα που απαιτείται για τη θέρμανση του διαλύτη πριν την είσοδό του στη στήλη εκρόφησης είναι ίση με εκείνη που πρέπει να αφαιρεθεί από αυτόν πριν την είσοδό του στη στήλη απορρόφησης. Θεωρητικά, επομένως, η λειτουργία του εναλλάκτη καλύπτει τη μεταφορά θερμότητας στο σύστημα και για το λόγο αυτό θα περιλάβουμε στο μαθηματικό πρότυπο μόνο αυτή τη μονάδα μεταφοράς θερμότητας, με βάση, βέβαια, τις αναφερθείσες παραδοχές. Στην πράξη η μεταβολή της θερμοκρασίας της υγρής φάσης στις δύο στήλες δεν αναμένεται να είναι σημαντική, λόγω της επεξεργασίας αραιών διαλυμάτων, εν τούτοις οι θερμικές απώλειες δεν μπορούν να μηδενιστούν, ιδιαίτερα στη στήλη εκρόφησης που λειτουργεί σε υψηλότερη θερμοκρασία. Έτσι η παρουσία του θερμαντήρα καλύπτει στην πράξη τις απώλειες αυτές και παρέχει επίσης τη δυνατότητα μεταβολής της θερμοκρασίας της στήλης εκρόφησης. Αντίστοιχα, μέσω του ψυκτήρα μπορεί να μεταβληθεί η θερμοκρασία λειτουργίας της στήλης απορρόφησης, καθώς και να εφαρμοστούν θερμοκρασίες χαμηλότερες της ατμοσφαιρικής με χρήση ψυκτικού ρευστού αντί νερού, αν κριθεί αναγκαίο, ώστε να αυξηθεί η διαλυτότητα του απορροφόμενου αερίου (για αέρια που εμφανίζουν τη συνήθη συμπεριφορά ελάττωσης της διαλυτότητας με αύξηση της θερμοκρασίας). Στον Πίνακα 6.2 αναπτύσσεται το μαθηματικό πρότυπο του συστήματος απορρόφησης - εκρόφησης αραιών μιγμάτων. Η Εξίσωση 6.7 εκφράζει την κλίση της γραμμής (ευθείας) ισορροπίας για τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης της στήλης απορρόφησης (Σ.Α.), η Εξίσωση 6.8 δίνει την επίδραση της θερμοκρασίας στη σταθερά Henry, μέσω μιας έκφρασης τύπου Arrheniu Η Εξίσωση 6.9 υπολογίζει το μοριακό κλάσμα του απορροφόμενου συστατικού στην υγρή φάση σε ισορροπία με το μοριακό κλάσμα εισόδου του συστατικού στη Σ.Α., και η Εξίσωση 6.10 δίνει την ελάχιστη γραμμομοριακή ροή υγρού στη Σ.Α. Η Εξίσωση 6.11 υπολογίζει την πραγματική γραμμομοριακή ροή υγρού στη Σ.Α. με βάση κάποιο λόγο αυτής ως προς την ελάχιστη απαιτούμενη ροή και η Εξίσωση 6.12 αποτελεί το ισοζύγιο μάζας της Σ.Α. Η Εξίσωση 6.13 εκφράζει τον παράγοντα απορρόφησης, η Εξίσωση 6.14 υπολογίζει τον αριθμό θεωρητικών βαθμίδων της Σ.Α. και η εξίσωση 6.15 δίνει τον αριθμό πραγματικών βαθμίδων (δίσκων) αυτής της στήλης (Seader κ.ά., 2011 Henley & Seader, 1981). Οι Εξισώσεις 6.16 και 617 είναι οι αντίστοιχες των 6.7 και 6.8 για την περιγραφή του συστήματος στις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης της στήλης εκρόφησης (Σ.Ε.). Αναφορικά με τις Εξισώσεις 6.14 και πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την εξίσωση Kremer όπως εφαρμόζεται για τη απορρόφηση και την εκρόφηση αερίων. Εφαρμόζεται στην περίπτωση που και οι δύο φάσεις αποτελούν αραιά μίγματα και το μοριακό κλάσμα του συστατικού που μεταφέρεται από τη μία στην άλλη είναι της τάξης του 1%. Εν συντομία, οι προϋποθέσεις για να ισχύει η εξίσωση Kremer είναι: Σταθερές ολικές γραμμομοριακές ροές αέριας και υγρής φάσης Ισοθερμοκρασιακή λειτουργία Ισοβαρή λειτουργία (σταθερή πίεση στη στήλη) Αμελητέα θερμότητα απορρόφησης Ευθεία γραμμή ισορροπίας Στην περίπτωση που ισχύουν οι παραδοχές της εξίσωσης Kremer και επιπλέον η γραμμή λειτουργίας έχει την ίδια κλίση με τη γραμμή ισορροπία, δηλαδή L V m ο αριθμός των θεωρητικών βαθμίδων δίνεται από την απλή σχέση: N y2 y1 L y1 x1 b V όπου b είναι η αποτέμνουσα της ευθείας ισορροπίας με τον άξονα των μοριακών κλασμάτων y στο διάγραμμα x-y. 192

7 Παραλλαγές της εξίσωσης Kremer μπορούν να αναπτυχθούν περιλαμβάνοντας όρους συγκεντρώσεων της αέριας και υγρής φάσης (eankopli, 1993), όπως L L y1 y2 mv mv y1 y2eq L 1 mv mv 1 x1 x1eq L x2 x1eq mv 1 L Οι παραπάνω σχέσεις παρέχουν τη δυνατότητα υπολογισμού συγκεντρώσεων των ροών στην περίπτωση που ο αριθμός των βαθμίδων είναι δεδομένος, κάτι που απαιτεί δοκιμή και σφάλμα όταν εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού βαθμίδας-βαθμίδας. N + 1 N + 1 N + 1 Στήλη απορρόφησης H a ma P a H a H o exp H m P H H o exp y1 x2 eq ma y y L x L ( ) ( ) 2 1 min 2eq x1 L Lmin y1 L m Lmin L x ( y ) ( ) A 2 2 x1 a y2 ma x1 1 log 1 y1 ma x + 1 A N log A N N act o Στήλη εκρόφησης y m o 2eq x 2 o min ( y y ) L( x x ) o1eq o A (6.7) (6.8) (6.9) (6.10) (6.11) (6.12) (6.13) (6.14) (6.15) (6.16) (6.17) (6.18) (6.19) 193

8 o o o y y omin L x omin ( ) ( ) o1 o2 2 x1 1 mo A L x log x N N act N o 2 1 yo2 m yo2 m 1 log A Εναλλάκτης θερμότητας Q LC Q U p L A ( ) ( ) ( 1 A ) + A Πίνακας 6.2 Εξισώσεις απορρόφησης - εκρόφησης αραιού μίγματος. (6.20) (6.21) (6.22) (6.23) (6.24) (6.25) (6.26) (6.27) 1 A Παράγοντας εκρόφησης A A Παράγοντας απορρόφησης Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας Βαθμός απόδοσης βαθμίδων (δίσκων) στη Σ.Α o Βαθμός απόδοσης βαθμίδων (δίσκων) στη Σ.Ε o. o o o min Γραμμομοριακή ροή αερίου ρεύματος προς απορρόφηση Γραμμομοριακή ροή αερίου στη Σ.Ε., Λόγος γραμμομοριακής ροής αερίου προς την ελάχιστη απαιτούμενη στη Σ.Ε. H H L L o min a Lmin m m N N a L min N act N act P P Q Ελάχιστη γραμμομοριακή ροή αερίου στη Σ.Ε. Σταθερά Henry της ισορροπία αερίου - υγρού στη Σ.Α. Σταθερά Henry της ισορροπία αερίου - υγρού στη Σ.Ε. Γραμμομοριακή ροή υγρού στη Σ.Α., Λόγος γραμμομοριακής ροής υγρού προς την ελάχιστη απαιτούμενη στη Σ.Α. Ελάχιστη γραμμομοριακή ροή υγρού στη Σ.Α. Κλίση της ευθείας ισορροπίας στη Σ.Α. Κλίση της ευθείας ισορροπίας στη Σ.Ε Αριθμός θεωρητικών βαθμίδων Σ.Α. Αριθμός θεωρητικών βαθμίδων Σ.Ε. Αριθμός πραγματικών βαθμίδων (δίσκων) Σ.Α. Αριθμός πραγματικών βαθμίδων (δίσκων) Σ.Ε Πίεση λειτουργίας της Σ.Α. Πίεση λειτουργίας της Σ.Ε. Θερμικό φορτίο εναλλάκτη θερμότητας 194

9 x x 1 2 Θερμοκρασία λειτουργίας της Σ.Α., (oc) Θερμοκρασία λειτουργίας της Σ.Ε., (oc) Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού υγρής φάσης στην είσοδο της Σ.Α. Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού υγρής φάσης στην έξοδο της Σ.Α. x Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού υγρής φάσης σε ισορροπία με το εισερχόμενο 2 eq αέριο στη Σ.Α. Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού στην έξοδο της Σ.Α. y1 y y y 2 o1 o2 o eq Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού στην είσοδο της Σ.Α. Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού αέριας φάσης στην έξοδο της Σ.Ε. Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού αέριας φάσης στην είσοδο της Σ.Ε. y 1 Μοριακό κλάσμα αέριας φάσης σε ισορροπία με το εισερχόμενο υγρό στη Σ.Ε. Πίνακας 6.3 Μεταβλητές απορρόφησης - εκρόφησης αραιών μιγμάτων. y1 y y 2 o2 o o Γραμμομοριακή ροή αέριας φάσης στη Σ.Α. Μοριακό κλάσμα αέριας φάσης απορροφόμενου συστατικού στην έξοδο της Σ.Α. Μοριακό κλάσμα αέριας φάσης απορροφόμενου συστατικού στην είσοδο της Σ.Α. Μοριακό κλάσμα αέριας φάσης (ατμού) εκροφούμενου συστατικού στην είσοδο της Σ.Ε. Βαθμός απόδοσης βαθμίδων (δίσκων) στη Σ.Α. Βαθμός απόδοσης βαθμίδων (δίσκων) στη Σ.Ε. Πίνακας 6.4 Προδιαγραφές σχεδιασμού απορρόφησης - εκρόφησης αραιών μιγμάτων. C Θερμοχωρητικότητα υγρού διαλύτη p l Σταθερά της Εξίσωσης 6.8 a Σταθερά της Εξίσωσης 6.10 H o Σταθερά της Εξίσωσης 6.8 H o Σταθερά της Εξίσωσης 6.10 U Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας εναλλάκτη Πίνακας 6.5 Τεχνικά δεδομένα απορρόφησης - εκρόφησης αραιών μιγμάτων. Μεταβλητές 33 Εξισώσεις 20 Ελεύθερες Μεταβλητές 13 Ελεύθερες Μεταβλητές 13 Προδιαγραφές Σχεδιασμού 6 Μεταβλητές Σχεδιασμού 7 Πίνακας 6.6 Ανάλυση βαθμών ελευθερίας απορρόφησης - εκρόφησης αραιών μιγμάτων. 6.4 Παράδειγμα Εφαρμογής Απορρόφησης - Εκρόφησης Αραιού Μίγματος 195

10 Μελετάται ο διαχωρισμός 0,010 kmole/ μίγματος αρωματικού υδρογονάνθρακα - αέρα με απορρόφησή του σε λάδι εντός πύργου απορρόφησης με δίσκους. Στη συνέχεια το λάδι οδηγείται σε πύργο εκρόφησης με δίσκους όπου αναγεννάται με ατμό. Να υπολογιστεί ο αριθμός δίσκων των δύο στηλών και το ελάχιστο συνολικό ετήσιο κόστος. Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζεται η επίλυση του παραπάνω παραδείγματος. Προδιαγραφές σχεδιασμού Γραμμομοριακή ροή ρεύματος προς απορρόφηση (kmol/) 0,010 Μ. Κ. απορροφόμενου συστατικού στην είσοδο της Σ.Α. y 2 (mol/mol) 0,012 Μ. Κ. απορροφόμενου συστατικού στην έξοδο της Σ.Α. y 1 (mol/mol) 0,001 Μοριακό κλάσμα απορροφόμενου συστατικού αέριας φάσης y o2 (mol/mol) 0,000 στην είσοδο της Σ.Ε. Τεχνικά δεδομένα Θερμοχωρητικότητα υγρού διαλύτη C pl (kj/kmol/oc) 800 Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας εναλλάκτη U (kw/m2/oc) 0,5 Σταθερά της Εξίσωσης 6.8 H o 0,030 Σταθερά της Εξίσωσης 6.8 a' Σταθερά της Εξίσωσης 6.10 H o' 0,157 Σταθερά της Εξίσωσης 6.10 ' -718 Οικονομικά δεδομένα Μοναδιαίο κόστος στήλης c col ( ) Δείκτης οικονομίας κλίμακας στήλης n col 0,8 Μοναδιαίο κόστος δίσκου c tr ( ) 1000 Δείκτης οικονομίας κλίμακας δίσκου n tr 1,5 Μοναδιαίο κόστος εναλλάκτη θερμότητας c exch ( /m2) 5000 Δείκτης οικονομίας κλίμακας εναλλάκτη n exch 0,65 Μοναδιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας c e ( /kwh) 0,1 Ετήσιος χρόνος λειτουργίας t y (h/yr) 5000 Ετήσιο επιτόκιο i 0,05 Χρόνος αποπληρωμής N (yr) 8 Μεταβλητές σχεδιασμού Θερμοκρασία λειτουργίας Σ.Α. (oc) 25 Πίεση λειτουργίας της Σ.Α. P (atm) 1,0 Λόγος γραμμομοριακής ροής υγρής φάσης ως προς την L/L min 1,50 ελάχιστη στη Σ.Α. Θερμοκρασία λειτουργίας Σ.Ε. ' (oc) 85 Πίεση λειτουργίας της Σ.Ε. P' (atm) 1,0 Λόγος γραμμομοριακής ροής αέριας φάσης ως προς την / min 1,50 ελάχιστη στη Σ.Ε. Μ. Κ. απορροφούμενου συστατικού στο διαλύτη στην είσοδο x 1 (mol/mol) 0,0001 της Σ.Α. Επίλυση προτύπου Κλίση της ευθείας ισορροπίας στη Σ.Α. m a 1,031 Σταθερά Henry της ισορροπία αερίου - υγρού στη Σ.Α. H a 1,031 Μ. Κ. υγρής φάσης σε ισορροπία με το εισερχόμενο αέριο στη x 2eq (mol/mol) 0,012 Σ.Α. Ελάχιστη γραμμομοριακή ροή υγρού στη Σ.Α. L min (kmol/) 0,010 Γραμμομοριακή ροή υγρού στη Σ.Α. L (kmole/) 0,014 Μ. Κ. υγρής φάσης στην έξοδο της Σ.Α. x 2 (mol/mol) 0,0078 Παράγοντας απορρόφησης A 1,39 Αριθμός θεωρητικών βαθμίδων Σ.Α. N 4,54 Αριθμός πραγματικών βαθμίδων (δίσκων) Σ.Α. N act 16 Μ. Κ. αέριας φάσης σε ισορροπία με το εισερχόμενο υγρό στη y o1eq (mol/mol) 0,0091 Σ.Ε. Ελάχιστη γραμμομοριακή ροή αερίου στη Σ.Ε. omin (kmol/) 0,012 Γραμμομοριακή ροή αερίου στη Σ.Ε. o (kmol/) 0,

11 Μ. Κ. απορροφόμενου συστατικού αέριας φάσης στην έξοδο y o1 (mol/mol) 0,0061 της Σ.Ε. Παράγοντας εκρόφησης 1/A' 1,48 Αριθμός θεωρητικών βαθμίδων Σ.Ε. N' 8,30 Αριθμός πραγματικών βαθμίδων (δίσκων) Σ.Α. N act' 28 Θερμικό φορτίο εναλλάκτη θερμότητας Q (kw) 686,2 Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας A (m2) 22,9 Οικονομική αξιολόγηση Παράγοντας ανάκτησης κεφαλαίου e 0,155 Κόστος στήλης απορρόφησης C ab ( ) Κόστος στήλης εκρόφησης C t ( ) Κόστος εναλλάκτη θερμότητας CA e ( ) Κόστος διακίνησης διαλύτη C p ( /yr) Πίνακας 6.7 Επίλυση παραδείγματος. Στο Σχήμα 6.5 παριστάνεται το διάγραμμα x-y της στήλης απορρόφησης. Παρατηρείται ότι η γραμμή λειτουργίας βρίσκεται πάνω από τη γραμμή ισορροπίας όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 6.1. Μοριακό κλάσμα αέριας φάσης y (kmol/kmol) 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 Μοριακό κλάσμα υγρής φάσης x (kmol/kmol) Σχήμα 6.5 Γραμμές ισορροπίας λειτουργίας στήλης απορρόφησης. Στο Σχήμα 6.6 παριστάνεται το διάγραμμα x-y της στήλης εκρόφησης. Στην περίπτωση αυτή η γραμμή λειτουργίας βρίσκεται κάτω από τη γραμμή ισορροπίας. 197

12 0,010 Μοριακό κλάσμα αέριας φάσης y (kmol/kmol) 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 Μοριακό κλάσμα υγρής φάσης x (kmol/kmol) Σχήμα 6.6 Γραμμές ισορροπίας λειτουργίας στήλης εκρόφησης. 6.5 Μαθηματικό Πρότυπο Απορρόφησης Πυκνού Μίγματος Στην πράξη, τις περισσότερες φορές τα μίγματα προς επεξεργασία με απορρόφηση δεν είναι αραιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της γραμμομοριακής ροής των δύο φάσεων καθ ύψος της στήλης, λόγω αλλαγής φάσης του απορροφόμενου συστατικού, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να θεωρηθούν σταθερές, όπως στην περίπτωση των αραιών μιγμάτων που εξετάστηκε. Εν τούτοις μπορεί να θεωρηθεί ότι η αέρια φάση, με εξαίρεση το συστατικό που απορροφάται, αποτελείται από αδρανές αέριο, μη διαλυόμενο στην υγρή φάση, και επιπλέον ότι ο διαλύτης είναι μη πτητικός. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμμομοριακές ροές του αδρανούς αερίου και του διαλύτη παραμένουν σταθερές και επομένως μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη των ισοζυγίων. Επίσης στα πυκνά μίγματα δεν μπορεί να εφαρμοστεί η εξίσωση Kremer, η οποία προϋποθέτει οι γραμμές ισορροπίας και λειτουργίας του συστήματος να είναι ευθείες. Όπως παρουσιάστηκε και στο Σχήμα 6.7, ο νόμος του Henry δεν ισχύει για τα περισσότερα συστήματα αερίου - υγρού σε υψηλές συγκεντρώσεις, και οι καμπύλες ισορροπίας τους δεν έχουν σταθερή κλίση. Επομένως, η εύρεση των βαθμίδων ισορροπίας στήλης απορρόφησης με δίσκους θα γίνει με ανάλυση του συστήματος βαθμίδα-βαθμίδα. 198

13 Σχήμα 6.7 Σχηματική παράσταση συστήματος απορρόφησης. H a + bxk + cx eq Keq yk exp eq m 760P d + ex Y Y X X X L y 1 y y 1 y eq x 1 x x 1 x x 1 x 1 L 1 eq eq ( y ) ( x ) Keq ( Y Y ) L min ( X X ) ( Y Y ) L ( X X ) L L L L min 1 y L min ( ) ( x ) L 1 eq Πίνακας 6.8 Εξισώσεις απορρόφησης πυκνού μίγματος. n (6.28) (6.29) (6.30) (6.31) (6.32) (6.33) (6.34) (6.35) (6.36) (6.37) (6.38) (6.39) (6.40) Βιβλιογραφία/Αναφορές 199

14 eankopli C.J., ranport Procee and Unit Operation. 3rd d., Prentice Hall, Henley F.J. & Seader J.D., quilibrium-stage Separation Operation in Chemical ngineering. John Wiley & Son, Inc., Perry R.H. & Chilton C.H., Chemical ngineer Handbook. (7th d.), Mcraw - Hill, Schweitzer P.A., Handbook of Separation echnique for Chemical ngineer. Mcraw - Hill, Inc., Seader J.D., Henley.J., Keith Roper D., Separation Proce Principle, Chemical and iochemical Operation, 3ed ed., John Wiley & Son, Inc. Publication, Wankat P.C., quilibrium Staged Separation. Prentice Hall PR, Ασσαέλ Μ.Χ. Μαγγιλιώτου, Φυσικές Διεργασίες. Εισαγωγή στον Υπολογισμό τους. Μ.Ι. Εκδ. Α. Τζιόλα, Σαραβάκος Γ.Δ., Τεχνική Φυσικών Διαχωρισμών. ΕΜΠ,

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Energ resources: echnologies & Management Τεχνολογίες άνθρακα Σχεδιασμός Στηλών Απορρόφησης Αερίων Δρ. Γεώργιος Σκόδρας Αν. Καθηγητής Περιεχόμενα Η διάλεξη που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση Αερίων. 1. Εισαγωγή

Απορρόφηση Αερίων. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Απορρόφηση Αερίων Πρόκειται για διαχωρισμό συστατικών από μείγμα αερίου με τη βοήθεια υγρού διαλύτη. Κινητήρια δύναμη είναι η διαφορά διαλυτότητας στο διαλύτη. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Διεργασίες Πέμπτη Διάλεξη

Φυσικές Διεργασίες Πέμπτη Διάλεξη Φυσικές Διεργασίες Πέμπτη Διάλεξη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008 Απορρόφηση αερίων 1. Ορισμός Τι είναι απορρόφηση; Είναι μεταφορά μέσω της διεπιφάνειας αερίου-υγρού ενός συστατικού από αέριο μίγμα σε έναν υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Παραδείγματος 1. Διάγραμμα ροής διεργασίας. Εκρόφηση χλωριούχου βινυλίου από νερό στους 25 C και 850 mmhg. Είσοδος υγρού.

Λύση Παραδείγματος 1. Διάγραμμα ροής διεργασίας. Εκρόφηση χλωριούχου βινυλίου από νερό στους 25 C και 850 mmhg. Είσοδος υγρού. Παράδειγμα 1 Μια εγκατάσταση καθαρισμού νερού απομακρύνει χλωριούχο βινύλιο (vinyl cloride) από μολυσμένα υπόγεια ύδατα σε θερμοκρασία 25 C και πίεση 850 mmhg χρησιμοποιώντας στήλη εκρόφησης κατ αντιρροή.

Διαβάστε περισσότερα

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Gas Absorption

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Gas Absorption Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Gas Absorption Παράγοντες που Επηρεάζουν Διεργασία Απορρόφησης Συνήθως δίνονται: Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση Αερίων (2)

Απορρόφηση Αερίων (2) Απορρόφηση Αερίων (2) Λεπτομερής Ανάλυση Θεωρούμε έναν πύργο απορρόφησης που μπορεί να περιέχει δίσκους ή να είναι τύπου πληρωτικού υλικού ή άλλου τύπου. Τελικός σκοπός είναι να βρούμε το μέγεθος του πύργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ Separation Processes. Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ Separation Processes. Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ Separation Processes Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens Διεργασίες Διαχωρισμών Ορισμός Φυσικές διεργασίες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Κλασματική Απόσταξη

Κεφάλαιο 4 Κλασματική Απόσταξη Κεφάλαιο 4 Κλασματική Απόσταξη Σύνοψη Η κλασματική απόσταξη ή απλά απόσταξη αποτελεί τη διεργασία διαχωρισμού ενός πτητικού συστατικού από ένα λιγότερο πτητικό ή, γενικότερα, ενός μίγματος συστατικών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ. Κροκίδα ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διαφορική (batch) Rectifying column Stripping column

Διαβάστε περισσότερα

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ- ΥΓΡΟΥ Liquid- Liquid Extraction

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ- ΥΓΡΟΥ Liquid- Liquid Extraction Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ- ΥΓΡΟΥ Liquid- Liquid Extraction ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΜΙΞΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τριγωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Κ. Μάτης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Κ. Μάτης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Κ. Μάτης Πρόβληµα 1. Ένα µίγµα αερίων που περιέχει 65% του Α, 5% Β, 8% C και % D βρίσκεται σε ισορροπία µ' ένα υγρό στους 350 Κ και 300 kn/m. Αν η τάση ατµών των καθαρών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΦΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Ενότητα 6 η - Β ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΛΜΑΤΑ Όνομα καθηγητή: ΕΑΓΓΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος (): Κατανόηση των εννοιών: υγρά διαλύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης απ ότι σε ίδια ποσότητα κρύου νερού Σωστό ή λάθος; 2. Εξηγήστε τι θα συμβεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΑΔ, 2013

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΑΔ, 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΑΔ, 2013 1 Ισορροπία Φάσεων Ανάλογα με τη φύση των συστατικών του μίγματος (ή της ολικής πίεσης του συστήματος) οι τάσεις διαφυγής υπολογίζονται - ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Δ' Εξάμηνο ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ερωτήσεις Επανάληψης

Δ' Εξάμηνο ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ερωτήσεις Επανάληψης Δ' Εξάμηνο ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ερωτήσεις Επανάληψης 1 0.8 0.6 x D = 0.95 y 0.4 x F = 0.45 0.2 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 x B = 0.05 Σχήμα 1. Δεδομένα ισορροπίας y-x για δυαδικό μίγμα συστατικών Α και Β και οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Απόσταξη Ισορροπίας

Κεφάλαιο 3 Απόσταξη Ισορροπίας Κεφάλαιο 3 Απόσταξη Ισορροπίας Σύνοψη Η απόσταξη ισορροπίας ή στιγμιαία απόσταξη αποτελεί μία απλή διεργασία διαχωρισμού, η εφαρμογή της οποίας βασίζεται στην ατμοποίηση μέρους της τροφοδοσίας εντός δοχείου

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος Λύση: Σύνοψη των δεδομένων: P = 6at, V = 0.6F, L = 0.4F, F = 1 kmol/s. Ζητούμενα: x Fi, x Li

Απρίλιος Λύση: Σύνοψη των δεδομένων: P = 6at, V = 0.6F, L = 0.4F, F = 1 kmol/s. Ζητούμενα: x Fi, x Li Φυσικές Διεργασίες Προβλήματα στην απόσταξη που λύθηκαν στην τάξη Πηγή: Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ε. Παρλιάρου-Τσάμη, Ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών, Παπασωτηρίου, Αθήνα 1994 Απρίλιος 2008 Πρόβλημα 1 Διαχωριστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2-1. Διαχωρισμός νερού- αιθανόλης

Παράδειγμα 2-1. Διαχωρισμός νερού- αιθανόλης Παράδειγμα 2-1. Διαχωρισμός νερού- αιθανόλης Μια αποστακτική στήλη που λειτουργεί σε πίεση 101,3 kpa, διαχωρίζει ένα μίγμα νερούαιθανόλης. Η σύσταση του μίγματος αποτελείται 40 mol% αιθανόλη και η τροφοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937 I. Θερµοδυναµικά συστήµατα Enrico Feri, herodynaics, 97. Ένα σώµα διαστέλλεται από αρχικό όγκο. L σε τελικό όγκο 4. L υπό πίεση.4 at. Να υπολογισθεί το έργο που παράγεται. W - -.4 at 5 a at - (4..) - -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ. Σχεδιασµός της Στήλης µε Χρήση ενός Προσοµοιωτή. K.A. Μάτης

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ. Σχεδιασµός της Στήλης µε Χρήση ενός Προσοµοιωτή. K.A. Μάτης ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Σχεδιασµός της Στήλης µε Χρήση ενός Προσοµοιωτή K.A. Μάτης Εισαγωγή Στη διεργασία της απορρόφησης ένα αέριο µίγµα έρχεται σε επαφή µε ένα υγρό (το διαλύτη ή απορροφητικό) ώστε να διαλυθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 9 η : Μεταφορά Μάζας

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 9 η : Μεταφορά Μάζας ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 9 η : Μεταφορά Μάζας Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creatve Coons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Equilibrium or Flash Distillation

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Equilibrium or Flash Distillation Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Equilibrium or Flash Distillation ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ Παράδειγμα 1 Σε μονάδα εκχύλισης μιας μόνο βαθμίδας πραγματοποιείται εκχύλιση οξικού οξέος από νερό με χρήση βουτανόλης. Η τροφοδοσία παροχής F= 100 kg/h περιέχει οξικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σκεφθείτε και δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση κάθε φορά)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σκεφθείτε και δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση κάθε φορά) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Σηµείωση: Σκεφθείτε και δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση κάθε φορά) Η απόσταξη στηρίζεται στη διαφορά που υπάρχει στη σύσταση ισορροπίας των

Διαβάστε περισσότερα

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1 1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Θα αρχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων της Φυσικοχημείας με τη μελέτη της αέριας κατάστασης της ύλης. Η μελέτη της φύσης των αερίων αποτελεί ένα ιδανικό μέσο για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια αποτελεσμάτων σχεδιασμού διεργασιών ΜΑΔ, 2013

Ακρίβεια αποτελεσμάτων σχεδιασμού διεργασιών ΜΑΔ, 2013 Ακρίβεια αποτελεσμάτων σχεδιασμού διεργασιών ΜΑΔ, 2013 1 ΣΚΟΠΟΣ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΧΜ Σκοπός της θερμοδυναμικής χημικής μηχανικής είναι η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων και των απαραίτητων υπολογιστικών-μεθοδολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ. -Απορρόφηση - Απόσταξη - Εκχύλιση - Κρυστάλλωση - Ξήρανση

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ. -Απορρόφηση - Απόσταξη - Εκχύλιση - Κρυστάλλωση - Ξήρανση ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ -Απορρόφηση - Απόσταξη - Εκχύλιση - Κρυστάλλωση - Ξήρανση Απορρόφηση αερίων φυσική και χημική Παραδείγματα βιομηχανικών εφαρμογών ) Απορρόφηση SΟ 3 κατά την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης Γενικά, όταν έχουμε δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου και θέλουμε να βρούμε την τάξη μιας αντίδρασης, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα σε εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ/Υ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Κ. Μάτης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ/Υ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Κ. Μάτης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ/Υ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Κ. Μάτης Πρόβληµα 36. Μια υγρή τροφοδοσία 3,5 kg/s, που περιέχει µια διαλυτή ουσία Β διαλυµένη σε συστατικό Α, πρόκειται να διεργαστεί µε ένα διαλύτη S σε µια µονάδα επαφής καθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ιωάννης Πούλιος ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διδάσκοντες:Ν. Καλογεράκης Π. Παναγιωτοπούλου Γραφείο: K.9 Email: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Μέρες/Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα (.-3.)-Τρίτη (.-3.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών. 1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η εκχύλιση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές διαχωρισμού και βασίζεται στην ισορροπία κατανομής μιας ουσίας μεταξύ δύο φάσεων, που αναμιγνύονται ελάχιστα μεταξύ τους. Η ευρύτητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΦΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Ενότητα 6 η - Β ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΛΜΑΤΑ Όνομα καθηγητή: ΕΑΓΓΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος (): Κατανόηση των εννοιών: υγρά διαλύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Μέρος ο : Εισαγωγικά (διαστ., πυκν., θερμ., πίεση, κτλ.) Μέρος 2 ο : Ισοζύγια μάζας Μέρος 3 ο : 9 ο μάθημα Εκτός ύλης ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3 Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος εκεµβρίου 04- (//04. ίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για τον διθειάνθρακα (CS. Γραµµοµοριακή µάζα 76.4 g/mol, κανονικό σηµείο ζέσεως 46 C, κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής Γραφείο: Α206 Τηλ. 2810 545084 E-mail: spergantis@chemistry.uoc.gr ΙΑΛΥΜΑΤΑ (Γενική Χημεία, Ebbing and Gammon κεφ. 12) Εισαγωγή: Γιατί διαλύματα;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Εναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 9 Εναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 9 Εναλλάκτες Θερμότητας Σύνοψη Η μεταφορά θερμότητας από και προς ρεύματα ρευστών είναι μια σημαντική διεργασία στις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η περιγραφή και ο ρόλος των εναλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία (γενικά) Ισορροπίες σε διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία

Ισορροπία (γενικά) Ισορροπίες σε διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία Ισορροπία (γενικά) Ισορροπίες σε διαλύματα Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 Χημική Ισορροπία Εισαγωγική Χημεία 2013-14 2 Ισορροπία: Βαθμός συμπλήρωσης αντίδρασης Ν 2 (g) + 3H 2(g) 2NH 3 (g) Όταν αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρικές συντεταγμένες (r, θ, φ).

Σφαιρικές συντεταγμένες (r, θ, φ). T T r e r 1 T e r Σφαιρικές συντεταγμένες (r, θ, φ). 1 T e. (2.57) r sin u u e u e u e, (2.58) r r οπότε το εσωτερικό γινόμενο u.t γίνεται: T u T u T u. T ur. (2.59) r r r sin 2.5 Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Εισαγωγή Διαδικασία σχεδιασμού αντιδραστήρα: Καθορισμός του τύπου του αντιδραστήρα και των συνθηκών λειτουργίας. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών για την ομαλή λειτουργία του αντιδραστήρα. μέγεθος σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ψυκτική εγκατάσταση που ακολουθεί στοιχειώδη ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμών με ψυκτικό μέσο R134a, εργάζεται μεταξύ των ορίων πίεσης 0,12 MΡa και 1 MΡa. Αν η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 3 ο Εισαγωγή στο διυλιστήριο Τύποι διεργασιών Απόσταξη (ατμοσφαιρική και υπό κενό) Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Διύλιση Το αργό πετρέλαιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Μακροσκοπική ταξινόμηση της ύλης ΥΛΗ Καθορισµένη (καθαρή) ουσία όχι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος Ό αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη είναι δύο ουσίες τόσο μεγαλύτερη είναι η αμοιβαία διαλυτότητά τους. Οι ανόργανες ενώσεις διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Ακετόνης από ρεύμα αέρα (κεφάλαιο 12)

Ανάκτηση Ακετόνης από ρεύμα αέρα (κεφάλαιο 12) Ανάκτηση Ακετόνης από ρεύμα αέρα (κεφάλαιο 12 1 Διδάσκων: Β. Ράπτης Πρόβλημα: αποβαλλόμενο ρεύμα αέρα F = 0.2kg ξηρού α./s με P F = 1 bar και T F = 80 o C περιέχει ακετόνη σε συγκέντρωση Χ F =0.1kg ακετόνης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις Άσκηση 5: Διαγράμματα σημείων ζέσεως συνθέσεως Αθανάσιος Τσεκούρας Τμήμα Χημείας 1. Θεωρία... 3 2. Μετρήσεις... 4 3. Επεξεργασία Μετρήσεων... 5 Σελίδα 2 1. Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή : Εισαγωγή Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση - Αφυδρογόνωση - Πυρόλυση - Ενυδάτωση κλπ Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 27 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 28 29 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαμοριακές δυνάμεις - Καταστάσεις της ύλης - Προσθετικές ιδιότητες 1.1α Διαμοριακές

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 Διαλύματα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Είδη ΙΦΥΥ δυαδικών μιγμάτων

Είδη ΙΦΥΥ δυαδικών μιγμάτων Είδη ΙΦΥΥ δυαδικών μιγμάτων T A X 1 X 1 ΙΦΥΥ τριαδικών μιγμάτων Τριγωνικά διαγράμματα C 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 P 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.6 0.7 0.8 0.9 κλάσμα βάρους του B κλάσμα βάρους του C

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τελική Εξέταση ΦΥΕ22 ΒΑΡΥΤΗΤΑ: 30%

Ακαδημαϊκό έτος ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τελική Εξέταση ΦΥΕ22 ΒΑΡΥΤΗΤΑ: 30% Ακαδημαϊκό έτος 03-04 7.06.04 ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τελική Εξέταση ΦΥΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ: 30% ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ώρα (4:00-5:00) Α. Χημική Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 23.12.2015 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ένα τυπικό φυσικό αέριο έχει την ακόλουθη σύσταση σε % mol: 0.5% Ν 2,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα Κεφάλαιο 20 Θερμότητα Εισαγωγή Για να περιγράψουμε τα θερμικά φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε με προσοχή τις εξής έννοιες: Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμοκρασία Συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου. ΕΡΩΤΗΜΑ Δίνεται το σύστημα δεξαμενών του διπλανού σχήματος, όπου: q,q : h,h : Α : R : οι παροχές υγρού στις δύο δεξαμενές, τα ύψη του υγρού στις δύο δεξαμενές, η διατομή των δεξαμενών και η αντίσταση ροής

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα

Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα Τεχνολογικό πεδίο Η μελέτη αναφέρετε σε αντλίες θερμότητας, δηλαδή μεταφορά θερμότητας σε ψηλότερη θερμοκρασία με συνηθέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2015-2016 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

σχηματική αναπαράσταση των βασικών τμημάτων μίας βιομηχανικής εγκατάστασης

σχηματική αναπαράσταση των βασικών τμημάτων μίας βιομηχανικής εγκατάστασης σχηματική αναπαράσταση των βασικών τμημάτων μίας βιομηχανικής εγκατάστασης Αρχές μεταφοράς μάζας Αρχές σχεδιασμού συσκευών μεταφοράς μάζας Διεργασίες μεταφοράς μάζας - Απορρόφηση - Απόσταξη - Εκχύλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ- ΕΚΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ- ΕΚΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ- ΕΚΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Η απορρόφηση αερίων είναι η διεργασία κατά την οποία μία ή περισσότερες συνιστώσες ενός αέριου μείγματος διαλύονται κατά την επαφή με ένα υγρό (Beet & Mers, 96).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Τα διαγράμματα φάσεων δεν είναι εμπειρικά σχήματα αλλά είναι ουσιαστικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1: ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1: ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

V P P. [3] (α) Να δειχθεί ότι για ένα υδροστατικό σύστημα ισχύει: P V

V P P. [3] (α) Να δειχθεί ότι για ένα υδροστατικό σύστημα ισχύει: P V ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΗ I) 1 [1] Θεωρώντας την εσωτερική ενέργεια ενός υδροστατικού συστήματος σα συνάρτηση των Τ και, αποδείξτε τις παρακάτω εξισώσεις: d d dq (1) β () β κ ) ( κ () [] Θεωρώντας την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις Στα ετερογενή συστήματα υπάρχουν δύο παράγοντες, οι οποίοι περιπλέκουν την ανάλυση και την περιγραφή τους, και οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον αυτών που εξετάζονται στα ομογενή συστήματα. Καταρχήν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια Μάζας. 1. Eισαγωγή

Ισοζύγια Μάζας. 1. Eισαγωγή Ισοζύγια Μάζας 1. Eισαγωγή Οποιαδήποτε χηµική διεργασία όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ δύο ή περισσότερων υλικών µπορεί να αναλυθεί µε βάση τα ισοζύγια υλικών. Γενικά, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα 1. Θερμοδυναμική Ορισμοί. Έργο 3. Θερμότητα 4. Εσωτερική ενέργεια 5. Ο Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος 6. Αντιστρεπτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εκχύλιση. 5.1 Ισορροπία Υγρού - Υγρού

Κεφάλαιο 5 Εκχύλιση. 5.1 Ισορροπία Υγρού - Υγρού Κεφάλαιο 5 Εκχύλιση Σύνοψη Εκχύλιση υγρού/υγρού ονομάζεται η φυσική διεργασία διαχωρισμού ενός ή περισσοτέρων συστατικών ενός υγρού μίγματος με κατεργασία του με κατάλληλο διαλύτη, στον οποίο το(α) συστατικό(α)

Διαβάστε περισσότερα

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο [1] Να βρεθεί ο αριθμός των ατόμων του αέρα σε ένα κυβικό μικρόμετρο (κανονικές συνθήκες και ιδανική συμπεριφορά) (Τ=300 Κ και P= 1 atm) (1atm=1.01x10 5 Ν/m =1.01x10 5 Pa). [] Να υπολογισθεί η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημεία Εργαστηριακές Ασκήσεις Άσκηση : Προσδιορισμός μοριακής μάζας με ζεσεοσκοπία Αθανάσιος Τσεκούρας Τμήμα Χημείας 1. Θεωρία... 3. Μετρήσεις... 4 3. Επεξεργασία Μετρήσεων... 4 Σελίδα 1. Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 Θέμα 1 Επιλέγοντας το κατάλληλο διάγραμμα φάσεων για ένα πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε:

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5-6 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Η αντίδραση CO(g) + H O(g) CO (g) + H (g) γίνεται σε θερμοκρασία 3 Κ. Να υπολογιστεί το κλάσμα των ατμών του

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα