The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14"

Transcript

1 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed in Holy Scripture from his youth, Philip immediately responded to the call of the Lord Jesus and followed Him (John 1:43). After the descent of the Holy Spirit, Philip zealously preached the Gospel throughout many regions in Asia and Greece. In Greece, the Jews wanted to kill him, but the Lord saved him by His mighty miracles. Thus, a Jewish high priest that rushed at Philip to beat him was suddenly blinded and turned completely black. Then there was a great earthquake, and the earth opened up and swallowed Philip's wicked persecutor. Many other miracles were manifested, especially the healing of the sick, by which many pagans believed in Christ. In the Phrygian town of Hierapolis, Saint Philip found himself in common evangelical work with his sister Mariamna, Saint John the Theologian, and the Apostle Bartholomew. In this town there was a dangerous snake that the pagans diligently fed and worshiped as a god. God's apostle killed the snake through prayer as though with a spear, but he also incurred the wrath of the unenlightened people. The wicked pagans seized Philip and crucified him upside-down on a tree, and then crucified Bartholomew as well. At that, the earth opened up and swallowed the judge and many other pagans with him. In great fear, the people rushed to rescue the crucified apostles, but only Bartholomew was still alive; Philip had already breathed his last. Bartholomew ordained Stachys as bishop for those whom he and Philip had baptized. Stachys had been blind for forty years, and Bartholomew and Philip had healed and baptized him. The relics of Saint Philip were later translated to Rome. This wonderful apostle suffered in AD 86 in the time of Emperor Dometian. 1

2 The holy, glorious New Martyr Constantine of Hydra Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεοµάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου November 14 Saint Constantine of Hydra lived in the years of Ottoman rule, born and raised on the island of Hydra. His parents were most pious Orthodox Christians and they nurtured him with the laws of faith and love towards Christ and his country. Poverty and lack of work on the island forced him despite the objections of his mother to travel to Rhodes, to work towards securing the future and to help his home. He was honest and hardworking, and because of this everyone loved him. Some friends introduced him to the Turkish governor of Rhodes Hassan Kapitan, who gave him a job in his seraglio, grooming Hasan Bey s horse and various other jobs. Once Constantine drank to excess at a social gathering and Hassan Kapitan asked the Hodjas to have a sounneti, in other words to circumcise Constantine, to put the white turban on him, and to give him the name of the governor, Hassan. When Constantine woke up the next morning he realized what had happened, but it was difficult to react immediately. His concern grew when, having sent his mother money with someone, she heard that he had changed his faith, and in utter bitterness she threw away the money, locked her house and cried day and night, inconsolable for what happened to her child. In Rhodes again all his friends distanced themselves from him and were sorry, because they considered him as a Janissary. Constantine-Hassan went to Hydra to see his mother and as he approached his family home he asked for a drink of water from a woman of the neighborhood, which she gave him, but as soon as she stepped away from him she broke the container that touched his lips. Arriving at the house he knocked on the door of his mother s house calling out, I am your son Hasan who has arrived from Rhodes. With a voice twisted in pain she replied: I m not opening to you. I don t have any son Hassan. I only have a son Constantine. Only God knows the sorrow and pain of the young man from Hydra. Without losing time he returned to Rhodes and directly went to Rodini where, in a cave, a certain spiritual father lived in asceticism. Kneeling in front of his feet he confessed his sin and the geronta gave him forgiveness and the appropriate advice on what he should do thereafter. Constantine threw away the turban and Turkish clothes and, taking a boat, he first went to Crimea and then to Constantinople, where the holy Ethnomartyr Patriarch Gregory V advised him to go to Mount Athos and remain there for the rest of his life in repentance. He lived at Iviron Monastery in great repentance, prayer and ascesis. After receiving the schema, with the permission of his Spiritual father he returned to Rhodes with the firm decision to go to Hassan Capitan and tell him that he was a Christian and as a Christian he would die. 2

3 The blessed hour arrived. He went in front of his former boss, the terrible governor of Rhodes, Hassan. With faith and indescribable courage he said: "Hassan Bey I am your servant Constantine from Hydra who you fraudulently made a Muslim. I return you your false religion and tell you that I am a Christian and that as a Christian I will die. Hassan was in a daze. Seeing Constantine throwing the muslim turban to the flies he was incredibly angry and rushed at Constantine hitting him with fists and kicks. In the palace of the Knights was a dark basement which was called the prison of Zyntantou (in Turkish Zintani means darkness). There they began to terribly torture him day and night. In the end they tied him to a tree trunk putting his feet in two holes. He endured all with unceasing prayer. One night the jail shinned with a heavenly light and his feet were freed from the locks. Turkish and Christian prisoners admired him. After five months they brought him again before the Turkish commander and having the same faith and courage he again confessed the Christian faith and was returned to prison. On November 14th, 1800 on the orders of the Sultan he suffered a martyr's death by hanging, which according to some took place at Kolona, and according to others at Mandraki. Constantine kissed his small cross and prayed. When the executioner went to get Constantine he hung him on a tall plane tree, that he not fall into profane hands. Constantine was 30 years old when he was hung on the plane tree. Both Turks and Christians alike related that on night when Constantine was martyred a great bright cross shone with its light on the plane tree. The next year a strong tornado tore down the plane tree and after a short time the commander Hassan Bey died from a bad illness. The Bishop of Rhodes Agapios and the elders of Rhodes sought the holy relic of the martyr and buried it with great honors behind the holy Church of the Entrance of the Theotokos in Niochori. Later the marble plaque that was placed above the Saint s grave by his fellow countryman Constantine Kafas was uncovered and today is in the wall of the same church, inscribed with these words: "This is the tomb of the Holy Neomartyr Constantine Hydriotis, placed by Constantine of Hydra Kafa. After three years the Saint s mother came to Rhodes and took the relic of her son with her with the permission letter of the Metropolitan of Rhodes Agapios and transferred it to Hydra, placing it in the Monastery of the Panagia where it remains to this day in a golden reliquary. The Priest of Niochoriou, Father Papagiannis, kept the ulna of the arm of the Martyr which is preserved in a silver reliquary to this day in the altar of the Church. 3

4 Liturgical Materials for Weekday Feast Days Copyright 2014 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property of the Greek Orthodox Metropolis of Denver, 4550 East Alameda Avenue, Denver, CO 80246; phone: The proper materials contained herein are published solely and exclusively for use by the priests and the chanters in the parishes of the Greek Orthodox Metropolis of Denver. They may be copied and/or reproduced only by the clergy of the Metropolis of Denver, and they may be used solely during the liturgical services celebrated in their own parish. They may not otherwise be copied, reprinted, reproduced, distributed, forwarded, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means electronic, mechanical, recording, or any other. None of these materials may be used for sale or profit, or in any monetary transaction whatsoever. Disclaimer The Greek text and English translations herein are for the purposes of worship only in the parishes of the Greek Orthodox Metropolis of Denver. The rubrics and order of services are those specified by His Eminence Metropolitan Isaiah to be used in each of the parishes of the Metropolis. The promulgation of these materials does not represent a commitment by the Metropolis of Denver or by His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver to their accuracy. The English translations have not been fully verified, but they are allowed for use by Metropolitan Isaiah in the parishes of the Metropolis of Denver. Please submit all corrections, typographical and linguistic, to the Metropolis of Denver. Acknowledgements The English text was compiled from various sources published for public use. These include Learn to Chant (http://www.goarch.org/chapel/chant/), by the Greek Orthodox Archdiocese of America. The text was produced using Microsoft Word for Mac 2011 version , and the embedded font in the Greek/English texts is Times New Roman. Web Site This document, and other provisional liturgical materials prepared exclusively for use by the clergy of the Greek Orthodox Metropolis of Denver, can be accessed at: 4

5 At Great Vespers At the Kyrie Ekekraksa Prosomoia Stichera of the Apostle Tone Plagal 2 Having laid up all their hope 5 Εἰς τὸν Μεγἀλον Ἐσπερινόν Εἰς τὸ «Κύριε, Ἐκέκραξα» Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος πλ. β Ὅλην ἀποθέµενοι Stichos 1 Στίχος α If You should mark iniquities, Lord, O Lord, who shall stand? For with You there is forgiveness. Having made action the stairway to perfect contemplation, O blessed one, and contemplation the object of action for love of God, you asked Christ to show you the ineffable glory of the Father; indeed, all nature endowed with reason longs for the manifestation of God; O glorious Apostle, you immediately found the object of your desire when you accepted the Son as the Image of the Father; by the confidence you have before Him, pray to Him for our souls. Ἐὰν ἀνοµίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασµός ἐστιν. Πρᾶξιν µὲν ἐπίβασιν, εἰλικρινοῦς θεωρίας, θεωρίαν τέλος δέ, φιλοθέου πράξεως Μάκαρ θέµενος, τὸν Χριστὸν ἠξίωσας, τοῦ Πατρὸς τὴν δόξαν, ὑποδεῖξαί σοι τήν ἄφραστον καὶ γὰρ ἐφίεται, πᾶσα λογικὴ φύσις ἔνδοξε, Θεοῦ τοῦ ὑποστήσαντος, καὶ τοῦ ποθουµένου τετύχηκας, τούτου παραυτίκα, δεξάµενος σφραγῖδα τὸν Υἱόν ὃν παρρησίᾳ δυσώπησον, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Stichos 2 Στίχος β For Your name s sake I have patiently waited for You, O Lord; my soul has waited patiently for Your word, my soul has hoped in the Lord. (Repeat) Having made action the stairway to perfect contemplation, O blessed one, and contemplation the object of action for love of God, you asked Christ to show you the ineffable glory of the Father; indeed, all nature endowed with reason longs for the manifestation of God; O glorious Apostle, you immediately found the object of your desire when you accepted the Son as the Image of the Father; by the confidence you have before Him, pray to Him for our souls. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου ὑπέµεινά σε, Κύριε ὑπέµεινεν ἡ ψυχή µου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον. (Πάλιν) Πρᾶξιν µὲν ἐπίβασιν, εἰλικρινοῦς θεωρίας, θεωρίαν τέλος δέ, φιλοθέου πράξεως Μάκαρ θέµενος, τὸν Χριστὸν ἠξίωσας, τοῦ Πατρὸς τὴν δόξαν, ὑποδεῖξαί σοι τήν ἄφραστον καὶ γὰρ ἐφίεται, πᾶσα λογικὴ φύσις ἔνδοξε, Θεοῦ τοῦ ὑποστήσαντος, καὶ τοῦ ποθουµένου τετύχηκας, τούτου παραυτίκα, δεξάµενος σφραγῖδα τὸν Υἱόν ὃν παρρησίᾳ δυσώπησον, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Stichos 3 Στίχος γ From the morning watch until night, from the morning watch let Israel hope in the Lord. Ceaselessly using divine mountains, as Moses once did, you longed to see our God; you saw Him clearly as you received the Image resembling Him; for to know the Son is to know the Father, Whose manifestation He is; Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας µέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. Θείαις ἀναβάσεσι, διαπαντὸς κεχρηµένος, ὡς Μωσῆς τὸ πρότερον, τὸν Θεὸν θεάσασθαι ἐπεπόθησας καὶ γνωστῶς εἶδες δέ, τὴν αὐτοῦ εἰκόνα, δεδεγµένος πρὸς ἐµφέρειαν Πατρὸς γὰρ σύντοµος, γνῶσις ὁ Υἱὸς καὶ ἀπόδειξις,

6 we know that They are one in essence, for they have shown Themselves to be identical in everything: kingship, power, and glory; and we bow down before Them. 6 Υἱοῦ δὲ καὶ Γεννήτορος, µία ἡ οὐσία γνωρίζεται, καὶ ἡ διὰ πάντων, ταυτότης ἀναφαίνεται σεπτῶς, καὶ βασιλεία καὶ δύναµις, δόξα καὶ προσκύνησις. Stichos 4 Στίχος δ For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption; and He shall redeem Israel out of all his iniquities. (Repeat) Ceaselessly using divine mountains, as Moses once did, you longed to see our God; you saw Him clearly as you received the Image resembling Him; for to know the Son is to know the Father, Whose manifestation He is; we know that They are one in essence, for they have shown Themselves to be identical in everything: kingship, power, and glory; and we bow down before Them. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ αὐτῷ λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ. (Πάλιν) Θείαις ἀναβάσεσι, διαπαντὸς κεχρηµένος, ὡς Μωσῆς τὸ πρότερον, τὸν Θεὸν θεάσασθαι ἐπεπόθησας καὶ γνωστῶς εἶδες δέ, τὴν αὐτοῦ εἰκόνα, δεδεγµένος πρὸς ἐµφέρειαν Πατρὸς γὰρ σύντοµος, γνῶσις ὁ Υἱὸς καὶ ἀπόδειξις, Υἱοῦ δὲ καὶ Γεννήτορος, µία ἡ οὐσία γνωρίζεται, καὶ ἡ διὰ πάντων, ταυτότης ἀναφαίνεται σεπτῶς, καὶ βασιλεία καὶ δύναµις, δόξα καὶ προσκύνησις. Stichos 5 Στίχος ε Praise the Lord, all you nations, praise Him, all you peoples. You were the instrument played by divine inspiration under the direction of the Holy spirit; singing the divine Gospel of the savior in this world, your words of fire consumed all error like chaff and dry wood; O holy Apostle Philip, you preached Christ as Lord and Master of all to the whole world. Stichos 6 For He has made His mercy to prevail over us, and the truth of the Lord abides to the ages. (Repeat) You were the instrument played by divine inspiration under the direction of the Holy spirit; singing the divine Gospel of the savior in this world, your words of fire consumed all error like chaff and dry wood; O holy Apostle Philip, you preached Christ as Lord and Master of all to the whole world. Idiomelon of the Apostle Tone Plagal 2 Byzantios Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. Ὄργανον κρουόµενον, ταῖς θεϊκαῖς ἐπιπνοίαις, καὶ ταῖς ὑφηγήσεσι, τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐχρηµάτισας, καὶ τὸ ὑπερκόσµιον, µελῳδῶν ἐν κόσµῳ, τοῦ Σωτῆρος Εὐαγγέλιον, πυρίνῃ γλώσσῃ σου, πᾶσαν τὴν ἀπάτην κατέφλεξας, ὡς ὕλην εὐκατάπρηστον, καὶ ὡς χόρτον γῆς µαραινόµενον, καὶ τὸν ἐπὶ πάντων, Δεσπότην τε καὶ Κύριον Χριστόν, τῇ οἰκουµένῃ ἐκήρυξας, Φίλιππε θεσπέσιε. Στίχος στ Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ ἡµᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα. (Πάλιν) Ὄργανον κρουόµενον, ταῖς θεϊκαῖς ἐπιπνοίαις, καὶ ταῖς ὑφηγήσεσι, τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐχρηµάτισας, καὶ τὸ ὑπερκόσµιον, µελῳδῶν ἐν κόσµῳ, τοῦ Σωτῆρος Εὐαγγέλιον, πυρίνῃ γλώσσῃ σου, πᾶσαν τὴν ἀπάτην κατέφλεξας, ὡς ὕλην εὐκατάπρηστον, καὶ ὡς χόρτον γῆς µαραινόµενον, καὶ τὸν ἐπὶ πάντων, Δεσπότην τε καὶ Κύριον Χριστόν, τῇ οἰκουµένῃ ἐκήρυξας, Φίλιππε θεσπέσιε. Ἰδιόµελον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος πλ. β' Βύζαντος

7 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Illumined by the radiance of the great Light, O Philip, you shone as a lamp for the world; having sought the Father of Lights in the Son, you have found Him, for in His Light, we shall see Light; He is the true Image, showing by His likeness the true archetype; O holy Apostle, entreat Him to save those who were marked by the divine seal of His blood. Theotokion Tone 4 You bowed down from the heights Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Who will not bless you, all-holy Virgin? Who shall not praise your birth-giving free of pain? For the only-begotten Son coming timelessly from the Father has ineffably become incarnate within you, O pure one; He Who was God by nature became man by nature for our sake, not divided into two persons but known by two natures not mixed or confused. Plead with Him, O blessed one, for the salvation of our souls. Entrance O gladsome Light, and Prokeimenon of the day. Then, Let us say with all our soul, and with all our mind let us say, etc. Make us worthy, O Lord... Then, Let us complete our evening prayer..., and Prayer at the Bowing of Heads. Aposticha Prosomoia Stichera of the Apostle Tone Plagal 4 O paradoxical wonder O strange wonder! He once caught fish has become an Apostle called by God to now catches mortal men. He caught the nations with nets twined out of words, and drew in the world with the hook of the Cross. The godly worker offered unto Christ a goodly catch! Wherefore, we honor Philip s holy memory. 7 Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Τοῦ µεγάλου Φίλιππε φωτός, ταῖς ἀστραπαῖς πυρωθείς, παγκόσµιος ἐξέλαµψας φωστήρ, τὸν Πατέρα δὲ τῶν φώτων, ἐν Υἱῷ ζητήσας εὗρες, ἐν τῷ φωτὶ τὸ φῶς γὰρ εὑρίσκεται, καὶ γὰρ οὗτος σφραγὶς ἰσότυπος, δηλῶν τὸ ἀρχέτυπον Ὃν Ἀπόστολε δυσώπει, τοὺς ἐσφραγισµένους τῷ θείῳ, περισῴζεσθαι αἵµατι. Θεοτοκίον Ἦχος δ' Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τίς µὴ µακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς µὴ ἀνυµνήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρὸς ἐκλάµψας Υἱὸς µονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόµενος ἄνθρωπος δι ἡµᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεµνόµενος, ἀλλ ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόµενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, σεµνὴ Παµµακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Εἴσοδος «Φῶς ἱλαρόν...,» καὶ τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας. Εἶτα «Εἴπωµεν πάντες ἐξ ὅλης της ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡµῶν εἴπωµεν.» «Καταξίωσον, Κύριε...» Εἶτα «Πληρώσωµεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν...,» καὶ Εὐχῆ τῆς Κεφαλοκλισίας. Ἀπόστιχα Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος πλ. δ Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! ὁ τοὺς ἰχθύας ποτέ, σαγηνεύων Ἀπόστολος, τῶν ἀνθρώπων γέγονεν, ἁλιεὺς θεοπροβλητος, λόγων σαγήνῃ, ἔθνη ἐζώγρησε. Σταυροῦ ἀγκίστρῳ, κόσµον ἀνείλκυσεν, Ὢ οἷον θήραµα, τῷ Χριστῷ προσήγαγεν, ὁ θεουργός! οὗπερ τὸ µνηµόσυνον, νῦν ἑορτάζοµεν.

8 Their sound has gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world. O strange wonder! The Apostle Philip is now sent by God, and he goes forth as a sheep amidst the wolves fearlessly and courageously; by faith, he makes the wild beasts into sheep, and he divinely transfigures the world. O mighty deeds of faith! O ineffable great wonders! By his prayers, save our souls, O Lord, for You alone are merciful. The heavens declare the glory of God, and the firmament proclaims the work of His hands. O strange wonder! The Apostle Philip is seen as a well gushing forth with life drawn up in the bucket of wisdom for all those in the world; from him great rivers of doctrines issue forth, from where we drink streams of miracles. O great and fearful signs, which this worker wrought by God s exceeding might! We acclaim the memorial of Philip with faith. Idiomelon Tone 2 Byzantios Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Leaving the earthly cares, you have followed Christ and having been sealed with the breath of the Holy Spirit you were sent by Him to the lost nations so as to turn men toward the light of the knowledge of God, O Apostle Philip; therefore, having ended the exploits of your divine passion and of various tortures, you have given up your soul to Christ; beseech Him, O all-blessed one, to grant us great mercy. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. My numerous hopes are placed before you, most-holy one; Mother of our God, guard me with care, within your sheltered arms. Then, Now let Your servant depart in peace..., and Trisagion Prayers. 8 Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης τὰ ῥήµατα αὐτῶν. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! ἀποσταλεὶς ἐκ Θεοῦ, ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος, µέσον λύκων πρόβατον, ἀπτοήτως νῦν πρόεισι, τοὺς θῆρας ἄρνας, πίστει ἀνέδειξε, τὸν κόσµον θείως, µετεστοιχείωσεν. Ὢ ἔργα πίστεως! ὢ δυνάµεις ἄρρητοι! οὗ ταῖς εὐχαῖς, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν, ὡς µόνος εὔσπλαγχνος. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωµα. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος! φρέαρ πηγάζον ζωήν, ἐν σοφίας ἀντλήµατι, τοῖς ἐν κόσµῳ πέφηνεν, ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος, ἀφ' οὗ περ ῥεῖθρα, δογµάτων πρόεισιν, ἐξ οὗ θαυµάτων, ῥεύµατα πίνοµεν. Ὢ οἷα δέδρακε, φοβερὰ τεράστια, ὁ θεουργός! οὗπερ τὸ µνηµόσυνον πίστει γεραίροµεν. Ἰδιόµελον Ἦχος β' Βυζαντίου Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Καταλιπὼν τὰ ἐπὶ γῆς, ἠκολούθησας Χριστῷ, καὶ σφραγισθεὶς τῷ ἐµφυσήµατι τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀπεστάλης ὑπ' αὐτοῦ, εἰς τὰ ἔθνη τὰ ἀπολωλότα, ἐπιστρέφειν τοὺς ἀνθρώπους, εἰς φῶς θεογνωσίας, Φίλιππε Ἀπόστολε, καὶ τελέσας τὸν ἀγῶνα τοῦ θείου σου πόθου, διὰ βασάνων πολυπλόκων, τὴν ψυχήν σου τῷ Θεῷ παρέδωκας. Αὐτὸν ἱκέτευε παµµακάριστε, δωρηθῆναι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς σὲ ἀνατίθηµι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην σου. Εἶτα «Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου...,» καὶ τὸ Τρισάγιον.

9 Apolitikia and Theotokion Apolitikion of the Apostle Tone 3 Holy Apostle, Philip, intercede with the merciful God, that He may grant to our souls, remission of our transgressions. Apolitikion of the New Martyr Tone 1 A citizen of the desert Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In spiritual hymnοdy and song we honor Constantine, the eminent New-Martyr, the bright offspring of Hydra and the crown of Rhodes; we commemorate his struggle, for he exchanged for eternal life, and we cry out to God: "Glory to him whom You have glorified, O Christ, Glory to him who confessed You, and whom You have crowned in these latter times. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. When Gabriel had uttered Rejoice! to you, O Virgin, then with the voice was the Lord of all becoming incarnate in you whom the holy Ark of old prefigured, as righteous David said. You carried Your Creator and proved to be more spacious than the heavens. Glory to Him Who dwelt inside of you; glory to Him Who came forth from you; glory be to Him Who through your childbirth has set us free. Dismissal, May Christ our true God,... Ἀπολυτίκια καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ Απόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ, ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. Ἀπολυτίκιον τοῦ Νεοµάρτυρος Ἦχος α Τῆς ἐρήµου πολίτης Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Τὸν λαµπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχηµα, καὶ Νεοµαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνον τιµήσωµεν, ἐν ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς πνευµατικαῖς, τὴν µνήµην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωµεν πλουσίαν τὴν ἀµοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι. Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαµένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡµᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου. Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν...» 9

10 At Matins Hexapsalm. God is the Lord... Apolitikia and Theotokion Apolitikion of the Apostle Tone 3 Holy Apostle, Philip, intercede with the merciful God, that He may grant to our souls, remission of our transgressions. Apolitikion of the New Martyr Tone 1 A citizen of the desert Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In spiritual hymnοdy and song we honor Constantine, the eminent New-Martyr, the bright offspring of Hydra and the crown of Rhodes; we commemorate his struggle, for he exchanged for eternal life, and we cry out to God: "Glory to him whom You have glorified, O Christ, Glory to him who confessed You, and whom You have crowned in these latter times. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. When Gabriel had uttered Rejoice! to you, O Virgin, then with the voice was the Lord of all becoming incarnate in you whom the holy Ark of old prefigured, as righteous David said. You carried Your Creator and proved to be more spacious than the heavens. Glory to Him Who dwelt inside of you; glory to Him Who came forth from you; glory be to Him Who through your childbirth has set us free. Small Litany Psalm 50. Etc. Sessional Hymns Of the day, from the Oktoechos. Kontakion of the Apostle Read (Tone Plagal 4, The Author of all) 10 Εἰς τὸν Ὄρθρον Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...» Ἀπολυτίκια καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ Απόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ, ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. Ἀπολυτίκιον τοῦ Νεοµάρτυρος Ἦχος α Τῆς ἐρήµου πολίτης Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Τὸν λαµπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχηµα, καὶ Νεοµαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνον τιµήσωµεν, ἐν ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς πνευµατικαῖς, τὴν µνήµην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωµεν πλουσίαν τὴν ἀµοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι. Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαµένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡµᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου. Συναπτὴ Μικρὰ Καθίσµατα Τῆ συνήθη Στιχολογίαν τῆς Ὀκτωήχου. Ψαλµός Ν, κτλ. Κοντάκιον Χῦµα (Ἦχος πλ. δ', Ὡς ἀπαρχὰς)

11 The divine Philip, Your disciple and friend, and imitator of Your Passion, proclaimed to the universe that You are God; through his intercessions, preserve Your Church from lawless enemies, through the Theotokos, O most-merciful One. Oikos of the Apostle Read (Tone Plagal 4, The Author of all) Give me a river of speech, O Lord, Who made the nature of water; strengthen my heart, O Master, Who established the earth by Your word, and illumine my mind, You who cover Yourself with light as with a garment, so that I may say and chant what is fitting, and worthily extol your Disciple, O most-merciful One. Synaxarion On the 14th day of this month is the memorial of the holy, glorious and all-praised Apostle Philip, one of the first band of twelve. On the same day, the Memory of the the holy, glorious Great Martyr Constantine of Hydra, who contested in the year 1800 on the Island of Rhodes. Through the prayers of these holy ones, O God, have mercy on us. Amen. Katavasiai of the Sacred Entrance of the Theotokos 11 Ὁ µαθητὴς καὶ φίλος σου, καὶ µιµητὴς τοῦ πάθους σου, τῇ οἰκουµένῃ Θεὸν σε ἐκήρυξεν, ὁ θεηγόρος Φίλιππος, ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, ἐξ ἐχθρῶν παρανόµων, τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε. Οἶκος τοῦ Ἀποστόλου Χῦµα (Ἦχος πλ. δ', Ὡς ἀπαρχὰς) Ῥεῖθρα λόγου παράσχου µοι Κύριε, ὁ ὑδάτων τὴν φύσιν δειµάµενος, τὴν καρδίαν µου στήριξον Δέσποτα, ὁ τὴν γῆν στερεώσας τῷ λόγῳ σου, καὶ φώτισον µου τὴν διάνοιαν, ὁ τὸ φῶς ὡς χιτῶνα ἀναβαλλόµενος, ἵνα λέγω καὶ ψάλλω τὰ πρέποντα, καὶ ἀξίως ὑµνήσω τὸν σὸν Μαθητὴν Πολυέλεε. Συναξάριον Τῇ ΙΔ' τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήµου Ἀποστολου Φιλίππου, ἑνὸς τῆς πρώτης χορείας τῶν δώδεκα. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ' Ὕδρας, τοῦ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 1800 ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν. Καταβασίαι τὴν Ἱερὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Tone Plagal 4 Ἦχος πλ. δ Ode 1 Ὠδὴ α My mouth shall I open up and by the Spirit shall it be filled; and I shall pour out a word unto the Mother and Queen; and I shall be seen in cheerful celebration; and joyfully I shall sing lauding her Entrance. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύµατος, καὶ λόγον ἐρεύξοµαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί καὶ ὀφθήσοµαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόµενος, ταύτης τὴν Εἴσοδον. Ode 3 Ὠδὴ γ Establish, all-holy Theotokos, O living and ever-welling fount, your choristers assembled in spiritual fellowship, and crowns of glory graciously in your revered Entrance grant to them. Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας, πνευµατικὸν στερέωσον κἂν τῇ σεπτῇ Εἰσόδῳ Σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον. Ode 4 Ὠδὴ δ Comprehending the unfathomable divine will of your incarnation by the Virgin, O most Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως, Σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ

12 High, the prophet Habbakuk cried out: Glory to your power, O Lord. 12 προφήτης Ἀββακούµ, κατανοῶν ἐκραύγαζε Δόξα τῇ δυνάµει Σου Κύριε. Ode 5 Ὠδὴ ε Amazed was the universe by Your revered Entrance. For while never consummating marriage, entering the Temple of God as a most-pure temple yourself, Who rewards salvation to all who chant hymns of peace to you. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα, ἐν τῇ σεπτῇ Εἰσόδῳ Σου Σὺ γάρ, ἀπειρόγαµε Παρθένε, ἔνδον εἰσῆλθες, ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ καθαρώτατος ναός, πᾶσι τοῖς ὑµνοῦσί Σε, σωτηρίαν βραβεύουσα. Ode 6 Ὠδὴ ς O Godly-minded people, as we observe this solemn and divine feast in honor of the Mother of God, come let us clap our hands for joy while glorifying God Who was born of her. Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιµον, τελοῦντες Ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεοµήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωµεν, τὸν ἐξ Αὐτῆς τεχθέντα, Θεὸν δοξάζοντες. Ode 7 Ὠδὴ ζ Godly-minded three did not adore created things in the Creator s stead, but bravely trampling upon the threat of the furnace fire, they chanted joyfully: O supremely praised, and most-exalted Lord and God of our fathers You are blessed. Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Ode 8 Ὠδὴ η We praise, we bless, and we worship the Lord. Pious children stood within the furnace, the child of the Theotokos went and rescued them. He was prefigured then, manifestly acting now, is gathering together the entire universe to sing the hymn: O praise and supremely exalt the Lord, O all ye His works, unto the ages. More honorable... Katavasia Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν καὶ προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον. Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε µὲν τυπούµενος νῦν δὲ ἐνεργούµενος, τὴν οἰκουµένην ἅπασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν Τὸν Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. «Τὴν Τιµιωτέραν...» Καταβασία Tone Plagal 4 Ἦχος δ Earthlings one and all, with festival lamps in hand, in spirit leap for joy; and you incorporeal angelic powers in heaven celebrate, thus honoring the sacred Entrance of the Mother of God and salute her: O allblessed one, ever-virgin and pure, who gave birth to God. Small Litany Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύµατι, λαµπαδουχούµενος πανηγυριζέτω δέ, ἀύλων Νόων, φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ Εἰσόδια, τῆς Θεοµήτορος, καὶ βοάτω Χαίροις παµµακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρθενε. Συναπτὴ Μικρὰ

13 Exaposteilarion and Theotokion Exaposteilarion of the Apostle Tone 3 The Elder in the spirit in the Temple Turned upside down on the cross by your feet which had announced the good news, O Philip, you joyfully ascended the road to heaven; forever in the presence of the Holy Trinity, you see the Son and the Holy Spirit in the Father; thus we celebrate your sacred memory with love on this feast. Another Tone 3 The stars of the heavens You received he Holy Spirit s light-beam, O man of God, and did enlighten the whole world with your resounding words. Entreat the Lord now, O Philip, that He might save us. Theotokion Most holy Virgin and Mother, with the divine herald Philip, do now present a petition before your Son on our behalf; and thus by your intercession protect us from every evil. Praises Let every breath praise the Lord. Praise the Lord from the heavens, praise Him in the highest. To You is due praise, O God. Praise Him all you His Angels; praise Him all you His hosts. To You is due praise, O God. Prosomoia Stichera of the Apostle Tone 1 The heavenly orders 13 Ἐξαποστειλάριον καὶ Σταυροθεοτοκίον Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ Ἐν πνεύµατι τῷ Ἱερῶ Δρόµον ὡραίων σου ποδῶν, Φίλιππε ἀναστρέψας, πορείαν τὴν οὐράνιον, ἀνελήλυθας χαίρων, καὶ τῇ Τριάδι παρεστώς, ἐν Πατρὶ τεθέασαι, Υἱὸν καὶ Πνεῦµα τὸ θεῖον διὰ τοῦτό σου πόθῳ, τὴν πανίερον καὶ θείαν, ἑορτάζοµεν µνήµην. Ἕτερον Ἦχος γ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις Πνεύµατος θείου ἀκτῖνα, θεσπέσιε δεδεγµένος, καὶ κόσµον καταφωτίσας, τῷ φθόγγῳ τῶν σῶν ῥηµάτων, ὑπὲρ ἡµῶν νῦν δυσώπει, τὸν Κύριον τοῦ σωθῆναι. Θεοτοκίον Ὑπεραγία Παρθένε, δέησιν νῦν τῷ Υἱῷ σου, ὑπὲρ ἡµῶν σὺν Φιλίππῳ, τῷ θείῳ καὶ θεηγόρῳ, προσφέρουσα ἐκ παντοίων, κακῶν περίσῳζε πάντας. Αἶνοι Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν τοῖς ὑψἰστοις Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ. Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτὸν, πᾶσαι αἱ Δυνάµεις αὐτοῦ Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ. Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος α Τῶν οὐρανίων ταγµάτων First Stichos Στίχος α Praise Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. The earth was filled with your teachings, blessed Apostle of Christ, when the resounding echoes of your heavenly proclamations rang throughout the earth. By those teachings we know and theologize mystically that co essential with Father and Spirit too is the Son, Whom we all glorify. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυµπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. Τῶν οὐρανίων σου φθόγγων τὰ ἀπηχήµατα, ἐπὶ τῆς γῆς παµµάκαρ, διεχύθη καὶ ταύτην, ἐπλήρωσε δογµάτων, δι' ὧν τὸν Υἱόν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύµατι, θεολογοῦντες Ἀπόστολε µυστικῶς, ὁµοούσιον δοξάζοµεν.

14 Second Stichos Στίχος β Praise Him with tuneful cymbals; praise Him with cymbals of jubilation. Let every breath praise the Lord. The earth was filled with your teachings, blessed Apostle of Christ, when the resounding echoes of your heavenly proclamations rang throughout the earth. By those teachings we know and theologize mystically that co essential with Father and Spirit too is the Son, Whom we all glorify. 14 Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. (Πάλιν) Τῶν οὐρανίων σου φθόγγων τὰ ἀπηχήµατα, ἐπὶ τῆς γῆς παµµάκαρ, διεχύθη καὶ ταύτην, ἐπλήρωσε δογµάτων, δι' ὧν τὸν Υἱόν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύµατι, θεολογοῦντες Ἀπόστολε µυστικῶς, ὁµοούσιον δοξάζοµεν. Third Stichos Στίχος γ Their sound has gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world. Since we believers now have you as a bright star of Christʹs divine Apostles, O thrice blessed Philip, and the Churchʹs shining beacon, we are all illumined within our souls; and through your intercessions, we are rescued, all lauded Saint, out of formidable dangers. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης τὰ ῥήµατα αὐτῶν. Ὡς ἑωσφόρον σε πάντες τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ, καὶ φαεινὸν λαµπτῆρα, τῆς σεπτῆς Ἐκκλησίας, Φίλιππε τρισµάκαρ, ἔχοντες νῦν, τὰς ψυχὰς φωτιζόµεθα, καὶ ἐκ κινδύνων λυτρούµεθα δυσχερῶν, ταῖς πρεσβείαις σου πανεύφηµε. Fourth Stichos Στίχος δ The heavens declare the glory of God, and the firmament proclaims the work of His hands. Having completed the contest of holy martyrdom through your own crucifixion, you have worthily woven the victory garlands; and wearing them you have entered the palace on high, Apostle Philip; and now you sit next to Christ interceding that He save us all. Idiomelon Tone 2 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Your cheeks were like bowls of sweet beverage in the world, O wise Apostle Philip, and to the faithful they offered the life giving drink; you had the active life as an entry to contemplation, and you became a follower of Christ. By your teachings, you adorned the barren and childless Church of the Gentiles, Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωµα. Διὰ σταυροῦ τὸν ἀγῶνα τὸν τῆς ἀθλήσεως, διηνεκῶς τῆς νίκης, ἀνεδήσω στεφάνους, Φίλιππε ἀξίως, µεθ' ὧν εἰσελθών, εἰς τὰ ἄνω βασίλεια, συµπαρεδρεύεις Ἀπόστολε τῷ Χριστῷ, καὶ πρεσβεύεις τοῦ σωθῆναι ἡµᾶς. Ἰδιόµελον Ἦχος β' Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Φιάλαι τῶν ἀρωµάτων ἐν κόσµῳ, αἱ σιαγόνες σου Σοφέ, ὤφθησαν Ἀπόστολε Φίλιππε, περικιρνῶσαι τοῖς πιστοῖς, πόµα τὸ ζωοποιόν πρᾶξιν γὰρ εἰς θεωρίας ἐπίβασιν ἐσχηκώς, Χριστοῦ ὀπαδὸς ἐχρηµάτισας, τὴν στεῖραν καὶ ἄτεκνον ἐθνῶν Ἐκκλησίαν, εὐτεκνωθεῖσαν ἐν αὐτῷ, καταποικίλας διδαχαῖς ἣν καὶ νῦν

15 which in Christ has produced many offspring. Pray now for that Church to be delivered from distress and need. For you are able to do much, since you are near to God. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. My numerous hopes are placed before you, most-holy one; Mother of our God, guard me with care, within your sheltered arms. Great Doxology Troparion Apolitikion of the Apostle Tone 3 Holy Apostle, Philip, intercede with the merciful God, that He may grant to our souls, remission of our transgressions. The Divine Liturgy begins immediately. δυσώπει λυτρωθῆναι, δεινῶν καὶ ἀναγκῶν, δύνασαι γὰρ ἐν Θεῷ, πολλὰ ἐγγίζων αὐτῷ. Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς σὲ ἀνατίθηµι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην σου. Μεγάλη Δοξολογία Τροπάριον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ Απόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ, ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. Καὶ ἀρχεται ἡ Θεία Λειτουργία. 15

16 At the Divine Liturgy Litany of Peace. The Antiphons of Sunday: 16 Εἰς τὴν Λειτουργίαν Εἰρηνικά. Τὰ Ἀντίφωνα τῆς Κυριακῆς First Antiphon Ἀντίφωνον Α Tone 2 Bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless His holy name. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Bless the Lord, O my soul, and forget not all that He has done for you. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. The Lord in heaven has prepared His throne, and His Kingdom rules over all. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Small Litany. Ἦχος β Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον, καί πάντα τά ἐντός µου τό ὄνοµα τό ἅγιον αὐτοῦ. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον, καί µή ἐπιλανθάνου πάσας τάς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασεν τόν θρόνον αὐτοῦ, καί ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. Συναπτὴ Μικρὰ Second Antiphon Ἀντίφωνον Β Tone 2 Praise the Lord, O my soul; I will praise the Lord in my life, I will chant to my God for as long as I exist. Save us, O Son of God, Who are wondrous among the saints; we sing to you, Alleluia. Blessed is he whose Help is the God of Jacob, whose Hope is in the Lord his God. Save us, O Son of God, Who are wondrous among the saints; we sing to you, Alleluia. The Lord shall reign to the ages; your God, O Sion, from generation to generation. Save us, O Son of God, Who are wondrous among the saints; we sing to you, Alleluia. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Only-begotten Son and Word of God, immortal One, Who for our salvation did so humble Yourself by taking on flesh taking flesh from (from) the Theotokos and ever- Ἦχος β Αἴνει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ µου, ψαλῶ τῷ Θεῷ µου ἕως ὑπάρχω. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. Μακάριος οὗ ὁ Θεός Ἰακώβ βοηθός αὐτοῦ, ἡ ἐλπίς αὐτοῦ ἐπί Κύριον τόν Θεόν αὐτοῦ. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τόν αἰῶνα ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεάν καί γενεάν. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ µονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάµενος διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως

17 virgin Mary; without change did You become Man; You were crucified Christ our God, trampling down death by Your death; as one of the Holy Trinity, and being glorified together with the Father and the Holy Spirit: save us. Small Litany. Small Entrance Apolitikion of the Apostle Tone 3 Holy Apostle, Philip, intercede with the merciful God, that He may grant to our souls, remission of our transgressions. Entrance Hymn Come let us bow to Christ as we worship Him, the Son of God. Save us O Son of God Who are wondrous among Your saints, we sing to You: Alleluia. Apolitikion of the Apostle Tone 3 Holy Apostle, Philip, intercede with the merciful God, that He may grant to our souls, remission of our transgressions. Apolitikion of the New Marrtyr Constantine Tone 1 A citizen of the desert In spiritual hymnοdy and song we honor Constantine, the eminent New-Martyr, the bright offspring of Hydra and the crown of Rhodes; we commemorate his struggle, for he exchanged for eternal life, and we cry out to God: "Glory to him whom You have glorified, O Christ, Glory to him who confessed You, and whom You have crowned in these latter times. Apolitikion of the Temple Kontakion of the Feast of the Entrance Tone 4 Lifted up on the Cross The most pure temple of the Savior, the most precious bridal chamber and Virgin, the sacred treasury of God s glory, today is led into the 17 ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόµενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, σῶσον ἡµᾶς. Συναπτὴ Μικρὰ Μικρά Εἴσοδος Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ Απόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ, ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. Εἰσοδικόν Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα. Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἦχος γ Απόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ, ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. Ἀπολυτίκιον τοῦ Νεοµάρτυρος Ἦχος α Τῆς ἐρήµου πολίτης Τὸν λαµπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχηµα, καὶ Νεοµαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνον τιµήσωµεν, ἐν ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς πνευµατικαῖς, τὴν µνήµην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωµεν πλουσίαν τὴν ἀµοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι. Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς τὰ Εἰσόδια Ἦχος δ Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίµητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν θησαύρισµα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήµερον

18 house of the Lord, bringing with her the grace of the divine Spirit. Of her the angels of God sing the hymn: She is indeed the heavenly tabernacle. Holy God... Trisagion Epistle Of the Apostle 1 Corinthians 4:9-16 See Sunday of the First Week Gospel Of the Apostle John 1:44-52 See First Sunday of the Fast At: Remembering our most-holy... Truly it is proper to call you blessed... Communion Hymn Their sound has gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world. Alleluia. During the Communion of the Faithful Of Your mystical Supper... At: We have seen the Light... We have seen the true light... Dismissal May Christ our true God,... εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνευµατι Θείῳ ἣν ἀνυµνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος. «Ἅγιος ὁ Θεός...» Τρισάγιον Ἀπόστολος Τοῦ Άποστόλου Α Κορ. δ 9-16 ζήτει Κυρ. α Ἐπιστ. Εὐαγγέλιον Τοῦ Άποστόλου Ἰω. α ζήτει Κυρ α Νυστ. Εἰς τό «Ἐξαιρέτως...» «Ἁξιόν ἐστίν ὁς ἀληθός...» Κοινωνικόν Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης τὰ ῥήµατα αὐτῶν. Ἀλληλούϊα. Μετάληψης τῶν Πιστῶν «Τοῦ δείπνου σου τοῦ µυστικοῦ...» Εἰς τό «Εἴδοµεν τό φῶς» «Εἴδοµεν τό φῶς» Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν...» 18

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent)

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent) Ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας (Ψάλλεται τό ἑσπέρας τῆς πρώτης Κυριακῆς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Sunday of St. Gregory Palamas 2 nd Sunday of Great Lent Theophylaktos, Bishop of Nicomedia Apostle Hermas Apolytikion of the Day (2 nd Plagios

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων

APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων τὸ ἄ-χραν-τόν σου ῶ-μα-- ἀ-νέ-στης τρι-ή-με-ρος, ω-τἠρ, δω-ρού-με-νος τῷ κό-σμω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou The first Greek book I remember reading when I moved to Greece was by Penelope Delta - wonderful name that - about a kid only slightly older than me serving

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Anthologion, or Papadike [Chant Book, Musical Anthology] In Greek, manuscript on paper Probably Constantinople, c. 1815 AD

Anthologion, or Papadike [Chant Book, Musical Anthology] In Greek, manuscript on paper Probably Constantinople, c. 1815 AD Anthologion, or Papadike [Chant Book, Musical Anthology] In Greek, manuscript on paper Probably Constantinople, c. 1815 AD iii+162+iii folios on paper, modern foliation in pencil, lower outer corner, recto,

Διαβάστε περισσότερα