ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013

2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κάθε φοιτητής, στο τέλος των σπουδών του στο Τμήμα, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μία πτυχιακή εργασία που θα πραγματεύεται κάποιο σύγχρονο θέμα της Πληροφορικής ή/και των Τηλεπικοινωνιών. Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Α.1 Θέματα Πτυχιακών Εργασιών και Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να μπορεί να αποδείξει ο φοιτητής ότι: είναι σε θέση να εφαρμόσει γνώσεις που απέκτησε για την επίλυση προβλημάτων ε- φαρμογής ή ότι είναι σε θέση να διερευνήσει, να κατανοήσει και να προβεί σε συνθετική επεξεργασία νέων γνωστικών αντικειμένων και εξελίξεων στο χώρο της γνωστικής περιοχής του Τμήματος. Πτυχιακή Εργασία αναθέτουν σε φοιτητές (α) τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος και (β) οι Διευθυντές Τομέων, σε περίπτωση θέματος που προτείνεται για επίβλεψη από Επιστημονικούς Συνεργάτες ή μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. βαθμός δυσκολίας, όγκος απαιτούμενης εργασίας) είναι δυνατό να ανατεθεί το ίδιο θέμα σε δύο φοιτητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τον επιβλέπονταν εκπαιδευτικό ώστε να είναι διακριτός ο ρόλος του κάθε φοιτητή και επίσης εφικτή η ανεξάρτητη αξιολόγησή τους. Για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή ετοιμάζουν μια περίληψη ( λέξεις) του θέματος της πτυχιακής εργασίας, όπου αναφέρεται περιληπτικά ο σκοπός, η μεθοδολογία και ο στόχος της εργασίας. Συνιστάται στους επιβλέποντες θεμάτων πτυχιακών, να διευκρινίζουν - με την απαιτούμενη σαφήνεια και πληρότητα στην εν λόγω περίληψη - κάθε στοιχείο του θέματος που κρίνουν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία εξέτασης και κρίσης τους προς έγκριση. Η περίληψη αυτή μαζί με σχετική Δήλωση Ανάθεσης (έντυπο Παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού) υ- ποβάλλεται από το φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος για έγκριση από το προτεινόμενο μέλος Ε.Π. του Τμήματος (ή τον αρμόδιο Διευθυντή Τομέα) και στη συνέχεια προώθηση προς το Μητρώο Φοιτητών. Για να γίνει ανάθεση πτυχιακής εργασίας σε φοιτητή, πρέπει αυτός να βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών και να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων με το χαρακτηρισμό Υποχρεωτικά και Επιλογής Υποχρεωτικά. Αυτό διαπιστώνεται από τη Γραμματεία. Επιθυμητό είναι να έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της πτυχιακής ώστε να έχει την ουσιαστική γνωστική υποδομή για την εκπόνησή της! Επιπλέον προϋποθέσεις που αφορούν στην ανάθεση πτυχιακών εργασιών μπορεί να καθορίζει με απόφασή του και ο εκάστοτε Τομέας μαθημάτων. 1/18

4 Α.2 Εκπόνηση και Επίβλεψη Πτυχιακής Εργασίας Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. του Τμήματος στα πλαίσια της απασχόλησής του αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, ανάλογα με τις ώρες διδακτικού έργου που του έχουν ανατεθεί. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορούν να επιβλέπουν τα μέλη του Ε.Π. δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) στην εκάστοτε χρονική στιγμή. Το τακτικό ή έκτακτο μέλος Ε.Π. που έχει προτείνει το θέμα πτυχιακής εργασίας και επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό. Επίσης αιτείται τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά, κλπ. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός ΤΕΙ, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός επωμίζεται επίσης την επίβλεψη στο επιστημονικό και τεχνικό μέρος της εργασίας. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ΤΕΙ σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κλπ. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η ανώτερη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανάθεσης. Το επιβλέπον μέλος Ε.Π. του Τμήματος, ή ο Διευθυντής Τομέα στην περίπτωση που το επιβλέπον μέλος είναι Επιστημονικός Συνεργάτης ή μέλος ΕΠ άλλου Τμήματος, μπορεί να παρατείνει για ακόμη ένα εξάμηνο την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας μετά από σχετική και αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή. Διαφορετικά ο φοιτητής αυτομάτως παραιτείται του θέματος και οφείλει να αναλάβει άλλο, με νέα διαδικασία ανάθεσης. Οι πτυχιακές εργασίες που προτείνονται από τα έκτακτα μέλη Ε.Π. (εκπαιδευτικούς με σύμβαση), θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα στα όρια της σύμβασής τους. Σε περίπτωση διακοπής τους (για οποιοδήποτε λόγο), διασφαλίζεται η δυνατότητα συνέχισης της επίβλεψης από μόνιμο μέλος Ε.Π. του Τμήματος, συναφούς ειδίκευσης, το οποίο ορίζεται από τον αρμόδιο Τομέα του Τμήματος. Α.3 Παρουσίαση-Υπεράσπιση Πτυχιακής Εργασίας Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός, ως πρώτος εξεταστής, υποβάλλει Δήλωση Ολοκλήρωσης της Πτυχιακής, κατονομάζει δύο μέλη Ε.Π. (κατά το δυνατόν συναφούς ειδικότητας) ως συνεξεταστές/συνβαθμολογητές και καθορίζει τόπο και χρόνο εξέτασης, τον οποίο ανακοινώνει στο Ημερολόγιο του Τμήματος μία τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα της ημερομηνίας εξέτασης. Στην περίπτωση που ο επιβλέπων είναι επιστημονικός συνεργάτης ή μέλος ΕΠ άλλου Τμήματος, το ρόλο του πρώτου εξεταστή/βαθμολογητή αναλαμβάνει ο αρμόδιος Διευθυντής Τομέα. Η γνωστοποίηση στο Ημερολόγιο του Τμήματος είναι υποχρεωτική και απαραίτητη, η δε εξέταση είναι ανοικτή και δημόσια. Όλες ανεξαιρέτως οι πτυχιακές εργασίες που ολοκληρώνονται θα καταχωρούνται για περαιτέρω δημοσιοποίησή τους στο portal Ήφαιστος του ΤΕΙ/Λ ( ως γκρίζα βιβλιογραφία. Η ανάρτηση στο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» θα γίνεται με ευθύνη του φοιτητή ταυτο- 2/18

5 χρόνως με την υποβολή της Δήλωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης της Πτυχιακής (αριθμ. 72/2011 Πρακτικό ΓΣ Τμήματος). Στο portal Ήφαιστος θα πρέπει να καταχωρείται η ΤΕΛΙΚΗ έκδοση της πτυχιακής, μετά και τον έλεγχό της από τον επιβλέποντα. Τα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής του καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος φοιτητές. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες φοιτητές που παρουσίασαν την πτυχιακή εργασία τους. Κάθε μέλος της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζει ξεχωριστά για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Έτσι ο τελικός βαθμός της πτυχιακής εργασίας ή του καθενός από τους συμμετέχοντες φοιτητές είναι ο μέσος όρος των βαθμών που προτάθηκαν από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής (βάσει του Φύλλου Αξιολόγησης του Παραρτήματος Β). Το πρακτικό βαθμολογίας υποβάλλεται από τον πρώτο εξεταστή στο Τμήμα. Ειδικότερες οδηγίες σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας δίνονται στην ενότητα Γ του παρόντος οδηγού. 3/18

6 Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Στην συνέχεια παρατίθενται οι οδηγίες συγγραφής μιας πτυχιακής εργασίας οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη: 1) ουσιαστικές προδιαγραφές, και 2) τυπικές προδιαγραφές. Β.1 Ουσιαστικές Προδιαγραφές Οι ουσιαστικές προδιαγραφές καθορίζουν την ποιότητα της πτυχιακής εργασίας και είναι: 1. η πρωτοτυπία επεξεργασίας θέματος και η ένδειξη δημιουργικής και πρωτότυπης σκέψης 2. η πληρότητα του θέματος ώστε η πτυχιακή να αποτελεί μία συνεκτική και ολοκληρωμένη επιστημονική εργασία, 3. η ακρίβεια του περιεχομένου, 4. η λογική οργάνωση και ανάπτυξη, 5. η επάρκεια βιβλιογραφικής υποστήριξης με αναφορές σε έγκυρη και πρόσφατη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, η οποία θα δίνει κύρος και θα τεκμηριώνει το θέμα, 6. η σαφήνεια του γραπτού λόγου και η χρήση δόκιμων επιστημονικών όρων. Β.2 Τυπικές Προδιαγραφές Οι τυπικές προδιαγραφές εξασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό (βλ. δ ως ζ) από το πρότυπο πτυχιακής που δίνεται 1 για αυτό το σκοπό. Γενικά περιλαμβάνουν: α. Γενικό Ύφος Η πτυχιακή εργασία πρέπει να είναι ευανάγνωστη, σαφής, περιεκτική και πλήρης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: ορθότητα περιεχομένου και καθαρότητα απόψεων ακρίβεια και περιεκτικότητα εννοιών σωστή ορθογραφία, γραμματική και στίξη καλό γλωσσικό ύφος συνίσταται η γραφή σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. "δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων" αντί "δημιούργησα" ή "δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων") να μην περιέχει στείρα μετάφραση εννοιών που οδηγεί σε προτάσεις χωρίς νόημα και γενικά να μην περιέχει πράγματα που δεν είναι κατανοητά από τον συγγραφέα της πτυχιακής καλή οργάνωση κεφαλαίων και "δουλεμένες" παραγράφους και προτάσεις προσεγμένη σελιδοποίηση και αισθητική β. Γλώσσα Η πτυχιακή γράφεται στην Ελληνική γλώσσα (δημοτική, μονοτονικό σύστημα) ή στην Αγγλική γλώσσα. Ανεξαρτήτου γλώσσας, τα ορθογραφικά λάθη, τα λάθη στη στίξη και στη σύνταξη πρέπει να αποφεύγονται. Ο φοιτητής οφείλει να χρησιμοποιεί έγκριτο λεξικό της γλώσσας στην οποία γράφει. Επιπρόσθετα, συνίσταται να δοθεί η πτυχιακή για απλή ανάγνωση σε τρίτο άτομο (π.χ. συμφοιτητή) καθώς αυτό βοηθά στον εντοπισμό ορθογραφικών ή/και συντακτικών λαθών. 1 Δίνεται URL για λήψη του προτύπου στο τέλος του παρόντος κανονισμού. 4/18

7 γ. Μέγεθος Δεν υπάρχει καθορισμένο μέγεθος για μια πτυχιακή εργασία. Γενικά εκτιμάται ότι μπορεί να είναι μεταξύ των και λέξεων στο κύριο μέρος της (εκτός των πιθανών παραρτημάτων). Εργασίες με έντονο ερευνητικό χαρακτήρα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναλυτικά με χρήση μαθηματικών παραστάσεων, σχεδίαση αλγορίθμων και υλοποίηση κάποιας σύνθετης εφαρμογής είναι γενικά μικρού μεγέθους (π.χ. μέχρι λέξεις). δ. Σελιδοποίηση Η πτυχιακή συνίσταται να σελιδοποιείται για εκτύπωση διπλής όψης (εμπρός - πίσω) σε χαρτί Α4 (297 mm x 210 mm). Tα περιθώρια των σελίδων καθορίζονται σε 2.5 cm για όλες τις πλευρές των σελίδων. Επιπρόσθετα, στην πλευρά που θα γίνει το δέσιμο των σελίδων (βιβλιοδεσία/gutter) να υπάρχει επιπλέον κενό 1 cm. Το δέσιμο της πτυχιακής πρέπει να είναι ανθεκτικό σε διαδοχικές αναγνώσεις της (θυροκόλληση ή σπιράλ). Η πτυχιακή δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί τυπωμένη. Μετά τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής, θα πρέπει να ρωτηθούν τα μέλη της από τον/η φοιτητή/τρια που εκπόνησε την πτυχιακή, κατά πόσο προτιμούν τυπωμένο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο. Είτε τυπωμένη ή σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF), η πτυχιακή θα πρέπει να είναι επιμελώς σελιδοποιημένη. Κάθε κεφάλαιο της πτυχιακής θα πρέπει να ξεκινά σε νέα σελίδα, κατά προτίμηση δεξιά σελίδα. Οι σελίδες της πτυχιακής δεν πρέπει να έχουν μεγάλα κενά παρά μόνο αν είναι η τελευταία σελίδα κεφαλαίου. Η αρίθμηση των σελίδων προτείνεται να γίνεται ως εξής: α) οι προκαταρκτικές σελίδες (Πρόλογος, Περιεχόμενα, κτλ) να αριθμούνται με λατινική αρίθμηση (i, ii, iii, iv, κτλ) β) από την πρώτη σελίδα του πρώτου κεφαλαίου και μετά να χρησιμοποιείται αραβική α- ρίθμηση (1, 2, 3, κτλ). Οι αριθμοί σελίδων προτείνεται να βρίσκονται στο κάτω μέρων των σελίδων (υποσέλιδο) και α) προς την κάτω εξωτερική πλευρά (όχι στην πλευρά της ράχης) αν πρόκειται για σελιδοποίηση διπλής όψης, ή β) κάτω δεξιά αν πρόκειται για σελιδοποίηση μονής όψης. Το εξώφυλλο δεν πρέπει να έχει αρίθμηση ούτε να προσμετρείται στην αρίθμηση των προκαταρκτικών σελίδων. Εάν η πτυχιακή περιλαμβάνει παραρτήματα, τότε αυτά φέρουν τον τίτλο ΠΑΡΑΡΤΗ- ΜΑ Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, κτλ. Η ύπαρξή τους θα πρέπει να δικαιολογείται από το υπόλοιπο κείμενο, δηλ. θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα παραρτήματα κάπου μέσα στο υπόλοιπο κείμενο, διαφορετικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτύπωση μακροσκελών τμημάτων κώδικα εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Προτείνεται η ενσωμάτωση σε Παράρτημα μόνο σημαντικών και μεγάλων (άνω της μίας σελίδας) τμημάτων του κώδικα. Μικρότερα τμήματα που χρήζουν ιδιαίτερης μνείας μπορεί να ενσωματωθούν στο κείμενο. ε. Μορφοποίηση Κειμένου Ο τύπος της γραμματοσειράς (font) πρέπει να είναι Times New Roman ή παρεμφερής serif γραμματοσειρά. Tο μέγεθος των γραμμάτων (σε points/σημεία pt) πρέπει να είναι 12 για το κυρίως κείμενο, 28 για τους τίτλους κεφαλαίων, και 17, 13, 12 για τους τίτλους υποενοτήτων δευτέρου, τρίτου και τετάρτου επιπέδου. Στις λεζάντες να χρησιμοποιηθεί μέγεθος 11 ενώ στις υποσημειώσεις (footer) μέγεθος 10. Το διάστιχο παραγράφου (ύψος γραμμών μέσα σε 5/18

8 παράγραφο) για τις παραγράφους κειμένου, ορίζεται σε 1.5 γραμμές. Στο τέλος των παραγράφων κειμένου θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον χώρος 3 στ. (points - pt) ώστε να ξεχωρίζουν οι διαδοχικές παράγραφοι. στ. Πρόσθετα Στοιχεία (Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες, Εξισώσεις, Κώδικας κτλ) Η αρίθμηση για τα σχέδια, διαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες κλπ να γίνεται µε βάση το κεφάλαιο, π.χ. Σχήμα 4.3, Πίνακας 5.2. Κάθε σχήμα, πίνακας, κτλ. θα πρέπει να συνοδεύεται από κατατοπιστική λεζάντα (legend) ώστε να είναι δυνατή η κατανόησή του χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στο κείμενο. Η λεζάντα προηγείται των πινάκων και έπεται των σχημάτων, εικόνων, κτλ. Για κάθε πίνακα, σχήμα, εικόνα κτλ, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία παραπομπή (cross-reference) σε αυτό μέσα στο κείμενο. Για την εισαγωγή λεζάντων και παραπομπών προτείνεται η χρήση των σχετικών αυτοματισμών που παρέχουν οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειμένου. Ο κώδικας να μορφοποιείται με γραμματοσειρά σταθερού πλάτους (π.χ. Courier, Courier New, κτλ.) και μέγεθος γραμμάτων 10pt (σημεία). ζ. Πίνακας Περιεχομένων Ο πίνακας περιεχομένων πρέπει να περιλαμβάνει τους τίτλους των κεφαλαίων και υποενοτήτων ως και τρίτου επιπέδου καθώς και τη σελίδα που αυτά ξεκινούν. Προτείνεται η παραγωγή πίνακα περιεχομένων με τη βοήθεια των αυτοματισμών που παρέχουν οι σύγχρονες εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου. η. Βιβλιογραφία Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε έγκυρο σύστημα βιβλιογραφίας, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό, αρκεί να είναι ενιαίο σε όλη την εργασία. Ο φοιτητής επίσης οφείλει να παραθέτει πλήρη κατάλογο της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε στο τέλος κάθε κεφαλαίου της πτυχιακής εργασίας ή συνολικά σε ειδική ενότητα (χωρίς αρίθμηση), μετά το τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής. Κάθε βιβλιογραφική καταχώρηση στην ενότητα της Βιβλιογραφίας θα πρέπει να υπάρχει ως παραπομπή μέσα στο κείμενο της πτυχιακής, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης! Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορεί να καταχωρηθούν με αλφαβητική σειρά ή με αύξοντα αριθμό (π.χ. [1]) ανάλογα με το βιβλιογραφικό σύστημα που υιοθετήθηκε. Πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη ύ- παρξης πηγών για πίνακες, σχέδια και φωτογραφίες που προέρχονται από άλλες εργασίες ή βιβλία. θ. Οργάνωση Παραδοτέων Επισύναψη CD-ROM Στο εσωτερικό οπισθόφυλλο της πτυχιακής θα πρέπει να επικολλάται φάκελος με CD το ο- ποίο θα περιέχει: α) Ολόκληρη την εργασία σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχείο Word), β) Την εργασία σε μορφή PDF γ) Το παραδοτέο της πτυχιακής (π.χ. την εφαρμογή που αναπτύχθηκε) τόσο ως τελικό προϊόν (π.χ. εκτελέσιμο αρχείο, λειτουργικός ιστοχώρος, κτλ) όσο και ως πηγαίο κώδικά. Ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να είναι εκτενώς σχολιασμένος. Αυτό σημαίνει προσθήκη σχολίων σε επίπεδο συναρτήσεων-κλάσεων-μεθόδων κτλ. αλλά και σε απλές ε- ντολές ιδιαίτερης βαρύτητας ή δυσκολίας κατανόησης. δ) Αρχείο κειμένου readme.txt με σαφείς οδηγίες για τον εν δυνάμει λειτουργικό έλεγχο του παραδοτέου από τρίτον, δηλαδή, εκδόσεις των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν 6/18

9 (λειτουργικό σύστημα, γλώσσα προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, πιθανά σύνολα δεδομένων datasets), τυχόν μη προφανείς απαιτήσεις της εγκατάστασης των λογισμικών, ιδιαίτερες ρυθμίσεις που απαιτήθηκαν (π.χ. σε κάποιον web server, γλώσσα προγραμματισμού, compiler), κτλ. ε) προαιρετικά, την παρουσίαση της πτυχιακής (αρχείο PowerPoint ή PDF). ι. Ενδεικτικό Περιεχόμενο Πτυχιακής Εργασίας Τα περιεχόμενα της εργασίας πρέπει να είναι µε την ακόλουθη σειρά: ΕΞΩΦΥΛΛΟ Το εξώφυλλο περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία: Το ίδρυμα, τη σχολή, το τμήμα, το θέμα, τα ονόματα των φοιτητών, το όνομα του επιβλέποντος και το έτος κατάθεσης/εξέτασης. Ένα υ- πόδειγμα εξωφύλλου υπάρχει στο Παράρτημα Γ που ακολουθεί. ΠΡΩΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΕΛΙΔΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παρόν κείμενο αποτελεί προϊόν προσωπικής μελέτης και εργασίας και πως όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της δηλώνονται σαφώς είτε στις παραπομπές είτε στη βιβλιογραφία. Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και είμαι ενήμερος/η για την επέλευση των νομίμων συνεπειών» ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Πρέπει να είναι όπως στο παράρτημα Δ που ακολουθεί. Μετά το σημείο αυτό αρχίζει η αρίθμηση των εισαγωγικών σελίδων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ονοματεπώνυμο - υπογραφή Η περίληψη αποτελεί µια συνοπτική παρουσίαση των κύριων στοιχείων και συμπερασμάτων της εργασίας, μαζί µε µία σύντομη αναφορά στους στόχους και τις μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (όχι πάνω από μία σελίδα). ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Είναι σημαντική η αναγνώριση της βοήθειας που έλαβε ο φοιτητής κατά την διάρκεια της προπαρασκευής της εργασίας του. Μπορεί να είναι ακαδημαϊκή, τεχνική, γραμματειακή, διοικητική και προσωπική (π.χ. οικογένεια). Δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µία σελίδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα περιεχόμενα πρέπει να καταγράφουν την οργάνωση της πτυχιακής μέχρι επιπέδου τρία. Αυτό περιλαμβάνει τα αριθμημένα τμήματα δηλαδή τα Κεφάλαια (π.χ. 1, 2, κτλ), τις ενότητες εντός αυτών (π.χ. 1.1, 1.2, κτλ) και τις υποενότητες εντός των ενοτήτων (π.χ , 2.1.2, 2.1.3, κτλ), καθώς και τα μη αριθμημένα τμήματα (Περίληψη, Ευχαριστίες, Περιεχόμενα, Βιβλιογραφία, Παραρτήματα). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κείμενο κεφαλαίου 1 7/18

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κείμενο κεφαλαίου 2 λοιπά κεφάλαια Μια τυπική πτυχιακή έχει συνήθως 5 ή 6 κεφάλαια. Από αυτά το 1 ο και το τελευταίο είναι τυποποιημένα και αφορούν στην εισαγωγή (το 1 ο ) και τα συμπεράσματα & επεκτάσεις (το τελευταίο), αντίστοιχα. Το τέλος του 1 ου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια σύντομη καταγραφή του τι περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα κεφάλαια της πτυχιακής. Στο 2 ο κεφάλαιο γίνεται συνήθως μια επισκόπηση του ευρύτερου γνωστικού πεδίου στο οποίο εντάσσεται η πτυχιακή με σταδιακή εστίαση στο ειδικότερο θέμα της πτυχιακής. Στο 3 ο κεφάλαιο συνήθως περιγράφεται επακριβώς το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η πτυχιακή. Στο 4 ο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία επίλυσης και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να γίνει πλήρης αναφορά και συνοπτική περιγραφή σε λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν (περιβάλλοντα προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, βοηθητικές εφαρμογές, κτλ). Το 5 ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τεχνική (π.χ. αρχιτεκτονική, διαγράμματα ροής, κτλ) και λειτουργική περιγραφή (σαν συνοπτικός οδηγός χρήσης) του παραδοτέου. Το 6 ο κεφάλαιο, όπως ήδη ειπώθηκε, συνοψίζει το τι έγινε και δίνει λαβές και βελτιώσεις ή/και επεκτάσεις. Τονίζεται ότι το περιεχόμενο που περιγράφεται παραπάνω είναι ενδεικτικό. Με εξαίρεση τα πρώτο και τελευταίο κεφάλαια, τα υπόλοιπα (και το πλήθος τους) προσδιορίζονται από τη φύση και τις απαιτήσεις του εκάστοτε θέματος και πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα της πτυχιακής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β λοιπά παραρτήματα Υλικό που δεν είναι απολύτως απαραίτητο για την κατανόηση του κυρίως κειμένου όπως για παράδειγμα εκτενή σύνολα δεδομένων, μεγάλοι πίνακες, σχέδια-σχήματα-εικόνες δευτερεύουσας σημασίας, κτλ. τοποθετείται σε παραρτήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται αναφορά σε κάποια υλοποίηση αλγορίθμου και να υπάρχει μια συνοπτική εκδοχή στο κυρίως κείμενο με την αναλυτική και εκτενή να παρατίθεται σε Παράρτημα. Η αρίθμηση των παραρτημάτων γίνεται µε κεφαλαία ελληνικά γράμματα Α, Β, Γ, κλπ. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ Στην εσωτερική πλευρά του επικολλάται φάκελος, στον οποίο επισυνάπτεται CD με το περιεχόμενο που καθορίστηκε παραπάνω (B2.στ'). 8/18

11 Για την διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις παρούσες οδηγίες συγγραφής, υ- πάρχει πρότυπο έγγραφο Word οργανωμένο και σελιδοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος οδηγού. Συστήνεται εμφατικά η λήψη αυτού του αρχείου από τον ιστοχώρο του Τμήματος ( και η χρησιμοποίησή του για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και όλες οι φόρμες/έντυπα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό εκπόνησης πτυχιακής (Παραρτήματα Α, Β, Ε). 9/18

12 Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ Με την περάτωση της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής την υποβάλλει ολοκληρωμένη στον επιβλέποντα εκπαιδευτικό για την τελική έγκριση. Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει την α- ξιολόγηση της εργασίας αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι έχει την απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα. Με αυτή την προϋπόθεση συντάσσει τη Δήλωση Ολοκλήρωσης Πτυχιακής (όπως στο Παράρτημα Ε που ακολουθεί) την οποία καταθέτει με πρωτόκολλο στο τμήμα και στην οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η πτυχιακή εργασία περατώθηκε επιτυχώς και ότι εισηγείται την εξέτασή της. Με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου καταθέτει και ο φοιτητής την πτυχιακή του εργασία σε 2 ηλεκτρονικά αντίτυπα (2 CD με το περιεχόμενο που καθορίστηκε σε άλλο σημείο του παρόντος οδηγού). Σε περίπτωση συνεργασίας δύο φοιτητών τα αντίτυπα που καταθέτονται είναι 4. Στην συνέχεια καθορίζεται η τριμελής εξεταστική επιτροπή και ο χρόνος εξέτασης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Α.3 του παρόντος κανονισμού. Ο (οι) φοιτητής (ες) υποστηρίζει την πτυχιακή του εργασία ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, με: α. την παρουσίαση της με χρήση εποπτικών μέσων, μέσα σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών β. την τεκμηρίωση της ορθότητας και πληρότητας του θέματος, μέσα από την απάντηση στις διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. Μετά το πέρας της υποστήριξης κάθε μέλος της επιτροπής πρέπει να συμπληρώσει την έντυπη φόρμα αξιολόγησης (όπως στο Παράρτημα Β που ακολουθεί) για κάθε φοιτητή ξεχωριστά (σε περίπτωση συνεργασίας) η οποία βασίζεται στα εξής κριτήρια: 1 Ουσιαστικές Προδιαγραφές ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. πρωτοτυπία επεξεργασίας θέματος και ένδειξη δημιουργικής & πρωτότυπης σκέψης 2. πληρότητα θέματος & ακρίβεια περιεχομένου 3. λογική οργάνωση και ανάπτυξη 4. σαφήνεια γραπτού λόγου και χρήση δόκιμων επιστημονικών όρων 5. ικανότητα αξιολόγησης και αξιοποίησης βιβλιογραφίας 2 Τυπικές Προδιαγραφές Θεωρείται δεδομένη η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες συγγραφής και οργάνωσης του περιεχομένου (γενική εμφάνιση, οργάνωση σε κεφάλαια, μορφοποίηση, σελιδοποίηση, πίνακας περιεχομένων, βιβλιογραφία και παραπομπές σε αυτή, ύπαρξη CD-ROM, κτλ). 3 Παρουσίαση - Προφορική Υποστήριξη Η παρουσίαση πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική. Θα πρέπει να αναδεικνύει την ουσιαστική δουλειά που έγινε και λιγότερο το θεωρητικό υπόβαθρό της πτυχιακής. Η απλή ανάγνωση των διαφανειών θα πρέπει να αποφεύγεται. Βαρύτητα 70% 10% 20% ΣΥΝΟΛΟ: 100% 10/18

13 Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των επιμέρους βαθμολογιών είναι μεγαλύτερη από 3 στο σύνολο των 10 μονάδων, τότε γίνεται ιδιαίτερη τεκμηρίωση των συγκεκριμένων βαθμολογιών από τους εξεταστές. Στην συνέχεια συντάσσεται το πρακτικό βαθμολογίας της πτυχιακής που κατατίθεται στο Τμήμα μέσω πρωτοκόλλου όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α.3 παραπάνω. Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασής της. Το χρονικό διάστημα που θα δίδεται για την συμπληρωματική επεξεργασία θα καθορίζεται από την τριμελή επιτροπή εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει και το αντίγραφο της εργασίας που υπέβαλε στον Ήφαιστο. Εάν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει υποπέσει στο σοβαρό παράπτωμα της λογοκλοπής ή/και αντιγραφής της πτυχιακής, τότε αυτόματα ακυρώνεται η διαδικασία εκπόνησης και η πτυχιακή εργασία μηδενίζεται. Αυτό θα γίνεται σε ο- ποιαδήποτε φάση διαπιστωθεί το παράπτωμα, είτε κατά την εκπόνηση, είτε κατά την προφορική εξέταση (αριθμ. 72/2011 Πρακτικό ΓΣ Τμήματος). Επιτρέπεται η ενσωμάτωση κειμένου από άλλη πηγή σε μικρή μόνο έκταση (2-3 σειρές), βάζοντας το κείμενο σε εισαγωγικά (αν είναι ακριβής επανάληψη) και εισάγοντας σχετική παραπομπή στη ενότητα της Βιβλιογραφίας. Απαγορεύεται η ενσωμάτωση μεγαλύτερου κειμένου από άλλες πηγές. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, θα πρέπει ο φοιτητής να κατανοήσει επαρκώς αυτό που θέλει να μεταφέρει στο κείμενό του και να το γράψει με δικά του λόγια, βάζοντας επιπλέον και παραπομπή στην ενότητα της Βιβλιογραφίας. 11/18

14

15 Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα σελίδα. Η φόρμα υπάρχει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ Δήλωση Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας ΑΙΤΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:... Ημ/νία:... /... / ΠΡΟΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα Πατρός: Αριθμ. Μητρώου: το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Παρακαλώ να εγκρίνετε την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: (τίτλος στα Ελληνικά): Εξάμ. Εισαγωγής: Δ/νση Κατοικίας: (τίτλος στα Αγγλικά): Τηλέφωνο: με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον / την: Εγκρίνεται η ανάληψη της Πτυχιακής Εργασίας Το Επιβλέπων Μέλος ΕΠ του ΤΤΠ&Τ για το [ ] χειμερινό [ ] εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους (ονοματεπώνυμο) Λάρισα, / / 20 ο αιτών / η αιτούσα (υπογραφή) (υπογραφή) Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων δεν είναι μέλος ΕΠ του ΤΤΠ&Τ, η έγκριση δίνεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Τομέα, βάσει αντικειμένου της. Ο (Η) παραπάνω φοιτητής (-τρια) έχει εξεταστεί με επιτυχία στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για να ξεκινήσει την εκπόνηση της πτυχιακής του (της) εργασίας, δηλαδή στα [2/3] του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Βεβαιώνεται από τη Γραμματεία Εγκρίνεται η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας στον (στην) παραπάνω φοιτητή(-τρια). Ο Υπεύθυνος Τομέα (ονοματεπώνυμο & υπογραφή) Ημερομηνία: / / 20 Ημερομηνία: / / 20 13/18

16 Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα σελίδα. Η φόρμα υπάρχει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Περιγραφή Θέματος (100 έως 150 λέξεις) Τίτλος Πτυχιακής: / /20 (υπογραφή επιβλέποντα) 14/18

17 Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα σελίδα. Η φόρμα υπάρχει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΤΕΦ Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αριθ. Πρωτ.:... Ημερομηνία:... /... / ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Ονοματέπωνυμο: Όνομα Πατρός: Εξάμ. Σπουδών: Εξάμ. Εισαγωγής: Αρ. Μητρώου: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τίτλος στα Ελληνικά) (τίτλος στα Αγγλικά) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α. Βαθμός: Β. Βαθμός: Γ. Βαθμός: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: αριθμητικά [ ] ολογράφως: Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (υπογραφή) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (υπογραφή) Α. Β. Γ. 15/18

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 16/18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Δεύτερη Σελίδα Πτυχιακής Εργασίας Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Τόπος: Ημερομηνία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /18

20 Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα σελίδα. Η φόρμα υπάρχει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ / Σ.Τ.Ε.Φ. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δήλωση Ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας Ονομ/μο Φοιτητή: Εισηγητής: Τίτλος Εργασίας: Παρακαλώ να οριστεί τριμελής επιτροπή εξέτασης της ανωτέρω πτυχιακής εργασίας, η οποία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα και με τον κανονισμό. Ημερομηνία Έγκρισης: Συμπέρασμα: Προτεινόμενη Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης 1. (εισηγητής) / /20 18/18 (υπογραφή εισηγητή)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Γενικά Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ... 4 3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... 4 3.2 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγικό σημείωμα

1. Εισαγωγικό σημείωμα 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό που αφ ενός αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα Τμήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και αφ ετέρου δίνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 01 18.5.2016 Τελική έκδοση προς εφαρμογή Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 1. ΓΕΝΙΚΑ Για την ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους φοιτητές του τμήματος στον τελευταίο χρόνο των σπουδών τους. Η επιτυχής διεκπεραίωση της ΔΕ, υπό την επίβλεψη μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας 1. Γενικά Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η σε βάθος ενασχόληση του σπουδαστή με ένα θέμα της ειδικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Αριθμός Πρωτοκόλλου. Τεχνικής Μελέτης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1112/. Ημερομηνία Υποβολής:.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Αριθμός Πρωτοκόλλου. Τεχνικής Μελέτης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1112/. Ημερομηνία Υποβολής:. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2012-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμός Πρωτοκόλλου Τεχνικής Μελέτης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1112/. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) 1 Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Τα Προγράµµατα ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. αλλά και σε συγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203633 / Fax: 210 8203634 FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633/ Fax: (+30) 2108203634

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Η Δομή του Γραπτού Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δρόσος Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ

Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ 1 Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ 1. Υποβολή πρότασης διατριβής 1 χρόνο πριν την προτιθέμενη ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης https://movements.staff.teicrete.gr Σύντομη περιγραφή Η εφαρμογή αυτή έρχεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...10

4.2.1 ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...3 1 ΓΕΝΙΚΑ...3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 3 ΑΝΑΛΗΨΗ και ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...4 3.1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...4 3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2012-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερευνητικής Εργασίας: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1012/. Ημερομηνία Υποβολής:.. ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο, Ακαδ. Έτος 2015-2016 Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Πτυχιακών. Εργασιών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΤΕΙ Κρήτης. Version 8.0

Οδηγός. Πτυχιακών. Εργασιών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΤΕΙ Κρήτης. Version 8.0 Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 8.0 Σεπτέμβριος, 2016 Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Ομάδα Εργασίας Μάρκος Κουργιαντάκης Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Προτεινόμενος Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ/ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα