ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi"

Transcript

1 KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών διαπιστώνοντας τι αγνοείται αρκετά απ τους κοινωνικο ς επιστήµονες και την καθηµερινή ρητορική. Ο Billig υποστηρίζει τι, σ µφωνα µε την ευρεία χρήση των ρων, εθνικιστές θεωρο νται σοι µετέχουν σε αποσχιστικά ή ακροδεξιά κινήµατα, και τι αυτή η άποψη τοποθετεί τον εθνικισµ εκεί, στην περιφέρεια περιφέρεια του κράτους, ταν πρ κειται για αντάρτικο, και περιφέρεια της σης, ταν πρ κειται για χώρες που δεν ανήκουν στο δυτικ κ σµο. Αυτή η άποψη είναι παραπλανητική γιατί «παραβλέπει τον εθνικισµ των δυτικών εθνών-κρατών. Σε έναν κ σµο εθνών-κρατών, ο εθνικισµ ς δεν µπορεί να περιορίζεται στις περιφέρειες» (Billig, 1995: 5). Γι αυτ ν το λ γο, ο Billig επικεντρώνει την ανάλυση του εθνικισµο και των εκδηλώσεών του στα εγκαθιδρυµένα εθνικά κράτη του δυτικο κ σµου. πως υποστηρίζει, τα εθνικά κράτη απ τη στιγµή που δηµιουργο νται αναπαράγονται και διατηρο νται συνεχώς ως η ανώτερη οντ τητα αφοσίωσης και νοµι- µ τητας. Αυτή η διαδικασία πηγάζει απ τον εθνικισµ : χι µ νο η δηµιουργία αλλά και η συνεχής αναπαραγωγή των ίδιων των εθνικών κρατών είναι ένα επακ λουθο του εθνικισµο και της συνεχο ς λειτουργίας του. Κοιν τοπος εθνικισµ ς (banal nationalism) είναι ο ρος που χρησιµοποιεί ο Billig για να περιγράψει «τις ιδεολογικές συνήθειες που καθιστο ν ικανά τα εγκαθιδρυµένα έθνη της σης να αναπαράγονται» (1995: 6). Ο κοιν τοπος εθνικισµ ς αναπαράγει συνήθειες στην πράξη και στη σκέψη, αλλά και στα συναισθήµατα, που διαιωνίζουν την εθνικ τητα. Επιπλέον, τα σ µβολα που χρησιµοποιο νται για να συµβολίσουν την ιερή φ ση του έθνους, πως οι σηµαίες έξω απ δηµ σια κτίρια, εξυµνο ν το έθνος χωρίς µνους, το κυµατίζουν χωρίς να υπάρχει κυµατισµ ς ( flagging the nation unflaggingly ), δηλαδή το χαιρετίζουν µέσω µιας ήπιας αλλά συνεχο ς και απαρατήρητης δραστηρι τητας. Σε λο το βιβλίο του ο Billig παραθέτει πολλά παραδείγµατα πολιτικών που εφαρµ ζονται σε δυτικά εθνικά κράτη που παίζουν το χαρτί του πατριωτισµο και, παρ λο που χρησιµοποιο ν οι ίδιοι την εθνικιστική ρητορική εκτενώς, εντοπίζουν και αναφέρουν την παρξη εθνικισµο µακριά απ τη ρητορική τους και τη χώρα τους. Γι αυτ ν το λ γο, εφιστά την προσοχή µας στο εξής: «τα κενά στην πολιτική γλώσσα είναι σπανίως αθώα. Η περίπτωση του εθνικισµο δεν αποτελεί εξαίρεση. ντας σηµασιολογικά περιορισµένος σε µικρά µεγέθη και εξωτικά χρώµατα, ο εθνικισµ ς ορίζεται ως πρ βληµα: εµφανίζεται εκεί στην περιφέρεια, χι εδώ στο κέντρο. Οι αποσχιστικές οµάδες, οι φασίστες και οι αντάρτες είναι το πρ βληµα του εθνικισµο. Οι ιδεολογικές συνή- [ 132 ]

2 H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY θειες, µέσω των οποίων αναπαράγονται τα έθνη µας, δεν ονοµάζονται και, συνεπώς, δεν παρατηρο νται» (1995: 6). Έτσι, λοιπ ν, διακρίνει δ ο τ πους θεωρητικής προσέγγισης του εθνικισµο, τον µεταθετικ και τον φυσικοποιητικ (naturalising) που συνήθως πάνε µαζί. Οι µεταθετικές θεωρίες εξισώνουν τον εθνικισµ µε τα εθνικιστικά κινήµατα και τα ακραία και παράλογα συναισθήµατα. Θεωρο ν τον κ σµο των εθνικών κρατών ως δεδοµένο και αντιµετωπίζουν τον εθνικισµ ως µια διατάραξη της ηρεµίας τους απ τους άλλους. Έτσι, αυτές οι θεωρήσεις αποτελο ν ρητορικές µεταθέσεις : προβάλλουν τον εθνικισµ στους άλλους, ενώ τον δικ τους τον παραβλέπουν, τον ξεχνο ν, ή και τον αρνο νται θεωρητικά. Οι θεωρίες της φυσικοποίησης παρουσιάζουν την αφοσίωση στο έθνος ως ενδηµική, φυσική κατάσταση των ανθρώπων: έτσι, «ο κοιν τοπος εθνικισµ ς δεν πα ει απλά να θεωρείται εθνικισµ ς, αλλά πα ει να είναι πρ βληµα που χρήζει ανάλυσης» (1995: 16). Η διαφορετική οπτική του Billig απέναντι στον εθνικισµ είναι χρήσιµη για την ανάλυσή του στη σ γχρονη πολιτική γιατί δεν τον περιορίζει στα κινήµατα και στις ακραίες του εκφάνσεις. Ο εθνικισµ ς είναι ένα καθηµεριν φαιν µενο που έχει, ασφαλώς, τις εξάρσεις του, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές. Αυτ ς είναι και ο λ γος που τον ορίσαµε εκτ ς απ ιδεολογία και κίνηµα, και ως Λ γο και συναίσθηµα. Παρ λα αυτά, επειδή συνειρµικά θεωρείται κάτι κακ, µια καταστροφική δ ναµη και ένα επιζήµιο συναίσθηµα, κανείς δεν επιθυµεί να το δεχτεί για τον εαυτ του ή το έθνος του απεναντίας, υπάρχει η τάση να αποδίδεται σε άλλα άτοµα και έθνη. Με αυτ ν τον τρ πο, εκλαµβάνει κανείς επιπλέον ευχαρίστηση, καθώς δεν είναι απλά καλ ς αλλά καλ τερος, εφ σον και οι άλλοι είναι ταυτ χρονα κακοί. Πρ κειται για την αίσθηση της υπέρµετρης αυτο-εκτίµησης που προέρχεται µέσα απ τη σ γκριση, που έχουµε ήδη εξετάσει. Η διάκριση ανάµεσα σε πολιτικ και εθνοτικ εθνικισµ και η αντιστοίχισή τους µε τον ήπιο και τον επιζήµιο εθνικισµ είναι µια µετριοπαθής, θα λέγαµε, έκφραση της διαδικασίας της µετάθεσης του εθνικισµο. πως υποστηρίχθηκε παραπάνω, η διάκριση και η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι έγκυρες, και ένας απ τους λ γους γι αυτ είναι τι και ο λεγ µενος πολιτικ ς εθνικισµ ς µπορεί να έχει ακραίες εκδηλώσεις ή να προετοιµάζει το έδαφος γι αυτές. Σε σχέση µε αυτήν την παρατήρηση θα παραθέσουµε τον Billig και την άποψή του για τον καθηµεριν, κοιν τοπο εθνικισµ των δυτικών κρατών, που συνήθως θεωρείται παράδειγµα πολιτικο εθνικισµο : Θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε τι ο κοιν τοπος εθνικισµ ς είναι καλ ς, επειδή φαίνεται να διαθέτει µια καθησυχαστική κανονικ τητα, ή επειδή δείχνει να στερείται των βίαιων παθών της άκρας δεξιάς το κοιν τοπο δεν είναι συνώνυ- [ 133 ]

3 KEΦAΛAIO 3 µο µε το ακίνδυνο. Στην περίπτωση των εθνών-κρατών της σης, ο κοιν τοπος εθνικισµ ς σπανίως είναι αθώος: αναπαράγει θεσµο ς που κατέχουν τεράστια οπλοστάσια. πως φάνηκε και µε τους πολέµους στον [Περσικ ] Κ λπο και στα Φ κλαντ, οι [στρατιωτικές] δυνάµεις µπορο ν να κινητοποιηθο ν χωρίς µεγάλες εκστρατείες πολιτικής προετοιµασίας. Τα πλα είναι σε ετοιµ τητα, πρ θυµα να χρησιµοποιηθο ν στη µάχη. Και οι πληθυσµοί των εθνών είναι επίσης σε ετοιµ τητα, πρ θυµοι να υποστηρίξουν τη χρήση αυτών των πλων (1995: 7). Ο κοιν τοπος εθνικισµ ς είναι, λοιπ ν, ο λ γος που τα έθνη κινητοποιο νται χωρίς ιδιαίτερα µεγάλες εκστρατείες: είναι µια καθηµερινή εκστρατεία αφοσίωσης και συσπείρωσης γ ρω απ το έθνος και τα συµφέροντά του. Επειδή ο εθνικισµ ς εγείρει αρνητικο ς συνειρµο ς και θεωρείται επιζή- µιος, χρησιµοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις αντ αυτο ο πατριωτισµ ς, ο οποίος χρησιµοποιείται µε µεγαλ τερη άνεση και συχν τητα καθώς θεωρείται θετική έννοια. Φυσικά, οι δ ο έννοιες δεν ταυτίζονται. Μας ενδιαφέρει µως σε αυτ το σηµείο η σχέση µεταξ τους και ο τρ πος χρήσης τους αναφορικά µε το προκείµενο, που είναι η διάκριση σε καλ και κακ εθνικισµ και η µετάθεσή του στους άλλους. ÙÚȈÙÈÛÌfi Î È ÂıÓÈÎÈÛÌfi Hλέξη πατριωτισµ ς προέρχεται απ τη λέξη πατρίδα, που σηµαίνει τον τ πο γέννησης, και έχει τις ρίζες της στην ελληνική λέξη πατέρας : έτσι, η πατρίδα είναι µε αυτή την έννοια ο τ πος των πατέρων µας. Έναν συνοπτικ και επαρκή ορισµ του πατριωτισµο δίνει το Oxford English Dictionary, που τον ορίζει ως την «αγάπη και αφοσίωση για την πατρίδα» 32. Είναι, µε αυτήν την έννοια, το αίσθηµα αφοσίωσης στο οικείο περιβάλλον που απαντάται σε κάθε εθνογραφική οµάδα (Bar-Tal 1993: 48). Ο πατριωτισµ ς θεωρείται θετική έννοια και επιθυµητή αξία, θεµελιώδης για το έθνος, γιατί αντανακλά ορισµένες κοινές απ ψεις και συναισθήµατα και, κυρίως, την αίσθηση του ανήκειν. Ο πατριωτισµ ς χρησιµοποιείται αντί άλλων εννοιών, µεταξ των οποίων είναι και ο εθνικισµ ς. Η εννοιολογική διάκριση ανάµεσα σε εθνικισµ και πατριωτισµ είναι συνηθισµένη, παρ λο που οι ροι που χρησιµοποιο νται ποικίλλουν. Για παράδειγµα, έχει αναφερθεί η διάκριση ανάµεσα σε πατριωτισµ και εθνοκεντρισµ ή σωβινισµ (Bar-Tal 1993: 51), σε εποικοδοµητικ και τυφλ πατριωτισµ (Schatz, Staud & Lavine 1999: 153), σε γνήσιο και ψευδο-πα- 32. «Love and devotion for one s own country», Oxford English Dictionary, 1953, παρατίθεται στο Bar-Tal 1993: 46. [ 134 ]

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY του που κρίνουµε ως περισσ τερο σχετικά µε αυτ το αντικείµενο, χωρίς να υπονοο µε τι δεν υπάρχουν άλλα που να είναι σηµαντικά γενικ τερα. Στην εν τητα που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

KEΦAΛAIO 2. που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας

KEΦAΛAIO 2. που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας που µπορεί να υπηρετεί ένα κοιν ιδεώδες παρ αυτά έχει µεγαλ τερη σηµασία, γιατί µέσω της εξιδανίκευσης και τα τισης εν ς προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23 ƒπ ÃOª Προλογικ σηµείωµα........................................ 9 Πρ ληψη και παρέµβαση για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοιν τητα........................................ 13 ιεθνής εµπειρία...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε E À à À ø π Àª ø π π π øƒ π KAPA IANNH & M ƒπ KAT O IANNOY IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ EappleÂÍÂÚÁ Û fiáô 1. π ø Τ ο θέµα του άρθρου αυτο είναι η παρουσίαση του πρώτου λεξικο της σειράς Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ. οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ. οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 Ευχαριστίες Αυτός ο µικρός οδηγός πραγµατοποιήθηκε µε τη συµπαράσταση και συµµετοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Eισαγωγή Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. ** Στις σύγχρονες κοινωνίες η ιδιότητα του πολίτη είναι ένας όρος αδιευκρίνιστος.

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Κείµενα Εργασίας, αρ. 6 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Ιανουάριος 2014 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση των δύο φύλων

Η θέση των δύο φύλων Η θέση των δύο φύλων Πηγή: ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πηγή: www.draseis-gynaikon.gr 19/03/2007 Είναι γνωστό σε όλους ότι οι ρόλοι των δύο φύλων δεν προέκυψαν αυθαίρετα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1 EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1.1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ ÓÓÔÈ 1.2 H ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.3 ÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.4 H ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË 1.5 H appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ 1.1

Διαβάστε περισσότερα