ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών στο πλαίσιο της Πράξης Δημιουργία και ευρεία διάχυση γενικού και ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών «Ευ Δια...Τροφήν» 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακήρυξης ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί, και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, το οποίο προκηρύσσει τον Διαγωνισμό αυτό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Περιβάλλον και Αντικείμενο του Έργου, το Μέρος Β: Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού, το Μέρος Γ: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Μέρος Δ: Υποδείγματα Εντύπων ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔΔ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου ανάδοχου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να είναι και ο Αντίκλητος Η Επιτροπή που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση των προσφορών, και αξιολόγηση αυτών, και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την επιλογή των Αναδόχων Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 2

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Παραδοτέων του Έργου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα Οι «Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Α της παρούσης Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του διακηρυσσόμενου Έργου Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης (απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η επιλογή των Αναδόχου) και περιέχει τους όρους που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Αναδόχων, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση β. την Τεχνική Προσφορά των Αναδόχων γ. την Οικονομική Προσφορά των Αναδόχων και δ. τη Διακήρυξη Ο προσφέρων που καταθέτει Προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού 3

4 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον/Αντικείμενο του Έργου Περιβάλλον του Έργου Αντικείμενο Έργου Παραδοτέα Έργου και Χρονοδιάγραμμα Συνολική διάρκεια του Έργου Προϋπολογισμός Μέρος Β Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού Στοιχεία του Διαγωνισμού Νομικό Πλαίσιο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού Παραλαβή Προκήρυξης- Γνώση συνθηκών- Παροχή διευκρινίσεων Δικαιούχοι Συμμετοχής- Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά Λόγοι αποκλεισμού Χρονική ισχύς προσφορών Εγγύηση συμμετοχής Γλώσσα Διαγωνισμού Διαδικασία υποβολής προσφορών Περιεχόμενο Υποφακέλου Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» Υποφάκελος Α Περιεχόμενο 1ης Ενότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» Υποφάκελος Α Περιεχόμενο 2ης Ενότητας «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» Υποφάκελος Α - Περιεχόμενο 3ης Ενότητας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τιμές προσφορών- Νόμισμα Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Διαδικασία διεξαγωγής Διαγωνισμού Ανάδειξη Αναδόχου Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών

5 21. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατάρτιση σύμβασης Παρακολούθηση- Παραλαβή του έργου του Αναδόχου Λοιποί όροι- Αρμόδια Δικαστήρια- Σειρά Ισχύος Μέρος Γ Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εγγυήσεις Χρονοδιάγραμμα του Έργου Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Παρακολούθηση και οριστική παραλαβή του Έργου Δικαίωμα πληροφόρησης- Διεύθυνση Έργου Αμοιβή Τρόπος καταβολής αμοιβής Υποχρεώσεις Αναδόχου Σχέσεις των μερών Τρόπος παροχής υπηρεσιών Ποινές και εγγυήσεις Σύγκρουση συμφερόντων Λύση της Σύμβασης Καταγγελία της Σύμβασης από τον Ανάδοχο Έκπτωση Υποκατάσταση- Εκχώρηση Ανωτέρα Βία Πνευματική Ιδιοκτησία Εχεμύθεια Επίλυση διαφορών Μέρος Δ Υποδείγματα Εντύπων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6 5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών Δημιουργία και ευρεία διάχυση γενικού και ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών «Ευ Δια...Τροφήν» Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis Σύμβαση υπηρεσιών , , , Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis και όπου αλλού προβλέπεται από τη διακήρυξη Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,93 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ή ,03 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (Φ.Π.Α.: ,90 ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Διεύθυνση Οικονομικού- Τμήμα ΠΔΕ. 2.5 κατ ανώτατο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 18/02/ /03/2014 Πέμπτη 10/04/2014, ώρα 17:00 6

7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis Δ/νση: Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι, Παρασκευή 11/04/2014, ώρα 15:00 7

8 Μέρος Α Περιβάλλον/Αντικείμενο του Έργου 1. Περιβάλλον του Έργου Παρουσίαση Ινστιτούτου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της δημόσιας υγείας από το Το Ινστιτούτο Prolepsis σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί ερευνητικά, εφαρμοσμένα και εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της επιδημιολογίας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής υγείας και της προαγωγής υγείας, εθνικά και Ευρωπαϊκά. Με ανθρώπινο δυναμικό από ποικίλους επιστημονικούς χώρους και με την πεποίθηση ότι η υγεία είναι θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και ταυτόχρονα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, η Prolepsis, κατέχει σημαντικό ρόλο στον χώρο της δημόσιας υγείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: εκπονώντας ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την επιδημιολογία, την προληπτική ιατρική και την περιβαλλοντική και εργασιακή υγεία υλοποιώντας εφαρμοσμένα προγράμματα προαγωγής υγείας που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά, εργαζομένους, μετανάστες και ηλικιωμένους προωθώντας την εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας και ιατρικής έρευνας προάγοντας τη μεθοδολογία της επιδημιολογίας και κλινικής έρευνας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων στον χώρο εργασίας και την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων ενθαρρύνοντας διεπιστημονικές και διακρατικές συνεργασίες και δημιουργώντας δίκτυα επαφών και συνεργασίας σε θέματα υγείας αναπτύσσοντας κοινωφελές έργο, όπως προγράμματα για τη σίτιση και υποστήριξη παιδιών καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού Τομείς Δράσης Εργασιακή Υγεία Προληπτική Ιατρική Προαγωγή Υγείας Περιβαλλοντική Υγεία Ιατρική Έρευνα Βιοστατιστική 8

9 Εκπαίδευση Ανθρωπιστικές Δράσεις Συνεργασίες Ενδεικτικά, το Ινστιτούτο έχει συνεργαστεί με κρατικούς οργανισμούς, και ειδικότερα το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τράπεζες, όπως την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, και την Alpha Bank, Πανεπιστήμια, όπως την Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Harvard School of Public Health, ιδιωτικούς φορείς, όπως το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», εταιρείες, όπως το Αλουμίνιον Ελλάδος, τη Jet Oil, τον ΤΙΤΑΝ, καθώς και φαρμακευτικές εταιρείες μεταξύ των οποίων οι Novartis, Pfizer, Bristol Myers-Squibb, Wyeth και Sanofi Aventis. 2. Αντικείμενο Έργου Το Έργο «Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών στο πλαίσιο της πράξης Δημιουργία και Ευρεία Διάχυση Γενικού και Ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών «Ευ Δια Τροφήν» συνίσταται στον σχεδιασμό, παραγωγή (εκτύπωση), διάχυση και δημοσιοποίηση τεσσάρων (4) εθνικών διατροφικών Οδηγών για τον γενικό πληθυσμό και τις πληθυσμιακές υποομάδες, παιδιά και έφηβοι, γυναίκες και ηλικιωμένα άτομα. Α. Αντικείμενο και διάρθρωση του Έργου Το παρόν Έργο χωρίζεται σε δύο (2) Τμήματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: Τμήμα 1: Δημιουργικός σχεδιασμός, και παραγωγή των 4 Οδηγών και του συνοδευτικού υλικού (φυλλάδιο και αφίσα) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CDROM) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: Καθαρή αξία: Φ.Π.Α.: Τμήμα 2: Ενέργειες διάχυσης, αποστολής και δημοσιοποίησης του Έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: Καθαρή αξία: ,03 9

10 Φ.Π.Α.: ,90 Το Τμήμα 2 περιλαμβάνει τις παρακάτω Ενέργειες: (α) Ενέργειες Διάχυσης - Διάχυση Ταχυδρομική αποστολή των Οδηγών (6.500 τμχ) και ηλεκτρονική διάχυσή τους ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Καθαρή αξία: Φ.Π.Α.: (β) Ενέργειες δημοσιοποίησης - Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιοποίησης - Σχεδιασμός, δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Καθαρή αξία: Φ.Π.Α.: Ημερίδες Συναντήσεις: Διοργάνωση 4 ημερίδων, μία για τον εκάστοτε Οδηγό, αμοιβή & έξοδα μετακίνησης για προσκεκλημένους ομιλητές από ΕΕ/ΗΠΑ (για συμμετοχή στις ημερίδες) Υλοποίηση συνεδριάσεων επιτροπών (10 συνεδριάσεις) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Καθαρή αξία: ,03 Φ.Π.Α.: 7.139,90 Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση μεμονωμένα για το Τμήμα 1 ή το Τμήμα 2, ή και για τα Τμήματα 1 και 2 μαζί. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των υποέργων: 10

11 Τμήμα 1 Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Διατροφικών Οδηγών και Συνοδευτικού Υλικού Ο κάθε Οδηγός και το συνοδευτικό υλικό θα παραχθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να αναλάβει τον δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή (εκτύπωση) των τεσσάρων διατροφικών Οδηγών (του ενός γενικού και των τριών ειδικών Οδηγών). Οι Οδηγοί θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο κάθε ένας από τους τέσσερις διατροφικούς Οδηγούς θα αποτελείται από τα παρακάτω 4 τμήματα, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε ένα εύχρηστο χάρτινο κουτί (θα χρησιμεύει ως θήκη): 1. Βιβλίο (Έντυπη έκδοση): Επιστημονικό Υπόβαθρο Οδηγού: Έκδοση, η οποία απευθύνεται στους ειδικούς επιστήμονες και περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία, το επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο, τη διαδικασία επιλογής των Επιτροπών, τα μέλη της Επιτροπής και τη διαδικασία τελικής έγκρισης των οδηγών. 2. Βιβλίο (Έντυπη έκδοση): Αναλυτικές Θρεπτικές και Διατροφικές Οδηγίες: Έκδοση, η οποία περιλαμβάνει τις διατροφικές οδηγίες ανά κατηγορία τροφίμων που απευθύνονται στην εκάστοτε πληθυσμιακή ομάδα (στο ευρύ κοινό). Θα περιλαμβάνουν κείμενο γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα καθώς και σύντομα μηνύματα που στοχεύουν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και τα οποία θα ενισχύονται μέσα από τη χρήση εικόνων και σκίτσων (π.χ. διατροφική πυραμίδα, απεικόνιση τροφών/μερίδων με εικόνες, κλπ). 3. Έντυπο ενημερωτικό υλικό: Κάθε Οδηγός θα περιλαμβάνει δύο (2) αφίσες και ένα (1) δίφυλλο φυλλάδιο. 4. CD ROM: Επιπλέον, ο κάθε διατροφικός Οδηγός θα πρέπει να παραχθεί και να είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή (Multimedia CD-ROM) υπό τη μορφή εύχρηστου ηλεκτρονικού βιβλίου. Ο ηλεκτρονικός Οδηγός θα πρέπει να είναι σε μορφή κατάλληλη προς εκτύπωση, ενώ θα περιέχει συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για την αναπαραγωγή του. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες εργασίες: Ορθογραφική και τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Δημιουργικός σχεδιασμός 11

12 Φωτογραφικές εικόνες που θα επιλεγούν από τον ανάδοχο από βάσεις δεδομένων (όχι φωτογράφιση) Γραφικά (σκίτσα, σχέδια, γραφήματα, πίνακες, infographics, διαγράμματα, κτλ.) Διορθώσεις και αναπροσαρμογή σχεδιασμού σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης της Πράξης Δημιουργικός σχεδιασμός εξωφύλλου και οπισθοφύλλου Δημιουργικός σχεδιασμός κουτιών/θηκών οδηγών και λειτουργικός έλεγχος Δημιουργία τελικών ψηφιακών αρχείων για την εκτύπωση Εκτύπωση παραγωγή Οδηγών και κουτιών/θηκών Σχεδιασμός και δημιουργία της ηλεκτρονική έκδοσης των Οδηγών Παραγωγή CD ROM, εγγραφή-εκτύπωση και τοποθέτησή τους στους Οδηγούς Σύνθεση-τοποθέτηση των επιμέρους στοιχείων του κάθε Οδηγού και παράδοση ως ολοκληρωμένο σύνολο. Με δεδομένες τις δυνατότητες που προσφέρει η διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία στον τομέα των γραφικών τεχνών, ζητούμενο είναι η σχεδιαστική εκείνη πρόταση που θα αποδίδει καλύτερα την πρωτοποριακή «ταυτότητα» και φιλοσοφία των Οδηγών, θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική για το ευρύ κοινό ενώ θα συνδυάζει την καλαισθησία με τη λειτουργικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ώστε ο Οδηγός να είναι εύχρηστος και φιλικός προς τον χρήστη (βολικό σχήμα και μέγεθος, εύκολη αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών). Τεχνικά χαρακτηριστικά: (1) Γενικός Οδηγός: O Γενικός Οδηγός αποτελείται από 2 έντυπα (Βιβλίο 1 & Βιβλίο 2), το συνοδευτικό υλικό (2 αφίσες, 1 δίφυλλο φυλλάδιο) και 1 CD ROM τοποθετημένα σε θήκη η οποία περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή για το CD-ROM του Οδηγού. Ποσότητα παραγωγής Γενικού Οδηγού: 2000 αντίτυπα Βιβλίο 1: Επιστημονικό Υπόβαθρο Οδηγού Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. 12

13 Εσωτερικό: Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 300 σελίδες Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 110 (τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 300 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) Βιβλίο 2: Αναλυτικές Θρεπτικές και Διατροφικές Οδηγίες Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη Εσωτερικό: Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 100 σελίδες Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Εικόνες (φωτογραφίες, σκίτσα): 116 (οι οποίες δεν έχουν υπολογιστεί στην έκταση του κειμένου των 100 σελίδων) Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 107 (τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 100 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) Συνοδευτικό υλικό ΑΦΙΣEΣ (2) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35x50 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' Όψη 13

14 ΧΑΡΤΙ: Velvet 150gr ΔΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (1) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Α5 (κλειστό) ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' + Β' Όψη ΧΑΡΤΙ: Velvet 200gr CD ROM (1) Το CD ROM θα είναι τοποθετημένο σε χάρτινη αυτοκόλλητη θήκη στο κουτί του Οδηγού. Για το CD ROM πρέπει να προβλεφθεί ροζέτα σε τετραχρωμία. (2) Ειδικός Οδηγός για Παιδιά: O Ειδικός Οδηγός για Παιδιά αποτελείται από 2 έντυπα (Βιβλίο 3 & Βιβλίο 4), το συνοδευτικό υλικό (2 αφίσες, 1 δίφυλλο φυλλάδιο) και 1 CD ROM τοποθετημένα σε θήκη η οποία περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή για το CD-ROM του Οδηγού. Ποσότητα παραγωγής Ειδικού Οδηγού για Παιδιά: 1500 αντίτυπα Βιβλίο 3: Επιστημονικό Υπόβαθρο Οδηγού Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη Εσωτερικό: Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 150 σελίδες Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 50 (τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 150 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) 14

15 Βιβλίο 4: Αναλυτικές Θρεπτικές και Διατροφικές Οδηγίες Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη Εσωτερικό: Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 80 σελίδες Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Εικόνες(φωτογραφίες, σκίτσα) : 80 (οι οποίες δεν έχουν υπολογιστεί στην έκταση του κειμένου των 80 σελίδων) Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 40 (τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 80 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) Συνοδευτικό υλικό ΑΦΙΣEΣ (2) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35x50 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' Όψη ΧΑΡΤΙ: Velvet 150gr ΔΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (1) CD ROM (1) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Α5 (κλειστό) ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' + Β' Όψη ΧΑΡΤΙ: Velvet 200gr Το CD ROM θα είναι τοποθετημένο σε χάρτινη αυτοκόλλητη θήκη στο κουτί του Οδηγού. Για το CD ROM πρέπει να προβλεφθεί ροζέτα σε τετραχρωμία. (3) Ειδικός Οδηγός για Γυναίκες: 15

16 O Ειδικός Οδηγός για Γυναίκες αποτελείται από 2 έντυπα (Βιβλίο 5 & Βιβλίο 6), το συνοδευτικό υλικό (2 αφίσες, 1 δίφυλλο φυλλάδιο) και 1 CD ROM τοποθετημένα σε θήκη η οποία περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή για το CD-ROM του Οδηγού. Ποσότητα παραγωγής Ειδικού Οδηγού για Γυναίκες:1500 αντίτυπα Βιβλίο 5: Επιστημονικό Υπόβαθρο Οδηγού Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη Εσωτερικό: Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 150 σελίδες Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 50 (τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 150 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) Βιβλίο 6: Αναλυτικές Θρεπτικές και Διατροφικές Οδηγίες Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη Εσωτερικό: Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 80 σελίδες 16

17 Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Εικόνες(φωτογραφίες, σκίτσα) : 80 (οι οποίες δεν έχουν υπολογιστεί στην έκταση του κειμένου των 80 σελίδων) Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 40 (τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 80 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) Συνοδευτικό υλικό ΑΦΙΣEΣ (2) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35x50 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' Όψη ΧΑΡΤΙ: Velvet 150gr ΔΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (1) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Α5 (κλειστό) ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' + Β' Όψη ΧΑΡΤΙ: Velvet 200gr CD ROM (1) Το CD ROM θα είναι τοποθετημένο σε χάρτινη αυτοκόλλητη θήκη στο κουτί του Οδηγού. Για το CD ROM πρέπει να προβλεφθεί ροζέτα σε τετραχρωμία. (4) Ειδικός Οδηγός για Ηλικιωμένους: O Ειδικός Οδηγός για Ηλικιωμένους αποτελείται από 2 έντυπα (Βιβλίο 7 & Βιβλίο 8), το συνοδευτικό υλικό (2 αφίσες, 1 δίφυλλο φυλλάδιο) και 1 CD ROM τοποθετημένα σε θήκη η οποία περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή για το CD-ROM του Οδηγού. Ποσότητα παραγωγής Ειδικού Οδηγού για Ηλικιωμένους: 1500 αντίτυπα Βιβλίο 7: Επιστημονικό Υπόβαθρο Οδηγού Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη 17

18 Εσωτερικό: Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 150 σελίδες Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 50 (τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 150 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) Βιβλίο 8: Αναλυτικές Θρεπτικές και Διατροφικές Οδηγίες Διαστάσεις: 19Χ25 εκ. (κλειστό) Εξώφυλλο: «Αυτιά» των 16εκ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας στην Α Όψη - Εκτύπωση Μονοχρωμίας στην Β Όψη Εσωτερικό: Χαρτί τύπου Velvet 300 γρ. Πλαστικοποίηση ΜΑΤ & τοπικό UV στην Α Όψη Εκτύπωση Τετραχρωμίας Έκταση κειμένου σε Word, γραμματοσειρά Tahoma, 11p, με διάστημα 1.15: 80 σελίδες Χαρτί τύπου Velvet 130 γρ. Βιβλιοδεσία: Ραφτό-Κολλητό Εικόνες(φωτογραφίες, σκίτσα) : 80 (οι οποίες δεν έχουν υπολογιστεί στην έκταση του κειμένου των 80 σελίδων) Γραφικά (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα, κτλ): 40 (τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στο κείμενο των 80 σελίδων και πρέπει να σχεδιαστούν) Συνοδευτικό υλικό ΑΦΙΣEΣ (2) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35x50 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' Όψη 18

19 ΧΑΡΤΙ: Velvet 150gr ΔΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (1) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Α5 (κλειστό) ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετραχρωμίας Α' + Β' Όψη ΧΑΡΤΙ: Velvet 200gr CD ROM (1) Το CD ROM θα είναι τοποθετημένο σε χάρτινη αυτοκόλλητη θήκη στο κουτί του Οδηγού. Για το CD ROM πρέπει να προβλεφθεί ροζέτα σε τετραχρωμία. Γενικές Προδιαγραφές Ο κάθε ένας από τους 4 Οδηγούς θα είναι τοποθετημένος σε θήκη. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη σύνθεση της κάθε θήκης με τα περιεχόμενα που περιγράφονται παραπάνω. Α. Θήκη Οδηγού Διαστάσεις: (αναλόγως του τελικού μεγέθους του κάθε Οδηγού) Κατασκευασμένη από δύο λαμιναρισμένα φύλλα super fine 300 γρ. Εκτύπωση Τετραχρωμίας Πλαστικοποίηση ΜΑΤ Μελέτη κατασκευής και κοπτικού για την τοποθέτηση του CD-ROM απευθείας πάνω στη Θήκη Οδηγού Β. CD-ROM Οδηγού Eγγραφή CD-ROM Εκτύπωση Τετραχρωμίας απευθείας στη ροζέτα του CD-ROM Γενικές Οδηγίες των Παραδοτέων του Έργου Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον γραφικό σχεδιασμό, τη σελιδοποίηση, την εικονογράφηση και για όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή της τελικής μακέτας εκτύπωσης-κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του ορθογραφικού ελέγχου και της δοκιμιακής έκδοσης για την τελική έγκριση της παραγωγής. Ειδικότερα, όσον αφορά στις προδιαγραφές και τις αναλογίες των φωτογραφιών που θα συμπεριληφθούν σε σχέση με το κείμενο, διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει υποδείξει τα συγκεκριμένα σημεία στο κείμενο που θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εικόνες (φωτογραφίες ή σκίτσα). Ο ανάδοχος θα 19

20 αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει περισσότερες φωτογραφίες ή σκίτσα, για να καλύψει τις ανάγκες των εικόνων που θα πρέπει να συνοδεύουν το κείμενο. Όλα τα γραφικά και οι φωτογραφίες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για εκτύπωση σε υψηλή ανάλυση και για χρήση σε ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τυπογραφική παραγωγή και επιμέλεια του συνολικού Έργου σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του Έργου (Θήκες Οδηγών, Βιβλία, CD-ROM), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις τεχνικές προδιαγραφές, και παράδοσής τους. 20

21 Τμήμα 2 (α) Ενέργειες Διάχυσης Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες γα την αποστολή του συνόλου των αντιτύπων των Οδηγών (6.500 τμχ) στους αρμόδιους φορείς, καθώς και των επιπλέον αντιτύπων του βιβλίου «Αναλυτικές Θρεπτικές και Διατροφικές Οδηγίες» του κάθε Οδηγού, αλλά και των επιπλέον δίφυλλων ενημερωτικών φυλλαδίων κάθε Οδηγού, και πιο συγκεκριμένα: 1) Δημιουργία καταλόγου φορέων που θα λάβουν το υλικό και πλήρη στοιχεία αυτών (φορέας, όνομα παραλήπτη, στοιχεία επικοινωνίας). Ο αριθμός των αντιτύπων που θα παραλάβει ο κάθε φορέας θα καθορισθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, οι Οδηγοί θα αποσταλούν σε εκπροσώπους των ακόλουθων φορέων: Γενικός Οδηγός και ειδικοί Οδηγοί: - Υπουργείο Υγείας - Σχετικούς αρμόδιους φορείς (π.χ. επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, όπως ιατρικούς, διαιτολογικούς, κτλ) - Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα - Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών και Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Ειδικός Οδηγός για παιδιά και εφήβους - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Σχετικούς αρμόδιους φορείς (π.χ. επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, όπως παιδιατρικούς) - Γραφεία και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Παιδιατρικά Νοσοκομεία Ειδικός Οδηγός για γυναίκες/ έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες: - Δημόσια και Ιδιωτικά Μαιευτήρια - Σχετικούς αρμόδιους φορείς (π.χ. επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, όπως, γυναικολόγων) Ειδικός Οδηγός για ηλικιωμένα άτομα: - Δήμους σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να διοχετευθούν σε ΚΑΠΗ και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες απευθύνονται οι ηλικιωμένοι 21

22 2) Μαζική αποστολή, μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών, των αντιτύπων των Οδηγών με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφηκαν στο Τμήμα 1 στον κατάλογο των εγκεκριμένων παραληπτών των Οδηγών. Ειδικότερα: o o o o αντίτυπα των Γενικών Οδηγών αντίτυπα Ειδικού Οδηγού για παιδιά αντίτυπα Ειδικού Οδηγού για γυναίκες αντίτυπα Ειδικού Οδηγού για ηλικιωμένους 3) Αποστολή ηλεκτρονικής γνωστοποίησης σε παραλήπτες - εκπροσώπους όλων των αρμόδιων φορέων και σε όλα τα σχολεία, η οποία θα ενημερώνει για τον Οδηγό και θα παραπέμπει στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου θα είναι αναρτημένο και διαθέσιμο το πλήρες υλικό. Την ανάπτυξη του καταλόγου των παραληπτών αναλαμβάνει ο ανάδοχος. (β) Ενέργειες δημοσιοποίησης I. Δημοσιοποίηση Διατροφικών Οδηγών Στόχος της δημοσιοποίησης των Οδηγών είναι να γίνουν ευρύτερα γνωστοί στο κοινό και ιδιαίτερα στις ομάδες στόχους του κάθε Οδηγού (οι αποδέκτες των ενεργειών της δημοσιοποίησης πρέπει να είναι κατά 25% νέοι έως 25 ετών και γυναίκες). Η δημοσιοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι πανελλαδική. Ομάδες στόχοι είναι οι εξής: 1) Γενικός πληθυσμός Ειδικότερα: - Υπουργείο Υγείας - Σχετικοί αρμόδιοι φορείς (π.χ. επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς συλλόγων, όπως ιατρών, διατροφολόγων, διαιτολόγων, μαγείρων, κτλ) - Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα - Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών και Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων 2) Παιδιά και έφηβοι Ειδικότερα: 22

23 - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Σχετικοί αρμόδιοι φορείς (π.χ. επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, όπως παιδιατρικών) - Γραφεία και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Παιδιατρικά Νοσοκομεία - Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 3) Γυναίκες, καθώς και έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες Ειδικότερα: - Δημόσια και Ιδιωτικά Μαιευτήρια - Σχετικοί αρμόδιοι φορείς (π.χ. επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, όπως, γυναικολόγων, μαιών, κτλ.) - Σύλλογοι γυναικών 4) Ηλικιωμένα άτομα Ειδικότερα: - Κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και υπηρεσίες πρόνοιας, Λέσχες Φιλίας, ΚΑΠΗ, κτλ - Φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων - Σχετικοί αρμόδιοι φορείς (π.χ. επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, όπως, γηριατρικές εταιρείες, κτλ.) - Άλλοι φορείς δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, των Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας (media plan), στο οποίο θα περιγράφονται και θα τεκμηριώνονται τα παρακάτω: Στόχοι των μέσων επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν (περιγραφή κοινού στόχου) Επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας, είδος μέσου (πχ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, κτλ) και συγκεκριμένο μέσο (πχ. εκπομπή Χ, εφημερίδα Χ, κτλ) Χρονοδιάγραμμα (πληροφορίες για το πότε και πως θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις δημοσιοποίησης, χρονική διάρκεια, καταχωρήσεις, κτλ.) Προϋπολογισμός (επιμερισμός συνολικής δαπάνης) Το στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας, κατ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ακόλουθες δράσεις: 23

24 Ανάπτυξη και παραγωγή ενημερωτικού υλικού (πχ. φυλλαδίου) που θα περιγράφει τη χρήση και τα σημεία διάθεσης των Οδηγών. Αποστολή δελτίου τύπου που θα ανακοινώνει την παραγωγή των Οδηγών, ενημερώνοντας επίσης για τα σημεία διάθεσής τους και τους δυνατούς τρόπους απόκτησής τους. Καταχωρήσεις στον τύπο και ιδιαίτερα σε ειδικές εκδόσεις που απευθύνονται στις ομάδες στόχους αλλά και σε ομάδες που θα αποτελέσουν τα κανάλια διάχυσης των Οδηγών (πχ. περιοδικά ιατρικών συλλόγων, ιατρικά περιοδικά που διανέμονται σε νοσοκομεία). Κατασκευή ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει: Γενικές πληροφορίες για την Πράξη και τον φορέα υλοποίησης Την ηλεκτρονική μορφή των Οδηγών και όλες τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και οδηγίες για τη χρήση και εκτύπωσή τους Πληροφορίες για τις ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις Σχετικά δημοσιεύματα ή βίντεο Ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας Επιπλέον ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας και domain name για 5 έτη. II. Διοργάνωση Ημερίδων Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων (μία για κάθε Οδηγό), στις οποίες θα προσκληθούν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων. Δύο ημερίδες θα πραγματοποιηθούν εντός Αθηνών και δύο εκτός Αθηνών. Στόχος είναι η συμμετοχή περίπου ατόμων από τις ομάδες στόχου στην καθεμία, όπως έχουν περιγραφεί στην παραπάνω ενότητα. Η διοργάνωση των ημερίδων θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Εύρεση κατάλληλων χώρων διεξαγωγής των ημερίδων σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο σημείο και ενοικίασή τους Εύρεση και συνεργασία με εταιρεία catering για την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών των ημερίδων (π.χ. 3 διαλείμματα καφέ, 1 γεύμα ανά ημερίδα) 24

25 Οργάνωση του ταξιδιού και της διαμονής στην Ελλάδα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ξενοδοχείο για δύο νύχτες) των 2 ειδικών ομιλητών από το εξωτερικό, και συγκεκριμένα έναν από την Ευρώπη και έναν από τις ΗΠΑ, τους οποίους θα ορίσει ο φορέας υλοποίησης Δημιουργία λίστας προσκεκλημένων Αποστολή έντυπων ή ηλεκτρονικών προσκλήσεων στους εκπροσώπους των προαναφερθέντων φορέων Ενοικίαση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όταν αυτός δεν προσφέρεται από τους χώρους διεξαγωγής των ημερίδων Ενοικίαση εξοπλισμού ταυτόχρονης μετάφρασης, εάν κρίνεται απαραίτητος και δεν προσφέρεται από τους χώρους διεξαγωγής των ημερίδων, και εύρεση διερμηνέα Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων Διαμόρφωση χώρου, όπως banners και σκηνικά (branding εκδήλωσης) Επικοινωνιακό υλικό, τσάντα ημερίδας, έντυπο τετράφυλλο πρόγραμμα, ενημερωτικό φυλλάδιο Οδηγού Δημοσιοποίηση των ημερίδων και διαχείριση των μέσων επικοινωνίας. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση 18 συνεδριάσεων των 4 Ειδικών Επιτροπών που έχουν συσταθεί για κάθε έναν από τους Οδηγούς: Προγραμματισμός και συντονισμός συνεδριάσεων (επικοινωνία με συμμετέχοντες) Catering 1 ελαφρύ γεύμα και 1 διάλλειμα καφέ Ενοικίαση χώρου διεξαγωγής Οπτικοακουστική κάλυψη Ενημερωτικό υλικό: 800 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες ανά συνεδρίαση 3. Παραδοτέα Έργου και Χρονοδιάγραμμα Ακολουθούν τα παραδοτέα του Έργου, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στους αντίστοιχους χρόνους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: # ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γενικός οδηγός: Βιβλίο 1 2 Γενικός οδηγός: Βιβλίο 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου 3 Γενικός οδηγός: αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική 25

26 Αφίσες 4 Γενικός οδηγός: Δίφυλλα φυλλάδια 5 Γενικός οδηγός: CDROM 6 Γενικός οδηγός: θήκη οδηγού 7 Ειδικός οδηγός για παιδιά: Βιβλίο 3 8 Ειδικός οδηγός για παιδιά: Βιβλίο 4 9 Ειδικός οδηγός για παιδιά: Αφίσες 10 Ειδικός οδηγός για παιδιά: Δίφυλλα φυλλάδια 11 Ειδικός οδηγός για παιδιά: CDROM 12 Ειδικός οδηγός για παιδιά: θήκη οδηγού 13 Ειδικός οδηγός για γυναίκες: Βιβλίο 5 14 Ειδικός οδηγός για γυναίκες: Βιβλίο 6 15 Ειδικός οδηγός για γυναίκες: Αφίσες 16 Ειδικός οδηγός για γυναίκες: Δίφυλλα φυλλάδια 17 Ειδικός οδηγός για γυναίκες: CDROM 18 Ειδικός οδηγός για γυναίκες: θήκη οδηγού 19 Ειδικός οδηγός για ηλικιωμένους: Βιβλίο 7 20 Ειδικός οδηγός για ηλικιωμένους: Βιβλίο 8 έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου 26

27 21 Ειδικός οδηγός για ηλικιωμένους: Αφίσες 22 Ειδικός οδηγός για ηλικιωμένους: Δίφυλλα φυλλάδια 23 Ειδικός οδηγός για ηλικιωμένους: CDROM 24 Ειδικός οδηγός για ηλικιωμένους: θήκη οδηγού 25 Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας 26 Δράσεις δημοσιοποίησης 27 Ιστοσελίδα διατροφικών Οδηγών 28 Ημερίδες δημοσιοποίησης 29 Συνεδριάσεις επιτροπών 30 Λίστα παραληπτών των οδηγών 31 Λίστα παραληπτών ηλεκτρονικής κοινοποίησης αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου αντίτυπα 1.5 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου Σύμφωνα με το Πλάνο Επικοινωνίας 2.5 μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου 1 1 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου 1 ημερίδα ανά Οδηγό 2.5 μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου εγγραφές παραληπτών εγγραφές παραληπτών 1 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου 1 μήνα από τη συμβατική έναρξη του Έργου 32 Αποστολή Οδηγών αποστολές 2.5 μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου 33 Αποστολή ηλεκτρονικής κοινοποίησης s 2 μήνες από τη συμβατική έναρξη του Έργου Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των παραδοτέων από τον Ανάδοχο θα προσδιοριστούν στη Σύμβαση ανάθεσης του Έργου. 4. Συνολική διάρκεια του Έργου Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι 2.5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 5. Προϋπολογισμός 27

28 Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,93 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ή ,03 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (Φ.Π.Α.: ,90 ). Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκληθούν για την εκτέλεση του Έργου. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Διεύθυνση Οικονομικού- Τμήμα ΠΔΕ. 28

29 Μέρος Β Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 29

30 1. Στοιχεία του Διαγωνισμού Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, (στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή), με την από 17 Φεβρουαρίου 2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών». Το αντικείμενο του υπό προκήρυξη Έργου περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Α της Προκήρυξης με τίτλο «Περιβάλλον/ Αντικείμενο του Έργου». Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αναθέτουσα Αρχή. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: (α) Ταχυδρομική διεύθυνση: Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, (β) Αριθμός Τηλεφώνου: (γ) Αριθμός Φαξ: (δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 2. Νομικό Πλαίσιο Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 3. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού Το άνοιγμα των προσφορών για τον Διαγωνισμό θα διεξαχθεί στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή, στις 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, 15125, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, στις 17:00 μ.μ., είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις 30

31 προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Παραλαβή Προκήρυξης- Γνώση συνθηκών- Παροχή διευκρινίσεων Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, 15125, από την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 κατά τις ώρες 12:00 έως 17:00. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, στην ελληνική γλώσσα, έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με τον Διαγωνισμό μέχρι την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 και ώρα Ελλάδος 17:00. Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με επιστολή ή fax και θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στο έγγραφο ο τίτλος του Διαγωνισμού «Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών» και η παρακάτω ένδειξη: «Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης». Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιος υπέβαλε την ερώτηση. 5. Δικαιούχοι Συμμετοχής- Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του 31

32 Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α 139) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται παρακάτω. Ειδικότερα για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του Έργου, ως εξής: Χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη της υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, ήτοι να παρουσιάζουν κατά τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις μέσο όρο κύκλου εργασιών ίσο ή ανώτερο του 125% του υπό προκήρυξη Έργου (χρηματοοικονομική ικανότητα) Επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη, στο αντικείμενο του υπό προκήρυξη Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, που αποδεικνύεται: - από την ύπαρξη της κατάλληλης δομής και οργάνωσης προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Έργου - από την ύπαρξη της ειδικής τεχνογνωσίας και επάρκειας στο αντικείμενο του Έργου, και την προηγούμενη επιτυχή εκτέλεση (2) τουλάχιστον παρόμοιων έργων, αντίστοιχου περιεχομένου - από το στελεχιακό δυναμικό που θα διαθέσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση του Έργου (ομάδα έργου). Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους. Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που θα τους ανατεθεί το Έργο. Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά: - είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση - είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο Σε περίπτωση κατακύρωσης, η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών της ένωσης εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του Έργου 32

33 επί του συνόλου της προσφοράς που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της ένωσης, καθώς και ο επικεφαλής της ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος της ένωσης είναι υποχρεωτικά και συντονιστής των μελών της, έχει δε έναντι της Αναθέτουσας Αρχής την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να συντονίζει, κατά τη διαδικασία της ανάθεσης, αλλά και της εκτέλεσης του Έργου, την από κοινού δράση των μελών της ένωσης. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ένωσης κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού επιφέρει τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου σχήματος από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους, δύνανται ωστόσο να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους και η αποδοχή της είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον Διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (π.χ. συμβούλου, δανείζοντος χρηματοοικονομική επάρκεια ή τεχνική ικανότητα). Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση σύμφωνα με την έννοια των οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται με βάση τα εναπομείναντα μέλη του σχήματος. 6. Λόγοι αποκλεισμού Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όσοι έχουν καταδικασθεί οριστικά για: (α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. Α 48/ ), ο οποίος ενσωμάτωσε τη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 33

34 της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ε) καταδικάστηκαν τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία). Σε περίπτωση νομικών προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στους νομίμους εκπροσώπους σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν. Ως νόμιμος εκπρόσωπος νοείται το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι. Επίσης, αποκλείονται και όσοι εμπίπτουν σε κάποιον από τους παρακάτω πρόσθετους λόγους αποκλεισμού: (α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (β) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή (γ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ε) υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδή δικαιολογητικά κατά την παροχή των πληροφοριών για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στ) αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις ανωτέρω κυρώσεις από τις οικείες αρχές (ζ) διαγωνιζόμενοι που παρέλειψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη (η) φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην εκπόνηση της συγκεκριμένης προκήρυξης ή τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών απασχολούνταν - με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και συμπαρασύρουν την υποψηφιότητα της ένωσης. 7. Χρονική ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς 34

35 παράτασης από την Αναθέτουσα Αρχή για τρεις (3) μήνες ακόμη, εφόσον ο προσφέρων δίνει τη συγκατάθεσή του μετά από έγγραφο αίτημα από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 8. Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ. της παρούσας, ίση με το 5% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή για το 8.794,50 Τμήμα 1 και 8.620,65 για το Τμήμα 2. Στην περίπτωση ένωσης οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή συναφή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται στην αλλοδαπή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) επιπλέον μηνών και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι δε λοιποί διαγωνιζόμενοι καλούνται για την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη Σύμβαση ή δεν προσκομίσει προ της υπογραφής τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα ή δεν καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η οποία μπορεί να αναθέσει το Έργο στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο ή να το επαναπροκηρύξει. Τυχόν επιπλέον δαπάνη της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον έκπτωτο Ανάδοχο, μη αποκλειόμενης της αναζήτησης θετικής ή αποθετικής ζημίας της Αναθέτουσας Αρχής για τον λόγο αυτό. 9. Γλώσσα Διαγωνισμού 35

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2:

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Σύµβουλος ηµοσιότητας» για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και ιασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΣΗΜ46Ψ8ΒΞ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα