ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ (CURATOR) ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΖ 12H BIENNALE ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΒΔΝΔΣΗΑ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ (CURATOR) ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΖ 12H BIENNALE ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΒΔΝΔΣΗΑ 2010"

Transcript

1 ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ (CURATOR) ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΖ 12H BIENNALE ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΒΔΝΔΣΗΑ Πποοίμιο Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ αλαιακβάλεη θάζε δχν ρξφληα ηελ δηνξγάλσζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ Κχπξησλ Αξρηηεθηφλσλ ζηελ BIENNALE ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΒΔΝΔΣΙΑ. Οη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ αλαζέηνπλ ζηνλ χλδεζκν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αξρηηεθηφλσλ Κχπξνπ ( ΠΜΑΚ ) θαη ηνλ χιινγν Αξρηηεθηφλσλ Κχπξνπ ( ΑΚ ) ηελ ζπλδηνξγάλσζε απηήο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο είλαη θαη θπξίσο ρνξεγφο. 1. Ηζηοπικό Κςππιακήρ ςμμεηοσήρ Η Κχπξνο έιαβε κέξνο ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δχν θνξέο. 1. ςμμεηοσή ηηρ Κύππος ηο 2006 με θέμα: Γιαπεπαηά Όπια, Ζ ππάζινη γπαμμή ηηρ Λεςκωζίαρ. Αλαζέηεο: Πέηξνο Γπκηψηεο, Δπηκειεηέο: Μφξθσ Παπαληθνιάνπ, Ρέλα αθειιαξίδνπ, Μέκνο Φηιηππίδεο. πληνληζηήο ζηελ Βελεηία: ηαπξνχια Αλδξένπ. Οη Δπηκειεηέο επέιεμαλ δέθα νκάδεο Αξρηηεθηφλσλ νη νπνίνη παξνπζίαζαλ κε βίληεν ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: 2. ςμμεηοσή ηηρ Κύππος ηο 2008 με θέμα: Relax in Cyprus Αλαζέηεο: Πέηξνο Γπκηψηεο, Δπηκειεηήο: Peter Cook κε βνεζνχο ηνλ Μάξην Υξηζηνδνπιίδε θαη Dickon Irwin. πληνληζηήο ζηελ Βελεηία: Αγγέια θνξδή. Ο Δπηκειεηήο επέιεμε νθηψ νκάδεο αξρηηεθηφλσλ κε δηαγσληζκφ πνπ έγηλε ζηελ Κχπξν. Σελ Κχπξν εθπξνζψπεζαλ αθφκε ηέζζεξεηο νκάδεο μέλσλ αξρηηεθηφλσλ πνπ θέξδηζαλ ηνλ δηεζλή δηαγσληζκφ πνπ πξνθεξχρηεθε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: 2. Ο πόλορ ηος Δπιμεληηή «Curator» Ο ξφινο ηνπ Δπηκειεηή είλαη λα νξγαλψζεη ηε ζπκκεηνρή θαη ην πεξηερφκελν ηεο θππξηαθήο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε απφ ην επίπεδν ηεο θεληξηθήο ηδέαο (concept) κέρξη ηα ηειηθά ζηάδηα πινπνίεζήο ηεο. Έρεη ηελ επζχλε λα πξνηείλεη ην εηδηθφ ζέκα ηεο έθζεζεο, λα ζπληάμεη ιεπηνκεξέο ζρέδην πινπνίεζήο ηεο θαη λα νξγαλψζεη κηα νκάδα ππνζηήξημεο πνπ λα έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα λα θέξεη ην έξγν ζε πέξαο κε αξηηφηεηά θαη ζχκθσλα κε ηα φζα έρεη δεζκεπηεί λα πξάμεη θαηά ηε θάζε ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο: γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θππξηαθή ζπκκεηνρή, γηα ζέκαηα ηχπνπ θαη κέζσλ ελεκέξσζεο, ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κε ηελ Αξρή δηνξγάλσζεο ηεο Biennale θαη ηέινο ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φισλ ησλ πην πάλσ. πληνλίζηξηα ζηελ Βελεηία ζα είλαη ε Αξρηηέθηνλαο Αγγέια θνξδή. 3. Θεμαηολογία και Έκθεζη Η πξνηεηλφκελε ζεκαηνινγία ηεο πξφηαζεο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ αθνξνχλ ή αληαλαθιψληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ. 1

2 Παξάιιεια ν Δπηκειεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην εηδηθφ ζέκα ηεο Biennale 2010, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο. Σν ζέκα ηεο θεηηλήο Μπηελάιε είλαη People meet in Architecture θαη Δπηκειεηήο είλαη ε Kazuyo Sejima. Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο είλαη ζηηο θαη ε ιήμεο Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θππξηαθήο ζπκκεηνρήο: Ο ρψξνο ηεο έθζεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θππξηαθή ζπκκεηνρή είλαη ζην Palazzo Malipiero απέλαληη απφ ην Palazzo Grassi ζηελ Βελεηία. ( επηζπλάπηεηαη ε θάηνςε ) 4. Πποϋπολογιζμόρ Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο θππξηαθήο ζπκκεηνρήο είλαη πεξίπνπ επξψ θαη αλαιχεηαη ζε ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη. Η ακνηβή ηνπ επηκειεηή αλέξρεηαη ζηηο επξψ. ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο είηε ζηελ Κχπξν είηε ζηελ Βελεηία. 5. ηάδια επιλογήρ Δπιμεληηή. Σα ζηάδηα επηινγήο είλαη δχν: 1 ν ζηάδην: Τπνβνιή νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ 2 ν ζηάδην: Πξφζθιεζε ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή Κππξηαθήο πκκεηνρήο ζηε Biennale Δπιηποπή Δπιλογήρ Τπεχζπλε γηα ηελ επηινγή ηνπ Δπηκειεηή είλαη ε «Δπηηξνπή Γηνξγάλσζεο Κππξηαθήο πκκεηνρήο ζηελ Biennale Αξρηηεθηνληθήο 2010» πνπ απνηειείηαη απφ: 1. Γξ. Βχξσλα Ισάλλνπ Frederick University 2. Αηκίιηνο Μηραήι ΑΚ 3. Βέξα Δπζπκίνπ Παξιαιίδνπ ΠΜΑΚ 4. Γξ. Υάξε Πειαπατζηψηε Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο 5. Υξχζαλζν Πηζζαξίδε ΠΜΑΚ 6. Γξ. Παλαγηψηα Πχια Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 7. ηέθαλν Φεξαίν ΑΚ Ζ Δπιηποπή αςηή μεηά ηην επιλογή ηος Δπιμεληηή: 1. Θα ειέγρεη θαηά πφζν ε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε κε ηνλ Δπηκειεηή ηεξείηαη. 2. Γίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξσκέο. 3. Θα ππνζηεξίδεη ζηελ Κχπξν ή θαη Βελεηία απφ ηερληθήο απφςεσο εθφζνλ ρξεηάδεηαη. 4. Θα δηαρεηξίδεηαη νηηδήπνηε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δπηκειεηή. 5. Θα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηάζεζε ηεο έθζεζεο ηεο Κππξηαθήο Δπηηξνπήο κεηά απφ ηελ Μπηελάιε. 6. Θα ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα κάξθεηηλγθ, δεκφζησλ ζρέζεσλ θαη ζπληνληζκνχ κε άιια γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Biennale. 7. Θα ειέγρεη θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε αλαθνηλψζεηο ηχπνπ νη νπνίεο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε. Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη άηνκα πνπ εθπξνζσπνχλ ην Παλεπηζηήκην ή ηελ Οξγάλσζε ηνπο εζεινληηθά θαη αληδηνηειψο ρσξίο θαλέλα φθεινο γηα ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο. Σελ νπνηαδήπνηε λνκηθή ή νηθνλνκηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλαζέηε ηελ έρνπλ ν ΑΚ θαη ΠΜΑΚ. 2

3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 7. 1 ζηάδιο Ανοικηή ππόζκληζη 7.1. Σι είναι ο Δπιμεληηήρ «Curator» Η ιαηηληθή ιέμε Curator ρξεζηκνπνηείηαη άηππα ζε απηή ηελ πξφζθιεζε γηα λα πεξηγξάςεη απηφλ πνπ ζα ζπληάμεη θαη ζα πινπνηήζεη ηελ πξφηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κχπξνπ ζηελ Biennale. Οη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ κεκνλσκέλα πξφζσπα ή Οξγαληζκνχο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη έλα άηνκν σο ν πληνληζηήο θαη ν θαηά λφκν ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο. Ο/Οη Δπηκειεηήο/εο Curator ή/ θαη ε νκάδα πνπ ηνλ/ηνπο πιαηζηψλεη ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη ηθαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηελ πξφηαζή ηνπο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο Biennale. O Δπηκειεηήο γηα ηελ θππξηαθή ζπκκεηνρή ζα επηιεγεί κε βάζε ηελ δχλακε θαη ηελ πξσηνηππία ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαη ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο Κπιηήπια Δπιλογήρ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε δηνξγάλσζε γεγνλφησλ κε πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα (δηνξγάλσζε αξρηηεθηνληθψλ εθζέζεσλ, θαιιηηερληθψλ εθζέζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεδξίσλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζεκαηηθψλ θεζηηβάι, θ.ά.). Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: Να έρνπλ εκπιαθεί ζε δηνξγάλσζε ζπκκεηνρή γεγνλφησλ αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Να γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ηηο δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο. Να γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηελ αξρηηεθηνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Κχπξν, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο πξνθιήζεηο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ηφπνπ. Να έρνπλ εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ. Να έρνπλ εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, ζηε δηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ, θαη ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε έξγνπ. Να έρνπλ νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δηαζέζηκν ρξφλν γηα ζπληνληζηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηαμίδηα. Να έρνπλ εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ζηε γξαπηή πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξνπζίαζεο έθδνζεο θαη δεκνζίεπζεο. Δπηζπκεηή ε εκπεηξία δηθηχσζεο θαη δηαζπλδέζεσλ κε επξσπατθά ή δηεζλή forum αξρηηεθηνληθήο Εηηούμενα 1 ος ζηαδίος επιλογήρ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ έλα CD πνπ λα πεξηέρεη: 1) Σξεηο (3) ζειίδεο Α3 ζε κνξθή PDF πνπ λα πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πεξηγξαθέο: Κεληξηθήο ηδέαο (concept) ηεο πξφηαζεο, Τιηθά κέζα θαη άηνκα/ εηδηθφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο, ηάδηα θαη ησλ κέζνδνη πινπνίεζεο/ θαηαζθεπήο ηεο πξφηαζεο, Δλδεηθηηθέο εηθφλεο ηεο πξφηαζεο, θαη πξνθαηαξθηηθφ δηάγξακκα θάηνςεο ηνπ ρψξνπ έθζεζεο ππφ θιίκαθα. Σεθκεξίσζε ηεο ζρέζεο ηεο πξφηαζεο ηφζν κε ην ζέκα ηεο Biennale φζν θαη κε ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα. 2) Παξάξηεκα ζε ζειίδεο Α4 ζε κνξθή PDF πνπ λα πεξηιακβάλεη: Πξνθαηαξθηηθφ πξνυπνινγηζκφ Σν/ηα βηνγξαθηθφ/ά ηνπ επηκειεηή θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (αλ ππάξρνπλ). Κάζε βηνγξαθηθφ ζα νξγαλψλεηαη ζε νθηψ (8) παξαγξάθνπο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηα νθηψ (8) θξηηήξηα ηνπ 7.2. Σν βηνγξαθηθφ ηνπ επηκειεηή δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ζειίδεο, ελψ ηα βηνγξαθηθά ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δχν (2). Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ Α ζηαδίνπ ηα βηνγξαθηθά δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) γηα θάζε πξφηαζε. Η πξφηαζε ζα πξέπεη: - Να πξνάγεη ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε αλαθνξηθά κε ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα, - Να έρεη βάζνο θαη εξεπλεηηθή δηάζηαζε, - Να εθθξάδεη δπλακηζκφ θαη πξσηνηππία. - Να παξέρεη κηα ηδηαίηεξε θαη ζπλαξπαζηηθή ρσξηθή εκπεηξία ηφζν γηα ην θππξηαθφ φζν θαη γηα ην δηεζλέο θνηλφ. 3

4 7.4. Όποι και πποϋποθέζειρ Ο επηκειεηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε έλα (1) ή ην πνιχ δχν (2) θπζηθά πξφζσπα, ελψ κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη απφ ζπλεξγάηεο/ νκάδα ππνζηήξημεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα αμηνινγνχληαη αλά πξφηαζε δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5). Οη ίδηνη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πέξαλ ηηο κίαο πξφηαζεο αξθεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ θάζε πξφηαζε πιήξεο θαη μερσξηζηφο θάθεινο δεηνπκέλσλ. Ο επηκειεηήο κπνξεί αλ ην επηζπκεί λα παξνπζηάζεη δηθφ ηνπ έξγν ζηελ έθζεζε. Καλέλα έξγν ή θείκελν νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο δε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξφηαζε, είηε πξηλ είηε κεηά ηελ επηινγή ηεο. Ο επηκειεηήο έρεη ηελ ηειεζίδηθε δηθαηνδνζία λα θαζνξίζεη ην ηειηθφ πεξηερφκελν ηεο θππξηαθήο ζπκκεηνρήο δεζκεπφκελνο κφλν απφ ηελ πξφηαζε πνπ ππέβαιε θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ αλαζέηε. Η παξνχζα πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζε θχπξηνπο, ή ζε άηνκα ή νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ Κχπξν ή έρνπλ απνδεδεηγκέλε θαη καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ ηφπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ δελ ζα επηζηξαθνχλ. Γελ θαηαβάιιεηαη νχηε απνδίδεηαη νπνηνδήπνηε πνζφ ζε θαλέλα ζηάδην ηεο επηινγήο. Μφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζην Β ζηάδην επηινγήο ζα ελεκεξσζνχλ. Η επηηξνπή επηινγήο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νπνηαζδήπνηε κνξθήο αηηηνιφγεζε γηα ηελ επηινγή ή ηε κε επηινγή ηνπο. Ο επηιεγκέλνο επηκειεηήο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη κε ηελ επηηξνπή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. Δάλ ν επηκειεηήο δελ αληαπνθξηζεί ζηα ζπκθσλεζέληα ζα αλαιάβεη θαζήθνληα επηκειεηή ε επηηξνπή επηινγήο ζπλερίδνληαο απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ν επηκειεηήο. Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ επηιέμεη θακία πξφηαζε ή κπνξεί λα εηζεγεζεί ελαιιαθηηθή ζχλζεζε νκάδαο επηκειεηψλ εθφζνλ ρξεηαζηεί ζηάδιο - ζςνένηεςξη Η Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα θαηαξηίζεη θαηάινγν κε ηνπο επηηπρφληεο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ Α ζηαδίνπ νη νπνίνη ζα θιεζνχλ άκεζα ζε ζπλέληεπμε. Μεηά ηε ζπλέληεπμε ε Δπηηξνπή ζα αλαθνηλψζεη ηελ επηιεγείζα πξφηαζε θαζψο θαη ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε επηιαρνχζα. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Α/Α 1 Πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Σειεπηαία εκέξα θαηάζεζεο εγγξάθσλ πλέληεπμε επηιεγκέλσλ ππνςήθησλ Δπηκειεηψλ Δπηινγή Δπηκειεηή απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή Παξάδνζε ηειηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ Δπηκειεηή γηα απνζηνιή ζηελ Βελεηία ( γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν ηεο Μπηελάιε ) 6 Απνζηνιή ζηελ Βελεηία ηεο ζπκκεηνρήο ηήζηκν πεξηπηέξνπ ζηελ Βελεηία Άλνηγκα πεξηπηέξνπ Δπίζεκα εγθαίληα Μπηελάιε Σέινο ηεο Μπηελάιε θαη επηζηξνθή ηεο έθζεζεο ζηελ Κχπξν

5

6 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2010 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 28,500 ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 16,000 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΦΥΛΑΞΗ 10,000 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1,000 EMERGENCY PLAN 1,500 Β. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 45,000 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Γ. ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ 26,500 ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ 15,000 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 8,500 ΕΞΙΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 3,000. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 30,000 Ε. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 20,000 ΣΥΝΟΛΟ 150,000

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ Δλέξγεηεο Παξαγσγήο, Γηάρπζεο θαη Γεκνζηνπνίεζεο Οδεγψλ ζην πιαίζην ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Γ Ζ Μ Ο Υ Α Ν Η Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΥΔΓΗΩΝ για ηην ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΕΩΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ ΠΟΛΖ ΥΑΝΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΩΝ Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα