Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : , Fax : , Ακινα, Αρικμ.Πρωτ. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΣΤΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ: 1. «Ε.Ρ. ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ» ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 1: «Βελτίωςη τησ Ραραγωγικότητασ με Αξιοποίηςη των ΤΡΕ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 1.1: «Ρροϊθηςη χρήςησ ΤΡΕ ςε Επιχειρήςεισ» 2. «Ρ.Ε.Ρ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΑΚΘ» ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σφγκλιςη και επιχειρηματικότητα ΣΤΘΝ ΡΚΜ» ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 5 : «Ψηφιακή Σφγκλιςη και επιχειρηματικότητα ΣΤΘΝ ΡΔΜ» 3. «Ρ.Ε.Ρ. ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σφγκλιςη και επιχειρηματικότητα Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου»

2 4. «Ρ.Ε.Ρ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΘΡΕΙΟΣ» ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 2: «Υποδομζσ και Υπηρεςίεσ προςπελαςιμότητασ Στερεάσ Ελλάδασ» 5. «Ρ.Ε.Ρ. ΑΤΤΙΚΘ» ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 3: «Ενίςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ καινοτομίασ και τησ ψηφιακήσ ςφγκλιςησ» Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Όργανα» που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ). 3. Τθν ςφςταςθ και ζγκριςθ καταςτατικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ με επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 347/ ). 4. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ με αρικμό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/τ.Β/ ), όπωσ τροποποιείται και ιςχφει κάκε φορά. 5. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ ΔΙΟΕ 1091 (ΦΕΚ1011/Β/ ) με τθν οποία αναδιαρκρϊκθκε θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ψθφιακι Σφγκλιςθ. 6. Τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ με αρικμό Ε (2007) 5339/ που αφορά τθν ζγκριςθ του Ε.Π. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» για κοινοτικι ενίςχυςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο του ςτόχου ςφγκλιςθσ ςτισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ - CCI2007GR161PO Τθν με αρ. πρωτ /ΕΥΣ5909/ Υπουργικι Απόφαςθ (ΥΑ), με τθν οποία εκχωροφνται οι αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ για πράξεισ των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων τθσ προγραμματικισ περιόδου ςτθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ ΕΠ «Ψθφιακι Σφγκλιςθσ». 8. Τθν με αρ. πρωτ Α Υπουργικι Απόφαςθ (ΥΑ), με τθν οποία εκχωροφνται αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ για πράξεισ του ΕΠ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» τθσ προγραμματικισ περιόδου ςτον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.»

3 9. Τθν από απόφαςθ με αρ. πρωτ /ΨΣ3236 τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ του Ε.Π «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» με τθν οποία εγκρίκθκαν τα κριτιρια επιλογισ των πράξεων κρατικϊν ενιςχφςεων και τισ αντίςτοιχεσ των Επιτροπϊν Παρακολοφκθςθσ των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων. 10. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15 θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ. 11. Το γεγονόσ ότι από τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον Προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων. ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ Τθν προκιρυξθ Δράςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια e-security». ΜΕΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΣΘΣ Άρθρο 1 : Υπαγόμενεσ Κατηγορίεσ Επενδφςεων 1. Η Δράςθ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια e- security», αφορά ςτθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων επενδφςεων ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ αςφάλειασ, από Επιχειριςεισ που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ)1998/2006. Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι οι εταιρίεσ που κα ενιςχυκοφν να μποροφν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τουσ ψθφιακοφσ κινδφνουσ / απειλζσ (κακόβουλεσ ι μθ), που μπορεί να δεχτοφν ςθμαντικοί πόροι τθσ εταιρίασ, όπωσ θ διαχειριηόμενθ πλθροφορία, τα πλθροφοριακά τθσ ςυςτιματα, το λογιςμικό κλπ. Η παροφςα Δράςθ ζχει ςκοπό να επιτρζψει, ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ ενιςχυόμενεσ Επιχειριςεισ να εξαςφαλίςουν: 1. Ιδιωτικότητα και εμπιςτευτικότητα ςτθν εταιρικι πλθροφορία τουσ, ϊςτε αυτι να είναι προςβάςιμθ μόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. 2. Ακεραιότητα δεδομζνων, ϊςτε τα δεδομζνα τουσ να τροποποιοφνται με ςυγκεκριμζνο και εξουςιοδοτθμζνο τρόπο. 3. Ακεραιότητα ςυςτημάτων, ϊςτε αυτά να μποροφν να εκτελοφν το ςφνολο των λειτουργιϊν για τισ οποίεσ προορίηονται με τρόπο αναλλοίωτο, ελεφκερο από ςκόπιμθ ι ακοφςια μθ εξουςιοδοτθμζνθ τροποποίθςθ

4 Ενιςχφοντασ τισ Επιχειριςεισ να αποκτιςουν τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν απειλζσ απάτθσ και να διαχειριςτοφν τα προβλιματα που μποροφν να προκφψουν από χριςθ επιβλαβοφσ περιεχομζνου επιτυγχάνεται θ αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθ χριςθ του διαδικτφου και γενικότερα των ΤΠΕ. Άρθρο 2 : Καθεςτϊσ Ενίςχυςησ 1. H Δράςθ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια e- security» υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Άρθρο 3 : Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων 1. Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων μποροφν να είναι Επιχειριςεισ ανεξάρτθτα τθσ νομικισ μορφισ τουσ (όχι ενϊςεισ Επιχειριςεων), που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα. Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ κεωροφνται οι Επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ: 1) Η Επιχείρθςθ είναι υφιςτάμενθ με θμερομθνία ςφςταςθσ πριν τθν ) Ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis. 3) Ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτουσ κλάδουσ που ςυγχρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ. 4) Η Επιχείρθςθ εμφανίηει κετικό μζςο όρο κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων τα τελευταία τρία οικονομικά ζτθ. 5) Η Επιχείρθςθ να απαςχολεί κατϋ ελάχιςτο ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ) με ςχζςη εξηρτημζνησ εργαςίασ, ιδιωτικοφ δικαίου, επιπλζον του/ων επιχειρηματία/ων μετόχων - εταίρων. 6) Η Επιχείρθςθ αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα και δραςτθριοποιείται νόμιμα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, κατά το τελευταίο οικονομικό ζτοσ. 7) Η Επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο άδειεσ λειτουργίασ. 8) Η Επιχείρθςθ τα τελευταία τρία (3) οικονομικά ζτθ δεν ζχει λάβει επιχορθγιςεισ από Προγράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφςα επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ Ευρϊ (ι ευρϊ εάν θ Επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των Οδικϊν Μεταφορϊν). 9) Η Επιχείρθςθ ανικει ςτισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (ΜΜΕ) με βάςθ τα οριηόμενα ςτθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. Για τθν κάλυψθ αυτισ τθσ προχπόκεςθσ πρζπει να ικανοποιοφνται ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ: - 4 -

5 Η Επιχείρθςθ να απαςχολεί λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ Η Επιχείρθςθ να ζχει κφκλο εργαςιϊν που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ ι ενεργθτικό μικρότερο από 43 εκατομμφρια ευρϊ. 10) Η αξία κτιςθσ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνα ςτθν Επιχείρθςθ (εξοπλιςμόσ & λογιςμικό) και αποκτικθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα από το 2000 ζωσ τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ κα πρζπει κατϋ ελάχιςτο να ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ. Η εξειδίκευςθ και ο ζλεγχοσ των παραπάνω προχποκζςεων, μζςω κατάλλθλθσ κατά περίπτωςθσ τεκμθρίωςθσ που κα παραςχεκεί αναλφεται ςτθν παράγραφο 4.3 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. Άρθρο 4 : Χρονοδιάγραμμα Δράςησ Η Δράςθ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια e- security» κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ διακζςιμθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ. Για τθν πορεία εξζλιξθσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ κα υπάρχει ενθμζρωςθ από το διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ. Η θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προτάςεων επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, είναι δεκαπζντε (15) ημερολογιακζσ ημζρεσ μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ. Άρθρο 5 : Ρροχπολογιςμόσ Δράςησ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ που κα διατεκεί μζςω τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ για τθν εφαρμογι εξειδικευμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτα ευρϊ, από τα οποία το 70% (ιτοι ευρϊ) προζρχονται από Δθμόςια Δαπάνθ, ενϊ το υπόλοιπο 30% (ιτοι ευρϊ) κα καλυφκεί με ιδιωτικι ςυμμετοχι. Η κατανομι τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ Δράςθσ ςτισ οκτϊ (8) περιφζρειεσ του Ε.Π. Ψθφιακι Σφγκλιςθ και ςτισ πζντε (5) Περιφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ είναι: - 5 -

6 Ρεριφερειακή Κατανομή Επιχειρηςιακό/ Ρρόγραμμα Ρεριφερειακό Ρεριφζρεια Διαθζςιμη Δημόςια Δαπάνη (ευρϊ) Ε.Π. Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ Ήπειροσ Θεςςαλία Ιόνια Νθςιά Δυτικι Ελλάδα Πελοπόννθςοσ Βόρειο Αιγαίο Κριτθ ,00 ΠΕΠ Μακεδονίασ Θράκθσ Κεντρικι Μακεδονία ,00 Δυτικι Μακεδονία ,00 ΠΕΠ Θεςςαλίασ - Στερεάσ Ελλάδασ - Ηπείρου Στερεά Ελλάδα ,00 ΠΕΠ Αττικισ Αττικι ,00 ΠΕΠ Κριτθσ & Νιςων Αιγαίου Νότιο Αιγαίο ,00 Σφνολο ,00-6 -

7 Άρθρο 6 : Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ Δράςησ 1. Οι Κατθγορίεσ Δαπανϊν (Κ.Δ.) που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, είναι οι ακόλουκεσ: Κ.Δ. (1): «Δαπάνεσ Προμικειασ Εξοπλιςμοφ». Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν που κρίνονται από τθν Επιχείρθςθ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. Κ.Δ. (2): «Δαπάνεσ Προμικειασ Λογιςμικοφ». Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν προμικεια λογιςμικοφ που κρίνονται από τθν Επιχείρθςθ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. Κ.Δ. (3): «Δαπάνεσ Προμικειασ Υπθρεςιϊν». Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν προμικεια υπθρεςιϊν που κρίνονται από τθν Επιχείρθςθ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ

8 Άρθρο 7 : Ρληροφορίεσ και Επικοινωνία για Δράςη 1. Κατά το διάςτθμα υποβολισ των προτάςεων ενίςχυςθσ οι Επιχειριςεισ μποροφν να επικοινωνοφν με τισ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. για κάκε κζμα που ενδζχεται να ςχετίηεται με: Τεχνικά κζματα που αφοροφν ςτον τρόπο υποβολισ των προτάςεων Θζματα που αφοροφν ςτουσ όρουσ τθσ Δράςθσ 2. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τθ χριςθ των παρακάτω καναλιϊν επικοινωνίασ: θλεκτρονικισ φόρμασ διακζςιμθσ ςτον δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ τθλεομοιοτυπίασ (fax), ςτον αρικμό: ταχυδρομικισ αποςτολισ προσ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ Ακινα, με τθν ζνδειξθ Δράςθ «e-security», αναφζροντασ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Επιχείρθςθσ και τον κωδικό τθσ πρόταςθσ Άρθρο 8: Ειδικά Χαρακτηριςτικά των Επενδυτικϊν Σχεδίων 1. Κάκε Επιχείρθςθ που είναι επιλζξιμθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ και επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ e-security ζχει δικαίωμα να υποβάλει, να τθσ εγκρικεί και να υλοποιιςει μια (1) μόνο επζνδυςθ. 2. Τα επιπλζον ειδικά χαρακτθριςτικά εξειδικεφονται ςτθν παράγραφο 5.1 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. Άρθρο 9: Επιλεξιμότητα Δαπανϊν 1. Στθν παράγραφο 5.2 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςθσ εξειδικεφονται: a. Οι ειδικοί όροι και περιοριςμοί ανά κατθγορία δαπάνθσ, b. Τα όρια κάκε κατθγορίασ δαπάνθσ ςε απόλυτεσ τιμζσ ι ωσ ποςοςτό του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ, κακϊσ και c. Οι γενικότεροι περιοριςμοί που κα πρζπει να ιςχφουν ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ δαπάνθσ

9 Άρθρο 10: Διάρκεια Επενδυτικϊν Σχεδίων 1. Η χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των εγκριθζντων επενδυτικϊν ςχεδίων δε δφναται να ξεπερνά τουσ 6 μήνεσ από την ημερομηνία ζγκριςησ τουσ. Άρθρο 11: Ρροχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν Σχεδίων 1. Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχζδιο ενίςχυςθσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των ευρϊ και το ανϊτατο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ιτοι το 70% του μζγιςτου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου ενίςχυςθσ). 2. Ο ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχζδιο ενίςχυςθσ ορίηεται ςτα ευρϊ. 3. Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να τθροφνται τα επιμζρουσ όρια των δαπανϊν, όπωσ αυτά αναλφονται ςτθν παράγραφο 5.2 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 τθσ παροφςασ. 4. Το ανϊτατο φψοσ του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ανά υποβαλλόμενη πρόταςη διαμορφϊνεται με βάςη τον πίνακα τησ παραγράφου 1 του άρθρου 13 τησ παροφςασ και δεν αποτελεί ςθμείο αξιολόγθςθσ

10 ΜΕΟΣ Β: ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΙΤΘΣΕΩΝ Άρθρο 12 : Διαδικαςία Υποβολήσ Αιτήςεων Ρεριεχόμενο Φακζλου Υποψηφιότητασ 1. Για τθ διευκόλυνςθ και τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και αξιολόγθςθσ των προτάςεων, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Δράςθσ, κα δοκεί ςτουσ δυνθτικοφσ τελικοφσ δικαιοφχουσ (Επιχειριςεισ) που επικυμοφν να υποβάλλουν τθν πρόταςι τουσ, χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, ϊςτε να λάβουν αναλυτικι ενθμζρωςθ και οδθγίεσ για τισ ςχετικζσ με τθ Δράςθ διαδικαςίεσ υποβολισ, αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων, μζςω του δικτυακοφ τόπου τθσ Δράςθσ. 2. Η υποβολι των προτάςεων κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. Η ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτοχεφει ςτον ζλεγχο τθσ επιλεξιμότθτασ των Επιχειριςεων, ςτθν κατάταξι τουσ με βάςθ το μζγεκόσ τουσ κακϊσ και ςτον προςδιοριςμό τθσ ανάγκθσ για αςφάλεια των υποδομϊν Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ), που βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα τουσ. 3. Μετά τθν ορκι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, οι Επιχειριςεισ κα πρζπει να υποβάλλουν εντφπωσ το Φάκελο Αίτθςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία και το περιεχόμενο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. 4. Η «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε» κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν δθμοςιότθτασ για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων των ενιςχφςεων και τθν υποςτιριξθ τουσ κατά τθν υποβολι των προτάςεων

11 ΜΕΟΣ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 13: Διαδικαςία Αξιολόγηςησ Ρροτάςεων - Κριτήρια Υπαγωγήσ 1. Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων είναι άμεςη και θ κάκε αίτθςθ αξιολογείται αυτοτελϊσ μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ προσ διάκεςι προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ. Η αξιολόγθςθ των προτάςεων κα πραγματοποιθκεί ωσ ακολοφκωσ: a. ΣΤΑΔΙΟ Α : Αξιολόγθςθ Αίτθςθσ από το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων. Κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. και πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ από τθν δικαιοφχο Επιχείρθςθ, πραγματοποιείται με βάςθ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται και καταχωροφνται, ζλεγχοσ που αφορά τθν επιλεξιμότθτα τθσ Επιχείρθςθσ με βάςθ τισ Ρροχποθζςεισ και τουσ Προυσ Επιλεξιμότητασ τθσ παραγράφου 4.3 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ δεν καταλιξει κετικά, θ αίτθςθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου δεν μπορεί να προχωριςει προσ υποβολι. Οι Επιχειριςεισ που «περνοφν» κετικά τον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ, κατατάςςονται με βάςθ: Το μζγεκοσ τθσ Επιχείρθςθσ (με βάςθ τα οικονομικά τθσ ςτοιχεία και τον αρικμό του προςωπικοφ που απαςχολεί), Το μζγεκοσ των υφιςταμζνων υποδομϊν τθσ Επιχείρθςθσ ςε ΤΠΕ, ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν θλεκτρονικι φόρμα ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊνονται από αυτζσ. Ανάλογα με τα ςτοιχεία που καταχωρεί μία Επιχείρθςθ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ για το μζγεκοσ τθσ, αυτι μπορεί να χαρακτθριςκεί «ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ», «ΜΙΚΘ» ι «ΜΕΣΑΙΑ» όταν ςυντρζχουν οι περιοριςμοί που αναφζρονται ςτθν παράγραφο του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19. Ομοίωσ, ανάλογα με τισ απαντιςεισ που κα δϊςει μία Επιχείρθςθ ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ τθσ ςε ΤΠΕ, το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων εφαρμόηει ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο, όπωσ αυτόσ περιγράφεται ςτο παράςτθμα Α του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ της παραγράυοσ 1 τοσ άρθροσ 19 της παρούσας και θ Επιχείρθςθ κατατάςςεται, όςον αφορά τισ ανάγκεσ τθσ για ηθτιματα ψθφιακισ αςφάλειασ, ςε μια από τισ κατθγορίεσ «ΜΙΚΘ», «ΜΕΣΑΙΑ» ι «ΜΕΓΑΛΘ», με βάςθ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ παραγράφουσ και του Οδθγοφ Υποβολισ και Αξιολόγθςθσ αντίςτοιχα της παραγράυοσ 1 τοσ άρθροσ 19 της παρούσας. Με βάςθ τθν κατάταξθ αυτι κακορίηεται το μζγιςτο φψοσ του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου για το οποίο ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να αιτθκεί χρθματοδότθςθ

12 Μζγιςτοσ επιχορηγοφμενοσ ( ) Π/Υ Μζγεθοσ Επιχείρηςησ Ανάγκη για ψηφιακή ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ ΜΕΣΑΙΑ αςφάλεια ΜΙΚΘ ΜΙΚΘ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΘ Η διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ ενόσ επενδυτικοφ ςχεδίου υπόκειται ςε κανόνεσ οι οποίοι αφοροφν τα ελάχιςτα και μζγιςτα ποςοςτά με τα οποία ςυμμετζχουν οι κατθγορίεσ δαπανϊν ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ επζνδυςθσ (αναφζρονται διεξοδικά ςτισ παραγράφουσ 5.2. και 5.4 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ). Η τιρθςθ αυτϊν των κανόνων είναι υποχρεωτικι, ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Εφ όςον τθροφνται οι παραπάνω κανόνεσ και περιοριςμοί, μία αίτθςθ χρθματοδότθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου μπορεί πλζον να υποβλθκεί επιτυχϊσ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων. b. ΣΤΑΔΙΟ Β : Παραλαβι και ζλεγχοσ πλθρότθτασ αίτθςθσ. Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου ψθφιακισ αςφάλειασ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ (ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ), ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι: για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ φζρει τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο αυτισ, όλα τα Δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθ Λίςτα Δικαιολογθτικϊν υπάρχουν ςτον φυςικό φάκελο και είναι αρικμθμζνα, ςφμφωνα με τθν λίςτα που ζχει

13 αναπαραχκεί από το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων και είναι κατάλλθλα υπογεγραμμζνα, όλεσ οι Προςφορζσ / Προτιμολόγια που αναφζρονται θλεκτρονικά ςτο Ζντυπο Υποβολισ Πρόταςθσ υπάρχουν ςτο φυςικό φάκελο και είναι κατάλλθλα αρικμθμζνεσ, και φζρουν τθν ςφραγίδα και υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου του προμθκευτι. Εφόςον ο Φάκελοσ Αίτθςθσ πλθροί το κριτιριο πλθρότθτασ, θ αίτθςθ κεωρείται «Ρλήρησ» και αξιολογείται ςτθ ςυνζχεια ωσ προσ τθν ορκότθτα των ςτοιχείων τθσ (Στάδιο Γ ). c. ΣΤΑΔΙΟ Γ : Ζλεγχοσ Ορκότθτασ Στοιχείων Ηλεκτρονικισ Πρόταςθσ. Ο ζλεγχοσ ορκότθτασ ςτοιχείων τθσ Αίτθςθσ πραγματοποιείται, μόνο για τισ αιτιςεισ που φζρουν τθν ζνδειξθ «Πλιρθσ». Η προϊκθςθ μιασ αίτθςθσ προσ ζλεγχο ορκότθτασ δθλοφμενων ςτοιχείων ςθμαίνει και τθν αποδοχι τθσ αξιολόγθςθσ που κα ζχει πραγματοποιθκεί από το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων (Στάδιο Α ) και τον ζλεγχο πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ (Στάδιο Β ). Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του Σταδίου Γ, διενεργείται ζλεγχοσ ορκότθτασ όλων των δθλουμζνων ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ για κάκε αίτθςθ, με βάςθ τα ζντυπα ζγγραφα που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Φάκελο Αίτθςθσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι τα ςτοιχεία που καταχωροφνται θλεκτρονικά είναι ορκά και ςε πλιρθ ςυνζπεια και ςυνάφεια με το περιεχόμενο του Φακζλου Αίτθςθσ. Ειδικότερα, ο ζλεγχοσ που πραγματοποιείται ζχει ςκοπό να διαςφαλίςει ότι: Δεν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των καταχωρθμζνων θλεκτρονικά ςτοιχείων και των αντίςτοιχων ςτοιχείων, όπωσ προκφπτουν από τα προςκομιηόμενα ζγγραφα. Τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ (Δικαιολογθτικά και Προςφορζσ) που υποβάλλονται είναι ζγκυρα, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα υποβαλλόμενα ζγγραφα. Οποιαδιποτε απόκλιςθ μεταξφ ςτοιχείων που δθλϊνονται θλεκτρονικά και των αντίςτοιχων που υποβάλλονται εντφπωσ, ι μθ εγκυρότθτα των υποβαλλόμενων ζντυπων εγγράφων, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ αίτθςθ κεωρείται πλζον «Απορριπτζα». Αναλυτικά ςτοιχειά κακϊσ και οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ εξειδικεφονται ςτθν παράγραφο 3.1 του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. d. Διαμόρφωςθ Γνωμοδοτιςεων. Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι, ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των μελϊν τθσ θ οποία πραγματοποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, εξετάηει το ςφνολο των προτάςεων που κρίκθκαν: «Ορκζσ» (επιτυχισ ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) «Απορριπτζεσ» (ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αξιολόγθςθσ)

14 από το προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Ωσ αποτζλεςμα, θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι κρίνει τισ υποβαλλόμενεσ αιτιςεισ ωσ εξισ: «Εγκεκριμζνεσ»: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ εγκρίνονται να χρθματοδοτθκοφν τα επενδυτικά ςχζδια που περιγράφονται ςε αυτζσ. «Επιλαχοφςεσ»: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ εγκρίνονται να χρθματοδοτθκοφν τα επενδυτικά ςχζδια που περιγράφονται ςε αυτζσ, υπό τθν προχπόκεςθ διακεςιμότθτασ προχπολογιςμοφ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για τθν Δράςθ. «Απορριφθείςεσ»: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ δεν εγκρίνονται να χρθματοδοτθκοφν τα επενδυτικά ςχζδια που περιγράφονται ςε αυτζσ. Αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ είναι θ ςφνταξθ Πρακτικοφ Ζνταξθσ και Κατάταξθσ Αιτιςεων. Ειδικότερα, οι αιτιςεισ εντάςςονται ςε τρεισ (3) καταςτάςεισ, ωσ εξισ: 1) Εγκεκριμζνεσ Αιτιςεισ 2) Επιλαχοφςεσ Αιτιςεισ 3) Απορριφκείςεσ Αιτιςεισ Για κάκε μία από τισ παραπάνω καταςτάςεισ, οι αιτιςεισ κατατάςςονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ, θ οποία προκφπτει από τον ακριβή χρόνο υποβολήσ τησ αίτηςησ ηλεκτρονικά ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ενιςχφςεων Δράςεων. Άρθρο 14: Ζνταξη Ζργων ςτη Δράςη 1. Οι καταςτάςεισ του άρκρου 13 (των Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων) μαηί με τα πρακτικά τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ διαβιβάηονται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ι ςτο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο όργανο τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», το οποίο με απόφαςι του ειςθγείται απ ευκείασ ςτον Ειδικό Γραμματζα Ψθφιακοφ Σχεδιαςμοφ για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ τουσ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ψθφιακι Σφγκλιςθ. Η κάκε απόφαςθ ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ μαηί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ι του εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο όργανο τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», για αποδοχι ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ που ζχει υποβλθκεί κοινοποιείται ςτον κάκε δικαιοφχο. 2. Η διαδικαςία ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκζντων αποφάςεων είναι ςυνεχισ και επαναλαμβάνεται μζχρι εξαντλιςεωσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ. 3. Μετά από κάκε κφκλο ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκζντων αποφάςεων, δθμοςιεφονται Πίνακεσ Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων ςτο Διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ. 4. Κάκε δθμοςιευμζνοσ πίνακασ κατάταξθσ αποτελεςμάτων παρουςιάηει ευκρινϊσ τουσ αρικμοφσ (κωδικοφσ) των αιτιςεων και καλφπτει ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο υπεβλικθςαν αυτζσ οι αιτιςεισ

15 5. Ακολοφκωσ, ενθμερϊνονται όλεσ οι επιλαχοφςεσ και απορριφκείςεσ Επιχειριςεισ με ςχετικζσ επιςτολζσ. Αιτιςεισ Επιχειριςεων που ανικουν ςτθν ειδικι κατθγορία των «Επιλαχουςϊν» δφναται να τφχουν χρθματοδότθςθσ. 6. Οι απορριφκείςεσ Επιχειριςεισ μποροφν είτε να υποβάλλουν αίτθςθ επανεξζταςθσ είτε να υποβάλλουν εκ νζου αίτθςθ για επενδυτικό ςχζδιο εφόςον υπάρχει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ. Οι παραπάνω ενζργειεσ περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 3.3.2, 4, 5 και 6 του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ της παραγράυοσ 1 τοσ άρθροσ 19 της παρούσας. Άρθρο 15: Αιτήςεισ επανεξζταςησ 1. Κάκε Επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ επανεξζταςθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ που υπζβαλλε εντόσ διαςτιματοσ πζντε (5) ημερολογιακϊν ημερϊν από τθν αποςτολι ςε αυτιν με τθλεομοιοτυπία τθσ απορριπτικισ επιςτολισ από τθν εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.». Η αίτθςθ επανεξζταςθσ υποβάλλεται μζςω ςχετικισ επιςτολισ από τθν ενδιαφερόμενθ Επιχείρθςθ προσ τθν ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. 2. Τα κζματα που αφοροφν ςτθν υποβολι των αιτιςεων επανεξζταςθσ εκ μζρουσ των Επιχειριςεων, κακϊσ και ςτθν αξιολόγθςθ και τυχόν λιψθ κατάλλθλων διορκωτικϊν ενεργειϊν εκ μζρουσ τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» εξειδικεφονται ςτον Οδθγό Αξιολόγθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ

16 ΜΕΟΣ Δ: ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ Άρθρο 16: Υλοποίηςη Επζνδυςησ Τεκμηρίωςη φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 1. Μετά τθν παραλαβι τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, οι Επιχειριςεισ πρζπει να υλοποιιςουν τθν αρχικά εγκεκριμζνθ πράξθ, μεριμνϊντασ ϊςτε να ολοκλθρωκοφν ςτο ςφνολο τουσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που αναλφονται ςτον Οδθγό Υλοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. 2. Οι Επιχειριςεισ δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοι, για τθν παρακολοφκθςθ και διαςφάλιςθ τθσ προόδου τθσ πράξθσ τουσ, τθν ορκι τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπϊν όρων τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου με βάςθ τα εγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά και περιοριςμοφσ που αναλφονται ςτον Οδθγό Υλοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. 3. Κατά το διάςτθμα εξζλιξθσ τθσ πράξθσ τουσ, οι Επιχειριςεισ κα πρζπει να παρζχουν οποιαδιποτε πλθροφορία καταςτεί αναγκαία προσ τθν «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ςχετικά με τθν προσ ενίςχυςθ πράξθ, με τθ μορφι αναφορϊν ι παροχισ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων. Μθ ανταπόκριςθ ςε αίτθμα λιψθσ ςτοιχείων που απαιτοφνται από τα αρμόδια διαχειριςτικά όργανα, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα και δφναται να εξειδικευτοφν ςτον Οδθγό Υλοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, ενδζχεται να οδθγιςουν ςε ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. 4. Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ δεν επιτρζπεται θ υποβολι αιτιματοσ τροποποίθςθσ που οδθγεί ςτθ μθ ικανοποίθςθ των κριτθρίων που ζχουν τεκεί για τθν υποβολι και αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων. Αυτι θ περίπτωςθ είναι δυνατό να οδθγιςει ςτθν ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν όλα όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα και αναγράφονται ςτον Οδθγό Υλοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. 5. Οι Επιχειριςεισ αποδζκτεσ τθσ ενίςχυςθσ κα πρζπει να τθροφν κάκε ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν ορκι και ςφμφωνα, με τθν απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. Για τον επιτυχι ζλεγχο (πιςτοποίθςθ) του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου κάκε ενιςχυόμενθσ πράξθσ και κατ επζκταςθ για τθν ταχεία καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ, κα πρζπει να είναι διακζςιμο από τθν Επιχείρθςθ επαρκζσ τεκμθριωτικό υλικό τόςο για το ςφνολο των ποςοτικϊν ςτοιχείων (υλικϊν και άυλων), όςο και για το ςφνολο των δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ πράξθ ςφμφωνα με τα όςα αναγράφονται ςτον Οδθγό Υλοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. Άρθρο 17: Ραρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Ριςτοποίηςη φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου Ενιςχυόμενησ Ρράξησ 1. Οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και πιςτοποίθςθσ των εγκεκριμζνων ζργων, υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε» οι οποίεσ

17 μνθμονεφονται και αναλφονται ςτον Οδθγό Υλοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. Άρθρο 18: Καταβολή Επιχορήγηςησ 1. Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί οι ενζργειεσ πιςτοποίθςθσ τθσ ενιςχυόμενθσ πράξθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του άρκρου 17 τθσ παροφςασ και να υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ. 2. Για τθν είςπραξθ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ θ Επιχείρθςθ κα πρζπει να προςκομίςει τουλάχιςτον ακεϊρθτο τιμολόγιο επιχορθγιςεων (παραγρ. 3 του άρκρου 12 του π.δ. 186/ ). 3. Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, οι πικανζσ εγγυιςεισ, και οι διαδικαςίεσ για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ εξειδικεφονται ςτθν παράγραφο 5 του Οδθγοφ Υλοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 τθσ παροφςασ. Άρθρο 19: Τελικζσ Διατάξεισ 1. Επιμζρουσ διαδικαςτικά ηθτιματα ςχετικά με τθν υποβολι και τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ενιςχυόμενων ζργων και τθν καταβολι των επιχορθγιςεων ςτουσ δικαιοφχουσ αυτϊν, δφναται να εξειδικεφονται ςε Οδθγοφσ Υποβολισ, Αξιολόγθςθσ και Υλοποίθςθσ που μπορεί να εκδϊςει θ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ Α Υπουργικι Απόφαςθ (ΥΑ) του ςθμείου 8 του προοιμίου τθσ παροφςασ. 2. Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

18 Υπογραφή Θμερομηνία Ειδικόσ Γραμματζασ

19 Εςωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργοφ, κ. Ι. Παπακαναςίου 2. Γραφείο Υφυπουργοφ, Α. Μποφρασ 3. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Ψθφιακοφ Σχεδιαςμοφ, κ.β Αςθμακοφπουλου 4. Γενικι Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιφερειακισ Πολιτικισ και Δθμοςίων Επενδφςεων, κ. Ε.Κατςιαδάκθ 5. Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων, Γραφείο Προϊςταμζνου κ. Κ. Κουκολιά 6. Ειδικι Υπθρεςία Αρχι Πλθρωμισ, Γραφείο Προϊςταμζνου κ. Δ. Σουςοφνθ 7. Ειδικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, Γραφείο Προϊςταμζνου κ. Α. Γκοφμα 8. Ειδικι Υπθρεςία Στρατθγικισ, Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων, Γραφείο Προϊςταμζνου κ. Ι. Φίρμπα 9. Ειδικι Υπθρεςία Θεςμικισ Υποςτιριξθσ, Γραφείο Προϊςταμζνθσ κασ Μ.Τριανταφφλλου 10. Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων, Προϊςταμζνουσ Μονάδων

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 2015 Δθμόςιο Λογιςτικό Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 1 ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ΣτΕ = υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα