8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Ι. Π. Χοχλιούρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Ι. Π. Χοχλιούρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 1 8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. Π. Χοχλιούρος Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σύγχρονων δικτυακών υποδομών, υπηρεσιών και εφαρμογών προηγμένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεγάλη σημασία αποδίδεται στην κατάλληλη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος (φάσματος ραδιοσυχνοτήτων) το οποίο συνιστά έναν σύνθετο «εν ανεπαρκεία πόρο» με τεράστια σπουδαιότητα αλλά και θεμελιώδη τεχνολογική, επιχειρηματική, εμπορική και ρυθμιστική σημασία. Για να καταστεί αποτελεσματική η οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσέγγιση, είναι απαραίτητη η πλήρης κατανόηση του συστήματος εννοιών που σχετίζονται κυρίως με δραστηριότητες πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων. Η συνήθης χρήση των αντίστοιχων όρων, μαρτυρεί ότι οι σχέσεις αυτές αγνοούνται ή δεν γίνονται σαφώς αντιληπτές. Χαρακτηριστικά δίνεται νοηματική επεξήγηση και πλήρης ερμηνεία της «καταχώρισης», της «απονομής» και της «εκχώρησης» ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες αφενός μεν συνεπάγονται διαφορετικές αντίστοιχες δεσμεύσεις-υποχρεώσεις, αφετέρου δε παρέχουν διαφορετικά πολλαπλά πλεονεκτήματα προς τους εκάστοτε δραστηριοποιούμενους φορείς. Η επιχειρούμενη παράθεση, συγκριτική ανάλυση, επεξήγηση και ερμηνεία βασικών θεματικών όρων γίνεται σύμφωνα με τις εφαρμοσμένες πρακτικές τυποποίησης οι οποίες υιοθετούνται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). Παράλληλα, μέσω της οντολογικής αποσαφήνισης και διάκρισης των επιμέρους δραστηριοτήτων επισημαίνεται ο αντίκτυπος αυτών σε μια σειρά μέτρων και πολιτικών, που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά περαιτέρω επιχειρηματικές, επενδυτικές ή άλλες πρωτοβουλίες, κυρίως στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Approach and interpretation of fundamental terms for matters relevant to access, use and management of the radio-frequency spectrum I. P. Chochliouros SUMMARY Within the context of the development and the exploitation of modern network infrastructures, services and applications for the provision of advanced electronic communications, particular importance is given to the appropriate use of the radio frequency spectrum, which constitutes a complex scarce resource with major impacts on a variety of technological, business, commercial and regulatory issues. In order to realize an effective approach, it should be necessary to clarify an appropriate set of terms and definitions, mainly relevant to activities for access, use and management of the radio frequencies. The common and actual usage of the corresponding terms, usually implies that such relations may not be quite distinct and/or fully understandable. To this aim, we attempt to explain various concepts as well as the fundamental and core differences between separate activities such as frequency allocation, frequency allotment and frequency assignment, which entail

2 2 separate obligations for all market players involved. The suggested study is based on the thematic context and the approaches adopted both by the International Telecommunication Union (ITU) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Furthermore, through the distinction and the detailed clarification on the related semantics and activities, we focus on possible results and consequences on applied measures and policies, able to affect, very seriously, further initiatives for the promotion of business developments in the global framework of the Information Society. 1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε πολλές από τις σύγχρονες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εύστοχα και επίκαιρα επισημαίνεται [1] ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο ευρύτερος τομέας των τηλεπικοινωνιών στην τεχνολογική, επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των πολιτών και των Κρατών Μελών, κυρίως μέσω της απελευθέρωσης των σύγχρονων εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, της προώθησης νέας θεσμικής θεώρησης και της εφαρμογής κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά και τη διασφάλιση στόχων δημόσιου συμφέροντος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η καινοτομία στην προσφορά υπηρεσιών, η μείωση των τιμών και η βελτίωση της ποιότητας, που επήλθαν με την εισαγωγή του ανταγωνισμού, αποτέλεσαν τη βάση για τη μετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και για τους τελικούς (εταιρικούς και οικιακούς) καταναλωτές και/ή χρήστες. Νέες επικοινωνιακές υπηρεσίες και ιδίως η ανάπτυξη του Ίντερνετ επιφέρουν νεωτερισμούς στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών καθώς και στους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιούνται διάφορες εμπορικές και/ή επιχειρηματικές συναλλαγές. Η επανάσταση αυτή κατευθύνεται ιδίως από την τεχνολογική «σύγκλιση» [2] των τομέων των τηλεπικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, των μέσων ενημέρωσης και των τεχνολογιών πληροφοριών, ενώ η πολιτική απελευθέρωσης και εναρμόνισης των αγορών σε κοινοτική κλίματα έχει επιταχύνει το εν λόγω φαινόμενο. Η ως άνω νοούμενη σύγκλιση αναδιαμορφώνει σε βάθος την ευρύτερη αγορά, ενώ οι επιδράσεις της είναι ιδιαιτέρως εμφανείς στους βασικούς τομείς των ασύρματων, επίγειων, κινητών και δορυφορικών εφαρμογών (περιλαμβανομένων των συστημάτων επικοινωνιών και εντοπισμού), που φαίνεται να πρωτοστατούν τόσο ως προς το βαθμό διείσδυσής τους στην αγορά όσο και ως προς την αποδοχή τους από τις διάφορες κατηγορίες των καταναλωτών. Οι συναφείς δραστηριότητες με στόχο τη μετάδοση και λήψη πληροφοριών και άλλων δεδομένων μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων συνιστούν μια ουσιώδη

3 3 επιχειρηματική δραστηριότητα, που συγκεντρώνει το άμεσο ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εμπορικών και μη. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται [3] η καθιέρωση πλαισίων στρατηγικής και επαρκών κανονιστικών μέτρων για την πολιτική του ραδιοφάσματος, ώστε να εξασφαλίζεται συντονισμός αλλά και «εναρμονισμένες συνθήκες» όσον αφορά τη διάθεση και αποδοτική χρήση του, γεγονός που είναι απαραίτητο για την καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε πεδία δράσεων και πολιτικών, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι μεταφορές και η έρευνα και ανάπτυξη [4]. 2 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Προκειμένου να καταστεί καταληπτή η ειδική ανάλυση η οποία τυγχάνει αντικείμενο μελέτης των επόμενων θεματικών ενοτήτων, παρατίθεται στη συνέχεια μια σειρά όρων και ορισμών των βασικών εννοιών που καλύπτουν μια ευρύτερη θεματική προσέγγιση του τομέα ραδιοεφαρμογών, με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες και τις οπτικοακουστικές εκπομπές. Οι αναφερόμενοι όροι βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών (Radio Regulations - RR) [5] της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), που σημειωτέον τυγχάνουν παγκόσμιας αποδοχής. [Επίσης, παράλληλα με την αναφορά του κάθε ειδικού όρου, παρατίθεται και το αντίστοιχο άρθρο του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών όπου εντοπίζεται η αντίστοιχη έννοια]. Ως τηλεπικοινωνία (telecommunications) γενικά νοείται η μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους που πραγματοποιείται με ενσύρματα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα (RR S1.3). Το ηλεκτρομαγνητικό (ΗΜ) κύμα (electromagnetic wave - EMW) είναι οποιοδήποτε κύμα παραγόμενο από τη διάδοση χρονικά μεταβαλλόμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Ως συχνότητα (frequency) ΗΜ κύματος ορίζεται ο αριθμός των «κύκλων μεταβολής» που λαμβάνουν χώρα ανά δευτερόλεπτο, ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Ως ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (electromagnetic spectrum) νοείται το εύρος των συχνοτήτων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από μηδέν έως το άπειρο. Στην πράξη, για την κάλυψη υφιστάμενων αλλά και μελλοντικά προβλεπόμενων απαιτήσεων, το φάσμα έχει χωριστεί 26 διακριτές ζώνες-τμήματα. Η ITU αναγνωρίζει επίσημα 12 βασικές ζώνεςπεριοχές, από 30 Hz έως 3000 GHz, που συγκροτούν το ραδιοφάσμα (radiospectrum). (Νέες ζώνες, π.χ. από 3 THz έως 3000 THz, υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο για την αντίστοιχη οριστική αναγνώριση και θεσμοθέτησή τους). Συνεπώς το φάσμα δεν είναι ανεξάντλητο, αλλά υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς και όρια, προκειμένου να χρησιμοποιείται για τη διάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών-υπηρεσιών, και ως εκ τούτου συνιστά πόρο «εν ανεπαρκεία». Ζώνη συχνοτήτων (frequency band) είναι ένα συνεχές σύνολο συχνοτήτων,

4 4 ευρισκόμενων μεταξύ δύο σαφώς καθορισμένων περιοριστικών ορίων συχνοτήτων. Ραδιοσυχνότητα (radio frequency - RF) είναι κάθε συχνότητα εντός του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που συσχετίζεται με διάδοση (propagation) ραδιοκυμάτων σε κάποιο μέσο (περιλαμβανομένου του κενού). Το ραδιοκύμα (radio wave) είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα συχνότητας μικρότερης από GHz, το οποίο δύναται να μεταδίδεται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό (RR S1.5). Για μια δοθείσα κατηγορία εκπομπής, ως αναγκαίο ζωνικό εύρος (necessary bandwidth) χαρακτηρίζεται το εύρος της ζώνης συχνοτήτων το οποίο είναι απλώς «επαρκές» ώστε να διασφαλίζει την εκπομπή πληροφοριών στον ρυθμό και με την ποιότητα που απαιτούνται υπό καθορισμένες συνθήκες (RR S1.152). Η ραδιοεπικοινωνία (radiocommunication) είναι μορφή τηλεπικοινωνίας που λαμβάνει χώρα μέσω ραδιοκυμάτων (RR S1.6). Ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία (radiocommunication service) είναι εκείνη η οποία περιλαμβάνει τη μετάδοση (transmission), εκπομπή (emission) και/ή τη λήψη (reception) ραδιοκυμάτων για συγκεκριμένους σκοπούς τηλεπικοινωνίας. (RR S1.19) Η έννοια του σταθμού (station) περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους πομπούς ή δέκτες ή έναν συνδυασμό πομπών και δεκτών, περιλαμβανομένων των παρελκόμενων εξοπλισμών, αναγκαίο σε μια θέση για την μεταφορά (διεξαγωγή) μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το εάν είναι μόνιμος ή προσωρινός) (RR S1.61). Ένας σταθμός μπορεί να είναι επίγειος σταθμός (terrestrial station) (RR S1.62) ή διαστημικός σταθμός (satellite station) (RR S1.64). Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζονται μερικές από τις βασικές έννοιες που προαναφέρθηκαν. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Συχνότητα 30 Ηz 3000 GHz Ραδιοκύματα Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Η ανάπτυξη που έχει επιτελεστεί στον τομέα των σύγχρονων ασύρματων τεχνολογιών, συχνά έχει οδηγήσει σε φαινόμενα αυξημένης ζήτησης αλλά και κορεσμού ορισμένων

5 5 ζωνών συχνοτήτων, δεδομένου ότι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα συνιστά πόρο «εν ανεπαρκεία», λόγω των συναφών τιθέμενων φυσικών περιορισμών. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται μια ουσιαστικότερη αλλά και ορθότερη προσέγγιση, για τη βελτιστοποίηση της εκάστοτε επιχειρούμενης χρήσης. Οι ραδιοσυχνότητες είναι βασικό στοιχείο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ραδιοεπικοινωνιακής βάσης και στο μέτρο που σχετίζονται με τις τελευταίες, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να τις κατανέμουν και να τις παραχωρούν σύμφωνα με εναρμονισμένο σύνολο στόχων και αρχών, βάσει αντικειμενικών, διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τα δημοκρατικά, κοινωνικά, γλωσσικά και πολιτισμικά συμφέροντα που συνδέονται με τη χρήση τους, σε συνδυασμό με αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες και συναφή μέτρα πολιτικής. Η ITU έχει προβεί σχετικά στη σύσταση των RR οι οποίοι αποσκοπούν 1 στη διασφάλιση αποτελεσματικής χρήσης και αντικειμενικής πρόσβασης στους περιορισμένους πόρους του ραδιοφάσματος, με στόχο την άμεση αξιοποίησή του και την προώθηση νέων υπηρεσιών. Ειδικότερα, αυτοί προσδιορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του φάσματος, όπως επίσης και τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιου είδους δράσεις. Επομένως οι RR προδιαγράφουν τις βασικές συνθήκες που σχετίζονται με τη διεθνή διευθέτηση, από ρυθμιστική άποψη, των συναφών θεμάτων. Μερικές από τις σχετικές συνθήκες προδιαγράφονται με μια γενικότερη προσεγγιστική θεώρηση (π.χ. στο πλαίσιο του διεθνούς Πίνακα Καταχωρίσεων Συχνοτήτων που προσδιορίζει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς μέσω του καθορισμού διακριτών περιοχών συχνοτήτων για συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών, με κοινά χαρακτηριστικά), ενώ κάποιες άλλες τυγχάνουν υποκείμενες σε περαιτέρω ανάλυση (π.χ. μέσω των διαδικασιών για υποχρεωτικό συντονισμό, γνωστοποίηση και καταγραφή σης ζωνών συχνοτήτων). Άλλες επιμέρους ενέργειες (όπως π.χ. οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών, η διαθεσιμότητα ζωνών συχνοτήτων για συγκεκριμένες εφαρμογές, η χρήση ραδιοεξοπλισμών, κτλ.) υπόκεινται στις διατάξεις των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών. Οι κυβερνήσεις των κρατών που συμμετέχουν στις δράσεις της ITU (έχοντας επικυρώσει και αποδεχτεί τον καταστατικό χάρτη της), μεριμνούν ώστε να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και να θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμιστικές διατάξεις για τη διασφάλιση της επαρκούς τήρησης και εφαρμογής των προβλεπομένων κανονισμών, αποφάσεων, συστάσεων, ψηφισμάτων και άλλων μέτρων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης και του αντίστοιχου σχεδιασμού για πρόσβαση, χρήση και διαχείριση του φάσματος με στόχο το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, τυγχάνουν εκτενούς χρήσης οι βασικοί ορισμοί της «καταχώρισης», «απονομής» και 1 No.196 του Καταστατικού Χάρτη της ITU (Άρθρο 44).

6 6 «εκχώρησης» ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι αναλύονται, αντίστοιχα, στις επόμενες παραγράφους. Ως καταχώριση μιας ζώνης συχνοτήτων (allocation of a frequency band) νοείται η δράση για συγκεκριμένη και σαφώς προσδιορισμένη καταγραφή στον Πίνακα Καταχωρίσεων Συχνοτήτων 2 της ITU μιας δοθείσας ζώνης συχνοτήτων για τον σκοπό της χρήσης της από μια ή περισσότερες (από τις περίπου 40 διακριτές και προσδιοριζόμενες από την ITU) επίγειες ή διαστημικές υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας, υπό καθορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις (RR S1.16). Ο αναφερθείς Πίνακας Καταχωρίσεων περιλαμβάνει το εύρος συχνοτήτων από 9 khz έως 400 GHz και διαιρείται σε μικρότερες περιοχές-τμήματα που αντιστοιχούν σε πάνω από 40 σαφώς προσδιοριζόμενες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας (μερικές από τις οποίες είναι υποσύνολα άλλων υπηρεσιών). Κατά την προσέγγιση που επιχειρείται από την ITU, οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται είτε ως «πρωτεύουσες» ( primary ) (RR S5.25) είτε ως «δευτερεύουσες» ( secondary ) (RR S5.26), εκ των οποίων οι σταθμοί των τελευταίων, κατά τη λειτουργία τους, δεν θα πρέπει να προκαλούν επιβλαβείς παρεμβολές στους σταθμούς των πρώτων ούτε να επιβάλλουν συνθήκες προστασίας από εκείνους [6]. Ο Πίνακας χωρίζεται σε τρεις περιφέρειες με στόχο την παγκόσμια εδαφική κάλυψη, ενώ συμπληρώνεται και από διατάξεις για εκχωρήσεις και απονομές συχνοτήτων (για ορισμένες ζώνες και υπηρεσίες), όπως και από άλλες υποχρεωτικές διαδικασίες συντονισμού. Γενικά υφίστανται δύο είδη καταχωρίσεων: (α) Οι «αποκλειστικές» καταχωρίσεις, στο πλαίσιο των οποίων η υπό θεώρηση ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη και μεμονωμένη υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας. Αυτές προτιμώνται στις περιπτώσεις που σχετίζονται με ευρεία και διεθνή χρήση πρακτικών και εξοπλισμών, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη «εναρμόνισης» των σχετικών δραστηριοτήτων υπό ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, διεθνούς αποδοχής. (β) Οι «μεριζόμενες» καταχωρίσεις στο πλαίσιο των οποίων η υπό θεώρηση ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας. Τέτοιες περιπτώσεις ενδείκνυνται για τη μεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος, ιδίως όταν περισσότερες από μια υπηρεσίες χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων. Οι συναφείς ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και μέτρα βασίζονται κυρίως στη χρήση τεχνικών, λειτουργικών, οικονομικών και άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων για τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν χώρα κατάλληλες συντονιστικές δράσεις [7]. Ως διαδικασία σε εθνικό επίπεδο, η καταχώριση σημαίνει τον επαρκή προσδιορισμό ζωνών 2 Ο Διεθνής Πίνακας Καταχωρίσεων Συχνοτήτων περιέχεται στο άρθρο 5 των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Προδιαγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται επιμερισμός των ζωνών συχνοτήτων μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών στις τρεις παγκόσμιες περιφέρειες 1, 2 και 3.

7 7 ραδιοσυχνοτήτων, (με τη μέριμνα της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής), για χρήση από συγκεκριμένες ραδιοϋπηρεσίες και συναφείς εφαρμογές, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες προτάσεις της ITU (σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράλληλα λαμβάνονται υπόψη και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT - European Conference of Postal and Telecommunications Αdministrations), που συνιστά έναν διακυβερνητικό οργανισμό στον οποίο μετέχουν 44 ευρωπαϊκά κράτη και που μεριμνά για συναφή θέματα, εκπονώντας τεχνικά μέτρα για την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος. Οι λύσεις της CEPT αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της κοινοτικής πολιτικής και διαθέτουν την κατάλληλη νομική βάση προκειμένου να εφαρμόζονται εντός της ΕΕ). Τα πλεονεκτήματα μιας κοινής εναρμονισμένης πολιτικής για θέματα καταχωρίσεων συχνοτήτων είναι πολλά καθώς συντρέχουν στην ουσιαστική επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στη μείωση του κόστους των αντίστοιχων εξοπλισμών πρόσβασης και χρήσης, στην προσφορά χαμηλότερων τιμών προς τους καταναλωτές, στην ανάπτυξη εφαρμογών διασυνοριακής και/ή παγκόσμιας αποδοχής, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας (interoperability) και στην παροχή ευκολιών περιαγωγής (roaming). Οι εθνικές πρωτοβουλίες στον τομέα της καταχώρισης συχνοτήτων συχνά επιχειρούν να συμβιβάσουν στόχους επιχειρηματικής ανάπτυξης με στόχους προάσπισης του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την ύπαρξη και τη χρήση σαφών και πλήρως τεκμηριωμένων κριτηρίων, μέσων και άλλων σχετικών διαδικασιών. Η απονομή μιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων (allotment of a radio frequency or radio frequency channel) είναι η εγγραφή ενός καθορισμένου καναλιού συχνοτήτων σε ένα συμφωνημένο σχέδιο, που υιοθετείται από μια αρμόδια διάσκεψη, για χρήση από μια ή περισσότερες Διοικητικές Αρχές για μια επίγεια ή δορυφορική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας σε μια ή περισσότερες αναγνωρισμένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές και υπό καθορισμένες συνθήκες (RR S1.17). Επομένως, στην πράξη συνεπάγεται τη διάθεση ενός συγκεκριμένου καναλιού ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό τη χρησιμοποίησή του, κατά κανόνα σε αποκλειστική βάση, από έναν επισήμως αδειοδοτημένο φορέα για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σε μια ή περισσότερες γεωγραφικές ζώνες, σύμφωνα με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους όρους αδειοδότησης. Η απονομή ραδιοσυχνοτήτων σε φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά, γίνεται με την ατομική διοικητική πράξη με την οποία χορηγείται η σχετική άδεια. Ως εκχώρηση μιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων (assignment of a radio frequency or a radio frequency channel) καλείται μια εξουσιοδότηση που δίνεται από μια αρμόδια Διοικητική Αρχή για έναν λειτουργούντα ραδιοσταθμό ώστε να χρησιμοποιεί μια ραδιοσυχνότητα ή ένα κανάλι ραδιοσυχνοτήτων υπό καθορισμένες

8 8 συνθήκες (RR S1.18). Ουσιαστικά σημαίνει τη διαδικασία της έννομης εξουσιοδότησης -από την αρμόδια εθνική Αρχή- προς ένα σταθμό (αδειοδοτημένου φορέα εκμετάλλευσης) για την πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, ομάδα-ζώνη συχνοτήτων ή κανάλι συχνοτήτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μια ορισμένη περιοχή (ή θέση) υπό καθορισμένους όρους, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ζωνικού εύρους (bandwidth), της ισχύος (power) εκπομπής, του αζιμούθιου (azimuth), του παράγοντα δράσης (duty cycle), της πόλωσης (polarization) και του είδους της διαμόρφωσης (modulation) του σταθμού. Η εκχώρηση συχνοτήτων δύναται να εξασφαλίζει την επιμέρους αποτελεσματική διαχείριση της κάθε ζώνης που προκύπτει από τις λειτουργίες σχεδιασμού χρήσης του φάσματος [8]. Στο πλαίσιο αυτό είναι εφικτή η εκχώρηση συχνοτήτων σε συγκεκριμένους φορείς-χρήστες με ακριβή χαρακτηριστικά αναφορικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, την ισχύ εκπομπής, τον τύπο της κεραίας, του πομπού, κτλ. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανάλυση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και στην αποφυγή παρεμβολών των αντίστοιχων συστημάτων. Γενικά αναγνωρίζεται ότι η διανομή του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε χρήστες θα πρέπει να αντιστοιχεί, εύλογα, σε αντίστοιχες τοπικές και/ή εθνικές ανάγκες και συνεπώς να διεκπεραιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο μπορεί να αιτιολογεί τυχόν διαφορές μεταξύ κρατών, ως προς την διαθεσιμότητα συχνοτήτων για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών-εφαρμογών. Όταν η ζήτηση ραδιοσυχνοτήτων, σε συγκεκριμένη ζώνη, υπερβαίνει τις διαθέσιμες, θα πρέπει να ακολουθούνται προσήκουσες και διαφανείς διαδικασίες για την παραχώρησή τους, προκειμένου να αποφεύγονται διακρίσεις και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους. Συνεπώς, για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και συνδυαστικά με τα εκάστοτε μέτρα για τη χορήγηση αδειών, συχνά προτείνονται διαδικασίες και μέτρα ανάλογης τιμολόγησης της πρόσβασης, στο ραδιοφάσμα υπό ανταγωνιστικές διαδικασίες, με στόχο τη διάθεση καναλιών υπό συγκεκριμένους όρους σε συγκεκριμένες ζεύξεις, οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η διοικητική τιμολόγηση και η δημοπράτηση του ραδιοφάσματος επιτρέπουν τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του, ενώ ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας για θέματα αδειοδότησης [9] με στόχο την ενθάρρυνση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, τίθενται προοπτικές για την ανάπτυξη μιας «δευτερογενούς αγοράς» του ραδιοφάσματος. Ειδικότερα, στο πεδίο των δράσεων εκχώρησης συχνοτήτων από την αρμόδια εθνική κανονιστική Αρχή (και πάντοτε με γνώμονα τα προβλεπόμενα στον αντίστοιχο Πίνακα Καταχωρίσεων της ITU που συνήθως μεταφέρεται επικυρωμένος στην εθνική νομοθεσία βάσει του αντίστοιχου Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)), θα

9 9 πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες συχνότητες (ή κανάλια) που θα διατίθενται για χρήση από συγκεκριμένους σταθμούς ή επιχειρηματικούς φορείς, με στόχο την αποτελεσματική παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε συγκεκριμένη περιοχή ή περιφέρεια. Πριν από την έκδοση της σχετικής νομιμοποιητικής πράξης, η αρμόδια Αρχή θα μεριμνά ώστε να λαμβάνει υπόψη τυχόν άλλους όρους που διέπουν τη χρήση συχνοτήτων για την υπό θεώρηση ζώνη συχνοτήτων, όπως π.χ. την ύπαρξη τυχόν άλλων απαιτήσεων (υποχρεωτική εθνική διευθέτηση-διαμόρφωση καναλιών («καναλοποίηση»), όρια ισχύος, ειδικοί όροι εγκατάστασης σταθμών, ειδικοί περιορισμοί για λόγους δημόσιας άμυνας, ασφάλειας και τάξης, κ.α.). 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Στις ακόλουθες θεματικές ενότητες επιχειρούμε αρχικά να συνοψίσουμε τις βασικές σχέσεις, τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές μεταξύ των στοιχειωδών εννοιών χρήσης και διαχείρισης του φάσματος, ενώ στη συνέχεια επισημαίνουμε τον αντίκτυπό τους σε σειρά θεμελιωδών δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε συναφείς τομείς. Η έννοια της καταχώρισης (allocation) αφορά μια ζώνη συχνοτήτων και αναφέρεται στον επαρκή προσδιορισμό και τη διάθεση αυτή της ζώνης συχνοτήτων, για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας-εφαρμογής ραδιοεπικοινωνίας. Οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον Πίνακα Καταχωρίσεων της ITU, βάσει του οποίου προσδιορίζεται ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς μέσω του καθορισμού διακριτών περιοχών συχνοτήτων για συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών, με κοινά χαρακτηριστικά. Η εν λόγω δράση, κατά κανόνα έχει δεσμευτική ισχύ για όλα τα κράτη τα οποία έχουν επικυρώσει τον Καταστατικό Χάρτη της ITU, και επομένως τυγχάνει αποδοχής από τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές Αρχές, που μεριμνούν για την αποτελεσματική διαχείριση του φάσματος. Σε εθνικό επίπεδο συγκροτεί βασικό δομικό στοιχείο για τον προσδιορισμό του εκάστοτε Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., καθώς ουσιαστικά προδιαγράφει συγκεκριμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για χρήση από συγκεκριμένες ραδιοϋπηρεσίες και συναφείς εφαρμογές. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, και για ειδικές εφαρμογές που ενδέχεται να αφορούν ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων για συγκεκριμένη εδαφική περιοχή, μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση, π.χ. σε εθνική στάθμη, αναφορικά με την επιχειρούμενη -συγκριτικά με τις τρεις παγκόσμιες περιφέρειεςκαταχώριση συχνοτήτων. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υφίστανται κατ εξαίρεση ορισμένες «πρόσθετες» (RR S ) ή «εναλλακτικές» καταχωρίσεις (RR S ) που αντανακλούν συγκεκριμένες δράσεις εθνικής πολιτικής. Η καταχώριση συνιστά βασική

10 10 προϋπόθεση για την επίτευξη δράσεων απονομής ή εκχώρησης, που συμβαίνουν σε επόμενο στάδιο. Η έννοια της απονομής (allotment) αφορά μια συγκεκριμένη ραδιοσυχνότητα ή ένα καθορισμένο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων, προσδιορισμένο για τους αποκλειστικούς σκοπούς της παροχής μιας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, η οποία διατίθεται στην εδαφική περιφέρεια μιας συγκεκριμένης χώρας (ή μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής) από αρμοδίως αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με αντίστοιχα κριτήρια, όρους και κανόνες. Για τον προσδιορισμό των εκάστοτε τιθέμενων συναφών προϋποθέσεων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη είτε η διεθνής πρακτική είτε άλλου είδους προσέγγιση, ενδεχομένως προτεινόμενη και εφαρμοζόμενη αποκλειστικά από την αρμόδια εθνική κανονιστική Αρχή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ειδικών εθνικών διατάξεων για τη χορήγηση και τον έλεγχο αδειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ανάπτυξης-εκμετάλλευσης δικτύων και υποδομών. Σε κάθε περίπτωση η απονομή συνιστά μια μορφή δραστηριότητας πλήρως εντασσόμενης στο θεματικό πεδίο των μέτρων αδειοδότησης, και συνεπάγεται τη διάθεση του συγκεκριμένου καναλιού ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό τη χρησιμοποίησή του, κατά κανόνα σε αποκλειστική βάση, για την παροχή συγκεκριμένης εφαρμογής. Η εκχώρηση (assignment) μιας ραδιοσυχνότητας (ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων) συνιστά μια μορφή εξουσιοδότησης που χορηγείται σε αδειοδοτημένο φορέα, με τη μέριμνα της αρμόδιας εθνικής ρυθμιστικής ή εποπτεύουσας Αρχής, για την έναρξη χρησιμοποίησης από συγκεκριμένο εγκατεστημένο ραδιοσταθμό της αντίστοιχης ραδιοσυχνότητας (ή του καναλιού ραδιοσυχνοτήτων) σε συγκεκριμένη θέση-περιοχή και με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική άδεια. Η εκχώρηση συνιστά βασικό μέτρο για την αποτελεσματική διαχείριση του φάσματος, καθώς παρέχει, ανά επιμέρους περιοχή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των εκάστοτε υφιστάμενων σταθμών, τη δυνατότητα της χρήσης συχνοτήτων από διαφορετικούς φορείς με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών. Η συντονισμένη και έγκαιρη παροχή των κατάλληλων πληροφοριών όσον αφορά την κατανομή, τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ραδιοφάσματος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της καινοτομίας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη χάραξη πολιτικής, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον αναφοράς. Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνολογικές εξελίξεις από τις οποίες θα προκύψουν νέες τεχνικές κατανομής και διαχείρισης του ραδιοφάσματος καθώς και ενδεχομένως νέες μέθοδοι παραχώρησης-διάθεσης συχνοτήτων. Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης δράσεων (ιδίως σε κοινοτικό επίπεδο) για την επίτευξη εναρμονισμένης και ισόρροπης προσέγγισης

11 11 στη χρήση του ραδιοφάσματος, ιδίως στα πεδία των επικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, των μεταφορών, της έρευνας και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω χρήση τηρεί τις αρχές της εσωτερικής αγοράς, καθώς και για την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο. Η οποιαδήποτε ανάπτυξη πολιτικής [10] στους τομείς του ραδιοφάσματος θα πρέπει να συντελείται συνεκτιμώντας όχι μόνο τεχνικές παραμέτρους, αλλά επίσης και παράγοντες οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, στρατηγικούς, υγείας και κοινωνικούς, καθώς επίσης και τις διάφορες, δυνητικά αντικρουόμενες ανάγκες των χρηστών, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση δίκαιης, χωρίς διακρίσεις, αλλά και «αναλογικής» ισορροπίας. Οι συναφείς δράσεις καλούνται να επιτελέσουν έναν εξαιρετικά δύσκολο σκοπό, επιτυγχάνοντας μια μορφή «ισορροπίας» μεταξύ, από τη μια πλευρά των αναγκών νέων επιχειρηματικά σκοπούμενων δικτύων και υπηρεσιών, και από την άλλη δράσεων μη εμπορικά προσανατολισμένων, όπως για θέματα άμυνας, πολιτικής προστασίας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για τις δημόσιες ευρυεκπομπές, για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τη ραδιοστρονομία, κτλ. 5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Προς ένα νέο πλαίσιο για την υποδομή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες: ανασκόπηση των επικοινωνιών για το 1999, COM(1999) 539 τελικό, , Βρυξέλλες, Βέλγιο. [2] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας και των τεχνολογιών των πληροφοριών, καθώς και σχετικά με τις συνέπειες για τις κανονιστικές ρυθμίσεις - αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, COM(1997) 623 τελικό, Βρυξέλλες, Βέλγιο. [3] Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Απόφαση για το Ραδιοφάσμα»), Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) L108, , σελ.1-6, Βρυξέλλες, Βέλγιο. [4] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επόμενα βήματα στην πολιτική του ραδιοφάσματος. Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Πράσινης Βίβλου για το Ραδιοφάσμα, COM(1999) 538 τελικό, , Βρυξέλλες, Βέλγιο.

12 12 [5] International Telecommunication Union (ITU), Radio Regulations (RR), Edition of 1998, Volume 1: Articles, Geneva, Switzerland, [6] International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), Recommendation ITU-R SM.1133: Spectrum Utilization of Broadly Defined Services, Geneva, Switzerland, [7] International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), Recommendation ITU-R SM.1131: Factors to consider in allocating spectrum on a worldwide basis, Geneva, Switzerland, [8] Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Απόφαση Αρ.210/2, «Κανονισμός Εκχώρησης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων, υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας, για Παροχή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», ΦΕΚ Β 285, , σελ [9] Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, Οδηγία 2002/20/ΕΚ της 7ης Μαρτίου 2002 για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών («Οδηγία για την αδειοδότηση»), ΕΕ L108, , σελ.21-31, Βρυξέλλες, Βέλγιο. [10] Ι. Π. Χοχλιούρος & Αν. Σ. Σπηλιοπούλου, «Νέες Προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Χρήσης & Διαχείρισης του Ραδιοφάσματος, υπό το Πρίσμα της Ανάπτυξης Προηγμένων Υπηρεσιών και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας»), Τηλεπικοινωνιακή Επιθεώρηση και Δίκαιο Νέας Τεχνολογίας, Εκδόσεις Ν. Κατσαρού, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004, Τόμος Γ, σελ , Αθήνα (ISSN ). Δρ. Ιωάννης Π. Χοχλιούρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Ph.D., M.Sc., Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Κανονισμών, Υποδιεύθυνση Τυποποίησης & Τεχνικών Κανονισμών, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας AE (ΟΤΕ ΑΕ), Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, Αθήνα. [Τηλ.:(+30) , Τηλεομ.(+30) ,

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas.

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Η ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3,5 GHZ ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση. 15 Μαρτίου 2006 κ.ν.κουλούρη, Αντιπρόεδρο Τηλεπικοινωνιών Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Σχετικά σας: Σχετικά µας: Αρ. τηλ: Αρ fax: Κινητό τηλ: SRD/L0239/MY

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1800 MHz και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Διάλεξη στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πέμπτη 3 Μαΐου 2007 Δρ Αθανάσιος Παπαδόπουλος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» Διπλωματική Εργασία: «Η Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση: Ψηφιακό Μέρισμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με: «τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6GHz» Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα