Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003

2 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις 6 ου εξαµήνου Κατερίνα Τοράκη

3 Εισαγωγή Σύστηµα είvαι τo σύvoλo διασυvδεδεµέvωv στοιχείων πoυ εvεργoύv ως σύvoλo για έvα κoιvό στόχo. εισροές (iputs) διαδικασίες µετασχηµατισµού (transformation) εκροές (outputs) Οργάνωση: µία δοµηµένη διαδικασία, στην οποία άνθρωποι, πόροι, δοµή και στόχοι βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Περιβάλλον (=εξωτερικό περιβάλλον): εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το σύστηµα, χωρίς αυτό να µπορεί να τους ελέγξει. ιακρίνονται σε πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι: πηγές προϊόντων και υλικών (προµηθευτές), πελάτες/χρήστες (προϊόντων και υπηρεσιών), νοµοθεσία, πολιτική, τεχνική υποδοµή κ.ά. Πόροι: τα µέσα (εισροές) που διαθέτει ο οργανισµός για την επίστευξη των στόχων του (εγκαταστάσεις, άνθρωποι, οικονοµικοί πόροι ιοίκηση: η λειτουργία του σχεδιασµού, προγραµµατισµού και ελέγχου του συστήµατος ενός οργανισµού, προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί του. Βασική είναι η αρχή της ανάδρασης ή ανατροφοδότησης (feedback) του συστήµατος, η οποία 3

4 αποτελεί διορθωτική δράση, όταν γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους στόχους και παρατηρούνται αποκλίσεις. Ιστορία της ιοίκησης. (βλέπε: Κανελλόπουλος, Χ. Μάνατζµεντ Αποτελεσµατική ιοίκηση σε Επιχειρήσεις, Οργανισµούς και Υπηρεσίες. Αθήνα, 1995, σελ ). Για τη διοίκηση ενός οργανισµού, απαιτούνται διερεύνηση του περιβάλλοντος, στρατηγικός σχεδιασµός, οικονοµική διαχείριση. 4

5 ιερεύνηση του περιβάλλοντος 1 (βλέπε παραπάνω σχήµα) Οι παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζουν τον οργανισµό είναι: 2 Οικονοµικές συνθήκες ιαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων Γεωγραφική θέση Βαθµός τεχνολογικής ολοκλήρωσης και καινοτοµίας Ιστορική ανάπτυξη (τόσο της βιβλιοθήκης όσο και του παραπάνω οργανισµού) Πελάτες και αγορές ηµογραφικά πρότυπα Αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις ιαβάθµιση της αγοράς Κοινωνικο-πολιτιστικές συνθήκες Πολιτικό κλίµα Αντίστοιχα, τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι: Οργανωτική δοµή Κουλτούρα Μέθοδος διοίκησης Αξίες Επικοινωνία Χρήση τεχνολογίας Στοιχεία που επηρεάζουν την επιβίωση ή/και παραπέρα ανάπτυξή του συστήµατος είναι οι δυνατότητες (strengths) και οι αδυναµίες του (weaknesses), οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats), τα οποία και εξετάζονται στο πλαίσιο της λεγόµενης SWOT ανάλυσης (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Οι δυνατότητες και οι αδυναµίες σχετίζονται µε παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα, η χρήση ή όχι της τεχνολογίας, το εύρος εξυπηρέτησης, το βάθος θεµατικής κάλυψης κλπ. Ευκαιρίες και απειλές αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. χρήση ιαδικτύου, εµπόδια στη λειτουργία κλπ). 1 Prytherch, P. (ed.). Handbook of Library and Information Management. Aldershot: Gower, Bryson, J. Managing Information Services: an Integrated Approach. Aldershot: Gower,

6 Στρατηγικός σχεδιασµός * Είναι µια συνεχής διαδικασία, που περιλαµβάνει το σχεδιασµό των στρατηγικών στόχων του οργανισµού και τον καταµερισµό των πόρων του, µε βάση την αποστολή και τις προτεραιότητες που θέτει. Κατά µία άποψη, ο στρατηγικός σχεδιασµός µπορεί να υλοποιηθεί, χρησιµοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις ταυτόχρονα, και συγκεκριµένα µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω: Επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) στόχοι, πρόβλεψη αλλαγών στη στρατηγική κλπ -> από πάνω προς τα κάτω Μελέτη του υπάρχοντος συστήµατος έρευνες, καταγραφή και έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης, αξιολόγηση -> από κάτω προς τα πάνω Το στρατηγικό σχέδιο (strategic plan) είναι η γραπτή έκθεση αποτέλεσµα του στρατηγικού σχεδιασµού και περιλαµβάνει τα παρακάτω: όραµα και αποστολή του οργανισµού (επιθυµητή κατάσταση, αποτελέσµατα σε σχέση και µε την αποστολή του παραπάνω οργανισµού στον οποίο ανήκει, κρίσιµοι παράγοντες διάκρισης από αντίστοιχους άλλους οργανισµούς) έλεγχο της κατάστασης (προσδιορισµό των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων επίδρασης, εκτίµηση πόρων, ανάλυση SWOT) εκτίµηση αναγκών (καταγραφή και σύγκριση υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση µε επιθυµητή, πρόβλεψη µελλοντικών αναγκών, σύγκριση επιθυµιών µε ανάγκες) αντικειµενικούς στόχους (ιεράρχηση κατά σειρά σε: στρατηγικούς στόχους 2-5 χρόνων, λειτουργικούς στόχους 1-2 χρόνων, προγράµµατα, δραστηριότητες, εργασίες 1-12 µηνών) προγράµµατα (αποτελέσµατα αποφάσεων, αλλά όχι τεχνικές για υλοποίηση των αποφάσεων, σύνδεση στρατηγικών υλοποίησης µε σχέδια δράσης, οργανωτικής δοµής µε προγραµµατική δοµή) αξιολόγηση των προγραµµάτων Προτάσεις µελέτης στρατηγικού σχεδίου σε µια βιβλιοθήκη: Πρόταση 1: Στοιχεία κάθε βιβλιοθήκης: πόροι και υπηρεσίες. Πόροι: * (βλέπε και σχετικές φωτοτυπίες) 6

7 o Βασική συλλογή (θεµατικές κατηγορίες, κατηγορίες πηγών) o Μορφές διάθεσης (βιβλία, περιοδικά, ιστοσελίδες, CDROM, φωτογραφίες) Υπηρεσίες: o Υπηρεσίες στους χρήστες (συνδροµές, βιβλιογραφικές έρευνες, δανεισµός, ) o Υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης (δικτυακοί τόποι, δίκτυα, κατάλογοι, δελτία ) Με βάση τα παραπάνω, κατάστρωση προγραµµάτων και διατύπωση δραστηριοτήτων και αναλυτικών εργασιών για υλοποίηση (π.χ. για να υπάρξει εξυπηρέτηση των αποµακρυσµένων χρηστών, απόφαση για δηµιουργία ιστοσελίδων) Καθορισµό ρόλων και υπευθυνοτήτων, περιγραφή εργασιών (job description) Πρόταση 2: Προσδιόρισε την αξία που πρόκειται να προστεθεί στον παραπάνω οργανισµό Εκτίµηση ευκαιριών (παρούσα κατάσταση σε προϊόντα, υπηρεσίες και πόρους και αντίστοιχα επιθυµητή κατάσταση) Σχεδίασε τους στρατηγικούς χάρτες Προσδιόρισε το σύστηµα µέτρησης 7

8 Τµηµατοποίηση οργάνωσης Κάθε οργάνωση χωρίζεται σε υποενότητες (διευθύνσεις, τοµείς, τµήµατα, γραφεία) για τους παρακάτω λόγους: Εξειδίκευση της εργασίας (ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα και οµάδες ατόµων, ανάλογα µε προσόντα, εκπαίδευση, ανάγκες, δραστηριότητες κλπ) Τυποποίηση διαδικασιών (διαµόρφωση διαδικασιών µε ορισµένο τρόπο) Συντονισµός καθηκόντων (ενοποίηση δραστηριοτήτων των ατόµων κάθε υποενότητας) Εξουσία Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατασκευάζονται το οργανόγραµµα (organizational chart) και η περιγραφή των καθηκόντων (job description) σε κάθε οργάνωση. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά µίας τυπικής οργάνωσης (formal organization). Η άτυπη οργάνωση (informal organization) περιλαµβάνει ανάµεσα στα άλλα: Την προσωπικότητα των ατόµων (personality) Τις άτυπες οµάδες, που δηµιουργούνται στη βάση αµοιβαίων υποχρεώσεων ή/και συµφερόντων Οργανόγραµµα Είναι η γραφική αναπαράσταση της τυπικής (ιεραρχικής) δοµής ενός οργανισµού, όπου παρουσιάζονται οι λειτουργίες και οι θέσεις των µελών του και κατανοούνται οι σχέσεις επικοινωνίας και εξουσίας ανάµεσά τους. Συχνά ονοµάζεται και οδικός χάρτης (roadmap), µε την έννοια ότι, µε τη βοήθεια γραµµών και συµβόλων, βοηθάει στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήµατος (χωρίς να αποτελεί το ίδιο το σύστηµα βέβαια). Περιεχόµενα οργανογράµµατος 1 : Τι περιλαµβάνει ένα Οργανόγραµµα Τις θέσεις µέσα στην οργάνωση Το άτοµο που κατέχει κάθε θέση Τις άµεσες (γραµµικές) σχέσεις αναφοράς Τις λειτουργικές & συµβουλευτικές (µη γραµµικές) σχέσεις αναφοράς Τι δεν περιλαµβάνει ένα Οργανόγραµµα Ποιος πραγµατικά δουλεύει και µε ποιον για να γίνει κάποιο έργο Πιος έχει και ποιος δεν έχει την πραγµατική εξουσία, επιρροή και ηγετική ικανότητα µέσα στην οργάνωση Πώς δουλεύει η οργάνωση και κάθε τµήµα 1 Πανηγυράκης, Γ. Στρατηγική διοίκηση επώνυµου προϊόντος. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Σταµούλης,

9 Η οργανωτική µορφή µπορεί να επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: Εσωτερικοί παράγοντες: Μέγεθος οργάνωσης Ποικιλία υπηρεσιών/προϊόντων Χαρακτηριστικά προσωπικού Νοοτροπία/αξίες Ποιότητα διοίκησης Γεωγραφική διασπορά Στόχοι/στρατηγικές Εξωτερικοί παράγοντες: Τεχνολογία Σταθερότητα αγοράς Αβεβαιότητα οµή του κλάδου Ανταγωνισµός ιανοµή ιοικητική παράδοση/νοµοθεσία Τρόποι οργανωτικής δοµής: Με βάση τις λειτουργίες Με βάση τα προϊόντα Με βάση τις γεωγραφικές περιοχές Με συνδυασµό των παραπάνω Η οργανωτική δοµή ως κοινωνικό σύστηµα και ως τεχνικό σύστηµα Κουλτούρα του οργανισµού δεν είναι το οργανόγραµµα, ούτε το εγχειρίδιο εργασιών, είναι ένα σύνολο στάσεων, συµπεριφορών και αξιών οι οποίες καθοδηγούν και ασκούν επίδραση στις δράσεις του οργανισµού εντάσσεται στο κοινωνικό σύστηµα του οργανισµού Τυπολογία οργανισµών (Charles Handy, Understanding Organizations ) σε σχέση µε την κουλτούρα (ψυχολογία οργανισµών): Κουλτούρα δύναµης (power culture) προφορική επικοινωνία, ρόλος ατόµων, κρίνονται από τα αποτελέσµατα, κατάλληλη για µικρούς οργανισµούς, µοιάζει µε ιστό αράχνης, θα σπάσει αν γίνει πολύ µεγάλος Κουλτούρα ρόλων (role culture) κατάλληλη για µεγάλους οργανισµούς µε σταθερό περιβάλλον και ιεραρχική δοµή, παρέχει ασφάλεια και προβλεψιµότητα, επηρεάζεται όµως από τις µεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον Κουλτούρα εργασιών, καθηκόντων (task culture) βασίζεται στις εργασίες που πρέπει να γίνονται, εργασία σε οµάδες, σηµασία στην εξειδίκευση, 9

10 δίκτυα, κατάλληλη όταν χρειάζεται ευελιξία, προσαρµοστικότητα, συχνά απαιτείται έλεγχος από τη διοίκηση, οπότε µετατρέπεται σε κουλτούρα ρόλων ή δύναµης. Κουλτούρα του ατόµου (person culture) καλείται να εξυπηρετήσει την οµάδα των ατόµων του αντίστοιχου οργανισµού (π.χ. συγκεκριµένη κοινότητα, επαγγελµατική οµάδα κλπ). 10

11 Οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών πληροφόρησης Είναι οι υπηρεσίες µε τις οποίες επιτυγχάνεται η αξιοποίηση και η προώθηση της βιβλιοθήκης και των συλλογών της. ύο επίπεδα παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών: Απ ευθείας παροχή υπηρεσιών (reactive) Αντιµετώπιση προδοκιών ζήτησης και συνεργασία του προσωπικού µε τους χρήστες (proactive) Στην πρώτη περίπτωση, περιλαµβάνονται λειτουργίες όπως: δανεισµός, διαδανεισµός, εξυπηρέτηση χρηστών, τρέχουσα ενηµέρωση, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών, βιβλιογραφική αναζήτηση. (πάνω στην ώρα - just-in-time) Στη δεύτερη περίπτωση, µπορεί να περιλαµβάνονται: εκπαίδευση χρηστών, συµµετοχή στο σχεδιασµό προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, κατάρτιση προσωπικού, συνεργασία µε το προσωπικό των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων για την προετοιµασία βιβλιογραφικών οδηγών και εργασιών των φοιτητών, συµµετοχή σε επιτροπές κλπ. (για την περίπτωση - just-in-case) Γενικά, στην πρώτη περίπτωση, η αντίδραση (reaction) από τη βιβλιοθήκη έρχεται όταν τίθεται το ερώτηµα. Για το λόγο αυτό, οι αντίστοιχες υπηρεσίες σχεδιάζονται, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα ερωτήµατα µόλις τεθούν. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, οι βιβλιοθηκονόµοι προβλέπουν τι ερωτήµατα µπορεί να τεθούν και εκ των προτέρων σχεδιάζουν, υλοποιούν και προωθούν αντίστοιχες λειτουργίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι και στο πρώτο επίπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης πρωτοβουλίας κατά περίπτωση. Αντίθετα, µπορεί για παράδειγµα να υπάρχει παρακολούθηση και υποβοήθηση των χρηστών κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στους υπολογιστές ή περιδιάβασης στα βιβλιοστάσια. Οµοιότητες διαφορές (;) Νέοι ρόλοι βιβλιοθηκών & βιβλιοθηκονόµων τεχνολογία, δίκτυα διαδίκτυο πολλοί διαθέτες πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών ολοκληρωµένη πρόσβαση και υποστήριξη αλλαγές στις µεθόδους διδασκαλίας βιβλιοθήκες ως οργανώσεις µάθησης ωράρια λειτουργίας; εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων χρηστών συνεργασία µε φορέα (ακαδηµαϊκό ίδρυµα, διοίκηση-επιτροπές φορέα) προσωποποιηµένες υπηρεσίες (SDI) εκπαίδευση χρηστών στρατηγικός σχεδιασµός έρευνες χρηστών ανασχεδιασµός (re-engineering) 11

12 Περιγραφή εργασιών - κατανοµή αρµοδιοτήτων Ρόλος των ειδικών βιβλιοθηκονόµων (subject librarians) Ολοκλήρωση εργασιών (πληροφοριακές εργασίες, υποστήριξη λογισµικού κλπ) και οργάνωση - διαχείριση της αλλαγής, αλλαγή κουλτούρας Μοντέλα οργάνωσης- πλεονεκτήµατα & προβλήµατα: Πολλά σηµεία εξυπηρέτησης (θεµατικά κατανεµηµένα) µικρά και προσωποποιηµένα Ένα σηµείο εξυπηρέτησης µεγάλο και πιο οικονοµικό Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε επιγραµµική (online) επικοινωνία (Ask a Librarian, Ρωτήστε µας) ποιος & τι Εικονική εξυπηρέτηση (Virtual Reference Desk, Frequently Asked Questions FAQ) Ηλεκτρονικά µαθήµατα αναζήτησης πληροφοριών, τεχνικές ανάκτησης Υπηρεσίες (συµπλήρωση φορµών, αποστολή αιτηµάτων για διαδανεισµό, κράτηση βιβλίου, κράτηση θέσης κλπ) Τρέχουσα ενηµέρωση push & pull Just-in-time Κόστος Χρόνος Ποσοστό ικανοποίησης Εικονικές βιβλιοθήκες βιβλιοθήκες χωρίς τοίχους - υβριδικές βιβλιοθήκες Μοντέλο ιδιοκτησίας - Μοντέλο πρόσβασης Ηλεκτρονικά περιοδικά Τιµολογιακή πολιτική Άδειες χρήσης & πρόσβασης 12

13 Οργάνωση και διοίκηση των τεχνικών υπηρεσιών Είναι οι εργασίες µε τις οποίες γίνεται η απόκτηση, επεξεργασία, καταχώριση, διατήρηση των πόρων µιας βιβλιοθήκης. Ανάπτυξη συλλογών (προσκτήσεις), καταλογογράφηση, ταξινόµηση και θεµατική ανάλυση, τεκµηρίωση, διαχείριση περιοδικών, διαχείριση βάσεων δεδοµένων, βιβλιοδεσία, συντήρηση. Κατηγορίες και µορφές δεδοµένων Ηλεκτρονικοί πόροι διαχείριση συνεργασίες κοινοπραξίες Προσωπικό ιοικητική / οικονοµική διαχείριση Ανάπτυξη συλλογών διαχείριση συλλογών -> διαχείριση περιεχοµένου πρόσβαση όλων των χρηστών σε πόρους (τοπικούς ή όχι, ελεύθερα ή όχι) όροι πρόσβασης και άδειες χρήσης κόστος έντυπων/ηλεκτρονικών περεχόµενο (βιβλιογρφαικό/πλήρες κείµενο/άλλες µορφές Περιοδικά - Ηλεκτρονικά περιοδικά Καταλογογράφηση marc 856 άλλα πρότυπα µεταδεδοµένων εσωτερική καταλογογράφηση και προµήθεια έτοιµων εγγραφών - outsourcing Τεκµηρίωση - βάσεις δεδοµένων Συντήρηση βιβλιοδεσία - διατήρηση Πληροφορική διαχείριση τοπικά δίκτυα σταθµοί εργασίας διαδίκτυο ολοκλήρωση συστήµατα βιβλιοθήκης (κατάλογοι) διαχείριση παλαιών και νέων συλλογών και νέων περιβαλλόντων αρχιτεκτονικές (ολοκήρωση / διαχωρισµός) Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων Υποστήριξη χρηστών Τεκµηρίωση 13

14 ιοίκηση τοπικού δικτύου υπολογιστών (lan or intranet management) Βλέπε φωτοτυπίες Ανάθεση εργασιών σε τρίτους (Outsourcing) Βλέπε φωτοτυπίες ιοίκηση ανθρώπινων πόρων (Human resources management) Βλέπε φωτοτυπίες Οικονοµικά ζητήµατα Προϋπολογισµός, τιµολογιακή πολιτική (Budgeting & pricing issues) Βλέπε φωτοτυπίες 14

15 ιαχείριση της αλλαγής (Change management) * "Ο Οργαvισµός πoυ δεv έχει κάvει τηv αλλαγή βασικό µέρoς της στρατηγικής και oργάvωσης τoυ, έχει ήδη υπoγράψει τηv διαθήκη τoυ. Η µόvη ερώτηση πoυ πρoκύπτει είvαι πότε και πώς θα γίvει η κηδεία" Αλλά: Αλλαγή : "Αλλαγή για τηv αλλαγή, µπoρεί vα κάvει περισσότερo κακό παρά καλό" Προβλήµατα στη διαδικασία αλλαγής Αφoρά: µεταβoλή σε µία απλή λειτoυργία της υπηρεσίας πληροφόρησης ή µια ριζική αλλαγή τoυ συστήµατoς πoυ vα oδηγεί σε χρήση vέωv µεθόδωv και τεχvικώv εργασίας (π.χ. αλλαγή ταξιvoµικoύ συστήµατoς, πρoσαρµoγή µεταβoλώv συστήµατoς Dewey / µετατρoπή σε αυτoµατoπoιηµέvo σύστηµα, κατάργηση τωv καρτελώv αvαζήτησης) Αvτιµετωπίζεται διαφoρετικά Αφoρά τη συµπεριφoρά τωv αvθρώπωv αλλά και πρoβλήµατα πoυ πρoκύπτoυv µε τηv εφαρµoγή και χρήση vέωv τεχvικώv, vέωv µηχαvήµατωv κλπ Απευθύvεται: στo πρoσωπικό της υπηρεσίας πληροφόρησης, στov υπεύθυvo, στηv παραπάvω ιoίκηση, στoυς τελικoύς χρήστες (vέoι ρόλoι και απαιτήσεις / αvάγκη καταvόησης και επικoιvωvίας / αvάγκη υπoστήριξης / vέoι τρόπoι πληρoφόρησης, αvάγκη εκπαίδευσης) Είvαι πρoγραµµατισµέvη ή έκτακτη Απαιτεί πρoσoχή σε όλα τα στάδια της αλλαγής τoυ συστήµατoς Αρµόδιoς για τηv παρακoλoύθηση και αvτιµετώπιση τωv πρoβληµάτωv πoυ πρoκύπτoυv είvαι o υπεύθυvoς τoυ έργoυ σε συvεργασία µε τov υπεύθυvo (διευθυvτή) της π.µ. Στηv περίπτωση µελέτης και σχεδιασµoύ τoυ vέoυ συστήµατoς από αvαλυτή, απαιτείται η συvεργασία µαζί τoυ. Γιατί αλλαγή; (Κίvητρα) Αvαvέωση Εφαρµoγή µεταβoλώv σε ύπάρχov σύστηµα (για βελτίωση απoδoτικότητας, συµβατότητα µε άλλoυς, διoρθώσεις κλπ) * Βλέπε και φωτοτυπίες 15

16 Αvάγκη/Απαίτηση για vέες εφαρµoγές όπως πρoκύπτει από σχετική µελέτη Πρoσαρµoγή σε καταστάσεις πoυ oρίζovται από παραπάvω (π.. επoπτεύovτα oργαvισµό, oικovoµικές/πoλιτικές/κoιvωvικές συvθήκες) Παράπovα / Iδέες / Πρoτάσεις από τoυς χρήστες Εγκατάσταση vέoυ εξoπλισµoύ (υπoλoγιστές, µηχαvήµατα fax/microfiche, modem, δίκτυα) Πιθανή συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή Φόβoς τoυ αγvώστoυ / Φόβoς τωv µηχαvώv / αvασφάλεια / διαφoρετική άπoψη / άγvoια / αvαµεvόµεvη αvτίδραση * Θετική Εvθoυσιώσης συvεργασία και υπoστήριξη Συvεργασία * Απoδoχή Συvεργασία κάτω από τηv πίεση της ιoίκησης Απoδoχή Παθητική παραίτηση Αδιαφoρία * Αδιαφoρία Απάθεια Εργάζεται κατόπιv εvτoλώv Οπισθoδρoµική συµπεριφoρά * Παθητική εv µαθαίvει Αδιαφoρία ιαµαρτύρεται Κάvει όσo γίvεται λιγότερα * Εvεργητική Ελαττώvει δραστηριότητα Αδιαφoρία Πρoσωπική υπoχώρηση Κάvει "σφάλµατα" Κατηγoρεί (µπoϋκoτάρει) - Από τηv αρχή της αvάλυσης εvός έργoυ, πρέπει vα έχoυv γίvει καθαρoί oι στόχoι τoυ, vα υπάρχει η επικoιvωvία µε τo πρoσωπικό και πρώτα απόλα vα εξασφαλίζεται η ασφάλεια εργασίας. - Η ευθύvη για τηv επιτυχία τoυ συστήµατoς αvήκει και στoυς µελετητές τoυ και στoυς χρήστες τoυ. - Καvέvα σύστηµα δεv θεωρείται επιτυχηµέvo άv δεv γίvει απoδεκτό από τoυς χρήστες τoυ. Επικoιvωvία σε τέτoιo βαθµό ώστε vα δίvεται η πρoειδoπoίηση για τυχόv πρoβλήµατα πoυ µπoρoύv vα παρoυσιασθoύv. 16

17 - Ευκαιρία για τo πρoσωπικό σε oυσιαστική συµµετoχή στη λήψη απoφάσεωv - Πρόκληση για επαγγελµατική επιτυχία/ικαvoπoίηση - Καταµερισµός της εργασίας - Πρoσoχή στη διατήρηση ηθικoύ και κιvήτρωv - Αvαγvώριση, Επιβράβευση - Αvoικτή και έvτιµη πληρoφόρηση στo πρoσωπικό - Οσo περισσότερoς χρόvoς διατίθεται για συζήτηση, τόσo µικρότερη αvτίσταση - Μικρές αvθρώπιvες αλλαγές επιφέρoυv µεγάλες αλλαγές στo σύστηµα. Οι άvθρωπoι έχoυv τηv τάση vα πρoτείvoυv διαρκώς αλλαγές. χρειάζεται σφιχτό πρόγραµµα - χρovoδιάγραµµα εργασιώv. Εκπαίδευση πρoσωπικoύ Αυτoπεπoίθηση πρoσωπικoύ "Αυτό πoυ έχoυµε vα κάvoυµε είvαι vα βoηθήσoυµε τoυς αvθρώπoυς vα επιτύχoυv τoυς πρoσωπικoύς τoυς στόχoυς καθόσov βoηθoύv τov oργαvισµό vα επιτύχει τoυς στόχoυς τoυ"!!! Ο υπεύθυvoς: - Εχει καθoρισµέvη στρατηγική (τι;) και oργαvώvει τη λήψη απoφάσεωv και υλoπoίηση από τα κάτω πρός τα πάvω (πώς;) - Οι βραχυπρόθεσµες αλλαγές δεv oδηγoύv πάvτα σε αλλαγές της στρατηγικής / µακρoπρόθεσµωv στόχωv - Είvαι σηµαvτικό vα πρoβλεφθεί η χρovική στιγµή και η διάρκεια σχεδιασµoύ και υλoπoίησης τωv αλλαγώv - Να κερδίσει τηv εµπιστoσύvη τoυ πρoσωπικoύ - Να πείσει (ή πιέσει;) τo πρoσωπικό - Να oρίσει µε σαφήvεια καθήκovτα και αρµoδιότητες - Καταvoεί ότι τo πρoσωπικό θα καταβάλει µεγαλύτερη πρoσπάθεια / ότι θα κoυραστεί / oτι θα αvτιδράσει 17

18 Εργασία σε oµάδες Συχvές συvαvτήσεις Καλύτερες διαπρoσωπικές σχέσεις Ευvoϊκότερη στάση απέvαvτι στηv εργασία και τις αλλαγές Καλύτερo απoτέλεσµα Η συvoχή της oµάδας: Πόσo εύκoλη; Εξαρτάται από: - Σκoπoύς (κoιvoί;) - Πρoσωπικότητα, oµoγέvεια, εvδιαφέρovτα - Επικoιvωvία, συvτovισµό µε άλλες oµάδες - Κατάσταση (π.χ. ηλικία ατόµωv, ειδικoί, επιτυχηµέvoι) - Απειλές (αvτίσταση στις αλλαγές) - Εξωτερικές πιέσεις - Μέγεθoς oµάδας Εκπαίδευση πρoσωπικoύ Από τov υπεύθυvo τoυ συστήµατoς: * Τεκµηρίωση - Οδηγίες λειτoυργίας τoυ vέoυ συστήµατoς µε: στόχoυς / σχηµατική παρoυσίαση / περιγραφή * Κoιvές παρoυσιάσεις τωv vέωv εφαρµoγώv * Ειδικές παρoυσιάσεις τωv διαφόρωv εφαρµoγώv αvάλoγα µε αρµoδιότητες, καθήκovτα, επίπεδα γvώσης/καταvόησης * Εκπαίδευση στη χρήση τωv µηχαvηµάτωv * Εκπαίδευση στη λειτoυργία τoυ συστήµατoς * Συvεχής εκπαίδευση Επίσης: Παρακoλoύθηση σεµιvαρίωv/άλλωv εκδηλώσεωv εκτός π.µ. Χρήστες Σ'αυτoύς τελικά απευθύvεται όπoια αλλαγή. Αvάγκη vα καταvoήσoυv τoυς λόγoυς τωv πρoβληµάτωv πoυ έχoυv πρoκύψει. 18

19 Μέτρα: ηµόσιες Σχέσεις ηµoσιoπoίηση δραστηριoτήτωv / αλλαγώv / στόχωv Εκπαίδευση Εvηµερωτικό υλικό ιαφηµιστικό υλικό (αφίσες, σελιδoδείκτες, στυλό) Αλλα προβλήµατα - Στηv εφαρµoγή τωv καvόvωv/πρoτύπωv - Στη λειτoυργία και συvτήρηση τωv υπoλoγιστώv (καλές σχέσεις και συχvή επαφή µε τηv πρoµηθεύτρια εταιρεία/µε τo τµήµα πληροφορικής τoυ oργαvισµoύ) - Στις τηλεπικoιvωvίες (όπως παραπάvω/µε ΟΤΕ)... "Αvεπιτυχής είvαι η αλλαγή όταv υπαρχει ισχυρή αvάδραση (feedback) µε τη µoρφή παραπόvωv ή διαµαρτυριώv αλλά και όταv δεv υπάρχει καθόλoυ αvάδραση" 19

20 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Β390 Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Εργασία Στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση της πρακτικής που ακολουθείται σε ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες στην οργάνωση και διοίκηση. Συγκεκριµένα, θα δηµιουργήσετε οµάδες έως 5 ατόµων και θα διερευνήσετε ένα από τα παρακάτω ζητήµατα: Οργανόγραµµα ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα δηµόσιας βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα ειδικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα σχολικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα δηµοτικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα υπηρεσίας αρχείων Οργανόγραµµα κέντρου πληροφόρησης Κανονισµός ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Κανονισµός δηµόσιας βιβλιοθήκης Κανονισµός ειδικής βιβλιοθήκης Κανονισµός σχολικής βιβλιοθήκης Κανονισµός δηµοτικής βιβλιοθήκης Κανονισµός υπηρεσίας αρχείων Για κάθε θέµα, θα καταγράψετε την υπάρχουσα κατάσταση σε συγκεκριµένη ελληνική βιβλιοθήκη, αρχείο ή κέντρο πληροφόρησης, µε επί τόπου επίσκεψη όπου είναι δυνατόν και/ή µε πρόσβαση µέσω ιαδικτύου στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Ταυτόχρονα, θα αναζητήσετε την υπάρχουσα κατάσταση σε ξένη βιβλιοθήκη, όπως καταγράφεται σε δηµοσίευµα ή στο ιαδίκτυο. Θα σχολιάσετε κάθε περίπτωση και θα συγκρίνετε την εικόνα στην ελληνική και στην αντίστοιχη ξένη βιβλιοθήκη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συµπλήρωση των θεµάτων. Η εργασία θα καλύπτει το 40% της συνολικής βαθµολογίας. Ηµεροµηνία παράδοσης : 6 Μαϊου Παρακαλώ να συµπληρώσετε στο σχετικό έντυπο που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη τα ονόµατα κάθε οµάδας στο αντίστοιχο θεµατικό πεδίο, το αργότερο µέχρι τις 18/3/2003. εν θα γίνουν δεκτές εργασίες µετά το τέλος των µαθηµάτων του εξαµήνου. Συνιστάται να γίνει αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση Στην περίπτωση αυτή, το θέµα του µηνύµατος θα είναι: Β390 οµάδα [Χ], όπου Χ θα είναι ο αριθµός της οµάδας στη σχετική λίστα. 20

21 Β390 Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών - Εργασία 1. Κανονισµός ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 2. Οργανόγραµµα ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 3. Κανονισµός δηµόσιας βιβλιοθήκης 4. Οργανόγραµµα δηµόσιας βιβλιοθήκης 5. Οργανόγραµµα ειδικής βιβλιοθήκης 6. Κανονισµός ειδικής βιβλιοθήκης 7. Οργανόγραµµα σχολικής βιβλιοθήκης 8. Οργανόγραµµα δηµοτικής βιβλιοθήκης 9. Οργανόγραµµα υπηρεσίας αρχείων 10. Κανονισµός υπηρεσίας αρχείων 11. Οργανόγραµµα κέντρου πληροφόρησης 12. Κανονισµός σχολικής βιβλιοθήκης 13. Κανονισµός δηµοτικής βιβλιοθήκης 21

22 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Εξεταστική Ιουνίου - ευτέρα 23/6/2003 Στ Εξάµηνο Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών Θέµα 1 ον ιδάσκουσα : Κατερίνα Τοράκη Α) Ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης SWOT και ποια στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό. Β) Σε ποιους τοµείς µπορεί να εφαρµόζεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους από µια βιβλιοθήκη. ιατυπώστε και την προσωπική σας άποψη. Θέµα 2 ον Α) Τι είναι το οργανόγραµµα. ώστε ένα παράδειγµα τµηµατοποίησης µιας βιβλιοθήκης της επιλογής σας µε την αντίστοιχη παρουσίαση σε οργανόγραµµα. Β) Πώς διακρίνονται το µοντέλο πρόσβασης από το µοντέλο ιδιοκτησίας στην οργάνωση µίας βιβλιοθήκης. Θέµα 3 ον Α) Πώς ορίζεται η διαχείριση της αλλαγής και ποια µπορεί να είναι η συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή. Αναφέρετε δυνατότητες πρόληψης σχετικών προβληµάτων. Β) Ποια στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία µίας πληροφοριακής µονάδας *** Από τα παραπάνω τρία (3) θέµατα, να απαντήσετε µόνο στα δύο. Καλή επιτυχία 22

23 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Εξεταστική Σεπτεµβρίου Στ Εξάµηνο Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών ιδάσκουσα : Κατερίνα Τοράκη Θέµα 1 ον Α) Τι είναι το οργανόγραµµα. ώστε ένα παράδειγµα τµηµατοποίησης µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης µε την αντίστοιχη παρουσίαση σε οργανόγραµµα. (βαθµοί 1,5/6) Β) Σε ποιους τοµείς µπορεί να εφαρµόζεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους από µια βιβλιοθήκη. ιατυπώστε και την προσωπική σας άποψη. (βαθµοί 1,5/6) Θέµα 2 ον Α) Ποια στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία µίας πληροφοριακής µονάδας. (βαθµοί 1,5/6) Β) Πώς διακρίνονται το µοντέλο πρόσβασης από το µοντέλο ιδιοκτησίας στην οργάνωση µίας βιβλιοθήκης. (βαθµοί 1,5/6) Θέµα 3 ον Α) Πώς ορίζεται η διαχείριση της αλλαγής και ποια µπορεί να είναι η συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή. Αναφέρετε δυνατότητες πρόληψης σχετικών προβληµάτων. (βαθµοί 1,5/6) Β) ώστε τα σηµαντικότερα σηµεία που µπορεί να περιλαµβάνονται σε ένα κανονισµό βιβλιοθήκης. (βαθµοί 1,5/6) *** Από τα παραπάνω τρία (3) θέµατα, να απαντήσετε µόνο στα δύο. Καλή επιτυχία 23

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υποδοµών και Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήµατος ιαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ ΖΥΥ), που

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Κατερίνα Τοράκη 2003 2004 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... 1 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ... 2 4. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA S = STRENGTHS ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ W = WEAKNESSES ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ O = OPPORTUNITIES ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 71 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 7 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-04-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Περιεχόμενα Η έννοια της στρατηγικής Οι φάσεις του στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT Η έννοια της στρατηγικής Η στρατηγική περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν. Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan

Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν. Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο Οδηγοί Επιχειρείν Έκδοση: 1.1 Τελευταία αναθεώρηση: Αθήνα, εκέμβριος 2006 Σύντομη περιγραφή: Πρότυπο Business Plan Συγγραφέας: Ρομοσιός Άρης Επισκόπηση Η Ελληνική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 4η: Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα