Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003

2 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις 6 ου εξαµήνου Κατερίνα Τοράκη

3 Εισαγωγή Σύστηµα είvαι τo σύvoλo διασυvδεδεµέvωv στοιχείων πoυ εvεργoύv ως σύvoλo για έvα κoιvό στόχo. εισροές (iputs) διαδικασίες µετασχηµατισµού (transformation) εκροές (outputs) Οργάνωση: µία δοµηµένη διαδικασία, στην οποία άνθρωποι, πόροι, δοµή και στόχοι βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Περιβάλλον (=εξωτερικό περιβάλλον): εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το σύστηµα, χωρίς αυτό να µπορεί να τους ελέγξει. ιακρίνονται σε πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι: πηγές προϊόντων και υλικών (προµηθευτές), πελάτες/χρήστες (προϊόντων και υπηρεσιών), νοµοθεσία, πολιτική, τεχνική υποδοµή κ.ά. Πόροι: τα µέσα (εισροές) που διαθέτει ο οργανισµός για την επίστευξη των στόχων του (εγκαταστάσεις, άνθρωποι, οικονοµικοί πόροι ιοίκηση: η λειτουργία του σχεδιασµού, προγραµµατισµού και ελέγχου του συστήµατος ενός οργανισµού, προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί του. Βασική είναι η αρχή της ανάδρασης ή ανατροφοδότησης (feedback) του συστήµατος, η οποία 3

4 αποτελεί διορθωτική δράση, όταν γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους στόχους και παρατηρούνται αποκλίσεις. Ιστορία της ιοίκησης. (βλέπε: Κανελλόπουλος, Χ. Μάνατζµεντ Αποτελεσµατική ιοίκηση σε Επιχειρήσεις, Οργανισµούς και Υπηρεσίες. Αθήνα, 1995, σελ ). Για τη διοίκηση ενός οργανισµού, απαιτούνται διερεύνηση του περιβάλλοντος, στρατηγικός σχεδιασµός, οικονοµική διαχείριση. 4

5 ιερεύνηση του περιβάλλοντος 1 (βλέπε παραπάνω σχήµα) Οι παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζουν τον οργανισµό είναι: 2 Οικονοµικές συνθήκες ιαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων Γεωγραφική θέση Βαθµός τεχνολογικής ολοκλήρωσης και καινοτοµίας Ιστορική ανάπτυξη (τόσο της βιβλιοθήκης όσο και του παραπάνω οργανισµού) Πελάτες και αγορές ηµογραφικά πρότυπα Αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις ιαβάθµιση της αγοράς Κοινωνικο-πολιτιστικές συνθήκες Πολιτικό κλίµα Αντίστοιχα, τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι: Οργανωτική δοµή Κουλτούρα Μέθοδος διοίκησης Αξίες Επικοινωνία Χρήση τεχνολογίας Στοιχεία που επηρεάζουν την επιβίωση ή/και παραπέρα ανάπτυξή του συστήµατος είναι οι δυνατότητες (strengths) και οι αδυναµίες του (weaknesses), οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats), τα οποία και εξετάζονται στο πλαίσιο της λεγόµενης SWOT ανάλυσης (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Οι δυνατότητες και οι αδυναµίες σχετίζονται µε παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα, η χρήση ή όχι της τεχνολογίας, το εύρος εξυπηρέτησης, το βάθος θεµατικής κάλυψης κλπ. Ευκαιρίες και απειλές αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. χρήση ιαδικτύου, εµπόδια στη λειτουργία κλπ). 1 Prytherch, P. (ed.). Handbook of Library and Information Management. Aldershot: Gower, Bryson, J. Managing Information Services: an Integrated Approach. Aldershot: Gower,

6 Στρατηγικός σχεδιασµός * Είναι µια συνεχής διαδικασία, που περιλαµβάνει το σχεδιασµό των στρατηγικών στόχων του οργανισµού και τον καταµερισµό των πόρων του, µε βάση την αποστολή και τις προτεραιότητες που θέτει. Κατά µία άποψη, ο στρατηγικός σχεδιασµός µπορεί να υλοποιηθεί, χρησιµοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις ταυτόχρονα, και συγκεκριµένα µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω: Επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) στόχοι, πρόβλεψη αλλαγών στη στρατηγική κλπ -> από πάνω προς τα κάτω Μελέτη του υπάρχοντος συστήµατος έρευνες, καταγραφή και έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης, αξιολόγηση -> από κάτω προς τα πάνω Το στρατηγικό σχέδιο (strategic plan) είναι η γραπτή έκθεση αποτέλεσµα του στρατηγικού σχεδιασµού και περιλαµβάνει τα παρακάτω: όραµα και αποστολή του οργανισµού (επιθυµητή κατάσταση, αποτελέσµατα σε σχέση και µε την αποστολή του παραπάνω οργανισµού στον οποίο ανήκει, κρίσιµοι παράγοντες διάκρισης από αντίστοιχους άλλους οργανισµούς) έλεγχο της κατάστασης (προσδιορισµό των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων επίδρασης, εκτίµηση πόρων, ανάλυση SWOT) εκτίµηση αναγκών (καταγραφή και σύγκριση υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση µε επιθυµητή, πρόβλεψη µελλοντικών αναγκών, σύγκριση επιθυµιών µε ανάγκες) αντικειµενικούς στόχους (ιεράρχηση κατά σειρά σε: στρατηγικούς στόχους 2-5 χρόνων, λειτουργικούς στόχους 1-2 χρόνων, προγράµµατα, δραστηριότητες, εργασίες 1-12 µηνών) προγράµµατα (αποτελέσµατα αποφάσεων, αλλά όχι τεχνικές για υλοποίηση των αποφάσεων, σύνδεση στρατηγικών υλοποίησης µε σχέδια δράσης, οργανωτικής δοµής µε προγραµµατική δοµή) αξιολόγηση των προγραµµάτων Προτάσεις µελέτης στρατηγικού σχεδίου σε µια βιβλιοθήκη: Πρόταση 1: Στοιχεία κάθε βιβλιοθήκης: πόροι και υπηρεσίες. Πόροι: * (βλέπε και σχετικές φωτοτυπίες) 6

7 o Βασική συλλογή (θεµατικές κατηγορίες, κατηγορίες πηγών) o Μορφές διάθεσης (βιβλία, περιοδικά, ιστοσελίδες, CDROM, φωτογραφίες) Υπηρεσίες: o Υπηρεσίες στους χρήστες (συνδροµές, βιβλιογραφικές έρευνες, δανεισµός, ) o Υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης (δικτυακοί τόποι, δίκτυα, κατάλογοι, δελτία ) Με βάση τα παραπάνω, κατάστρωση προγραµµάτων και διατύπωση δραστηριοτήτων και αναλυτικών εργασιών για υλοποίηση (π.χ. για να υπάρξει εξυπηρέτηση των αποµακρυσµένων χρηστών, απόφαση για δηµιουργία ιστοσελίδων) Καθορισµό ρόλων και υπευθυνοτήτων, περιγραφή εργασιών (job description) Πρόταση 2: Προσδιόρισε την αξία που πρόκειται να προστεθεί στον παραπάνω οργανισµό Εκτίµηση ευκαιριών (παρούσα κατάσταση σε προϊόντα, υπηρεσίες και πόρους και αντίστοιχα επιθυµητή κατάσταση) Σχεδίασε τους στρατηγικούς χάρτες Προσδιόρισε το σύστηµα µέτρησης 7

8 Τµηµατοποίηση οργάνωσης Κάθε οργάνωση χωρίζεται σε υποενότητες (διευθύνσεις, τοµείς, τµήµατα, γραφεία) για τους παρακάτω λόγους: Εξειδίκευση της εργασίας (ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα και οµάδες ατόµων, ανάλογα µε προσόντα, εκπαίδευση, ανάγκες, δραστηριότητες κλπ) Τυποποίηση διαδικασιών (διαµόρφωση διαδικασιών µε ορισµένο τρόπο) Συντονισµός καθηκόντων (ενοποίηση δραστηριοτήτων των ατόµων κάθε υποενότητας) Εξουσία Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατασκευάζονται το οργανόγραµµα (organizational chart) και η περιγραφή των καθηκόντων (job description) σε κάθε οργάνωση. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά µίας τυπικής οργάνωσης (formal organization). Η άτυπη οργάνωση (informal organization) περιλαµβάνει ανάµεσα στα άλλα: Την προσωπικότητα των ατόµων (personality) Τις άτυπες οµάδες, που δηµιουργούνται στη βάση αµοιβαίων υποχρεώσεων ή/και συµφερόντων Οργανόγραµµα Είναι η γραφική αναπαράσταση της τυπικής (ιεραρχικής) δοµής ενός οργανισµού, όπου παρουσιάζονται οι λειτουργίες και οι θέσεις των µελών του και κατανοούνται οι σχέσεις επικοινωνίας και εξουσίας ανάµεσά τους. Συχνά ονοµάζεται και οδικός χάρτης (roadmap), µε την έννοια ότι, µε τη βοήθεια γραµµών και συµβόλων, βοηθάει στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήµατος (χωρίς να αποτελεί το ίδιο το σύστηµα βέβαια). Περιεχόµενα οργανογράµµατος 1 : Τι περιλαµβάνει ένα Οργανόγραµµα Τις θέσεις µέσα στην οργάνωση Το άτοµο που κατέχει κάθε θέση Τις άµεσες (γραµµικές) σχέσεις αναφοράς Τις λειτουργικές & συµβουλευτικές (µη γραµµικές) σχέσεις αναφοράς Τι δεν περιλαµβάνει ένα Οργανόγραµµα Ποιος πραγµατικά δουλεύει και µε ποιον για να γίνει κάποιο έργο Πιος έχει και ποιος δεν έχει την πραγµατική εξουσία, επιρροή και ηγετική ικανότητα µέσα στην οργάνωση Πώς δουλεύει η οργάνωση και κάθε τµήµα 1 Πανηγυράκης, Γ. Στρατηγική διοίκηση επώνυµου προϊόντος. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Σταµούλης,

9 Η οργανωτική µορφή µπορεί να επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: Εσωτερικοί παράγοντες: Μέγεθος οργάνωσης Ποικιλία υπηρεσιών/προϊόντων Χαρακτηριστικά προσωπικού Νοοτροπία/αξίες Ποιότητα διοίκησης Γεωγραφική διασπορά Στόχοι/στρατηγικές Εξωτερικοί παράγοντες: Τεχνολογία Σταθερότητα αγοράς Αβεβαιότητα οµή του κλάδου Ανταγωνισµός ιανοµή ιοικητική παράδοση/νοµοθεσία Τρόποι οργανωτικής δοµής: Με βάση τις λειτουργίες Με βάση τα προϊόντα Με βάση τις γεωγραφικές περιοχές Με συνδυασµό των παραπάνω Η οργανωτική δοµή ως κοινωνικό σύστηµα και ως τεχνικό σύστηµα Κουλτούρα του οργανισµού δεν είναι το οργανόγραµµα, ούτε το εγχειρίδιο εργασιών, είναι ένα σύνολο στάσεων, συµπεριφορών και αξιών οι οποίες καθοδηγούν και ασκούν επίδραση στις δράσεις του οργανισµού εντάσσεται στο κοινωνικό σύστηµα του οργανισµού Τυπολογία οργανισµών (Charles Handy, Understanding Organizations ) σε σχέση µε την κουλτούρα (ψυχολογία οργανισµών): Κουλτούρα δύναµης (power culture) προφορική επικοινωνία, ρόλος ατόµων, κρίνονται από τα αποτελέσµατα, κατάλληλη για µικρούς οργανισµούς, µοιάζει µε ιστό αράχνης, θα σπάσει αν γίνει πολύ µεγάλος Κουλτούρα ρόλων (role culture) κατάλληλη για µεγάλους οργανισµούς µε σταθερό περιβάλλον και ιεραρχική δοµή, παρέχει ασφάλεια και προβλεψιµότητα, επηρεάζεται όµως από τις µεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον Κουλτούρα εργασιών, καθηκόντων (task culture) βασίζεται στις εργασίες που πρέπει να γίνονται, εργασία σε οµάδες, σηµασία στην εξειδίκευση, 9

10 δίκτυα, κατάλληλη όταν χρειάζεται ευελιξία, προσαρµοστικότητα, συχνά απαιτείται έλεγχος από τη διοίκηση, οπότε µετατρέπεται σε κουλτούρα ρόλων ή δύναµης. Κουλτούρα του ατόµου (person culture) καλείται να εξυπηρετήσει την οµάδα των ατόµων του αντίστοιχου οργανισµού (π.χ. συγκεκριµένη κοινότητα, επαγγελµατική οµάδα κλπ). 10

11 Οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών πληροφόρησης Είναι οι υπηρεσίες µε τις οποίες επιτυγχάνεται η αξιοποίηση και η προώθηση της βιβλιοθήκης και των συλλογών της. ύο επίπεδα παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών: Απ ευθείας παροχή υπηρεσιών (reactive) Αντιµετώπιση προδοκιών ζήτησης και συνεργασία του προσωπικού µε τους χρήστες (proactive) Στην πρώτη περίπτωση, περιλαµβάνονται λειτουργίες όπως: δανεισµός, διαδανεισµός, εξυπηρέτηση χρηστών, τρέχουσα ενηµέρωση, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών, βιβλιογραφική αναζήτηση. (πάνω στην ώρα - just-in-time) Στη δεύτερη περίπτωση, µπορεί να περιλαµβάνονται: εκπαίδευση χρηστών, συµµετοχή στο σχεδιασµό προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, κατάρτιση προσωπικού, συνεργασία µε το προσωπικό των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων για την προετοιµασία βιβλιογραφικών οδηγών και εργασιών των φοιτητών, συµµετοχή σε επιτροπές κλπ. (για την περίπτωση - just-in-case) Γενικά, στην πρώτη περίπτωση, η αντίδραση (reaction) από τη βιβλιοθήκη έρχεται όταν τίθεται το ερώτηµα. Για το λόγο αυτό, οι αντίστοιχες υπηρεσίες σχεδιάζονται, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα ερωτήµατα µόλις τεθούν. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, οι βιβλιοθηκονόµοι προβλέπουν τι ερωτήµατα µπορεί να τεθούν και εκ των προτέρων σχεδιάζουν, υλοποιούν και προωθούν αντίστοιχες λειτουργίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι και στο πρώτο επίπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης πρωτοβουλίας κατά περίπτωση. Αντίθετα, µπορεί για παράδειγµα να υπάρχει παρακολούθηση και υποβοήθηση των χρηστών κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στους υπολογιστές ή περιδιάβασης στα βιβλιοστάσια. Οµοιότητες διαφορές (;) Νέοι ρόλοι βιβλιοθηκών & βιβλιοθηκονόµων τεχνολογία, δίκτυα διαδίκτυο πολλοί διαθέτες πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών ολοκληρωµένη πρόσβαση και υποστήριξη αλλαγές στις µεθόδους διδασκαλίας βιβλιοθήκες ως οργανώσεις µάθησης ωράρια λειτουργίας; εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων χρηστών συνεργασία µε φορέα (ακαδηµαϊκό ίδρυµα, διοίκηση-επιτροπές φορέα) προσωποποιηµένες υπηρεσίες (SDI) εκπαίδευση χρηστών στρατηγικός σχεδιασµός έρευνες χρηστών ανασχεδιασµός (re-engineering) 11

12 Περιγραφή εργασιών - κατανοµή αρµοδιοτήτων Ρόλος των ειδικών βιβλιοθηκονόµων (subject librarians) Ολοκλήρωση εργασιών (πληροφοριακές εργασίες, υποστήριξη λογισµικού κλπ) και οργάνωση - διαχείριση της αλλαγής, αλλαγή κουλτούρας Μοντέλα οργάνωσης- πλεονεκτήµατα & προβλήµατα: Πολλά σηµεία εξυπηρέτησης (θεµατικά κατανεµηµένα) µικρά και προσωποποιηµένα Ένα σηµείο εξυπηρέτησης µεγάλο και πιο οικονοµικό Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε επιγραµµική (online) επικοινωνία (Ask a Librarian, Ρωτήστε µας) ποιος & τι Εικονική εξυπηρέτηση (Virtual Reference Desk, Frequently Asked Questions FAQ) Ηλεκτρονικά µαθήµατα αναζήτησης πληροφοριών, τεχνικές ανάκτησης Υπηρεσίες (συµπλήρωση φορµών, αποστολή αιτηµάτων για διαδανεισµό, κράτηση βιβλίου, κράτηση θέσης κλπ) Τρέχουσα ενηµέρωση push & pull Just-in-time Κόστος Χρόνος Ποσοστό ικανοποίησης Εικονικές βιβλιοθήκες βιβλιοθήκες χωρίς τοίχους - υβριδικές βιβλιοθήκες Μοντέλο ιδιοκτησίας - Μοντέλο πρόσβασης Ηλεκτρονικά περιοδικά Τιµολογιακή πολιτική Άδειες χρήσης & πρόσβασης 12

13 Οργάνωση και διοίκηση των τεχνικών υπηρεσιών Είναι οι εργασίες µε τις οποίες γίνεται η απόκτηση, επεξεργασία, καταχώριση, διατήρηση των πόρων µιας βιβλιοθήκης. Ανάπτυξη συλλογών (προσκτήσεις), καταλογογράφηση, ταξινόµηση και θεµατική ανάλυση, τεκµηρίωση, διαχείριση περιοδικών, διαχείριση βάσεων δεδοµένων, βιβλιοδεσία, συντήρηση. Κατηγορίες και µορφές δεδοµένων Ηλεκτρονικοί πόροι διαχείριση συνεργασίες κοινοπραξίες Προσωπικό ιοικητική / οικονοµική διαχείριση Ανάπτυξη συλλογών διαχείριση συλλογών -> διαχείριση περιεχοµένου πρόσβαση όλων των χρηστών σε πόρους (τοπικούς ή όχι, ελεύθερα ή όχι) όροι πρόσβασης και άδειες χρήσης κόστος έντυπων/ηλεκτρονικών περεχόµενο (βιβλιογρφαικό/πλήρες κείµενο/άλλες µορφές Περιοδικά - Ηλεκτρονικά περιοδικά Καταλογογράφηση marc 856 άλλα πρότυπα µεταδεδοµένων εσωτερική καταλογογράφηση και προµήθεια έτοιµων εγγραφών - outsourcing Τεκµηρίωση - βάσεις δεδοµένων Συντήρηση βιβλιοδεσία - διατήρηση Πληροφορική διαχείριση τοπικά δίκτυα σταθµοί εργασίας διαδίκτυο ολοκλήρωση συστήµατα βιβλιοθήκης (κατάλογοι) διαχείριση παλαιών και νέων συλλογών και νέων περιβαλλόντων αρχιτεκτονικές (ολοκήρωση / διαχωρισµός) Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων Υποστήριξη χρηστών Τεκµηρίωση 13

14 ιοίκηση τοπικού δικτύου υπολογιστών (lan or intranet management) Βλέπε φωτοτυπίες Ανάθεση εργασιών σε τρίτους (Outsourcing) Βλέπε φωτοτυπίες ιοίκηση ανθρώπινων πόρων (Human resources management) Βλέπε φωτοτυπίες Οικονοµικά ζητήµατα Προϋπολογισµός, τιµολογιακή πολιτική (Budgeting & pricing issues) Βλέπε φωτοτυπίες 14

15 ιαχείριση της αλλαγής (Change management) * "Ο Οργαvισµός πoυ δεv έχει κάvει τηv αλλαγή βασικό µέρoς της στρατηγικής και oργάvωσης τoυ, έχει ήδη υπoγράψει τηv διαθήκη τoυ. Η µόvη ερώτηση πoυ πρoκύπτει είvαι πότε και πώς θα γίvει η κηδεία" Αλλά: Αλλαγή : "Αλλαγή για τηv αλλαγή, µπoρεί vα κάvει περισσότερo κακό παρά καλό" Προβλήµατα στη διαδικασία αλλαγής Αφoρά: µεταβoλή σε µία απλή λειτoυργία της υπηρεσίας πληροφόρησης ή µια ριζική αλλαγή τoυ συστήµατoς πoυ vα oδηγεί σε χρήση vέωv µεθόδωv και τεχvικώv εργασίας (π.χ. αλλαγή ταξιvoµικoύ συστήµατoς, πρoσαρµoγή µεταβoλώv συστήµατoς Dewey / µετατρoπή σε αυτoµατoπoιηµέvo σύστηµα, κατάργηση τωv καρτελώv αvαζήτησης) Αvτιµετωπίζεται διαφoρετικά Αφoρά τη συµπεριφoρά τωv αvθρώπωv αλλά και πρoβλήµατα πoυ πρoκύπτoυv µε τηv εφαρµoγή και χρήση vέωv τεχvικώv, vέωv µηχαvήµατωv κλπ Απευθύvεται: στo πρoσωπικό της υπηρεσίας πληροφόρησης, στov υπεύθυvo, στηv παραπάvω ιoίκηση, στoυς τελικoύς χρήστες (vέoι ρόλoι και απαιτήσεις / αvάγκη καταvόησης και επικoιvωvίας / αvάγκη υπoστήριξης / vέoι τρόπoι πληρoφόρησης, αvάγκη εκπαίδευσης) Είvαι πρoγραµµατισµέvη ή έκτακτη Απαιτεί πρoσoχή σε όλα τα στάδια της αλλαγής τoυ συστήµατoς Αρµόδιoς για τηv παρακoλoύθηση και αvτιµετώπιση τωv πρoβληµάτωv πoυ πρoκύπτoυv είvαι o υπεύθυvoς τoυ έργoυ σε συvεργασία µε τov υπεύθυvo (διευθυvτή) της π.µ. Στηv περίπτωση µελέτης και σχεδιασµoύ τoυ vέoυ συστήµατoς από αvαλυτή, απαιτείται η συvεργασία µαζί τoυ. Γιατί αλλαγή; (Κίvητρα) Αvαvέωση Εφαρµoγή µεταβoλώv σε ύπάρχov σύστηµα (για βελτίωση απoδoτικότητας, συµβατότητα µε άλλoυς, διoρθώσεις κλπ) * Βλέπε και φωτοτυπίες 15

16 Αvάγκη/Απαίτηση για vέες εφαρµoγές όπως πρoκύπτει από σχετική µελέτη Πρoσαρµoγή σε καταστάσεις πoυ oρίζovται από παραπάvω (π.. επoπτεύovτα oργαvισµό, oικovoµικές/πoλιτικές/κoιvωvικές συvθήκες) Παράπovα / Iδέες / Πρoτάσεις από τoυς χρήστες Εγκατάσταση vέoυ εξoπλισµoύ (υπoλoγιστές, µηχαvήµατα fax/microfiche, modem, δίκτυα) Πιθανή συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή Φόβoς τoυ αγvώστoυ / Φόβoς τωv µηχαvώv / αvασφάλεια / διαφoρετική άπoψη / άγvoια / αvαµεvόµεvη αvτίδραση * Θετική Εvθoυσιώσης συvεργασία και υπoστήριξη Συvεργασία * Απoδoχή Συvεργασία κάτω από τηv πίεση της ιoίκησης Απoδoχή Παθητική παραίτηση Αδιαφoρία * Αδιαφoρία Απάθεια Εργάζεται κατόπιv εvτoλώv Οπισθoδρoµική συµπεριφoρά * Παθητική εv µαθαίvει Αδιαφoρία ιαµαρτύρεται Κάvει όσo γίvεται λιγότερα * Εvεργητική Ελαττώvει δραστηριότητα Αδιαφoρία Πρoσωπική υπoχώρηση Κάvει "σφάλµατα" Κατηγoρεί (µπoϋκoτάρει) - Από τηv αρχή της αvάλυσης εvός έργoυ, πρέπει vα έχoυv γίvει καθαρoί oι στόχoι τoυ, vα υπάρχει η επικoιvωvία µε τo πρoσωπικό και πρώτα απόλα vα εξασφαλίζεται η ασφάλεια εργασίας. - Η ευθύvη για τηv επιτυχία τoυ συστήµατoς αvήκει και στoυς µελετητές τoυ και στoυς χρήστες τoυ. - Καvέvα σύστηµα δεv θεωρείται επιτυχηµέvo άv δεv γίvει απoδεκτό από τoυς χρήστες τoυ. Επικoιvωvία σε τέτoιo βαθµό ώστε vα δίvεται η πρoειδoπoίηση για τυχόv πρoβλήµατα πoυ µπoρoύv vα παρoυσιασθoύv. 16

17 - Ευκαιρία για τo πρoσωπικό σε oυσιαστική συµµετoχή στη λήψη απoφάσεωv - Πρόκληση για επαγγελµατική επιτυχία/ικαvoπoίηση - Καταµερισµός της εργασίας - Πρoσoχή στη διατήρηση ηθικoύ και κιvήτρωv - Αvαγvώριση, Επιβράβευση - Αvoικτή και έvτιµη πληρoφόρηση στo πρoσωπικό - Οσo περισσότερoς χρόvoς διατίθεται για συζήτηση, τόσo µικρότερη αvτίσταση - Μικρές αvθρώπιvες αλλαγές επιφέρoυv µεγάλες αλλαγές στo σύστηµα. Οι άvθρωπoι έχoυv τηv τάση vα πρoτείvoυv διαρκώς αλλαγές. χρειάζεται σφιχτό πρόγραµµα - χρovoδιάγραµµα εργασιώv. Εκπαίδευση πρoσωπικoύ Αυτoπεπoίθηση πρoσωπικoύ "Αυτό πoυ έχoυµε vα κάvoυµε είvαι vα βoηθήσoυµε τoυς αvθρώπoυς vα επιτύχoυv τoυς πρoσωπικoύς τoυς στόχoυς καθόσov βoηθoύv τov oργαvισµό vα επιτύχει τoυς στόχoυς τoυ"!!! Ο υπεύθυvoς: - Εχει καθoρισµέvη στρατηγική (τι;) και oργαvώvει τη λήψη απoφάσεωv και υλoπoίηση από τα κάτω πρός τα πάvω (πώς;) - Οι βραχυπρόθεσµες αλλαγές δεv oδηγoύv πάvτα σε αλλαγές της στρατηγικής / µακρoπρόθεσµωv στόχωv - Είvαι σηµαvτικό vα πρoβλεφθεί η χρovική στιγµή και η διάρκεια σχεδιασµoύ και υλoπoίησης τωv αλλαγώv - Να κερδίσει τηv εµπιστoσύvη τoυ πρoσωπικoύ - Να πείσει (ή πιέσει;) τo πρoσωπικό - Να oρίσει µε σαφήvεια καθήκovτα και αρµoδιότητες - Καταvoεί ότι τo πρoσωπικό θα καταβάλει µεγαλύτερη πρoσπάθεια / ότι θα κoυραστεί / oτι θα αvτιδράσει 17

18 Εργασία σε oµάδες Συχvές συvαvτήσεις Καλύτερες διαπρoσωπικές σχέσεις Ευvoϊκότερη στάση απέvαvτι στηv εργασία και τις αλλαγές Καλύτερo απoτέλεσµα Η συvoχή της oµάδας: Πόσo εύκoλη; Εξαρτάται από: - Σκoπoύς (κoιvoί;) - Πρoσωπικότητα, oµoγέvεια, εvδιαφέρovτα - Επικoιvωvία, συvτovισµό µε άλλες oµάδες - Κατάσταση (π.χ. ηλικία ατόµωv, ειδικoί, επιτυχηµέvoι) - Απειλές (αvτίσταση στις αλλαγές) - Εξωτερικές πιέσεις - Μέγεθoς oµάδας Εκπαίδευση πρoσωπικoύ Από τov υπεύθυvo τoυ συστήµατoς: * Τεκµηρίωση - Οδηγίες λειτoυργίας τoυ vέoυ συστήµατoς µε: στόχoυς / σχηµατική παρoυσίαση / περιγραφή * Κoιvές παρoυσιάσεις τωv vέωv εφαρµoγώv * Ειδικές παρoυσιάσεις τωv διαφόρωv εφαρµoγώv αvάλoγα µε αρµoδιότητες, καθήκovτα, επίπεδα γvώσης/καταvόησης * Εκπαίδευση στη χρήση τωv µηχαvηµάτωv * Εκπαίδευση στη λειτoυργία τoυ συστήµατoς * Συvεχής εκπαίδευση Επίσης: Παρακoλoύθηση σεµιvαρίωv/άλλωv εκδηλώσεωv εκτός π.µ. Χρήστες Σ'αυτoύς τελικά απευθύvεται όπoια αλλαγή. Αvάγκη vα καταvoήσoυv τoυς λόγoυς τωv πρoβληµάτωv πoυ έχoυv πρoκύψει. 18

19 Μέτρα: ηµόσιες Σχέσεις ηµoσιoπoίηση δραστηριoτήτωv / αλλαγώv / στόχωv Εκπαίδευση Εvηµερωτικό υλικό ιαφηµιστικό υλικό (αφίσες, σελιδoδείκτες, στυλό) Αλλα προβλήµατα - Στηv εφαρµoγή τωv καvόvωv/πρoτύπωv - Στη λειτoυργία και συvτήρηση τωv υπoλoγιστώv (καλές σχέσεις και συχvή επαφή µε τηv πρoµηθεύτρια εταιρεία/µε τo τµήµα πληροφορικής τoυ oργαvισµoύ) - Στις τηλεπικoιvωvίες (όπως παραπάvω/µε ΟΤΕ)... "Αvεπιτυχής είvαι η αλλαγή όταv υπαρχει ισχυρή αvάδραση (feedback) µε τη µoρφή παραπόvωv ή διαµαρτυριώv αλλά και όταv δεv υπάρχει καθόλoυ αvάδραση" 19

20 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Β390 Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Εργασία Στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση της πρακτικής που ακολουθείται σε ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες στην οργάνωση και διοίκηση. Συγκεκριµένα, θα δηµιουργήσετε οµάδες έως 5 ατόµων και θα διερευνήσετε ένα από τα παρακάτω ζητήµατα: Οργανόγραµµα ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα δηµόσιας βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα ειδικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα σχολικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα δηµοτικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα υπηρεσίας αρχείων Οργανόγραµµα κέντρου πληροφόρησης Κανονισµός ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Κανονισµός δηµόσιας βιβλιοθήκης Κανονισµός ειδικής βιβλιοθήκης Κανονισµός σχολικής βιβλιοθήκης Κανονισµός δηµοτικής βιβλιοθήκης Κανονισµός υπηρεσίας αρχείων Για κάθε θέµα, θα καταγράψετε την υπάρχουσα κατάσταση σε συγκεκριµένη ελληνική βιβλιοθήκη, αρχείο ή κέντρο πληροφόρησης, µε επί τόπου επίσκεψη όπου είναι δυνατόν και/ή µε πρόσβαση µέσω ιαδικτύου στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Ταυτόχρονα, θα αναζητήσετε την υπάρχουσα κατάσταση σε ξένη βιβλιοθήκη, όπως καταγράφεται σε δηµοσίευµα ή στο ιαδίκτυο. Θα σχολιάσετε κάθε περίπτωση και θα συγκρίνετε την εικόνα στην ελληνική και στην αντίστοιχη ξένη βιβλιοθήκη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συµπλήρωση των θεµάτων. Η εργασία θα καλύπτει το 40% της συνολικής βαθµολογίας. Ηµεροµηνία παράδοσης : 6 Μαϊου Παρακαλώ να συµπληρώσετε στο σχετικό έντυπο που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη τα ονόµατα κάθε οµάδας στο αντίστοιχο θεµατικό πεδίο, το αργότερο µέχρι τις 18/3/2003. εν θα γίνουν δεκτές εργασίες µετά το τέλος των µαθηµάτων του εξαµήνου. Συνιστάται να γίνει αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση Στην περίπτωση αυτή, το θέµα του µηνύµατος θα είναι: Β390 οµάδα [Χ], όπου Χ θα είναι ο αριθµός της οµάδας στη σχετική λίστα. 20

21 Β390 Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών - Εργασία 1. Κανονισµός ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 2. Οργανόγραµµα ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 3. Κανονισµός δηµόσιας βιβλιοθήκης 4. Οργανόγραµµα δηµόσιας βιβλιοθήκης 5. Οργανόγραµµα ειδικής βιβλιοθήκης 6. Κανονισµός ειδικής βιβλιοθήκης 7. Οργανόγραµµα σχολικής βιβλιοθήκης 8. Οργανόγραµµα δηµοτικής βιβλιοθήκης 9. Οργανόγραµµα υπηρεσίας αρχείων 10. Κανονισµός υπηρεσίας αρχείων 11. Οργανόγραµµα κέντρου πληροφόρησης 12. Κανονισµός σχολικής βιβλιοθήκης 13. Κανονισµός δηµοτικής βιβλιοθήκης 21

22 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Εξεταστική Ιουνίου - ευτέρα 23/6/2003 Στ Εξάµηνο Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών Θέµα 1 ον ιδάσκουσα : Κατερίνα Τοράκη Α) Ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης SWOT και ποια στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό. Β) Σε ποιους τοµείς µπορεί να εφαρµόζεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους από µια βιβλιοθήκη. ιατυπώστε και την προσωπική σας άποψη. Θέµα 2 ον Α) Τι είναι το οργανόγραµµα. ώστε ένα παράδειγµα τµηµατοποίησης µιας βιβλιοθήκης της επιλογής σας µε την αντίστοιχη παρουσίαση σε οργανόγραµµα. Β) Πώς διακρίνονται το µοντέλο πρόσβασης από το µοντέλο ιδιοκτησίας στην οργάνωση µίας βιβλιοθήκης. Θέµα 3 ον Α) Πώς ορίζεται η διαχείριση της αλλαγής και ποια µπορεί να είναι η συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή. Αναφέρετε δυνατότητες πρόληψης σχετικών προβληµάτων. Β) Ποια στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία µίας πληροφοριακής µονάδας *** Από τα παραπάνω τρία (3) θέµατα, να απαντήσετε µόνο στα δύο. Καλή επιτυχία 22

23 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Εξεταστική Σεπτεµβρίου Στ Εξάµηνο Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών ιδάσκουσα : Κατερίνα Τοράκη Θέµα 1 ον Α) Τι είναι το οργανόγραµµα. ώστε ένα παράδειγµα τµηµατοποίησης µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης µε την αντίστοιχη παρουσίαση σε οργανόγραµµα. (βαθµοί 1,5/6) Β) Σε ποιους τοµείς µπορεί να εφαρµόζεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους από µια βιβλιοθήκη. ιατυπώστε και την προσωπική σας άποψη. (βαθµοί 1,5/6) Θέµα 2 ον Α) Ποια στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία µίας πληροφοριακής µονάδας. (βαθµοί 1,5/6) Β) Πώς διακρίνονται το µοντέλο πρόσβασης από το µοντέλο ιδιοκτησίας στην οργάνωση µίας βιβλιοθήκης. (βαθµοί 1,5/6) Θέµα 3 ον Α) Πώς ορίζεται η διαχείριση της αλλαγής και ποια µπορεί να είναι η συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή. Αναφέρετε δυνατότητες πρόληψης σχετικών προβληµάτων. (βαθµοί 1,5/6) Β) ώστε τα σηµαντικότερα σηµεία που µπορεί να περιλαµβάνονται σε ένα κανονισµό βιβλιοθήκης. (βαθµοί 1,5/6) *** Από τα παραπάνω τρία (3) θέµατα, να απαντήσετε µόνο στα δύο. Καλή επιτυχία 23

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Κατερίνα Τοράκη 2003 2004 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, η εξοικείωση των χρηστών με καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης»

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας. Διατριβή. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Κατερίνα Τοράκη

Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας. Διατριβή. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Κατερίνα Τοράκη Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Διατριβή Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος Κατερίνα Τοράκη Οργάνωση, δομή και χαρακτηριστικά της εικονικής βιβλιοθήκης Εποπτεύων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υποδοµών και Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήµατος ιαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ ΖΥΥ), που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος Χανιά 2008 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γριντάκης Ελευθέριος ΑΜ: 3431 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 1 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 5 αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 2 Αποτίµηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 1.2 Πεδίο δράσεως του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (LOGISTICS) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(BUSSINES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής 2013 Πρόλογος Θα ήθελα να αρχίσω με τα λόγια του φίλου και συναδέλφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα