Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003

2 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις 6 ου εξαµήνου Κατερίνα Τοράκη

3 Εισαγωγή Σύστηµα είvαι τo σύvoλo διασυvδεδεµέvωv στοιχείων πoυ εvεργoύv ως σύvoλo για έvα κoιvό στόχo. εισροές (iputs) διαδικασίες µετασχηµατισµού (transformation) εκροές (outputs) Οργάνωση: µία δοµηµένη διαδικασία, στην οποία άνθρωποι, πόροι, δοµή και στόχοι βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Περιβάλλον (=εξωτερικό περιβάλλον): εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το σύστηµα, χωρίς αυτό να µπορεί να τους ελέγξει. ιακρίνονται σε πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι: πηγές προϊόντων και υλικών (προµηθευτές), πελάτες/χρήστες (προϊόντων και υπηρεσιών), νοµοθεσία, πολιτική, τεχνική υποδοµή κ.ά. Πόροι: τα µέσα (εισροές) που διαθέτει ο οργανισµός για την επίστευξη των στόχων του (εγκαταστάσεις, άνθρωποι, οικονοµικοί πόροι ιοίκηση: η λειτουργία του σχεδιασµού, προγραµµατισµού και ελέγχου του συστήµατος ενός οργανισµού, προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί του. Βασική είναι η αρχή της ανάδρασης ή ανατροφοδότησης (feedback) του συστήµατος, η οποία 3

4 αποτελεί διορθωτική δράση, όταν γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους στόχους και παρατηρούνται αποκλίσεις. Ιστορία της ιοίκησης. (βλέπε: Κανελλόπουλος, Χ. Μάνατζµεντ Αποτελεσµατική ιοίκηση σε Επιχειρήσεις, Οργανισµούς και Υπηρεσίες. Αθήνα, 1995, σελ ). Για τη διοίκηση ενός οργανισµού, απαιτούνται διερεύνηση του περιβάλλοντος, στρατηγικός σχεδιασµός, οικονοµική διαχείριση. 4

5 ιερεύνηση του περιβάλλοντος 1 (βλέπε παραπάνω σχήµα) Οι παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζουν τον οργανισµό είναι: 2 Οικονοµικές συνθήκες ιαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων Γεωγραφική θέση Βαθµός τεχνολογικής ολοκλήρωσης και καινοτοµίας Ιστορική ανάπτυξη (τόσο της βιβλιοθήκης όσο και του παραπάνω οργανισµού) Πελάτες και αγορές ηµογραφικά πρότυπα Αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις ιαβάθµιση της αγοράς Κοινωνικο-πολιτιστικές συνθήκες Πολιτικό κλίµα Αντίστοιχα, τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι: Οργανωτική δοµή Κουλτούρα Μέθοδος διοίκησης Αξίες Επικοινωνία Χρήση τεχνολογίας Στοιχεία που επηρεάζουν την επιβίωση ή/και παραπέρα ανάπτυξή του συστήµατος είναι οι δυνατότητες (strengths) και οι αδυναµίες του (weaknesses), οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats), τα οποία και εξετάζονται στο πλαίσιο της λεγόµενης SWOT ανάλυσης (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Οι δυνατότητες και οι αδυναµίες σχετίζονται µε παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα, η χρήση ή όχι της τεχνολογίας, το εύρος εξυπηρέτησης, το βάθος θεµατικής κάλυψης κλπ. Ευκαιρίες και απειλές αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. χρήση ιαδικτύου, εµπόδια στη λειτουργία κλπ). 1 Prytherch, P. (ed.). Handbook of Library and Information Management. Aldershot: Gower, Bryson, J. Managing Information Services: an Integrated Approach. Aldershot: Gower,

6 Στρατηγικός σχεδιασµός * Είναι µια συνεχής διαδικασία, που περιλαµβάνει το σχεδιασµό των στρατηγικών στόχων του οργανισµού και τον καταµερισµό των πόρων του, µε βάση την αποστολή και τις προτεραιότητες που θέτει. Κατά µία άποψη, ο στρατηγικός σχεδιασµός µπορεί να υλοποιηθεί, χρησιµοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις ταυτόχρονα, και συγκεκριµένα µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω: Επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) στόχοι, πρόβλεψη αλλαγών στη στρατηγική κλπ -> από πάνω προς τα κάτω Μελέτη του υπάρχοντος συστήµατος έρευνες, καταγραφή και έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης, αξιολόγηση -> από κάτω προς τα πάνω Το στρατηγικό σχέδιο (strategic plan) είναι η γραπτή έκθεση αποτέλεσµα του στρατηγικού σχεδιασµού και περιλαµβάνει τα παρακάτω: όραµα και αποστολή του οργανισµού (επιθυµητή κατάσταση, αποτελέσµατα σε σχέση και µε την αποστολή του παραπάνω οργανισµού στον οποίο ανήκει, κρίσιµοι παράγοντες διάκρισης από αντίστοιχους άλλους οργανισµούς) έλεγχο της κατάστασης (προσδιορισµό των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων επίδρασης, εκτίµηση πόρων, ανάλυση SWOT) εκτίµηση αναγκών (καταγραφή και σύγκριση υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση µε επιθυµητή, πρόβλεψη µελλοντικών αναγκών, σύγκριση επιθυµιών µε ανάγκες) αντικειµενικούς στόχους (ιεράρχηση κατά σειρά σε: στρατηγικούς στόχους 2-5 χρόνων, λειτουργικούς στόχους 1-2 χρόνων, προγράµµατα, δραστηριότητες, εργασίες 1-12 µηνών) προγράµµατα (αποτελέσµατα αποφάσεων, αλλά όχι τεχνικές για υλοποίηση των αποφάσεων, σύνδεση στρατηγικών υλοποίησης µε σχέδια δράσης, οργανωτικής δοµής µε προγραµµατική δοµή) αξιολόγηση των προγραµµάτων Προτάσεις µελέτης στρατηγικού σχεδίου σε µια βιβλιοθήκη: Πρόταση 1: Στοιχεία κάθε βιβλιοθήκης: πόροι και υπηρεσίες. Πόροι: * (βλέπε και σχετικές φωτοτυπίες) 6

7 o Βασική συλλογή (θεµατικές κατηγορίες, κατηγορίες πηγών) o Μορφές διάθεσης (βιβλία, περιοδικά, ιστοσελίδες, CDROM, φωτογραφίες) Υπηρεσίες: o Υπηρεσίες στους χρήστες (συνδροµές, βιβλιογραφικές έρευνες, δανεισµός, ) o Υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης (δικτυακοί τόποι, δίκτυα, κατάλογοι, δελτία ) Με βάση τα παραπάνω, κατάστρωση προγραµµάτων και διατύπωση δραστηριοτήτων και αναλυτικών εργασιών για υλοποίηση (π.χ. για να υπάρξει εξυπηρέτηση των αποµακρυσµένων χρηστών, απόφαση για δηµιουργία ιστοσελίδων) Καθορισµό ρόλων και υπευθυνοτήτων, περιγραφή εργασιών (job description) Πρόταση 2: Προσδιόρισε την αξία που πρόκειται να προστεθεί στον παραπάνω οργανισµό Εκτίµηση ευκαιριών (παρούσα κατάσταση σε προϊόντα, υπηρεσίες και πόρους και αντίστοιχα επιθυµητή κατάσταση) Σχεδίασε τους στρατηγικούς χάρτες Προσδιόρισε το σύστηµα µέτρησης 7

8 Τµηµατοποίηση οργάνωσης Κάθε οργάνωση χωρίζεται σε υποενότητες (διευθύνσεις, τοµείς, τµήµατα, γραφεία) για τους παρακάτω λόγους: Εξειδίκευση της εργασίας (ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα και οµάδες ατόµων, ανάλογα µε προσόντα, εκπαίδευση, ανάγκες, δραστηριότητες κλπ) Τυποποίηση διαδικασιών (διαµόρφωση διαδικασιών µε ορισµένο τρόπο) Συντονισµός καθηκόντων (ενοποίηση δραστηριοτήτων των ατόµων κάθε υποενότητας) Εξουσία Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατασκευάζονται το οργανόγραµµα (organizational chart) και η περιγραφή των καθηκόντων (job description) σε κάθε οργάνωση. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά µίας τυπικής οργάνωσης (formal organization). Η άτυπη οργάνωση (informal organization) περιλαµβάνει ανάµεσα στα άλλα: Την προσωπικότητα των ατόµων (personality) Τις άτυπες οµάδες, που δηµιουργούνται στη βάση αµοιβαίων υποχρεώσεων ή/και συµφερόντων Οργανόγραµµα Είναι η γραφική αναπαράσταση της τυπικής (ιεραρχικής) δοµής ενός οργανισµού, όπου παρουσιάζονται οι λειτουργίες και οι θέσεις των µελών του και κατανοούνται οι σχέσεις επικοινωνίας και εξουσίας ανάµεσά τους. Συχνά ονοµάζεται και οδικός χάρτης (roadmap), µε την έννοια ότι, µε τη βοήθεια γραµµών και συµβόλων, βοηθάει στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήµατος (χωρίς να αποτελεί το ίδιο το σύστηµα βέβαια). Περιεχόµενα οργανογράµµατος 1 : Τι περιλαµβάνει ένα Οργανόγραµµα Τις θέσεις µέσα στην οργάνωση Το άτοµο που κατέχει κάθε θέση Τις άµεσες (γραµµικές) σχέσεις αναφοράς Τις λειτουργικές & συµβουλευτικές (µη γραµµικές) σχέσεις αναφοράς Τι δεν περιλαµβάνει ένα Οργανόγραµµα Ποιος πραγµατικά δουλεύει και µε ποιον για να γίνει κάποιο έργο Πιος έχει και ποιος δεν έχει την πραγµατική εξουσία, επιρροή και ηγετική ικανότητα µέσα στην οργάνωση Πώς δουλεύει η οργάνωση και κάθε τµήµα 1 Πανηγυράκης, Γ. Στρατηγική διοίκηση επώνυµου προϊόντος. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Σταµούλης,

9 Η οργανωτική µορφή µπορεί να επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: Εσωτερικοί παράγοντες: Μέγεθος οργάνωσης Ποικιλία υπηρεσιών/προϊόντων Χαρακτηριστικά προσωπικού Νοοτροπία/αξίες Ποιότητα διοίκησης Γεωγραφική διασπορά Στόχοι/στρατηγικές Εξωτερικοί παράγοντες: Τεχνολογία Σταθερότητα αγοράς Αβεβαιότητα οµή του κλάδου Ανταγωνισµός ιανοµή ιοικητική παράδοση/νοµοθεσία Τρόποι οργανωτικής δοµής: Με βάση τις λειτουργίες Με βάση τα προϊόντα Με βάση τις γεωγραφικές περιοχές Με συνδυασµό των παραπάνω Η οργανωτική δοµή ως κοινωνικό σύστηµα και ως τεχνικό σύστηµα Κουλτούρα του οργανισµού δεν είναι το οργανόγραµµα, ούτε το εγχειρίδιο εργασιών, είναι ένα σύνολο στάσεων, συµπεριφορών και αξιών οι οποίες καθοδηγούν και ασκούν επίδραση στις δράσεις του οργανισµού εντάσσεται στο κοινωνικό σύστηµα του οργανισµού Τυπολογία οργανισµών (Charles Handy, Understanding Organizations ) σε σχέση µε την κουλτούρα (ψυχολογία οργανισµών): Κουλτούρα δύναµης (power culture) προφορική επικοινωνία, ρόλος ατόµων, κρίνονται από τα αποτελέσµατα, κατάλληλη για µικρούς οργανισµούς, µοιάζει µε ιστό αράχνης, θα σπάσει αν γίνει πολύ µεγάλος Κουλτούρα ρόλων (role culture) κατάλληλη για µεγάλους οργανισµούς µε σταθερό περιβάλλον και ιεραρχική δοµή, παρέχει ασφάλεια και προβλεψιµότητα, επηρεάζεται όµως από τις µεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον Κουλτούρα εργασιών, καθηκόντων (task culture) βασίζεται στις εργασίες που πρέπει να γίνονται, εργασία σε οµάδες, σηµασία στην εξειδίκευση, 9

10 δίκτυα, κατάλληλη όταν χρειάζεται ευελιξία, προσαρµοστικότητα, συχνά απαιτείται έλεγχος από τη διοίκηση, οπότε µετατρέπεται σε κουλτούρα ρόλων ή δύναµης. Κουλτούρα του ατόµου (person culture) καλείται να εξυπηρετήσει την οµάδα των ατόµων του αντίστοιχου οργανισµού (π.χ. συγκεκριµένη κοινότητα, επαγγελµατική οµάδα κλπ). 10

11 Οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών πληροφόρησης Είναι οι υπηρεσίες µε τις οποίες επιτυγχάνεται η αξιοποίηση και η προώθηση της βιβλιοθήκης και των συλλογών της. ύο επίπεδα παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών: Απ ευθείας παροχή υπηρεσιών (reactive) Αντιµετώπιση προδοκιών ζήτησης και συνεργασία του προσωπικού µε τους χρήστες (proactive) Στην πρώτη περίπτωση, περιλαµβάνονται λειτουργίες όπως: δανεισµός, διαδανεισµός, εξυπηρέτηση χρηστών, τρέχουσα ενηµέρωση, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών, βιβλιογραφική αναζήτηση. (πάνω στην ώρα - just-in-time) Στη δεύτερη περίπτωση, µπορεί να περιλαµβάνονται: εκπαίδευση χρηστών, συµµετοχή στο σχεδιασµό προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, κατάρτιση προσωπικού, συνεργασία µε το προσωπικό των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων για την προετοιµασία βιβλιογραφικών οδηγών και εργασιών των φοιτητών, συµµετοχή σε επιτροπές κλπ. (για την περίπτωση - just-in-case) Γενικά, στην πρώτη περίπτωση, η αντίδραση (reaction) από τη βιβλιοθήκη έρχεται όταν τίθεται το ερώτηµα. Για το λόγο αυτό, οι αντίστοιχες υπηρεσίες σχεδιάζονται, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα ερωτήµατα µόλις τεθούν. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, οι βιβλιοθηκονόµοι προβλέπουν τι ερωτήµατα µπορεί να τεθούν και εκ των προτέρων σχεδιάζουν, υλοποιούν και προωθούν αντίστοιχες λειτουργίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι και στο πρώτο επίπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης πρωτοβουλίας κατά περίπτωση. Αντίθετα, µπορεί για παράδειγµα να υπάρχει παρακολούθηση και υποβοήθηση των χρηστών κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στους υπολογιστές ή περιδιάβασης στα βιβλιοστάσια. Οµοιότητες διαφορές (;) Νέοι ρόλοι βιβλιοθηκών & βιβλιοθηκονόµων τεχνολογία, δίκτυα διαδίκτυο πολλοί διαθέτες πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών ολοκληρωµένη πρόσβαση και υποστήριξη αλλαγές στις µεθόδους διδασκαλίας βιβλιοθήκες ως οργανώσεις µάθησης ωράρια λειτουργίας; εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων χρηστών συνεργασία µε φορέα (ακαδηµαϊκό ίδρυµα, διοίκηση-επιτροπές φορέα) προσωποποιηµένες υπηρεσίες (SDI) εκπαίδευση χρηστών στρατηγικός σχεδιασµός έρευνες χρηστών ανασχεδιασµός (re-engineering) 11

12 Περιγραφή εργασιών - κατανοµή αρµοδιοτήτων Ρόλος των ειδικών βιβλιοθηκονόµων (subject librarians) Ολοκλήρωση εργασιών (πληροφοριακές εργασίες, υποστήριξη λογισµικού κλπ) και οργάνωση - διαχείριση της αλλαγής, αλλαγή κουλτούρας Μοντέλα οργάνωσης- πλεονεκτήµατα & προβλήµατα: Πολλά σηµεία εξυπηρέτησης (θεµατικά κατανεµηµένα) µικρά και προσωποποιηµένα Ένα σηµείο εξυπηρέτησης µεγάλο και πιο οικονοµικό Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε επιγραµµική (online) επικοινωνία (Ask a Librarian, Ρωτήστε µας) ποιος & τι Εικονική εξυπηρέτηση (Virtual Reference Desk, Frequently Asked Questions FAQ) Ηλεκτρονικά µαθήµατα αναζήτησης πληροφοριών, τεχνικές ανάκτησης Υπηρεσίες (συµπλήρωση φορµών, αποστολή αιτηµάτων για διαδανεισµό, κράτηση βιβλίου, κράτηση θέσης κλπ) Τρέχουσα ενηµέρωση push & pull Just-in-time Κόστος Χρόνος Ποσοστό ικανοποίησης Εικονικές βιβλιοθήκες βιβλιοθήκες χωρίς τοίχους - υβριδικές βιβλιοθήκες Μοντέλο ιδιοκτησίας - Μοντέλο πρόσβασης Ηλεκτρονικά περιοδικά Τιµολογιακή πολιτική Άδειες χρήσης & πρόσβασης 12

13 Οργάνωση και διοίκηση των τεχνικών υπηρεσιών Είναι οι εργασίες µε τις οποίες γίνεται η απόκτηση, επεξεργασία, καταχώριση, διατήρηση των πόρων µιας βιβλιοθήκης. Ανάπτυξη συλλογών (προσκτήσεις), καταλογογράφηση, ταξινόµηση και θεµατική ανάλυση, τεκµηρίωση, διαχείριση περιοδικών, διαχείριση βάσεων δεδοµένων, βιβλιοδεσία, συντήρηση. Κατηγορίες και µορφές δεδοµένων Ηλεκτρονικοί πόροι διαχείριση συνεργασίες κοινοπραξίες Προσωπικό ιοικητική / οικονοµική διαχείριση Ανάπτυξη συλλογών διαχείριση συλλογών -> διαχείριση περιεχοµένου πρόσβαση όλων των χρηστών σε πόρους (τοπικούς ή όχι, ελεύθερα ή όχι) όροι πρόσβασης και άδειες χρήσης κόστος έντυπων/ηλεκτρονικών περεχόµενο (βιβλιογρφαικό/πλήρες κείµενο/άλλες µορφές Περιοδικά - Ηλεκτρονικά περιοδικά Καταλογογράφηση marc 856 άλλα πρότυπα µεταδεδοµένων εσωτερική καταλογογράφηση και προµήθεια έτοιµων εγγραφών - outsourcing Τεκµηρίωση - βάσεις δεδοµένων Συντήρηση βιβλιοδεσία - διατήρηση Πληροφορική διαχείριση τοπικά δίκτυα σταθµοί εργασίας διαδίκτυο ολοκλήρωση συστήµατα βιβλιοθήκης (κατάλογοι) διαχείριση παλαιών και νέων συλλογών και νέων περιβαλλόντων αρχιτεκτονικές (ολοκήρωση / διαχωρισµός) Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων Υποστήριξη χρηστών Τεκµηρίωση 13

14 ιοίκηση τοπικού δικτύου υπολογιστών (lan or intranet management) Βλέπε φωτοτυπίες Ανάθεση εργασιών σε τρίτους (Outsourcing) Βλέπε φωτοτυπίες ιοίκηση ανθρώπινων πόρων (Human resources management) Βλέπε φωτοτυπίες Οικονοµικά ζητήµατα Προϋπολογισµός, τιµολογιακή πολιτική (Budgeting & pricing issues) Βλέπε φωτοτυπίες 14

15 ιαχείριση της αλλαγής (Change management) * "Ο Οργαvισµός πoυ δεv έχει κάvει τηv αλλαγή βασικό µέρoς της στρατηγικής και oργάvωσης τoυ, έχει ήδη υπoγράψει τηv διαθήκη τoυ. Η µόvη ερώτηση πoυ πρoκύπτει είvαι πότε και πώς θα γίvει η κηδεία" Αλλά: Αλλαγή : "Αλλαγή για τηv αλλαγή, µπoρεί vα κάvει περισσότερo κακό παρά καλό" Προβλήµατα στη διαδικασία αλλαγής Αφoρά: µεταβoλή σε µία απλή λειτoυργία της υπηρεσίας πληροφόρησης ή µια ριζική αλλαγή τoυ συστήµατoς πoυ vα oδηγεί σε χρήση vέωv µεθόδωv και τεχvικώv εργασίας (π.χ. αλλαγή ταξιvoµικoύ συστήµατoς, πρoσαρµoγή µεταβoλώv συστήµατoς Dewey / µετατρoπή σε αυτoµατoπoιηµέvo σύστηµα, κατάργηση τωv καρτελώv αvαζήτησης) Αvτιµετωπίζεται διαφoρετικά Αφoρά τη συµπεριφoρά τωv αvθρώπωv αλλά και πρoβλήµατα πoυ πρoκύπτoυv µε τηv εφαρµoγή και χρήση vέωv τεχvικώv, vέωv µηχαvήµατωv κλπ Απευθύvεται: στo πρoσωπικό της υπηρεσίας πληροφόρησης, στov υπεύθυvo, στηv παραπάvω ιoίκηση, στoυς τελικoύς χρήστες (vέoι ρόλoι και απαιτήσεις / αvάγκη καταvόησης και επικoιvωvίας / αvάγκη υπoστήριξης / vέoι τρόπoι πληρoφόρησης, αvάγκη εκπαίδευσης) Είvαι πρoγραµµατισµέvη ή έκτακτη Απαιτεί πρoσoχή σε όλα τα στάδια της αλλαγής τoυ συστήµατoς Αρµόδιoς για τηv παρακoλoύθηση και αvτιµετώπιση τωv πρoβληµάτωv πoυ πρoκύπτoυv είvαι o υπεύθυvoς τoυ έργoυ σε συvεργασία µε τov υπεύθυvo (διευθυvτή) της π.µ. Στηv περίπτωση µελέτης και σχεδιασµoύ τoυ vέoυ συστήµατoς από αvαλυτή, απαιτείται η συvεργασία µαζί τoυ. Γιατί αλλαγή; (Κίvητρα) Αvαvέωση Εφαρµoγή µεταβoλώv σε ύπάρχov σύστηµα (για βελτίωση απoδoτικότητας, συµβατότητα µε άλλoυς, διoρθώσεις κλπ) * Βλέπε και φωτοτυπίες 15

16 Αvάγκη/Απαίτηση για vέες εφαρµoγές όπως πρoκύπτει από σχετική µελέτη Πρoσαρµoγή σε καταστάσεις πoυ oρίζovται από παραπάvω (π.. επoπτεύovτα oργαvισµό, oικovoµικές/πoλιτικές/κoιvωvικές συvθήκες) Παράπovα / Iδέες / Πρoτάσεις από τoυς χρήστες Εγκατάσταση vέoυ εξoπλισµoύ (υπoλoγιστές, µηχαvήµατα fax/microfiche, modem, δίκτυα) Πιθανή συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή Φόβoς τoυ αγvώστoυ / Φόβoς τωv µηχαvώv / αvασφάλεια / διαφoρετική άπoψη / άγvoια / αvαµεvόµεvη αvτίδραση * Θετική Εvθoυσιώσης συvεργασία και υπoστήριξη Συvεργασία * Απoδoχή Συvεργασία κάτω από τηv πίεση της ιoίκησης Απoδoχή Παθητική παραίτηση Αδιαφoρία * Αδιαφoρία Απάθεια Εργάζεται κατόπιv εvτoλώv Οπισθoδρoµική συµπεριφoρά * Παθητική εv µαθαίvει Αδιαφoρία ιαµαρτύρεται Κάvει όσo γίvεται λιγότερα * Εvεργητική Ελαττώvει δραστηριότητα Αδιαφoρία Πρoσωπική υπoχώρηση Κάvει "σφάλµατα" Κατηγoρεί (µπoϋκoτάρει) - Από τηv αρχή της αvάλυσης εvός έργoυ, πρέπει vα έχoυv γίvει καθαρoί oι στόχoι τoυ, vα υπάρχει η επικoιvωvία µε τo πρoσωπικό και πρώτα απόλα vα εξασφαλίζεται η ασφάλεια εργασίας. - Η ευθύvη για τηv επιτυχία τoυ συστήµατoς αvήκει και στoυς µελετητές τoυ και στoυς χρήστες τoυ. - Καvέvα σύστηµα δεv θεωρείται επιτυχηµέvo άv δεv γίvει απoδεκτό από τoυς χρήστες τoυ. Επικoιvωvία σε τέτoιo βαθµό ώστε vα δίvεται η πρoειδoπoίηση για τυχόv πρoβλήµατα πoυ µπoρoύv vα παρoυσιασθoύv. 16

17 - Ευκαιρία για τo πρoσωπικό σε oυσιαστική συµµετoχή στη λήψη απoφάσεωv - Πρόκληση για επαγγελµατική επιτυχία/ικαvoπoίηση - Καταµερισµός της εργασίας - Πρoσoχή στη διατήρηση ηθικoύ και κιvήτρωv - Αvαγvώριση, Επιβράβευση - Αvoικτή και έvτιµη πληρoφόρηση στo πρoσωπικό - Οσo περισσότερoς χρόvoς διατίθεται για συζήτηση, τόσo µικρότερη αvτίσταση - Μικρές αvθρώπιvες αλλαγές επιφέρoυv µεγάλες αλλαγές στo σύστηµα. Οι άvθρωπoι έχoυv τηv τάση vα πρoτείvoυv διαρκώς αλλαγές. χρειάζεται σφιχτό πρόγραµµα - χρovoδιάγραµµα εργασιώv. Εκπαίδευση πρoσωπικoύ Αυτoπεπoίθηση πρoσωπικoύ "Αυτό πoυ έχoυµε vα κάvoυµε είvαι vα βoηθήσoυµε τoυς αvθρώπoυς vα επιτύχoυv τoυς πρoσωπικoύς τoυς στόχoυς καθόσov βoηθoύv τov oργαvισµό vα επιτύχει τoυς στόχoυς τoυ"!!! Ο υπεύθυvoς: - Εχει καθoρισµέvη στρατηγική (τι;) και oργαvώvει τη λήψη απoφάσεωv και υλoπoίηση από τα κάτω πρός τα πάvω (πώς;) - Οι βραχυπρόθεσµες αλλαγές δεv oδηγoύv πάvτα σε αλλαγές της στρατηγικής / µακρoπρόθεσµωv στόχωv - Είvαι σηµαvτικό vα πρoβλεφθεί η χρovική στιγµή και η διάρκεια σχεδιασµoύ και υλoπoίησης τωv αλλαγώv - Να κερδίσει τηv εµπιστoσύvη τoυ πρoσωπικoύ - Να πείσει (ή πιέσει;) τo πρoσωπικό - Να oρίσει µε σαφήvεια καθήκovτα και αρµoδιότητες - Καταvoεί ότι τo πρoσωπικό θα καταβάλει µεγαλύτερη πρoσπάθεια / ότι θα κoυραστεί / oτι θα αvτιδράσει 17

18 Εργασία σε oµάδες Συχvές συvαvτήσεις Καλύτερες διαπρoσωπικές σχέσεις Ευvoϊκότερη στάση απέvαvτι στηv εργασία και τις αλλαγές Καλύτερo απoτέλεσµα Η συvoχή της oµάδας: Πόσo εύκoλη; Εξαρτάται από: - Σκoπoύς (κoιvoί;) - Πρoσωπικότητα, oµoγέvεια, εvδιαφέρovτα - Επικoιvωvία, συvτovισµό µε άλλες oµάδες - Κατάσταση (π.χ. ηλικία ατόµωv, ειδικoί, επιτυχηµέvoι) - Απειλές (αvτίσταση στις αλλαγές) - Εξωτερικές πιέσεις - Μέγεθoς oµάδας Εκπαίδευση πρoσωπικoύ Από τov υπεύθυvo τoυ συστήµατoς: * Τεκµηρίωση - Οδηγίες λειτoυργίας τoυ vέoυ συστήµατoς µε: στόχoυς / σχηµατική παρoυσίαση / περιγραφή * Κoιvές παρoυσιάσεις τωv vέωv εφαρµoγώv * Ειδικές παρoυσιάσεις τωv διαφόρωv εφαρµoγώv αvάλoγα µε αρµoδιότητες, καθήκovτα, επίπεδα γvώσης/καταvόησης * Εκπαίδευση στη χρήση τωv µηχαvηµάτωv * Εκπαίδευση στη λειτoυργία τoυ συστήµατoς * Συvεχής εκπαίδευση Επίσης: Παρακoλoύθηση σεµιvαρίωv/άλλωv εκδηλώσεωv εκτός π.µ. Χρήστες Σ'αυτoύς τελικά απευθύvεται όπoια αλλαγή. Αvάγκη vα καταvoήσoυv τoυς λόγoυς τωv πρoβληµάτωv πoυ έχoυv πρoκύψει. 18

19 Μέτρα: ηµόσιες Σχέσεις ηµoσιoπoίηση δραστηριoτήτωv / αλλαγώv / στόχωv Εκπαίδευση Εvηµερωτικό υλικό ιαφηµιστικό υλικό (αφίσες, σελιδoδείκτες, στυλό) Αλλα προβλήµατα - Στηv εφαρµoγή τωv καvόvωv/πρoτύπωv - Στη λειτoυργία και συvτήρηση τωv υπoλoγιστώv (καλές σχέσεις και συχvή επαφή µε τηv πρoµηθεύτρια εταιρεία/µε τo τµήµα πληροφορικής τoυ oργαvισµoύ) - Στις τηλεπικoιvωvίες (όπως παραπάvω/µε ΟΤΕ)... "Αvεπιτυχής είvαι η αλλαγή όταv υπαρχει ισχυρή αvάδραση (feedback) µε τη µoρφή παραπόvωv ή διαµαρτυριώv αλλά και όταv δεv υπάρχει καθόλoυ αvάδραση" 19

20 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Β390 Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Εργασία Στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση της πρακτικής που ακολουθείται σε ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες στην οργάνωση και διοίκηση. Συγκεκριµένα, θα δηµιουργήσετε οµάδες έως 5 ατόµων και θα διερευνήσετε ένα από τα παρακάτω ζητήµατα: Οργανόγραµµα ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα δηµόσιας βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα ειδικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα σχολικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα δηµοτικής βιβλιοθήκης Οργανόγραµµα υπηρεσίας αρχείων Οργανόγραµµα κέντρου πληροφόρησης Κανονισµός ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης Κανονισµός δηµόσιας βιβλιοθήκης Κανονισµός ειδικής βιβλιοθήκης Κανονισµός σχολικής βιβλιοθήκης Κανονισµός δηµοτικής βιβλιοθήκης Κανονισµός υπηρεσίας αρχείων Για κάθε θέµα, θα καταγράψετε την υπάρχουσα κατάσταση σε συγκεκριµένη ελληνική βιβλιοθήκη, αρχείο ή κέντρο πληροφόρησης, µε επί τόπου επίσκεψη όπου είναι δυνατόν και/ή µε πρόσβαση µέσω ιαδικτύου στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Ταυτόχρονα, θα αναζητήσετε την υπάρχουσα κατάσταση σε ξένη βιβλιοθήκη, όπως καταγράφεται σε δηµοσίευµα ή στο ιαδίκτυο. Θα σχολιάσετε κάθε περίπτωση και θα συγκρίνετε την εικόνα στην ελληνική και στην αντίστοιχη ξένη βιβλιοθήκη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συµπλήρωση των θεµάτων. Η εργασία θα καλύπτει το 40% της συνολικής βαθµολογίας. Ηµεροµηνία παράδοσης : 6 Μαϊου Παρακαλώ να συµπληρώσετε στο σχετικό έντυπο που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη τα ονόµατα κάθε οµάδας στο αντίστοιχο θεµατικό πεδίο, το αργότερο µέχρι τις 18/3/2003. εν θα γίνουν δεκτές εργασίες µετά το τέλος των µαθηµάτων του εξαµήνου. Συνιστάται να γίνει αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση Στην περίπτωση αυτή, το θέµα του µηνύµατος θα είναι: Β390 οµάδα [Χ], όπου Χ θα είναι ο αριθµός της οµάδας στη σχετική λίστα. 20

21 Β390 Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών - Εργασία 1. Κανονισµός ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 2. Οργανόγραµµα ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 3. Κανονισµός δηµόσιας βιβλιοθήκης 4. Οργανόγραµµα δηµόσιας βιβλιοθήκης 5. Οργανόγραµµα ειδικής βιβλιοθήκης 6. Κανονισµός ειδικής βιβλιοθήκης 7. Οργανόγραµµα σχολικής βιβλιοθήκης 8. Οργανόγραµµα δηµοτικής βιβλιοθήκης 9. Οργανόγραµµα υπηρεσίας αρχείων 10. Κανονισµός υπηρεσίας αρχείων 11. Οργανόγραµµα κέντρου πληροφόρησης 12. Κανονισµός σχολικής βιβλιοθήκης 13. Κανονισµός δηµοτικής βιβλιοθήκης 21

22 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Εξεταστική Ιουνίου - ευτέρα 23/6/2003 Στ Εξάµηνο Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών Θέµα 1 ον ιδάσκουσα : Κατερίνα Τοράκη Α) Ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης SWOT και ποια στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό. Β) Σε ποιους τοµείς µπορεί να εφαρµόζεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους από µια βιβλιοθήκη. ιατυπώστε και την προσωπική σας άποψη. Θέµα 2 ον Α) Τι είναι το οργανόγραµµα. ώστε ένα παράδειγµα τµηµατοποίησης µιας βιβλιοθήκης της επιλογής σας µε την αντίστοιχη παρουσίαση σε οργανόγραµµα. Β) Πώς διακρίνονται το µοντέλο πρόσβασης από το µοντέλο ιδιοκτησίας στην οργάνωση µίας βιβλιοθήκης. Θέµα 3 ον Α) Πώς ορίζεται η διαχείριση της αλλαγής και ποια µπορεί να είναι η συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή. Αναφέρετε δυνατότητες πρόληψης σχετικών προβληµάτων. Β) Ποια στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία µίας πληροφοριακής µονάδας *** Από τα παραπάνω τρία (3) θέµατα, να απαντήσετε µόνο στα δύο. Καλή επιτυχία 22

23 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Εξεταστική Σεπτεµβρίου Στ Εξάµηνο Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών ιδάσκουσα : Κατερίνα Τοράκη Θέµα 1 ον Α) Τι είναι το οργανόγραµµα. ώστε ένα παράδειγµα τµηµατοποίησης µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης µε την αντίστοιχη παρουσίαση σε οργανόγραµµα. (βαθµοί 1,5/6) Β) Σε ποιους τοµείς µπορεί να εφαρµόζεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους από µια βιβλιοθήκη. ιατυπώστε και την προσωπική σας άποψη. (βαθµοί 1,5/6) Θέµα 2 ον Α) Ποια στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία µίας πληροφοριακής µονάδας. (βαθµοί 1,5/6) Β) Πώς διακρίνονται το µοντέλο πρόσβασης από το µοντέλο ιδιοκτησίας στην οργάνωση µίας βιβλιοθήκης. (βαθµοί 1,5/6) Θέµα 3 ον Α) Πώς ορίζεται η διαχείριση της αλλαγής και ποια µπορεί να είναι η συµπεριφορά του προσωπικού σε µια αλλαγή. Αναφέρετε δυνατότητες πρόληψης σχετικών προβληµάτων. (βαθµοί 1,5/6) Β) ώστε τα σηµαντικότερα σηµεία που µπορεί να περιλαµβάνονται σε ένα κανονισµό βιβλιοθήκης. (βαθµοί 1,5/6) *** Από τα παραπάνω τρία (3) θέµατα, να απαντήσετε µόνο στα δύο. Καλή επιτυχία 23

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους"

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους" Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Στάδια τεχνολογίας rdna)

(Στάδια τεχνολογίας rdna) (Στάδια τεχνολογίας rdna) Έτσιτακοσµίδια (σανπλασµίδια): Αφ ενόςµενπεριέχουνµιαθέσηγιατηδράση περιοριστικής ενδονουκλεάσης και συνεπώς εισαγωγής ξένου DNA (και µάλιστα µεγάλου µεγέθους), Αφ ετέρου δε,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016 ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Η Λειτουργία της Οργάνωσης Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης Με τον όρο οργάνωση εννοούµε την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα συνενώσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των µελών ενός οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail:

Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 12 :Διαδικασίες και Συστήµατα Ελέγχου Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας Υποδείγµατα ωριµότητας Γραµµική προσέγγιση διαδοχικών αναγνωρίσιµων καταστάσεων ενός γενικότερου σύνθετου υποδείγµατος. Σε αντίφαση µε την παραδοχή της χαοτικής εξέλιξης της πολυπλοκότητας. Οδηγός για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ. 232 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητικό μάρκετινγκ: Αθλητική στρατηγική Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach)

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25 Περιεχόμενα Πρόλογος................................................... 23 Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση.................................. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................. 27 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός αποικοδόµησης τωναµινοξέων. Με αυξηµένο ρυθµός αποικοδόµησης αµινοξέων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Ιστορική Εξέλιξη Γραφειοκρατία Διοικητική Θεωρία Οργανωτική Επιστήμη Ανθρωπίνων Πόρων Επιστημονικό Μάνατζμεντ Πειράματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 9 : Εισαγωγή στην οργάνωση Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα