ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) , , Fax: (003592) Ε-mail: Web: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 Ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στη Βουλγαρία... 3 Κυριότερες µορφές εταιρειών... 4 Φορολογική νοµοθεσία... 5 Κυριότεροι φόροι... 5 Φορολογικές α αλλαγές... 6 Ε ενδυτικά κίνητρα... 6 Ε ενδυτική νοµοθεσία... 6 Βιοµηχανικές ζώνες... 8 Εργασιακές σχέσεις Κοινωνική Ασφάλιση... 8 Μισθοί Ασφαλιστικές εισφορές... 9 Νόµος για την Α ασχόληση... 9 Οµαδικές Α ολύσεις Νόµος για τα Συνταξιοδοτικά Ταµεία ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Προµήθειες Νοµικό λαίσιο Αρχή κρατικών ροµηθειών Αγορά γης Κατασκευές ιανοητικά δικαιώµατα Αρµόδιες υ ηρεσίες Νοµοθεσία Τρα εζικός τοµέας Χρηµατοδότηση ε ιχειρήσεων Τρα εζικός κλάδος ιεθνείς χρηµατοδοτικές ευκαιρίες Τηλε ικοινωνίες Τηλεφωνία (κινητή σταθερή) Internet Ενέργεια Ανανεώσιµες ηγές ενέργειας ΠΗΓΕΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ροσέλκυση ξένων ε ενδυτών α οτελεί βασική ροτεραιότητα της Βουλγαρίας, η ο οία έχει µεταρρυθµίσει τόσο την ε ενδυτική όσο και τη φορολογική της νοµοθεσία, ώστε να καταστεί ιο ελκυστική. Στο είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας η χώρα κατετάγη 60η για το 2013, κερδίζοντας 1 θέση σε σχέση µε το ροηγούµενο έτος. Σύµφωνα µε τον ως άνω δείκτη, αρά την ροώθηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, τη δυναµικότερη ανά τυξη εµ οδίζουν η γραφειοκρατία, τα φαινόµενα διαφθοράς και η ροβληµατική λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος. Ειδικότερα ροβλήµατα εντο ίζονται σε ε ιµέρους τοµείς, ό ως,.χ. τα νευµατικά δικαιώµατα, στα ο οία θα αναφερθούµε αρακάτω. Η Βουλγαρία διατήρησε σταθερή τη θέση της στο διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας , µε τους ερωτώµενους να εντο ίζουν, έρα των ανωτέρω, ροβλήµατα στην εξασφάλιση ε αρκούς χρηµατοδότησης, στην έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού αλλά και κυβερνητική αστάθεια/εφαρµογή µη συνε ών ολιτικών. Στην έρευνα Doing Business 2014 της Παγκόσµιας Τρά εζας, η Βουλγαρία καταλαµβάνει την 58 η θέση µεταξύ 183 χωρών στο δείκτη ευκολίας ε ιχειρηµατικής δράσης, έχοντας κερδίσει οχτώ θέσεις σε σχέση µε το Σηµειώνεται ότι στον ε ιµέρους δείκτη για την έναρξη ε ιχείρησης η Βουλγαρία καταλαµβάνει την 65 η θέση, ενώ η Ελλάδα την 36 η. Ε ιφορτισµένη µε το κύριο βάρος υ οστήριξης της κυβερνητικής ε ενδυτικής ολιτικής είναι η Invest Bulgaria Agency (Web: Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της ως άνω αρχής είναι να υ οστηρίζει τις ξένες ε ιχειρήσεις στις ε ενδυτικές τους ροσ άθειες στη Βουλγαρία. Σύµφωνα µε έρευνα του βουλγαρικού Υ ουργείου Οικονοµίας, οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες ροο τικές ανά τυξης στη χώρα είναι η ηλεκτρονική, οι τεχνολογίες της ληροφορίας (ΙΤ) και οι υ ηρεσίες outsourcing. Έ ονται κλάδοι, ό ως η χηµική βιοµηχανία, τα τρόφιµα, οι αεροµεταφορές και οι χερσαίες εµ ορευµατικές µεταφορές. 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, αλλοδα οί υ ήκοοι µ ορούν να κατέχουν έως και το 100% του κεφαλαίου µιας βουλγαρικής εταιρείας. Η διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας είναι α λή και εριλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 3

4 Καταχώρηση της εταιρείας στο εµ ορικό µητρώο (χωρίς να α αιτείται λέον δικαστική α όφαση), σύµφωνα µε τη διαδικασία ου ροβλέ ει για κάθε τύ ο εταιρείας ο Νόµος για τις Εµ ορικές Εγγραφές (Commercial Register Act) του Το καταστατικό, το ο οίο εγκρίνεται ριν α ό την εγγραφή της εταιρείας, ρέ ει να εριλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα, τα ο οία κρίνονται υ οχρεωτικά για την συγκεκριµένη µορφή εταιρείας, σύµφωνα µε το βουλγαρικό δίκαιο. Το χρονικό διάστηµα ου α αιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών µέχρι την τελική εγγραφή της εταιρείας στο µητρώο υ ολογίζεται σε ερί ου 1 µήνα. Μετά την one-stop εγγραφή στο εµ ορικό µητρώο, η εταιρεία λαµβάνει έναν εξειδικευµένο κωδικό (Unified Identification Code - ЕИК), ο ο οίος εξυ ηρετεί κάθε δηµόσιο σκο ό (κοινωνικοασφαλιστικό, στατιστικό, φορολογικό κτλ.) και δεν α αιτείται λέον καµία ε ι ρόσθετη εγγραφή (.χ. στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο). Τα ως άνω δεν ισχύουν για τα γραφεία εµ ορικού αντι ροσώ ου ξένης εταιρείας, τα ό οια οφείλουν να εγγράφονται εκτός α ό το εµ ορικό µητρώο και στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο για στατιστικούς, φορολογικούς και κοινωνικοασφαλιστικούς λόγους. Κυριότερες µορφές εταιρειών : Οι ιο διαδεδοµένες µορφές εταιρικής οργάνωσης, στην Βουλγαρία, είναι η εταιρεία εριορισµένης ευθύνης (OOD) και η ανώνυµη εταιρεία(ad) : Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (OOD) - ελάχιστο α αιτούµενο κεφάλαιο 1 lev ( 2) - δύναται να είναι και µονο ρόσω η (EOOD) Ανώνυµη Εταιρεία (AD) - ελάχιστο α αιτούµενο κεφάλαιο λέβα ( ) - δύναται να είναι και µονο ρόσω η (ΕΑD) Μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίου (ελάχιστου) α αιτείται για την ίδρυση : 1. εταιρειών ε ενδύσεων 2. τρα εζών : 10 εκατ. λέβα ( 5 εκατ.) 3. ασφαλιστικών εταιρειών : 2 6 εκατ. λέβα Χρήσιµες ληροφορίες για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία Το κόστος σύστασης εταιρείας στη Βουλγαρία ανέρχεται συνολικά ερί ου στα (συνυ ολογίζεται η µετάφραση των σχετικών εγγράφων στην αγγλική). Εάν ο ιδιοκτήτης της νέας εταιρείας είναι φυσικό ρόσω ο, τότε τα έξοδα µετάφρασης του διαβατηρίου του είναι ελάχιστα. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ορίσουν εκ ρόσω ό τους (κατά ροτίµηση δικηγόρο), ο ο οίος αναλαµβάνει να κατοχυρώσει την ε ωνυµία της εταιρείας 4

5 και να τους εκ ροσω εί στις τρά εζες και τις βουλγαρικές αρχές. Συνιστάται η φυσική αρουσία του ενδιαφερόµενου στη Βουλγαρία για την υ ογραφή του σχετικού συµβολαιογραφικού ληρεξουσίου και την αρακολούθηση της όλης διαδικασίας. Η τρά εζα εκδίδει ιστο οιητικό για την κατάθεση του αρχικού κεφαλαίου, ου µαζί µε τα υ όλοι α δικαιολογητικά, υ οβάλλονται στην υ ηρεσία εµ ορικού µητρώου, καθώς και στην Εθνική Υ ηρεσία Εισοδηµάτων (δηλαδή την Εφορία). Βάσει της βουλγαρικής νοµοθεσίας δεν είναι υ οχρεωτική η εγγραφή σε κά οια ε αγγελµατική ένωση ή ε ιµελητήριο. Εκτός α ό τις ΑΕ & ΕΠΕ, η βουλγαρική νοµοθεσία αναγνωρίζει και ορισµένες ρόσθετες οργανωτικές µορφές για την άσκηση ε ιχείρησης ό ως (α) ο ατοµικός έµ ορος (sole trader), (β) η ε ιχείρηση holding, (γ) το αράρτηµα, (δ) το γραφείο εµ ορικού αντι ροσώ ου και (ε) η συνεργατικής ε ιχείρηση (cooperative). Κατά κανόνα, όµως, ροτιµώνται οι ΑΕ και ΕΠΕ, λόγω της α λής διαδικασίας ίδρυσής τους και του χαµηλού κόστος, αλλά και διότι στις ως άνω µορφές ε ιχείρησης η ροσω ική ευθύνη των εταίρων/εµ όρων είναι α εριόριστη. Φορολογική νοµοθεσία Με τη φορολογική µεταρρύθµιση του 2007 καταργήθηκε η ροοδευτική φορολογική κλίµακα στα φυσικά ρόσω α και αντικαταστάθηκε α ό ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%, ο ο οίος ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών. Κυριότεροι φόροι : φόρος φυσικών ροσώ ων 10% (flat tax) εταιρικός φόρος 10% (flat tax) φόρος µερισµάτων 5% φόρος ροστιθεµένης αξίας (DDS) 20% και µηδενικός ροκειµένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές ροµήθειες φόρος ε ί των ε ιτοκίων (µη τρεχούµενων) τρα εζικών καταθέσεων 10%. Υ οχρέωση εγγραφής για ΦΠΑ στη Βουλγαρία υ άρχει στις εξής ερι τώσεις: 1. Κύκλος εργασιών αραδόσεων αγαθών στη Βουλγαρία άνω των λέβα ( ) 2. Ενδοκοινοτικές α οκτήσεις αγαθών στη Βουλγαρία άνω των λέβα ( ) 3. Πωλήσεις εξ α οστάσεως σε Βούλγαρους ελάτες άνω των λέβα ( ) 5

6 Ειδικός φόρος κατανάλωσης ε ιβάλλεται στο αλκοόλ, τα ροϊόντα κα νού, τα ολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισµό και το ετρέλαιο. Τα ηµοτικά Συµβούλια καθορίζουν, εντός του λαισίου του νόµου, το ακριβές ύψος των δηµοτικών φόρων και τελών : - ηµοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα α ό 0,5% έως 2% - ηµοτικός φόρος µεταβίβασης ακινήτων α ό 1,3% έως 2,6%. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υ ογράψει συµφωνία για την α οφυγή της δι λής φορολογίας σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου (Νόµος 2255/1994, ΦΕΚ 195/ ). Φορολογικές α αλλαγές: Οι ε ιχειρήσεις, ου έχουν ε ενδύσει σε υ οβαθµισµένες εριοχές (ό ου η ανεργία, κατά το ροηγούµενο έτος, ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη του µέσου όρου στην χώρα), µ ορούν να ε ωφεληθούν α ό ορισµένες φορολογικές διευκολύνσεις εφόσον ληρούν ορισµένες ροϋ οθέσεις. Ειδικότερα : Α αλλαγή µέχρι και 100% του εταιρικού φόρου (10%) ροκειµένου για βιοµηχανικές µονάδες, εγκατεστηµένες σε εριοχές µε ανεργία µεγαλύτερη κατά 35% τουλάχιστον του µέσου όρου. Η εν λόγω α αλλαγή ισχύει για µία ενταετία ανεξάρτητα α ό τη εξέλιξη της ανεργίας. Μείωση του εταιρικού φόρου µέχρι το 10% ε ί της αξίας των άγιων ε ενδύσεων, (µε την εξαίρεση των ε ιβατικών αυτοκινήτων), µε την ροϋ όθεση ότι η ε ένδυση ραγµατο οιείται σε εριοχή µε ανεργία µεγαλύτερη κατά 50% του εθνικού µέσου όρου. Ειδική έκ τωση (αφαίρεση α ό τα κέρδη των αµοιβών και εργοδοτικών εισφορών µέχρι και 12 µηνών) για τις ε ιχειρήσεις ου ροσλαµβάνουν εγγεγραµµένους ανέργους. Ε ενδυτικά κίνητρα Ε ενδυτική νοµοθεσία Τα ε ενδυτικά κίνητρα εξειδικεύονται και υλο οιούνται α ό την Invest Bulgaria Agency, κυβερνητικό οργανισµό, υ αγόµενο στο Υ ουργικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε την κείµενη ε ενδυτική νοµοθεσία, οι ε ενδύσεις, ανάλογα µε το ύψος τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 6

7 Α τάξεως : άνω των 32 εκατ. λέβα ( 16 εκατ.) άνω των 16 εκατ. λέβα ( 8 εκατ.), σε εριοχή µε ανεργία ου υ ερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο ή ρόκειται για ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στον βιοµηχανικό τοµέα άνω των 11 εκατ. λέβα ( 5,6 εκατ.) για ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υ ηρεσίες Β τάξεως : άνω των 16 εκατ. λέβα ( 8 εκατ.) άνω των 8 εκατ. λέβα, σε εριοχή µε ανεργία υψηλότερη του εθνικού µέσου όρου ή ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στην βιοµηχανία άνω των 5,5 εκατ. λέβα και ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υ ηρεσίες Προβλε όµενα κίνητρα : σύντµηση των διαδικαστικών διατυ ώσεων ρονοµιακή διοικητική αντιµετώ ιση (κατηγορία Α ) ρονοµιακή µεταχείριση για α όκτηση δηµόσιας και δηµοτικής ακίνητης εριουσίας χρηµατοοικονοµική βοήθεια για έργα υ οδοµής (κατηγορία Α ) χρηµατοοικονοµική βοήθεια για την εκ αίδευση του ροσω ικού µέχρι 29 ετών Μία ακόµη εξειδικευµένη κατηγορία ε ενδύσεων ροστέθηκε µε την ιο ρόσφατη τρο ο οίηση του ε ενδυτικού νόµου το Πρόκειται για τα Ε ενδυτικά Σχέδια Προτεραιότητας, τα ο οία ρέ ει να ληρούν τόσο τις ροϋ οθέσεις του Κανονισµού της ΕΕ 800/2008 όσο και ένα τουλάχιστον α ό τα αρακάτω κριτήρια: o Να υ ερβαίνουν κατά τρεις τουλάχιστον φορές το ελάχιστο όριο των ε ενδύσεων Α τάξης o Να ενισχύουν την α ασχόληση µε ε ενδύσεις στον τοµέα της τεχνολογίας ή σε εριοχές µε ρόβληµα ανεργίας o Να στοχεύουν στην ανά τυξη των βιοµηχανικών ζωνών. o Να στοχεύουν στην ανά τυξη τεχνολογικών άρκων. Τα ΕΣΠ υλο οιούνται βάσει κανονιστικών ράξεων για την εφαρµογή του ε ενδυτικού νόµου και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 800/2008. Λαµβάνονται δε υ όψη και οι διατάξεις του Νόµου για τις Κρατικές Ενισχύσεις, καθώς η υ οστήριξη ου τους αρέχεται α ό το βουλγαρικό δηµόσιο λαµβάνει τη µορφή κρατικής ενίσχυσης. 7

8 Βιοµηχανικές ζώνες Στη Βουλγαρία λειτουργούν τρεις βιοµηχανικές ζώνες: Free Zone Ruse, Free Zone Vidin και Free Zone Svilengrad, η τελευταία κοντά στα σύνορα µε Ελλάδα και Τουρκία. Οι ως άνω ζώνες, τις ο οίες διαχειρίζεται η κρατική National Company Industrial Zones (NCIS), ροσφέρουν µια σειρά α ό υ ηρεσίες και διευκολύνσεις στις ε ιχειρήσεις, ου ε ιλέγουν να εγκατασταθούν σε αυτές, µε σκο ό να ροσελκύσουν ξένες εταιρείες (βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα της NCIS: Εργασιακές σχέσεις Κοινωνική Ασφάλιση Ο Εργατικός Κώδικας (ΦΕΚ 26/ η τελευταία τρο ο οίηση έλαβε χώρα το εκέµβριο 2011), ό ως έχει συµ ληρωθεί µε µεταγενέστερες νοµοθετικές ράξεις, α οτελεί το βασικό νοµοθετικό λαίσιο ου διέ ει τις εργασιακές σχέσεις. Για τους αλλοδα ούς ου ροτίθενται να εργαστούν στην Βουλγαρία, α αιτούνται ορισµένες ροϋ οθέσεις, ό ως η ρογενέστερη εξασφάλιση άδειας εργασίας, την ο οία εκδίδει η Εθνική Υ ηρεσία Α ασχόλησης και ισχύει για ένα έτος µε δυνατότητα ε ιµήκυνσης για ε ι λέον δύο έτη. Κατ εξαίρεση, η εκδιδόµενη άδεια δύναται να είναι µεγαλύτερης διάρκειας ροκειµένου ερί ροσώ ων ου κατέχουν υψηλές διευθυντικές θέσεις ή σε ειδικές ερι τώσεις χειρισµού εξο λισµού αλλοδα ής ροέλευσης. Για τους ολίτες των κρατών µελών της ΕΕ ισχύουν τα κοινοτικώς κρατούντα (EEC No 1612/1968) : εν α αιτείται άδεια εργασίας ή άλλη διαδικαστική ροϋ όθεση, καθώς, µετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, οι κοινοτικοί υ ήκοοι δε θεωρούνται αλλοδα οί (ν. 153/1998, ό ως τρο ο οιήθηκε µε το ν. 103/2009). Πρέ ει, όµως, οι κοινοτική υ ήκοοι να δηλώνουν την εγκατάστασή τους στη Βουλγαρία στην αρµόδια υ ηρεσία του Υ ουργείου Εσωτερικών: Ministry of Interior Directorate Migration 1000 Sofia, 48 Knyaginya Maria Luiza blvd. Desk 2 and 3 for EU citizens, Web: 8

9 Τα θέµατα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης των αλλοδα ών ου εργάζονται στην Βουλγαρία ρυθµίζονται βάσει των εσωτερικών νόµων εκτός εάν άλλως ροβλέ εται στις διεθνείς συµφωνίες ου έχει ροσυ ογράψει η Βουλγαρία. Οι αµοιβές των εργαζοµένων µ ορούν να ορίζονται σε β/λέβα ή σε ξένο νόµισµα, λην όµως, στην ράξη, η αµοιβές καταβάλλονται σε λέβα (δηλ. το ισοδύναµο σε λέβα του συνοµολογηθέντος µισθού). Μισθοί Ασφαλιστικές εισφορές Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός, διαµορφώνεται α ό στα 340 λέβα ή 174 για κανονικό ωράριο εργασίας (8 ώρες/ηµέρα και 40 ώρες/εβδοµάδα) και σε 2,05 λέβα ανά ώρα εργασίας. Το γ τρίµηνο 2013, ο µέσος µισθός στη Βουλγαρία διαµορφώθηκε στα BGN 792 ( ερί ου 405), έναντι BGN 799 το α τρίµηνο τ.έ. Για εραιτέρω ληροφορίες, βλ. και Η βουλγαρική νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης έχει σηµαντικά τρο ο οιηθεί κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών λόγω αφενός της ταχύτατης ανά τυξης των οικονοµικών σχέσεων της χώρας και αφετέρου της εναρµόνισής της µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ο Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 110/1999) ρυθµίζει τα συναφή θέµατα ενώ συµ ληρωµατικές διατάξεις στον Ετήσιο Προϋ ολογισµό του Νόµου Κρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης (ABSSIA) ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τις ανώτατες και κατώτατες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση, στην Βουλγαρία, αρέχει α οζηµίωση, οικονοµική βοήθεια και συντάξεις στους ασφαλισµένους για κινδύνους ό ως : ροσωρινή ανικανότητα ρος εργασία, ανα ηρία, µητρότητα, γήρατος και θανάτου. Σύµφωνα µε τις λέον ρόσφατες ρυθµίσεις, οι µέσες ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε ερί ου 31% του µικτού µισθού και καταβάλλονται κατά 18% α ό τον εργοδότη και κατά 13% α ό τον εργαζόµενο. 1 Νόµος για την Α ασχόληση Στο Νόµο για την Α ασχόληση (ΦΕΚ 112/2001) ροσδιορίζονται οι κρατικές αρχές ου είναι ε ιφορτισµένες µε τον σχεδιασµό και την ανά τυξη των 9 1 KPMG, Individual Income Tax & Social Security Rate Survey 2012, 48, url:

10 δραστηριοτήτων και µέτρων της ολιτικής για την τόνωση της α ασχόλησης και την µείωση της ανεργίας. Στον ίδιο νόµο ε ίσης καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υ οχρεώσεις των ατόµων ου αναζητούν α ασχόληση καθώς και εκείνων των εργοδοτών. Για την χορήγηση ε ιδόµατος ανεργίας, ο ενδιαφερόµενος, Βούλγαρος ή αλλοδα ός οφείλει να εγγραφεί, ως άνεργος, στην Εθνική Υ ηρεσία Α ασχόλησης ή στα κατά τό ους γραφεία της. Οι εργοδότες ε ίσης ου ε ιθυµούν να συµµετέχουν στα κρατικά ρογράµµατα για την τόνωση της α ασχόλησης οφείλουν να ανακοινώσουν στην εν λόγω Υ ηρεσία τις κενές θέσεις τους εργασίας. Οµαδικές Α ολύσεις Προκειµένου να ροβεί σε οµαδικές α ολύσεις, ο εργοδότης οφείλει, εντός 30 ηµερών, να ενηµερώσει γρα τώς το οικείο το ικό γραφείο της Εθνικής Υ ηρεσίας Α ασχόλησης καθώς και τους εκ ροσώ ους των εργαζοµένων. Οι αρακάτω ερι τώσεις α ολύσεων χαρακτηρίζονται ως «οµαδικές α ολύσεις» : άνω των 10 εργαζοµένων ροκειµένου ερί ε ιχειρήσεων ου α ασχολούν άτοµα άνω του 10% του εργατικού δυναµικού για ε ιχειρήσεις µε εργαζόµενους άνω των 30 εργαζοµένων για ε ιχειρήσεις ου α ασχολούν ερισσότερα α ό 300 άτοµα τουλάχιστον 20 εργαζόµενους, για όλες τις ε ιχειρήσεις εφόσον ραγµατο οιούνται εντός 90 ηµερών. Μετά την ανωτέρω γρα τή ενηµέρωση, συστήνονται οµάδες α ό εκ ροσώ ους του εργοδότη, των εργαζοµένων και της Εθνικής Υ ηρεσίας Α ασχόλησης ροκειµένου να εκ ονήσουν σχέδια αρωγής και κατάρτισης των α ολυµένων. Νόµος για τα Συνταξιοδοτικά Ταµεία Σύµφωνα µε την βουλγαρική νοµοθεσία, οι συντάξεις εντάσσονται στο γενικότερο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και οι σχετικές ρυθµίσεις είναι ενσωµατωµένες στον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ληρωµές των συντάξεων και των α οζηµιώσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : την υ οχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης, την ρόσθετη υ οχρεωτική ασφάλιση 10

11 συνταξιοδότησης (για όσους γεννήθηκαν µετά την ) και την ρόσθετη ροαιρετική ασφάλιση συνταξιοδότησης (για όσους έχουν συµ ληρώσει το 16 ο της ηλικίας τους), η ο οία µ ορεί να γίνει σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό φορέα. 3. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 3.1. Προµήθειες Νοµικό λαίσιο Το σηµαντικότερο νοµικό κείµενο είναι ο Νόµος ερί Κρατικών Προµηθειών (2006), ο ο οίος τρο ο οιήθηκε (2009, 2010, 2012), ώστε να συµµορφωθεί µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η ροβλε όµενη α ό το νόµο διαδικασία ροκήρυξης κρατικών διαγωνισµών ακολουθείται για ροκηρύξεις άνω των BGN για τις ερισσότερες ερι τώσεις (υ ηρεσίες, ροµήθειες κτλ.), ενώ το κατώτατο όριο ανέρχεται στα BGN , όταν ρόκειται για κατασκευαστικά έργα. Για οσά κάτω α ό τα ως άνω όρια η διαδικασία είναι α λο οιηµένη, αλλά ρυθµιζόµενη και άλι α ό τον ως άνω νόµο. Τελευταίες τρο ο οιήσεις Νόµου ερί Κρατικών Προµηθειών 2 Ενσωµάτωση των Οδηγιών 2007/66/EC (για τη βελτίωση των διαδικασιών δικαστικής ροσφυγής στον τοµέα των κρατικών ροµηθειών) και 2009/81/EC ( ροµήθειες στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας). Έχουν ήδη ενσωµατωθεί οι κοινοτικές οδηγίες 2004/17/EC και 2004/18/EC. Καθιέρωση 14ήµερης εριόδου αναµονής (standstill) µετά την κοινο οίηση της α όφασης ε ιλογής αναδόχου σε όλους τους ενδιαφερόµενους και ριν α ό την έναρξη ισχύος της σύµβασης. Προβλέ ονται εξαιρέσεις. Καθιέρωση µικρότερων ροθεσµιών για έκδοση α όφασης α ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα: 1 µήνας τόσο για την Ε ιτρο ή Ανταγωνισµού (α βαθµός) όσο και για το Ανώτατο ιοικητικό ικαστήριο (β βαθµός). 3 Μείωση του ανώτατου οσού της εγγύησης ου ρέ ει να κατατεθεί (3% της αξίας της σύµβασης). ιεξοδικότερες ρυθµίσεις για τις ερι τώσεις υ ερβολικά χαµηλών ροσφορών. Ρυθµίζονται αναλυτικότερα τα σχετικά µε την κατάθεση συµ ληρωµατικών εγγράφων και τη διόρθωση ήδη κατατεθειµένων εγγράφων. ιεύρυνση αρµοδιοτήτων της Αρχής Κρατικών Προµηθειών σε ό,τι αφορά τους ρολη τικούς ελέγχους. 2 Αναλυτικά για τις τελευταίες τροποποιήσεις του εν λόγω νόµου, βλ.: bulgaria.org/uploads/amendments%20to%20the%20bulgarian%20public%20procurement%20act- %20April%202012%20-%20Wolf%20Theiss.pdf και Το κείµενο του νόµου µε τις τελευταίες τροποποιήσεις είναι διαθέσιµο στην ηλ. διεύθυνση: 3 Σηµειώνεται ότι στις ελεγκτικές αρχές περιλαµβάνονται, ακόµη, η ηµόσια Επιτροπή Εποπτείας (Public Financial Inspection Agency) και η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία (National Audit Office). 11

12 Αρχή κρατικών ροµηθειών Στη Βουλγαρία έχει θεσ ιστεί και λειτουργεί η Αρχή Κρατικών Προµηθειών (Public Procurement Agency), στα καθήκοντα της ο οίας εριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: 1. Η νοµοτεχνική συµβολή σε νοµικά κείµενα σχετικά µε τις κρατικές ροµήθειες, 2. Η α άντηση σε γρα τά ερωτήµατα σχετικά µε το ισχύον θεσµικό λαίσιο και η λειτουργία δύο ανοιχτών τηλ. γραµµών για υ οβολή ερωτηµάτων αναφορικά µε τη νοµοθεσία και τις ακολουθούµενες διαδικασίες, 3. Ο ρολη τικός και ex ante έλεγχος διαδικασιών χρηµατοδοτούµενων α ό κοινοτικά κονδύλια και διαδικασιών για τις ο οίες δεν ροβλέ εται δηµοσίευση ροηγούµενης γνωστο οίησης (άρθρα 20 α & 20 β του νόµου για τις κρατικές ροµήθειες), 4. Η διατήρηση του Μητρώου Κρατικών Προµηθειών (Public Procurement Register), στο ο οίο εριλαµβάνονται α οφάσεις (το νοµικό κείµενο µε το ο οίο α οφασίζεται η ροκήρυξη) και ροκηρύξεις διαγωνισµών, ανακοινώσεις σύναψης συµβάσεων και άλλες ληροφορίες. Το εν λόγω Μητρώο ροσφέρει και άλλες ηλεκτρονικές υ ηρεσίες, ό ως την ηλεκτρονική α οστολή (e-sender) ροκηρύξεων διαγωνισµών στην Εφηµερίδα της ΕΕ για δηµοσίευση. Πρόσβαση στο Μητρώο ροσφέρεται µέσω της διαδικτυακής ύλης κρατικών ροµηθειών, ο ού υ άρχει η δυνατότητα εξειδικευµένων αναζητήσεων µε χρήση φίλτρων και λέξεωνκλειδιών: Public Procurement Portal: app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173, &_dad=portal&_schema =PORTAL Ε ισηµαίνεται ότι η Αρχή Κρατικών Προµηθειών δεν είναι αρµόδια για την ε ιλογή του αναδόχου ούτε για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων. Η αρµοδιότητα αυτή ανήκει στις αναφερόµενες στις ροκηρύξεις κρατικές αρχές (contracting agencies), δηλαδή υ ουργεία, ΟΤΑ, ε ιχειρήσεις δηµόσιας ωφέλειας κτλ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου, οι καταχωρηµένες αρχές και υ ηρεσίες µε αρµοδιότητα σύναψης κρατικών συµβάσεων ανέρχονται στις Το Γραφείο µας αναρτά σε τακτά χρονικά διαστήµατα (δύο φορές την εβδοµάδα) τις νέες ροκηρύξεις στην ηλεκτρονική του διεύθυνση: Αγορά γης Κατασκευές 12 Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Βουλγαρίας, α αγορεύεται η αγορά γης α ό αλλοδα ά φυσικά και νοµικά ρόσω α. Συνε ώς, τα τελευταία δεν µ ορούν να

13 γίνουν ιδιοκτήτες οικο έδων, αγροτεµαχίων κτλ. Μ ορούν, όµως, να α οκτήσουν κτίρια, διαµερίσµατα (χωρίς το αναλογούν οσοστό στην κοινόχρηστη γη του κτιρίου) και εριορισµένα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα (δικαίωµα χρήσης, κατασκευής κτλ.). Πάντως, το ως άνω συνταγµατικό εµ όδιο αρακάµ τεται µε τη συνήθη ρακτική στη Βουλγαρία να συστήνονται εταιρείες α ό αλλοδα ούς µε α οκλειστικό σκο ό την αγορά γης. Οι ως άνω τυ ικά βουλγαρικές εταιρείες µ ορεί να ανήκουν 100% σε αλλοδα ούς και ε ιτρέ εται να α οκτούν κάθε είδους εριουσιακό δικαίωµα. Ως ρος τους ολίτες ΕΕ, είχαν ροβλεφθεί οι εξής ροσωρινοί εριορισµοί στην αγορά γης: Α) Για 5 χρόνια (α ό ) σε ό,τι αφορά τις δευτερεύουσες κατοικίες συνε ώς, α ό ο εριορισµός αυτός έχει ήδη αύσει να ισχύει. Β) Για 7 χρόνια (α ό ) σε ό,τι αφορά την αγροτική γη, τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Συνε ώς, α ό , ο εριορισµός αυτός θα έ ρε ε να αύσει να ισχύει, αλλά το φθινό ωρο 2013 ψηφίστηκε αµφιλεγόµενος νόµος, ου τον αρέτεινε έως το 2020 ο εν λόγω νόµος βρίσκεται αυτήν τη στιγµή υ ό την κρίση του Συνταγµατικού ικαστηρίου της χώρας. Σηµειώνεται ότι η ορεία του κλάδου των κατασκευών, ο ο οίος ε λήγη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης συνεχίζει να είναι ασταθής. Για αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά µε την ορεία του εν λόγω κλάδου, βλ. σχετική ρόσφατη έρευνα αγοράς του Γραφείου µας: ιανοητικά δικαιώµατα Σχετικά µε την ροστασία των διανοητικών δικαιωµάτων στη Βουλγαρία, ε ισηµαίνεται ότι το σύνολο της εσωτερικής νοµοθεσίας ( νευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα, ευρεσιτεχνίες, σήµατα, γεωγραφικές ενδείξεις κτλ.) είναι εναρµονισµένο µε τα διεθνή ρότυ α και την κοινοτική νοµοθεσία. Προβληµατισµός εκφράζεται, όµως, για την ειρατεία στο διαδίκτυο και τη δυσκολία να εντο ιστούν ληροφορίες α ό αροχείς υ ηρεσιών internet (ISPs), ώστε να κατα ολεµηθεί το φαινόµενο αυτό. Ε ίσης, συχνά η δικαστική ε ιβολή των νοµικών ροβλέψεων είναι ανα οτελεσµατική ή ασυνε ής. 4 Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύ ου, το 60% του λογισµικού στη Βουλγαρία είναι ειρατικό. Για την αντιµετώ ιση του φαινοµένου αυτού, υ ογράφηκε τον 13 4 Office of the United States Trade Representative, European Union, 2012 National Estimate Report on Foreign Trade Barriers, url:

14 Α ρίλιο του 2010 µνηµόνιο µεταξύ του Υ ουργείου Εσωτερικών, της IFPI και της Ένωσης ιανοµέων Λογισµικού για Ε ιχειρήσεις. Στο λαίσιο αυτό, φαίνεται να έχουν στοχο οιηθεί οι BitTorrent ιστοσελίδες Zamunda και Arena µε αµφίβολα, όµως, έως τώρα α οτελέσµατα. Η Βουλγαρία είναι µέλος της WIPO, και έχει υ ογράψει ορισµένες α ό τις σηµαντικότερες διεθνείς συνθήκες, ό ως η Σύµβαση της WIPO για το διαδίκτυο. Αρµόδιες υ ηρεσίες o Ευρεσιτεχνίες Εµ ορικά σήµατα: Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Web: Σχετικές διαφορές ε ιλύονται α ό ειδική σύνθεση µε ε ικεφαλής τον Πρόεδρο του Γραφείου. Οι α οφάσεις τους ροσβάλλονται στα διοικητικά δικαστήρια. o Πνευµατικά δικαιώµατα: ιεύθυνση για τα Πνευµατικά και Συγγενικά ικαιώµατα του Υ ουργείου Πολιτισµού. Web: Νοµοθεσία o Νόµος 57/1993 για τα Πνευµατικά και Γειτονικά ικαιώµατα (http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=426). o Νόµος 27/1993 για τις Ευρεσιτεχνίες. o Νόµος 84/1996 για τις Νέες Ζωτικές και Φυτικές Ποικιλίες. o Νόµος 81/1999 για τα Σήµατα και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις. o Νόµος 81/1999 για τα Βιοµηχανικά Σχέδια. o Νόµος 81/1999 για τα Ενσωµατωµένα Κυκλώµατα Τρα εζικός τοµέας Χρηµατοδότηση ε ιχειρήσεων Τρα εζικός κλάδος Στη χώρα, λειτουργούν αυτήν τη στιγµή 31 τρά εζες, εκ των ο οίων οι 7 α οτελούν αραρτήµατα ξένων τρα εζών (µεταξύ των ο οίων και η ελληνική ALPHA BANK). Οι υ όλοι ες είναι λήρως αδειοδοτηµένες και εξουσιοδοτηµένες να ραγµατο οιούν διεθνείς συναλλαγές. Οι 24 αυτές τρά εζες διαιρούνται στη σχετική κατάταξη της Κεντρικής Τρά εζας της Βουλγαρίας σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το µέγεθος των ιστωτικών ιδρυµάτων. Έτσι, στην ρώτη κατηγορία ανήκουν τα 5 µεγαλύτερα ιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, στα ο οία εριλαµβάνονται τα ελληνικά συµφερόντων UBB (ιδιοκτησίας της Εθνικής Τρά εζας) και Eurobank EFG Βουλγαρίας. Μεταξύ 14

15 των υ ολοί ων 19 τρα εζών, εριλαµβάνεται η ε ίσης ελληνικών συµφερόντων Piraeus Bank Bulgaria. Ε ιµέρους ζητήµατα Αν και η βουλγαρική οικονοµία συνεχίζει να στηρίζεται ρωτίστως στο ρευστό ( cash economy ), η χρήση ιστωτικών και χρεωστικών καρτών έχει ενισχυθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση τόσο των τερµατικών POS όσο και του e-banking. Αντιθέτως, αραδοσιακά εριορισµένη είναι στη Βουλγαρία η χρήση ε ιταγών. Ο ε ανα ατρισµός κερδών ε ιτρέ εται, αλλά ρέ ει να έχει ροηγουµένως καταβληθεί φόρος ε ί των κερδών, ενώ για έµβασµα στο εξωτερικό οσών άνω των ρέ ει να υ άρχει έγγραφη αιτιολογία της ληρωµής. εν υφίστανται εριορισµοί στη µετατρο ή συναλλάγµατος α ό BGN σε. Αρµόδιες υ ηρεσίες o Εθνική Τρά εζα Βουλγαρίας. Web: Ανεξάρτητη βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, είναι υ εύθυνη για την ε ίβλεψη του βουλγαρικού τρα εζικού συστήµατος. εν µ ορεί, όµως, να αρέµβει στην ισοτιµία του βουλγαρικού lev (BGN), η ο οία είναι κλειδωµένη έναντι του Ευρώ (1 EUR = 1,95583 BGN). ιεθνείς χρηµατοδοτικές ευκαιρίες Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ου ροσφέρονται για τη χρηµατοδότηση ε ενδυτικών σχεδίων στη Βουλγαρία α ό διεθνή χρηµατοδοτικά ρογράµµατα ε ισηµαίνονται τα εξής: Ευρω αϊκή Ένωση: Αυτήν τη στιγµή ολοκληρώνεται η υλο οίηση στη Βουλγαρία 7 ε ιχειρησιακών ρογραµµάτων (Operational Programs), ου ροσφέρουν χρηµατοδότηση στους τοµείς των µεταφορών, του εριβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας, της τεχνικής υ οστήριξης, της εριφερειακής ανά τυξης, της ανά τυξης ανθρώ ινου δυναµικού και της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας (http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_p ay=bg&gv_reg=all&gv_obj=all&gv_the=all&lan=en&gv_per=2). Περαιτέρω ληροφορίες αρέχονται στην εξειδικευµένη σελίδα της ΕΕ για τα ως άνω ε ιχειρησιακά ρογράµµατα, ό ου αναρτώνται και διαρκείς ενηµερώσεις µε τις τελευταίες εξελίξεις (βλ. Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να αρακολουθούν και τα ρογράµµατα ου αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν α ό την Ευρω αϊκή 15

16 Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΙΒ) µέσω της ειδικής µηχανής αναζήτησης, ου η ΕΙΒ διαθέτει (http://www.eib.org/projects/pipeline/index.htm). Στα λαίσια του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), σηµειώνεται ως η Βουλγαρία είναι ε ιλέξιµη χώρα στο χρηµατοδοτικό µηχανισµό EEA and Norway Grants (http://www.eeagrants.org/). Η νέα συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών (ΕΕ, α ό τη µία, και Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία, α ό την άλλη) υ ογράφηκε τον Ιούλιο του 2010 και καλύ τει την ερίοδο Σε ό,τι αφορά του λοι ούς διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, ε ισηµαίνεται ως δραστηριο οιείται στη Βουλγαρία η Ευρω αϊκή Τρά εζα για την Ανασυγκρότηση και Ανά τυξη (EBRD) µε αρκετά ρογράµµατα να βρίσκονται σε εξέλιξη (http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&cou ntry=bulgaria). Τέλος, ληροφορίες για τα ρογράµµατα ου χρηµατοδοτεί η Παγκόσµια Τρά εζα και το IFC στη Βουλγαρία µ ορούν να αντλούν οι ενδιαφερόµενοι α ό τη σχετική ιστοσελίδα του διεθνούς οργανισµού (http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria) Τηλε ικοινωνίες Τηλεφωνία (κινητή σταθερή) Είναι ολύ ενδιαφέρουσα η αρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια ενίσχυση του κλάδους της κινητής τηλεφωνίας και η αντίστοιχη τώση των υ ηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Αυτό οφείλεται τόσο στην τάση αντικατάστασης συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας µε αντίστοιχες κινητής, αλλά και στις ε ιθετικές ροσφορές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Σηµειώνεται ότι το 2009 οι αροχείς συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία ανέρχονταν σε Σε ό,τι αφορά τον ταχύτατα ανα τυσσόµενο κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, οι αροχείς έχουν λέον εριοριστεί σε τρεις (GLOBUL [ ωλήθηκε το 2013 α ό τον ΟΤΕ στη νορβηγικών συµφερόντων TELENOR], BTK µε την εµ ορική ονοµασία VIVACOM και Μ-ΤΕL, οι ο οίοι διαθέτουν όλοι άδειες UMTS. Α ό τον Ιούνιο του 2009 εφαρµόζεται ε ιτυχώς η δυνατότητα φορητότητας σταθερού τηλεφωνικού αριθµού. εν έχει, όµως, ακόµη ε ιτευχθεί κάτι αντίστοιχο για τη φορητότητα αριθµού κινητής τηλεφωνίας. ιαγωνισµός ου ροκηρύχθηκε το 2008 για τη χορήγηση τέταρτης και έµ της άδειας κινητής τηλεφωνίας α έβη άκαρ ος. Συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας και οσοστό διείσδυσης την ερίοδο Βλ. σχετικό κατάλογο στην Έκθεση του 2010 της βουλγαρικής Ρυθµιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών: σελ. 28:

17 Διείσδυση 81% 107% 130% 138% 140% Συνδρομητές Πηγή: Annual Report of the Communications Regulation Commission 2010 (http://www.crc.bg/files/_en/ii_final_last.pdf) Internet Η ε έκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων στη Βουλγαρία είναι µεν ικανο οιητική στα αστικά κέντρα αλλά ολύ εριορισµένη στις αγροτικές εριοχές. Είναι δε χαρακτηριστικό ως το 53% του ληθυσµού δεν έχει οτέ χρησιµο οιήσει internet. Παράλληλα, ο αριθµός των συνολικών χρηστών internet αραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλά ε ί εδα µε εµφανείς τις κοινωνικές ανισότητες. Α ό την άλλη, όµως, η Έκθεση για της Ψηφιακή Ανταγωνιστικότητα (2010) της ΕΕ ε ισηµαίνει ως, ελλείψει αραδοσιακών τηλεφωνικών συνδέσεων, η Βουλγαρία εφαρµόζεις εντελώς νέες τεχνολογίες µε ικανο οιητικές ταχύτητες και ανταγωνιστικές τιµές. Ε ίσης, για το 2009 καταγράφεται ρόοδος στους τοµείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ηλεκτρονικού εµ ορίου. Ποσοστό διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων στις χώρες της ΕΕ (Ιανουάριος 2010) Πηγή: IDATE Europe s Digital Competitiveness Report 2010 (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf) Αρµόδιες υ ηρεσίες o Ρυθµιστική Αρχή Τηλε ικοινωνιών. Web: Ανεξάρτητη αρχή, υ εύθυνη για την ε ο τεία του τοµέα των ηλεκτρονικών τηλε ικοινωνιών και την ροώθηση του υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά των τηλε ικοινωνιών. Νοµοθεσία o Νόµος για τις Ηλεκτρονικές Ε ικοινωνίες (http://www.crc.bg/files/_en/zes_eng.pdf) o Νόµος 34/2001 για τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα και τις Ηλ. Υ ογραφές (http://www.crc.bg/files/_en/zed_eng_ htm) 17

18 o Νόµος 138/1998 για το Ραδιόφωνο και την Τηλεφωνία (http://www.crc.bg/files/_en/law_for_the_radio_and_television.htm). o Νόµος 88/2003 για τις Τηλε ικοινωνίες (http://www.crc.bg/files/_en/law_of_the_telecommunications.htm) Ενέργεια Ο ενεργειακός τοµέας διέ εται α ό σχετικό Νόµο (107/2003), ο ο οίος ρυθµίζει όλα τα σχετικά ζητήµατα (εισαγωγές, εξαγωγές, µεταφορά, αγωγούς κτλ.). Για µια σειρά α ό δραστηριότητες, ό ως η αραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας ή η µεταφορά φυσικού αερίου α αιτείται ειδική αδειοδότηση. Άδεια δεν α αιτείται µόνο για αραγωγή ή µεταφορά ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας έως 5 MW. Αρµόδια για την ε ίβλεψη του ενεργειακού τοµέα καθώς και για τη χορήγηση των ως άνω αδειών είναι η Κρατική Ρυθµιστική Ε ιτρο ή για την Ενέργεια και τα Ύδατα (web: Ανανεώσιµες ηγές ενέργειας Γενικές ληροφορίες Στο νόµο του 2011 για της Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Law on Energy from Renewable Sources, Α ρίλιος 2011) ροβλέ εται η υ ό ροϋ οθέσεις υ οχρεωτική αγορά (α ό το κράτος και τις εξουσιοδοτηµένες εταιρείες διανοµής Power Purchase Agreements) σε ειδικές ( ρονοµιακές) τιµές της αραγόµενης α ό ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσφατες, όµως, τρο ο οιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας µε α οκορύφωµα την ε ιβολή τέλους 20% α ό ε ί των εσόδων των αραγωγών ηλιακής/αιολικής ενέργειας έχουν καταστήσει δυσµενέστερο το θεσµικό λαίσιο για τις εταιρείες ΑΠΕ. Για µια ιο ολοκληρωµένη ε ισκό ηση των σχετικώς ισχυόντων, βλ. την ε ικαιρο οιηµένη έρευνα αγοράς µας για τις ΑΠΕ: Ε ιδοτήσεις και χρηµατοδότηση Οι ενδιαφερόµενοι να δραστηριο οιηθούν στον τοµέα των ΑΠΕ στη Βουλγαρία έχουν τη δυνατότητα να αξιο οιήσουν ε ιµέρους ροβλέψεις, σχέδια και δράσεις των κάτωθι χρηµατοδοτικών ρογραµµάτων: 1. Μέσω του Ταµείου για την Ενεργειακή Α οδοτικότητα και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη Βουλγαρία (Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line, BEERECL, web: 18

19 το ο οίο δηµιουργήθηκε α ό την EBRD σε συνεργασία µε τη βουλγαρική κυβέρνηση και την ΕΕ. 2. Μέσω της δράσης Energy Efficiency & Green Economy Program (web: & ου εγκαινιάστηκε τον Α ρίλιο του Μέσω των λεγόµενων συµβολαίων ESCO (Energy Service Company Contracts, web: τα ο οία στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθµιση, ρωτίστως, κρατικών και δηµοτικών κτηρίων. 4. Μέσω της ιστωτικής γραµµής REECL ΙΙ (Residential Energy Efficiency Credit Line, web: συνολικού ύψους 40 εκατ. για την ερίοδο Μέσω του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Operational Program Competitiveness, web: του ο οίου ε ιµέρους δράσεις (βλ. Τοµέα αρέµβασης 2.3) αφορούν στην υ οστήριξη µέτρων ενεργειακής α όδοσης και χρήσης ανανεώσιµων ηγών ενέργειας. 6. Μέσω του Προγράµµατος «Ενεργειακής Ανακαίνισης Βουλγαρικών Οικειών» ου εγκαινίασε το Υ ουργείο Περιφερειακής Ανά τυξης και ηµοσίων Έργων στο λαίσιο του κοινοτικά υ οστηριζόµενου Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιφερειακή Ανά τυξη». Web: 7. Μέσω του κοινοτικά υ οστηριζόµενου Προγράµµατος «Γεωργική Ανά τυξη». Web: 8. Μέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου ELENA (European Local Energy Assistance) της Ευρω αϊκής Τρά εζας Ε ενδύσεων (ΕΙΒ). Web: 9. Μέσω του βουλγαρικού Ταµείου Ενεργειακής Ε άρκειας & ΑΠΕ (Energy Efficiency and Renewable Sources Fund EERSF). Web: Αρµόδια υ ηρεσία Ministry of Economy and Energy and Tourism "Energy Efficiency and Environmental Protection" Directorate "Environmental Protection and Renewable energy sources" Department Alexandrina Dimitrova, head of department tеl: +3592/ , fax: +3592/ Web: 19

20 ΠΗΓΕΣ o Ο ΦΠΑ Η Φορολογία Εισοδήµατος Ν.Π. στη Βουλγαρία (2012), Ελληνικό Ε ιχειρηµατικό Συµβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB) Ernst & Young. o Annual Report 2010, Communications Regulation Committee, url: o Banks in Bulgaria (April June 2013), National Bank of Bulgaria, url: ulgaria/index.htm. o Doing Business 2014 Economy Profile: Bulgaria (2013), IFC World Bank, url: o Doing Business in Bulgaria 2009 Country Commercial Guide for US Companies, BUYUSA.GOV, url: o Doing Business in Bulgaria (2011), Ernst & Young. o Europe s Digital Competitiveness Report 2009, European Commission, url: /2009/sec_2009_1103.pdf. o Individual Income Tax & Social Security Rate Survey 2012, KPMG, url: Documents/individual-income-tax-rate-survey-2012.pdf. o Legal Guide Starting Business and Investment (2013), InvestBulgaria Agency, url: o Public Procurement Bulgaria (2012), Penkov, Markov & Partners Attorneys at law, url: ers%20attorneys%20at%20law&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cdqqfjaa&url=http%3a%2f%2fwww.lexmund i.com%2fdocument.asp%3fdocid%3d4971&ei=t1bquo- BF4LYtAb8rYCIDQ&usg=AFQjCNGOWd9lyM0XuBZULdl4fL6FygTypQ&bvm=bv ,d.Yms. o 2012 National Estimate Report on Foreign Trade Barriers, European Union, Office of the United States Trade Representative, url: 20

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Ενηµέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα