Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)"

Transcript

1 Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γελλήζεθε ηελ 1 ε Μαξηίνπ 1903 ζηελ νδφ Γειεγηψξγε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ζε επίζεκα έγγξαθα θέξεηαη λα έρεη γελλεζεί ην 1903 ζχκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ γιχπηε ζηνπο νηθείνπο ηνπ ην έηνο γέλλεζήο ηνπ ήηαλ ην Γνλείο ηνπ ήηαλ ν δηθεγφξνο ππξίδσλ Ενγθνιφπνπινο θαη ε Αζαλαζία Γηαλλαθνπνχινπ θαη ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ ην ρσξηφ Μάλλα ή Μάξθαζη Κνξηλζίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο κεγάισζε ζε νηθνγέλεηα λνκηθψλ πνπ δελ ηνλ ελζάξξπλαλ λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε ηελ Σέρλε, παξφιν πνπ ν ίδηνο εκθάληδε ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ηε δσγξαθηθή θαη ην ζρέδην ήδε απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. Τπεξέηεζε σο ινρίαο ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία έσο ην 1923 θαη ε πεξίνδνο εθείλε ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηε γλσξηκία ηνπ κε ην ζπλνκήιηθφ ηνπ θαη αξγφηεξα ζεκαληηθφ αξρηηέθηνλα Πάηξνθιν Καξαληηλφ, ν νπνίνο απεηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πην ζηελνχο ηνπ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο. Σν 1924 εηζήρζε ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο θαη θνίηεζε ζην εξγαζηήξην γιππηηθήο ηνπ Αθαδεκατθνχ Θσκά Θσκφπνπινπ. ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα έιαβε δχν ππνηξνθίεο γηα ηηο αθαδεκατθέο ηνπ επηδφζεηο, ελψ παξάιιεια εμέθξαδε ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζρνιήο. Ζ ζηάζε ηνπ έλαληη ζηνλ ηφηε αθαδεκατζκφ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαηάιεςε ηεο ζρνιήο ζηνίρεζαλ ζηνλ λεαξφ Ενγγνιφπνπιν ηελ δηα παληφο απνβνιή ηνπ απφ ηε ζρνιή, ελψ ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ πνηεηή Ησάλλε Γξππάξε γηα ηελ επαλέληαμή ηνπ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Σν 1926 θαη παξφηη ήηαλ αθφκε θνηηεηήο, ε έθεζή ηνπ ζην ζρέδην ηνπ πξνζέθεξε κηα ζέζε δίπια ζηνλ Αλαζηάζην Οξιάλδν ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηε Γηεχζπλζε Αλαζηειψζεσο Αξραίσλ θαη Βπδαληηλψλ Μλεκείσλ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ζπνπδαίν Έιιελα αξρηηέθηνλα θαη αξραηνιφγν δηήξθεζε έσο ην 1928, ελψ απεηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ πξψηε νπζηαζηηθή επαθή ηνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ε νπνία έκειιε λα γίλεη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πνξείαο θαη εμέιημεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο γηα λανχο θαη ηέκπια. Σν 1927 έιαβε κέξνο γηα πξψηε θνξά ζε νκαδηθή έθζεζε, ε νπνία είρε κάιηζηα θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ηνπ ιφγηνπ Νίθνπ Βέικνπ, ην ρψξν πνπ ζηέγαζε ην «Άζπινλ Σέρλεο». Σνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο παξαθνινχζεζε ηηο πξψηεο Γειθηθέο Δνξηέο πνπ δηνξγαλψζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ πνηεηή θαη θίινπ ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Δχαο Πάικεξ. Σν 1930 νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη επαλήιζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαζψο δηνξίζηεθε σο δηαθνζκεηήο ζην Γξαθείν Μειεηψλ Νέσλ ρνιηθψλ Κηεξίσλ ησλ Πφιεσλ κε επηθεθαιήο ηνλ αξρηηέθηνλα Νηθφιαν Μεηζάθε. ηε λέα ηνπ ζέζε κειέηεζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, λανχο θαη κνπζεία, ελψ αλ θαη ρσξίο λα έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ αξρηηέθηνλα, εθπνλνχζε κειέηεο θαη

2 αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππέγξαθε σο αξρηηέθηνλαο. πλεξγάζηεθε ζηελά κε παιηνχο θαη λένπο θίινπο ηνπ, δσγξάθνπο θαη αξρηηέθηνλεο, «ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεπεξάζνπκε απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηαλ φηη ήηαλ έλαο πεξηνξηζκέλνο αθαδεκατζκφο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε ν γιχπηεο. Ζ θηιηθή απηή ζπληξνθηά απαξηίδνληαλ απφ ηνπο Γεκήηξε Πηθηψλε, πχξν Παπαινπθά, Πάηξνθιν Καξαληηλφ, Νηθφιαν Μεηζάθε, Φψηε Κφληνγινπ θαη Νίθν Υαηδεθπξηάθν Γθίθα. Σν 1931 μεθίλεζε ε θαιιηηερληθή ζρέζε ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Πιαηεία Οκνλνίαο, έηνο πνπ δφζεθε παξαγγειία ζην "σκαηείν Διιήλσλ Γιππηψλ" λα θηινηερλεζνχλ ηα αγάικαηα ησλ ελλέα Μνπζψλ θαη ησλ ηξηψλ Υαξίησλ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε λέα Πιαηεία Οκνλνίαο. Κάζε άγαικα δνπιεχηεθε αλά δχν γιχπηεο δεκηνπξγψληαο ν έλαο ην γχςηλν πξφπιαζκα θαη ν άιινο ηελ ηζηκεληέληα εθηέιεζή ηνπ. Ο Ενγγνιφπνπινο ήηαλ αλάκεζα ζηνπο 24 γιχπηεο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηα αγάικαηα θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ην φλνκα ηνπ γιχπηε ζπλδέζεθε κε ηελ Πιαηεία Οκνλνίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο επαλέξρεηαη ζην κέιινλ ζηελ Οκφλνηα δχν θνξέο θαη ζπλδέεη ην φλνκα ηνπ κε ηελ νκψλπκε θεληξηθή πιαηεία ηεο Αζήλαο έσο ζήκεξα. Ζ πξψηε γλσζηή ζπκκεηνρή γιππηνχ ηνπ Ενγγνιφπνπινπ γηα ην δεκφζην ρψξν, γηα ηελ νπνία έιαβε κάιηζηα ην δεχηεξν βξαβείν ήηαλ ε κειέηε κλεκείνπ γηα ηνλ «Άγλσζην Ναχηε» ζηελ Φπηάιιεηα ην Απφ ην 1933 εληάρζεθε ζηελ «Οκάδα Σέρλε», πνπ ίδξπζε αξρηθά ν Νηθφιανο Λχηξαο ην 1919 θαη αλαζπγθξνηήζεθε ην 1929 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. Με ηελ «Οκάο Σέρλε» έιαβε κέξνο ζε εθζέζεηο ηα επφκελα ρξφληα κέρξη ην 1940, ελψ ηα έηε δίδαμε σο θαζεγεηήο ζρεδίνπ ζηε ηβηηαλίδεην ρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ. Σν 1933 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γλψξηζε ηε δσγξάθν Διέλε Παζραιίδνπ πνπ ήηαλ θνηηήηξηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. Ζ Διέλε, Κσλζηαληηλνππνιίηηζζα βαζεηά κπεκέλε ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη πλεχκα εμίζνπ αλήζπρν θαη ηαγκέλν ζηελ Σέρλε φπσο ν Ενγγνιφπνπινο, είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζα ζπκπνξεπηεί κε ην γιχπηε ζε ζπνπδέο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα, ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο, ελψ ζα απνηειέζεη έκπλεπζε, ζηήξηγκα θαη απζηεξφ θξηηή ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ ηνπ. Σν 1935 ζπκκεηείρε ζηελ νκαδηθή έθζεζε ζηελ «Αίζνπζα Σέρλεο ηξαηεγνπνχινπ» κε ηνπο Αγήλνξα Άζηεξηάδε, πχξν Βαζηιείνπ, Γεκήηξε Βηηζψξε θαη Κσζηή Παπαρξηζηφπνπιν. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζε πνιιά βηνγξαθηθά ηνπ Ενγγνιφπνπινπ θαη σο αηνκηθή ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ είρε γηα ην μεθίλεκα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ αλαγλψξηζεο απφ θνηλφ θαη θξηηηθνχο. Ζ γλσξηκία ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Διέλε Παζραιίδνπ νδήγεζε ζηνλ γάκν ηνπο ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1936 θαη ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο απέθηεζαλ έλα νηθφπεδν ζην Φπρηθφ φπνπ δεκηνχξγεζαλ ην ζπίηη θαη ην εξγαζηήξηφ ηνπο. Σν δεπγάξη ζπλεηδεηά επέιεμε λα κελ απνθηήζεη παηδηά, θαζψο ζχκθσλα κε καξηπξία ηεο αδειθήο ηεο Διέλεο Αιεμάλδξαο Παζραιίδνπ Μσξέηε «Γελ ζέιεζαλ λα έρνπλ παηδηά γηα λα κελ ηα ηαιαηπσξήζνπλ κε ηε θηψρεηα ηνπο θαη ηνλ κπνέκηθν ηξφπν ηεο δσήο ηνπο, αιιά θαη γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ απεξίζπαζηνη ζηελ ηέρλε ηνπο».

3 Σν 1937 ν Γηψξγνο θαη ε Διέλε Ενγγνινπνχινπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην πξψην ηνπο ηαμίδη ζην Παξίζη γηα ηε Γηεζλή Έθζεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε Διέλε. Δθεί ν Ενγγνιφπνπινο ήξζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ Χγθχζη Ρνληέλ (AugusteRodin), ην νπνίν ζηελ Αζήλα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ γλσζηφ κφλν κέζα απφ ηα βηβιία, θαζψο θαη κε ην έξγν ηνπ αξι Νηεζπψ (CharlesDespiau). ηε Γηεζλή Έθζεζε εληππσζηάζηεθε απφ ην ιηηφ ηζπαληθφ πεξίπηεξν πνπ «ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πξνεηνίκαδε γηα ην κεγάιν ζνθ, ηε Γθνπέξληθα, πνπ έπεηηα απφ ζεηξά ζρεδίσλ έβγαιε ζην θσο ν Πηθάζν» φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε ν γιχπηεο. Σν ηαμίδη απηφ θαη ε επίκνλε πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ Διέλεο ήηαλ ε αηηία πνπ ην 1938 ν Ενγγνιφπνπινο παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα αθνζησζεί νινθιεξσηηθά ζηε γιππηηθή. Ζ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη κηα ζέζε πνπ πξνζέθεξε ηνλ αμηφινγν κηζζφ ησλ δξρ. ελ φςεη Καηνρήο ζηνίρεζε ζην δεπγάξη πνιιέο θαθνπρίεο θαη ζηεξήζεηο. Σν 1938 ζπκκεηείρε ζηελ Α Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ζην Εάππεην. Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ηα επφκελα ρξφληα ζα ζπκκεηάζρεη ζε φιεο ηηο Παλειιήληεο Καιιηηερληθέο Δθζέζεηο, εθηφο απφ απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο. Σν 1939 ζπκκεηείρε ζην ζεκαληηθφ δηαγσληζκφ ηεο επνρήο γηα ηνλ έθηππν αλδξηάληα ηνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε. Σν γχςηλν πξφπιαζκά ηνπ πξνθξίζεθε καδί κε εθείλν ηνπ Μηράιε Σφκπξνπ κε ηνλ νπνίνλ έιαβαλ ηζφπνζν ρξεκαηηθφ βξαβείν θαη εληνιή λα ζπλερηζηεί κεηαμχ ηνπο ν δηαγσληζκφο, ν νπνίνο φκσο καηαηψζεθε πξνζσξηλά εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ γηα λα νινθιεξσζεί ηειηθά κεηαπνιεκηθά κε ηνλ Σφκπξν λα θεξδίδεη ην πξψην βξαβείν θαη ηνλ Ενγγνιφπνπιν ην ηξίην. ην δηαγσληζκφ ζπκκεηείρε κεηαμχ άιισλ θαη ν γλσζηφο γιχπηεο θαη Αθαδεκατθφο Γηάλλεο Παππάο, πξψηνο εμάδειθνο ηεο Διέλεο Ενγγνινπνχινπ. Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινοδνχιεπε ηα πξψηκα έξγα ηνπ κε ην κάξκαξν θαη ηνλ νξείραιθν, ελψ αζρνιήζεθε θπξίσο κε παξαγγειίεο πξνηνκψλ θαη κλεκείσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ε νξεηράιθηλε θεθαιή ηνπ δσγξάθνπ Γεκήηξε Βηηζψξε (1934) πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε Μνπζείν Αιέμαλδξνπ νχηδνπ, ε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ Αλδξέα Μηανχιε (1937) πνπ βξίζθεηαη ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, ε νξεηράιθηλε θεθαιή ηνπ Δξξίθνπ Φξαληδηζθάθε (1937), ε νξεηράιθηλε πξνηνκή ηεο Αξηάδλεο Ξελάθε (1938), ε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ αξραηνιφγνπ Παλαγή Καββαδία, ελψ θηινηέρλεζε επίζεο ηελ νξεηράιθηλε ιάξλαθα γηα ηα νζηά ηνπ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ. ηα παξαζηαηηθά γιππηά ηεο πεξηφδνπ πεξηιακβάλνληαη θαη καξκάξηλα αλάγιπθα ηαθηθά κλεκεία γηα ην Α θαη Β Νεθξνηαθείν Αζελψλ κε ηελ νλνκαζία «Πελζνχλ Πλεχκα». Θεκαηηθά ηνλ απαζρφιεζαλ θπξίσο ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα ηεο επνρήο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Β θαη Γ Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ην 1939 θαη 1940, πνπ είρε θαζηεξσζεί πιένλ ζηε ρψξα σο ζεζκφο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νλνκάησλ ηνπ ρψξνπ, έιαβε εγθσκηαζηηθά ζρφιηα. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ν ηερλνθξίηεο Μαξίλνο Καιιηγάο «Ο Ενγγνιφπνπινο, ιακπξφο ηερλίηεο, μέξεη λα δψζεη φζνλ νιίγνη, πιαζηηθήλ αμία ζηνλ φγθν.». ηα δχζθνια ρξφληα ηεο Καηνρήο φπνπ πιήζνο θφζκνπ πάιεπε γηα ηελ επηβίσζε, ν Ενγγνιφπνπινο ζθέθηεθε θαη πξφηεηλε ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ έλα ζπζζίηην γηα ηνπο θαιιηηέρλεο.

4 Ζ πξψηε δηεζλήο παξνπζία ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1940 ιακβάλνληαο κέξνο γηα πξψηε θνξά ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο ζα ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ κε ηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο γηα ηα επφκελα εμήληα ρξφληα, έσο θαη ην 2001 φπνπ ζε ειηθία 100 εηψλ ιακβάλεη κέξνο γηα ηειεπηαία θνξά κε ην γιππηφ «Πεληάθπθιν» πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ν Ενγγνιφπνπινο είλαη θπξίσο ζηξακκέλνο πξνο ηελ αλζξσπνθεληξηθή αλαπαξάζηαζε. Σν 1946 πήξε κέξνο ζηελ έθζεζε ειιεληθήο ηέρλεο ζηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο ηνθρφικεο θαη ζηελ έθζεζε κειψλ ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ. Σελ ίδηα ρξνληά εθιέρζεθε Αληηπξφεδξνο ηνπ Καιιηηερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη Πξφεδξνο ησλ Διιήλσλ Γιππηψλ. Σν 1947 ζπκκεηείρε κε ηε καξκάξηλε «Πξνηνκή ηεο Αξηάδλεο Ξελάθε» ζε δηαγσληζκφ γηα ην «Μλεκείν Πεζφλησλ» ζην Κεξαηζίλη θεξδίδνληαο ην Α βξαβείν, ελψ θαηά ην ίδην έηνο παξνπζίαζε γιππηά ηνπ ζηελ Μπηελάιε ηνπ Καΐξνπ. Σν 1948 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ αηνκηθή έθζεζε ζηελ «Αίζνπζα Σέρλεο Εαραξίνπ» ζηελ Αζήλα. Σν ίδην έηνο έγηλε ε πξψηε κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ζην Εάππεην φπνπ δηαθξίζεθε κε ην αξγπξφ κεηάιιην κεηαμχ 330 θαιιηηερλψλ γηα ηε γχςηλε «Αξηάδλε» ηνπ, ελψ δελ δφζεθε πνηέ πξψην βξαβείν. Ζ θήκε ηνπ Ενγγνιφπνπινπ ζηελ Διιάδα είρε πιένλ εδξαησζεί. Σν 1949 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο κε ππνηξνθία ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο κεηέβε ζην Παξίζη γηα ζπνπδέο ζην εξγαζηήξην ηνπ Μαξζέι Εηκφλη (MarcelGimond). Παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζπλεξγάζηεθε κε ην αξρηηεθηνληθφ γξαθείν ηνπ Ενδέθ Ρελέ Μπηλέ (Joseph René Binet) γεγνλφο πνπ ηνλ βνήζεζε λα παξαηείλεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα θαη λα ζπλερίζεη ηηο κειέηεο ηνπ. Σν 1952 κε ππνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ κεηέβε ζηελ Ηηαιία φπνπ εηδηθεχηεθε ζηηο ηερληθέο ηεο ραιθνρπηηθήο θαη ήξζε ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ Μαξίλν Μαξίλη (MarinoMarini). πνχδαζε ζηε Ρψκε, ην Μηιάλν, ηελ Φισξεληία θαη ηελ Πηζηφηα. Καηά ηελ επνρή εθείλε παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αιιαγή ζην έξγν ηνπ θαη κηα ζηξνθή απφ ην ξεαιηζκφ ζηελ αθαίξεζε, αλ θαη ε γιππηηθή ηνπ παξακέλεη αλζξσπνθεληξηθή. Δηζάγεη αθαηξεηηθά ζηνηρεία ζην έξγν ηνπ, ελψ νη ξεαιηζηηθέο θφξκεο θαη νη φγθνη απνθηνχλ πεξηζζφηεξν επίπεδεο θαη παξάιιειεο ζπλζέζεηο. Σν 1952 ζπκκεηείρε θαη θέξδηζε κε ηνλ Αρηιιέα Απέξγε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Μλεκείνπ Πεζφλησλ Ηηέαο. Σν Μλεκείν Πεζφλησλ Ηηέαο ζπληζηά κνλαδηθφ θαηλφκελν ζπλεξγαζίαο ζηε λενειιεληθή γιππηηθή φπνπ δχν γιχπηεο ππνγξάθνπλ απφ θνηλνχ ηηο κνξθέο ηνπ έξγνπ, ν Ενγγνιφπνπινο ηε γπλαηθεία κνξθή θαη ν Απέξγεο ηελ αληξηθή. Σν 1953 έγηλε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Πνιηηηζκνχ (Société Européenne de Culture) πνπ ηδξχζεθε ζηε Βελεηία ην 1950 θαη θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή ζθελή ηεο επνρήο πξνσζψληαο ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο

5 εηαηξίαο γλψξηζε ζεκαληηθνχο θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο θαη επηζηήκνλεο. Σν ίδην έηνο ζπκκεηείρε ζε δηαγσληζκφ ζηελ TateGallery ζην Λνλδίλν γηα ην «Μλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ Πνιηηηθνχ Κξαηνχκελνπ». Σν 1953 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο εθπφλεζε ηηο πξψηεο κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κλεκεηψδνπο γιππηνχ «Ζξψνλ Εαιφγγνπ» ελφζσ βξίζθνληαλ αθφκε ζηε Φισξεληία, αιιεινγξαθψληαο κε ηνλ αξρηηέθηνλα, θίιν θαη ζπλεξγάηε ηνπ Πάηξνθιν Καξαληηλφ πνπ ήηαλ ζηελ Διιάδα. Σν 1954 μεθίλεζε ε πινπνίεζε ελφο απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηνπ γιχπηε ζην δεκφζην ρψξν, ηνπ «Μλεκείνπ Εαιφγγνπ». Γηα δηάζηεκα έμη εηψλ ν γιχπηεο δνχιεπε insitu ζην φξνο Εάινγγν ηηο έμη αθαηξεηηθέο γπλαηθείεο θηγνχξεο νη νπνίεο θέξνληαη λα ζέξλνπλ ηνλ νκψλπκν ρνξφ. Σν κλεκείν παξνπζίαζε πνιιέο θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο, θαζψο νη πεξίπνπ αζβεζηνιηζηθνί φγθνη πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηαθέξζεθαλ απφ απφζηαζε 160 ρηιηνκέηξσλ θαη ιαμεχηεθαλ επί ηφπνπ, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ κλεκείνπ ζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά ζε δχν παλειιήληνπο καζεηηθνχο εξάλνπο. Σα απνθαιππηήξηα ηνπ κλεκείνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1960 παξνπζία ηνπ βαζηιηά Παχινπ. Σν κλεκείν έρεη χςνο 15 κ. θαη κήθνο 18 κ. θαη είλαη νξαηφ απφ απφζηαζε 35 ρικ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ππεξθπζηθνχ απηνχ κλεκείνπ ήηαλ ε αθνξκή πνπ ν Ενγγνιφπνπινο θαηαλφεζε εηο βάζνο ηελ πιαζηηθή έλλνηα φηη ζηε γιππηηθή «θελφ θαη πιήξεο ίζνλ έλα». Σν 1955 ν Ενγγνιφπνπινο δεκηνχξγεζε ην «Μλεκείν Πεζφλησλ Κνθθηληάο», έλα νξεηράιθηλν έξγν κε δχν κνξθέο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ πιαηεία Οζίαο Ξέλεο ζηελ Κνθθηληά θαη απεηέιεζε αλαθνξά ζην Μπιφθν ηεο Κνθθηληάο ηνπ Σν γιππηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ην Γήκν Νίθαηαο Αγ. Η. Ρέληε σο γξακκηθφ ινγφηππν. Σν 1957 ζπκκεηείρε κε έμη κεηαιιηθά γιππηά ζηελ Μπηελάιε ηνπ αν Πάνιν κεηαμχ ηνλ νπνίσλ θαη ν «Πνζεηδψλαο» θαη «Πξνκεζέαο», ηα πξψηα γιππηά ηνπ πνπ παξνπζίαδαλ «ζεκαληηθή αθαηξεηηθή ηάζε κε ηνικεξή δηακφξθσζε θαληαζηηθήο θφξκαο», φπσο ελδεηθηηθά ζεκείσλε ν ίδηνο. Σελ ίδηα ρξνληά εθιέρζεθε κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ γηα ηελ απνζηνιή ππνηξφθσλ γιππηηθήο ζην εμσηεξηθφ, ζέζε πνπ θαηείρε σο ην Ζ ζρέζε ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Πιαηεία Οκνλνίαο επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα ην 1958 φηαλ ηνπ απνλεκήζεθε απφ θνηλνχ κε ηνλ αξρηηέθηνλα Κψζηα Μπίηζην ην 1 ν θαη ην 3 ν βξαβείν ζηνλ Παλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ θαη Καιιηηερληθφ δηαγσληζκφ πνπ είρε πξνθεξπρζεί απφ ην ηφηε Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Πιαηείαο Οκνλνίαο. Ζ πξφηαζε πεξηειάκβαλε κηα πδάηηλε γιππηηθή ζχλζεζε απφ πίδαθεο πνπ ζην θέληξν ηεο έζηεθε ν «Πνζεηδψλαο», ην αθαηξεηηθφ γιππηφ πνπ είρε παξνπζηάζεη δηεζλψο ζην άν Πάνιν έλα ρξφλν πξηλ. Σν έξγν εγθαηληάζηεθε ην 1960, κε ηνπο γλσζηνχο ζε φινπο ηνπο Αζελαίνπο πδάηηλνπο πίδαθεο, φκσο ην αλαπφζπαζην γιππηφ «Πνζεηδψλαο» νπδέπνηε ηνπνζεηήζεθε ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο. Σν 1964 ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δεκηνπξγψληαο ην αθαηξεηηθφ νξεηράιθηλν γιππηφ «Γειθνί». Δθείλε ηελ πεξίνδν πξνρψξεζε ζε κηα ελφηεηα νξεηράιθηλσλ έξγσλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαζαξή, αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπο, κε πιάθεο πνπ επεμεξγάδεηαη εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο νμπγνλνθφιιεζεο. Ζ ελ ιφγσ γεσκεηξηθή ζχλζεζε βξίζθεηαη απφ ην 1989 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βαζ. νθίαο θαη Βαζ. Κσλζηαληίλνπ, απέλαληη απφ ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε.

6 Απφ ην 1965 έσο θαη ην 1975 έιαβε κέξνο ζηηο εθζέζεηο ηνπ SalondelaJeuneSculpture ζην Παξίζη, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα δελ πήξε κέξνο ζε θακία Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε. Σν ίδην έηνο ν ηφηε βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ηνπ απέλεηκε ηηκεηηθή δηάθξηζε γηα ην έξγν ηνπ. Ο Ενγγνιφπνπινο φκσο αξλήζεθε λα παξαιάβεη ηε δηάθξηζε απηή. Σν 1966 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο έρνληαο θεξδίζεη ην Α βξαβείν δεκηνχξγεζε ην γιππηφ «ΓΔΘ» ή Cor-Ten. Ζ χςνπο 18 κ. πξσηνπνξηαθή δεκηνπξγία ηνπ Ενγγνιφπνπινπ μεζήθσζε αξρηθά ζχειια αληηδξάζεσλ, θαζψο δελ ήηαλ επξέσο απνδεθηή γηα ηνλ ηφηε ειιεληθφ δεκφζην ρψξν. Σν θπβηζηηθφ απηφ γιππηφ είλαη έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα θαη θέξεηαη λα αλαπαξηζηά αθαηξεηηθά ηε Νίθε ηεο ακνζξάθεο. Σελ πεξίνδν έγηλε κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Société EuropéennedeCulturePréslaBiennale ηεο Βελεηίαο ζηελ νπνία εληάρζεθε απφ ην 1953 θαη έγηλε ηαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο Comprendre. Σν 1971 κία λέα πεξίνδνο ζηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ Ενγγνιφπνπινπ εγθαηληάζηεθε, απηή ηεο kineticart. Σν «καληθέζην ηεο θηλεηηθήο ηέρλεο» είρε παξνπζηαζηεί ην 1955 ζηε γθαιεξί DeniseRené ζην Παξίζη, σζηφζν ην θίλεκα άξγεζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ Διιάδα. Ο Ενγγνιφπνπινο είλαη απφ ηνπο πξψηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο πνπ ηφικεζαλ λα πεηξακαηηζηνχλ εηζάγνληαο ηελ θίλεζε ζηα έξγα ηνπο. Γεκηνχξγεζε ηα πξψηα ηνπ θηλεηηθά γιππηά ηε δεθαεηία ηνπ 70 ηα νπνία παξνπζίαζε ζε αηνκηθή έθζεζε ζηελ Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε ην Ο θαιιηηέρλεο πνπ μεθίλεζε ηελ θηλεηηθή ηνπ ηέρλε ζε δεκηνπξγίεο απφ Plexiglas θαη θσο, ζπλέρηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ζε κεγάιεο θιίκαθαο έξγα απφ αλνμείδσην ράιπβα ηα νπνία έζεηε ζε θίλεζε κε ηε δχλακε ηνπ λεξνχ. Ο Ενγγνιφπνπινο ζπλήζηδε λα απνθαιεί ην λεξφ «ην αίκα ησλ γιππηψλ» ηνπ, θαζψο ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ έζεηε ζε θίλεζε ηνλ αλνμείδσην ράιπβα ρσξίο θακία κεραληθή βνήζεηα. Σν 1971 ε πεηξφθηηζηε κνλνθαηνηθία ηνπ δεχγνπο Ενγγνιφπνπινπ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κηα πνιπθαηνηθία ζηελ νπνία νη θαιιηηέρλεο επέιεμαλ λα θξαηήζνπλ έλα ηζφγεην δηακέξηζκα πνπ αξρηθά πξννξίδνληαλ γηα ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ ελνίθσλ. Σν λέν εξγαζηήξην ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ ήηαλ έλαο ρψξνο κφιηο 12 η.κ. Ζ αληηπαξνρή ησλ δηακεξηζκάησλ φκσο έδσζε ζηνλ Γηψξγν θαη ηελ Διέλε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα κηθξφ αηειηέ ζην Παξίζη. Έθηνηε κνίξαδαλ ηνλ ρξφλν ηνπο αλάκεζα ζε Παξίζη θαη Αζήλα. Σν 1973 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο δεκηνχξγεζε ην εκβιεκαηηθφ έξγν «Γηάθξαγκα» ή «Φαηλψκαηα ηνπ Μέξιηλ», ην νπνίν ζε χςνο 3 κ. θαη κήθνο 10 κ. ηνπνζεηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο ηφηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «Αζηήξ» ζηελ νδφ Μέξιηλ ζην Κνισλάθη. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γιππηνχ ήηαλ ε γεσκεηξία, ν ξπζκφο θαη ε επαλάιεςε νξζνγσλίσλ ζρεκάησλ ζηα νπνία ελαιιάζζνληαη δηαθνξεηηθά εηθαζηηθά κνηίβα. ήκεξα ην έξγν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ζηελ Λ. πγγξνχ. Σε δεθαεηία ηνπ 70 ν Ενγγνιφπνπινο μεθηλά λα δεκηνπξγεί έξγα κε ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν. Υξεζηκνπνηεί κεγεζπληηθνχο θαθνχο κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδεη θαη θέξλεη απφ ηε Γαιιία θαη ηνπο ηνπνζεηεί κπξνζηά απφ ηηο

7 γιππηηθέο ηνπ ζπλζέζεηο. Ο θαθφο δεκηνπξγεί έλα νπηηθφ παηρλίδηζκα θαζψο ν θαιιηηέρλεο πξνζθαιεί ην ζεαηή λα εμεηάζεη ην αληηθείκελν πνπ κεγεζχλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ είλαη «Σα δψξα», «Σν αβγφ», «Φαθφο & θσιηά» θ.α. ηα νπνία παξνπζίαζε ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο. Σν 1976 πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθή έθζεζε ζην CampoPisaniζηε Βελεηία φπνπ εμέζεζε ην κεγάιεο θιίκαθαο θπθιηθφ γιππηφ «Διάζκαηα» ή «πείξεο». Ζ έθζεζε δηνξγαλψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ γθαιεξί Numero. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1977 έιαβε κέξνο ζε έθζεζε χγρξνλεο Διιεληθήο Σέρλεο ζην Μνπζείν ηεο Βαξζνβίαο "Zacheta". Σν ίδην έηνο εγθξίζεθε απφ ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ Κσλζηαληίλν Σξππάλε ε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ γηα ηηο «εμαηξεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο». Σνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 1978 εμέζεζε έξγα ηνπ ζην Μνπζείν ηεο Βνπδαπέζηεο ζηελ Οπγγαξία ζην πιαίζην νκαδηθήο έθζεζεο Διιήλσλ θαιιηηερλψλ θαη ζπκκεηείρε ζηελ νκαδηθή έθζεζε 22 Διιήλσλ δσγξάθσλ θαη γιππηψλ ζην GrandPalais ζην Παξίζη. Σν 1979 πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθή έθζεζε ζηελ «Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε» φπνπ παξνπζίαζε έξγα απφ νιφθιεξε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία. Αθνινχζεζε ε αηνκηθή ηνπ έθζεζε ζηελ «Γθαιεξί Z+M» ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε έθζεζε GrandsetJeunesd Aujourd hui ζην Παξίζη. Σν 1981 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξν Σνκπάδε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Πιαηείαο Κιαπζκψλνο. Ζ πξφηαζή ηνπο έιαβε ην Α βξαβείν, σζηφζν δελ πινπνηήζεθε πνηέ. Σν 1985 Ενγγνιφπνπινο θαη Σνκπάδεο ζπλεξγάδνληαη μαλά, απηή ηε θνξά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Μλεκείνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο Γνξγνπνηάκνπ». Ζ πξφηαζε ηνπ Ενγγνιφπνπινπ είλαη ε πιαζηηθή δηακφξθσζε ελφο ζπκβφινπ ρσξίο κεινδξακαηηζκνχο. Ο γιχπηεο απνηππψλεη έλα αθαηξεηηθφ ζχκβνιν ζε κηα ζθαίξα χςνπο 18 κ. ε νπνία ζρεκαηίδεηαη κε δηαθάλεηα απφ θάζεηα θαη νξηδφληηα δηαζηαπξνχκελεο κεηαιιηθέο επζείεο. Σν γιππηφ έρεη ερνθηλεηηθή ιεηηνπξγία, θαζψο ζην θέληξν ηεο ζθαίξαο νξζνγψληεο κεηαιιηθέο πιάθεο ζρεδηάδνληαη λα ερνχλ ζαλ ζήκαληξα κε ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ. Ζ κειέηε ησλ δχν δηαγσληδνκέλσλ έιαβε γηα άιιε κηα θνξά ην Α βξαβείν, θεξδίδνληαο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο ηερλνθξηηηθνχο ηεο επνρήο, φκσο νχηε θαη απηφ ην έξγν πινπνηήζεθε. Σν 1987 ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ηελ νκπξέια ζην εηθαζηηθφ ιεμηιφγην ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ. Ζ νκπξέια, έλα νηθείν θαζεκεξηλφ αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα, γίλεηαη ην εηθαζηηθφ ζέκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνλ θαιιηηέρλε αξθεηά ζηα επφκελα ρξφληα. Έλα απφ ην πξψηα γιππηά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη κηα νκπξέια πνπ ειεχζεξα αησξείηαη ζην ρψξν θαη δηαπεξλάηαη απφ ραιχβδηλεο επζείεο, ελψ παξάιιειν ζέκα είλαη κηα νκπξέια ηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηεί σο ζχκβνιν εηξσλείαο ηξππψληαο ηελ θνξπθή ηνπ ζφινπ ηεο. Σν 1986 θηινηέρλεζε ζε αλνμείδσην ράιπβα ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Αζπίδα», ην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ζην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ.

8 Σν 1990 ζπλεξγάζηεθε γηα ηξίηε θνξά κε ηνλ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξν Σνκπάδε γηα ην Μλεκείν ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο θεξδίδνληαο ην Α βξαβείν ρσξίο σζηφζν ην γιππηφ λα πινπνηεζεί. Σν 1993 ζπκκεηείρε κε αηνκηθή ηνπ έθζεζε ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο εθπξνζσπψληαο ηελ Διιάδα φπνπ παξνπζίαζε ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Οκπξέιεο». Σν 1995 ζα είλαη κηα ρξνληά νξφζεκν γηα ηηο «Οκπξέιεο» ηνπ Ενγγνιφπνπινπ. Σν γιππηφ πνπ ζα ηχρεη επξείαο απνδνρήο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο, νη «Οκπξέιεο», ζα παξνπζηαζηνχλ απφ ηνλ γιχπηε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο σο κηα ζηαηηθή απηή ηε θνξά ζπζηνηρία απφ αησξνχκελεο νκπξέιεο πνπ αέξηλα ζηεξίδνληαη ζε δηαγψληνπο άμνλεο. Σν γιππηφ επηιέρζεθε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηεο Μπηελάιε πάλσ ζε πισηή εμέδξα ηε ρξνληά πνπ ν ζεζκφο γηφξηαδε ηα 100 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, έγηλε αληηθείκελν ζαπκαζκνχ απφ πιήζνο επηζθεπηψλ ιακβάλνληαο κεγάιε δεκνζηφηεηα παγθνζκίσο. Σν 1995 ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Οκπξέιεο», πνπ είρε παξνπζηάζεη ζηε Βελεηία δχν ρξφληα πξηλ, θεξδίδεη ην Α βξαβείν ζηνλ Παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ πνπ δηεμήρζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε έξγσλ ηέρλεο ζην θηήξην ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο. Σν έξγν εγθαηαζηάζεθε ζην Αίζξην ησλ Σηκψλ (Courd Honneur) ηνπ θηεξίνπ φπνπ βξίζθεηαη έσο ζήκεξα. Σν 1997 νη «Οκπξέιεο» πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθαηνληαεηεξίδα ηεο Μπηελάιε Βελεηίαο ην 1995, ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ ρξνληά πνπ ε πφιε απνηεινχζε ηελ Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Σν γιππηφ ζα αγαπεζεί ηδηαηηέξσο απφ ηνπο Θεζζαινληθείο θαη ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πφιε θαη φρη κφλν, αθνχ είλαη έλα απφ ηα πιένλ πνιπθσηνγξαθεκέλα γιππηά ζην δεκφζην ειιεληθφ ρψξν. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1998, ν γιχπηεο ζα δεκηνπξγήζεη έλα φκνην γιππηφ γηα ην Φπρηθφ, ην πξνάζηην ηεο Αζήλαο ζην νπνίν έδεζε θαη δεκηνχξγεζε. Σν γιππηφ ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδν ηνπ Γήκνπ επί ηεο Λεσθφξνπ Κεθηζίαο. Σν 1997 ν Ενγγνιφπνπινο κε ην έξγν ηνπ ΣelNéant, δει. «πξνο ην θελφ ή απηφ ην ράνο», ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δίλνληαο ηε δηθή ηνπ έθθξαζε ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Σν ίδην έξγν παξνπζηάζηεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα ζηελ Wittenbergplatz ζην Βεξνιίλν θαη ηε Βαΐκάξε, γηα λα βξεη ηειηθά ηε ζέζε ηνπ ζην Μέγαξν ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.) ζην Μαξνχζη Αηηηθήο. Σν 1998 δεκηνχξγεζε ην γιππηφ «Οιπκπηαθνί Κχθινη» σο κηα αλαθνξά ζην ζχκβνιν ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, αλ θαη ην γιππηφ απαξηίδεηαη απφ έμη θχθινπο. Σν γιππηφ ηνπνζεηήζεθε ην ίδην έηνο ζηελ Δζληθή Γιππηνζήθε. Σν 1999 ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο κε ην γιππηφ «Κνιφλα» ή «ηήιε». Ζ χςνπο 21 κ. «ηήιε» απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νπηηθή ίλα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζην Πάξθν Ρηδάξε ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Αηηηθφ Μεηξφ «Δπαγγειηζκφο» απφ ην Σν 1999 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ζε ειηθία 98 εηψλ δεκηνχξγεζε ηελ γιππηηθή εγθαηάζηαζε «Αίζξην» ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Αηηηθφ Μεηξφ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ζην ηεξάζηην θελφ κε 25κ. χςνο θαη 8,5κ. δηάκεηξν απφ ην νπνίν θαηέβεθε ν

9 «κεηξνπφληηθαο» γηα ηε δηάλνημε ηνπ κεηξφ. Σν έξγν είλαη νξαηφ ηφζν απφ ηνλ ππφγεην ζηαζκφ φζν θαη απφ ηελ Πιαηεία πληάγκαηνο, θαζψο είλαη ην ηκήκα πνπ ελψλεη ηελ "επίγεηα" θαη ηελ "ππφγεηα" θαζεκεξηλφηεηα ησλ Αζελαίσλ. Σν γιππηφ «Πεληάθπθιν» είλαη ε πδξνθηλεηηθή ζχλζεζε κε ηελ νπνία ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ζπκκεηείρε ην 2001 γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο ζε ειηθία 100 εηψλ. Σν γιππηφ ηελ ίδηα ρξνληά ηνπνζεηήζεθε ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν ίδην έηνο θηινηέρλεζε ην ππεξκέγεζεο έξγν ηνπ «Οιπκπηαθνί Κχθινη» πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηελ Αζήλα. Σν γιππηφ έρεη χςνο 15 κέηξα, ελψ ην βάξνο ηνπ μεπεξλά ηνπο 9 ηφλνπο. Σν 2001 δεκηνχξγεζε ην ηειεπηαίν γιππηφ ηνπ κε ηίηιν «Δηξάλα», ε νλνκαζία ηνπ έξγνπ απνηειεί ηνλ δσξηθφ ηχπν ηνπ νλφκαηνο θαη νπζηαζηηθνχ «Δηξήλε». Σν γιππηφ ηνπνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 ζηελ Τπαίζξηα Γιππηνζήθε Φπρηθνχ - Πιαηεία Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ. Σν 2002, ζε ειηθία 101 εηψλ, εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο γθαιεξί Αζηξνιάβνο- Artlife ζηελ Αζήλα κε αηνκηθή ηνπ έθζεζε θαη ην 2003 ζπκκεηείρε ζηελ ηειεπηαία ηνπ έθζεζε ζην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ γθαιεξί DeniseRené ζην Παξίζη. Σν 2004 ίδξπζε ην θνηλσθειέο Ίδξπκα Γεσξγίνπ Ενγγνιφπνπινπ κε έδξα ηελ θαηνηθία ηνπ ζην Φπρηθφ, ζην νπνίν θιεξνδφηεζε φιν ην έξγν ηνπ, θαζψο θη εθείλν ηεο ζπδχγνπ ηνπ Διέλεο Παζραιίδνπ - Ενγγνινπνχινπ. Πέζαλε ζηηο 11 Μαΐνπ 2004 ζε ειηθία 103 εηψλ θαη εληαθηάζηεθε ζην θνηκεηήξην Κεθηζηάο. Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο είλαη δηεζλψο θαηαμησκέλνο σο γιχπηεο, φκσο ιηγφηεξν γλσζηφ είλαη ην επίζεο πινχζην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν. Παξάιιεια κε ηε γιππηηθή δελ ζηακάηεζε λα δσγξαθίδεη, ελψ ε εμέιημε πνπ έρεη απφ ηελ παξαζηαηηθφηεηα ζηελ αθαίξεζε είλαη θαλεξή θαη ζηε δσγξαθηθή ηνπ. Αλάκεζα ζηα δσγξαθηθά ηνπ έξγα ζα αλαθαιχςεη θαλείο ηε δσγξαθηθή απνηχπσζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη ζηε γιππηηθή ηνπ, φπσο βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, θχθινη, ηεηξάγσλα, επζείεο, αιιά θαη νκπξέιεο, θαθνί, απγά, θακηλάδεο. ην Ίδξπκα Γεσξγίνπ Ενγγνιφπνπινπ δηαθπιάζζεηαη ην ζχλνιν ηνπ δσγξαθηθνχ έξγνπ πνπ άθεζε ν θαιιηηέρλεο, θαζψο θαη πιεζψξα ζθίηζσλ, ζρεδίσλ θαη αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ εθπφλεζε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1921 έσο ην 2001.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ A.Σ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ Ονοματεπώνσμο : ΜΠΟΤΓΑ ΥΡΗΣΟ Αριθμός Μητρώοσ: 31323

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ. ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter December 2011

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter December 2011 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώςςα μου ζδωςαν Ελληνική Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. Μονάχη ζγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα