Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)"

Transcript

1 Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γελλήζεθε ηελ 1 ε Μαξηίνπ 1903 ζηελ νδφ Γειεγηψξγε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ζε επίζεκα έγγξαθα θέξεηαη λα έρεη γελλεζεί ην 1903 ζχκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ γιχπηε ζηνπο νηθείνπο ηνπ ην έηνο γέλλεζήο ηνπ ήηαλ ην Γνλείο ηνπ ήηαλ ν δηθεγφξνο ππξίδσλ Ενγθνιφπνπινο θαη ε Αζαλαζία Γηαλλαθνπνχινπ θαη ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ ην ρσξηφ Μάλλα ή Μάξθαζη Κνξηλζίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο κεγάισζε ζε νηθνγέλεηα λνκηθψλ πνπ δελ ηνλ ελζάξξπλαλ λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε ηελ Σέρλε, παξφιν πνπ ν ίδηνο εκθάληδε ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ηε δσγξαθηθή θαη ην ζρέδην ήδε απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. Τπεξέηεζε σο ινρίαο ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία έσο ην 1923 θαη ε πεξίνδνο εθείλε ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηε γλσξηκία ηνπ κε ην ζπλνκήιηθφ ηνπ θαη αξγφηεξα ζεκαληηθφ αξρηηέθηνλα Πάηξνθιν Καξαληηλφ, ν νπνίνο απεηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πην ζηελνχο ηνπ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο. Σν 1924 εηζήρζε ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο θαη θνίηεζε ζην εξγαζηήξην γιππηηθήο ηνπ Αθαδεκατθνχ Θσκά Θσκφπνπινπ. ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα έιαβε δχν ππνηξνθίεο γηα ηηο αθαδεκατθέο ηνπ επηδφζεηο, ελψ παξάιιεια εμέθξαδε ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζρνιήο. Ζ ζηάζε ηνπ έλαληη ζηνλ ηφηε αθαδεκατζκφ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαηάιεςε ηεο ζρνιήο ζηνίρεζαλ ζηνλ λεαξφ Ενγγνιφπνπιν ηελ δηα παληφο απνβνιή ηνπ απφ ηε ζρνιή, ελψ ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ πνηεηή Ησάλλε Γξππάξε γηα ηελ επαλέληαμή ηνπ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Σν 1926 θαη παξφηη ήηαλ αθφκε θνηηεηήο, ε έθεζή ηνπ ζην ζρέδην ηνπ πξνζέθεξε κηα ζέζε δίπια ζηνλ Αλαζηάζην Οξιάλδν ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηε Γηεχζπλζε Αλαζηειψζεσο Αξραίσλ θαη Βπδαληηλψλ Μλεκείσλ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ζπνπδαίν Έιιελα αξρηηέθηνλα θαη αξραηνιφγν δηήξθεζε έσο ην 1928, ελψ απεηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ πξψηε νπζηαζηηθή επαθή ηνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ε νπνία έκειιε λα γίλεη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πνξείαο θαη εμέιημεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο γηα λανχο θαη ηέκπια. Σν 1927 έιαβε κέξνο γηα πξψηε θνξά ζε νκαδηθή έθζεζε, ε νπνία είρε κάιηζηα θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ηνπ ιφγηνπ Νίθνπ Βέικνπ, ην ρψξν πνπ ζηέγαζε ην «Άζπινλ Σέρλεο». Σνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο παξαθνινχζεζε ηηο πξψηεο Γειθηθέο Δνξηέο πνπ δηνξγαλψζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ πνηεηή θαη θίινπ ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Δχαο Πάικεξ. Σν 1930 νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη επαλήιζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαζψο δηνξίζηεθε σο δηαθνζκεηήο ζην Γξαθείν Μειεηψλ Νέσλ ρνιηθψλ Κηεξίσλ ησλ Πφιεσλ κε επηθεθαιήο ηνλ αξρηηέθηνλα Νηθφιαν Μεηζάθε. ηε λέα ηνπ ζέζε κειέηεζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, λανχο θαη κνπζεία, ελψ αλ θαη ρσξίο λα έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ αξρηηέθηνλα, εθπνλνχζε κειέηεο θαη

2 αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππέγξαθε σο αξρηηέθηνλαο. πλεξγάζηεθε ζηελά κε παιηνχο θαη λένπο θίινπο ηνπ, δσγξάθνπο θαη αξρηηέθηνλεο, «ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεπεξάζνπκε απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηαλ φηη ήηαλ έλαο πεξηνξηζκέλνο αθαδεκατζκφο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε ν γιχπηεο. Ζ θηιηθή απηή ζπληξνθηά απαξηίδνληαλ απφ ηνπο Γεκήηξε Πηθηψλε, πχξν Παπαινπθά, Πάηξνθιν Καξαληηλφ, Νηθφιαν Μεηζάθε, Φψηε Κφληνγινπ θαη Νίθν Υαηδεθπξηάθν Γθίθα. Σν 1931 μεθίλεζε ε θαιιηηερληθή ζρέζε ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Πιαηεία Οκνλνίαο, έηνο πνπ δφζεθε παξαγγειία ζην "σκαηείν Διιήλσλ Γιππηψλ" λα θηινηερλεζνχλ ηα αγάικαηα ησλ ελλέα Μνπζψλ θαη ησλ ηξηψλ Υαξίησλ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε λέα Πιαηεία Οκνλνίαο. Κάζε άγαικα δνπιεχηεθε αλά δχν γιχπηεο δεκηνπξγψληαο ν έλαο ην γχςηλν πξφπιαζκα θαη ν άιινο ηελ ηζηκεληέληα εθηέιεζή ηνπ. Ο Ενγγνιφπνπινο ήηαλ αλάκεζα ζηνπο 24 γιχπηεο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηα αγάικαηα θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ην φλνκα ηνπ γιχπηε ζπλδέζεθε κε ηελ Πιαηεία Οκνλνίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο επαλέξρεηαη ζην κέιινλ ζηελ Οκφλνηα δχν θνξέο θαη ζπλδέεη ην φλνκα ηνπ κε ηελ νκψλπκε θεληξηθή πιαηεία ηεο Αζήλαο έσο ζήκεξα. Ζ πξψηε γλσζηή ζπκκεηνρή γιππηνχ ηνπ Ενγγνιφπνπινπ γηα ην δεκφζην ρψξν, γηα ηελ νπνία έιαβε κάιηζηα ην δεχηεξν βξαβείν ήηαλ ε κειέηε κλεκείνπ γηα ηνλ «Άγλσζην Ναχηε» ζηελ Φπηάιιεηα ην Απφ ην 1933 εληάρζεθε ζηελ «Οκάδα Σέρλε», πνπ ίδξπζε αξρηθά ν Νηθφιανο Λχηξαο ην 1919 θαη αλαζπγθξνηήζεθε ην 1929 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. Με ηελ «Οκάο Σέρλε» έιαβε κέξνο ζε εθζέζεηο ηα επφκελα ρξφληα κέρξη ην 1940, ελψ ηα έηε δίδαμε σο θαζεγεηήο ζρεδίνπ ζηε ηβηηαλίδεην ρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ. Σν 1933 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γλψξηζε ηε δσγξάθν Διέλε Παζραιίδνπ πνπ ήηαλ θνηηήηξηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. Ζ Διέλε, Κσλζηαληηλνππνιίηηζζα βαζεηά κπεκέλε ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη πλεχκα εμίζνπ αλήζπρν θαη ηαγκέλν ζηελ Σέρλε φπσο ν Ενγγνιφπνπινο, είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζα ζπκπνξεπηεί κε ην γιχπηε ζε ζπνπδέο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα, ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο, ελψ ζα απνηειέζεη έκπλεπζε, ζηήξηγκα θαη απζηεξφ θξηηή ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ ηνπ. Σν 1935 ζπκκεηείρε ζηελ νκαδηθή έθζεζε ζηελ «Αίζνπζα Σέρλεο ηξαηεγνπνχινπ» κε ηνπο Αγήλνξα Άζηεξηάδε, πχξν Βαζηιείνπ, Γεκήηξε Βηηζψξε θαη Κσζηή Παπαρξηζηφπνπιν. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζε πνιιά βηνγξαθηθά ηνπ Ενγγνιφπνπινπ θαη σο αηνκηθή ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ είρε γηα ην μεθίλεκα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ αλαγλψξηζεο απφ θνηλφ θαη θξηηηθνχο. Ζ γλσξηκία ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Διέλε Παζραιίδνπ νδήγεζε ζηνλ γάκν ηνπο ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1936 θαη ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο απέθηεζαλ έλα νηθφπεδν ζην Φπρηθφ φπνπ δεκηνχξγεζαλ ην ζπίηη θαη ην εξγαζηήξηφ ηνπο. Σν δεπγάξη ζπλεηδεηά επέιεμε λα κελ απνθηήζεη παηδηά, θαζψο ζχκθσλα κε καξηπξία ηεο αδειθήο ηεο Διέλεο Αιεμάλδξαο Παζραιίδνπ Μσξέηε «Γελ ζέιεζαλ λα έρνπλ παηδηά γηα λα κελ ηα ηαιαηπσξήζνπλ κε ηε θηψρεηα ηνπο θαη ηνλ κπνέκηθν ηξφπν ηεο δσήο ηνπο, αιιά θαη γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ απεξίζπαζηνη ζηελ ηέρλε ηνπο».

3 Σν 1937 ν Γηψξγνο θαη ε Διέλε Ενγγνινπνχινπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην πξψην ηνπο ηαμίδη ζην Παξίζη γηα ηε Γηεζλή Έθζεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε Διέλε. Δθεί ν Ενγγνιφπνπινο ήξζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ Χγθχζη Ρνληέλ (AugusteRodin), ην νπνίν ζηελ Αζήλα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ γλσζηφ κφλν κέζα απφ ηα βηβιία, θαζψο θαη κε ην έξγν ηνπ αξι Νηεζπψ (CharlesDespiau). ηε Γηεζλή Έθζεζε εληππσζηάζηεθε απφ ην ιηηφ ηζπαληθφ πεξίπηεξν πνπ «ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πξνεηνίκαδε γηα ην κεγάιν ζνθ, ηε Γθνπέξληθα, πνπ έπεηηα απφ ζεηξά ζρεδίσλ έβγαιε ζην θσο ν Πηθάζν» φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε ν γιχπηεο. Σν ηαμίδη απηφ θαη ε επίκνλε πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ Διέλεο ήηαλ ε αηηία πνπ ην 1938 ν Ενγγνιφπνπινο παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα αθνζησζεί νινθιεξσηηθά ζηε γιππηηθή. Ζ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη κηα ζέζε πνπ πξνζέθεξε ηνλ αμηφινγν κηζζφ ησλ δξρ. ελ φςεη Καηνρήο ζηνίρεζε ζην δεπγάξη πνιιέο θαθνπρίεο θαη ζηεξήζεηο. Σν 1938 ζπκκεηείρε ζηελ Α Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ζην Εάππεην. Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ηα επφκελα ρξφληα ζα ζπκκεηάζρεη ζε φιεο ηηο Παλειιήληεο Καιιηηερληθέο Δθζέζεηο, εθηφο απφ απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο. Σν 1939 ζπκκεηείρε ζην ζεκαληηθφ δηαγσληζκφ ηεο επνρήο γηα ηνλ έθηππν αλδξηάληα ηνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε. Σν γχςηλν πξφπιαζκά ηνπ πξνθξίζεθε καδί κε εθείλν ηνπ Μηράιε Σφκπξνπ κε ηνλ νπνίνλ έιαβαλ ηζφπνζν ρξεκαηηθφ βξαβείν θαη εληνιή λα ζπλερηζηεί κεηαμχ ηνπο ν δηαγσληζκφο, ν νπνίνο φκσο καηαηψζεθε πξνζσξηλά εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ γηα λα νινθιεξσζεί ηειηθά κεηαπνιεκηθά κε ηνλ Σφκπξν λα θεξδίδεη ην πξψην βξαβείν θαη ηνλ Ενγγνιφπνπιν ην ηξίην. ην δηαγσληζκφ ζπκκεηείρε κεηαμχ άιισλ θαη ν γλσζηφο γιχπηεο θαη Αθαδεκατθφο Γηάλλεο Παππάο, πξψηνο εμάδειθνο ηεο Διέλεο Ενγγνινπνχινπ. Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινοδνχιεπε ηα πξψηκα έξγα ηνπ κε ην κάξκαξν θαη ηνλ νξείραιθν, ελψ αζρνιήζεθε θπξίσο κε παξαγγειίεο πξνηνκψλ θαη κλεκείσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ε νξεηράιθηλε θεθαιή ηνπ δσγξάθνπ Γεκήηξε Βηηζψξε (1934) πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε Μνπζείν Αιέμαλδξνπ νχηδνπ, ε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ Αλδξέα Μηανχιε (1937) πνπ βξίζθεηαη ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, ε νξεηράιθηλε θεθαιή ηνπ Δξξίθνπ Φξαληδηζθάθε (1937), ε νξεηράιθηλε πξνηνκή ηεο Αξηάδλεο Ξελάθε (1938), ε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ αξραηνιφγνπ Παλαγή Καββαδία, ελψ θηινηέρλεζε επίζεο ηελ νξεηράιθηλε ιάξλαθα γηα ηα νζηά ηνπ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ. ηα παξαζηαηηθά γιππηά ηεο πεξηφδνπ πεξηιακβάλνληαη θαη καξκάξηλα αλάγιπθα ηαθηθά κλεκεία γηα ην Α θαη Β Νεθξνηαθείν Αζελψλ κε ηελ νλνκαζία «Πελζνχλ Πλεχκα». Θεκαηηθά ηνλ απαζρφιεζαλ θπξίσο ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα ηεο επνρήο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Β θαη Γ Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ην 1939 θαη 1940, πνπ είρε θαζηεξσζεί πιένλ ζηε ρψξα σο ζεζκφο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νλνκάησλ ηνπ ρψξνπ, έιαβε εγθσκηαζηηθά ζρφιηα. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ν ηερλνθξίηεο Μαξίλνο Καιιηγάο «Ο Ενγγνιφπνπινο, ιακπξφο ηερλίηεο, μέξεη λα δψζεη φζνλ νιίγνη, πιαζηηθήλ αμία ζηνλ φγθν.». ηα δχζθνια ρξφληα ηεο Καηνρήο φπνπ πιήζνο θφζκνπ πάιεπε γηα ηελ επηβίσζε, ν Ενγγνιφπνπινο ζθέθηεθε θαη πξφηεηλε ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ έλα ζπζζίηην γηα ηνπο θαιιηηέρλεο.

4 Ζ πξψηε δηεζλήο παξνπζία ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1940 ιακβάλνληαο κέξνο γηα πξψηε θνξά ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο ζα ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ κε ηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο γηα ηα επφκελα εμήληα ρξφληα, έσο θαη ην 2001 φπνπ ζε ειηθία 100 εηψλ ιακβάλεη κέξνο γηα ηειεπηαία θνξά κε ην γιππηφ «Πεληάθπθιν» πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ν Ενγγνιφπνπινο είλαη θπξίσο ζηξακκέλνο πξνο ηελ αλζξσπνθεληξηθή αλαπαξάζηαζε. Σν 1946 πήξε κέξνο ζηελ έθζεζε ειιεληθήο ηέρλεο ζηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο ηνθρφικεο θαη ζηελ έθζεζε κειψλ ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ. Σελ ίδηα ρξνληά εθιέρζεθε Αληηπξφεδξνο ηνπ Καιιηηερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη Πξφεδξνο ησλ Διιήλσλ Γιππηψλ. Σν 1947 ζπκκεηείρε κε ηε καξκάξηλε «Πξνηνκή ηεο Αξηάδλεο Ξελάθε» ζε δηαγσληζκφ γηα ην «Μλεκείν Πεζφλησλ» ζην Κεξαηζίλη θεξδίδνληαο ην Α βξαβείν, ελψ θαηά ην ίδην έηνο παξνπζίαζε γιππηά ηνπ ζηελ Μπηελάιε ηνπ Καΐξνπ. Σν 1948 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ αηνκηθή έθζεζε ζηελ «Αίζνπζα Σέρλεο Εαραξίνπ» ζηελ Αζήλα. Σν ίδην έηνο έγηλε ε πξψηε κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ζην Εάππεην φπνπ δηαθξίζεθε κε ην αξγπξφ κεηάιιην κεηαμχ 330 θαιιηηερλψλ γηα ηε γχςηλε «Αξηάδλε» ηνπ, ελψ δελ δφζεθε πνηέ πξψην βξαβείν. Ζ θήκε ηνπ Ενγγνιφπνπινπ ζηελ Διιάδα είρε πιένλ εδξαησζεί. Σν 1949 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο κε ππνηξνθία ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο κεηέβε ζην Παξίζη γηα ζπνπδέο ζην εξγαζηήξην ηνπ Μαξζέι Εηκφλη (MarcelGimond). Παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζπλεξγάζηεθε κε ην αξρηηεθηνληθφ γξαθείν ηνπ Ενδέθ Ρελέ Μπηλέ (Joseph René Binet) γεγνλφο πνπ ηνλ βνήζεζε λα παξαηείλεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα θαη λα ζπλερίζεη ηηο κειέηεο ηνπ. Σν 1952 κε ππνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ κεηέβε ζηελ Ηηαιία φπνπ εηδηθεχηεθε ζηηο ηερληθέο ηεο ραιθνρπηηθήο θαη ήξζε ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ Μαξίλν Μαξίλη (MarinoMarini). πνχδαζε ζηε Ρψκε, ην Μηιάλν, ηελ Φισξεληία θαη ηελ Πηζηφηα. Καηά ηελ επνρή εθείλε παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αιιαγή ζην έξγν ηνπ θαη κηα ζηξνθή απφ ην ξεαιηζκφ ζηελ αθαίξεζε, αλ θαη ε γιππηηθή ηνπ παξακέλεη αλζξσπνθεληξηθή. Δηζάγεη αθαηξεηηθά ζηνηρεία ζην έξγν ηνπ, ελψ νη ξεαιηζηηθέο θφξκεο θαη νη φγθνη απνθηνχλ πεξηζζφηεξν επίπεδεο θαη παξάιιειεο ζπλζέζεηο. Σν 1952 ζπκκεηείρε θαη θέξδηζε κε ηνλ Αρηιιέα Απέξγε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Μλεκείνπ Πεζφλησλ Ηηέαο. Σν Μλεκείν Πεζφλησλ Ηηέαο ζπληζηά κνλαδηθφ θαηλφκελν ζπλεξγαζίαο ζηε λενειιεληθή γιππηηθή φπνπ δχν γιχπηεο ππνγξάθνπλ απφ θνηλνχ ηηο κνξθέο ηνπ έξγνπ, ν Ενγγνιφπνπινο ηε γπλαηθεία κνξθή θαη ν Απέξγεο ηελ αληξηθή. Σν 1953 έγηλε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Πνιηηηζκνχ (Société Européenne de Culture) πνπ ηδξχζεθε ζηε Βελεηία ην 1950 θαη θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή ζθελή ηεο επνρήο πξνσζψληαο ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο

5 εηαηξίαο γλψξηζε ζεκαληηθνχο θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο θαη επηζηήκνλεο. Σν ίδην έηνο ζπκκεηείρε ζε δηαγσληζκφ ζηελ TateGallery ζην Λνλδίλν γηα ην «Μλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ Πνιηηηθνχ Κξαηνχκελνπ». Σν 1953 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο εθπφλεζε ηηο πξψηεο κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κλεκεηψδνπο γιππηνχ «Ζξψνλ Εαιφγγνπ» ελφζσ βξίζθνληαλ αθφκε ζηε Φισξεληία, αιιεινγξαθψληαο κε ηνλ αξρηηέθηνλα, θίιν θαη ζπλεξγάηε ηνπ Πάηξνθιν Καξαληηλφ πνπ ήηαλ ζηελ Διιάδα. Σν 1954 μεθίλεζε ε πινπνίεζε ελφο απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηνπ γιχπηε ζην δεκφζην ρψξν, ηνπ «Μλεκείνπ Εαιφγγνπ». Γηα δηάζηεκα έμη εηψλ ν γιχπηεο δνχιεπε insitu ζην φξνο Εάινγγν ηηο έμη αθαηξεηηθέο γπλαηθείεο θηγνχξεο νη νπνίεο θέξνληαη λα ζέξλνπλ ηνλ νκψλπκν ρνξφ. Σν κλεκείν παξνπζίαζε πνιιέο θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο, θαζψο νη πεξίπνπ αζβεζηνιηζηθνί φγθνη πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηαθέξζεθαλ απφ απφζηαζε 160 ρηιηνκέηξσλ θαη ιαμεχηεθαλ επί ηφπνπ, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ κλεκείνπ ζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά ζε δχν παλειιήληνπο καζεηηθνχο εξάλνπο. Σα απνθαιππηήξηα ηνπ κλεκείνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1960 παξνπζία ηνπ βαζηιηά Παχινπ. Σν κλεκείν έρεη χςνο 15 κ. θαη κήθνο 18 κ. θαη είλαη νξαηφ απφ απφζηαζε 35 ρικ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ππεξθπζηθνχ απηνχ κλεκείνπ ήηαλ ε αθνξκή πνπ ν Ενγγνιφπνπινο θαηαλφεζε εηο βάζνο ηελ πιαζηηθή έλλνηα φηη ζηε γιππηηθή «θελφ θαη πιήξεο ίζνλ έλα». Σν 1955 ν Ενγγνιφπνπινο δεκηνχξγεζε ην «Μλεκείν Πεζφλησλ Κνθθηληάο», έλα νξεηράιθηλν έξγν κε δχν κνξθέο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ πιαηεία Οζίαο Ξέλεο ζηελ Κνθθηληά θαη απεηέιεζε αλαθνξά ζην Μπιφθν ηεο Κνθθηληάο ηνπ Σν γιππηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ην Γήκν Νίθαηαο Αγ. Η. Ρέληε σο γξακκηθφ ινγφηππν. Σν 1957 ζπκκεηείρε κε έμη κεηαιιηθά γιππηά ζηελ Μπηελάιε ηνπ αν Πάνιν κεηαμχ ηνλ νπνίσλ θαη ν «Πνζεηδψλαο» θαη «Πξνκεζέαο», ηα πξψηα γιππηά ηνπ πνπ παξνπζίαδαλ «ζεκαληηθή αθαηξεηηθή ηάζε κε ηνικεξή δηακφξθσζε θαληαζηηθήο θφξκαο», φπσο ελδεηθηηθά ζεκείσλε ν ίδηνο. Σελ ίδηα ρξνληά εθιέρζεθε κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ γηα ηελ απνζηνιή ππνηξφθσλ γιππηηθήο ζην εμσηεξηθφ, ζέζε πνπ θαηείρε σο ην Ζ ζρέζε ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Πιαηεία Οκνλνίαο επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα ην 1958 φηαλ ηνπ απνλεκήζεθε απφ θνηλνχ κε ηνλ αξρηηέθηνλα Κψζηα Μπίηζην ην 1 ν θαη ην 3 ν βξαβείν ζηνλ Παλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ θαη Καιιηηερληθφ δηαγσληζκφ πνπ είρε πξνθεξπρζεί απφ ην ηφηε Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Πιαηείαο Οκνλνίαο. Ζ πξφηαζε πεξηειάκβαλε κηα πδάηηλε γιππηηθή ζχλζεζε απφ πίδαθεο πνπ ζην θέληξν ηεο έζηεθε ν «Πνζεηδψλαο», ην αθαηξεηηθφ γιππηφ πνπ είρε παξνπζηάζεη δηεζλψο ζην άν Πάνιν έλα ρξφλν πξηλ. Σν έξγν εγθαηληάζηεθε ην 1960, κε ηνπο γλσζηνχο ζε φινπο ηνπο Αζελαίνπο πδάηηλνπο πίδαθεο, φκσο ην αλαπφζπαζην γιππηφ «Πνζεηδψλαο» νπδέπνηε ηνπνζεηήζεθε ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο. Σν 1964 ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δεκηνπξγψληαο ην αθαηξεηηθφ νξεηράιθηλν γιππηφ «Γειθνί». Δθείλε ηελ πεξίνδν πξνρψξεζε ζε κηα ελφηεηα νξεηράιθηλσλ έξγσλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαζαξή, αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπο, κε πιάθεο πνπ επεμεξγάδεηαη εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο νμπγνλνθφιιεζεο. Ζ ελ ιφγσ γεσκεηξηθή ζχλζεζε βξίζθεηαη απφ ην 1989 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βαζ. νθίαο θαη Βαζ. Κσλζηαληίλνπ, απέλαληη απφ ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε.

6 Απφ ην 1965 έσο θαη ην 1975 έιαβε κέξνο ζηηο εθζέζεηο ηνπ SalondelaJeuneSculpture ζην Παξίζη, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα δελ πήξε κέξνο ζε θακία Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε. Σν ίδην έηνο ν ηφηε βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ηνπ απέλεηκε ηηκεηηθή δηάθξηζε γηα ην έξγν ηνπ. Ο Ενγγνιφπνπινο φκσο αξλήζεθε λα παξαιάβεη ηε δηάθξηζε απηή. Σν 1966 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο έρνληαο θεξδίζεη ην Α βξαβείν δεκηνχξγεζε ην γιππηφ «ΓΔΘ» ή Cor-Ten. Ζ χςνπο 18 κ. πξσηνπνξηαθή δεκηνπξγία ηνπ Ενγγνιφπνπινπ μεζήθσζε αξρηθά ζχειια αληηδξάζεσλ, θαζψο δελ ήηαλ επξέσο απνδεθηή γηα ηνλ ηφηε ειιεληθφ δεκφζην ρψξν. Σν θπβηζηηθφ απηφ γιππηφ είλαη έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα θαη θέξεηαη λα αλαπαξηζηά αθαηξεηηθά ηε Νίθε ηεο ακνζξάθεο. Σελ πεξίνδν έγηλε κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Société EuropéennedeCulturePréslaBiennale ηεο Βελεηίαο ζηελ νπνία εληάρζεθε απφ ην 1953 θαη έγηλε ηαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο Comprendre. Σν 1971 κία λέα πεξίνδνο ζηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ Ενγγνιφπνπινπ εγθαηληάζηεθε, απηή ηεο kineticart. Σν «καληθέζην ηεο θηλεηηθήο ηέρλεο» είρε παξνπζηαζηεί ην 1955 ζηε γθαιεξί DeniseRené ζην Παξίζη, σζηφζν ην θίλεκα άξγεζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ Διιάδα. Ο Ενγγνιφπνπινο είλαη απφ ηνπο πξψηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο πνπ ηφικεζαλ λα πεηξακαηηζηνχλ εηζάγνληαο ηελ θίλεζε ζηα έξγα ηνπο. Γεκηνχξγεζε ηα πξψηα ηνπ θηλεηηθά γιππηά ηε δεθαεηία ηνπ 70 ηα νπνία παξνπζίαζε ζε αηνκηθή έθζεζε ζηελ Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε ην Ο θαιιηηέρλεο πνπ μεθίλεζε ηελ θηλεηηθή ηνπ ηέρλε ζε δεκηνπξγίεο απφ Plexiglas θαη θσο, ζπλέρηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ζε κεγάιεο θιίκαθαο έξγα απφ αλνμείδσην ράιπβα ηα νπνία έζεηε ζε θίλεζε κε ηε δχλακε ηνπ λεξνχ. Ο Ενγγνιφπνπινο ζπλήζηδε λα απνθαιεί ην λεξφ «ην αίκα ησλ γιππηψλ» ηνπ, θαζψο ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ έζεηε ζε θίλεζε ηνλ αλνμείδσην ράιπβα ρσξίο θακία κεραληθή βνήζεηα. Σν 1971 ε πεηξφθηηζηε κνλνθαηνηθία ηνπ δεχγνπο Ενγγνιφπνπινπ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κηα πνιπθαηνηθία ζηελ νπνία νη θαιιηηέρλεο επέιεμαλ λα θξαηήζνπλ έλα ηζφγεην δηακέξηζκα πνπ αξρηθά πξννξίδνληαλ γηα ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ ελνίθσλ. Σν λέν εξγαζηήξην ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ ήηαλ έλαο ρψξνο κφιηο 12 η.κ. Ζ αληηπαξνρή ησλ δηακεξηζκάησλ φκσο έδσζε ζηνλ Γηψξγν θαη ηελ Διέλε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα κηθξφ αηειηέ ζην Παξίζη. Έθηνηε κνίξαδαλ ηνλ ρξφλν ηνπο αλάκεζα ζε Παξίζη θαη Αζήλα. Σν 1973 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο δεκηνχξγεζε ην εκβιεκαηηθφ έξγν «Γηάθξαγκα» ή «Φαηλψκαηα ηνπ Μέξιηλ», ην νπνίν ζε χςνο 3 κ. θαη κήθνο 10 κ. ηνπνζεηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο ηφηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «Αζηήξ» ζηελ νδφ Μέξιηλ ζην Κνισλάθη. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γιππηνχ ήηαλ ε γεσκεηξία, ν ξπζκφο θαη ε επαλάιεςε νξζνγσλίσλ ζρεκάησλ ζηα νπνία ελαιιάζζνληαη δηαθνξεηηθά εηθαζηηθά κνηίβα. ήκεξα ην έξγν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ζηελ Λ. πγγξνχ. Σε δεθαεηία ηνπ 70 ν Ενγγνιφπνπινο μεθηλά λα δεκηνπξγεί έξγα κε ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν. Υξεζηκνπνηεί κεγεζπληηθνχο θαθνχο κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδεη θαη θέξλεη απφ ηε Γαιιία θαη ηνπο ηνπνζεηεί κπξνζηά απφ ηηο

7 γιππηηθέο ηνπ ζπλζέζεηο. Ο θαθφο δεκηνπξγεί έλα νπηηθφ παηρλίδηζκα θαζψο ν θαιιηηέρλεο πξνζθαιεί ην ζεαηή λα εμεηάζεη ην αληηθείκελν πνπ κεγεζχλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ είλαη «Σα δψξα», «Σν αβγφ», «Φαθφο & θσιηά» θ.α. ηα νπνία παξνπζίαζε ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο. Σν 1976 πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθή έθζεζε ζην CampoPisaniζηε Βελεηία φπνπ εμέζεζε ην κεγάιεο θιίκαθαο θπθιηθφ γιππηφ «Διάζκαηα» ή «πείξεο». Ζ έθζεζε δηνξγαλψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ γθαιεξί Numero. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1977 έιαβε κέξνο ζε έθζεζε χγρξνλεο Διιεληθήο Σέρλεο ζην Μνπζείν ηεο Βαξζνβίαο "Zacheta". Σν ίδην έηνο εγθξίζεθε απφ ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ Κσλζηαληίλν Σξππάλε ε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ γηα ηηο «εμαηξεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο». Σνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 1978 εμέζεζε έξγα ηνπ ζην Μνπζείν ηεο Βνπδαπέζηεο ζηελ Οπγγαξία ζην πιαίζην νκαδηθήο έθζεζεο Διιήλσλ θαιιηηερλψλ θαη ζπκκεηείρε ζηελ νκαδηθή έθζεζε 22 Διιήλσλ δσγξάθσλ θαη γιππηψλ ζην GrandPalais ζην Παξίζη. Σν 1979 πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθή έθζεζε ζηελ «Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε» φπνπ παξνπζίαζε έξγα απφ νιφθιεξε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία. Αθνινχζεζε ε αηνκηθή ηνπ έθζεζε ζηελ «Γθαιεξί Z+M» ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε έθζεζε GrandsetJeunesd Aujourd hui ζην Παξίζη. Σν 1981 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξν Σνκπάδε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Πιαηείαο Κιαπζκψλνο. Ζ πξφηαζή ηνπο έιαβε ην Α βξαβείν, σζηφζν δελ πινπνηήζεθε πνηέ. Σν 1985 Ενγγνιφπνπινο θαη Σνκπάδεο ζπλεξγάδνληαη μαλά, απηή ηε θνξά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Μλεκείνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο Γνξγνπνηάκνπ». Ζ πξφηαζε ηνπ Ενγγνιφπνπινπ είλαη ε πιαζηηθή δηακφξθσζε ελφο ζπκβφινπ ρσξίο κεινδξακαηηζκνχο. Ο γιχπηεο απνηππψλεη έλα αθαηξεηηθφ ζχκβνιν ζε κηα ζθαίξα χςνπο 18 κ. ε νπνία ζρεκαηίδεηαη κε δηαθάλεηα απφ θάζεηα θαη νξηδφληηα δηαζηαπξνχκελεο κεηαιιηθέο επζείεο. Σν γιππηφ έρεη ερνθηλεηηθή ιεηηνπξγία, θαζψο ζην θέληξν ηεο ζθαίξαο νξζνγψληεο κεηαιιηθέο πιάθεο ζρεδηάδνληαη λα ερνχλ ζαλ ζήκαληξα κε ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ. Ζ κειέηε ησλ δχν δηαγσληδνκέλσλ έιαβε γηα άιιε κηα θνξά ην Α βξαβείν, θεξδίδνληαο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο ηερλνθξηηηθνχο ηεο επνρήο, φκσο νχηε θαη απηφ ην έξγν πινπνηήζεθε. Σν 1987 ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ηελ νκπξέια ζην εηθαζηηθφ ιεμηιφγην ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ. Ζ νκπξέια, έλα νηθείν θαζεκεξηλφ αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα, γίλεηαη ην εηθαζηηθφ ζέκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνλ θαιιηηέρλε αξθεηά ζηα επφκελα ρξφληα. Έλα απφ ην πξψηα γιππηά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη κηα νκπξέια πνπ ειεχζεξα αησξείηαη ζην ρψξν θαη δηαπεξλάηαη απφ ραιχβδηλεο επζείεο, ελψ παξάιιειν ζέκα είλαη κηα νκπξέια ηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηεί σο ζχκβνιν εηξσλείαο ηξππψληαο ηελ θνξπθή ηνπ ζφινπ ηεο. Σν 1986 θηινηέρλεζε ζε αλνμείδσην ράιπβα ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Αζπίδα», ην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ζην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ.

8 Σν 1990 ζπλεξγάζηεθε γηα ηξίηε θνξά κε ηνλ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξν Σνκπάδε γηα ην Μλεκείν ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο θεξδίδνληαο ην Α βξαβείν ρσξίο σζηφζν ην γιππηφ λα πινπνηεζεί. Σν 1993 ζπκκεηείρε κε αηνκηθή ηνπ έθζεζε ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο εθπξνζσπψληαο ηελ Διιάδα φπνπ παξνπζίαζε ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Οκπξέιεο». Σν 1995 ζα είλαη κηα ρξνληά νξφζεκν γηα ηηο «Οκπξέιεο» ηνπ Ενγγνιφπνπινπ. Σν γιππηφ πνπ ζα ηχρεη επξείαο απνδνρήο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο, νη «Οκπξέιεο», ζα παξνπζηαζηνχλ απφ ηνλ γιχπηε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο σο κηα ζηαηηθή απηή ηε θνξά ζπζηνηρία απφ αησξνχκελεο νκπξέιεο πνπ αέξηλα ζηεξίδνληαη ζε δηαγψληνπο άμνλεο. Σν γιππηφ επηιέρζεθε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηεο Μπηελάιε πάλσ ζε πισηή εμέδξα ηε ρξνληά πνπ ν ζεζκφο γηφξηαδε ηα 100 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, έγηλε αληηθείκελν ζαπκαζκνχ απφ πιήζνο επηζθεπηψλ ιακβάλνληαο κεγάιε δεκνζηφηεηα παγθνζκίσο. Σν 1995 ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Οκπξέιεο», πνπ είρε παξνπζηάζεη ζηε Βελεηία δχν ρξφληα πξηλ, θεξδίδεη ην Α βξαβείν ζηνλ Παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ πνπ δηεμήρζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε έξγσλ ηέρλεο ζην θηήξην ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο. Σν έξγν εγθαηαζηάζεθε ζην Αίζξην ησλ Σηκψλ (Courd Honneur) ηνπ θηεξίνπ φπνπ βξίζθεηαη έσο ζήκεξα. Σν 1997 νη «Οκπξέιεο» πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθαηνληαεηεξίδα ηεο Μπηελάιε Βελεηίαο ην 1995, ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ ρξνληά πνπ ε πφιε απνηεινχζε ηελ Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Σν γιππηφ ζα αγαπεζεί ηδηαηηέξσο απφ ηνπο Θεζζαινληθείο θαη ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πφιε θαη φρη κφλν, αθνχ είλαη έλα απφ ηα πιένλ πνιπθσηνγξαθεκέλα γιππηά ζην δεκφζην ειιεληθφ ρψξν. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1998, ν γιχπηεο ζα δεκηνπξγήζεη έλα φκνην γιππηφ γηα ην Φπρηθφ, ην πξνάζηην ηεο Αζήλαο ζην νπνίν έδεζε θαη δεκηνχξγεζε. Σν γιππηφ ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδν ηνπ Γήκνπ επί ηεο Λεσθφξνπ Κεθηζίαο. Σν 1997 ν Ενγγνιφπνπινο κε ην έξγν ηνπ ΣelNéant, δει. «πξνο ην θελφ ή απηφ ην ράνο», ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δίλνληαο ηε δηθή ηνπ έθθξαζε ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Σν ίδην έξγν παξνπζηάζηεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα ζηελ Wittenbergplatz ζην Βεξνιίλν θαη ηε Βαΐκάξε, γηα λα βξεη ηειηθά ηε ζέζε ηνπ ζην Μέγαξν ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.) ζην Μαξνχζη Αηηηθήο. Σν 1998 δεκηνχξγεζε ην γιππηφ «Οιπκπηαθνί Κχθινη» σο κηα αλαθνξά ζην ζχκβνιν ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, αλ θαη ην γιππηφ απαξηίδεηαη απφ έμη θχθινπο. Σν γιππηφ ηνπνζεηήζεθε ην ίδην έηνο ζηελ Δζληθή Γιππηνζήθε. Σν 1999 ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο κε ην γιππηφ «Κνιφλα» ή «ηήιε». Ζ χςνπο 21 κ. «ηήιε» απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νπηηθή ίλα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζην Πάξθν Ρηδάξε ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Αηηηθφ Μεηξφ «Δπαγγειηζκφο» απφ ην Σν 1999 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ζε ειηθία 98 εηψλ δεκηνχξγεζε ηελ γιππηηθή εγθαηάζηαζε «Αίζξην» ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Αηηηθφ Μεηξφ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ζην ηεξάζηην θελφ κε 25κ. χςνο θαη 8,5κ. δηάκεηξν απφ ην νπνίν θαηέβεθε ν

9 «κεηξνπφληηθαο» γηα ηε δηάλνημε ηνπ κεηξφ. Σν έξγν είλαη νξαηφ ηφζν απφ ηνλ ππφγεην ζηαζκφ φζν θαη απφ ηελ Πιαηεία πληάγκαηνο, θαζψο είλαη ην ηκήκα πνπ ελψλεη ηελ "επίγεηα" θαη ηελ "ππφγεηα" θαζεκεξηλφηεηα ησλ Αζελαίσλ. Σν γιππηφ «Πεληάθπθιν» είλαη ε πδξνθηλεηηθή ζχλζεζε κε ηελ νπνία ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ζπκκεηείρε ην 2001 γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο ζε ειηθία 100 εηψλ. Σν γιππηφ ηελ ίδηα ρξνληά ηνπνζεηήζεθε ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν ίδην έηνο θηινηέρλεζε ην ππεξκέγεζεο έξγν ηνπ «Οιπκπηαθνί Κχθινη» πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηελ Αζήλα. Σν γιππηφ έρεη χςνο 15 κέηξα, ελψ ην βάξνο ηνπ μεπεξλά ηνπο 9 ηφλνπο. Σν 2001 δεκηνχξγεζε ην ηειεπηαίν γιππηφ ηνπ κε ηίηιν «Δηξάλα», ε νλνκαζία ηνπ έξγνπ απνηειεί ηνλ δσξηθφ ηχπν ηνπ νλφκαηνο θαη νπζηαζηηθνχ «Δηξήλε». Σν γιππηφ ηνπνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 ζηελ Τπαίζξηα Γιππηνζήθε Φπρηθνχ - Πιαηεία Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ. Σν 2002, ζε ειηθία 101 εηψλ, εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο γθαιεξί Αζηξνιάβνο- Artlife ζηελ Αζήλα κε αηνκηθή ηνπ έθζεζε θαη ην 2003 ζπκκεηείρε ζηελ ηειεπηαία ηνπ έθζεζε ζην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ γθαιεξί DeniseRené ζην Παξίζη. Σν 2004 ίδξπζε ην θνηλσθειέο Ίδξπκα Γεσξγίνπ Ενγγνιφπνπινπ κε έδξα ηελ θαηνηθία ηνπ ζην Φπρηθφ, ζην νπνίν θιεξνδφηεζε φιν ην έξγν ηνπ, θαζψο θη εθείλν ηεο ζπδχγνπ ηνπ Διέλεο Παζραιίδνπ - Ενγγνινπνχινπ. Πέζαλε ζηηο 11 Μαΐνπ 2004 ζε ειηθία 103 εηψλ θαη εληαθηάζηεθε ζην θνηκεηήξην Κεθηζηάο. Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο είλαη δηεζλψο θαηαμησκέλνο σο γιχπηεο, φκσο ιηγφηεξν γλσζηφ είλαη ην επίζεο πινχζην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν. Παξάιιεια κε ηε γιππηηθή δελ ζηακάηεζε λα δσγξαθίδεη, ελψ ε εμέιημε πνπ έρεη απφ ηελ παξαζηαηηθφηεηα ζηελ αθαίξεζε είλαη θαλεξή θαη ζηε δσγξαθηθή ηνπ. Αλάκεζα ζηα δσγξαθηθά ηνπ έξγα ζα αλαθαιχςεη θαλείο ηε δσγξαθηθή απνηχπσζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη ζηε γιππηηθή ηνπ, φπσο βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, θχθινη, ηεηξάγσλα, επζείεο, αιιά θαη νκπξέιεο, θαθνί, απγά, θακηλάδεο. ην Ίδξπκα Γεσξγίνπ Ενγγνιφπνπινπ δηαθπιάζζεηαη ην ζχλνιν ηνπ δσγξαθηθνχ έξγνπ πνπ άθεζε ν θαιιηηέρλεο, θαζψο θαη πιεζψξα ζθίηζσλ, ζρεδίσλ θαη αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ εθπφλεζε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1921 έσο ην 2001.

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα

Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα ΕΡΕΤΝΗΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Γεληθφ Λχθεην Γαζηνχλεο Υ. ΔΣΟ 2013-2014 2 Σελ εξγαζία επηκειήζεθαλ νη καζεηέο ηεο Α ηάμεο ηνπ ΓΔΛ Γαζηνχλεο: Αιεμόπνπινο Αιέμηνο, Αλησληάδε Γήκεηξα,Κεράνγινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα