Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ"

Transcript

1 Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ Σεκείν(α) επαθήο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ Υπόςε: Eιέλε Κεληέξε, Αξέηε Βαηδάθα Μπηηιήλε ΔΛΛΆΓΑ Τειέθσλν: /36148 Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: Φαμ: Διεύθςνζη(-ειρ) ζηο Διαδίκηςο: Γεληθή δηεύζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ηιεθηξνληθή πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο: https://ebs.eprocurement.gov.gr Ηιεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξώλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: https://ebs.eprocurement.gov.gr Πεπαιηέπω πληποθοπίερ είναι διαθέζιμερ από: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ Σεκείν(α) επαθήο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δζληθό Σύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) Μπηηιήλε ΔΛΛΆΓΑ Τειέθσλν: Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν: Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ζςμπληπωμαηικά έγγπαθα (ζςμπεπιλαμβανομένων ηων εγγπάθων για ηον ανηαγωνιζηικό διάλογο και για ηο δςναμικό ζύζηημα αγοπών) είναι διαθέζιμα από: Σην (ζηα) πξναλαθεξόκελν(-α) ζεκείν(-α) επαθήο Πποζθοπέρ ή αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ αποζηέλλονηαι: Σην (ζηα) πξναλαθεξόκελν(-α) ζεκείν(-α) επαθήο I.2)Δίδορ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ Οξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ I.3)Κωπια δπαζηηπιψηηηα Δθπαίδεπζε I.4)Ανάθεζη ηηρ ζωμβαζηρ για λογαπιαζμψ άλλυν απσϊν ανάθεζηρ Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη ζηελ αγνξά εθ κέξνπο άιισλ αξρψλ αλάζεζεο: φρη Τμήμα II: Ανηικείμενο ηηρ ζωμβαζηρ II.1)Πεπιγπαθή II.1.1)Ονομαζία πος δψθηκε ζηη ζωμβαζη απψ ηην αναθέηοςζα απσή: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΠΛΩΝ ΚΑΗ ΤΚΔΤΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ. II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Πξνκήζεηεο Αγνξά Κχξηνο ηφπνο ή ηνπνζεζία ησλ έξγσλ, ηφπνο παξάδνζεο ή παξνρήο: Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ Φνηηεηηθψλ

2 Καηνηθηψλ ζηε Μπηηιήλε. Κσδηθόο NUTS GR411 II.1.3)Πληποθοπίερ ζσεηικά με δημψζια ζωμβαζη, ζςμθυνία πλαίζιο ή δςναμικψ ζωζηημα αγοπϊν (ΓΣΑ) Ζ πξνθήξπμε αθνξά δεκφζηα ζχκβαζε II.1.4)Πληποθοπίερ για ηη ζςμθυνία πλαίζιο II.1.5)Σωνηομη πεπιγπαθή ηηρ ζωμβαζηρ ή ηυν αγοπϊν ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΠΛΩΝ ΚΑΗ ΤΚΔΤΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ. II.1.6)Κοινψ λεξιλψγιο για ηιρ δημψζιερ ζςμβάζειρ (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , II.1.7)Πληποθοπίερ για ηη ζςμθυνία πεπί δημοζίυν ζςμβάζευν (GPA) Ζ ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηε ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Government Procurement Agreement GPA): λαη II.1.8)Τμήμαηα Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε παξηίδεο: λαη Μπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα II.1.9)Πληποθοπίερ ζσεηικά με εναλλακηικέρ πποζθοπέρ Θα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: φρη II.2)Ποζψηηηα ή έκηαζη ηηρ ζωμβαζηρ II.2.1)Σςνολική ποζψηηηα ή έκηαζη: 11. Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: EUR II.2.2)Πληποθοπίερ ζσεηικά με δικαιϊμαηα πποαίπεζηρ Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο: φρη II.2.3)Πληποθοπίερ ζσεηικά με ανανεϊζειρ Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα αλαλεσζεί: φρη II.3)Γιάπκεια ηηρ ζωμβαζηρ ή πποθεζμία ολοκλήπυζηρ Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ημήμαηα Σκήκα αξηζ: 1 Ολνκαζία: ΟΜΑΓΑ Α (Δμνπιηζκφο δσκαηίνπ) ΟΜΑΓΑ Α (Δμνπιηζκφο δσκαηίνπ) , , , , Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: EUR ζε εκέξεο: 45 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) Σκήκα αξηζ: 2 Ολνκαζία: ΟΜΑΓΑ Β (Έπηπια γξαθείνπ)

3 ΟΜΑΓΑ Β (Έπηπια γξαθείνπ) , , , Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,34 EUR Σκήκα αξηζ: 3 Ολνκαζία: ΟΜΑΓΑ Γ (ηαζεξά θαζίζκαηα αλακνλήο - θαιαζάθηα αρξήζησλ) ΟΜΑΓΑ Γ (ηαζεξά θαζίζκαηα αλακνλήο - θαιαζάθηα αρξήζησλ) , Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,79 EUR Σκήκα αξηζ: 4 Ολνκαζία: ΟΜΑΓΑ Γ (Δμνπιηζκφο Ηαηξείνπ) ΟΜΑΓΑ Γ (Δμνπιηζκφο Ηαηξείνπ) , Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: 1 193,97 EUR Γηάξθεηα ζε κήλεο: 45 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) Σκήκα αξηζ: 5 Ολνκαζία: ΟΜΑΓΑ Δ (Νηνπιάπηα απνδπηεξίσλ) ΟΜΑΓΑ Δ (Νηνπιάπηα απνδπηεξίσλ) Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,14 EUR Σκήκα αξηζ: 6 Ολνκαζία: Οκάδα Σ (Σξαπέδη - θαξέθιεο θνπδίλαο θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ)

4 Οκάδα Σ (Σξαπέδη - θαξέθιεο θνπδίλαο θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ) , Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,72 EUR Σκήκα αξηζ: 7 Ολνκαζία: Οκάδα Ε (Έπηπια θαζηζηηθνχ) Οκάδα Ε (Έπηπια θαζηζηηθνχ) , Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,10 EUR Σκήκα αξηζ: 8 Ολνκαζία: Οκάδα Ζ (Κνπξηίλεο) Οκάδα Ζ (Κνπξηίλεο) Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,86 EUR Σκήκα αξηζ: 9 Ολνκαζία: Οκάδα Θ (Ζιεθηξηθέο πζθεπέο) Οκάδα Θ (Ζιεθηξηθέο πζθεπέο) , Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,28 EUR ζε εκέξεο: 45 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) Σκήκα αξηζ: 10 Ολνκαζία: Οκάδα Η (Δπαγγεικαηηθά Πιπληήξηα - ηεγλσηήξηα Ρνχρσλ)

5 Οκάδα Η (Δπαγγεικαηηθά Πιπληήξηα - ηεγλσηήξηα Ρνχρσλ) Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,59 EUR ζε εκέξεο: 45 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) Σκήκα αξηζ: 11 Ολνκαζία: Οκάδα ΗΑ (Σειεπηθνηλσληαθφο Δμνπιηζκφο) Οκάδα ΗΑ (Σειεπηθνηλσληαθφο Δμνπιηζκφο) Ζ εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ: ,21 EUR ζε εκέξεο: 60 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) Τμήμα III: Νομικέρ, οικονομικέρ, σπημαηοοικονομικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ III.1)Όποι πος αθοποων ηη ζωμβαζη III.1.1)Απαιηοωμενερ εγγςήζειρ: Ζ Πξνζθνξά ηνπ πκκεηέρνληνο πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ε νπνία πξέπεη λα εθδίδεηαη ππέξ ηνπ, ρσξηζηά γηα θάζε Οκάδα Δηδψλ γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Σν πνζφ ηεο/ησλ Δγγπεηηθήο/ψλ Δπηζηνιήο/ψλ πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (EUR) πνζνζηφ 2 % ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (εθηφο ηνπ ΦΠΑ) ησλ Οκάδσλ Δηδψλ γηα ηηο νπνίεο θαηαηίζεηαη πξνζθνξά. Δηδηθφηεξα, ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο είλαη έμη ρηιηάδεο ηξηαθφζηα δέθα νθηψ επξψ (6.318,00EUR). Αλ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα κία Οκάδα Δηδψλ, ε εγγχεζε πνπ ζα θαηαηεζεί ζα αληηζηνηρεί ζην 2 % ηεο ζπλνιηθά πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο (εθηφο ηνπ ΦΠΑ) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Οκάδα Δηδψλ γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά. Γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Οκάδαο Δηδψλ, ην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά ζην 2 % ηεο ζπλνιηθά πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο (εθηφο ηνπ ΦΠΑ) γηα ηηο Οκάδεο Δηδψλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππνβιεζεί πξνζθνξά. Ζ Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθδίδεηαη γηα ηελ/ηηο Οκάδα/δεο Δηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθε/αλ ζην πκκεηέρνληα, ην χςνο ηεο/ησλ νπνίαο/σλ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο/ησλ Οκάδαο/σλ Δηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθε/αλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (ή δηαηήξεζεο) πνπ ζα πξνηείλεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ ηεο Οκάδαο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 2,5 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. III.1.2)Βαζικοί ψποι σπημαηοδψηηζηρ και πληπυμήρ ή/και αναθοπά ζηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ πος ηιρ διέποςν: Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζε επξψ κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο - δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο - κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλσλ θαη ζε ιεηηνπξγία, απφ ηελ αξκφδηα ΔΠΠΔ ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο, θαη αθνχ ν Αλάδνρνο: - απνζηείιεη (κε δηθά ηνπ έμνδα), ηνλ εμνπιηζκφ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Φνηηεηηθψλ Καηνηθηψλ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Μνλάδα ηεο Μπηηιήλεο ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε ΤΓΓ, - πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο

6 (άξζξν 35 ηνπ ΠΓ 118/2007) θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. εκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Ν. 4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σν πνζφ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ ππφθεηηαη ζε θξάηεζε ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10 % βάζεη ηνπ Ν.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ραξηνζήκνπ 3 % επί ηνπ 0,10 % ηνπ ΔΑΑΓΖΤ. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ επηπιένλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Ζ δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γίλεηαη ελ γέλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ ΠΓ 118/2007. Οπνηνζδήπνηε άιινο δηαθνξεηηθφο φξνο πνπ ηπρφλ αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ή ρξφλν εμφθιεζεο ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ή θαη άιιεο πηζαλέο ξήηξεο, δελ ζα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ ΔΓΓ θαη δελ δεκηνπξγεί θακία ππνρξέσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνο ηνλ αλάδνρν, νχηε ζεκειηψλεη θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ αλάδνρν έλαληη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν θφζηνο ζα θαιπθζεί κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο (ΔΣΠΑ) θαηά 85 % θαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαηά 15 %, ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε θσδηθφ πξάμεο ΑΔ 2010Δ θαη θσδηθφ MIS III.1.3)Νομική μοπθή πος ππέπει να έσει ο ψμιλορ οικονομικϊν θοπέυν ζηον οποίο θα αναηεθεί η ζωμβαζη: ηελ πεξίπησζε ησλ Δλψζεσλ δελ απαηηείηαη νη πξνζθέξνληεο λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ Πξνζθνξά. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ Έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Έλσζε ππνρξενχηαη λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα πεξί θνηλνπξαμίαο επηηεδεπκαηηψλ (άξζξν 2 παξ.2 Κ.Β.). III.1.4)Άλλοι ειδικοί ψποι Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο φξνπο: φρη III.2)Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ III.2.1)Πποζυπική καηάζηαζη ηυν οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν απαιηήζευν για ηην εγγπαθή ζε επαγγελμαηικψ ή εμποπικψ μηηπϊο Πιεξνθνξίεο θαη δηαηππψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θξηζεί εάλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο: Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη, δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε εκεξνκελία, θάζε δηαγσληδφκελνο: α. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, έσο θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, β. δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, γ. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, δ. είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ε. δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε, φπσο εθάζηνηε απηή ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), ζη. αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε φηη πξφθεηηαη λα ηνπο θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ. 2, ηνπ ΠΓ 118/2007, δ. δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή (εδάθην δ, άξζξνπ 43, παξ. 2 ηνπ ΠΓ60/07), ε. δελ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππ' φςηλ γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο κφλν γηα ην ρξνληθφ ηνχην δηάζηεκα, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη

7 ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν, εηδηθά γηα ηελ ππνβνιή έληππσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 6 παξ.1 πεξ.γ ηνπ ΠΓ 118/07), Σα λνκηκνπνηεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο. πγθεθξηκέλα: Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα: α. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη ΑΔ θαη ΔΠΔ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο/Σκήκα Δκπνξείνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ), ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη πφηε ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ή λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο/Σκήκα Δκπνξείνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ), ζηελ νπνία ε σο άλσ ππεξεζία βεβαηψλεη φηη ην ηειεπηαίν Γ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε απηήλ είλαη απηφ πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ-ΔΠΔ θαη Γ.Δ.ΜΖ.) θαη ζηελ νπνία βεβαίσζε αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ ΦΔΚ θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ γηα ΔΠΔ) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ (πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). - Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο (ΔΠΔ) πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ έγγξαθα ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ. β. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη: Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ (πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). - Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ έγγξαθα ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ. - Σα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. III.2.2)Οικονομική και σπημαηοοικονομική ικανψηηηα Πιεξνθνξίεο θαη δηαηππψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θξηζεί εάλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο: Απφδεημε νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο Κάζε ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε ηελ ππνβνιή ησλ αθνινχζσλ: (i) αληίγξαθν ή απφζπαζκα ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, θαη (ii) ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, γηα εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν πκκεηέρσλ δελ έρεη δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηξεηο (3) δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ή δελ έρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηζνινγηζκψλ ή εάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, κπνξεί λα θαηαζέζεη ηζνδχλακα ινγηζηηθά ή άιια έγγξαθα ή θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο σο άλσ θαζνξηδφκελεο ηξηεηίαο, ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Δάλ γηα νπνηαδήπνηε εχινγε αηηία ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη

8 κπνξεί λα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ηθαλφηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη θαηάιιειν. Κάζε ζπκκεηέρσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα θαη ηηο ηερληθέο ή / θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζηελ εθηέιεζε παξφκνησλ πξνκεζεηψλ, κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνο ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε άκεζνπο ή έκκεζνπο δεζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή θχζε ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη φλησο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα κέζα ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Τπφ ηελ αλσηέξσ έλλνηα, ζπκκεηέρσλ πνπ δελ πιεξνί αθ' εαπηνχ ηηο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο, κπνξεί λα θαηαζέζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία άιισλ θνξέσλ, ζπλνδεπφκελα φκσο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηα θάησζη έγγξαθα: i. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ θνξέα, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο), ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θνξέα απηνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ θαηαζηεί αλάδνρνο, ν θνξέαο ζα ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπ, γηα φιε ηελ θαιππηφκελε απφ ηε ζχκβαζε ρξνληθή πεξίνδν, ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 1. ηελ πιήξε επσλπκία, δηεχζπλζε θαη ΑΦΜ ηνπ θνξέα, 2. ηελ πιήξε επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, 3. ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, 4. ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ πφξσλ θαη κέζσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ii. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ θνξέα, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο), ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληα ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ν ππνβάισλ πξνζθνξά πξφθεηηαη φλησο λα θάλεη ρξήζε ησλ νπνηαζδήπνηε θχζεο κέζσλ πνπ επηθαιείηαη θαηά ηελ θαιππηφκελε απφ ηε ζχκβαζε ρξνληθή πεξίνδν. Διάρηζην(α) επίπεδν(α) ελδερνκέλσο απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ: Σν ειάρηζην επίπεδν επάξθεηαο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ν ζπκκεηέρσλ πξνθεηκέλνπ απηφο λα θξηζεί θαηάιιεινο, ζπλίζηαηαη ζε κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ην αλσηέξσ δηάζηεκα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ην 100 % ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (κε ΦΠΑ) ηεο αληίζηνηρεο Οκάδαο ή Οκάδσλ Δηδψλ ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε Δλψζεσλ / Κνηλνπξαμηψλ, ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ σο άλσ κέζνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε ελφο εθ ησλ εηαίξσλ ηεο Έλσζεο επί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Έλσζε / Κνηλνπξαμία. III.2.3)Τεσνική ικανψηηηα Πιεξνθνξίεο θαη δηαηππψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θξηζεί εάλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο: -- Κάζε ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα απνδείμεη ηηο ηερληθέο ή / θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, ζηελ εθηέιεζε παξφκνησλ πξνκεζεηψλ κε ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ πηζηνπνηεηηθψλ/παξαζηαηηθψλ: (i) Καηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ίδησλ ή παξφκνησλ ζε ηχπν θαη ραξαθηεξηζηηθά εηδψλ εμνπιηζκνχ κε ηα δεηνχκελα ηεο Οκάδαο ή ησλ Οκάδσλ Δηδψλ κε κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. Ο θαηάινγνο πξνηείλεηαη λα έρεη ηελ κνξθή ηνπ αθφινπζνπ ππνδείγκαηνο: ΟΜΑΓΑ.. :.. Τπφδεηγκα Καηαιφγνπ Παξαδφζεσλ α/α Πειάηεο (Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο Παξαιήπηεο χληνκε Πεξηγξαθή ηεο Πξνκήζεηαο Ζκ/λία έλαξμεο & Λήμεο Τινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο Πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο* Πνζνζηφ πκκεηνρήο ζηελ Πξνκήζεηα πλνπηηθή Πεξηγξαθή ζπλεηζθνξάο ζηελ Πξνκήζεηα * ή πκβαηηθή Αμία φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ παξαιήπηε ηελ ζηήιε «ΠΔΛΑΣΖ» λα δνζνχλ ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ πειαηψλ (ηειέθσλα, θαμ, δηεπζχλζεηο θιπ). Αλ ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη εθθξαζκέλν ζε μέλν λφκηζκα, πξέπεη ζηνλ θαηάινγν λα απεηθνλίδεηαη ζε επξψ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θαηά ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηζνηηκία, ε νπνία επίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, (ii) Πηζηνπνηεηηθά ησλ επηηπρψλ παξαδφζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν, σο εμήο: (α) εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα Αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Αξρή (πξσηφθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο), (β) εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αγνξαζηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ πξνκεζεπηή. Κάζε ζπκκεηέρσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα θαη ηηο ηερληθέο ή / θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζηελ εθηέιεζε παξφκνησλ πξνκεζεηψλ, κπνξεί λα

9 ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνο ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε άκεζνπο ή έκκεζνπο δεζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή θχζε ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη φλησο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα κέζα ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Τπφ ηελ αλσηέξσ έλλνηα, ζπκκεηέρσλ πνπ δελ πιεξνί αθ' εαπηνχ ηηο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο, κπνξεί λα θαηαζέζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία άιισλ θνξέσλ, ζπλνδεπφκελα φκσο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηα θάησζη έγγξαθα: i. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ θνξέα, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο), ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θνξέα απηνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ θαηαζηεί αλάδνρνο, ν θνξέαο ζα ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπ, γηα φιε ηελ θαιππηφκελε απφ ηε ζχκβαζε ρξνληθή πεξίνδν, ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 1. ηελ πιήξε επσλπκία, δηεχζπλζε θαη ΑΦΜ ηνπ θνξέα, 2. ηελ πιήξε επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, 3. ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, 4. ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ πφξσλ θαη κέζσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ii. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ θνξέα, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο), ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληα ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ν ππνβάισλ πξνζθνξά πξφθεηηαη φλησο λα θάλεη ρξήζε ησλ νπνηαζδήπνηε θχζεο κέζσλ πνπ επηθαιείηαη θαηά ηελ θαιππηφκελε απφ ηε ζχκβαζε ρξνληθή πεξίνδν. Διάρηζην(α) επίπεδν(α) ελδερνκέλσο απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ: Ωο ειάρηζηε απαίηεζε ζεσξείηαη νη Πξνζθέξνληεο λα έρνπλ παξαδψζεη επηηπρψο έλα (1) ηνπιάρηζηνλ ίδην ή παξφκνην ζχλνιν εηδψλ κε απηά ηεο Οκάδαο ή ησλ Οκάδσλ Δηδψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ ζεκειηψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζηελ Γ πνπ ζπλάθζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΟΔ. ε πεξίπησζε πνπ ν πκκεηέρσλ απνηειεί Έλσζε / Κνηλνπξαμία, επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ηεο απαίηεζεο, αξθεί φκσο ζπλνιηθά απηή λα θαιχπηεηαη απφ ηελ Έλσζε. III.2.4)Πληποθοπίερ για παπασυποωμενερ καη αποκλειζηικψηηηα ζςμβάζειρ III.3)Όποι πος αθοποων ειδικά ηιρ ζςμβάζειρ ςπηπεζιϊν III.3.1)Πληποθοπίερ ζσεηικά με ζςγκεκπιμένη επαγγελμαηική καηηγοπία III.3.2)Πποζυπικψ ηο οποίο εςθωνεηαι για ηην εκηέλεζη ηυν ςπηπεζιϊν Τμήμα IV: Γιαδικαζία IV.1)Δίδορ διαδικαζίαρ IV.1.1)Δίδορ διαδικαζίαρ Αλνηθηφο IV.1.2)Πεπιοπιζμοί υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν θοπέυν πος θα πποζκληθοων να ςποβάλοςν πποζθοπά ή να ζςμμεηάζσοςν IV.1.3)Μείυζη ηος απιθμοω ηυν θοπέυν καηά ηη διάπκεια ηηρ διαππαγμάηεςζηρ ή ηος διαλψγος IV.2)Κπιηήπια ανάθεζηρ IV.2.1)Κπιηήπια ανάθεζηρ Η πιένλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ 1. Σπκθσλία ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πιελ ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο*). Σηάζκηζε Πνηόηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη service κεηά ηελ πώιεζε (after sales service), αληαιιαθηηθά (ρξόλνο δέζκεπζεο γηα εμαζθάιηζε αληαιιαθηηθώλ θαη ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζηε δήηεζε ηνπο). Σηάζκηζε Πεξίνδνο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (ή δηαηήξεζεο) όξνη: Oξγάλσζε εηαηξείαο γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη service κεηά ηελ πώιεζε (after sales service). Σηάζκηζε 5 4. Φξόλνο παξάδνζεο (εκέξεο). Σηάζκηζε 5 IV.2.2)Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον ηλεκηπονικψ πλειζηηπιαζμψ Υξήζε ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ: φρη IV.3)Γιοικηηικέρ πληποθοπίερ IV.3.1)Απιθμψρ αναθοπάρ πος σπηζιμοποιεί για ηο θάκελο η αναθέηοςζα απσή: IV.3.2)Πποηγοωμενερ πποκηπωξειρ ζσεηικά με ηην ίδια ζωμβαζη

10 IV.3.3)Όποι για ηη λήτη ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν και ζςμπληπυμαηικϊν εγγπάθυν ή πεπιγπαθικοω εγγπάθος Έγγξαθα πνπ ρνξεγνχληαη αληί αληηηίκνπ: φρη IV.3.4)Πποθεζμία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπϊν ή ηυν αιηήζευν ζςμμεηοσήρ :00 IV.3.5)Ημεπομηνία αποζηολήρ ηυν πποζκλήζευν ςποβολήρ πποζθοπϊν ή ζςμμεηοσήρ ζε επιλεγμένοςρ ςποτηθίοςρ IV.3.6)Γλϊζζα(-ερ) ζηην (ζηιρ) οποία(-ερ) μποποων να ζςνηασθοων οι μελέηερ ή οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ειιεληθά. IV.3.7)Δλάσιζηη απαιηοωμενη σπονική διάπκεια ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ Γηάξθεηα ζε κήλεο: 6 (απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ) IV.3.8)Όποι για ηο άνοιγμα ηυν πποζθοπϊν Ζκεξνκελία: :00 Τόπνο: Γηαδηθηπαθή πύιε: ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. (ειεθηξνληθή ππνβνιή) Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Κεληξηθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπνζέζεσλ, Τκήκα Πεξηνπζίαο θαη Πξνκεζεηώλ, Κηίξην Γηνίθεζεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ, Μπηηιήλε (έληππε ππνβνιή). Άηνκα πνπ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη θαηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ: φρη Τμήμα VI: Ππψζθεηερ πληποθοπίερ VI.1)Πληποθοπίερ ζσεηικά με επαναλαμβανψμενερ ζςμβάζειρ Πξφθεηηαη γηα επαλαιακβαλνκέλε δεκφζηα ζχκβαζε: φρη VI.2)Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα Ταμεία ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ χκβαζε ζρεηηδφκελε κε έξγν ή/θαη πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: λαη αλαθέξαηε ην (ηα) έξγν(α) ή/ θαη ην πξφγξακκα (πξνγξάκκαηα): ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 8 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ» ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 75 Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ Τπνδνκέο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. VI.3)Σςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ VI.4)Γιαδικαζίερ πποζθςγήρ VI.4.1)Φοπέαρ απμψδιορ για ηιρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο Μπηηιήλε ΔΛΛΆΓΑ Τειέθσλν: Φαμ: VI.4.2)Υποβολή πποζθςγϊν Αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία (ηηο πξνζεζκίεο) γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγψλ: Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/2010 (φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 απηνχ». VI.4.3)Υπηπεζία απψ ηην οποία παπέσονηαι πληποθοπίερ για ηην ςποβολή πποζθςγϊν Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο

11 Μπηηιήλε ΔΛΛΆΓΑ Τειέθσλν: VI.5)Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ παποωζαρ γνυζηοποίηζηρ:

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε απνξξίκκαηα θαη απόβιεηα 2015/S 043-074590. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Υπεξεζίεο

Υπεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε απνξξίκκαηα θαη απόβιεηα 2015/S 043-074590. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Υπεξεζίεο Υπεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε απνξξίκκαηα θαη απόβιεηα 2015/S 043-074590 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Υπεξεζίεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Οξγαληζκόο Ληκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Υπηπεζίερ

Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Υπηπεζίερ Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Υπηπεζίερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δλληνική Αεποποπική Βιομησανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS Ελλάδα-Αθήνα: Καθεηήπερ 2015/S 043-073782 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Ανώηαηη ηπαηιυηική Διοίκηζη Τποζηήπιξηρ ηπαηού/διεύθςνζη

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα