ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου & Μακεδονίας Πολύγυρος Χαλκιδικής Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες: Γ. Καραγιάννη Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4 Α5ΖΦ-Υ4Χ Ημερομηνία 19/07/2011 Α.Π.: 482 Κωδικός Πρόσκλησης: 4.1.2_8.2 Προς: ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ως Ο.Τ.Δ. Αλιείας & Ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του προγράμματος Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), 3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ / (ΦΕΚ 2437/Β/ ) με την οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 4. Την με αρ. πρωτ. 1911/ Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στις Ο.Τ.Δ. Αλιείας αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. 5. Την από υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.Δ. Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2 ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε.». 6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ». 7. Την αριθμ. 195/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 339/τΒ/ ) «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της αριθμ. 2925/ υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας » όπως ισχύει κάθε φορά 8. Την με αρ.πρωτ / Κοινή Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 9. Την από 03/04/2008 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο. 10. Την με αριθ.1477/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΚΚΗΣ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Κ Α Λ Ε Ι Τον Δήμο Σιθωνίας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), οι οποίες είναι/αποτελούν ονοματισμένες δημόσιες επενδύσεις στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ. 1. ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στο ακόλουθο μέτρο και δράση πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και θα αφορούν στις παρακάτω συγκεκριμένες πράξεις. Πίνακας 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΩΔ. 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΚΩΔ. 4 ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση ΚΩΔ. 1 ΜΕΤΡΟ: Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΚΩΔ. 41 ΔΡΑΣΗ : Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΚΩΔ

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΠΡΑΞΗ Υποδομές Μικρής Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αλιευτικές Περιοχές Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία που σχετίζονται με την αλιευτική/λαογραφική πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων - (Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας) ΚΩΔ ΚΩΔ Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του τοπικού προγράμματος και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: (α) Ειδικοί Στόχοι 1.Η επίτευξη διαφοροποίησης του αλιευτικού τομέα με την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τουριστικό τομέα με όρους ποιότητας και αειφορίας 2.Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης μέσω της προστασίας και ανάδειξης των τοπικών φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 3.Η στήριξη του παραγωγικού συστήματος μέσω παρεμβάσεων δημιουργίας της απαραίτητης τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποδομής 4.Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής παραγωγικής βάσης προσανατολισμένος στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας 5.Η βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής (β) Δείκτες Παρακολούθησης Πίνακας 2 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Αριθμός πράξεων Πίνακας 3 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) Αριθμός - 3 -

4 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά μέτρο ή/και δράση ως ακολούθως: Πίνακας 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΛΙΕΙΑΣ Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΠΡΑΞΗ Δημόσια Δαπάνη (1) (2) (3) (4) 1 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία που σχετίζονται με την αλιευτική/λαογραφική πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων - (Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας) ΣΥΝΟΛΟ , Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση που ο τελικός προϋπολογισμός της πράξης υπερβαίνει το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πράξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα αντίστοιχα όρια ανά κατηγορία πράξεων, όπως αυτά καθορίζονται στην αρ 1911/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1718 /τβ / ). 3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - 4 -

5 3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 3.2 Η περιγραφή των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών των προτεινόμενων πράξεων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. ΚΥΑ 1911/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) (ii) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ (διεύθυνση: 22ας Απριλίου & Μακεδονίας Πολύγυρος Χαλκιδικής) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. (iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (τύπου Α ή τύπου Β αναλόγως με τη κατηγορία πράξεων). α) Για τις προτάσεις υποψηφίων δικαιούχων που περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, απαιτείται Διαχειριστική επάρκεια Τύπου Α σε ισχύ. β) Για τις προτάσεις υποψηφίων δικαιούχων που περιλαμβάνουν προμήθειες, μελέτες ή εργασίες που εντάσσονται στις προμήθειες απαιτείται Διαχειριστική επάρκεια Τύπου Β σε ισχύ. γ) Για τις προτάσεις υποψηφίων δικαιούχων που περιλαμβάνουν τεχνικά έργα και προμήθειες, μελέτες ή εργασίες που εντάσσονται στις προμήθειες απαιτείται Διαχειριστική επάρκεια Τύπου Α και Διαχειριστική επάρκεια Τύπου Β, σε ισχύ (και οι δύο). δ) Σε περίπτωση που ο ονοματισμένος δικαιούχος δεν διαθέτει την απαιτούμενη Διαχειριστική επάρκεια τότε θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση ως κύριος του έργου με δικαιούχο υλοποίησης φορέα που έχει την Διαχειριστική επάρκεια και με τον οποίο έχει προηγουμένως συνάψει σχετική προγραμματική σύμβαση. (iv) Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (ως συνημμένο υπόδειγμα)

6 (v) (vi) (vii) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (ως συνημμένο υπόδειγμα). Κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ ανάλογα με το είδος της πράξης και πιστοποιούν την πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης: Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την κάλυψη του ποσού της ιδίας συμμετοχής που απαιτείται στην περίπτωση που το τελικό κόστος υπερβαίνει το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4, της παρ.2.1, της παρούσας πρόσκλησης. Τον πίνακα Δ1 συμπληρωμένο (συνημμένο υπόδειγμα). Μελέτες των έργων με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια και εγκριτικές αποφάσεις μελετών όπως καταγράφονται στον πίνακα Δ1. Τον πίνακα Δ2 συμπληρωμένο (συνημμένο υπόδειγμα). Οικοδομικές και άλλες άδειες, αποφάσεις προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή σχετικά απαλλακτικά έγγραφα, δημοσιεύσεις προκηρύξεων / τεύχη δημοπράτησης, καθώς και λοιπές άδειες και εγκρίσεις όπως καταγράφονται στον πίνακα Δ Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ένα τεύχος (πρωτότυπο), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ΟΤΔ Αλιείας (ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ) στη διεύθυνση 22ας Απριλίου & Μακεδονίας Πολύγυρος Χαλκιδικής τις ώρες 09:00 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, με έγγραφο στο οποίο θα καθορίζεται η προθεσμία υποβολής τους. 5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ, με βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την: (i) πληρότητα και σαφήνεια της πράξης, - 6 -

7 (ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», (iii) σκοπιμότητα της πράξης (δεν απαιτείται διότι πρόκειται για ονοματισμένη πράξη στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα) και (iv) ωριμότητα της πράξης. Τα εξειδικευμένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στη παρούσα πρόσκληση βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση. Άμεση Αξιολόγηση Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠ. Εφόσον η αξιολόγηση από την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα. Η ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων. 5.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης. 5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5.5 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ και της ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - 7 -

8 6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: (i) (ii) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση. Να λαμβάνουν προέγκριση από την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ για κάθε στάδιο / φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. (iii) Να αποστέλλουν στην ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. (iv) Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 σημείο (δ) του Καν. (ΕΚ) 498/2007. (v) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 498/2007. (vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ, στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. (vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ ελάχιστον μέχρι το τέλος του (viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π, Αρχή Πιστοποίησης - ΟΠΕΚΕΠΕ, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. (x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ

9 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.κ. Καραγιάννη Γεωργία, τηλέφωνο, Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικά εργαλεία επικοινωνίας της ΕΥΔ και της ΟΤΔ Αλιείας - ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνονται σε αυτούς κάθε σχετική πληροφορία. Εγκρίνεται με την με αρ. 2/ απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ. (Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας). Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ Τζίτζιος Ιωάννης Δήμαρχος Σιθωνίας - 9 -

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές ανά πράξη αναφέρονται στο αναμορφωμένο πρόγραμμα και περιγράφονται στη συνέχεια. Οι ενδεικτικές αυτές προδιαγραφές θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του φυσικού αντικειμένου στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ : Η επιλογή των Ομάδων πράξεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Κατηγορία Πράξης προέκυψε από την συνεκτίμηση α) της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στους κλάδους των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, του τουρισμού-υπηρεσιών καθώς και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, και β) την επακόλουθη αναγνώριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης έτσι όπως προέκυψαν από την ανάλυση SWOT για τους εν λόγω κλάδους. Ειδικότερα οι Ομάδες πράξεων της παρούσας Κατηγορίας Πράξης ανταποκρίνονται στα εξής σημεία της ανάλυσης SWOT: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) Αναγνωρισιμότητα (Εθνική και Διεθνής) της περιοχής ως σημείο τουριστικού προορισμού Μικρή απόσταση από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης του ενός (1) εκατομμυρίου κατοίκων Αποκλειστική πύλη εισόδου στην Αθωνική Πολιτεία (Παγκόσμιο Κέντρο της Ορθοδοξίας) Μεγάλη αλιευτική εμπειρία και τοπική αλιευτική παράδοση Τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς και εναλλαγών βουνού-θάλασσας-νησιώτικου τοπίου Ικανός αριθμός οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καθώς και γυναικών για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση επενδύσεων Σημαντική συμμετοχή των αλιέων σε οργανώσεις που είναι απαραίτητες για την προώθηση του κλάδου Ενδείξεις σταθεροποίησης και συγκράτησης του πληθυσμού Σημαντικότατοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και ιστορικοί πόροι παγκόσμιας ακτινοβολίας (Γενέτειρα Αριστοτέλη, Άθως) οι οποίοι χωροθετούνται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους διαμορφώνουν ένα ελκυστικό πακέτο για πολλές μορφές τουρισμού

11 Ύπαρξη ενός ποιοτικού και πολυποίκιλου φυσικού περιβάλλοντος (παρουσία 3 περιοχών NATURA 2000), που μπορεί να υποστηρίξει εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες Δραστηριοποίηση πολλών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων στην περιοχή που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και να επεκτείνουν τις δυνατότητες που προσφέρονται ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) Μη ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων Μονοδιάστατη ανάπτυξη του τουρισμού προσανατολισμένη σε ένα ομογενοποιημένο μοντέλο, αυτό του μαζικού τουρισμού και της δεύτερης κατοικίας (Δήμοι Σταγίρων Ακάνθου, Παναγίας, Σιθωνίας) Αδυναμία προώθησης της πραγματικής «εικόνας» της περιοχής (πολιτιστική κληρονομιά και φυσικός πλούτος) σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους Ελλιπής δυνατότητα εμπορίας και προώθησης (marketing) των αλιευτικών προϊόντων από τους παραγωγούς Χαμηλός βαθμός σύνδεσης των τριών τομέων και των επιμέρους κλάδων του τοπικού παραγωγικού συστήματος Υποαπασχόληση των γυναικών Απουσία ολοκληρωμένων θεματικών πακέτων με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) Ύπαρξη αξιοσημείωτου όγκου επισκεπτών τουριστών σε συγκεκριμένες παραθαλάσσιες ζώνες, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αγορές για απορρόφηση της τοπικής αλιευτικής παραγωγής και την ανάπτυξη διατομεακών δράσεων Η διεύρυνση της Ε.Ε. ανατολικά, δημιουργεί νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιοχής παρέμβασης Η σταθερά αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, οικολογικά και ασφάλειας ή για προϊόντα με «ταυτότητα» Αξιοποίηση της χωροθέτησης της περιοχής ως μοναδικής Πύλης Εισόδου στη Χερσόνησο του Άθω Διερεύνηση της συμπληρωματικότητας και της δυνατότητας μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων με τα έργα υποδομών του Κ.Π.Σ., του Ε,Σ.Π.Α., και τις κοινοτικέςεθνικές πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου Ενεργοποίηση διατοπικών συνεργασιών και δικτυώσεων για την άρση της απομόνωσης και την διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές Η δυνατότητα τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats)

12 Κίνδυνοι αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού των παράκτιων περιοχών και των νησιών εξαιτίας της φθίνουσας πορείας του τομέα της αλιείας Σταδιακή γήρανση του πληθυσμού Η μονοειδίκευση στον τουρισμό που κάνει ευάλωτο το τοπικό παραγωγικό σύστημα Η μη διαδεδομένη οικολογική αντίληψη σε μεγάλη μερίδα επισκεπτών της περιοχής, αλλά και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο Ο κίνδυνος αλλοίωσης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας, της ταυτότητας και των αξιών της περιοχής από τις εξωτερικές επιρροές του τουρισμού, εάν δεν διατηρηθεί και ενισχυθεί η προβολή των τοπικών πολιτιστικών πόρων και εκδηλώσεων Η Ομάδα πράξεων που περιλαμβάνεται στην παρούσα Κατηγορία Πράξης προέκυψε μέσα από τις ενέργειες διαβούλευσης και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για αυτή από τους τελικούς δικαιούχους της. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Η συγκεκριμένη Κατηγορία Πράξης βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τον Στρατηγικό Στόχο, τους δύο Γενικούς Στόχους, καθώς και με τους εξής Ειδικούς Στόχους του τοπικού προγράμματος: 1.Η επίτευξη διαφοροποίησης του αλιευτικού τομέα με την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τουριστικό τομέα με όρους ποιότητας και αειφορίας 2.Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης μέσω της προστασίας και ανάδειξης των τοπικών φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 3.Η στήριξη του παραγωγικού συστήματος μέσω παρεμβάσεων δημιουργίας της απαραίτητης τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποδομής 4.Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής παραγωγικής βάσης προσανατολισμένος στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας 5.Η βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Κ.: ,00 Δ.Δ.: Ι.Σ.: 0,00 ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία που σχετίζονται με την αλιευτική/λαογραφική πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Στο πλαίσιο της ομάδας πράξεων αυτής θα χρηματοδοτηθεί το εξής επενδυτικό σχέδιο: Η δημιουργία ενός «Κέντρου Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας» που θα κατασκευαστεί σε υφιστάμενο κτίριο στον οικισμό της Σάρτης του Δήμου Τορώνης, ο οποίος ανήκει στο νέο Δήμο Σιθωνίας σύμφωνα με το νόμο 3852/2010. Κατά το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, η οργάνωση των χώρων βασίζεται στις παιδαγωγικές αρχές της εποχής μας. Από πρακτικής πλευράς οι απαιτήσεις άνεσης (φυσικής-ψυχικής), υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιούνται από την κατασκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Υλικά, επενδύσεις, χώροι υγιεινής, βασικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, επίπλωση, συνθήκες φωτισμού και ακουστικής μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ευεξία του παιδιού και να προσαρμόζονται στη δική του κλίμακα. Όλοι οι προβλεπόμενοι χώροι έχουν ως κύρια λειτουργία τους το παιχνίδι και ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στις παρακάτω βασικές αρχές σχεδιασμού χώρων για παιδιά: α) Ο εσωτερικός χώρος θα είναι ανοικτός και ελεύθερος στη θέα και στην πρόσβαση μικρών και μεγάλων, παρέχοντας συγχρόνως άνεση, υγιεινή, ασφάλεια και προστασία στο παιδί. β) Το κτίριο θα διαθέτει ελάχιστους διαχωριστικούς τοίχους. γ) Η διαφοροποίηση των εσωτερικών χώρων, λόγω πολλαπλότητας των διαφόρων εξειδικευμένων χρήσεων, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία διαφορετικών επιπέδων, τον κατάλληλο εξοπλισμό, την επίπλωση, ακόμη και με τα παιχνίδια, τα οποία μπορεί να είναι και χρηστικά αντικείμενα. Το κτιριολογικό πρόγραμμα που επιλέχθηκε περιλαμβάνει: α) Χώρο διαμονής.: Αίθουσα κοινή για κάθε ομάδα παιδιών, με βασική χρήση το παιχνίδι και τη συγκέντρωση των παιδιών. β) Γωνιά φαγητού: Υπερυψωμένη γωνιά φαγητού, περιορισμένη με κάγκελο. γ) Γραφείο Προσωπικού: Ξεχωριστός χώρος που θα χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό του κέντρου. δ) Χώρο παιχνιδιού : Γωνιά για ζωγραφική και παιχνίδια με το νερό. ε) Χώρο ομάδας: Χώρος συγκέντρωσης παιδιών που εκτελούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. στ)χώρο με κρεβάτι: Προβλέπεται η κατασκευή ενός ξεχωριστού χώρου, που θα είναι εξοπλισμένος με κρεβάτι, για την περίπτωση που χρειαστεί να ξαπλώσει κάποιο παιδί που

14 θα αδιαθετήσει. ζ) Χώρο υγιεινής: Προβλέπεται η κατασκευή ενός συγκροτήματος WC, χωρισμένων με χαμηλά διαχωριστικά. Τα καζανάκια νερού θα έχουν κουμπιά πίεσης στο ύψος πρόσβασης των παιδιών. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Στην οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου παίζει ρόλο το αγροτικό τοπίο, ως πεδίο εξερεύνησης και ανακαλύψεων και μια ζώνη καθαρά αφιερωμένη στη διασκέδαση, για την εξάσκηση παιχνιδιών, όπως το ποδήλατο και το τρίτροχο ή ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων, όπως η αναρρίχηση και η τσουλήθρα. Οι εξωτερικοί χώροι, οργανώνονται αποκλειστικά ως τόποι μάθησης και αγωγής μέσα από το παιχνίδι. Στόχος τους είναι να εξάπτουν τη φαντασία και να συντείνουν στην ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας του παιδιού και της εξερευνητικής προδιάθεσης. Μέσα επίτευξης τους είναι η διαμόρφωση του εδάφους με τη δημιουργία ανάγλυφου αγροτικού τοπίου, το παίξιμο των όγκων των διαφόρων στοιχείων εξοπλισμού, η ποικιλία των χρωμάτων και των υλικών, η πολυπλοκότητα μορφών, σχημάτων και η υφής τους. Θα κατασκευαστεί μια περιοχή φυτεμένη με γκαζόν. Κατά τόπους θα φυτευτούν διάφορα διακοσμητικά φυτά και οπωροφόρα δέντρα. Ο σχεδιασμός του αύλειου χώρου, περιλαμβάνει ακόμη την κατασκευή χώρου στάθμευσης ποδηλάτων και χώρου φύλαξης παιδικών καροτσιών.τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή τριών θέσεων στάθμευσης οχημάτων προσωπικού και επισκεπτών. Το επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στις ,00 και αναλύεται ως εξής: κτιριακές εγκαταστάσεις : ,00 διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου: ,00 προμήθεια εξοπλισμού: ,00 Η ανάλυση του κόστους της επένδυσης είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση του έργου. Φορέας λειτουργίας του εν λόγω έργου θα είναι ο Δήμος Τορώνης, ο οποίος ανήκει στο νέο Δήμο Σιθωνίας σύμφωνα με το νόμο 3852/2010. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Κ.: ,00 Δ.Δ.: ,00 Ι.Σ.: 0,00 Χρηματοδοτική % στη Δ.Δ. της Κατηγορίας 77,04 %

15 Βαρύτητα Πράξης % στη Δ.Δ. της Δράσης 26,42 % ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας πράξεων είναι απόρροια της διαβούλευσης και προέκυψε από την συνεκτίμηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης έτσι όπως εξήχθησαν από την ανάλυση SWOT για τους κλάδους των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, του τουρισμού-υπηρεσιών καθώς και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα στοιχεία των οποίων επιβάλλουν την αναγκαιότητα προώθησης και στήριξης επενδύσεων στους εν λόγω κλάδους. Επίσης, η χρηματοδοτική βαρύτητα αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο η παρούσα Ομάδα πράξεων εξυπηρετεί τον Στρατηγικό Στόχο, τους δύο (2) Γενικούς Στόχους και τους εξής Ειδικούς Στόχους του τοπικού προγράμματος: 1.Η επίτευξη διαφοροποίησης του αλιευτικού τομέα με την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τουριστικό τομέα με όρους ποιότητας και αειφορίας 2.Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης μέσω της προστασίας και ανάδειξης των τοπικών φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 3.Η στήριξη του παραγωγικού συστήματος μέσω παρεμβάσεων δημιουργίας της απαραίτητης τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποδομής 4.Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής παραγωγικής βάσης προσανατολισμένος στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας 5.Η βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ : Περιοχή εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου είναι το Δ.Δ. Σάρτης του Δήμου Τορώνης, ο οποίος θα ανήκει στο νέο Δήμο Σιθωνίας σύμφωνα με το νόμο 3852/2010. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Για το επενδυτικό σχέδιο δικαιούχος θα είναι ο Δήμος Τορώνης- νέος Δήμος Σιθωνίας σύμφωνα με το νόμο 3852/ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Τα «Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας» συνδέονται άμεσα με όλες τις ομάδες πράξεων επιχειρηματικού χαρακτήρα του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος δεδομένου ότι αφενός προωθείται η γυναικεία επιχειρηματικότητα και αφετέρου οι απαραίτητες κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές που θα δημιουργηθούν θα εξυπηρετήσουν οριζόντια όλο το παραγωγικό περιβάλλον. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Το

16 προτεινόμενο έργο είναι καινοτόμο για την περιοχή δεδομένου ότι δεν υφίστανται για την ώρα τέτοιου είδους υπηρεσίες στο συγκεκριμένο Δ.Δ.. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου είναι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και όσων τεχνικών ή άλλων προδιαγραφών θεσμοθετηθούν και ισχύσουν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ : Δείκτης εκροών Στόχος 2015 Πλήθος παρεμβάσεων

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τις κατηγορίες πράξεων της παρούσας πρόσκλησης καθορίζονται σύμφωνα με την αρ. 1911/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1718 /τβ / ) όπως ισχύει κάθε φορά. 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Υποδομές Μικρής Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αλιευτικές Περιοχές» 1.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κατηγορίας Πράξεων Οι επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση παρεμβάσεων της κατηγορίας πράξεων περιλαμβάνουν: (α) Προκειμένου για παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για την μετατροπή τους σε μουσεία που σχετίζονται με την αλιευτική, λαογραφική, πολιτιστική κληρονομιά, επιλέξιμες θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Το κόστος των παραπάνω μελετών είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση υλοποίησης της κατασκευής του έργου την οποία καλύπτουν οι συγκεκριμένες μελέτες. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Δαπάνες που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών(περιλαμβάνονται και εργασίες εξωτερικής ανακαίνισης καθώς και εσωτερικής διαμόρφωσης), στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτιρίου. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού γραφείου Η/Υ, fax και εποπτικού υλικού ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης περιλαμβάνονται. Δαπάνες προμήθειας καινούργιων επίπλων γραφείων, βιβλιοθηκών, βιβλίων και λοιπού εξοπλισμού ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τη νέα χρήση του κτιρίου. Οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης περιλαμβάνονται. Αγορά εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αλιευτική παραδοσιακή κληρονομιά κάθε περιοχής (π.χ. παραδοσιακές στολές, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, παραδοσιακά μουσικά όργανα, γραπτά κείμενα και άλλα ιστορικά ντοκουμέντα κλπ) Η δαπάνη εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή (δικαιούχος) αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντα αυτά και εφόσον εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν 3316/2005, όπως ισχύει κάθε φορά

18 (β) Προκειμένου για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς, ως επιλέξιμες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες για την κατασκευή- αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεών τους. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού γραφείου και οπτικοακουστιών μέσων (Η/Υ fax, έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέμβασης. 1.2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κατηγορίας Πράξεων Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν: Δαπάνες οι οποίες συνδέονται με την καθ αυτή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής τους. Λειτουργικά Έξοδα των δικαιούχων (αμοιβές προσωπικού κλπ). Προκειμένου για πράξεις που εκτελούνται με ίδια μέσα, οι πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο για τις περιπτώσεις που το εν λόγω προσωπικό καλύπτεται από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το συγχρηματοδοτούμενο αντικείμενο. Μετάδοση διαφήμισης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα. Δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του αναδόχου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ, σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Συνημμένα έγγραφα): (i) (ii) (iii) (iv) (v) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (vi) ΚΥΑ 1911/ «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας » (vii) Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων: Αίτηση χρηματοδότησης Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων Βεβαίωση μη διπλής χρηματοδότησης Πίνακας Δ1 Πίνακας Δ2-19 -

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. AΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ: ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε). Ημερομηνία 13/ 06 /2014 Α.Π.: 23 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 10564

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα