ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Α.Ε 2.ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 3.ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 4.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1-2 ΣΕΛ 3 ΣΕΛ 4-41 ΣΕΛ ΣΕΛ 4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1-7 ΣΕΛ 4.2 ΤΑΜΕΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 1-2 ΣΕΛ 4.3 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ )ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1-8 ΣΕΛ 4.4 Φ.Π.Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 5.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕΛ 5.1ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟY 1-5 ΣΕΛ 5.3 ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 1-2 ΣΕΛ 5.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ )ΜΑΡΤΙΟΥ Φ.Π.Α ΜΑΡΤΙΟΥ 6.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΕΛ 6.1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1-6 ΣΕΛ 6.3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ )ΑΠΡΙΛΙΟY 1-8 1

3 6.5 Φ.Π.Α ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΙΟΥ 51 ΣΕΛ 7.1 ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟ 1 ΣΕΛ 7.2 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ ) ΜΑΙΟY 1-8 ΣΕΛ 7.3.Φ.Π.Α ΜΑΙΟΥ 7.4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7.5 ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟY 1ΣΕΛ 7.5 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1-9ΣΕΛ 8.ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 9.ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 10.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΗΚΗ ΔΗΚΩΣΗ Φ.Π.Α 11. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1-3 ΣΕΛ 12. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1-5ΣΕΛ 13.ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜOY 14.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 15.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31/12/ ΣΕΛ 52 ΣΕΛ 53 ΣΕΛ 54 ΣΕΛ 17.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 18.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 19.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 20.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

4 Ευχαριστώ την φοροτεχνικό κ. Παπαδοπούλου Βαρβάρα αρ.αδείας οικονομικού επιμελητηρίου :6127 (Τάξη Α), για την καθοδήγηση της στο πρακτικό μέρος της εργασίας.

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός ανώνυμης εταιρείας Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η σύσταση της εταιρείας γίνεται γίνεται από τους ιδρυτές τις με υπογραφή, ενώπιον συμβολαιογράφου, δημοσίου εγγράφου που ονομάζεται καταστατικό στο οποίο περιγράφονται τρόπος λειτουργίας της εταιρείας οι σχέσεις μεταξύ των ιδρυτών. ο τρόπος διανομής των κερδών. Περιεχόμενο καταστατικού 1.Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις: α. Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας. β. Για την έδρα της εταιρείας. γ. Για τη διάρκειά της. δ. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου. ε. Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση τους. στ. Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων. ζ. Για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, η ανωνύμων σε ονομαστικές. η. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. θ. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων. ι. Για τους ελεγκτές. ια. Για τα δικαιώματα των μετόχων. ιβ. Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών. ιγ. Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. 2. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης: α. Τα ατομικά στοιχεία των νομικών ή φυσικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. β. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. [1]

6 3. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Η δημοσιότητα πραγματοποιείται: α. Με την καταχώρηση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρωό Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρήται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώρηση πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων στην αρμόδια διοικητική Αρχή και επί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών. β. Με τη δημοσίευση. με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. [2]

7 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.664, ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.664,54 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 588,00 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 734,56 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 526,49 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 815,49 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,46 ΤΑΜΕΙΟ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,00 Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ονομαστικες μετοχες x2, ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 16. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.664,54 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,46 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ονομαστικες μετοχες x2, ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 (3)

8 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛ.ΒΕ.Κ Α.Ε» Στη Κατερίνη σήμερα στις 05/10/2011 στο συμβολαιογραφείο και στην συμβολαιογράφο Κατερίνης Κωνσταντίνα Δαραμήλα Γκεμαλμά,εμφανίστηκαν σε μένα οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:1)ιωάννης Σαντικίδης Μπρίτος και ο 2)Σαντικίδης Μπρίτος Παύλος και μου ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία δήλωσαν στην αρχή ότι δεν τελούν σε αδυναμία υπογραφής από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, συμφώνησαν, συνομολόγησαν, συναποδέχθηκαν και δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα μρ τον νόμο 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, το καταστατικό της οποίας αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια κα άρθρα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 1)Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΤΩΝ Α.Ε» 2)Η επωνυμία θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή σε μετάφραση σε οποιαδήποτε χώρα. Άρθρο 2ο 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Καλλιθέα Πιερίας, οδός Δράμας 56, του Δήμου Παραλίας με έδρα τον οικισμό Καλλιθέας Πιερίας. Η εταιρεία ενάγει και Φύλλο 2 ο Της με αριθμό 16056/2001 πράξης μου ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων Κατερινης του Νομού Πιερίας, για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. [4]

9 Άρθρο 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θ αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης του Νομάρχη Πιερίας που εγκρίνει το καταστατικό. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας. Άρθρο 4ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας: 1. Η εισαγωγική και εμπορία κρέατος, 2.Η επεξεργασία και μεταποίηση κρεάτων, 3.Η πώληση κρεάτων τοις χονδρικούς, 4.Η ένταξη σε επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα σύμφωνα με όποιο νόμο ισχύει ή θα ισχύσει. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: Α)Να αγοράζει κάθε είδους μετοχές ανωνύμων εταιρειών, ημεδαπών ή μη, καθώς και εταιρικά μερίδια προσωπικών εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Β)Να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε οποιαδήποτε εταιρεία, Γ)Να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες, Ελληνικές ή ξένες, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή ή άλλο σκοπό, και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού. Δ)Να ιδρύει υποκαταστήματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και να κατασκευάζει κάθε είδους κτίρια για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι σκοποί της Εταιρείας μπορεί να διευρυνθούν και προς άλλες δραστηριότητες. [5]

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (58.800) ευρώ, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 EYRO η κάθε μία και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με όσα στο άρθρο 44 του παρόντος με λεπτομέρεια αναφέρονται. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να ανέλθει δια νομίμου αυξήσεως σε οποιαδήποτε ποσό απαιτηθεί για αγορά ακινήτου και κατασκευή εργοστασίου και μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υπαγωγή της σε διατάξεις οποιουδήποτε επενδυτικού Νόμου. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μετά από νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία ευθύνεται για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα Νομοθεσία, άδεια οικοδομικων εργασιών και εγκαταστάσεων, καθώς και για την λήψη όλων των απαιτούμενων, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία, μέτρων, καθώς και αυτών που καθορίζονται στην άδεια εγκατάστασης για την προστασία του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός κ.τ.λ ). Η εταιρεία τέλος,για να υλοποιήσει την επένδυση θα τηρήσει το σύνολο των διατάξεων που απαιτεί ο νόμο. Άρθρο 6 ο ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου έχει δικαίωμα με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας: α) να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η όποια υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή τα μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η [6]

11 παραπάνω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. 2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσώπων σ αυτήν ψήφων, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 3.Κατ εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και φύλλο 4ο της με αριθμό 16056/2011 πράξης μου 27 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο και τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αυξήσεως. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρείας και ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμών ή ποσοστών. [7]

12 Άρθρο 7 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μέσα σε ένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το ποσό της αύξησης που αποφασίστηκε, μέσα σε προθεσμία δυο μηνών από την ημερομηνία που ορίσθηκε η προθεσμία καταβολής της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που λήφθηκε η απόφαση από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού τότε η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Νομαρχία Πιερίας (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 8ο ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, όπως αυτό ορίζεται με λεπτομέρεια στο άρθρο 44 του παρόντος. 2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. 3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκτούνται από τον στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. 4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις παραπάνω δύο ( 2 )υπογραφές. 5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων. 6. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμο για μία δεκαετία, εκτός αν προηγηθεί έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. [8]

13 7. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν σαν ενέχυρο ή να συσταθεί επ αυτών επικαρπία,παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 8. Οι μετοχές είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μ ε πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ.2 και τροποποίηση του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 9 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του Νόμου. 3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητα του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. 4. Μέτοχοι,καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.π) δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της. 5. Οι μέτοχοι εξασκούν δικαίωμα τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. [9]

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και μέχρι επτά (7) κατ ανώτατο όριο μέλη. Αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από τους μετόχους ή και από μη μετόχους. Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία για μια θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρις ότου εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου των. 2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέξει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού.δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς καμία αιτιολογία. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1. Εάν αποχωρήσει οποιοσδήποτε σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον (3). 2. Η εκλογή ενεργείται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που εν τω μεταξύ έχουν γίνει θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή των μελών αυτών, που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. [10]

15 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του. 2. Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σ άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε ο Πρόεδρος θεωρεί αναγκαία την σύγκληση του. Υποχρεούται όμως να προβεί σ αυτό όταν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι το ζητήσουν έγκαιρα. Με τη σύγκληση υποχρεούται να καθορίσει και τα θέματα που θα συζητηθούν. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μέρα μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη ψηφοφορία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του ένα ή δύο Διευθύνοντες ή και εντεταλμένους συμβούλους. Στην απόφαση διορισμού θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, εξουσίες,τα καθήκοντα, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα μόνο πρόσωπο. 3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει σύμφωνα με το αρθ.12 παρ.1 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. 4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι λοιποί Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 5. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις τους, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε φύσης έγγραφα της εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της [11]

16 εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε κάθε αρμοδιότητα του, τον δε Αντιπρόεδρο ο κάθε φορά οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος. 6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου καθορίζονται. 7. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για την διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα τότε αυτό δεν υπολογίζεται. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. 3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συμβούλους. 4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες πήρε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται αναφορά της άρνησης του, να το υπογράψει. 5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του. [12]

17 ΑΡΘΡΟ 15 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. 2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α)συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών,όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει. Β)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Γ)Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. Ε)Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Στ)Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιων των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών Ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγραφα σαν πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά και αποφασίζει την αγορά ακινήτων κάθε είδους και μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η)Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Θ)Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών η πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιοσδήποτε όρους. ι)εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές. Ια)Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. Ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Ιδ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή [13]

18 νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την εισαγωγή άλλων προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή τη εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. Ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές τους. Ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία καθ να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ)κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. 3. Mε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το Νόμο, ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 18 παρ 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/20, μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές και με εξουσιοδότηση του, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή σε περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του, να διορίζει γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτές. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους εφ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα το. Ευθύνεται ειδικά εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σκοπό να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. 2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει μόνο εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας [14]

19 που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Δεν υπάρχει επίσης ευθύνη εάν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνώρισε λόγω ιδιότητος του ως συμβούλου. 4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση της, ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει αντίθετη από μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. 5. Οι πιο πάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφ όσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αιτήσεως. 6. Η αγωγή πρέπει να ενεργηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως. 7. Σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όλα όσα ορίζονται από το άρθρο 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/20. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Εάν από τα κέρδη της Εταιρείας αποφασισθεί η χορήγηση οποιασδήποτε αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτή πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για το σκοπό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος που είναι τουλάχιστον (6%). 2. Κάθε άλλη αμοιβή που δεν καθορίζεται από το καταστατικό ή αποζημίωση και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο εάν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ αγαθή [15]

20 κρίση είναι υπέρογκη και διαφωνήσουν με την απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. 3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με τη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασία ή εντολής. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, εφ όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της, που παίρνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης. 3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ αυτές, πρέπει να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι αργίες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδριάσεως της, δεν υπολογίζονται. 4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα,τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και τα άρθρα 1 και 2 του Ν.1044/980 σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οικονομολογικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής [16]

21 Γενικής Συνέλευσης ή εξομοιούμενης προς αυτήν, οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Πιερίας (Δ/νση Εμπορίου), επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που σ αυτήν αναγράφονται και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια. 2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην πιο πάνω υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1.Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτικής ή έκτακτης έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση. 2.Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του, στο ταμείο την εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε 950 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που να διορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομικούς αντιπροσώπους τους. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι μετοχές αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση των μετοχών παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Όσοι μέτοχοι δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις, μετέχουν στην γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της. [17]

22 ΑΡΘΡΟ 21 ο ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ 1.Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου για κάθε μια (1) μετοχή. 2. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων του. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξης της συνεδρίασης και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.Εαάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση δε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,στην αύξηση του μετοχικού [18]

23 κεφαλαίου εκτός απ αυτήν που προβλέπεται από τις παραγρ. 1 και 2 του αρθρ. 6 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση της παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τα τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4.Εάν δεν πραγματοποιηθεί και η απαρτία αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει της Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων εκείνων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. 2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών που ζητούν τη σύγκλιση της σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 24 παρ. 1 και 23 και 29 παρ. 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών. [19]

24 ΑΡΘΡΟ 24 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής έτσι ώστε να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 3.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος τη Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, καθορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα, που καθόρισαν με την αίτηση τους οι μέτοχοι αυτοί και η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες την χρονολογία της αναβολής. 4.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : Α)Ν ανακοινωνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό εκείνο που κατά την τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία πλήρωσε η εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά για κάθε και από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ αυτής και της εταιρείας. Β)Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξ αιτίας σοβαρού λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. 5.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία [20]

25 των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξ αιτίας σοβαρού λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. 6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, εάν τυχόν αμφισβητηθεί η βασιμότητα της αιτιολογίας τότε την αμφισβήτηση αυτή θα λύσει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρ. 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 7.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8.Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης των μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου. ΑΡΘΡΟ 25 ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Για όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχαρούμενα σε ειδικό βιβλίο. 2.Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που ο μέτοχος διατύπωσε. 3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.ο κατάλογος πρέπει να συνάγει σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το γραμματέα της. 4.Εάν στη Συνέλευση παριστάτε ένας μόνο μέτοχος, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Έβρου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας,που προσυπογράφει τα πρακτικά της. 5.Τα προσκομιζόμενα ενώπιων των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε άλλου αντιγράφου ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. [21]

26 ΑΡΘΡΟ 26 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 2.Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει: Α)για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού που σαν τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Πιερίας που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Β)για την εκλογή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών, Γ)για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, Δ)για την διάθεση των ετήσιων κερδών. Ε)για την έκδοση δανείου με ομολογίες όπως προβλέπεται από τα άρθρο 3 α του Κωδ. Νόμου 2190/20, του στ ) για την συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και Ζ)για το διορισμό εκκαθαριστών. 3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται Α)Οι αποφασισμένες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του παρόντος Β)Η εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή γενομένων εκπτώτων σύμφωνα με το αρθ. 11 του παρόντος και Γ)Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών αυτού μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος. [22]

27 ΑΡΘΡΟ 27 ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν. 2.Εξααιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 3.Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, εάν δεν γίνει με φανερή ψηφοφορία, τότε γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. ΑΡΘΡΟ 28 ο ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1.Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του αρθ.16 του παρόντος. 2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του δικαιούνται να μετέχουν μόνο με τις δικές τους μετοχές.αυτό το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. [23]

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΡΘΡΟ 29 ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ,ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και τον ισολογισμό της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχόμενα σε περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί. 2.Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους, της Γενικής Συνέλευσης.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, η εταιρία ανακοινώνει σ αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των επομένων παραγράφων. 3.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας.για το σκοπό αυτό δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γ.Σ και Δ.Σ.υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού πρέπει να αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη Πιερίας. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως, καθώς και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν στη χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) Εάν παρασχέθηκαν σ αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ)εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και ε) Και τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/20. 4.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. 5.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν της εταιρία. Η ευθύνη τους αυτή δεν [24]

29 μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. 6.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα απ αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Κωδ.Νόμου 2190/20, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, που εξαρτάται από την παρούσα. 7.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ήμερες από την απόδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. ΑΡΘΡΟ 30 ο 1.Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με βάση τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εάν οι καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εάν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο, που να μην απέχει περισσότερο της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 2.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γένεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 3.Οι αιτούντες μέτοχοι μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως των, οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα για να υποβάλλουν την αίτηση αυτή. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. [25]

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΑΡΚΕΙΑ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1 Σύσταση, Επωνυµία Η συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 6ο ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (συνεχ.) Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 ) ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΥΤΡ. Α.Ε. 28339/91-Β-93-1 Α.Φ.Μ. 094302155.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΥ ΡΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Τ.Κ. 31 084 TEL. (26450) 92537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Α.Ε... 5 2.1 Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7)

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα