ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Α.Ε 2.ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 3.ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 4.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1-2 ΣΕΛ 3 ΣΕΛ 4-41 ΣΕΛ ΣΕΛ 4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1-7 ΣΕΛ 4.2 ΤΑΜΕΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 1-2 ΣΕΛ 4.3 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ )ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1-8 ΣΕΛ 4.4 Φ.Π.Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 5.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕΛ 5.1ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟY 1-5 ΣΕΛ 5.3 ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 1-2 ΣΕΛ 5.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ )ΜΑΡΤΙΟΥ Φ.Π.Α ΜΑΡΤΙΟΥ 6.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΕΛ 6.1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1-6 ΣΕΛ 6.3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ )ΑΠΡΙΛΙΟY 1-8 1

3 6.5 Φ.Π.Α ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΙΟΥ 51 ΣΕΛ 7.1 ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟ 1 ΣΕΛ 7.2 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ ) ΜΑΙΟY 1-8 ΣΕΛ 7.3.Φ.Π.Α ΜΑΙΟΥ 7.4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7.5 ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟY 1ΣΕΛ 7.5 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΞΙΩΝ ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1-9ΣΕΛ 8.ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 9.ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 10.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΗΚΗ ΔΗΚΩΣΗ Φ.Π.Α 11. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1-3 ΣΕΛ 12. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1-5ΣΕΛ 13.ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜOY 14.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 15.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31/12/ ΣΕΛ 52 ΣΕΛ 53 ΣΕΛ 54 ΣΕΛ 17.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 18.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 19.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 20.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

4 Ευχαριστώ την φοροτεχνικό κ. Παπαδοπούλου Βαρβάρα αρ.αδείας οικονομικού επιμελητηρίου :6127 (Τάξη Α), για την καθοδήγηση της στο πρακτικό μέρος της εργασίας.

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός ανώνυμης εταιρείας Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η σύσταση της εταιρείας γίνεται γίνεται από τους ιδρυτές τις με υπογραφή, ενώπιον συμβολαιογράφου, δημοσίου εγγράφου που ονομάζεται καταστατικό στο οποίο περιγράφονται τρόπος λειτουργίας της εταιρείας οι σχέσεις μεταξύ των ιδρυτών. ο τρόπος διανομής των κερδών. Περιεχόμενο καταστατικού 1.Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις: α. Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας. β. Για την έδρα της εταιρείας. γ. Για τη διάρκειά της. δ. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου. ε. Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση τους. στ. Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων. ζ. Για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, η ανωνύμων σε ονομαστικές. η. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. θ. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων. ι. Για τους ελεγκτές. ια. Για τα δικαιώματα των μετόχων. ιβ. Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών. ιγ. Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. 2. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης: α. Τα ατομικά στοιχεία των νομικών ή φυσικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. β. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. [1]

6 3. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Η δημοσιότητα πραγματοποιείται: α. Με την καταχώρηση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρωό Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρήται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώρηση πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων στην αρμόδια διοικητική Αρχή και επί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών. β. Με τη δημοσίευση. με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. [2]

7 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.664, ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.664,54 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 588,00 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 734,56 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 526,49 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 815,49 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,46 ΤΑΜΕΙΟ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,00 Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ονομαστικες μετοχες x2, ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 16. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.664,54 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,46 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ονομαστικες μετοχες x2, ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 (3)

8 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛ.ΒΕ.Κ Α.Ε» Στη Κατερίνη σήμερα στις 05/10/2011 στο συμβολαιογραφείο και στην συμβολαιογράφο Κατερίνης Κωνσταντίνα Δαραμήλα Γκεμαλμά,εμφανίστηκαν σε μένα οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:1)ιωάννης Σαντικίδης Μπρίτος και ο 2)Σαντικίδης Μπρίτος Παύλος και μου ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία δήλωσαν στην αρχή ότι δεν τελούν σε αδυναμία υπογραφής από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, συμφώνησαν, συνομολόγησαν, συναποδέχθηκαν και δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα μρ τον νόμο 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, το καταστατικό της οποίας αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια κα άρθρα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 1)Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΤΩΝ Α.Ε» 2)Η επωνυμία θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή σε μετάφραση σε οποιαδήποτε χώρα. Άρθρο 2ο 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Καλλιθέα Πιερίας, οδός Δράμας 56, του Δήμου Παραλίας με έδρα τον οικισμό Καλλιθέας Πιερίας. Η εταιρεία ενάγει και Φύλλο 2 ο Της με αριθμό 16056/2001 πράξης μου ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων Κατερινης του Νομού Πιερίας, για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. [4]

9 Άρθρο 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θ αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης του Νομάρχη Πιερίας που εγκρίνει το καταστατικό. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας. Άρθρο 4ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας: 1. Η εισαγωγική και εμπορία κρέατος, 2.Η επεξεργασία και μεταποίηση κρεάτων, 3.Η πώληση κρεάτων τοις χονδρικούς, 4.Η ένταξη σε επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα σύμφωνα με όποιο νόμο ισχύει ή θα ισχύσει. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: Α)Να αγοράζει κάθε είδους μετοχές ανωνύμων εταιρειών, ημεδαπών ή μη, καθώς και εταιρικά μερίδια προσωπικών εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Β)Να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε οποιαδήποτε εταιρεία, Γ)Να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες, Ελληνικές ή ξένες, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή ή άλλο σκοπό, και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού. Δ)Να ιδρύει υποκαταστήματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και να κατασκευάζει κάθε είδους κτίρια για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι σκοποί της Εταιρείας μπορεί να διευρυνθούν και προς άλλες δραστηριότητες. [5]

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (58.800) ευρώ, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 EYRO η κάθε μία και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με όσα στο άρθρο 44 του παρόντος με λεπτομέρεια αναφέρονται. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να ανέλθει δια νομίμου αυξήσεως σε οποιαδήποτε ποσό απαιτηθεί για αγορά ακινήτου και κατασκευή εργοστασίου και μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υπαγωγή της σε διατάξεις οποιουδήποτε επενδυτικού Νόμου. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μετά από νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία ευθύνεται για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα Νομοθεσία, άδεια οικοδομικων εργασιών και εγκαταστάσεων, καθώς και για την λήψη όλων των απαιτούμενων, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία, μέτρων, καθώς και αυτών που καθορίζονται στην άδεια εγκατάστασης για την προστασία του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός κ.τ.λ ). Η εταιρεία τέλος,για να υλοποιήσει την επένδυση θα τηρήσει το σύνολο των διατάξεων που απαιτεί ο νόμο. Άρθρο 6 ο ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου έχει δικαίωμα με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας: α) να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η όποια υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή τα μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η [6]

11 παραπάνω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. 2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσώπων σ αυτήν ψήφων, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 3.Κατ εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και φύλλο 4ο της με αριθμό 16056/2011 πράξης μου 27 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο και τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αυξήσεως. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρείας και ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμών ή ποσοστών. [7]

12 Άρθρο 7 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μέσα σε ένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το ποσό της αύξησης που αποφασίστηκε, μέσα σε προθεσμία δυο μηνών από την ημερομηνία που ορίσθηκε η προθεσμία καταβολής της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που λήφθηκε η απόφαση από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού τότε η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Νομαρχία Πιερίας (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 8ο ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, όπως αυτό ορίζεται με λεπτομέρεια στο άρθρο 44 του παρόντος. 2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. 3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκτούνται από τον στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. 4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις παραπάνω δύο ( 2 )υπογραφές. 5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων. 6. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμο για μία δεκαετία, εκτός αν προηγηθεί έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. [8]

13 7. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν σαν ενέχυρο ή να συσταθεί επ αυτών επικαρπία,παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 8. Οι μετοχές είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μ ε πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ.2 και τροποποίηση του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 9 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του Νόμου. 3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητα του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. 4. Μέτοχοι,καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.π) δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της. 5. Οι μέτοχοι εξασκούν δικαίωμα τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. [9]

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και μέχρι επτά (7) κατ ανώτατο όριο μέλη. Αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από τους μετόχους ή και από μη μετόχους. Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία για μια θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρις ότου εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου των. 2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέξει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού.δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς καμία αιτιολογία. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1. Εάν αποχωρήσει οποιοσδήποτε σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον (3). 2. Η εκλογή ενεργείται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που εν τω μεταξύ έχουν γίνει θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή των μελών αυτών, που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. [10]

15 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του. 2. Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σ άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε ο Πρόεδρος θεωρεί αναγκαία την σύγκληση του. Υποχρεούται όμως να προβεί σ αυτό όταν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι το ζητήσουν έγκαιρα. Με τη σύγκληση υποχρεούται να καθορίσει και τα θέματα που θα συζητηθούν. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μέρα μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη ψηφοφορία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του ένα ή δύο Διευθύνοντες ή και εντεταλμένους συμβούλους. Στην απόφαση διορισμού θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, εξουσίες,τα καθήκοντα, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα μόνο πρόσωπο. 3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει σύμφωνα με το αρθ.12 παρ.1 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. 4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι λοιποί Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 5. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις τους, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε φύσης έγγραφα της εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της [11]

16 εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε κάθε αρμοδιότητα του, τον δε Αντιπρόεδρο ο κάθε φορά οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος. 6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου καθορίζονται. 7. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για την διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα τότε αυτό δεν υπολογίζεται. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. 3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συμβούλους. 4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες πήρε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται αναφορά της άρνησης του, να το υπογράψει. 5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του. [12]

17 ΑΡΘΡΟ 15 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. 2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α)συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών,όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει. Β)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Γ)Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. Ε)Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Στ)Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιων των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών Ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγραφα σαν πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά και αποφασίζει την αγορά ακινήτων κάθε είδους και μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η)Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Θ)Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών η πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιοσδήποτε όρους. ι)εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές. Ια)Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. Ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Ιδ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή [13]

18 νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την εισαγωγή άλλων προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή τη εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. Ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές τους. Ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία καθ να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ)κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. 3. Mε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το Νόμο, ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 18 παρ 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/20, μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές και με εξουσιοδότηση του, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή σε περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του, να διορίζει γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτές. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους εφ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα το. Ευθύνεται ειδικά εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σκοπό να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. 2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει μόνο εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας [14]

19 που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Δεν υπάρχει επίσης ευθύνη εάν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνώρισε λόγω ιδιότητος του ως συμβούλου. 4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση της, ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει αντίθετη από μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. 5. Οι πιο πάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφ όσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αιτήσεως. 6. Η αγωγή πρέπει να ενεργηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως. 7. Σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όλα όσα ορίζονται από το άρθρο 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/20. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Εάν από τα κέρδη της Εταιρείας αποφασισθεί η χορήγηση οποιασδήποτε αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτή πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για το σκοπό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος που είναι τουλάχιστον (6%). 2. Κάθε άλλη αμοιβή που δεν καθορίζεται από το καταστατικό ή αποζημίωση και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο εάν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ αγαθή [15]

20 κρίση είναι υπέρογκη και διαφωνήσουν με την απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. 3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με τη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασία ή εντολής. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, εφ όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της, που παίρνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης. 3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ αυτές, πρέπει να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι αργίες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδριάσεως της, δεν υπολογίζονται. 4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα,τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και τα άρθρα 1 και 2 του Ν.1044/980 σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οικονομολογικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής [16]

21 Γενικής Συνέλευσης ή εξομοιούμενης προς αυτήν, οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Πιερίας (Δ/νση Εμπορίου), επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που σ αυτήν αναγράφονται και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια. 2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην πιο πάνω υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1.Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτικής ή έκτακτης έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση. 2.Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του, στο ταμείο την εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε 950 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που να διορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομικούς αντιπροσώπους τους. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι μετοχές αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση των μετοχών παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Όσοι μέτοχοι δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις, μετέχουν στην γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της. [17]

22 ΑΡΘΡΟ 21 ο ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ 1.Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου για κάθε μια (1) μετοχή. 2. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων του. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξης της συνεδρίασης και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.Εαάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση δε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,στην αύξηση του μετοχικού [18]

23 κεφαλαίου εκτός απ αυτήν που προβλέπεται από τις παραγρ. 1 και 2 του αρθρ. 6 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση της παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τα τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4.Εάν δεν πραγματοποιηθεί και η απαρτία αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει της Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων εκείνων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. 2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών που ζητούν τη σύγκλιση της σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 24 παρ. 1 και 23 και 29 παρ. 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών. [19]

24 ΑΡΘΡΟ 24 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής έτσι ώστε να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 3.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος τη Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, καθορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα, που καθόρισαν με την αίτηση τους οι μέτοχοι αυτοί και η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες την χρονολογία της αναβολής. 4.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : Α)Ν ανακοινωνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό εκείνο που κατά την τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία πλήρωσε η εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά για κάθε και από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ αυτής και της εταιρείας. Β)Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξ αιτίας σοβαρού λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. 5.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία [20]

25 των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξ αιτίας σοβαρού λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. 6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, εάν τυχόν αμφισβητηθεί η βασιμότητα της αιτιολογίας τότε την αμφισβήτηση αυτή θα λύσει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρ. 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 7.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8.Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης των μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου. ΑΡΘΡΟ 25 ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Για όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχαρούμενα σε ειδικό βιβλίο. 2.Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που ο μέτοχος διατύπωσε. 3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.ο κατάλογος πρέπει να συνάγει σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το γραμματέα της. 4.Εάν στη Συνέλευση παριστάτε ένας μόνο μέτοχος, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Έβρου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας,που προσυπογράφει τα πρακτικά της. 5.Τα προσκομιζόμενα ενώπιων των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε άλλου αντιγράφου ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. [21]

26 ΑΡΘΡΟ 26 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 2.Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει: Α)για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού που σαν τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Πιερίας που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Β)για την εκλογή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών, Γ)για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, Δ)για την διάθεση των ετήσιων κερδών. Ε)για την έκδοση δανείου με ομολογίες όπως προβλέπεται από τα άρθρο 3 α του Κωδ. Νόμου 2190/20, του στ ) για την συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και Ζ)για το διορισμό εκκαθαριστών. 3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται Α)Οι αποφασισμένες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του παρόντος Β)Η εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή γενομένων εκπτώτων σύμφωνα με το αρθ. 11 του παρόντος και Γ)Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών αυτού μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος. [22]

27 ΑΡΘΡΟ 27 ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν. 2.Εξααιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 3.Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, εάν δεν γίνει με φανερή ψηφοφορία, τότε γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. ΑΡΘΡΟ 28 ο ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1.Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του αρθ.16 του παρόντος. 2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του δικαιούνται να μετέχουν μόνο με τις δικές τους μετοχές.αυτό το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. [23]

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΡΘΡΟ 29 ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ,ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και τον ισολογισμό της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχόμενα σε περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί. 2.Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους, της Γενικής Συνέλευσης.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, η εταιρία ανακοινώνει σ αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των επομένων παραγράφων. 3.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας.για το σκοπό αυτό δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γ.Σ και Δ.Σ.υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού πρέπει να αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη Πιερίας. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως, καθώς και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν στη χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) Εάν παρασχέθηκαν σ αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ)εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και ε) Και τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/20. 4.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. 5.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν της εταιρία. Η ευθύνη τους αυτή δεν [24]

29 μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. 6.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα απ αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Κωδ.Νόμου 2190/20, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, που εξαρτάται από την παρούσα. 7.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ήμερες από την απόδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. ΑΡΘΡΟ 30 ο 1.Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με βάση τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εάν οι καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εάν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο, που να μην απέχει περισσότερο της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 2.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γένεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 3.Οι αιτούντες μέτοχοι μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως των, οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα για να υποβάλλουν την αίτηση αυτή. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. [25]

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) Θέµα 6 Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 3 1 4 3 8 Μετά την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 2, 34,35,36,37,38 κατά την Γενική Συνέλευση της 10/10/2009 και του Διοικητικού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» ΑΡ.ΜΑΕ 6445/06/Β.86/35 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ Η εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 2 του ν.3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2011 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές.

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές. Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας η οποία έγινε στις 27/6/2008 : Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ. PAPERPACK

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης Οκτωβρίου 2016

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης Οκτωβρίου 2016 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :4465901000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης Οκτωβρίου 2016 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 Με την από 7ης Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» Της 27 ης Ιουνίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» Της 27 ης Ιουνίου 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» Της 27 ης Ιουνίου 2011 [.] ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Για το πρώτο θέμα: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Σκοπός. Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Άρθρο 4 Σκοπός. Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι : Άρθρο 4 Σκοπός Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1. Η άσκηση εµπορικής, βιοµηχανικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά µε τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην οποία περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 20-04-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση,

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα