Τ ὸ πηδάλιο, ὡς γνωστὸν, εἶναι τ ὸ ἐργαλεῖο - ὁ μηχανισμὸς, μέσω το ῦ ὁποίου ὁδηγοῦμε ἕ να πλοῖο πρὸς μία συγκεκριμένη πορεία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ ὸ πηδάλιο, ὡς γνωστὸν, εἶναι τ ὸ ἐργαλεῖο - ὁ μηχανισμὸς, μέσω το ῦ ὁποίου ὁδηγοῦμε ἕ να πλοῖο πρὸς μία συγκεκριμένη πορεία."

Transcript

1 Ελλήω Διώξει Τ ὸ πηδάλιο, ὡ γωστὸ, εἶαι τ ὸ ἐργαλεῖο - ὁ μηχαισμὸ, μέσω το ῦ ὁποίου ὁδηγοῦμε ἕ α πλοῖο πρὸ μία συγκεκριμέη πορεία. Ἡ ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, ὡ *οητ ὴ αῦ (πευματικὸ πλοῖο), ἔχει τ ὸ δικό τη *ΠΗΔΑΛΙΟ*, τὴ *ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ*, ἡ ὁποία περιέχει τοὺ θείου κα ὶ ἱεροὺ καόε τῶ Ἁγίω Ἀ ποστόλω, τῶ Οἰκουμεικῶ Συόδω κα ὶ τοπικῶ Συόδω κα ὶ τῶ θείω Πατέρω, στοὺ ὁ ποίου (καόεσ) προσφεύγου ο ἱ κληρικοί τη γι ὰ ὰ ἀσκήσου *καοικ ὰ* τ ὰ ἱερατικά του καθήκοτα. Ἀτιγράφω ἐδ ῶ κα ὶ παραθέτω ἀσχολίαστου ὁρισμέου θείου καόα ἀπ ὸ τ ὸ *Πηδάλιο* δι ὰ ὰ φαερώσω τὶ σχέσει Χριστιαισμο ῦ Ἑλληισμο ῦ. ΚΑΝΩΝ ΞΒ *Καλάδαι ὀομάζοται α ἳ πρῶται ἡμέραι το ῦ κάθε μηὸ, εἰ τὰ ὁποία ο ἱ Ἕλληε ἐ συήθιζα ὰ ἑορτάζου, δι ὰ ὰ ἀπεροῦ τάχα ὅλο τὸ μήα μ ὲ εὐθυμία (2) κα ὶ τ ὰ βοτ ὰ δ ὲ κα ὶ βρουμάλια ἑλληικα ὶ ἦτο ἐορτα ὶ, τ ὰ μὲ βοτ ὰ, ἦτο βοσκήματα κα ὶ πρόβατα, εἰ τιμὴ το ῦ θεο ῦ Παὸ, ὃ τὶ ἐομίζετο ἀπ ὸ τοὺ Ἕλληα ὅτι εἶαι ἔφορο τῶ προβάτω κα ὶ τῶ λοιπῶ ζώω, τ ὰ δὲ Βρουμάλια, εἰ τιμὴ το ῦ Διούσου. Βρόμιο γὰρ ἦτο το ῦ Διούσου ἐπίθετο κοτ ὰ εἰ τοὺ Ἕλληα ἀπ ὸ τ ὸ βρόμο, ὅπου σημαίει τὸ ἦχο κα ὶ τὴ βροτὴ, ὀομαζόμεο. Τοῦτο δ ὲ ο ἱ Ρωμαῖοι (ο ἱ Ρωμαῖοι, ὄχι ο ἱ Ἕλληε) βρουμάλιο ὠόμαζο, ἤγου τὸ βρόμο καὶ τὴ ἑορτ ὴ βρουμάλια, πληθυτικῶ, ὅπου εἶαι τ ὸ ἴδιο, ὡσὰ τ ὰ Διούσια, καθὼ τ ὰ ἔλεγα οἱ Ἕλληε. Προστάζει λοιπὸ ὁ παρὼ Καὼ, ὅτι τ ὰ τοιαῦτα Ἑλληικ ὰ, ἀλλ ὰ δ ὴ κα ὶ ἡ κατ ὰ τὴ πρώτη Μαρτίου τελούμεη παήγυρι δι ὰ τὴ εὐκρασία τάχα το ῦ ἔαρο, ὰ ἀσηκωθοῦ ὁλοτελῶ ἀπὸ τὴ πολιτεία τῶ Χριστιαῶ. Μήτε χορο ὶ ἁπλῶ δημόσιοι γυαικὼ ὰ γίοται, οὔτε ἐορτα ὶ καὶ χορο ὶ ἀπ ὸ ἄδρα ἢ γυαίκα εἰ ὄομα τῶ ψευδοθεῶ. Ὁρίζει δ ὲ πρὸ τούτοι, ὅτι μήτε ἄ δρα ὰ φορ ῆ ροῦχα γυαικεῖα, οὔτε γυαίκα ροῦχα ἀδρίκια ἀλλ ὰ μήτε ὰ μουρώοται μ ὲ μουτσούα κα ὶ προσωπίδα (μάσκε θεάτρου) Κωμικᾶ, ἤτοι παρακιοῦσα εἰ γέλωτα, ἢ Τραγικᾶ ἤ τοι παρακιοῦσα εἰ θρήου κα ὶ δάκρυα, ἢ Σατυρικᾶ, ἤτοι ἰδία τῶ Σατύρω κα ὶ Βάκχω, οἵ τιε εἰ τιμὴ το ῦ Διούσου, ὡ ἐκστατικο ὶ κα ὶ δαιμοισμέοι, ἐχόρευο (1) κα ὶ ὅτι τιὰ ὰ μὴ ἐπικαλῆται τ ὸ ὄομα το ῦ συγχαμερο ῦ Διούσου ( ὃ τὶ ἐομίζετο πὼ ἦτο δοτὴρ το ῦ οἴου καὶ ἔφορο), (Υ.Γ.: κα ὶ ὁ Ἰησοῦ εἶαι δοτὴρ οἴου: Τ ὸ πρῶτο του θαῦμα ἦτα ὰ κάει κρασ ὶ γι ὰ χάρη εὐτυχία γάμου), ὅτα πατῶται τ ὰ σταφύλια στοὺ ληοὺ, μήτε ὰ γελ ᾶ κα ὶ ὰ καγχάζη, ὅ τα βάλλεται ὁ έο οἶο εἰ τ ὰ πιθάρια. Λοιπὸ ὅποιο ἀπ ὸ το ῦ ῦ κα ὶ εἰ τ ὸ ἑξῆ, ἂφ ο ὐ ἔμαθε περ ὶ τούτω, ἐ γώσει ἐπιχειρήσει ὰ κάμη καέα ἀπ ὸ τ ὰ προορηθέτα ταῦτα δαιμοιώδη κα ὶ Ἑλληικ ὰ, ε ἰ μὲ εἶαι Κληρικὸ, ἂ καθαίρεται, ε ἰ δ ὲ λαϊκὸ ἂ ἀ φορίζεται*. ΚΑΝΩΝ ΗΔ Λόγοι γι ὰ τὶ Γεοκτοίε, διώξει, βασαισμοὺ κα ὶ σφαγὲ ἐατίω τῶ Ἕλληω. * Ἡ τῶ Ἑλλήω συήθειαι πρέπει ὰ μισοῦται ἀπ ὸ τοὺ Χριστιαοὺ, δι ὰ τοῦτο ὁ παρὼ Καὼ ἀφορίζει ἐκείου τοὺ Χριστιαοὺ ὅπου κατ ὰ τὴ συήθεια τῶ Ἑλλήω ὀμύσυ ἢ εἰ τοὺ ψευδωύμου θεοὺ ἐκείω, λέγοτε μ ὰ Δία, ἢ εἰ τ ὰ στοιχεῖα, οἶο μ ὰ τ ὸ Δία, μ ὰ τὸ Οὐραὸ κα ὶ ἄλλα παρόμοια, καθὼ κα ὶ ὁ ΠΑ το ῦ Βασιλείου Καὼ εἰ ἐπιτίμια (ποιὲ) ὑποβάλλει αὐτοὺ. Πλὴ ὁ μὲ Βασίλειο ἕδεκα χρόου καοίζει ἐκείου ὁπού χωρὶ μεγάλη ἀ άγκη βασάω ἀρηθοῦ τὴ πίστι κα ὶ φάγου εἰδωλόθυτα κα ὶ ὀμόσου ὅρκου τῶ Ἑλλήω, καθὼ αὐτο ὶ δήλ. τοὺ πιστεύου. Ὁ δ ὲ παρὼ Καὼ τῆ Συόδου ἀφορίζει, ὡ λέγει ὁ Βαλσαμῶ ὄ χι μόο τούτου ἀλλ ὰ κα ὶ τοὺ μ ὴ ἀρηθέτα τὴ πίστη χριστιαοὺ, ὀμύοτα δ ὲ ὅρκου κατ ὰ τὴ συήθεια τῶ Ἑλλήω. Δ ὶ ὃ κα ὶ ὁ τοιοῦτο ὅρκο ἀλλ ὰ δ ὴ κα ὶ πᾶ ὁ κατ ὰ ἀ δοκίμου θρησκεία ὁμοθεῖ, ο ὐ φυλάττεται, κατ ὰ τ ὸ ιθ κέφ. το ῦ ιγ τιτλ. Φωτίου*.

2 Λοιπό! Ἕλλη ἢ Χριστιαὸ Ξεκάθαρα φαίεται ὅτι ἄθρωπο μ ὲ κοσμοατίληψη * Ἑλληοχριστιαισμο ῦ* δηλαδὴ * Ἑλληοχριστιαὸ* δὲ δικαιολογεῖται ἀπ ὸ τοὺ πι ὸ πάω θείου Καόε, ὅπου * Ἡ τῶ Ἑ λλήω συήθειαι πρέπει ὰ μισοῦται ἀπ ὸ τοὺ Χριστιαού*. Τότε ὅσοι μιλοῦ σήμερα ἢ ἄλλοτε, περ ὶ το ῦ ἰδεολογήματο αὐτο ῦ -του Ἑλληοχριστιαισμοῦ - πρέπει σύμφωα μ ὲ τοὺ θείου Καόε ὰ ΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ! Στ ὸ *Πηδάλιο*, ὅπω ἀαδεικύεται ἀπ ὸ τ ὸ περιεχόμεο το ῦ, εἶαι ἡ ἀπαξίωση τῆ ἀ θρώπιη ζωῆ εἶαι ἡ ἀπάλειψη τῆ ἀξιοπρέπεια κι εὐτυχία, εἶαι ἡ ἐπιβολ ὴ το ῦ σκοταδισμο ῦ, τῆ μισαλλοδοξία κα ὶ ἰδιαιτέρω τῆ Πολιτιστικῆ Ὀπισθοδρόμηση τῶ Ἑλλήω. Εἶαι καταστροφὴ τῶ Ἑλληικῶ παραδόσεω. Ἡ Ἑλλάδα ἐρείπια - Τ ὸ * ἒ ἔδαφο φέρει* ἐκφράζει τ ὸ *Πηδάλιο* ὡ ἑξῆ : *Εἴδωλω αο ὶ κα ὶ βωμο ὶ κα ὶ ξόαα πρέπει ὰ κατακρημίζωται*. Ο ἱ *θεόπευστε* αὐτὲ ἐτολὲ παρουσιάζοται μ ὲ κάθε λεπτομέρεια σ ὲ τέσσερι πυκογραμμέε σελίδε. Πρόκειται γι ὰ ἀποφάσει πο ὺ λήφθησα ἀπὸ τὴ Ζ Οἰκουμεικ ὴ Σύοδο πο ὺ συγκροτήθηκε τ ὸ 783 μ.χ. στ ὴ Νίκαια τῆ Βιθυία ἐπὶ Κωστατίου κα ὶ τῆ μητέρα το ῦ Εἰρήη. Σ ὲ αὐτὴ τὴ Σύοδο συμμετεῖχα 367 ὀ ρθόδοξοι πατέρε. - Στὸ Καόα ΟΖ τῆ ΣΤ Οἰκουμεικῆ Συόδου, ἡ ὁποία συῆλθε τ ὸ 691 μ.χ. στὴ Κωστατιούπολη, συίσταται στοὺ πιστοὺ ὰ μὴ πλέωται: *Εἶαι ἀδρεῖο καὶ σωφροέστατο πράγμα τ ὸ ὰ ἀπέχη τιὰ ἀπ ὸ λουτρά... Ἡ ἡδοικ ὴ ἐκείη ὑγρασία το ῦ λουτροῦ χαυόει κα ὶ ἐκθηλύει τ ὸ σῶμα κα ὶ ἡ ἐ τ ῷ λουτρ ῶ γύμωσι φέρει εἰ ἐθύμησι τὴ ἄ δοξο ἐκείη γύμωσι, ὅπου ὁ Ἀδὰμ μετ ὰ τὴ παρακοὴ. Κα ὶ ἁπλῶ εἰπεῖ τ ὰ λουτρ ὰ ἄλλο καλὸ δὲ προξεούσι, πάρεξ ἠδοᾶ σαρκικᾶ κα ὶ φατασία ἀτόπου, ἔξω μόο ἂ λούεται τιὰ δὶ ἀάγκη ἀσθέεια*. Στ ὸ *Πηδάλιο* λοιπὸ παρουσιάζεται ἡ ἀκαθαρσία το ῦ σώματο ὡ προσὸ. Ο ἱ φυσιολογικὲ - βιολογικὲ λειτουργίε βαπτίζοται * ἁμαρτίε*. - *Ν ὰ μὴ πλησιάζη καεὶ εἰ τ ὰ θέατρα, ὅτι ταῦτα κάμουσι τοὺ ἀθρώπου μοιχοὺ τελείου*. Πρόκειται γι ὰ ἀπόφαση τῆ ΣΤ Οἰκουμεικῆ Συόδου Καὼ ΚΔ. Στὴ ἑρμηεία τῶ ἀ ποφάσεω το ῦ Νικοδήμου ( ὁ Ἁγιορείτη, πο ὺ συέγραψε (μ ὲ τὴ βοήθεια το ῦ Ἀγαπίου το ῦ ἱερομοάχου) τὸ *ΠΗΔΑΛΙΟΝ*) ἀαφέροται ο ἱ σχετικὲ διδαχὲ το ῦ Ἰωάη το ῦ Χρυσόστομου. *Πομπ ὴ τοῦ σατα ᾶ τ ὰ θέατρα. Ἡ ἐ τοῖ θεάτροι διατριβ ὴ πορεία ἀκολασία, ἀσελγεία ἁπάσα ἔτεκε*. Ὁ Καόα ΟΕ ἐατιώεται κα ὶ στὴ μουσική : *Σφοδρότατα μὲ ἐλέγχει ἐκείου, ὅ που ἀακατόουσι μ ὲ τ ὰ πευματικ ὰ ἄσματα τ ὰ ἐξωτερικ ὰ τῶ θεάτρω σχήματα κα ὶ θέσει καὶ ἀσήμου φωᾶ ( ὁποία εἶαι κα ὶ τώρα τ ὰ τερερίσματα κα ὶ εαίσματα κα ὶ τ ὰ ἄλλα ἄ σημα λόγια) κα ὶ λέγει, ὅτι ταῦτα εἴαιιδια, ὄχι τῶ δοξολογούτω τὸ θεὸ ἀλλ ὰ τῶ παιζότω καὶ ἀακατοότω τ ὰ τῶ δαιμόω παίγια*. Ὁ Χρυσόστομο πο ὺ εἶαι συτάκτη το ῦ Καόα αὐτο ῦ (ΟΕ ), ἔχει ἀακηρυχθε ῖ προστάτη τῆ παιδεία μα κα ὶ ἡ μήμη το ῦ τιμᾶται στ ὰ σχολεῖ α το ῦ εοελληικο ῦ κρατιδίου κατ ὰ τὴ ἐπίσημη ἀργία τῶ τριῶ Ἱεραρχῶ στὶ 30 Ἰαουαρίου. Ὁ Καόα ΝΑ ἀπαγορεύει κα ὶ τοὺ μίμου : *Καθόλου ἀπαγορεύει ἡ ἁγία κα ὶ οἰκουμεικὴ σύοδο τοὺ λεγομέου μίμου*. Στ ὸ ἴδιο θέμα ἀαφέρεται κι ὁ Καόα ΝΓ τῆ τοπικῆ συόδου τῆ Καρθαγέη (418 μ.χ.) : *Οὔτε ἐκείου ὁπού στήουσι σκηᾶ κα ὶ τέτα κα ὶ μέσα εἰ αὐτᾶ ὑ ποκρίοται διάφορα πρόσωπα*. - Δὲ εἶαι μόο ο ἱ τέχε στ ὸ στόχαστρο τῶ πατέρω. Ὁ Καόα ΛΣΤ τῆ συόδου τῆ

3 Λαοδικεία (364 μ.χ.) στρέφεται κατ ὰ τῶ μαθηματικῶ κα ὶ τῶ ἐπιστημόω. ( Ἑλληικὴ Γραμματεία). - Στὸ Καόα Θ το ῦ Μεγάλου Βασιλείου περιγράφοται ο ἱ σχέσει ο ἱ σχέσει τῶ δύο φύλω στὸ πλαίσιο τῆ ὀρθόδοξη οἰκογέεια : * Ἡ γυαίκα δὲ ἔχει τὴ ἄδεια ὰ ἀφήει τὸ ἄδρα τῆ, ἀλλὰ κι ἂ δέρει αὐτ ὴ ἐκεῖο, πρέπει ὰ ὑπομέει κι ὄχι ὰ χωρίζεται, κι ἂ τὴ προίκα τῆ ξοδεύει, κι ἂ μ ὲ ἄλλε γυαῖκε πορεύει, αὐτ ὴ πρέπει ὰ καρτερε ῖ... Ὥστε ἡ μὲ γυαίκα, πο ὺ ἄφησε τὸ ἄδρα τῆ μοιχαλίδα εἶαι ἂ πάρει ἄλλο, ὁ δ ὲ ἀφεθεῖ αὐτὸ ἄδρα, ἂ πάρει ἄ λλη, συγχωρεῖται*. Ἑπομέω, σύμφωα μ ὲ τὴ ὀρθοδοξία, ἡ ἐκμετάλλευση, ὁ ξυλοδαρμὸ κα ὶ ἡ ὑποβάθμιση τῆ συζύγου (γυαίκα) εἶαι ἔργο εὐλογημέο. Ἢ ὅπω λέμε στὴ Ἀ μερική, physical abuse, shovenism, misogyny, gender discrimination are praiseworthy attributes - virtues pleasing the Christian Heavenly Father. Not Surprised!!! - *Πρέπει ὰ ἐμποδίζωται ἐκεῖαι α ἳ γυαῖκε, ἢ ἄδρε, ὁπού πηγαίου ἐπάω εἰ τ ὰ μήματα τῶ συγγεῶ του κα ὶ κλαίου, ὡσὰ ὰ μὴ εἶχα ἐλπίδα, ὅτι θέλου ἀαστηθοῦ, μ ὴ οοῦ τε ο ἱ ἄγωστοι, ὅτι ὁ θάατο τῶ ὀρθοδόξω χριστιαῶ δὲ εἶαι θάατο, ἀλλ ὰ ὕπο, ἀπ ὸ τὸ ὁποῖο ἔχου ὰ ἐξυπήσου ἐ τ ὴ ἡμέρα τῆ ἀαστάσεω*. Ἀπ ὸ τὸ Καόα ΠΓ τῆ ΣΤ οἰκουμεικῆ συόδου. Χωρισμὸ ἀπ ὸ τὶ ρίζε, ἀπ ὸ τοὺ ἀπογόου. Κάθε μήμη μ ὲ τ ὸ Ἑλληικ ὸ παρελθὸ μ ὲ τὸ Ἑλληικ ὸ Λόγο, μ ὲ τὴ Ἀπολλόια Ἀλήθεια πρέπει ὰ μισεῖται, ὰ ἀ ποφεύγεται! *Cultural disintegration*. 6η διάψευση εἰ τοὺ ἰσχυρισμοὺ το ῦ κ. Χριστόδουλου εἶαι τ ὰ λεγόμεα το ῦ Παύλου κα ὶ ὅ λω τῶ * Ἑλλήω ; Πατέρω τῆ Ἐκκλησία* τῆ Ὀρθοδοξία πο ὺ διαβάζουμε εἰ τὴ πολύτομη ἔκδοση [* Ἕλληε Πατέρε τῆ Ἐκκλησία* το ῦ Χριστιαικο ῦ ἐκδοτικο ῦ οἴκου Γρηγόριο Παλαμᾶ * 1980] τ ὰ λόγια του ἐατίω τῶ Ἑλλήω κα ὶ το ῦ Ἑλληικο ῦ Πολιτισμο ῦ κα ὶ τῆ Ἑλληικῆ Γραμματεία κα ὶ Παιδεία = ἕα ὀχετὸ ὕβρεω. Ἔχω ἤδη παρουσιάσει κείμεα τῶ Πατέρω εἰ τὴ ἀρχ ὴ! 7η διάψευση εἰ τοὺ ἰσχυρισμοὺ το ῦ κ. Χριστόδουλου : Ο ἱ ἀπάθρωποι διωγμο ὶ κα ὶ οἱ γεοκτοίε κατ ὰ τῶ Ἑλλήω ὅπω διασώζοται ἀπ ὸ ἱστορικ ὰ κείμεα κα ὶ Ἐκκλησιαστικὲ Συόδου ὡ ἐπίση κα ὶ αὐτοκρατορικ ὰ διατάγματα, ὅλα δ ὲ αὐτ ὰ κατ ὰ τὴ διάρκεια τῆ ἐπικράτηση τῆ Νέα Ρώμη τὴ ἀποκαλούμεη Βυζατι ὴ Αὐτοκρατορία. Θ ὰ ἀσχοληθ ῶ μ ὲ τοὺ διωγμοὺ πο ὺ ὑπέστησα ο ἱ Ἕλληε πο ὺ ἀρήθηκα ὰ προσηλυτισθοῦ ( ὰ ἐκχριστιαιστοῦ). Ο ἱ Γεοκτοίε - ὁ βίαιο προσηλυτισμὸ τῶ Ἑλλήω - ἡ βίαιη ἐγκαθύδριση το ῦ Χριστιαισμο ῦ. Θ ὰ ἀσχοληθ ῶ μ ὲ τὶ ἀκόλουθε Γεοκτοίε ( ὄχι ὅλε) ἐατίω τῶ Ἑλλήω Ἐθικῶ (τῶ Ἑλλήω πο ὺ ἀροῦτο ὰ γίου ὀπαδο ὶ τῆ ἐβραιογεοὺ Χριστιαικῆ θρησκεία). Ο ἱ Γεοκτοίε τῶ Ἑλλήω: 1. τῆ Ἀρμεία : (252 μ.χ.) 2. τῆ Νέα Ρώμη (Σκυθόπολη) : (341 μ.χ.) 3. τῆ Πελοποήσου : (397 μ.χ.) 4. τῶ Ἑλλήω ἐπ ὶ Ἰουστιιαού : (530 μ.χ.)

4 5. τῆ Κρήτη 9ο α ἵ. μ.χ. (960 μ.χ.) Ἡ τακτική τη γεοκτοία δὲ ἐπιοήθηκε ὅμω ἀπ ὸ τοὺ Χριστιαοὺ, οὔτε ἀπ ὸ τοὺ μουσουλμάου ο ἱ ὁποῖοι ἐξαδραποδίζου κα ὶ σφάζου ἀηλεῶ ὅλο τὸ ἀραβικ ὸ κόσμο ὑπὸ τὴ ἡγεσία το ῦ Μωάμεθ κα ὶ τῶ διαδόχω αὐτο ῦ. Τὴ τακτική τη γεοκτοία τὴ ἔλαβα ἀμφότεροι ἀκέραιη σ ὲ θεωρία κα ὶ πράξη ἀπ ὸ τὴ ἰουδαϊκὴ Βίβλο. Μέσα στὴ Ἰουδαϊκ ὴ Βίβλο ἔχει τὴ μήτρα το ῦ κάθε * ἱερὸ πόλεμο*. Ὁ Λαὸ το ῦ Ἰσραὴλ, μετ ὰ τὴ ἔξοδό του ἀπ ὸ τὴ Αἴγυπτο, μ ὲ ἀρχηγ ὸ το ῦ τὸ Ἰησο ῦ το ῦ Ναυῆ προχωρε ῖ σ ὲ διαδοχικὲ γεοκτοίε ὅλω τῶ πέριξ του Ἰορδάη ποταμο ῦ περιοχῶ, μ ὲ τὴ εὐλογία το ῦ θεο ῦ τῶ, τὸ Ἰεχωβ ὰ. *Κα ὶ λέγει Κύριο πρὸ τὸ Ἰησο ῦ το ῦ Ναυ ῆ : Πᾶ ἄθρωπο ὅστι ἐατιωθ ῆ εἰ τὰ προσταγᾶ σου κα ὶ δὲ ὑπακούση εἰ τοὺ λόγου σου κατ ὰ πάτα ὅσα προστάξη αὐτὸ ἂ θαατώηται* ( Ἰησοῦ το ῦ Ναυ ῆ ἃ 18). Ἀμέσω μετ ὰ ὁ ἀρχηγὸ το ῦ Ἰσραὴλ ( Ἰησοῦ Ναυ ὴ) φέρει τ ὴ βούληση το ῦ Κυρίου του στ ὸ λαό του : *Κα ὶ εἶπε ὁ Ἰησοῦ, ἐκ τούτου θέλετε γωρίσει ὅτι ὁ θεὸ ὁ ζῶ εἶαι ἐ τ ῷ μέσω ὑμῶ κα ὶ ὅ τι κατ ὰ κράτο θέλει ἐξολοθρεύσει... Ἡ Γεοκτοία τῶ Ἑλλήω τῆ Ἀρμεία ἀπ ὸ Χριστιαοὺ. Τ ὸ ἔτο 252 μ.χ. ὁ βασιλιὰ τῆ Ἀρμεία Τιριδάτη ὁ Γ μέσω ἑὸ καλοστημέου σχεδίου χριστιαῶ προσηλυτίσθηκε κα ὶ μ ὲ ἕα αὐτοκρατορικ ὸ διάταγμα το ῦ ἀακήρυξε τὸ Ὀ ρθόδοξο Χριστιαισμ ὸ ὡ ἐπίσημη θρησκεία το ῦ κράτου. Ὑπ ὸ τὴ ἡγεσία το ῦ πατριάρχη τοὺ Γρηγορίου, το ῦ λεγόμεου κα ὶ *Φωτιστ ῆ* ὁ στρατὸ τοῦ Τριδάτη κα ὶ ο ἱ ὀρδὲ τῶ μοαχῶ του Γρηγορίου, θ ὰ γεοκτοήσου τοὺ Ἕλληε τῆ Ἀ ρμεία κα ὶ τῶ γύρω περιοχῶ κα ὶ θ ὰ ἰσοπεδώσου ὅλα τ ὰ ἑλλήικα μημεῖα κα ὶ τοὺ ἀρχαίου αοὺ τῆ χώρα, χτίζοτα ἐπάω του ὡ ταφόπλακε τὶ χριστιαικὲ ἐκκλησίε. Πρόκειται γι ὰ τὴ βίαιη ἐγκαθίδρυση το ῦ πρώτου θεοκρατικο ῦ κράτου στὸ κόσμο κα ὶ τὴ δοκιμ ὴ γι ὰ τὴ ἰσοπέδωση τοῦ ἀρχαίου ἑλληικο ῦ κόσμου, πο ὺ ἀκολούθησε λίγα χρόια μετ ὰ. Ὁ χριστιαὸ συγγραφέα Φαῦστο ὁ Βυζάτιο στὴ * Ἐκκλησιαστικ ὴ Ἱστορία*, κέφ. 3, πάρ. 20, ἀαφέρει ὅτι οἱ ἐκχριστιαισμέοι Ἀρμέιοι *κατέστρεφα γι ὰ ἔξι (6) συαπτ ὰ ἔτη ὅλη τὴ Ἑλληικ ὴ Ἐ πικράτεια σφάζοτα ὅλου του Ἕλληε, μὴ ἀφήοτα καέα ὰ τοὺ ξεφύγει* κα ὶ πὼ * ἦ τα ἀπερίγραπτο τ ὸ μέγεθο τῶ θησαυρῶ πο ὺ λεηλάτησα ἀπ ὸ αὐτοὺ* (κέφ. 4 πάρ. 11). Τ ὸ χριστιαικ ὸ σχέδιο προέβλεπε τρόμο, θάατο, καταστροφ ὴ, φυλακίσει ἐ κτελέσει, βασαιστήρια, καταλήστευση, δημεύσει...: *Οἵτιε ὅλοι (κα ὶ μάλιστα κα ὶ ὁ βασιλεὺ κα ὶ οἱ πρόκριτοι), ἴα φαερώσου, ὅτι ἐπίστευσα ὁλοψύχω εἰ τὸ Χριστὸ, ἐχάλασα ἀπ ὸ τὰ θεμέλια ολού του αοὺ τῶ εἰδώλω κα ὶ λαβότε ἂπ τ ὰ σκευοφυλάκια ὅλου του θησαυροὺ, ἤτοι χρυσίο, ἀργύριο, σκεύη ἀργυρ ᾶ κα ὶ χρυσοΰφατα ἱμάτια, τ ὰ ἀφιέρωσα εἰ τὰ ἐκκλησία, τὰ ὁποία εἰ δόξα Χριστο ῦ οἰκοδόμησα κα ὶ ὄχι μόο τ ὰ κιητ ὰ, ἀλλ ὰ κα ὶ τὰ ἀκίητα, ἤτοι χωράφια κα ὶ ἄλλα ὅμοια κα ὶ ἔκαμα τὴ ἄτιμο ὕλη κα ὶ ἀωφελ ῆ, ὕλη ψυχοφελὴ κα ὶ πολύτιμο*. (*Συαξαριστή*, σὲλ 673). Ο ἱ Ἀρμέιοι ὑπ ὸ τὶ εὐλογίε πλέο τῆ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία διεξήγαγα τοὺ πρώτου ἱεροὺ - θρησκευτικοὺ πολέμου τῆ Παγκοσμίου Ἱστορία, μ ὲ σκοπ ὸ τ ὸ βίαιο ἐκχριστιαισμ ὸ τῶ γύρω λαῶ κα ὶ εἰδικ ὰ στ ὰ ἐδάφη πο ὺ κατοικοῦσα ο ἱ τόσο μισητο ὶ γι ὰ τοὺ χριστιαοὺ, οἱ *εἰδωλολάτρε* Ἕλληε. Ἡ γεοκτοία γιότα ὑπ ὸ τὴ ἐπίβλεψη κα ὶ τὴ συεργία το ῦ Βυζατιο ῦ κράτου κα ὶ πατριαρχείου ( Ἱεροσολύμω).

5 Ἡ ἑλληικ ὴ γεοκτοία κα ὶ ἡ ὁλοκληρωτικ ὴ πολιτισμικ ὴ καταστροφ ὴ τῆ Ἀρμεία ἦτα χριστιαικὴ συωμοσία, σχέδιο πο ὺ ὅπω φαίεται εἶχα μελετήσει κα ὶ συμφωήσει ἀπ ὸ κοιο ῦ πρ ὸ ὀ λίγω χρόω ὁ Γρηγόριο κα ὶ ὁ Τιριδάτη μ ὲ τὸ Μέγα Κωστατῖο. Ἀξίζει ἐδ ῶ ὰ διαβάσουμε τ ὸ ἀπόσπασμα το ῦ ἔργου το ῦ πατριάρχη Ἱεροσολύμω Δοσιθέου ἀπὸ τὴ *Δωδεκάβιβλο*, σέλ. 1218, ὅπου ὁ Δοσίθεο ἀαφέρεται στὴ στιγμ ὴ πο ὺ ὁ Γρηγόριο κα ὶ ὁ Τιριδάτη πῆγα ὰ ἀακοιώσου ἐπίσημα στὴ Ἃ Οἰκουμεικ ὴ Σύοδο, τ ὰ ἀποτελέσματα τῆ ἑλληικῆ γεοκτοία, ἐπισκέπτε το ῦ Μέγα Κωστατίου. Γράφει ὁ Δοσίθεο: *Πρ ὸ τῆ ἀαχωρήσεω αὐτο ῦ, ὁ τ ὲ Γρηγόριο κι ὁ Τιριδάτη ἐπῆγα εἰ Κωστατιούπολι πρὸ τὸ Μέγα Κωστατῖο κα ὶ ἐφιλοξεήθησα πὰρ αὐτο ῦ ἱκαῶ. Γεόμεη δ ὲ τῆ Ἁ γία Ἃ Συόδου, ἐπέμφθη πρὸ αὐτὴ ὑπ ὸ το ῦ Τιριδάτου ὁ Ἀριστάη, ἀγωισάμεο δ ὲ μετ ὰ τῶ ἐ αὐτ ὴ συελθότω ἁγίω τι ῆ (318) θεοφόρω Πατέρω κατ ὰ το ῦ Ἀρείου, ἐπέστρεψε εἰ Ἀρμεία, φέρω κα ὶ τὴ ἀπόφασι τῆ Συόδου*. Στὴ Ἃ Οἰκουμεικ ὴ Σύοδο, ὅπω ἀποδείχθηκε, ἀποφασίσθηκε ἀπ ὸ κοιο ῦ ἡ ὁλοκληρωτικὴ πολιτισμικ ὴ καταστροφ ὴ κα ὶ γεοκτοία το ῦ Ἑλληισμο ῦ ὄχι ἁπλῶ στὴ Ἀρμεία, ἀλλ ὰ σ ὲ ὅλα τὰ ἐδάφη τῆ Ρωμαϊκῆ Αὐτοκρατορία. Ἡ ἐπιβολ ὴ το ῦ Χριστιαισμο ῦ ὡ ἐπίσημου θρησκεία τῆ Ἀρμεία ἀποτελε ῖ τὴ δημιουργία τοῦ πρώτου θεοκρατικο ῦ κράτου στὸ κόσμο, ἀλλ ὰ κα ὶ τὴ πρώτη παγκοσμίω ὀ ργαωμέη καταστροφ ὴ κα ὶ ἐκθεμελίωση ἑὸ ὁλόκληρου πολιτισμο ῦ, το ῦ Ἑλληικο ῦ, ἀπ ὸ τὴ ἰουδαιοχριστιαικ ὴ θρησκεία. Κατ ὰ τ ὰ ἑπόμεα χρόια ἡ πλήρη ὑποταγ ὴ ὅλω τῶ λαῶ τῆ αὐτοκρατορία στὴ θεοκρατία καὶ στὸ αὐτοκράτορα θ ὰ ἐπιτευχθε ῖ ἀπόλυτα κα ὶ ὁλοκληρωτικ ὰ. Ἡ γέηση το ῦ καισαροπαπικο ῦ κα ὶ το ῦ βυζατιο ῦ Ἰμπεριαλισμο ῦ μ ὲ τὴ στήριξη κα ὶ τὴ εὐ λογία τῆ Ἐκκλησία εἶαι πλέο ἱστορικ ὸ γεγοὸ. Ἡ Γεοκτοία τῶ Ἑλλήω - Σκυθόπολη Ο ἱ γεοκτοίε κατ ὰ τῶ Ἑλλήω : ἡ καταστροφ ὴ το ῦ Ἑλληικο ῦ Ἔθου, το ῦ Ἑλληικοῦ Πολιτισμο ῦ τῆ Ἑλληικῆ Γραμματεία κα ὶ τῆ Ἑλληικῆ Παιδεία. Ἕα ἄλλο ἀποτρόπαιο ἔγκλημα κατ ὰ τῆ Ἑλλάδα κα ὶ σ ὲ συέπεια κατ ὰ τῆ ἀθρωπότητα, ἕ α τραγικ ὸ θέατρο μίσου πο ὺ κα ὶ σήμερα ἀποκρύπτετε, διασώζει ὁ Ρωμαῖο ἱστορικὸ Ἀμμιαὸ Μαρκελλίο στ ὸ 19ο βιβλίο το ῦ ἔργου το ῦ (*RERUM GESTARUM LIBRI XXXI*) 31 τόμω. Ὁ Ἀμμιαὸ Μαρκελλίο ἦτα ὁ ἱστορικό του Ρωμαίου Χριστιαο ῦ αὐτοκράτορα Κωστάτιου τοῦ Β, κατ ὰ τὴ ἐποχ ὴ το ῦ ὁποίου ἄρχισα ο ἱ πι ὸ ἀποτρόπαιοι διωγμο ὶ ἐατίω τῶ Ἑλλήω. Στὴ σημερι ὴ πόλη το ῦ Δυτικο ῦ Ἰσραὴλ τὴ Beth Sian, γωστ ὴ στοὺ Ἕλληε ὅλου ἐ κείω τῶ αἱματοβαμμέω χρόω ὡ Σκυθόπολη, τὸ 4ο α ἵ. μ.χ. γύρω στ ὸ 341 λειτούργησε τὸ πρῶτο στρατόπεδο συγκέτρωση, γι ὰ δύο δεκαετίε (20 ἔτη), δηλαδ ὴ κὰθ ὅλη τὴ διάρκεια τῆ κατοχῆ το ῦ Βυζατιο ῦ θρόου ἀπ ὸ τὸ δευτερότοκο γι ὸ το ῦ Μεγάλου Κωστατίου, τὸ Κωστάτιο τὸ δεύτερο. Ἡ Σκυθόπολι ὑπῆρξε ὁ τόπο συγκέτρωση βασαισμο ῦ κα ὶ θαάτωση τῶ Ἑλλήω, ὅ λω ὅσω δηλαδ ὴ ἀρήθηκα ὰ ἀσπασθοῦ τ ὸ δόγμα το ῦ Χριστιαισμο ῦ. Ἀαφερόμεο ὁ Ἐμμαουὴλ Ροΐδη στο ῦ Ἀμμιαο ῦ Μαρκελλίου τ ὸ Ἱστορικ ὰ, γράφει στ ὸ ἔργο το ῦ *Πάπισσα Ἰωάα* σήμ. 200 :

6 * Ἤρκει ὰ κατηγορηθ ῆ τὶ (κάποιο Ἕλληα - Ἐθικὸ) ὑπ ὸ κακόβουλου κατασκόπου ὅτι ἔ φερε τὸ τράχηλο φυλακτήριο κατ ὰ το ῦ πυρετο ῦ, ἢ ἐφάη παρακαθήμεο πλησίο τάφου ἢ ἐ ρειπίου ἴα καταδικασθ ῆ εἰ θάατο ὡ εἰδωλολάτρη ἢ εκρομάτι. Ἐκ τῶ ἀπώτατω ἄκρω τῆ αὐτοκρατορία ἐσύρετο ἁλυσόδετοι πάση τάξεω κα ὶ ἡλικία πολίται ( Ἕλληε) ὧ ο ἱ μὲ ἀπέθησκο κὰθ ὁδὸ, ο ἱ δ ὲ ἐ τοῖ δεσμοτηρίσι, ο ἱ δ ὲ ἐπιζῶτε ἐστέλλοτο εἰ Σκυθόπολι... πόλι ὅπου εἶχο στηθ ῆ τ ὰ βασαιστήρια κα ὶ τ ὸ σφαγεῖ ο*. Ammianus Marceihnus *History Books : (Laesae maiestatis multi arcessiti dammati (12)) Constantius Et Gallus. Harvard University Press. John C. Polfe) Τ ὸ σφαγεῖο τῆ Σκυθόπολη ὑπῆρξε ἐπιόηση - ἑὸ οσηρο ῦ ἐγκεφάλου - το ῦ Ἐ πισκόπου Ἀλεξάδρεια Γεωργίου. Σκοπὸ το ῦ Γεωργίου ἦτα ἡ καθολικ ὴ ἐξότωση τῶ Ἑλλήω - ἡ γεοκτοία αὐτῶ - καθὼ ἐκεῖοι ἐστέκοτο ὡ ἀρητὲ το ῦ Χριστιαισμο ῦ. Ὁ αὐτοκράτορα Κωστάτιο Β δέχθηκε κα ὶ ἔστειλε στὴ Ἀατολ ὴ τὸ ἀρχιγραμματέα τῆ Αὐλῆ το ῦ τὸ Παῦλο, περιβόητο γι ὰ τὴ σκληρότητά του, ἀποκαλούμεο κα ὶ *Τάρταρο*. Αὐτὸ ὁ Παῦλο κα ὶ ὁ Γεώργιο σ ὲ συεργασία ὀργάωσα τ ὸ στρατόπεδο συγκέτρωση τῆ Σκυθόπολη. Γράφει ὁ Ἀμμιαὸ Μαρκελλίο : Τ ὸ ἀθρωπόμορφο αὐτ ὸ κτῆο, ὁ Παῦ λο, διέθετε τόση ἐξουσία κα ὶ δύαμη ὥστε *μ ὲ ἕα εῦμα το ῦ μόο ἐξηρτάτο ἡ ζω ὴ ὅλω ὅσω περπατοῦσα στὴ γ ῆ*. 19 : 12, 13 Ἀαφέρει ὁ Ροΐδη, ἀακαλώτα τ ὰ ἱστορικά του Ἀμμιαο ῦ Μαρκελλίου, μεθόδου βασαιστηρίω ἐατίω τῶ Ἑλλήω : *Εἰ τὴ Σκυθόπολι ὅπου εἶχε στηθ ὴ τ ὸ χριστιαικ ὸ κρεουργίο... Ἐκε ῖ συεδρίαζα εὐσεβεῖ δικαστα ὶ (χριστιαο ὶ εὐσεβεῖ) ἀμιλλώμεοι τὶ πλοίοα εἰδωλολάτρα ( Ἕλληε Ἐθικοὺ) ὰ ὀπτήση ἐπ ὶ σχάρα, ὰ βράση ἐτὸ ζέοτο ἐλαίου, ἢ ὰ κατακόψη μεληδό*. Ἡ Σκυθόπολη κα ὶ τ ὰ ἀπάθρωπα γεγοότα πο ὺ διαδραματίστηκα ἐκε ῖ ἐπ ὶ 20 συεχ ῆ ἔ τη ἀποκαλύπτου: 1ο : Τὸ τρόπο μ ὲ τὸ ὁποῖο ἐπεβλήθη ὁ χριστιαισμὸ στὸ Ἑλληικ ὸ κόσμο. 2ο : Τὸ λόγο κα ὶ τὸ βάρβαρο ἀπάθρωπο τρόπο μ ὲ τὸ ὁποῖο κατεστράφη ὁ λαμπρότερο πολιτισμὸ τῆ Γὴ κα ὶ ο ἱ δημιουργο ὶ αὐτο ῦ - ο ἱ Ἕλληε. 3ο : Ἀποκαλύπτου ἐπίση γιατί τ ὰ μετέπειτα Ρωμαϊκ ὰ (Βυζατι ὰ) αὐτοκρατορικ ὰ διατάγματα πο ὺ θεσμοθετοῦσα τὴ * ἐπ ὶ Ἑλληισμο ῦ θαατικ ὴ καταδίκη* ἐφαρμόσθηκα χωρὶ καμία ἀτίδραση ἢ ἐξέγερση, ὅπω χωρὶ καμία ἀτίσταση ἀπ ὸ τοὺ Ἕλληε ἐπῆλθε ὁ ἀφαισμὸ 80 κα ὶ πλέο πόλεω τῆ κυρίω Ἑλλάδα ἀπ ὸ τὸ Χριστια ὸ Ἀλάριχο, μετ ὰ Βυζατιῆ αὐτοκρατορικῆ διαταγῆ σαράτα (40) χρόια ἀργότερα. 4ο : Ἀποκαλύπτου ἐπίση αὐτ ὰ τ ὰ ἀπάθρωπα γεγοότα πο ὺ διαδραματίστηκα στὴ Σκυθόπολη ὅτι : δὲ ὑπῆρξε ποτ ὲ Ἑλληικότητα το ῦ Βυζατίου, οὔτε ποτ ὲ Ἑλληορωμαϊκ ὸ κράτο, ἒφ ὅσο ἦτα ο ἱ ἐκχριστιαισμέοι Ρωμαῖοι αὐτοκράτορε το ῦ Βυζατίου πο ὺ ἄρχισα τοὺ διωγμοὺ κατ ὰ τῶ Ἑλλήω. Οὔτε δ ὲ ποτ ὲ ὑπῆρξε ἑλληοχριστιαισμὸ, ἒφ ὅσο ἦτα ο ἱ Ταγοὶ τῆ χριστιαοσύη κα ὶ τ ὸ ἐβραιογεὲ χριστιαικ ὸ δόγμα πο ὺ : - Ἔσβησα τ ὰ Φῶτα το ῦ Ἑλληικο ῦ Πεύματο. - Κατέστρεψα τὴ Ἑλληικ ὴ Παιδεία. - Κατεδάφισα τ μίμητα ρχαία λληικ ριστουργήματα χωρ φήσου ο τε μία πόλη ὰ ἀ ἀ Ἑ ὰ ἀ ὶ ὰ ἀ ὔ ὄρθια.

7 - Ἔκαψα τὶ βιβλιοθῆκε κα ὶ ἑκατοτάδε χιλιάδε τόω Ἑλληικ ὰ ἐπιτεύγματα εἰ ὅ λου του κλάδου τῶ ἐπιστημῶ, κατ ὰ 99,99% κατέστρεψα τὴ Ἑλληικ ὴ Γραμματεία. - Σχεδὸ ἀφάισα τὴ Ἑλληικ ὴ φυλ ὴ ἀπ ὸ τὸ πλαήτη γ ῆ, ἐπιφέροτα τη, πολλὲ γεοκτοίε. - Παρέδωσα τὴ σβήουσα Ἑλλάδα στοὺ Τούρκου καὶ - κατάτησα τοὺ Ἕλληε πολιτιστικ ὰ στείρου. Σύμφωα μ ὲ τὶ ἱστορικὲ πηγὲ ἐκείω τῶ Ρωμαιοβυζατιῶ χρόω ο ἱ συεχεῖ διώξει καὶ γεοκτοίε κατ ὰ τῶ Ἑλλήω πῆρα τὴ ζω ὴ Ἑλλήω ἀπ ὸ τ ὰ Λιγότεροι ἀπ ὸ ἐπέζησα ἒφ ὅσο μετ ὰ βία κα ὶ τρόμου ἔσκυψα κεφαλ ὴ πρὸ τὸ ἐβραιογεὲ θε ὸ κα ὶ τ ὸ χριστιαικό του δόγμα, ὅπου ἡ κύρια ἐτολ ὴ αὐτο ῦ ἦτα κα ὶ εἶαι : Λέγει ὁ Ἰησοῦ Χριστό : * Ὅσο γι ὰ τοὺ ἐχθρού μου, αὐτοὺ πο ὺ δὲ μ ὲ θέλησα γι ὰ βασιλιὰ τοὺ φέρτε του ἐδ ῶ κα ὶ κατασφάξτε τοὺ μπροστά μου*. *Κατ ὰ Λουκᾶ* (ΙΘ, 27). Κα ὶ προστάζει ὁ Πατέρα το ῦ Ἰεχωβ ὰ το ῦ ὁποίου ἐκλεκτὸ λαὸ εἶαι ο ἱ Ἑβραῖοι : * ἐξεγερ ῶ τὰ τέκα σου Σιῶ ἐπ ὶ τ ὰ τέκα τῶ Ἑλλήω*. (*Ζαχαρία* Θ 13-15). Note : Σημείωση Γι ὰ λόγου φορολογικοὺ κυρίω, ἀπ ὸ τὸ αὐτοκράτορα Καρακάλλα, τ ὸ ἔτο 212 μ.χ., μ ὲ τὴ *CONSTITUTIO ANTONIANA* ἀποεμήθηκε ἡ ἰδιότη το ῦ Ρωμαίου πολίτου σ ὲ ὅλου ἀ εξαιρέτω τοὺ κατοίκου τῆ Ρωμαϊκῆ αὐτοκρατορία. Ἔτσι ο ἱ Ἕλληε ἐθεωροῦτο πι ὰ ρωμαῖοι ὑπήκοοι κα ὶ ἡ ταυτότητά του ἐκτό του ὅ τι καταδιώχθηκε κα ὶ κατεστράφηκε *δι ὰ ποιῆ θαάτου* ἀπ ὸ τ ὸ χριστιαικ ὸ κατεστημέο, ὑ πέφερε κα ὶ τὴ ρωμαϊκ ὴ πολιτικ ὴ ἀλλοίωση. Ammianus Marcellinus with an English Translation by John C. Rolfe P.H.D. LITT. D. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA IN THREE VOLUMES London, William Heinemamm LTD Cambridge Massachusetts, Harvard University Press MCMLYI Look also LOEB CLASSICAL LIBRARY Books 14-19, ISBN Γεοκτοία τῶ Ἑλλήω τῆ Πελοποήσου Γράφει ὁ Λιβάιο * Ὑπὲρ τῶ ἑλληικῶ ἱερῶ* ἐκδόσει *θύραθε* *Στὴ ἐταύθα Ἑλλάδα μ ὲ τὴ προτροπ ὴ τῆ Κωστατιούπολη εἰσέβαλα ο ἱ ὀρδὲ τῶ εοφώτιστω χριστιαῶ Γότθω καθοδηγούμεε ἀπ ὸ ὁμάδε φαατικῶ καλόγερω. Τότε, τὸ ἔτο δηλαδ ὴ 397 μ.χ., ἔγιε στὴ Πελοπόησο ἡ μεγαλύτερη γεοκτοία πο ὺ γώρισα ποτ ὲ οἱ Ἕλληε. Ἔτσι ἄοιξε ὁ δρόμο γι ὰ τὴ ἐπιβολ ὴ το ῦ *έου δόγματο*. Ὅπω γράφει ὁ Ζώσιμο : πρὸ βοήθεια τῶ Ἑλλήω ἔσπευσε ἀπ ὸ τὴ Ἰταλία ἕα Βάδαλο (!) στρατηγὸ το ῦ ρωμαϊκοῦ στρατο ῦ, ὁ Στηλίχω**. Ὅμω ἔφτασε πολ ὺ ἀργ ὰ, ἤδη εἶχε σφαγ ὴ ἀηλεῶ ἢ ἐξαδραποδιστε ῖ ὁ μ ὴ χριστιαικὸ πληθυσμὸ ὅλω τῶ πόλεω τῆ Πελοποήσου. Ὅλοι ὅσοι δὲ πρόλαβα ὰ καταφύγου στ ὰ βου ὰ τῆ Λακωία κα ὶ τῆ Ἀρκαδία, ἠβηδὸ ( ὡ κα ὶ ο ἱ ἔφηβοι) ἐσφάγησα*. Τὴ γεοκτοία τῶ Ἑλλήω περιγράφου πολλο ὶ χριστιαο ὶ χροογράφοι τῆ ἐποχῆ ὁ Εὐ άπιο, ὁ Ζώσιμο, ὁ Σωζόμεο κ.α. Ὁ Προκόπιο γεήθηκε γύρω στ ὸ 500 μ.χ. Ἄσκησε τ ὸ ἐπάγγελμα το ῦ δικηγόρου, το ῦ ρήτορα, το ῦ ομικο ῦ συμβούλου το ῦ στρατηγο ῦ Βελισαρίου. Ἀέλαβε σηματικὲ ἀποστολὲ στὴ ὑπηρεσία τῆ Ρώμη. Γώρισε μεγάλε τιμὲ στὴ αὐτοκρατορικ ὴ αὐλ ὴ τῆ Νέα Ρώμη (Βυζάτιο).

8 Τ ὸ 560 μ.χ. το ῦ ἀποδόθηκε ὁ τιμητικὸ τίτλο το ῦ *Illustris* ( Ἐπιφαή). Τ ὸ 562 γίεται ἔπαρχο. Τ ὰ στοιχεῖα αὐτ ὰ μαρτυροῦ ὅτι ἦτα ἕα πρόσωπο πο ὺ γώριζε καλ ὰ τ ὰ ὅσα συέβαια στὰ ἀώτατα κλιμάκια τῆ ἐκχριστιαισμέη ρωμαϊκῆ διοίκηση ἡ ὁποία ἕδρευε στὴ Κωστατιούπολη. Ἔγραψε τ ὸ ἔργο * Ἱστορία* ὅπου περιγράφοται ο ἱ πολεμικὲ ἐπιχειρήσει το ῦ Ἰουστιιαοῦ αὐτοκράτορα κα ὶ *Περ ὶ κτισμάτω* ὅπου μ ὲ στομφώδη γλώσσα κολακεύει τ ὸ αὐτοκρατορικ ὸ ζεῦ γο Ἰουστιια ὸ κα ὶ Θεοδώρα. Ὡστόσο ὁ ἐπίσημο ἱστορικό του αὐτοκράτορα, αὐτὸ ὁ Προκόπιο πο ὺ ἀέλαβε ὰ ἀ φήσει αἰώιο κα ὶ δοξασμέο τ ὸ ὄομα το ῦ Ἰουστιιαο ῦ, εἶαι ὁ ἴδιο ὁ ὁποῖο ἐ ἀγοία ὅλω τῶ σύγχροώ του, κρυφ ὰ κα ὶ προσεκτικ ὰ ἀποφάσισε (γι ὰ χάρη τῶ ἑπόμεω γεεῶ) ὰ γράψει καὶ ἕα τρίτο βιβλίο, τ ὸ λεγόμεο * Ἀέκδοτα* τ ὸ περιεχόμεο το ῦ ὁποίου εἶαι ὁ ἀληθιὸ βίο τοῦ Ἰουστιιαο ῦ, τῆ Θεοδώρα, τῶ συεργατῶ του...γράφει ὁ Προκόπιο στὸ πρόλογο αὐτοῦ του ἱστορικο ῦ βιβλίου *...σ ὲ πολλὲ περιπτώσει ἀαγκάστηκα ὰ ἀποκρύψω τὶ αἰτίε τῶ γεγοότω πο ὺ ἔχω ἀαφέρει στ ὰ προηγούμεα βιβλία μου... Ὁ Λόγο εἶαι, ὅτι ἦτα ἀδύατο ὰ καταγραφοῦ ο ἱ πράξει μ ὲ τὸ πρέποτα τρόπο, ὅσο ο ἱ αὐτουργο ὶ τοὺ ἦτα στὴ ζω ὴ, γιατί ἂ μ ὲ ἀακάλυπτα, δὲ θ ὰ μποροῦσα ὰ γλιτώσω ἀπ ὸ τὸ πι ὸ οἰκτρ ὸ θάατο κα ὶ δὲ θ ὰ μποροῦ σα ὰ εἶμαι σίγουρο οὔτε κα γι ὰ τὴ ἀσφάλεια τῶ πι ὸ στεῶ μου συγγεῶ...* 4 - Γεοκτοίε Ἑλλήω ἐπ ὶ Ἰουστιιαοὺ Τὶ σφαγὲ τῶ Ἑλλήω πο ὺ ἄρχισα προγεέστεροί του αὐτοκράτορα Κωστάτιου Β ( ὅπω ὁ πατέρα αὐτο ῦ ὁ αὐτοκράτορα Μέγα Κωστατῖο - ὑπεύθυο γι ὰ τὴ γεοκτοία τῶ Ἑλλήω τῆ Ἀρμεία μ ὲ τὴ συμμετοχ ὴ το ῦ βασιλι ᾶ Τιριδάτη Γ κα ὶ το ῦ πατριάρχη Γρηγορίου) συέχισα κα ὶ μεταγεέστεροι ὅμοιοί του. Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστιιαὸ - ὁ Σλαυοεβραῖο τ ὸ γέο, τ ὸ ὄομα το ῦ ὁποίου ἀρχικ ὰ ἦ τα Γιουτπράδα - αὐτό ὁ αὐτοκράτορα σύμβολο τῆ Ὀρθοδοξία, ἐκεῖο πο ὺ οἰκοδόμησε τὴ Ἁγιὰ Σοφι ὰ - *τ ὸ μέγα μοαστήρι* κα ὶ ἀακηρύχθηκε ἀπ ὸ τὸ Χριστιαισμ ὸ *Μέγα* ἀ ποκαλύπτεται μέσα ἀπ ὸ τ ὰ * Ἀέκδοτα* κείμεα το ῦ ἐπισήμου ἱστορικο ῦ του Προκοπίου ὡ ἕα αἱμοβόρο τύραο ὁ ὁποῖο βύθισε ὁλόκληρου πληθυσμοὺ στὴ σφαγ ὴ κα ὶ στ ὸ αἷμα. Σύμφωα μ ὲ τὸ Προκόπιο, ὁ Ἰουστιιαὸ ἄρχισε τὶ σφαγὲ στ ὸ ὄομα τῆ *μία κα ὶ ἀληθοῦ πίστεω τῆ ὀρθοδοξία*. Σηματικὲ ἐπίση εἶαι ο ἱ μαρτυρίε το ῦ Προκοπίου γύρω ἀπ ὸ τοὺ διωγμοὺ, σφαγὲ κα ὶ γεοκτοίε Ἑλλήω ( ὅσω Ἑλλήω ἐπέμεα στοὺ πατρώου ἑλληικοὺ τρόπου) ἀπ ὸ τὴ αἱμοσταγ ῆ κα ὶ ἀλαζοικ ὴ διακυβέρηση το ῦ Ἰουστιιαο ῦ. Τ ὸ * ἑλληοχριστιαικ ὸ* πλαστογράφημα καταρρέει μπροστ ὰ στ ὰ κείμεα τῶ ἱστορικῶ ἐκείη τῆ ἐποχῆ. Ἀαφέρει ὁ Προκόπιο : *Μετ ὰ τοὺ Σαμαρεῖτε ἄρχισε ( ὁ Ἰουστιιαὸ) ὰ καταδιώκει τοὺ ἀποκαλούμεου Ἕλληε ὑποβάλλοτά του σ ὲ σωματικ ὰ βασαιστήρια κα ὶ ἁρπάζοτα τὰ χρήματά του *. Ὁ Προκόπιο ἀδυατε ῖ ὰ θεωρήσει τὸ τύραο Ἰουστιια ὸ ὡ ἀθρώπιο ὂ κα ὶ τὸ θεωρεῖ * ἐσαρκωμέο δαίμοα*. Ἀαφέρει ὁ Προκόπιο στ ὰ * Ἀέκδοτα* : * Ὅτι ὁ Ἰουστιιαὸ δὲ ἦ τα ἀθρώπιο πλάσμα ἀλλ ὰ ἦτα...κάποιο δαίμοα ἀθρωπόμορφο θ ὰ μποροῦσε καεὶ ὰ τὸ ἀποδείξει σταθμίζοτα τ ὸ μέγεθο τω κακῶ πο ὺ ἔκαε στοὺ ἀθρώπου, γιατί ἡ δύαμη τοῦ ἀθρώπου πο ὺ δρ ᾶ φαερώεται στ ὸ ὑπέρμετρο μέγεθο τῶ πράξεώ του. Ὁ ἄθρωπο αὐτὸ λοιπὸ ἔχει σκοτώσει τόσου πολλοὺ, ὥστε...πι ὸ γρήγορα ομίζω θ ὰ μετροῦσε καεὶ τοὺ κόκκου τῆ ἄμμου ὅλου του κόσμου, παρ ὰ ὅσου σκότωσε ὁ αὐτοκράτωρ αὐτὸ. Ὑ πολογίζοτα ὅμω κατ ὰ προσέγγιση τὶ περιοχὲ πο ὺ κατάτησα τελικ ὰ ἀκατοίκητε, λέω ὅτι χάθηκα πολλὰ ἑκατομμύρια ἄθρωποι*. Προκόπιο * Ἀέκδοτα * ἰη 1-6, μετάφραση Ἀλόη Σιδέρη, ἔ κδ. *ΑΓΡΑ*. Σ ὲ ὅτι ἀφορ ᾶ σ ὲ ἐμᾶ τοὺ Ἕλληε, ὁ Ἰουστιιαὸ ἀποδείχθηκε μεγάλο διώκτη τοῦ

9 Ἑλληισμο ῦ, σφαγέα τῶ Ἑλλήω πο ὺ ἀροῦτα τὸ Χριστιαισμ ὸ ἐμμέοτε στὶ ἑλληικὲ παραδόσει. Ἄφησε δ ὲ αὐτὸ τὴ Ἑλλάδα ἀπροστάτευτη στὶ βαρβαρικὲ ἐπιδρομὲ κα ὶ ἦ τα ληστὴ το ῦ δημοσίου χρήματο τῶ Ἑλληικῶ πόλεω τὶ ὁποῖε καταδίκασε σ ὲ οἰκοομικὸ μαρασμ ὸ. Ὁ Ἰουστιιαὸ ἦτα ἐκεῖο πο ὺ ἔκλεισε τὴ Πλατωικ ὴ Ἀκαδημία Ἀθηῶ μ ὲ ἀπ ὸ συεχῆ λειτουργία 900 περίπου ἐτῶ. Ὁ ἴδιο δ ὲ ἔσφαξε ἀρκετοὺ φιλοσόφου καθηγητὲ κα ὶ ἄλλου τοὺ ἀάγκασε ὰ φύγου ἀπ ὸ τὴ Ἑλλάδα. Νηπιοβαπτισμὸ Τ ὸ χριστιαικ ὸ ἱερατεῖο, τὴ ἐποχ ὴ το ῦ αὐτοκράτορα τῆ Νέα Ρώμη (Βυζατίου) Θεοδοσίου συέλαβε τὴ μέθοδο το ῦ ὁλοκληρωτικο ῦ ἀφελληισμο ῦ τῆ Ρωμαϊκῆ Αὐτοκρατορία. Τ ὸ χριστιαικ ὸ ἱερατεῖο, δηλαδ ὴ, κατ ὰ τὴ διάρκεια τῆ Β (382 μ.χ.) Οἰκουμεικῆ Συόδου ὅ που ὁ αὐτοκράτορα Θεοδόσιο μετεῖχε αὐτῆ, ἀάμεσα στὶ πολλὲ δόλιε κα ὶ ἐγκληματικὲ ἀποφάσει ἐατίο το ῦ Ἑλληισμο ῦ συέλαβα τὸ ηπιοβαπτισμ ὸ. Μ ὲ εἰδικ ὸ διάταγμα ἀπ ὸ τὸ αὐτοκράτορα Θεοδόσιο, ὅλοι ο ἱ κάτοικοι τῆ Ρωμαϊκῆ ἐ πικράτεια ἔπρεπε ὰ βαπτίσου τ ὰ παιδι ὰ τοὺ χριστιαοὺ. Ὅσοι δὲ δέχοτα θ ὰ ἔχαα τ ὰ πολιτικά του δικαιώματα κα ὶ τ ὰ παιδιά του θ ὰ ἔχαα τ ὸ δικαίωμα τῆ κληροομιᾶ ἀπ ὸ τοὺ γοεῖ του. Τότε χιλιάδε ἀυπότακτοι Ἕλληε πουλήθηκα στ ὰ σκλαβοπάζαρα ὡ δοῦλοι κα ὶ ἀ μέτρητε περιουσίε κατασχέθηκα ἀπ ὸ τὴ ἐκκλησία. Παρ ὰ τ ὰ σκληρ ὰ μέτρα πο ὺ ἐπεβλήθησα, ο ἱ Ἕλληε ἀροῦτα τὸ ἀφελληισμό του. Τότε ἕα έο διάταγμα ὅρισε τὴ θαατικ ὴ ποι ὴ γι ὰ τοὺ παραβάτε. Ο ἱ διωγμο ὶ συεχίσθηκα μὲ ἀμείωτη ἔταση μέχρι τὴ ἐποχ ὴ το ῦ Γιουτπράδα ( Ἰουστιιαο ῦ, Σλαυοεβραῖο τ ὸ γέο). Διαβάζουμε εἰ τὸ * Ἰουστιάιο Κῶδιξ 1.11*, ὁ ὁποῖο ἦτα σ ὲ ἰσχ ὺ μέχρι τῆ ἐποχῆ Λέοτο το ῦ Θρακὸ : *Γωρίζουμε, ὅτι αὐτο ὶ ο ἱ εἰδωλολάτρε ( Ἕλληε) ἐγκατέλειψα τὴ προσκύηση το ῦ μόου καὶ ἀληθιο ῦ Θεο ῦ κα ὶ προσέφερα θυσίε στ ὰ εἴδωλα ἐξαιτία ἑὸ ἀσυλλόγιστου σφάλματο καὶ πραγματοποίησα ἀόσιε ἑορτὲ. Ἂ αὐτο ὶ διέπραξα αὐτ ὰ τ ὰ ἁμαρτήματα, ἐ ῶ εἶχα ἀξιωθε ῖ τ ὸ ἅγιο Βάπτισμα, θ ὰ ὑποβληθοῦ στὴ ἀτίστοιχη τιμωρία. Μ ὲ τὸ παρότα ὅμω όμο ἀακοιώουμε, ὅτι ἐκεῖοι μὲ πο ὺ ἔ χου γίει χριστιαο ὶ κα ὶ ἔχου ἀξιωθε ῖ τ ὸ ἅγιο κα ὶ σωτήριο βάπτισμα, σ ὲ ὁποιαδήποτε χροικ ὴ στιγμ ὴ, ἂ φαοῦ ὅτι ἐπιμέου στὴ πλάη τῶ Ἑλλήω, θ ὰ ὑποβληθοῦ στὴ ἐσχάτη τῶ ποιῶ. Ὅσοι δ ὲ δὲ ἔχου ἀξιωθε ῖ ἀκόμη τ ὸ σεβαστ ὸ βάπτισμα, θ ὰ πρέπει ὰ φαερωθοῦ στὴ βασιλεύουσα πόλη μα, εἴτε στὶ ἐπαρχίε κα ὶ ὰ πᾶε στὶ ἱερότατε ἐκκλησίε μαζ ὶ μ ὲ τοὺ συζύγου του κα ὶ τ ὰ παιδιά του κα ὶ ὅλα τ ὰ μέλη το ῦ οἴκου του κα ὶ ὰ διδαχθοῦ τὴ ἀληθιὴ πίστη τῶ χριστιαῶ. Ἂ δὲ τ ὸ κάου, θ ὰ χάσου τ ὰ πολιτικά του δικαιώματα κα ὶ τὴ κιητὴ κα ὶ ἀκίητη περιουσία του. Θ ὰ τοὺ ἀφαιρεθοῦ τ ὰ πάτα θ ὰ ἐγκαταλειφθοῦ στὴ ἔδεια κα ὶ θὰ ὑποβληθοῦ στὶ ἔσχατε τιμωρίε (...) ὅσοι πάσχου ἀπ ὸ τ ὴ όσο τῶ ἀόσιω Ἑλλήω*. Τ ὸ 530 μ.χ. ὁ Σλαυοεβραῖο αὐτοκράτωρ τῆ Νέα Ρώμη ὁ Γιουτπράδα - Ἰουστιιαὸ ἔδωσε τὴ χαριστικ ὴ βολ ὴ στὸ Ἑλληικ ὸ Πολιτισμ ὸ κα ὶ στουε * ἀλιτήριου Ἕλληα* ὅπω τοὺ ἀποκαλε ῖ ὁ Κώδικά του. Αὐτὸ ὁ αὐτοκράτωρ καθιέρωσε τ ὸ θεσμ ὸ το ῦ *οο ῦ*. Ὁ οὸ ἦτα κυριολεκτικ ὰ ἕα χριστιαὸ πράκτορα, πο ὺ τὸ ὅριζε ἀποκλειστικῶ ἡ ἐκκλησία κα ὶ ἀφιέρωε τ ὴ ζωή του στὴ παρακολούθηση το ῦ βίου το ῦ εοβαπτισθέτο ηπίου. Ἂ ο ἱ γοεῖ κα ὶ τ ὸ ήπιο δὲ τελοῦσα τὰ χριστιαικά του καθήκοτα τ ὸ κατέδιδε στὴ ἐκκλησία κα ὶ τότε τ ὸ παιδ ὶ κα ὶ ο ἱ γοεῖ θαατώοτα χωρὶ δίκη κα ὶ δεσμευότα ἡ περιουσία του.

10 Ἡ βυζατι ὴ ταφόπλακα ἐπ ὶ το ῦ Ἑλληισμο ῦ εἶχε πλέο ὁριστικ ὰ θεμελιωθε ῖ. Ἑ κατομμύρια Ἑλλήω ἀφελληίστηκα ἢ κατακρεουργήθηκα κάτω ἀπ ὸ τὴ χριστιαοβυζατι ὴ * Ἱερ ὰ Ἐ ξέταση*. Ὁ Ἰουστιιαὸ : Στ ὰ διατάγματα το ῦ ἀπαιτε ῖ τὴ ἐκτέλεση αὐτῶ πο ὺ ἐφαρμόζου *...τὴ εἰ δωλολατρία* (Corpus Juris Civilis) Στὴ ομοθεσία το ῦ Ἰουστιιαο ῦ *Codex Iustianianus* διαβάζουμε : *Καεὶ ὰ μὴ τολμήσει ὰ ἀποπειραθε ῖ αὐτ ὰ πο ὺ ἀπαγορεύεται στοὺ ἀθρώπου ποὺ φυλάγοται ἀπ ὸ εἰδωλολατρικὲ δεισιδαιμοίε, γωρίζοτα ὅτι διαιωίζει πράξη, πο ὺ ἀποτελεῖ δημόσιο ἔγκλημα. Θέλουμε τέτοιε πράξει ὰ ἀποτραποῦ, ἔτσι ὥστε ( ὁ ἔοχο) (...) ὰ ἀποπεμφθε ῖ ἀπ ὸ τ ὸ ἀξίωμά του κα ὶ ὰ μὴ χάσει μόο τὴ περιουσία του (...) ὰ ὁδηγηθε ῖ σὲ διαρκ ῆ ἐξορία* *Διατάσσουμε τοὺ ἄρχοτέ μα (...) ὰ ἀαζητοῦ σύμφωα μ ὲ τ ὸ όμο ὅλε τὶ περιπτώσει ἀσέβεια ὑπὲρ τῆ Ἑλληικῆ θρησκεία (...) (κα ὶ) ἂ συμβαίου, ὰ τιμωροῦ ται (...). Ν ὰ μὴ ἔχει καέα τ ὸ δικαίωμα ὰ κληροδοτε ῖ μ ὲ διαθήκη ἢ ὰ χαρίζει μ ὲ δωρε ὰ κάτι σὲ πρόσωπα ἢ τόπου, πο ὺ ἔχει ἐπισημαθε ῖ ὅτι διαπράττου τὴ ἀσέβεια το ῦ Ἑλληισμο ῦ (...). Νὰ διατηρηθοῦ (...) ἐ ἰσχ ὺ ὅλε ο ἱ τιμωρίε μ ὲ τὶ ὁποῖε ο ἱ προηγούμεοι βασιλεί εἶχα ἀ πειλήσει ὰ τιμωρήσου τὴ Ἑλληικ ὴ πλάη.

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς...

Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την Αλήθεια. (Του Λαού). Διότι ο φόβος και η εξάρτηση είναι άγνωστες έννοιες για αυτούς... Παρακάτω δίδεται ο Γραπτό Λόγο, τη δεκαπετάχροη Ελληίδα Προμηθέα-Ολυμπία- Κυρήη-Πυθία, έα χαρισματικό παιδί, που σε ηλικία δεκατεσσάρω ετώ απέκτησε το πρώτο τη παεπιστημιακό πτυχίο στι Μαθηματικέ Επιστήμε.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή Μέρος πέµπτο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Στα προηγούµεα κεφάλαια είδαµε τις διάφορες µεθόδους συλλογής και επεξεργασίας του βιοµετρικού υλικού. Κάθε βιοµετρική επεξεργασία όµως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται

Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται Επιστροφή από την αιχμαλωσία Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται Το τέλος της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία κράτησε 48 χρόνια (587-538 π.χ.). Έληξε όταν η Βαβυλώνα κατακτήθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41.

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 η ΕΚΑ Α 4. Έστω Ω { ω, ω, ω, ω 4 } ο δειγµατικός χώρος εός πειράµατος τύχης και τα εδεχόµεα Α {ω, ω }, Β {ω, ω 4 } + Α είαι P(A B) και Ρ( Β Α ), όπου θετικός ακέραιος τότε + 4 Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στο παρακάτω πίακα παρουσιάζοται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκα στο πλαίσιο της από 21.3.2011 δημόσιας αακοίωσης πρόσκλησης της ΡΑΕ για υποβολή απόψεω επί

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Γιώργος Κασαπίδης Μαθηματικός

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Γιώργος Κασαπίδης Μαθηματικός ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Γιώργος Κασαπίδης Μαθηματικός Ο ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ο καθορισμός της ημερομηίας του Πάσχα, ήτα έα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C 5 55 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού λογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συεδρίασης της 24 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 319/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254/10-10-2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τη 10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε, έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ 5 54 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Εισαγωγή Η αοδοχή τω μιγαδικώ αριθμώ, εκτός αό τις δυατότητες ου άοιξε στη είλυση τω εξισώσεω, έδωσε μεγάλη ευελιξία στο αλγεβρικό λογισμό Για αράδειγμα, η αράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος Τι είαι εκτός ύλης. Σχολικό έτος 06-07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Το Λεξιλόγιο της Λογικής...9 Ε. Σύολα...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ o: Πιθαότητες. Δειγματικός Χώρος - Εδεχόμεα...0. Έοια της Πιθαότητας...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Να συμπληρώσετε το παρακάτω πίακα. f N F f 0 0 F 0 0 8 0,4 0 5 4 0,9 5 0 Σύολο. Οι μαθητές του Γ για το μήα Νοέμβρη απουσίασα από το σχολείο τους έως τέσσερις μέρες σύμφωα με το παρακάτω πίακα. ) Να συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων Δεσμευμέη Πιθαότητα Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Δεσμευμέη Πιθαότητα - Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Γιατί δεσμευμέη πιθαότητα Το όημα της δεσμευμέης πιθαότητας Η πιθαότητα, ως έα μέτρο του βαθμού βεβαιότητας που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια Μετρήσεις Χρόου Η ακρίβεια 1. 1. Παρατηρώτας διάφορες συσκευές μέτρησης του χρόου στις παρακάτω εικόες, ατιστοίχισε ποιες είαι "κλεψύδρα", "ααλογικές", "ηλιακές", "ψηφιακές" και συμπλήρωσε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε μια μικρή συλλογή ασκήσεω οι οποίες καλύπτου τις έοιες που μάθαμε στο κεφάλαιο της Στατιστικής. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments)

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments) Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία (Philosophical Fragments) Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; Αν δεν υπάρχει ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφική Στατιστική

5. Περιγραφική Στατιστική Μάθημα: Στατιστική (Κωδ. 05) Διδάσκω: Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος 5. Περιγραφική Στατιστική Σύτομη αασκόπηση βασικώ εοιώ, προτάσεω και τύπω Πληθυσμός (ή στατιστικός πληθυσμός) Τυχαίο δείγμα και πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

+ + = + + α ( β γ) ( )

+ + = + + α ( β γ) ( ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αριθµητική παράσταση Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµώ που συδέοται µεταξύ τους µε πράξεις. Η σειρά τω πράξεω σε µια αριθµητική παράσταση είαι η εξής: 1. Υπολογίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ : Ααγκαία συθήκη για α κατασκευάζεται µε καόα και διαβήτη έα καοικό πολύγωο είαι το πλήθος τω πλευρώ του α είαι της µορφής ( + )...( + ) όπου

Διαβάστε περισσότερα