ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"

Transcript

1 ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. Αρβανιτογεώργος, h.d. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας Κεντρική Υπηρεσία Σταδίου 9, 00 Αθήνα. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τα θέµατα υγείας και ασφάλειας αποτελούν αντικείµενο ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων σε όλους σχεδόν τους χώρους των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους. Οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες διέπονται από κάποιον βαθµό αβεβαιότητας και είναι εκτεθειµένες σε µια ποικιλία από ανεπιθύµητες πηγές κινδύνου. Η κυρίαρχη επιδίωξη είναι να αναπτυχθούν διάφοροι µηχανισµοί ελέγχου, οι οποίοι να ελαχιστοποιούν τις αβεβαιότητες αυτές, µε άλλα λόγια να µειώνουν την πιθανότητα πρόκλησης ανεπιθύµητων συµβάντων. Ειδικότερα, η τεχνολογική και βιοµηχανική ανάπτυξη εγκυµονεί τον κίνδυνο πρόκλησης κάποιου µεγάλου ατυχήµατος, µε συνέπειες ικανές να προκαλέσουν βλάβες σε ανθρώπινες ζωές, στο περιβάλλον, ή και στην οικονοµία. Πράγµατι, η ιστορία έχει να µας παρουσιάσει αρκετά βιοµηχανικά ατυχήµατα που οφείλονται κυρίως σε έκλυση χηµικών ουσιών, οι επιπτώσεις των οποίων ήταν αρκετά µεγάλες. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι τα παρακάτω, µε ονοµασία από την οµώνυµη πόλη: Flixborough 974 Αγγλία eveso 976 Ιταλία, Chernobyl 976 Ουκρανία, Three Mile Island 979 ΗΠΑ, Bhopal 984 Ινδία. Με αφορµή το ατύχηµα στο eveso, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 8/50/ΕΕ eveso I, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/8/EC eveso II, για βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης. Οι βασικοί στόχοι της οδηγίας eveso II είναι οι εξής:

2 α Η ύπαρξη πολιτικής πρόληψης µεγάλων βιοµηχανικών ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκονται επικίνδυνες ουσίες. β Ο περιορισµός των συνεπειών των ατυχηµάτων αυτών, όχι µόνο για τον άνθρωπο αλλά και για το περιβάλλον. Οι βασικές διατάξεις της οδηγίας είναι οι παρακάτω:. Oι ασκούντες την εκµετάλλευση µιας επιχείρησης πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να προλαµβάνουν τα ατυχήµατα και να περιορίζουν τις επιπτώσεις τους.. Οι ασκούντες την εκµετάλλευση πρέπει να πληροφορούν τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τον κίνδυνο που απορρέει από τις δραστηριότητές τους και για τα µέτρα που έχουν λάβει. 3. Τα κράτη-µέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε η πληροφόρηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας να φθάνει στον πληθυσµό που µπορεί να εκτεθεί σε κίνδυνο. 4. Τα µεγάλα ατυχήµατα πρέπει να καταγράφονται και να διερευνώνται, ενώ τα κράτη-µέλη πρέπει να έχουν πρόσβαση στην έρευνα των ατυχηµάτων αυτών. 5. Ο ασκών την εκµετάλλευση της εγκατάστασης πρέπει να συντάσσει µελέτη ασφάλειας και ειδικότερα ανάλυση της επικινδυνότητας διαφόρων µονάδων/εγκαταστάσεων. 6. Πρέπει να συντάσσεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των βασικών στοιχείων της ανάλυσης της επικινδυνότητας σε µια βιοµηχανία, µε έµφαση στον ποσοτικό προσδιορισµό της. Αυτή είναι γνωστή και ως πιθανοθεωρητική ανάλυση ασφάλειας.. Ορισµός επικινδυνότητας - πηγές κινδύνου Η επικινδυνότητα risk είναι ένας όρος αρκετά ευρύς και χρησιµοποιείται τόσο στην καθηµερινή ζωή, όσο και στην επιστηµονική κοινότητα. Στην περίπτωσή µας, αυτό το οποίο έχουµε κατά νου είναι ο προσδιορισµός της επικινδυνότητας µιας βιοµηχανικής εγκατάστασης. ύο είναι οι σηµαντικές συνιστώσες που συνεισφέρουν στην επικινδυνότητα: οι ανεπιθύµητες συνέπειες και η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε αυτές. Έτσι λοιπόν: Επικινδυνότητα Αβεβαιότητα Ανεπιθύµητες Συνέπειες Αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη της επικινδυνότητας είναι η ταυτόχρονη παρουσία και των δύο παραπάνω παραγόντων. Συνεπώς, εάν ένας αριθµός σεναρίων ατυχηµάτων εµφανίζεται για το

3 καθένα µε πιθανότητα να συµβεί p και µε ανεπιθύµητες συνέπειες c, τότε η επικινδυνότητα δίνεται από τη σχέση R p c. i i i i Η έννοια του κινδύνου είναι διαφορετική. Αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπιθύµητη συνέπεια βλάβη, γι αυτό και ονοµάζεται πηγή κινδύνου hazard. Έτσι λοιπόν, ο κίνδυνος υπάρχει ως πηγή, ενώ η επικινδυνότητα έννοια πιθανοθεωρητική περιλαµβάνει την πιθανότητα η πηγή αυτή να προκαλέσει βλάβη. i 3. Επικινδυνότητα - πηγή κινδύνου στην οδηγία eveso II Στην οδηγία eveso ΙΙ οι έννοιες πηγή κινδύνου και επικινδυνότητα ορίζονται ως εξής: Πηγή κινδύνου hazard: Η εγγενής/εσωτερική/ενύπαρκτη ιδιότητα µιας επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης και η δυναµική αυτής να προκαλέσει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον. Επικινδυνότητα risk: Η πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός σε προκαθορισµένη χρονική περίοδο ή κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Συνεπώς, η ανάλυση της επικινδυνότητας είναι η µελέτη και των δύο παραπάνω παραγόντων: ο εντοπισµός των πηγών κινδύνου και στη συνέχεια η ποιοτική ή/και ποσοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας. Ειδικότερα, η ανάλυση της επικινδυνότητας ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 3

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ Προσδιορισµός πηγών κινδύνου Είναι δυνατόν να απαλειφθούν οι πηγές; Απάλειψη πηγών κινδύνου ΟΧΙ Ανάλυση επιπτώσεων από την εκδήλωση ατυχήµατος Μπορούν οι επιπτώσεις να απαλειφθούν ή να µειωθούν σε αποδεκτά όρια; Αναθεώρηση και επανεκτίµηση ΟΧΙ Πιθανοθεωρητική εκτίµηση κινδύνου Ευρίσκεται η επικινδυνότητα σε επιτρεπτά όρια; ΟΧΙ ιορθώσεις και επανεκτίµηση Ανοχή/Ικανοποιητική δραστηριότητα 4

5 Η πιο γνωστή µέθοδος προσδιορισµού των πηγών κινδύνου είναι η Μελέτη των Πηγών Κινδύνου και Λειτουργικότητας Hazard and Operability tudy- HAZO. Υπάρχουν και άλλες πιο προχωρηµένες τεχνικές όπως για παράδειγµα η Ανάλυση Μηχανισµών Αστοχίας και Επιπτώσεων Failure Mode and Effect Analysis FMEA κ.ά. 4. Η Μελέτη των Πηγών Κινδύνου και Λειτουργικότητας Hazard and Operability tudy HAZO Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. b της οδηγίας eveso II, οι εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις υποχρεώσεις της οδηγίας είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν αποδείξεις ότι έχουν εντοπιστεί οι πηγές κινδύνου που µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα µεγάλης έκτασης και ότι έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα για την πρόληψη των ατυχηµάτων αυτών, αλλά και τον περιορισµό των συνεπειών τους στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον. Συνεπώς, έχει σηµασία η χρήση µιας κατάλληλης τεχνικής αναγνώρισης πηγών κινδύνου οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν ατύχηµα µεγάλης έκτασης. Το ατύχηµα µεγάλης έκτασης ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας ως ένα συµβάν π.χ. µεγάλη έκλυση ουσίας, φωτιά ή έκρηξη που προέρχεται από µη ελεγχόµενα/αναµενόµενα συµβάντα κατά τη λειτουργία µιας εγκατάστασης και το οποίο οδηγεί σε άµεσο ή µε καθυστέρηση κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον, είτε µέσα είτε έξω από την εγκατάσταση και που εµπλέκει µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες. Η Μελέτη Πηγών Κινδύνου και Λειτουργικότητας δεν είναι βέβαια η µοναδική τεχνική αναγνώρισης πηγών κινδύνου. Άλλες τεχνικές είναι οι λίστες ελέγχου, η έκθεση ασφάλειας, η ανάλυση του τι θα συµβεί αν κ.ά. Το ποια µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τη φύση της εγκατάστασης. Η µέθοδος HAZO αναπτύχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 960 από την εταιρεία Imperial Chemical Industries Ltd. Ορίζεται ως ο προσδιορισµός εκείνων των ανεπιθύµητων γεγονότων τα οποία µπορούν να είναι πηγές κινδύνου και η εκτίµηση των πιθανών επιβλαβών συνεπειών τους. H συνιστώσα της λειτουργικότητας περιλαµβάνει θέµατα όπως η ικανότητα έναρξης λειτουργίας µιας εγκατάστασης, ή ελέγχου και διατήρησής της σε λειτουργία. εν θα ασχοληθούµε µε τη συνιστώσα αυτή, αλλά µε το τµήµα της µελέτης των Πηγών Κινδύνου. H βασική τεχνική της αναπτύσσεται στο [3]. O αλγόριθµος εφαρµογής της φαίνεται πιο κάτω βλ. και [4]: 5

6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ HAZO Επιλογή γραµµής παραγωγής Επιλογή παρέκκλισης π.χ. περισσότερη ροή Επόµενη παρέκκλιση ΟΧΙ Είναι δυνατόν να υπάρξει περισσότερη ροή; Είναι η ροή επικίνδυνη ή εµποδίζει την οµαλή λειτουργία; ΟΧΙ Ελέγξτε άλλες αιτίες της µεγαλύτερης ροής Τι αλλαγές χρειάζονται; ΟΧΙ Υπάρχει ένδειξη για περισσότερη ροή; Τι αλλαγές χρειάζονται ώστε να αποτραπεί η παρέκκλιση, ή να γίνει λιγότερο πιθανή; Θεωρήστε άλλες αλλαγές ή συµφωνία για αποδοχή του κινδύνου Είναι το κόστος αποδεκτό; ΟΧΙ Συµφωνία για επιδιορθώσεις/µετατροπές 6

7 5. Ποσοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την ποσοτική πιθανοθεωρητική εκτίµηση της επικινδυνότητας. Η πρώτη είναι η ιστορική προσέγγιση όπου η επικινδυνότητα υπολογίζεται µε βάση στατιστικά στοιχεία αστοχίας µονάδων ή ολόκληρων συστηµάτων. Η δεύτερη χρησιµοποιεί την ανάλυση ενός ανεπιθύµητου συµβάντος σε άλλους απλούστερους παράγοντες που συνεισφέρουν σε αυτό, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές. Εδώ θα ασχοληθούµε µε τη δεύτερη προσέγγιση. Οι πιο διαδεδοµένες τεχνικές ανάλυσης ενός ανεπιθύµητου συµβάντος σε άλλους απλούστερους είναι τα δένδρα αλληλουχίας σφαλµάτων fault trees και τα δένδρα συµβάντων event trees. Τα παραπάνω αποτελούν ειδικότερες τεχνικές ενός ευρύτερου κλάδου, της τεχνικής ανάλυσης συστηµάτων βλ. [5, σ. 63]. Θα περιοριστούµε στην πρώτη τεχνική. 6. ένδρα σφαλµάτων Fault trees Ένα δένδρο σφαλµάτων είναι ένα διάγραµµα ροής το οποίο παριστά τη λογική αλληλουχία εκείνων των γεγονότων βασικά γεγονότα τα οποία είναι ικανά και αναγκαία να προκαλέσουν ένα συγκεκριµένο γεγονός γεγονός κορυφής. Το γεγονός κορυφής είναι συνήθως το κρίσιµο γεγονός σε ένα πιθανό σενάριο ατυχήµατος όπως π.χ. έκρηξη ή έκχυση τοξικού υλικού. Ένα πλήρες δένδρο σφαλµάτων αποτελείται από τα βασικά γεγονότα τα οποία συνδέονται µέσω των ενδιάµεσων γεγονότων. Κάτω από το γεγονός κορυφής και από κάθε ενδιάµεσο γεγονός υπάρχει µια πύλη που καθορίζει µε ποια λογική συνδέονται τα γεγονότα µεταξύ τους. Οι πιο σηµαντικές πύλες είναι οι πύλες ΚΑΙ και EITE. Η πύλη KAI δίνει έξοδο αν όλες οι είσοδοι σε αυτήν ικανοποιούνται ταυτόχρονα. Η πύλη EITE δίνει έξοδο αν τουλάχιστον µία από τις εισόδους σε αυτήν ικανοποιούνται. Ένα απλό δένδρο σφαλµάτων είναι το παρακάτω: 7

8 Γεγονός κορυφής ΕΙΤΕ Α Ενδιάµεσο γεγονός ΚΑΙ Β Γ Προκειµένου τώρα να υπολογιστεί η πιθανότητα ενός γεγονότος κορυφής, χρησιµοποιούµε µερικές απλές ιδιότητες των πιθανοτήτων. Έστω A και B δύο γεγονότα ενός δειγµατικού χώρου. Τότε ισχύει η σχέση A B A + B p A B. Επιδίωξη κατά το σχεδιασµό βιοµηχανικών µονάδων είναι ώστε τα A και B να είναι ανεξάρτητα γεγονότα δηλ. η εµφάνιση του ενός να µην επηρεάζει την εµφάνιση του άλλου, οπότε σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι A B A B. Εάν µάλιστα οι πιθανότητες A και B είναι πολύ µικρές, οπότε το γινόµενο AB µπορεί να παραληφθεί εντελώς, λαµβάνοντας εντέλει µια καλή προσέγγιση της πιθανότητας A B. 8

9 Παράδειγµα. Έστω ότι θέλουµε να υπολογίσουµε την πιθανότητα να συµβεί το γεγονός κορυφής στο παρακάτω δένδρο σφαλµάτων µε ενδιάµεσα γεγονότα και. Υποθέτουµε ότι οι πιθανότητες των βασικών γεγονότων Α, Β, Γ και είναι A B Γ 0,. Ενδιάµεσο γεγονός Γ A B Ενδιάµεσο γεγονός Γεγονός κορυφής Τότε έχουµε , 0, 0, είτε 4 + Γ Γ + Γ Γ B A B A B A B A Ένα δένδρο σφαλµάτων µπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκο, ειδικά όταν υπάρχουν επαναλαµβανόµενα γεγονότα βάσης, όπως στο επόµενο παράδειγµα βλ. και [6, κεφ. 7]. 9

10 Παράδειγµα. Θέλουµε να υπολογίσουµε την πιθανότητα να συµβεί το γεγονός κορυφής µε πιθανότητες των γεγονότων βάσης Α, Β, Γ και όλες ίσες µε 0,. A 3 Β Γ Β 0

11 Κατ αρχήν υπολογίζουµε: B Γ + B B Γ B 0,099. Συνεπώς: είτε A + A + A A A 0, , 0,0990, 0,7. Για ένα ενδιαφέρον παράδειγµα κατασκευής ενός δένδρου σφαλµάτων παραπέµπουµε στα [5, σ. 88] και [7, κεφ. ]. Παράδειγµα 3. Το παρακάτω διάγραµµα παριστά ένα σύστηµα ψύξης έκτακτης ανάγκης λόγω υψηλής θερµοκρασίας στο δοχείο πίεσης. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται η αντλία νερού Α. Υποθέτουµε ότι το σύστηµα µέτρησης της θερµοκρασίας στο δοχείο είναι εκατό τοις εκατό αξιόπιστο. εξαµενή νερού Φ Φ Β Σ 3 ΑΦ οχείο πίεσης Σ Σ Α Β Θεωρούµε το γεγονός κορυφής αστοχία του συστήµατος ψύξης. Όταν η αντλία Α ενεργοποιηθεί, τότε αντλεί νερό από τη δεξαµενή µέσω των αγωγών Σ και Σ. Οι αγωγοί αυτοί συνδέονται µε τα φίλτρα Φ και Φ µέσα στη δεξαµενή. Οι βαλβίδες Β και Β είναι συνήθως ανοικτές και κλείνουν µόνο σε περίπτωση που χρειάζεται να αντικατασταθεί η αντλία Α. Το φίλτρο Φ, ο αγωγός Σ και η

12 βαλβίδα Β αποτελούν τη γραµµή αντίστοιχα υπάρχει και γραµµή. Το νερό διοχετεύεται στο δοχείο υπό πίεση µέσω του ακροφυσίου ΑΦ, το οποίο είναι προσαρτηµένο στο σωλήνα Σ 3. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε το δένδρο σφαλµάτων του γεγονότος κορυφής Αστοχία του συστήµατος ψύξης όπου, για απλότητα, έχουν ληφθεί υπόψη µόνο κάποιες κύριες αιτίες αστοχίας. Είναι σαφές ότι η µαθηµατική έκφραση της πιθανότητας αστοχίας του συστήµατος ψύξης ως προς τις πιθανότητες απλούστερων γεγονότων είναι αρκετά πιο περίπλοκη και την παραλείπουµε. Αστοχία του συστήµατος ψύξης Μη έξοδος νερού από το ακροφύσιο Μη είσοδος νερού στο ακροφύσιο ΑΦ Μη έξοδος νερού από την αντλία Σωλήνας Σ 3 φραγµένος Σ 3 Αστοχία αντλίας στην εκκίνηση Μη είσοδος νερού στην αντλία Α

13 Έλλειψη νερού στη γραµµή Έλλειψη νερού στη γραµµή Έλλειψη νερού διαµέσου της βαλβίδας Β Έλλειψη νερού προς τη βαλβίδα Β Β Αγωγός φραγµένος Έλλειψη νερού στον αγωγό Σ Φίλτρο φραγµένο Έλλειψη νερού Φ 3

14 8. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις Η κοινοτική οδηγία eveso II αποτελεί την κύρια συστηµατική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισµό των ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης. Το βασικό µήνυµα της οδηγίας είναι να υπάρχει συστηµατική µελέτη εκτίµησης επικινδυνότητας σε κάθε βιοµηχανική µονάδα. Ανάλογα µε τη φύση της εγκατάστασης, αλλά και την κατάρτιση του τεχνικού ασφάλειας, οι µέθοδοι προσέγγισης ποικίλουν. Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε τη διάσταση µιας αυστηρήςσυστηµατικής προσέγγισης στην εκτίµηση της επικινδυνότητας, η οποία θα ήταν ιδεώδης για την προφύλαξη µια εγκατάστασης. εδοµένου ότι βιοµηχανικές µονάδες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες χρησιµοποιούν τέτοιες προσεγγίσεις µε αποτελεσµατικότητα, θα ήταν καλό και χρήσιµο η χρήση τους να επεκταθεί και σε µονάδες που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Βιβλιογραφία [] Οδηγία Ευρωπαϊκής επιτροπής 96/8/ΕΕ της 9//96. Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο 997. [] Guidelines for hazard evaluation procedures, Center for Chemical rocess afety, AIChE, nd ed., New York 99. [3] Chemical Industries Association: A Guide to Hazard and Operability tudies, Chemical Industry afety and Health, Council of the Chemical Industry Association, London 977. [4] Τ. Α. Κletz: ΗΑΖΟ and HAZAN, Identifying and Assessing rocess Industry Hazards, 3 rd ed., IchemE, Rugby 99. [5] C. Kirchsteiger ed: Risk Assessment and Management in the Context of the eveso II Directive, Elsevier, Industrial afety eries 6, Amsterdam 998. [6] J. D. Andrews T. R. Moss: Reliability and Risk Assessment, Longman cientific and Technical, England 993. [7] E. J. Henley H. Kumamoto: robabilistic Risk Assessment, IEEE ress, New York 99. [8] R. Turney R. itblado: Risk Assessment in the rocess Industries, Inst. Chem. Eng., UK 996. [9] Croner s Risk Assessment, Amendment ervice, Nov. 996, n o 3, Croner ublic LtD, UK. [0] Α. Αµαριωτάκη: Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης, Οδηγία eveso, Εργασία Σ.ΕΠ.Ε. 00. [] Β. Α. Τσιπουριάρη: Σχέδιο αντιµετώπισης τεχνολoγικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, Εργασία Σ.ΕΠ.Ε

15 []. Γ. Γεωργάρας: Βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, Εκτίµηση επικινδυνότητας Πρόληψη Συνέπειες, Εργασία Σ.ΕΠ.Ε. 00. [3] Ο. ουδακµάνη: Βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπισή τους, Εργασία Σ.ΕΠ.Ε. 00. [4] A. Aρβανιτογεώργος: Ανάλυση Επικινδυνότητας στη Βιοµηχανία, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε [5] Προστασία του Περιβάλλοντος από τη Βιοµηχανική ραστηριότητα Πρόληψη Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε [6] Α. Λαζαρίδου: ιαχείριση επικινδυνότητας στη χηµική βιοµηχανία, ΤΕΕ, Ηµερίδα Επικινδυνότητα Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα,999. [7] Ι. Παπάζογλου: Ποσοτικός καθορισµός επικινδυνότητας και ορθολογική διαχείριση της ασφάλειας βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ΤΕΕ, Ηµερίδα Επικινδυνότητα Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα,999. [8] Γ. Α. Παπαδάκης A. Amendola: Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Σύνταξη της Έκθεσης Ασφάλειας Σύµφωνα µε τις Απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 96/8/ΕΚ ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελληνική Έκδοση, 998. [9] Γ. Α. Παπαδάκης: Μεθοδολογική Προσέγγιση για την Αξιολόγηση της Έκθεσης Ασφάλειας Σύµφωνα µε τις Απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 96/8/ΕΚ ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελληνική Έκδοση,

Δρ Παναγιώτης K. Μαρχαβίλας. Εργαστηριακές Ασκήσεις

Δρ Παναγιώτης K. Μαρχαβίλας. Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ Παναγιώτης K. Μαρχαβίλας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, MSc, PhD e-mail: marhavil@ee.duth.gr Εργαστηριακές Ασκήσεις στην ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ξάνθη 2010 2 Εξελεύσεται άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO II ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ολοκληρωµένη πολιτική πρόληψης των ατυχηµάτων για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και µέτρα καταστολής αυτών, σε περίπτωση που συµβούν, καθιστώντας

ολοκληρωµένη πολιτική πρόληψης των ατυχηµάτων για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και µέτρα καταστολής αυτών, σε περίπτωση που συµβούν, καθιστώντας 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης, είναι ένα φαινόµενο το οποίο προέκυψε κυρίως τα τελευταία 100 χρόνια, και οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη της βιοµηχανικής δραστηριότητας από τον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

. σελ.34. .. σελ.13 1.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.8. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ H.A.C.C.P. (ISO 22000)... σελ.16 1.9. ΤΟ H.A.C.C.P.

. σελ.34. .. σελ.13 1.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.8. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ H.A.C.C.P. (ISO 22000)... σελ.16 1.9. ΤΟ H.A.C.C.P. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ H.A.C.C.P. (ISO 22000) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η Α Γ Α Θ Ω Ν Κ Α Ι Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ε Π Ι Κ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO (ΣΕΒΕΖΟ) στην χώρα μας. «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 52003DC0515 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με οδηγό ορθής πρακτικής μη δεσμευτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία : Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο Κίνδυνος της Αγοράς ΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Μ. 0806 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Χρήση μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αστέριος Α. ΤΕΡΠΟΣ ΑΘΗΝΑ 1999 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ A, 10 Η Ε.Σ. / 3 Η ΕΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα