Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα υλικού : Κωδικός Προϊόντος : 001D Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση προϊόντος : Λιπαντικό οδοντωτών τροχών. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές εκτόςαπό εκείνες που συνιστώνται στην Ενότητα 1, χωρίς να συμβουλευτείτεπροηγουμένως τον προμηθευτή. 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Κατασκευαστής/Προμηθε υτής : Petros Petropoulos AEBE Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ Ιερά Οδός 104B T.K: GR- Αθήνα Τηλέφωνο : Επικοινωνία για : MSDS 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Δεν κατατάσσονται ως επικίνδυνα κάτω από τα κριτήρια της ΕΟΚ.; Φράσεις από R 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ 1/17

2 Σύμβολα ΕΚ : Δεν απαιτείται κανένα σύμβολο επικινδυνότηταςδεν απαιτείται σύμβολο κινδύνου Ταξινόμηση ΕΚ : Δεν κατατάσσονται ως επικίνδυνα κάτω από τα κριτήρια της ΕΟΚ. Φράσεις κινδύνων της ΕΚ : Δεν έχει ταξινομηθεί. Φράσεις ασφαλείας της ΕΚ : Δεν έχει ταξινομηθεί. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κίνδυνοι για την υγεία : Δεν αναμένεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν χρησιμοποιείται κάτω από κανονικές συνθήκες. Η παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα χωρίς να συνοδεύεταιαπό κατάλληλο καθαρισμό μπορεί να φράξει τους πόρους του δέρματος μεαποτέλεσμα διαταραχές όπως λιπώδης ακμή/πετρελαιοακμή. Το χρησιμοποιημένο έλαιο ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνες προσμίξεις. Κίνδυνοι ασφαλείας : Δεν κατατάσσονται στα εύφλεκτα αλλά καίγονται. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1 Ουσία Όνομα υλικού : Μη εφαρμόσιμο 3.2 Μείγματα Περιγραφή παρασκευάσματος : Μίγμα πολυαλκυλενογλυκόλης και πρόσθετων. Πρόσθετες πληροφορίες : Αυτό το μείγμα δεν περιέχει οποιεσδήποτε ουσίες καταχωρισμένες στη λίστα REACH οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ως PBT ή vpvb. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 2/17

3 Γενικές πληροφορίες : Δεν αναμένεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν χρησιμοποιείται κάτω από κανονικές συνθήκες. Εισπνοή : Δεν είναι απαραίτητη η θεραπεία υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Εάν τα συμπτώματα εμμένουν, να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. Επαφή με το δέρμα : Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Ξεπλένετε την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και συνεχίστε το πλύσιμο με σαπούνι, εάν υπάρχει. Αν εμφανισθεί επίμονος ερεθισμός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Επαφή με τα μάτια : Πλύντε τα μάτια με άφθονο νερό. Αν εμφανισθεί επίμονος ερεθισμός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Κατάποση : Γενικά δεν χρειάζεται θεραπευτική αγωγή αν δεν γίνει κατάποση μεγάλης ποσότητας. Ωστόσο, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αυτο-προστασία ατόμου που παρέχει πρώτες βοήθειες 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας : Όταν παρέχετε πρώτες βοήθειες, βεβαιωθείτε ότι φοράτε τον κατάλληλη προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό ανάλογα με το περιστατικό, τον τραυματισμό και το γύρω περιβάλλον. : Οι ενδείξεις και τα συμπτώματα λιπώδους ακμής/πετρελαιοακμής ενδέχεταινα περιλαμβάνουν το σχηματισμό φλυκταινών και στιγμάτων πάνω στο δέρματης εκτεθειμένης περιοχής. Η κατάποση δύναται να καταλήξει σε ναυτία, εμετό ή/και διάρροια. : Σημειώσεις για το γιατρό: Αντιμετωπίστε ανάλογα με τα συμπτώματα. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης. 5.1 Πυροσβεστικά μέσα : Αφρός, νερό με καταιωνισμό ή ψεκασμό με νεφελωτήρες ( water fog). Ξηρά χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακος, άμμος ή χώμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μικρές πυρκαγιές. Ακατάλληλα μέσα : Μη χρησιμοποιείτε δέσμη νερού. πυρόσβεσης 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες : Στα επικίνδυνα προιόντα της καύσης μπορεί να περιέχονται: Σύνθετο μίγμα αερομεταφερόμενων στερεών και υγρών σωματιδίων και αερίων (καπνός). Mονοξείδιο του άνθρακας. Αγνώστου ταυτότητας οργανικές και ανόργανες ενώσεις. : Πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων γαντιών ανθεκτικών σε χημικές ουσίες. Συνιστάται στολή ανθεκτική σε χημικά εάν αναμένεται επαφή με διαρροές/πιτσιλιές μεγάλων ποσοτήτων. Φοράτε εγκεκριμένη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή όταν 3/17

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης προσεγγίζετε μια φωτιά σε περιορισμένο/κλειστό χώρο. Επιλέξτε ρουχισμό πυροσβεστών, εγκεκριμένο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. Ευρώπη: EN469). Να αποφεύγεται η επαφή με υλικό που έχει χυθεί ή εκλυθεί. Για καθοδήγηση σχετικά με την επιλογή εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS). Τηρείστε όλους τους σχετικούς τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς. 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Για προσωπικό μη εκτάκτου ανάγκης: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια Για προσωπικό αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Χρησιμοποιείστε κατάλληλο περιέκτη για να αποφευχθεί περιβαλλοντικήμόλυνση. Εμποδίστε την εξάπλωση ή την είσοδο σε οχετούς, χαντάκια ήποταμούς, χρησιμοποιώντας άμμο, χώμα ή άλλα κατάλληλα φράγματα. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό : Ολισθηρό εάν χυθεί. Να αποφεύγετε τα ατυχήματα, καθαρίστε το χώρο αμέσως. Προλάβετε τη διασπορά κάνοντας φράγμα με άμμο, χώμα, ή άλλο απορροφητικό υλικό. Συλλέξτε το υγρό απευθείας ή με απορροφητικό υλικό. Απορροφάτε τα υπολείμματα με απορροφητικό μέσο, όπως ο άργιλος, η άμμος ή άλλο κατάλληλο υλικό, και απορρίπτετε καταλλήλως. Πρόσθετες συμβουλές : Πρέπει να ενημερωθούν οι τοπικές αρχές αν σημαντικές ποσότητες διαρροών δεν μπορούν να μαζευτούν. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση : Για διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας βλέπε κεφάλαιο 8 του παρόντος Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού. Για καθοδήγηση σχετικά με την απόρριψη υλικού που έχει πιτσιλιστεί, δείτε το Κεφάλαιο 13 του παρόντος Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού. Γενικές προφυλάξεις : Να χρησιμοποιείται εξαερισμός με εντοπισμένη αναρρόφηση, εάν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής ατμών, ομιχλών ή εκνεφώσεων. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ως βάση για την εκτίμηση κινδύνου των τοπικών συνθηκών για τον καθορισμό κατάλληλων ελέγχων σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση του υλικού αυτού. 4/17

5 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων : Να αποφεύγεται η παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα. Αποφεύγετε την εισπνοή ατμών ή/και συμπυκνωμάτων ατμών. Κατά τον χειρισμό προϊόντων που είναι σε βαρέλια, πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά υποδήματα και ο κατάλληλος εξοπλισμός χειρισμού. Απορρίψτε καταλλήλως τυχόν μολυσμένα ράκη ή υλικά καθαρισμού, προκειμένου να αποφευχθεί πυρκαγιά. Φυλάξτε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό καλώς αεριζόμενο χώρο. Να χρησιμοποιούνται δοχεία που κλείνουν και διαθέτουν κατάλληλες ετικέτες σήμανσης. : Αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ανατρέξτε στην ενότητα 15 για οποιουσδήποτε πρόσθετους συγκεκριμένους νόμους που καλύπτουν τη συσκευασία και την αποθήκευση αυτού του προϊόντος. Συνιστώμενα υλικά : Για δοχεία ή επενδύσεις δοχείων, να χρησιμοποιείται μαλακός χάλυβας ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Ακατάλληλα υλικά : PVC. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή : Δεν εφαρμόζεται χρήσεις Πρόσθετες πληροφορίες : Τα δοχεία πολυαιθυλενίου δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω πιθανότητας κινδύνου παραμόρφωσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Αυτή η τιμή ACGIH παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς λόγους. 8.1 Παράμετροι ελέγχου Οριακές τιμές έκθεσης εργαζομένων Βιολογικός Δείκτης Έκθεσης (ΒΔΕ) Δεν υπάρχει βιολογικό όριο. Πληροφορίες σχετιζόμενεςμε προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Μέθοδοι παρακολούθησης : Ενδέχεται να απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων συγκέντρωσης των ουσιών στη ζώνη αναπνοής των 5/17

6 εργαζομένων ή στον ευρύτερο χώρο εργασίας ώστε να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με το ισχύον OEL (όριο επαγγελματικής έκθεσης) και η επάρκεια των ελέγχων έκθεσης. Για ορισμένες ουσίες, ενδεχομένως να ενδείκνυται επίσης βιολογική παρακολούθηση. Πρέπει να εφαρμόζονται εγκεκριμένες μέθοδοι μέτρησης της έκθεσης από αρμόδιο άτομο και τα δείγματα πρέπει να αναλύονται από πιστοποιημένο εργαστήριο. Παραδείγματα πηγών συνιστώμενων μεθόδων παρακολούθησης του αέρα δίνονται παρακάτω ή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή. Ίσως να υπάρχουν πρόσθετες εθνικές μέθοδοι. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Γενικές πληροφορίες : Ο βαθμός προστασίας και οι τύποι των απαιτούμενων στοιχείων ελέγχου ποικίλλουν αναλόγως των πιθανών συνθηκών έκθεσης. Τα στοιχεία ελέγχου να επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης κινδύνου των τοπικών περιστάσεων. Στα κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνονται: Επαρκής εξαερισμός για τον έλεγχο των εναέριων συγκεντρώσεων. Όταν το υλικό θερμαίνεται, ψεκάζεται ή σχηματίζεται συμπύκνωμα ατμών, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα δημιουργίας εναέριων συγκεντρώσεων. Καθορίστε διαδικασίες για τον ασφαλή χειρισμό και τη συντήρηση των χειριστηρίων. Εκπαιδεύετε και επιμορφώνετε τους εργαζόμενους για τους κινδύνους και τα μέτρα σχετικά με τις τυπικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό το προϊόν. Διασφαλίστε την κατάλληλη επιλογή, δοκιμή και συντήρηση του 6/17

7 Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία των ματιών Προστασία των χεριών εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της έκθεσης, π.χ. προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός, τοπικός εξαερισμός των εξατμίσεων. Κατεβάστε τα συστήματα πριν από το άνοιγμα ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.. Διατηρείται την απορροή σφραγισμένη έως την αποκομιδή ή την επόμενη χρήση της. Τηρείτε πάντα επαρκή μέτρα προσωπικής υγιεινής, όπως το πλύσιμο των χεριών μετά το χειρισμό του υλικού και πριν από το φαγητό, πριν πιείτε κάτι ή και πριν από το κάπνισμα. Πλένετε τακτικά τα ρούχα εργασίας και τον προστατευτικό εξοπλισμό ώστε να αφαιρεθούν οι μολυσματικές ουσίες. Απορρίψτε τα μολυσμένα ρούχα και τα παπούτσια που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν. Διατηρείτε τακτοποιημένο το χώρο σας. : Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία για Προσωπικό Προστατευτικό Εξοπλισμό (ΡΡΕ) (Οδηγία του Συμβουλίου 89/686/EEC) και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τυποποίηση (CEN). Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) πρέπει να ανταποκρίνεται στα συνιστώμενα εθνικά πρότυπα. Απευθυνθείτε στους προμηθευτές ΠΠΕ για να βεβαιωθείτε σχετικά. : Φορέστε γυαλιά ασφαλείας ή προσωπίδα προστασίας όλου του προσώπου αν υπάρχει πιθανότητα εκτόξευσης υγρών. Εγκεκριμένο από το πρότυπο της Ε.Ε. EN166. : Οταν το προιον ελθει σε επαφη με τα χερια, η χρηση γαντιων αποδεκτων απο τα αντιστοιχα standards (π.χ. Ευρωπη ΕΝ374, ΗΠΑ F739) κατασκευασμενων απο τα παρακατω προιοντα μπορει να δωσει ικανοποιητικη χημικη προστασια. γάντια PVC,νεοπρενίου ή νιτριλίου. Η καταλληλότητα και η αντοχή ενός γαντιού εξαρτώνται από τη χρήση, π.χ. συχνότητα και διάρκεια επαφής, αντίσταση του υλικού του γαντιού σε χημικές ουσίες, πάχος του γαντιού και δεξιοτεχνία. Να ζητάτε πάντα συμβουλές από τους προμηθευτές γαντιών. Τα μολυσμένα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται. Η προσωπική υγιεινή αποτελεί βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής φροντίδας των χεριών. Τα γάντια πρέπει να φοριούνται μόνον όταν τα χέρια είναι καθαρά. Μετά από τη χρήση γαντιών, τα χέρια θα πρέπει να πλένονται και να στεγνώνονται επιμελώς. Συνιστάται η χρήση καλλυντικής ουσίας περιορισμού της ξηρότητας του δέρματος χωρίς άρωμα. Για συνεχή επαφή συνιστούμε γάντια με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 240 λεπτά, κατά προτίμηση > 480 λεπτά, όπου μπορούν να προσδιοριστούν κατάλληλα γάντια. Για 7/17

8 βραχυπρόθεσμη προστασία / προστασία κατά πιτσιλισμάτων, συνιστούμε το ίδιο, αλλά κατανοούμε ότι μπορεί να μην διατίθενται κατάλληλα γάντια που προσφέρουν αυτό το επίπεδο προστασίας και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι αποδεκτό ένα μικρότερο διάστημα διάρκειας ζωής των γαντιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κατάλληλες διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης. Το πάχος των γαντιών δεν αποτελεί καλή ένδειξη αντίστασης των γαντιών σε χημικές ουσίες, επειδή εξαρτάται από την ακριβή σύνθεση του υλικού των γαντιών. Προστασία σώματος : Συνήθως δεν απαιτείται προστατευτική διάταξη δέρματος πέρα από την τυποποιημένη έκδοση στολής εργασίας. Αναπνευστική προστασία Θερμικοί κίνδυνοι : Μη εφαρμόσιμο : Κανονικα σε συνηθεις συνθηκες εργασιας δεν απαιτειται αναπνευστικη προστασια. Συμφωνα με τους κανονες καλης βιομηχανικης υγιεινης, πρεπει να λαμβανονται προφυλαξεις αποφυγης στο να αναπνευστει το προοιν. Αν οι μηχανικοι ελεγχοι δεν διατηρουν τις συγκεντρωσεις στον αερα σε ενα επιπεδο ικανο να προστατευει την υγειατων εργαζομενων, επιλεξτε μια προστατευτικη αναπνευστικη συσκευη χρησιμη για τις ειδικες συνθηκες που απαιτουνται και ανοποιουσα τηναντιστοιχη Νομοθεσια. Ελεγξτε με τους προμηθευτες των προστατευτικων αναπνευστικων συσκευων. Οταν μπορουν να χρησιμοποιηθουν αναπνευστηρες φιλτραρισματος αερα, επιλεγξτε ενα καταλληλο συνδυασμο μασκας και φιλτρου. Επιλεξτε ενα φιλτρο καταλληλο για μιγμα στερεων / οργανικων αεριων και ατμων (σημειο βρασμου >65 C (149 F) που ικανοποιει την EN14387 ). Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Μέτρα ελέγχου περιβαλλοντολογικής έκθεσης : Να ελαχιστοποιείται η έκλυση στο περιβάλλον. Πρέπει να πραγματοποιείταιπεριβαλλοντολογική αξιολόγηση ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τηντοπική περιβαλλοντολογική νομοθεσία. Οι πληροφορίες για μέτρα σε περίπτωση απροσδόκητης έκλυσης/απελευθέρωσης βρίσκονται στην ενότητα 6. ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση : Διαυγές Αχρωμο. Υγρό σε θερμοκρασία δωματίου. Οσμή : Ελαφρύς υδρογονάνθρακας. Κατώφλι οσμής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ph : Μη εφαρμόσιμο Αρχικό σημείο βρασμού και : > 280 C / 536 F (κατ` εκτίμηση) 8/17

9 εύρος βρασμού Σημείο ροής : τυπικά -42 C / -44 F Σημείο ανάφλεξης : τυπικά 302 C / 576 F (COC) Άνω / κάτω όρια : τυπικά 1-10 %(V) αναφλεξιμότητας ή έκρηξης Θερμοκρασία : > 320 C / 608 F αυτανάφλεξης Πίεση ατμών : < 0,5 Pa σε 20 C / 68 F ((κατ` εκτίμηση)) Σχετική πυκνότητα : τυπικά 1,076 σε 15 C / 59 F Πυκνότητα : τυπικά kg/m3 σε 15 C / 59 F Υδατοδιαλυτότητα : Αμελητέο. Διαλυτότητα σε άλλους : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία διαλύτες Συντελεστής κατανομής: : > 6 (με βάση πληροφορίες για ομοειδή προϊόντα) μίγμα n-οκτανόλης/νερού Δυναμικό ιξώδες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Κινηματικό ιξώδες : τυπικά 136 mm2/s σε 40 C / 104 F Τάση ατμών (αέρας=1) : > 1 ((κατ` εκτίμηση)) Ρυθμός εξάτμισης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (nbuac=1) Θερμοκρασία : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αποσύνθεσης Ευφλεκτότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Οξειδωτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Εκρήξιμες ιδιότητες : Δεν έχει ταξινομηθεί 9.2 Άλλες πληροφορίες Ηλεκτρική αγωγιμότητα Άλλες πληροφορίες Πτητικών οργανικών ουσιών : Αυτό το υλικό δεν αναμένεται να είναι συσσωρευτής στατικού ηλεκτρισμού. : δεν χαρακτηρίζεται ΠΟΕ (πτητική οργανική ένωση - VOC) : 0 % ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Αντιδραστικότητα : Αυτό το προϊόν δεν προκαλεί περαιτέρω κινδύνους αντιδραστικότητας εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παρακάτω υπο-παράγραφο Χημική σταθερότητα : Δεν αναμένεται καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν ο χειρισμός και η αποθήκευση γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις Πιθανότητα : επικίνδυνων Αντιδρά με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντας. 9/17

10 αντιδράσεων 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν : Ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και απευθείας έκθεσης στον ήλιο Μη συμβατά υλικά : Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Δεν αναμένεται να σχηματισθούν κατά τη διάρκεια κανονικής αποθήκευσης επικίνδυνα προιόντα αποσύνθεσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Βάση για την αξιολόγηση : Οι διδόμενες πληροφορίες βασίζονται σε δεδομένα των συστατικών και την τοξικολογία παρομοίων προιόντων Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικά του προϊόντος στο σύνολό του και όχι μεμονωμένων εξαρτημάτων. Πιθανές οδοί έκθεσης : Η επαφή με το δέρμα και τα μάτια αποτελούν τις κύριες οδούς έκθεσης, αν και η έκθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά από απροσδόκητη κατάποση. Οξεία στοματική τοξικότητα : Αναμένεται να έχει χαμηλή τοξικότητα: Μέση θανατηφόρα δόση (LD50) > 5000 mg/kg, Επίμυς Οξεία δερματική τοξικότητα : Αναμένεται να έχει χαμηλή τοξικότητα: Μέση θανατηφόρα δόση (LD50) > 5000 mg/kg, Κουνέλι Οξεία εισπνευστική τοξικότητα : Δεν θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο εισπνοής κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Διάβρωση/Ερεθισμός δέρματος : Αναμένεται να είναι ελαφρώς ερεθιστικό. Η παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα χωρίς να συνοδεύεταιαπό κατάλληλο καθαρισμό μπορεί να φράξει τους πόρους του δέρματος μεαποτέλεσμα διαταραχές όπως λιπώδης ακμή/πετρελαιοακμή. Σοβαρή οφθαλμική : Αναμένεται να είναι ελαφρώς ερεθιστικό. βλάβη/ερεθισμός Ερεθισμός στο : Η εισπνοή ατμών ή αιωρούμενων σταγονιδίων μπορεί να αναπνευστικό σύστημα Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση προκαλέσει ερεθισμό. : Για ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος: Δεν αναμένεται να είναι ευαισθητοποιητής. Κίνδυνος αναρρόφησης : Δεν θεωρείται κίνδυνος αναρρόφησης. Μεταλλαξιγένεση : Δεν θεωρείται ότι ενέχει κίνδυνο μεταλλαξιγένεσης. γεννητικών κυττάρων Καρκινογόνος δράση : Δεν αναμένεται να προκαλεί καρκινογέννεση. Τοξικότητα σχετικά με την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη : Δεν αναμένεται να αποτελεί κίνδυνο. 10/17

11 Περίληψη της αξιολόγησης των ιδιοτήτων CMR Καρκινογόνος δράση : Αυτό το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης στις κατηγορίες 1Α/1Β., Μυκητογέννεση : Αυτό το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης στις κατηγορίες 1Α/1Β. Αναπαραγωγική τοξικότητα (γονιμότητα) : Αυτό το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης στις κατηγορίες 1Α/1Β. Συγκεκριμένη τοξικότητα : Δεν αναμένεται να αποτελεί κίνδυνο. για το στοχευόμενο όργανο - μεμονωμένη έκθεση Ειδική τοξικότητα : Δεν αναμένεται να αποτελεί κίνδυνο. οργάνου-στόχου - επανειλημμένη έκθεση Πρόσθετες πληροφορίες : Τα χρησιμοποιημένα έλαια ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες προσμίξειςπου έχουν συσσωρευτεί κατά τη χρήση. Η συγκέντρωση αυτών των προσμίξεωνθα εξαρτηθεί από τη χρήση και η διάθεση αυτών ενδέχεται να ενέχεικινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Ο χειρισμός ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της χρησιμοποιημένης ποσότητας ελαίου θα πρέπει ναπραγματοποιείται με προσοχή και η επαφή με το δέρμα να αποφεύγεται κατάτο δυνατόν. Μπορεί να υπάρχουν ταξινομήσεις από άλλες αρχές βάσει διαφόρων κανονιστικών πλαισίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Βάση για την αξιολόγηση : Δεν έχουν προσδιοριστεί οικοτοξικολογικά στοιχεία ειδικά για το προϊόν αυτό. Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στη γνώση των συστατικών και την οικοτοξικολογία παρόμοιων προϊόντων. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικά του προϊόντος στο σύνολό του και όχι μεμονωμένων εξαρτημάτων Τοξικότητα Οξεία τοξικότητα : Φτωχά διαλυόμενο μίγμα. Μπορεί να προκαλέσει φυσική ρύπανση στους υδρόβιους οργανισμούς. Αναμένεται να είναι πρακτικά μη τοξικό: LL/EL/IL50 >100 mg/l (σε υδρόβιους οργανισμούς) (LL/EL50 εκφραζόμενο ως η ονομαστική ποσότητα προϊόντος που απαιτείται για την προετοιμασία δοκιμαστικού υδατικού εκχυλίσματος.) 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης : Αναμένεται να μην είναι εύκολα βιοδιασπώμενο. Τα κύρια συστατικά του αναμένεται να είναι εγγενώς βιοδιασπώμενα, αλλάτο προϊόν περιέχει συστατικά που μπορεί να παραμείνουν 11/17

12 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης αδιάσπαστα στοπεριβάλλον. : Περιέχει συστατικά που ενδέχεται να βιοσυσσωρεύονται Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ : Υγρό κάτω από τις περισσότερες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Εάν εισέλθει στο έδαφος, θα προσροφηθεί από τα σωματίδια του χώματος και δεν θα παρουσιάζει κινητικότητα. Βυθίζεται στο νερό. : Αυτό το μείγμα δεν περιέχει οποιεσδήποτε ουσίες καταχωρισμένες στη λίστα REACH οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ως PBT ή vpvb Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Το προϊόν είναι μίγμα μη πτητικών συστατικών, τα οποία δεν αναμένεται να εκλυθούν στον αέρα σε σημαντικές ποσότητες. Δεν αναμένεται να έχει δυναμικό καταστροφής του όζοντος, δυναμικόφωτοχημικού σχηματισμού όζοντος ή δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίαςπαγκοσμίως. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Διάθεση υλικού : Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε (το προιόν). Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του υλικού που παράγειγια τον προσδιορισμό των κατάλληλων μεθόδων ταξινόμησης και διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον, σε υπονόμους ή σε υδάτινα σώματα. Απόρριψη συσκευασιών : Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, κατά προτίμηση από κάποιον φορέα περισυλλογής αποβλήτων ή εργολάβο, η εμπειρία του οποίου πρέπει να τεκμηριώνεται εκ των προτέρων. Τοπική νομοθεσία : Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Κώδικας Διάθεσης Αποβλήτων ΕΕ (EWC): συνθετικά έλαια κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων και λίπανσης. Η ταξινόμηση των αποβλήτων είναι πάντα ευθύνη του τελικού χρήστη. 12/17

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Χερσαία μεταφορά (ADR/RID): ADR Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για αυτόν τον τύπο μεταφοράς. Συνεπώς δεν ισχύουν οι κώδικες 14.1 Αριθμός ΟΗΕ, 14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ΟΗΕ, 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά, 14.4 Ομάδα συσκευασίας, 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη. RID Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για αυτόν τον τύπο μεταφοράς. Συνεπώς δεν ισχύουν οι κώδικες 14.1 Αριθμός ΟΗΕ, 14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ΟΗΕ, 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά, 14.4 Ομάδα συσκευασίας, 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη. Μεταφορά από χερσαίες υδάτινες διαδρομές (ADN): Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για αυτόν τον τύπο μεταφοράς. Συνεπώς δεν ισχύουν οι κώδικες 14.1 Αριθμός ΟΗΕ, 14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ΟΗΕ, 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά, 14.4 Ομάδα συσκευασίας, 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη. Θαλάσσια μεταφορά (Κωδικός IMDG): Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για αυτόν τον τύπο μεταφοράς. Συνεπώς δεν ισχύουν οι κώδικες 14.1 Αριθμός ΟΗΕ, 14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ΟΗΕ, 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά, 14.4 Ομάδα συσκευασίας, 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη. Αερομεταφορά (IATA): Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για αυτόν τον τύπο μεταφοράς. Συνεπώς δεν ισχύουν οι κώδικες 14.1 Αριθμός ΟΗΕ, 14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ΟΗΕ, 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά, 14.4 Ομάδα συσκευασίας, 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Κατηγορία μόλυνσης : Μη εφαρμόσιμο Τύπος αποστολής : Μη εφαρμόσιμο Όνομα προϊόντος : Μη εφαρμόσιμο Ειδική προφύλαξη : Μη εφαρμόσιμο Πρόσθετες πληροφορίες : Οι κανόνες MARPOL ισχύουν για μεταφορές χύδην εμπορευμάτων δια θαλάσσης. 13/17

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Οι κανονιστικές πληροφορίες δεν προορίζονται να είναι πλήρεις. Για το συγκεκριμένο υλικό ενδεχομένως να έχουν εφαρμογή άλλοι κανονισμοί 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Άλλες κανονιστικές πληροφορίες Εξουσιοδότηση ή και περιορισμοί χρήσης : Το προϊόν δεν υπόκειται σε προϋποθέσεις Άδειας Χρήσης βάσει της REACh. Προτεινόμενοι περιορισμοί χρήσης (συμβουλεύετε κατά αυτών των χρήσεων) : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές εκτόςαπό εκείνες που συνιστώνται στην Ενότητα 1, χωρίς να συμβουλευτείτεπροηγουμένως τον προμηθευτή. Τοπικά αποθέματα EINECS : Όλα τα συστατικά καταχωρημένα ή εξαιρούνται πολυμερισμού. TSCA : Όλα τα συστατικά καταχωρημένα Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας : Δεν έχει διεξαχθεί καμία Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας για αυτήν την ουσία/μείγμα από τον προμηθευτή. ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες Δεν έχει ταξινομηθεί. Πρόσθετες πληροφορίες : Δεν επισυνάπτεται παράρτημα Παραδείγματος Έκθεσης σε αυτό το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας επειδή αποτελεί ένα μη ταξινομημένο μείγμα που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Άλλες πληροφορίες Απαντήσεις/επεξηγήσεις συντμήσεων που χρησιμοποιούνται στο : Acute Tox. = Οξεία τοξικότητα Asp. Tox. = Κίνδυνος αναρρόφησης Aquatic Acute = Οξείς κίνδυνοι στο υδάτινο περιβάλλον 14/17

15 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) Aquatic Chronic = Επικίνδυνο για το υδρόβιο περιβάλλον - Μακροπρόθεσμος κίνδυνος Eye Dam. = Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός οφθαλμού Flam. Liq. = Εύφλεκτα υγρά Skin Corr. = Διάβρωση/Ερεθισμός δέρματος Skin Sens. = Ευαισθητοποιητής δέρματος STOT SE = Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση STOT RE = Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - επανειλημμένη έκθεση Οι τυπικές συντμήσεις και τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να βρεθούν στη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. επιστημονικά λεξικά) ή και σε ιστότοπους. ACGIH = Αμερικανικό Συνέδριο της Κυβερνητικής Υγειονομικής Αρχής στη Βιομηχανία ADR = Ευρωπαϊκή σύμβαση που αφορά στην διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων AICS = Αυστραλέζικη Καταγραφή των Χημικών Ουσιών ASRM = Αμερικανική Επιτροπή Δοκιμών και Υλικών BEL = Βιολογικά Όρια Έκθεσης BTEX = Βενζόλιο, Τολουόλιο, Αιθυλοβενζόλιο, Ξυλόλια CAS = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης CEFIC = Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας CLP = Ταξινόμηση Συσκευασία και Επισήμανση COC = Cleveland Ανοιχτό Καπάκι DIN = Deutsches Institut fur Normung DMEL = Προκύπτων Ελάχιστο Επίπεδο Επίδρασης DNEL = Προκύπτων Επίπεδο χωρίς Επιπτώσεις DSL = Λίστα Ουσιών εντός Καναδά EC = Ευρωπαϊκή Επιτροπή EC50 = Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50% ECETOC = Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας των Χημικών ECHA = Ευρωπαϊκή Αρχή Χημικών EINECS = Ευρωπαϊκή Καταγραφή Υπάρχουσων Εμπορικών Χημικών Ουσιών EL50 = Αποτελεσματικό Επίπεδο 50% ENCS = Ιαπωνική Υπάρχουσα και Νέα Καταγραφή Χημικών Ουσιιών EWC = Ευρωπαϊκός Κώδικας Αποβλήτων GHS = Διεθνές Σύστημα Εναρμόνισης της Ταξινόμησης και της Επισήμανσης των Χημικών IARC = Διεθνής Αρχή για την Έρευνα του Καρκίνου 15/17

16 IATA = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων IC50 = Ανασταλτική Συγκέντρωση 50% IL50 = Ανασταλτικό Επίπεδο 50% IMDG = Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων INV = Κινέζικη Καταγραφή Χημικών IP346 = Μέθοδος Δοκιμής Νο 346 του Ινστιτούτου Πετρελαιοειδών για τον καθορισμό των πολυκυκλικών αρωματικών αποσταγμάτων KECI = Κορεάτικη Καταγραφή Υπάρχοντων Χημικών LC50 = Θανατηφόρα Συγκέντρωση 50% LD50 = Θανατηφόρα δόση 50% LL/EL/IL = Θανατηφόρα Φόρτωση/Αποτελεσματική Φόρτωση/Παρεμποδιστική Φόρτωση LL50 = Θανατηφόρο Επίπεδο 50% MARPOL = Διεθνής Σύμβαση για την Αποτροπή της Ρύπανσης από τα Πλοία NOEC/NOEL = Μη Παρατηρούμενη Συγκέντρωση Επίδρασης/ Μη Παρατηρούμενο Επίπεδο Επίδρασης OE_HPV = Επαγγελματική έκθεση - Υψηλός όγκος παραγωγής PBT = Ανθεκτικό, Βιοσυσσωρεύσιμο και Τοξικό PICCS = Φιλιππινέζικη Καταγραφή Χημικών και Χημικών Ουσιών PNEC = Προβλεπτική Συγκέντρωση χωρίς Επιπτώσεις REACH = Καταχώρηση Εκτίμηση και Αδειοδότηση Χημικών Ουσιών RID = Κανονισμοί που σχετίζονται με τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων SKIN_DES = Επισήμανση για το Δέρμα STEL = Βραχυπρόθεσμα Όρια Έκθεσης TRA = Στοχοθετημένη Αξιολόγηση Κινδύνου TSCA = Αμερικάνικο Νομοσχέδιο για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών TWA = Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή vpvb = πολύ Ανθεκτικό και πολύ Βιοσυσσωρεύσιμο Διανομή φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός έκδοσης του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού Ημερομηνία έναρξης ισχύος του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας : Όλοι όσοι ενδέχεται να χειριστούν το προϊόν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτού του εγγράφου. : 1.1 : /17

17 υλικού Αναθεωρήσεις του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού Μετατροπή του Φυλλαδίου δεδομένων : Μία κάθετη γραμμή (Ι) στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύει τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση : Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 453/2010 ασφαλείας υλικού Σημείωση : Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εμπειρία μας και επιδιώκεται η Περιγραφή του προϊόντος από θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δε μπορούν να εκληφθούν σαν εγγύηση καμμιάς επιμέρους ιδιότητας του προϊόν 17/17

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Έλαιο συµπιεστών. Κωδικός Προϊόντος : 001A0161 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Ostrea A.E. εταιρεία του οµίλου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Έλαιο ψυκτικών συστηµάτων. Κωδικός Προϊόντος : 001A9470 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Ostrea A.E. εταιρεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Δοχείο Μελάνης EPSON T6641 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 18/03/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Αριθμός ΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5968

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5968 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Κασέτα μελανιού EPSON T5968 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 23-Ιουν-2015 Έκδοση 1 Τμήμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αρ. SDS BIO-018-EU Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Black Mat ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BLACK MAT Κωδικός: 2.02.119 Intrastat Code: 3405.30.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υδατοδιαλυτό προϊόν που μαυρίζει το ελαστικό μετά το πλύσιμο. Ψεκάζετε αυτούσιο αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE Ημ/νία έκδοσης: 19/1/2015

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE Ημ/νία έκδοσης: 19/1/2015 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Ονομασία προϊόντος : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 Ημερομηνίααναθεώρησ ης: 22/06/2016 Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα