Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 17 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος: Βλέπε ονομασία της ουσίας ή του μείγματος. Τομέας χρήσης [SU]: SU21 - Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό = καταναλωτές) SU22 - Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες πάνω σ' αυτό. 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Mobis Parts Europe N.V., Bosstraat 52, B-3560 Lummen Reception: PT, ES Reception: BE, NL, FR, LU, CH, TR, IL Reception: DE, PL, CZ, SK, RO, AT, HU, MD, GR, HR, BA, RS, BG, AL, ME, SL, BY, UA, MK Customer Service: + 46 (0) DK, SE, NO, FI, LV, LT, EE Parts Helpdesk: + 44 (0) UK, IE, MT Reception: IT Ηλεκτρονική διεύθυνση του ειδήμωνος ατόμου: 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Υπηρεσίες πληροφόρησης επείγουσας ανάγκης / επίσημος συμβουλευτικός φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Στο τηλέφωνο: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της εταιρείας Ανατρέξτε στο τμήμα 1.3 ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) Ταξινόμηση σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων) Εύφλεκτο, R Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) Επισήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων)

2 Σελίδα 2 από 17 Σύμβολα: Δεν υπάρχει Ενδείξεις κινδύνου: --- Επιγραμματικά R: 10 Εύφλεκτο. Επιγραμματικά S: 2 Μακριά από παιδιά. 23 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. 35 Το υλικό και o περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Προσθετικά: μ.ε. 2.3 λλοι κίνδυνοι Το μείγμα δεν περιέχει καμία αααβ ουσία (αααβ = άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία) δηλ. δεν υπάγεται στο Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. Το μείγμα δεν περιέχει καμία ΑΒΤ ουσία (ΑΒΤ = ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία) δηλ. δεν υπάγεται στο Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1 Ουσία μ.ε. 3.2 Μείγμα αιθανόλη Αριθμός καταχώρισης (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Τομέας Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ Πολύ εύφλεκτο, F, R11 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Αιθυλενογλυκόλη Ουσία, για την οποία ισχύει μια οριακή τιμή έκθεσης της ΕΚ. Αριθμός καταχώρισης (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Τομέας 10-<25 Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) Επιβλαβές, Xn, R22 Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 προπαν-2-όλη Αριθμός καταχώρισης (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Τομέας 1-10

3 Σελίδα 3 από 17 Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) Πολύ εύφλεκτο, F, R11 Ερεθιστικό, Xi, R36 R67 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Για το κείμενο των φράσεων R/H και των συντομογραφιών ταξινόμησης (GHS/CLP) ανατρέξτε στο τμήμα 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Μην δίνετε ποτέ ένα λιπόθυμο άτομο κάτι στο στόμα! Εισπνοή Πάρτε το άτομο απο το επικίνδυνο περιβάλλον. Πάρτε το άτομο στον καθαρό αέρα και αναλόγως συμπτωμάτων συμβουλευτείτε τον γιατρό. Σε περίπτωση κώματος βάλτε το άτομο σε σταθερή πλευρική θέση και ζητήστε έναν ιατρό. Επαφή με το δέρμα Αφαιρείτε τον ακάθαρτο, εμποτισμένο ρουχισμό δίχως καθυστέρηση, πλένεστε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι και εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: συμβουλευθείτε γιατρό. Ακατάλληλο μέσο καθαρισμού: Μέσο διάλυσης Διαλυτικό μέσο Επαφη με τα μάτια Βγάλτε τους φακούς επαφής. Πλύντε το εξονυχιστικά με άφθονο νερό για πολλά λεπτά της ώρας και αν χρειαστεί, καλέστε γιατρό. Κατάποση Ξεπλένετε το στόμα με άφθονο νερό. Δώστε του να πιεί πολύ νερό, ζητείστε αμέσως γιατρό. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Ανάλογα την περίπτωση αναφέρονται συμπτώματα και επιδράσεις με εκ των υστέρων εμφάνιση στην Παράγραφο 11 ή ανάλογα με τον τρόπο απορρόφησης στην Παράγραφο 4.1. Σε περίπτωση εισπνοής τμημάτων διαλυτικών μέσων άνω της οριακής τιμής αέρος: Κεφαλαλγίες (πονοκέφαλος) Ζόλη Κατάποση: Ναυτία Εμετός Επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα Διαταραχές συντονισμού 4.3 νδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας μ.δ. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Ισχυρό ψέκασμα νερού/αφρός ανεπηρέαστος αλκοόλης/διοξείδιο/ξηρό πυροσβεστικό υλικό Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Εκτοξευόμενο νερό αυλού 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε πυρκαγιά μπορεί να σχηματίσουν:

4 Σελίδα 4 από 17 Οξείδια του άνθρακα Δηλητηριώδη αέρια Μείγματα ατμών/αέρος με ικανότητα έκρηξης 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς. Αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητη αεροκυκλώματος. Αναλόγως έκτασης της πυρκαγιάς Ενδεχ. πλήρης προστασία Δοχεία που υπόκεινται σε κίνδυνο να δροσίζονται με νερό. Διάθεση του μολυσμένου νερού κατάσβεσης ανάλογα με τις τοπικές προδιαγραφές. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Διατηρείτε μακριά το μη αναγκαίο προσωπικό. Να εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό. Απομακρύντε τις πηγές ανάφλεξης, μη καπνίζετε. Αποφεύγετε τυχόν επαφή στα μάτια και στο δέρμα. Ενδεχ. να έχετε υπόψη τον κίνδυνο γλιστρήματος. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αν διαφύγουν μεγάλες ποσότητες, απομονώστε το με περιφράγματα. Αποκαταστήστε τη στεγανότητα, εφόσον δεν ενέχει κίνδυνος. Εμποδίστε το να διεισδύσει σε επιφανειακά ή υπεδάφια νερά ή και στο έδαφος. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. Αν διοχετευθεί στους υπονόμους λόγω ατυχήματος, ειδοποιείστε τις αρμόδιες Αρχές. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Να μαζευτεί με πηκτικά υγρών (π.χ. πηκτικό γενικής χρήσης, άμμο, τριμμένη αφρόπετρα, ροκανίδια) και να αποκομιστεί οικολογικά κατα τα αναγραφόμενα στο 13. Ξεπλύντε την υπόλοιπη ποσότητα με άφθονο νερό. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για μέσα ατομικής προστασίας ανατρέξτε στο τμήμα 8 και για υποδείξεις σχετικά με την απόρριψη ανατρέξτε στο τμήμα 13. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση Εκτός των πληροφοριών που παρέχονται στο τμήμα αυτό, διατίθενται επίσης σχετικές πληροφορίες στο τμήμα 8 και Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Γενικές συστάσεις Να εξασφαλίζετε καλό αερισμό. Να απαφεύγεται η εισπνοή των ατμών. Απομακρύντε τις πηγές ανάφλεξης - Μη καπνίζετε. Να λεφθούν εωδεχομένως αντίμετρα για ηλεκτροστατική φόρτιση. Αποφεύγετε τυχόν επαφή στα μάτια και στο δέρμα. Φαγητό, πιόματα, κάπνισμα και τοποθέτηση τροφών στο χώρο εργασίας απαγορεύονται Προσέχετε τις υποδείξεις στην ετικέτα καθώς και στις οδηγίες χρήσεως. Χρησιμοποιείτε μεθόδους εργασίας σύμφωνα με την οδηγία χρήσης Υποδείξεις γενικών μέτρων υγιεινής στο χώρο εργασίας. Κατα την χρήση χημικών ουσιών να τηρείτε τα γενικά μέτρα υγιεινής και υγείας. Πλένετε τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος εργασίας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και μέσα προστασίας πριν από την είσοδο σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν φαγώσιμα. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Φυλάξτε το μακρυά από τρίτους. Το προϊόν να αποθηκεύεται μόνο στις πρωτογενείς συσκευασίες και σφραγισμένο.

5 Σελίδα 5 από 17 Το προϊόν να μην αποθηκεύεται σε διαδρόμους και κλιμακοστάσια. Να μην αποθηκεύεται μαζί με εμπρηστικά ή αυτοαναφλεγόμενα υλικά. Προσέξτε τους ειδικούς όρους αποθήκευσης (στη Γερμανία π.χ. σύμφωνα με το διάταγμα περί ασφάλεια λειτουργίας "Betriebssicherheitsverordnung"). Να προφυλάγεται απο ηλιακή ακτινοβολία και επιδράσεις θερμότητας. Να αποθηκεύεται σε αεριζόμενο μέρος. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες πάνω σ' αυτό. 8.1 Παράμετροι ελέγχου ΤΜΗΜΑ 8: λεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Χημική ονομασία αιθανόλη % Τομέας:40-60 ΟΤ : 1000 ppm (1900 mg/m3) ΑΟΤ : ΒΟΤ: --- ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: --- % Τομέας:10- Χημική ονομασία Αιθυλενογλυκόλη <25 ΟΤ : 50 ppm (125 mg/m3) (ατμοί, ΟΤ ), 20 ΑΟΤ : 50 ppm (125 mg/m3) (ατμοί, ΑΟΤ ), ppm (52 mg/m3) (ΕΕ) ppm (104 mg/m3) (ΕΕ) ΒΟΤ: --- ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: --- Χημική ονομασία προπαν-2-όλη % Τομέας:1-10 ΟΤ : 400 ppm (980 mg/m3) ΑΟΤ : 500 ppm (1225 mg/m3) --- ΒΟΤ: 40 mg/l (acιtone, U, d) (ACGIH-BEI) ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: --- ΟΤ = Οριακή Τιμή κθεσης. // I = εισπνεύσιμο κλάσμα, R = αναπνεύσιμο κλάσμα, V = εισπνεύσιμο κλάσμα και ατμός (ACGIH, Η.Π.Α.) ΑΟΤ = Ανώτατη Οριακή Τιμή κθεσης ΒΟΤ = Βιολογική Οριακή Τιμή. Υλικό εξέτασης: B = Aίμα, Hb = Αιμογλοβίνη, E = Ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθρά αιμοσφαίρια), P = Πλάσμα, S = Ορός, U = Ούρα, EA = τελευταίος αέρας εκπνοής (end-exhaled air). Χρονικό διάστημα λήψης δείγματος: a = δίχως περιορισμό / όχι κρίσιμο, b = μετά από τη λήξη της βάρδιας, c = μετά από μια εργασιακή εβδομάδα, d = μετά από τη λήξη βάρδιας μιας εργασιακής εβδομάδας, e = προτού από την τελευταία βάρδια μιας εργασιακής εβδομάδας, f = κατά τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας, g = πριν από βάρδια. (ACGIH-BEI, Η.Π.Α.) Συμείωση - Δ = δέρμα. ** = Ο οριακός συντελεστής γι' αυτή την ουσία ακυρώθηκε μέσω της TRGS 900 (Γερμανία), από τον Ιανουάριο του 2006, με στόχο την επανεξέταση. αιθανόλη Πεδίο εφαρμογής Τρόπος έκθεσης / Περιβάλλον Επίπτωση για την υγεία Εργάτης / Εργαζόμενος νθρωπος - εισπνοή Βραχυχρόνια, τοπικές επιπτώσεις Εργάτης / Εργαζόμενος νθρωπος - εισπνοή Μακροχρόνια, συστημικές επιπτώσεις Εργάτης / Εργαζόμενος νθρωπος - δερματικά Μακροχρόνια, συστημικές επιπτώσεις Καταναλωτικό νθρωπος - εισπνοή Βραχυχρόνια, τοπικές επιπτώσεις Καταναλωτικό νθρωπος - δερματικά Βραχυχρόνια, τοπικές επιπτώσεις Καταναλωτικό νθρωπος - εισπνοή Μακροχρόνια, συστημικές επιπτώσεις Περιγραφέ Τιμή Μονάδα Παρατήρη ας ση DNEL 1900 mg/m3 DNEL 950 mg/m3 DNEL 343 mg/kg bw/d DNEL 950 mg/m3 DNEL 950 mg/m3 DNEL 114 mg/m3

6 Σελίδα 6 από 17 Καταναλωτικό νθρωπος - στοματικά Μακροχρόνια, συστημικές επιπτώσεις Καταναλωτικό νθρωπος - δερματικά Μακροχρόνια, συστημικές επιπτώσεις DNEL 87 mg/kg DNEL 206 mg/kg bw/d Περιβάλλον - γλυκό νερό PNEC 0,96 mg/l Περιβάλλον - θαλασσινό PNEC 0,79 mg/l νερό Περιβάλλον - νερό, σποραδική (περιοδική) απελευθέρωση PNEC 2,75 mg/l Περιβάλλον - εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων PNEC 580 mg/l Περιβάλλον - ίζημα, γλυκό νερό PNEC 3,6 mg/kg dry weight Περιβάλλον - έδαφος PNEC 0,63 mg/kg dry weight Περιβάλλον - στοματικά (ζωοτροφή) PNEC 0,72 mg/kg feed Περιβάλλον - ίζημα, θαλασσινό νερό PNEC 2,9 mg/kg dry weight Αιθυλενογλυκόλη Πεδίο εφαρμογής Τρόπος έκθεσης / Περιβάλλον Επίπτωση για την υγεία Περιγραφέ ας Εργάτης / Εργαζόμενος νθρωπος - εισπνοή DNEL 35 mg/m3 Εργάτης / Εργαζόμενος νθρωπος - δερματικά DNEL 106 mg/kg Καταναλωτικό νθρωπος - εισπνοή DNEL 7 mg/m3 Περιβάλλον - γλυκό νερό PNEC 10 mg/l Περιβάλλον - θαλασσινό νερό Περιβάλλον - σποραδική (περιοδική) απελευθέρωση Περιβάλλον - εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τιμή Μονάδα Παρατήρη ση PNEC 1 mg/l PNEC 10 mg/l PNEC 199,5 mg/l Περιβάλλον - ίζημα, γλυκό PNEC 20,9 mg/kg νερό Περιβάλλον - έδαφος PNEC 1,53 mg/kg προπαν-2-όλη Πεδίο εφαρμογής Τρόπος έκθεσης / Περιβάλλον Επίπτωση για την υγεία Περιγραφέ ας Τιμή Μονάδα Παρατήρη ση Εργάτης / Εργαζόμενος νθρωπος - δερματικά Μακροχρόνια DNEL 888 mg/kg (1 d) Εργάτης / Εργαζόμενος νθρωπος - εισπνοή Μακροχρόνια DNEL 500 mg/m3 Καταναλωτικό νθρωπος - δερματικά Μακροχρόνια DNEL 319 mg/kg (1 d) Καταναλωτικό νθρωπος - εισπνοή Μακροχρόνια DNEL 89 mg/m3 Καταναλωτικό νθρωπος - στοματικά Μακροχρόνια DNEL 26 mg/kg (1 d) Περιβάλλον - γλυκό νερό PNEC 140,9 mg/l

7 Σελίδα 7 από λεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Περιβάλλον - θαλασσινό PNEC 140,9 mg/l νερό Περιβάλλον - ίζημα, γλυκό PNEC 552 mg/kg νερό Περιβάλλον - ίζημα, PNEC 552 mg/kg θαλασσινό νερό Περιβάλλον - έδαφος PNEC 28 mg/kg Προσέχετε να υπάρχει καλός αερισμός. Μπορεί να γίνει με απορρόφηση επί τόπου ή με γενικό εξαερισμό. Αν αυτά τα μέτρα δεν αρκούν για να μείνει η συγκέντρωση κάτω από τις τιμές AGW (μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση), πρέπει να φοράτε μια κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Ισχύει μόνο εάν αναφέρονται οριακές τιμές έκθεση Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Κατα την χρήση χημικών ουσιών να τηρείτε τα γενικά μέτρα υγιεινής και υγείας. Πλένετε τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος εργασίας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και μέσα προστασίας πριν από την είσοδο σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν φαγώσιμα. Προστασία των ματιών: Γυαλιά προστασίας των ματιών εφαρμοστά με πλευρικές ασπίδες (EN 166). Προστασία του δέρματος - Προστασία των χεριών: Προφυλακτικά γάντια αντοχής σε χημικές ουσίες (EN 374). Ενδεχομένως Προστατευτικά γάντια από βουτύλιο (EN 374) Προφυλακτικά γάντια απο Neopren (EN 374). Προφυλακτικά γάντια απο νιτρύλιο (EN 374) Συνιστάται κρέμα προστασίας των χεριών. Προστασία του δέρματος - λλα μέτρα: Προστατευτική στολή εργασίας (π.χ. προστατευτικά παπούτσια EN ISO 20345, προστατευτικά ρούχα, μακρυμάνικος) Προστασία των ματιών/του προσώπου: Σε υπέρβαση των ορίων ΟΤ ή AΟΤ. Φίλτρο A P2 (EN 14387), χαρακτηριστικό χρώμα καφέ, λευκό Προσέχετε τους περιορισμούς για την επιτρεπτή διάρκεια χρησιμοποίησης αναπνευστικών συσκευών. Θερμικοί κίνδυνοι: Δεν ευστοχεί Συμπληρωματικές πληροφορίες για την προστασία χεριών - Δεν έγιναν δοκιμές. Η επιλογή των μειγμάτων έγινε με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις και τις πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά. Στα υφάσματα η επιλογή έγινε με βάση των πληροφοριών των κατασκευαστών γαντιών. Κατά την επιλογή του υλικού για τα γάντια πρέπει να προσέξετε τη διάρκεια μέχρι τη διάτρηση, τη βαθμιαία διαπερατότητα και την υποβάθμιση. Η επιλογή κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Στην περίπτωση των μειγμάτων, η ανθεκτικότητα των υλικών των γαντιών δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ελέγχεται πριν από τη χρήση. Για την ακριβή διάρκεια μέχρι τη διάτρηση του υλικού γαντιών μπορείτε να ενημερωθείτε στον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών, πρέπει να προσέξετε αυτή τη διάρκεια.

8 Σελίδα 8 από λεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες πάνω σ' αυτό. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση: Υγρό Χρώμα: Μπλε Οσμή: Χαρακτηριστικό ¼ριο οσμής: Παράμετρος ph ποσοστού: Χωρίς σημασία. Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως: Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης: Σημείο ανάφλεξης: 24 C Ταχύτητα εξάτμισης: Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Χαμηλότερο εκρηκτικό όριο: Ανώτερο εκρηκτικό όριο: Πίεση ατμών: Πυκνότητα ατμών (αέρας = 1): Πυκνότητα: 0,91 g/ml Πυκνότητα χοής: Διαλυτότητα (διαλυτότητες): Υδατοδιαλυτότητα: Μείξιμο Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό): Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Ιξώδες: Εκρηκτικές ιδιότητες: Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνα εκρηκτικό. Ενδεχόμενο δημιουργίας επικίνδυνα εκρηκτικών/εύκολα εναύσιμων μιγμάτων ατμού/αέρος. Οξειδωτικές ιδιότητες: ¼χι 9.2 λλες πληροφορίες Αναμειξιμότητα: λιποδιαλυτότητα / διαλυτικά: Αγωγιμότητα: Επιφανειακή τάση: Περιεκτικότητα σε μέσα διάλυσης: 10.1 Δραστικότητα Το προϊόν δεν είναι δοκιμασμένο Χημική σταθερότητα Σταθερό με κατάλληλη αποθήκευση και εφαρμογή Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Επικίνδυνες αντιδράσεις δεν έχουν βρεθεί Συνθήκες προς αποφυγήν Ανατρέξτε, επίσης, στο τμήμα 7. Πύρωση, ακάλυπτες φλόγες, πηγές ανάφλεξης 10.5 Μη συμβατά υλικά Ανατρέξτε, επίσης, στο τμήμα 7. Αποφεύγετε την επαφή με ισχυρά οξειδωτικά. ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

9 Σελίδα 9 από Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Ανατρέξτε, επίσης, στο τμήμα 5.2. Χωρίς αποσύνθεση σε περίπτωση κατάλληλης χρήσης. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις για την υγεία, ανατρέξτε στην Ενότητα 2.1 (ταξινόμηση). Συμπυκνωμένο αντιπαγωτικό παρμπρίζ -60 C Τοξικότητα/επίπτωση Καταλη Παράμετρ Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος δοκιμών Σημείωση κτικό σημείο ος Οξεία τοξικότητα, στοματικά: Οξεία τοξικότητα, δερμοεστιακά: Οξεία τοξικότητα, αναπνευστικά: Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών: Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Καρκινογένεση: Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση (STOT-SE): Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση (STOT-RE): Τοξικότητα αναρρόφησης: Ερεθιστική επίδραση αναπνευστικές οδοί: Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης: Συμπτώματα: λλες πληροφορίες: αιθανόλη Τοξικότητα/επίπτωση Καταλη κτικό σημείο Παράμετρ ος Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος δοκιμών Σημείωση Οξεία τοξικότητα, στοματικά: LD mg/kg Αρουραίος OECD 401 (Acute Oral Toxicity) Οξεία τοξικότητα, δερμοεστιακά: LD50 >2000 mg/kg Κουνέλι OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) Οξεία τοξικότητα, αναπνευστικά: LC mg/l/4h Αρουραίος OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) Ταξινόμηση κατα την μέθοδο υπολογισμού.

10 Σελίδα 10 από 17 Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών: Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Κουνέλι Κουνέλι Ποντίκι Salmonella typhimurium Ποντίκι OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Καρκινογένεση: NOAEL >3000 mg/kg Αρουραίος OECD 451 (Carcinogenicity Studies) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση (STOT-RE): Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση (STOT-RE): NOAEL 5200 mg/kg bw/d Αρουραίος NOAL >20 mg/l Αρουραίος OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) NOAEL 1730 mg/kg/d Αρουραίος OECD 408 (Repeated Dose 90- Day Oral Toxicity Study in Rodents) Δεν είναι ερεθιστικό Ελαφρά ερεθιστικό Δεν ευαισθητοποιεί 24 mon Αρσενικό Θηλυκό Τοξικότητα αναρρόφησης: νθρωπος Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια τέτοια επίδραση. Συμπτώματα: Δύσπνοια, Ζόλη, Λιποθυμία, Πτώση πίεσης του αίματος, Εμετός, Βήχας, Κεφαλαλγίες (πονοκέφαλος), Μέθη, Υπνηλία, Ερεθισμός του βλεννογόνου, Ζόλη, Ναυτία Τερατογένεση:

11 Σελίδα 11 από 17 Εμπειρία σε ανθρώπους: Υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί τον εμβρυϊκό αλκοολισμό (μειωμένο βάρος στη γέννηση, φυσικές και πνευματικές διαταραχές)., Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό το σύνδρομο προκαλείται επίσης και μέσω δερμοεστιακής ή αναπνευστικής αφομοίωσης. Αιθυλενογλυκόλη Τοξικότητα/επίπτωση Καταλη κτικό σημείο Παράμετρ ος Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος δοκιμών Σημείωση Οξεία τοξικότητα, στοματικά: LD50 >2000 mg/kg Αρουραίος IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) Με αυτό δεν συμφωνεί η ταξινόμηση της ΕΕ. Οξεία τοξικότητα, LD mg/kg Κουνέλι δερμοεστιακά: Διάβρωση και ερεθισμός του Κουνέλι Δεν είναι ερεθιστικό δέρματος: Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός Κουνέλι Ελαφρά ερεθιστικό των ματιών: Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: νθρωπος (Patch-Test) Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Συμπτώματα: προπαν-2-όλη Τοξικότητα/επίπτωση Καταλη κτικό σημείο Παράμετρ ος OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος δοκιμών Σημείωση Αταξία, Αναπνευστικές διαταραχές, Λιποθυμία, Σπασμοί, Κούραση Οξεία τοξικότητα, στοματικά: LD mg/kg Αρουραίος Οξεία τοξικότητα, LD mg/kg Κουνέλι δερμοεστιακά: Οξεία τοξικότητα, LC50 30 mg/l/4h Αρουραίος αναπνευστικά: Διάβρωση και ερεθισμός του Κουνέλι Δεν είναι ερεθιστικό δέρματος: Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών: Κουνέλι Eye Irrit. 2

12 Σελίδα 12 από 17 Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: Καρκινογένεση: Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Συμπτώματα: Ινδικό χοιρίδιο OECD 406 (Skin Sensitisation) Δεν ευαισθητοποιεί Αναπνευστικές διαταραχές, Λιποθυμία, Εμετός, Κεφαλαλγίες (πονοκέφαλος), Κούραση, Ζόλη, Ναυτία ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανατρέξτε στην Ενότητα 2.1 (ταξινόμηση). Συμπυκνωμένο αντιπαγωτικό παρμπρίζ -60 C Τοξικότητα/επίπτωση Καταληκτι Χρόνο Παράμ Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος Σημείωση κό σημείο ς ετρος δοκιμών Τοξικότητα σε ψάρια: Τοξικότητα σε δάφνιες: Τοξικότητα σε φύκια: Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Κινητικότητα στο έδαφος: Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ: λλες αρνητικές επιπτώσεις: αιθανόλη Τοξικότητα/επίπτωση Καταληκτι κό σημείο Χρόνο ς Παράμ ετρος Τοξικότητα σε ψάρια: LC50 96h mg/l (Oncorhynchus mykiss) Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος δοκιμών Τοξικότητα σε δάφνιες: LC50 48h mg/l (Daphnia magna) Τοξικότητα σε φύκια: EC50 48h mg/l (Selenastrum capricornutum) Τοξικότητα σε φύκια: EC50 72h 275 mg/l (Chlorella vulgaris) Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 97 % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) Σημείωση

13 Σελίδα 13 από 17 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Log Pow -0,32 Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση (LogPow < 1). BCF 0,66 - Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: 3,2 Κινητικότητα στο H (Henry) 0,0001 έδαφος: 38 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ: λλες πληροφορίες: BOD5 1 g/g λλες πληροφορίες: COD 1,9 g/g Υδατοδιαλυτότητα: Αιθυλενογλυκόλη Τοξικότητα/επίπτωση Καταληκτι κό σημείο Χρόνο ς Παράμ ετρος Τοξικότητα σε ψάρια: LC50 96h > Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος δοκιμών mg/l (Pimephales IUCLID Chem. promelas) Data Sheet (ESIS) mg/l (Daphnia magna) Χωρίς ΑΒΤ ουσίες, Χωρίς αααβ ουσίες Μείξιμο Σημείωση Τοξικότητα σε δάφνιες: EC50 48h > Τοξικότητα σε φύκια: EC50 96h mg/l (Pseudokirchneri 7500 ella subcapitata) Τοξικότητα σε φύκια: IC5 7d > mg/l (Scenedesmus quadricauda) Ανθεκτικότητα και 14d 83 - % OECD 301 C ικανότητα 96 (Ready αποικοδόμησης: Biodegradability - Modified MITI Test (I)) Δυνατότητα Log Pow -1,36 Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευσης: Τοξικότητα σε EC50 16h >1000 mg/l (Pseudomonas βακτήρια: 0 putida) IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) λλες πληροφορίες: COD 1,19 g/g IUCLID λλες πληροφορίες: ThOD 1,29 g/g IUCLID λλες πληροφορίες: BOD5 0,78 g/g IUCLID προπαν-2-όλη Τοξικότητα/επίπτωση Καταληκτι Χρόνο Παράμ Μονάδα Οργανισμός Μέθοδος Σημείωση κό σημείο ς ετρος δοκιμών Τοξικότητα σε ψάρια: LC50 96h 9640 mg/l (Pimephales promelas) Τοξικότητα σε δάφνιες: EC50 48h mg/l (Daphnia magna) Βιβλιογραφικά στοιχεία Τοξικότητα σε φύκια: EC50 72h >1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: 21d 95 % OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)

14 Σελίδα 14 από 17 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Log Pow 0,05 OECD 107 (Partition Coefficient (noctanol/water) - Shake Flask Method) Koc 1,1 Εκτίμηση ειδικών Κινητικότητα στο έδαφος: Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ: Τοξικότητα σε βακτήρια: Τοξικότητα σε βακτήρια: λλες πληροφορίες: BOD5 49 % λλες πληροφορίες: ThOD 2,4 g/g EC50 >1000 mg/l (activated sludge) EC10 18h 5175 mg/l (Pseudomonas putida) DIN T.8 Χωρίς ΑΒΤ ουσίες, Χωρίς αααβ ουσίες λλες πληροφορίες: COD 96 % Βιβλιογραφικά στοιχεία Υδατοδιαλυτότητα: Διαλυτό ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Για την ουσία/μείγμα/υπολειπόμενη ποσότητα Κωδικός απορρίματος - Ευρωπαϊκή νωση.: Οι αναφερόμενοι κώδικες αποβλήτων είναι συστάσεις με βάση την πιθανή χρησιμοποίηση του προϊόντος. Λόγω της συγκεκριμένης χρησιμοποίησης και των συνθηκών διάθεσης αποβλήτων στο χειριστή υπάρχει ενδεχομένως και η κατάταξη σε άλλους κώδικες αποβλήτων. (2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ) υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά Σύσταση: Να τηρούνται οι προδιαγραφές των αρμοδίων τοπικών αρχών Δώστε το προϊόν στην ανακύκλωση. Για παράδειγμα, κατάλληλη μονάδα κατάκαυσης. Για παράδειγμα, σε κατάλληλη χωματερή αχρήστων. Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας Να τηρούνται οι προδιαγραφές των αρμοδίων τοπικών αρχών Αδειάστε το δοχείο απόλυτα. Συσκευασίες που δεν έχουν μολυνθεί μπορούν να φυλαχτούν και για περαιτέρω χρήση. Συσκευασίες που δεν μπορούν να καθαριστούν πρέπει να μεταχειρίζονται όπως η ουσία. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Γενικές πληροφορίες Αριθμός ΟΗΕ: 1993 Οδική / σιδηροδρ. μεταφορά (ADR/RID) Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) (SPECIAL PROVISION 640E) Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3 Ομάδα συσκευασίας: III Κωδικός ταξινόμησης: F1 LQ (ADR 2011): 5 L LQ (ADR 2009): 7 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν ευστοχεί

15 Σελίδα 15 από 17 Tunnel restriction code: Μεταφορά με πλοία θαλάσσης (Κώδικα IMDG) Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3 Ομάδα συσκευασίας: III EmS: F-E, S-E Θαλάσσιος ρύπος (Marine Pollutant): μ.ε. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν ευστοχεί Μεταφορά με αεροπλάνα (IATA) Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Flammable liquid, n.o.s (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3 Ομάδα συσκευασίας: III Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν ευστοχεί Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Ασχολούμενα με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων άτομα πρέπει να έχουν κατατοπιστεί. Οι κανονισμοί ασφαλείας να λαμβάνονται υπόψη απ' όλα τα άτομα που συμμετέχουν στη μεταφορά. Να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα προς αποτροπή ατυχημάτων. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Τα φορτία δεν προορίζονται για μεταφορά χύδην, αλλά ως εμπορεύματα τμηματικών αποστολών, συνεπώς δεν χρειάζεται. Στο παρόν δεν λαμβάνονται υπόψη διακανονισμοί μικροποσοτήτων. Κωδικός κινδύνων και συσκευασίας γνωστοποιείται σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο. D/E ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Ταξινόμηση και επισήμανση βλέπε σημείο 2. Να προσέχετε τους περιορισμούς: Ναί Δώστε προσοχή στους κανονισμούς τής κοινωνικής ασφάλισης/επαγγελματικής ιατρικής για την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων. Προσέχετε το Νόμο για την προστασία ανηλίκων στην εργασία (Γερμανική διάταξη). VOC (1999/13/EC): ~ 58% w/w 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν προβλέπεται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για μίγματα. ΤΜΗΜΑ 16: λλες πληροφορίες Οι παρούσες πληροφορίες αναφέρονται σε σχέση με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσής του στον αποδέκτη. Επεξεργασμένα τμήματα: μ.ε. Οι ακόλουθες προτάσεις παρουσιάζουν ολογράφως τις δηλώσεις επικινδυνότητας / φράσεις κινδύνου (R- / H-φράσεις (GHS/CLP)) των δραστικών ουσιών (κατονομασμένες στο σημ. 3). 10 Εύφλεκτο. 11 Πολύ εύφλεκτο. 22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 36 Ερεθίζει τα μάτια. 67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

16 Σελίδα 16 από 17 Flam. Liq.-Εύφλεκτο υγρό Eye Irrit.-Οφθαλμική ερεθισμός Acute Tox.-Οξεία τοξικότητα - Από του στόματος STOT RE-Ειδική τοξικότητα στα όργανα - στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση STOT SE-Ειδική τοξικότητα στα όργανα - στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση - Ναρκωτική επίδραση Συντομογραφίες και ακρωνύμια που είναι πιθανό να παρουσιαστούν στο παρόν έγγραφο: δεν υπάρχουν πληροφορίες ΕΕ Ευρωπαϊκή νωση αααβ (vpvb) άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρευτική (= vpvb = very persistent and very bioaccumulative) ΑΒΤ (PBT) ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία (PBT = persistent, bioaccumulative and toxic) AC Article Categories (= Κατηγορίες αντικειμένου) ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΟΧ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ΒΟΤ Βιολογική Οριακή Τιμή AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Προσροφήσιμες οργανικές αλογονούχες ενώσεις) ATE Acute Toxicity Estimate (= H εκτίμηση της οξείας τοξικότητας) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) BAM Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (ομοσπονδιακό ίδρυμα έρευνας και ελέγχου υλικών, Γερμανία) BAuA Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Γερμανία) BCF Bioconcentration factor (= συντελεστής βιοσυγκέντρωσης - ΣΒΣ) BHT Butylhydroxytoluol (= Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο) BOD Biochemical oxygen demand (= Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight CAS Chemical Abstracts Service CESIO Comite Europeen des Agents de Surface et de leurs Intermediaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (καρκινογόνη/μεταλλαξιγόνη/τοξική για την αναπαραγωγή) COD Chemical oxygen demand (= Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level (= παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις) DOC Dissolved organic carbon (= Διαλελυμένος οργανικός άνθρακας) DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight π.χ. παραδείγματος χάριν περ. περίπου ECHA European Chemicals Agency (= Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances κτλ. (κ.λπ., κλπ.) και τα λοιπά EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories (= Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον) Κώδικα IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) Fax. Τέλεφαξ GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών) GWP Global warming potential (= Δυναμικό θερμοκηπίου)

17 Σελίδα 17 από 17 HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential μ.δ. μη δοκιμασμένο μ.ε. μη εφαρμόσιμο IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association (= Διεθνής νωση Αερομεταφορών) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) ΟΤ, ΑΟΤ ΟΤ = Οριακή Τιμή κθεσης, ΑΟΤ = Ανώτατη Οριακή Τιμή κθεσης IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database LQ Limited Quantities NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) σημ. σημείωση ODP Ozone Depletion Potential (= Δυναμικό μείωσης του στρώματος του όζοντος) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες) PC Chemical product category (= Κατηγορία χημικού προϊόντος) PE πολυαιθυλένιο PNEC Predicted No Effect Concentration (= προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις) PROC Process category (= Κατηγορία διαδικασίας) REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature SU Sector of use (= Τομέας χρήσης) SVHC Substances of Very High Concern (= ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία) ThOD Theoretical oxygen demand (= Θεωρητικώς απαιτούμενο οξυγόνο) TOC Total organic carbon (= Ολικός οργανικός άνθρακας) VbF Verordnung ueber brennbare Fluessigkeiten (= Διάταγμα περι καύσιμων υλών (Αυστρία)) VOC Volatile organic compounds (= πτητικές οργανικές συνθέσεις) wwt wet weight Οι παρούσες πληροφορίες αποσκοπούν στην περιγραφή του προϊόντος σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν και δεν χρησιμεύουν στο να βεβαιώσουν ορισμένες ιδιότητες του προϊόντος, βασίζονται δε στην σημερινή κατάσταση των γνώσεών μας. Τυχόν ανάληψη ευθύνης αποκλείεται.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος EVAPOFRESH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1430 (40 g σκόνη κιτρινωπός) Aριθµός CAS: 60676-86-0 Αριθµός ΕC: 262-373-8 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 7782-42-5 Αριθμός ΕC: 231-955-3 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 7 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9426-10 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 Εκδόθηκε: 3 Ιανουαρίου 2000 Εμπορική ονομασία: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Αναθεωρήθηκε: 2 Φεβρουάριος 2015 Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης: 10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

NORDIA S.A. 364. Kifisias Av.

NORDIA S.A. 364. Kifisias Av. ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Ελαστικό και εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα δυο συστατικών (συστατικό Β Υγρό ακρυλικό διάλυμα)

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 12.08.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 2.1 el Αντικαθιστά την έκδοσή του: 04.05.2015 Εκδοχή: 2.0 ημερομηνία σύνταξης: 04.05.2015 Αναθεώρηση: 25.08.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A3744 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179507 Αναθεώρηση: 22.08.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 290 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: DISCO VEG Hazera Blue L-110 Αριθμός προϊόντος: L-110IE

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθ. EK: FINOPLUMB Μεμβράνη μόλυβδου 30037 7439-92-1 231-100-4 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010 Σελίδα 1/6 1. Ταυτότητα της ουσίας / μίγματος και της εταιρίας - Ταυτότητα προϊόντος - - Κωδικός/Έκδοση ΔΔΑ: 01/11 - Χρήση της ουσίας/σκευάσματος: Τρωκτικοκτόνο - Λεπτομέρειες του προμηθευτή του δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός "REACH"), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός REACH), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 67-64-1 Αριθμός ΕC: 200-662-2 Αριθμός ευρετηρίου: 606-001-00-8 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 127-18-4 Αριθμός ΕC: 204-825-9 Αριθμός ευρετηρίου: 602-028-00-4 Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 701979 100003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 350 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα