Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»"

Transcript

1 Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ MΔΟΓΔΙΑΚΗ - ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

2 Αινγήζην θξέαο Α.ΣΡΟΦΙΜΟΓΔΝΔΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ Οη δηαηξνθηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θιόληζαλ ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ ζηα ηξόθηκα πνπ θαηαλαιώλνπλ: Νόζνο ησλ ηξειώλ αγειάδσλ. Γηνμίλεο ζηα πνπιεξηθά. Ηιηέιαην κε παξαθηλέιαην. Ραδηελεξγά ηξόθηκα.

3 Απεηιέο ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή Βαξέα Μέηαιια (Hg,Pb) Cr(VI). Μειακίλεο ζην γάια Τπνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ θαη αληηβηνηηθώλ. Τπνιείκαηα νξκνλώλ Νηηξηθά Ακίαληνο. Πόζηκν λεξό. Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο

4 Μεηαιιαγκέλα Γελεηηθό πιηθό από ππγνιακπίδα ζε θαιακπόθη ζθνξπηό ζε ληνκάηα άλζξσπν ζε πέζηξνθα ζθόξν ζε παηάηα ςάξη ζε θξάνπια. Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηκόιπλζε. πόξνη ζηείξνη (terminators).

5 Β.ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ Η αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο είρε ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηξόθηκα κε απμεκέλεο πνζόηεηεο ιίπνπο, αιαηηνύ θαη δάραξεο. Απνηέιεζκα ε παρπζαξθία, ν δηαβήηεο ηύπνπ ΙΙ, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, θαξθηλνγελέζεηο θιπ.

6 Σαρπθαγεία, πξόρεηξα θαγεηά Δπαλαρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα. Trans ιηπαξά νμέα. Πξόζζεηα. πκπιεξώκαηα δηαηξνθήο. Αλαςπθηηθά. Κισλνπνηεκέλα.

7 Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή Η UNESCO ζηηο 16/11/2010 ελέθξηλε ηελ Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή σο κέξνο ηεο Παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο. Οη ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ: Ιηαιίαηιέλην Μαθαξόληα Ιζπαλία όξηα Παέγηα Διιάδα Κνξώλε αιάηα Μαξόθν εθζανπέλ Σαηδίλ

8 Υξπζή Σξηινγία Παξά ηηο δηαηξνθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηηο πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ από ρώξα ζε ρώξα ηα πξντόληα πνπ δηακνξθώλνπλ γηνξηέο θαη θύθινπο θνηλσληθήο δσήο είλαη παξόκνηα: ειαηόιαδν, θξαζί θαη ζηηάξη είλαη ε ρξπζή ηξηινγία γηα όιε ηε Μεζόγεην.

9 Γηαηξνθηθόο Πνιηηηζκόο Πξνβνιή ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο σο παξάγνληα: πγείαο, επδσίαο θαη καθξνδσίαο γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ βηώζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαηαλαιώλσ ό,ηη παξάγσ Πεξηνξηζκνύ ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.

10 Πξνβνιή Διιεληθήο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ρνιεία, θνηλσληθνί θαη επηζηεκνληθνί θνξείο. Καηαλαισηηθέο Οξγαλώζεηο. Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Παλεπηζηήκηα λα ηεθκεξηώλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα Διιεληθήο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο. Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο.

11 Πξόγξακκα γηα ηελ δηάδνζε ηεο Μεζζεληαθήο Κνπδίλαο «ήκα Πνηόηεηαο Μεζζεληαθήο Κνπδίλαο» Αληηθείκελν Σν πξόγξακκα έρεη σο αληηθείκελν ηελ πηζηνπνίεζε εζηηαηνξίσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ είηε απηόλνκα είηε κέζα ζε μελνδνρεία αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξία ή ην κέγεζνο θαη πξνζθέξνπλ θαιή Μεζζεληαθή θνπδίλα γηα ηελ ρνξήγεζε «ήκα Πνηόηεηαο Μεζζεληαθήο Κνπδίλαο».

12 θνπόο θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη: ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνύ ραξαθηήξα ηεο Μεζζεληαθήο θνπδίλαο ζηε δηαηήξεζε ηνπ πγηεηλνύ ηεο ραξαθηήξα ζηελ αλάδεημε ηεο Μεζζεληαθήο θνπδίλαο ζε ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα θαη ζεκαληηθό πόξν γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ηόπνπ.

13 Τινπνίεζε Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δύν πξώησλ ζθνπώλ, ην πξόγξακκα δεκηνπξγεί κε ηελ ζπλεγαζία εηδηθώλ, κηα ζεηξά θαλόλσλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο εηδηθά εθπαηδεπκέλνη αμηνινγεηέο ζα πηζηνπνηνύλ ηα εζηηαηόξηα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηξίηνπ ζθνπνύ, ην πξόγξακκα ζα δηαθεκίδεη ηα πηζηνπνηεκέλα εζηηαηόξηα κε θάζε δπλαηό ηξόπν.

14 Οξγάλσζε Σν πξόγξακκα δηνηθείηαη από επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ: Σν Δπηκειεηήξην Μεζζελίαο (ύκβνπινο Γηαρείξηζεο). Λέζρε Αξρηκαγείξσλ Μεζζελίαο Έλσζε Δζηηαηόξσλ θαη πλαθώλ Δπαγγεικάησλ Έλσζε Ξελνδόρσλ Μεζζελίαο Έλσζε Σνπξηζηηθώλ Πξαθηόξσλ Μεζζελίαο.

15 Γηάξθεηα Πόξνη Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξία ρξόληα. Η δηνίθεζε ηνπ δηθηύνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην πνζό πνπ ζα θαηαβάινπλ ηα εζηηαηόξηα γηα λα πηζηνπνηεζνύλ, ην νπνίν νξίδεηαη ζηα 150. Η δηνίθεζε ζα επηδηώμεη λα αληιήζεη θαη άιινπο πόξνπο.

16 Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Έλα εζηηαηόξην πηζηνπνηείηαη σο εμήο: Τπνβνιή αίηεζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από ηνλ θαηάινγν ηνπ εζηηαηνξίνπ. Καηάζεζε πνζνύ 150. Αμηνιόγεζε εληόο κελόο. Δάλ είλαη αξλεηηθή νξίδεηαη δεύηεξε αμηνιόγεζε. Με ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ, έλα εζηηαηόξην απνθηά δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο.

17 Καλόλεο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Οη αμηνινγεηέο πηζηνπνηνύλ κε βάζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο πνπ ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε: Α. Τπνρξεσηηθνί Όξνη Β. Γεπζηηθή Γνθηκή Γ. Παξάκεηξνη

18 Τπνρξεσηηθνί Όξνη 1.Καζαξηόηεηα 2.Διαηόιαδν 3.Διιεληθή αιάηα 4.Σπξί 5.Σεγαλεηέο Παηάηεο 6.Καθέο 7.Κνπβέξ 8.Πξώηεο Ύιεο από ηελ πεξηνρή Β.Γεπζηηθή Γνθηκή

19 Παξάκεηξνη Σν εζηηαηόξην πνπ πιεξνί ηνπο ππνρξεσηηθνύο όξνπο θαη έρεη πεξάζεη ηε γεπζηηθή δνθηκή, ζηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη κε βάζε κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ. Δδεζκαηνιόγην: πξσηνηππία, κεηάθξαζε, εκθάληζε. Κξαζί: ζεξβίξηζκα, θύιαμε, ζεξκνθξαζίεο, θαηάινγνο θξαζηώλ. έξβηο: ζεξβηηόξνη Βηηξίλα, ρώξνο, αηζζεηηθή.

20 Γηάξθεηα θαη Απώιεηα ηνπ ήκαηνο Σν ζήκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ πηζηνπνίεζε κπνξεί λα αλαλεώλεηαη. Η επηηξνπή θαζνξίδεη θαη ηνπο όξνπο αθαίξεζεο ηνπ ζήκαηνο.

21 ΔΤΥΑΡΙΣΩ

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΓΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, Βηνιόγνο, Αλ. Τπ. Πνηόηεηαο Π.Δ.Γ.Τ. Α.Μ.Θ

ΜΑΝΓΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, Βηνιόγνο, Αλ. Τπ. Πνηόηεηαο Π.Δ.Γ.Τ. Α.Μ.Θ ΜΑΝΓΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, Βηνιόγνο, Αλ. Τπ. Πνηόηεηαο Π.Δ.Γ.Τ. Α.Μ.Θ Από ηνπο βαζηθόηεξνπο δηαηξνθηθνύο παξάγνληεο, αθνύ απνηειεί ην 75% ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. ηελ βξεθηθή ειηθία απνηειεί ην 90% ηνπ αλζξώπηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Παξνπζίαζεο

Πεξηερφκελα Παξνπζίαζεο Πεξηερφκελα Παξνπζίαζεο Γηαηί γαζηξνλνκία; Σθνπόο (θαιόο) θαη κεζνδνινγία (απιή) Γαζηξνλνκηθά πξντόληα ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά Αμηνιόγεζε γαζηξνλνκηθήο πξνζθνξάο Η γαζηξνλνκία ζην κάξθεηηλγθ ηνπ ειιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή)..

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή).. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Α/Α Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο 0 Ζκεξνκελία: ΔΡΔΤΝΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ/ΕΦΑΡΜ/008 Ανάλςζη θπεπηικών ζςζηαηικών ηων κςππιακών θαγηηών και η ψηθιακή ζύζεςξη ηων καηαναλωηών, επαγγελμαηιών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Σει. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί Θέκα: Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο Με κεγάιε επηηπρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΑΣ2 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΛΔΚΚΑ ΛΔΧΝΙΓΑ - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ. Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011 Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.Γξακκαηέα ΥΠΔΚΑ Βηνπνηθηιόηεηα θαη αγξνηηθή παξαγσγή Αγξνηηθή βηνπνηθηιόηεηα Αγξνηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ζ ΠΑΡΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σα πξόζθαηα ρξόληα ε Ηαηξηθή έρεη δώζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη πγείαο, θαη κάιηζηα ηόζε ώζηε νη ζύγρξνλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα