Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr"

Transcript

1 Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων Παλαγηώηεο Τζαλάθαο Πξόεδξνο ΔΓΔΤ AE 1

2 Γεληθή Πεξηγξαθή Η δηαδηθαζία ζα είλαη πιήξωο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζα πξνζθέξεη: Γηαθάλεηα ζηελ ελεκέξωζε ηωλ θνηηεηώλ γηα ηα πξνηεηλόκελα ζπγγξάκκαηα ζε θάζε κάζεκα ηνπ Οδεγνύ Σπνπδώλ Άκεζε επηινγή θαη παξαιαβή ηωλ ζπγγξακκάηωλ Σηαδηαθή ελζωκάηωζε ειεθηξνληθώλ βηβιίωλ Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο αλνηρηήο πξόζβαζεο Απνηειεζκαηηθνύο κεραληζκνύο γηα ηελ ηαρεία απνδεκίωζε ηωλ θαη γηα ηελ απνηξνπή θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο εθδνηώλ Απινπνίεζε ηωλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ από Ιδξύκαηα/Δθδόηεο/Υπ. Παηδείαο Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήηωλ κε εηδηθά επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα 2

3 Βαζηθνί Παξάγνληεο Διδάςκοντεσ Γραμματείεσ Τμημάτων Πανεπιςτημίων και ΤΕΙ Εκδοτικοί Οίκοι Σημεία Διανομήσ Φοιτητέσ Υπουργείο Παιδείασ 3

4 Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Γηάζεζεο Παλεπηζηεκηαθώλ Σπγγξακκάηωλ ύζηεκα Κνζηνιόγεζεο πγγξακκάησλ Κεληξηθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Βηβιηνζήθεο (ΚΓΒ) Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θζξεζθεπκάηωλ Δλεκέξσζε ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν γηα Παξαθνινύζεζε/ Απνδεκίσζε Δθδνηώλ Κεληξηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα πγγξακάησλ (ΚΠ) Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ (ΚΒΓ) Δθδνηηθνί Οίθνη E-Services Web Interfaces πζρέηηζε Μαζεκάησλ- πγγξακκάησλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γξακκαηεηώλ (ΠΓ) Φξήζηεο Γξακκαηείαο Παξνρή Κωδηθνύ Πξόζβαζεο Δγγξαθή ζε Μαζήκαηα Δλεκέξωζε γηα Σπγγξάκκαηα Δπηινγή Σπγγξακκάηωλ Δμακήλνπ Παξαιαβή PIN (SMS, ) Παξαιαβή Σπγγξάκκαηνο από Δθδνηηθό Οίθν Φνηηεηέο ΑΔΙ/ΣΔΙ 4

5 Δλδεηθηηθέο Γηαδηθαζίεο γηα Απρ.-31 Μαΐου: Εγγραφή των Εκδοτών και Καταχώριςη Συγγραμμάτων ςτην βάςη του ΕΥΔΟΞΟΣ 5 Μαϊου-30 Ιουνίου: Εγγραφή Γραμματειών Τμημάτων Επιλογή Συγγραμμάτων από τουσ διδάςκοντεσ και τα Τμήματα. Καταχώριςη επιλογών (Μαθήματα Συγγράμματα) ςτον ΕΥΔΟΞΟ από τισ Γραμματείεσ των Τμημάτων 1-30 Σεπτεμβρίου: Καταχώριςη Σημείων Διανομήσ Επιλογή Σημείων Διανομήσ από τουσ Εκδότεσ 1-31 Οκτωβρίου: Ηλεκτρονική Δήλωςη προτίμηςησ ςυγγραμμάτων από τουσ φοιτητέσ 1 Οκτ.-31 Δεκ.: Παραλαβή Συγγραμμάτων από τα Σημεία Διανομήσ 1-31 Ιαν.: Εκκίνηςη Διαδικαςίασ Πληρωμήσ Εκδοτών και ενημέρωςη των Γραμματειών 5

6 πκκεηνρή Δθδνηώλ Κάζε Δθδόηεο πξνκεζεύεηαη έλαλ Κσδηθό Πξόζβαζεο θαη Τπνβνιήο (ΚΠΤ) γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ ζην Κεληξηθό Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα (ΚΠΣ) όπνπ θαη ππνβάιιεη: 1. Τα απαξαίηεηα ζηνηρεία από ηα βηβιία πνπ θξίλεη όηη αληαπνθξίλνληαη ζε αλάγθεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 2. Τα Σεκεία Γηαλνκήο ζηηο πόιεηο ηωλ Παλεπηζηεκίωλ/ΤΔΙ 3. Τα δηαζέζηκα απνζέκαηα γηα θάζε Τίηιν Με ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΔΥΓΟΞΟΣ, ν Δθδόηεο απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, νπόηε παξέιθεη ε ππνγξαθή άιιεο Σύκβαζεο κε ην Υπ. Παηδείαο. 6

7 Γηαδηθαζία Οξηζκνύ πγγξακκάησλ Οη δηδάζθνληεο ηωλ Τκεκάηωλ επηιέγνπλ (κε ηηο ηζρύνπζεο αθαδεκαϊθέο δηαδηθαζίεο) ηα ζπγγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηωλ καζεκάηωλ. Η επηινγή γίλεηαη από ηνπο ηίηινπο ηεο βάζεο ηνπ ΔΥΓΟΞΟΣ. Η θαηαρώξηζε ζην ΔΥΓΟΞΟΣ όιωλ ηωλ καζεκάηωλ θαη ηωλ αληίζηνηρωλ ζπγγξακκάηωλ ζα γίλεηαη κόλν από ηνλ ππεύζπλν θάζε Τκήκαηνο. Δπηπξόζζεηα, ζα δεκηνπξγεζνύλ θαηάιιειεο εθαξκνγέο γηα ηελ εμαγωγή «δωληαλώλ» ζηνηρείωλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο Δθδόηεο, ηα Τκήκαηα, θαη ην Υπ. Παηδείαο. 7

8 Γηαδηθαζία Οξηζκνύ πγγξακκάησλ Όζα ζπγγξάκκαηα πξνηαζνύλ θαη εγθξηζνύλ από ηα αξκόδηα αθαδεκαϊθά όξγαλα, ζα θαηαρωξεζνύλ ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλωλ (ΚΒΓ), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ηίηινπο ηωλ ζπγγξακκάηωλ, κε νξηζκέλα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία (π.ρ. Δμώθπιιν, Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ, έλα πιήξεο θεθάιαην, Οπηζζόθπιιν), ζε απνδεθηή ειεθηξνληθή κνξθή. Η εληαία απηή ΚΒΓ ζα δηαηεξείηαη θεληξηθά θαη ζα ελεκεξώλεηαη από ηνπο Δθδόηεο, έηζη ώζηε λα πεξηέρεη πάληα ηελ πιένλ επηθαηξνπνηεκέλε κνξθή θάζε ζπγγξάκκαηνο. 8

9 Γηαδηθαζία Δπηινγήο πγγξακκάησλ Οη θνηηεηέο ζα εηζέξρνληαη ζε κία θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΣ από όπνπ: ζα γίλεηαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο (κέζω ηνπ ει. Καηαιόγνπ θάζε Ιδξύκαηνο) ζα βιέπνπλ ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηα αληίζηνηρα πγγξάκκαηα ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ πξνεπηζθόπεζε ηνπ εμωθύιινπ, ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλωλ θαη ελόο ηππηθνύ θεθαιαίνπ από θάζε Σύγγξακκα ζα έρνπλ άκεζε ελεκέξωζε γηα ηα Σεκεία Γηαλνκήο ζηελ πόιε ηνπο ζα επηιέγνπλ ειεθηξνληθά ηα ζπγγξάκκαηα πνπ δηθαηνύληαη Καηόπηλ, ν θνηηεηήο ζα ιακβάλεη άκεζα από ην ΔΥΓΟΞΟΣ έλα SMS κε ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό ΡΙΝ, γηα κπνξεί λα παξαιάβεη ηα επηιεγέληα ζπγγξάκκαηα από ην αληίζηνηρν Σεκείν Γηαλνκήο. Σε πεξίπηωζε πνπ έλαο Δθδόηεο δελ κπνξεί λα νξίζεη ηνπηθό Σεκείν Γηαλνκήο ζηελ πόιε-έδξα κηαο ζρνιήο, είλαη ππνρξεωκέλνο λα απνζηέιιεη ην ζύγγξακκα κε εηδηθή ηαρπκεηαθνξά, ζηελ πόιε ηνπ θνηηεηή, ρσξίο ρξέσζε ηνπ παξαιήπηε. 9

10 Γηαδηθαζία Δπηινγήο πγγξακκάησλ Οη Δθδόηεο ζα ελεκεξώλνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν: γηα ηα βηβιία ηνπο πνπ πξνεπηιέγνληαη από ηα Τκήκαηα γηα ην πιήζνο ηωλ θνηηεηώλ πνπ ελ ζπλερεία επηιέγνπλ ην θάζε ζύγγξακκα. Κάζε Δθδόηεο ζα έρεη: δπλαηόηεηα λα πξνβιέςεη ηελ επηθείκελε δήηεζε ησλ ζπγγξακκάησλ αλά Τκήκα θαη πόιε ππνρξέωζε λα ελεκεξώλεη ην ΚΠΣ γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηωλ ζπγγξακκάηωλ ηνπ. 10

11 Απνδεκίσζε Δθδνηώλ Τν Υπνπξγείν Παηδείαο: ζα ελεκεξώλεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ από ην ΚΠΣ θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ ηαρεία απνηίκεζε θαη θαηαβνιή ηεο αλαινγνύζαο απνδεκίωζεο ζηνπο Δθδόηεο, κε βάζε ην πιήζνο ηωλ θνηηεηώλ πνπ επέιεμαλ θαη παξέιαβαλ ην θάζε ζύγγξακκα. 11

12 Γξαθείν Αξσγήο Υξεζηώλ Παξέρεη ηνπο θωδηθνύο πξόζβαζεο ζην ΚΠΣ γηα ηνπο Δθδόηεο, γηα ηηο Γξακκαηείεο Τκεκάηωλ θαη γηα ηα Σεκεία Γηαλνκήο Παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνηηεηέο, ζην πξνζωπηθό ηωλ Γξακκαηεηώλ θαη ζηνπο Δθδόηεο, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, ζε νπνηνδήπνηε Τκήκα ηεο ρώξαο. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δίλεηαη ζηηο πεξηόδνπο επηινγήο ζπγγξακκάησλ θαη εγγξαθήο ησλ θνηηεηώλ. Δπηπιένλ, ζα επηθνπξεί ηα εκπιεθόκελα κέξε ζε πεξηπηώζεηο απώιεηαο θσδηθώλ ή άιιωλ πξνβιεκάηωλ θαηά ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 12

13 Αμηνιόγεζε θαη Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δζωηεξηθή αμηνιόγεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ηωλ θνηηεηώλ, Γξακκαηεηώλ, Υπ. Παηδείαο θαη Δθδνηώλ. Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ κεραληζκνύ παξάδνζεο ηωλ ζπγγξακκάηωλ, από ηνπο θνηηεηέο. Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο γηα ζπιινγή ζρνιίωλ - βειηηώζεωλ από ηνπο ρξήζηεο. Γηαρείξηζε παξαπόλωλ θαη πξνηάζεωλ βειηίωζεο Γίαπινο επηθνηλωλίαο κεηαμύ θνηηεηώλ, δηδαζθόληωλ, Δθδνηώλ θαη Υπ. Παηδείαο. 13

14 Πηινηηθή Ηιεθηξνληθή Γηάζεζε πγγξακκάησλ Τν έξγν ζα εθηειεζηεί γηα πξώηε θνξά ην αθαδεκαϊθό έηνο γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο όισλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ΤΔΙ ηεο ρώξαο. Τν αθαδεκαϊθό έηνο ζα επαλεθηειεζηεί, αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, κε βάζε ηελ απνηίκεζε ηνπ πξώηνπ έηνπο εθαξκνγήο. Τν θαη εηδηθά γηα ηνπο θνηηεηέο ηωλ ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ΤΔΙ, ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα επηινγήο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηάζεζε ησλ ζπγγξακκάησλ ζε εηδηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (e-readers). Θα εμαζθαιίδεηαη ην απαξαβίαζην «θιείδσκα» ηωλ ειεθηξνληθώλ αξρείωλ ηωλ επηιεγέληωλ ζπγγξακκάηωλ ζηηο ζπζθεπέο αλάγλωζεο ηωλ θνηηεηώλ. 14

15 Μνληέιν πλεξγαζίαο κε ηα Παλεπηζηήκηα/ΣΔΙ ύλδεζε κε ηα ~500 Σκήκαηα Γεκηνπξγία εηδηθήο Οκάδαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηώλ ζε όια ηα Σκήκαηα ηεο ρώξαο Γηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία θαηαιόγσλ ρξεζηώλ ζε όια ηα Ιδξύκαηα 15

16 Ηιεθηξνληθνί Καηάινγνη 16

17 Πξννπηηθέο Διεύζεξε ελζωκάηωζε νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο αλνηρηήο δηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο ζπγγξακκάηωλ. Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθώλ θνηηεηηθώλ θνηλνηήηωλ, κε βάζε εηδηθά επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα. Γηαζεζηκόηεηα θαη άιιωλ κνξθώλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, πέξαλ ηνπ έληππνπ ζπγγξάκκαηνο. Αμηνπνίεζε θαη λέωλ πην επέιηθηωλ κνξθώλ δηάζεζεο πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ, πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιόγεζεο ηνπ έληππνπ ζπγγξάκκαηνο. Γπλαηόηεηα παξνρήο θηλήηξωλ γηα απόθηεζε επηπιένλ βηβιηνγξαθίαο από ηνπο θνηηεηέο. 17

18 ύλνςε Σαρεία εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ Απινπνίεζε νξηζκνύ ζπγγξακκάησλ αλά κάζεκα Διαρηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθνύ θόξηνπ Γξακκαηεηώλ/Δθδνηώλ/Τπ. Παηδείαο Μεγηζηνπνίεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ νξηζκό/επηινγή/δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ Άκεζε απνδεκίσζε ησλ Έθδνηώλ από ην Τπνπξγείν, κε ηελ ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο δηαλνκήο Διαρηζηνπνίεζε θαηαρξήζεσλ ηαδηαθή θαη αζθαιήο εηζαγσγή ζην ειεθηξνληθό ζύγγξακκα Γεκηνπξγία αλνηρηήο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, κε δηαδξαζηηθόηεηα Δθαξκνγή πην επέιηθησλ κεραληζκώλ απόθηεζεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Δλζσκάησζε πνιιαπιώλ κνξθώλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 18

19 Δπραξηζηώ! grnet.gr 19

20 20

21 Εγγραφή Γραμματειών Τμημάτων Γξακκαηεία ΠΣ Αξρή Ο ππάιιεινο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο (ρξήζηεο) κπαίλεη ζην submit.eudoxus.gr Ο ρξήζηεο ζηελ θαξηέια «Γξακκαηείεο» επηιέγεη «Γξακκαηεία» Ο ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη κία θόξκα κε: - Όλνκα ρξήζηε & Κωδηθό πξόζβαζεο - επηβεβαίωζεο ινγαξηαζκνύ - Ίδξπκα/Σρνιή/Τκήκα - θαη ηειέθωλν Γξακκαηείαο - Ολνκ/κν, ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθωλν & ηνπ Υπεπζύλνπ γηα ην Δύδνμνο (θαη πξναηξεηηθά ελόο αλαπιεξωηή) Ο ρξήζηεο επηιέγεη «Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ» Τν ζύζηεκα απνζηέιεη έλα ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ Τέινο Μεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ, ην ζύζηεκα απνζηέιιεη e- mail επηβεβαίσζεο ζην ινγαξηαζκό ηεο Γξακκαηείαο θαη ζηνλ Υπεύζπλν γηα ην πξόγξακκα «Δύδνμνο» (θαη ζηνλ Αλαπιεξωηή Υπεύζπλν, αλ έρεη δειωζεί) Ο ρξήζηεο ζηέιλεη κε Fax ηε Βεβαίωζε Σπκκεηνρήο ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ Καηά ηελ πξώηε είζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα θαη κέρξη λα πηζηνπνηεζεί, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηππώζεη κία Βεβαίσζε πκκεηνρήο, ε νπνία πξέπεη λα ππνγξαθεί από ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο Γξακκαηείαο ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη λα ζθξαγηζηεί κε ηε ζθξαγίδα ηεο Γξακκαηείαο ή ηνπ Τκήκαηνο Ο ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην submit.eudoxus.gr κε ην Όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ Κωδηθό πξόζβαζεο πνπ επέιεμε

22 Εγγραφή Εκδοτικών Οίκων Δθδνηηθόο Οίθνο ΠΣ Αξρή Τέινο Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Δθδνηηθνύ Οίθνπ (ρξήζηεο) κπαίλεη ζην submit.eudoxus.gr Μεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ, ην ζύζηεκα απνζηέιιεη e- mail επηβεβαίσζεο ζην Νόκηκν Δθπξόζωπν θαη ζηνλ Υπεύζπλν γηα ην πξόγξακκα «Δύδνμνο» (θαη ζηνλ Αλαπιεξωηή Υπεύζπλν, αλ έρεη δειωζεί) Ο ρξήζηεο ζηελ θαξηέια «Δθδόηεο» επηιέγεη «Δθδνηηθόο Οίθνο» Ο ρξήζηεο ζηέιλεη κε Fax ηε Βεβαίωζε Σπκκεηνρήο ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ, καδί κε αληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ Ο ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη κία θόξκα κε: - Όλνκα ρξήζηε & Κωδηθό πξόζβαζεο - επηβεβαίωζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ - Δπωλπκία θαη Γηαθξηηηθό Τίηιν Δθδνηηθνύ Οίθνπ, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Υ., ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθωλν, θαμ, θαη ηζηνζειίδα - Σηνηρεία δηεύζπλζεο έδξαο Δθδνηηθνύ Οίθνπ - Ολνκ/κν, Σηνηρεία Α.Γ.Τ. ή δηαβαηεξίνπ, ηειέθωλν & ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ θαζώο θαη ελόο Υπεπζύλνπ γηα ην πξόγξακκα «Δύδνμνο» (πξναηξεηηθά θαη ελόο αλαπιεξωηή ηνπ, γηα ηνλ νπνίν δελ απαηηείηαη Α.Γ.Τ. ή δηαβαηήξην) Καηά ηελ πξώηε είζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα θαη κέρξη λα πηζηνπνηεζεί, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηππώζεη κία Βεβαίσζε πκκεηνρήο, ε νπνία πξέπεη λα ππνγξαθεί από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζωπν θαη λα ζθξαγηζηεί κε ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο Ο ρξήζηεο δειώλεη όηη απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηιέγεη «Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ» Τν ζύζηεκα απνζηέιεη έλα ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ Ο ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην submit.eudoxus.gr κε ην Όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ Κωδηθό πξόζβαζεο πνπ επέιεμε

23 Εγγραφή Αυτό-εκδοτών Απηνεθδόηεο ΠΣ Αξρή Ο Απηνεθδόηεο (ρξήζηεο) κπαίλεη ζην submit.eudoxus.gr Σηελ θαξηέια «Δθδόηεο» επηιέγεη «Απηνεθδόηεο» Σπκπιεξώλεη κία θόξκα κε: - Όλνκα ρξήζηε & Κωδηθό πξόζβαζεο - επηβεβαίωζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ - Ολνκαηεπώλπκν, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Υ., ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθωλν, θαμ, , ηζηνζειίδα θαη Σηνηρεία Α.Γ.Τ. ή δηαβαηεξίνπ - Σηνηρεία ηαρπδξνκηθήο δηεύζπλζεο Αλ δελ εθπξνζωπείηαη από ηνλ ίδην ζην πξόγξακκα «Δύδνμνο»: - Ολνκ/κν, Σηνηρεία Α.Γ.Τ. ή δηαβαηεξίνπ, ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθωλν & ηνπ Υπεπζύλνπ γηα ην πξόγξακκα «Δύδνμνο» Ο Απηνεθδόηεο δειώλεη όηη απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηιέγεη «Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ» Τν ζύζηεκα απνζηέιεη έλα ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ Τέινο Μεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ, ην ζύζηεκα απνζηέιιεη e- mail επηβεβαίσζεο ζηνλ Απηνεθδόηεο θαη ζηνλ Υπεύζπλν γηα ην πξόγξακκα «Δύδνμνο» Ο Απηνεθδόηεο ζηέιλεη κε Fax ηε Βεβαίωζε Σπκκεηνρήο ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ, καδί κε αληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ Καηά ηελ πξώηε είζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα θαη κέρξη λα πηζηνπνηεζεί, κπνξεί λα εθηππώζεη κία Βεβαίσζε πκκεηνρήο, ε νπνία πξέπεη λα ππνγξαθεί από ηνλ Απηνεθδόηε Ο Απηνεθδόηεο πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην submit.eudoxus.gr κε ην Όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ Κωδηθό πξόζβαζεο πνπ επέιεμε

24 Καταχώριςη Συγγραμμάτων από τουσ Εκδότεσ Αξρή Ο Δθδόηεο (ρξήζηεο) κπαίλεη ζην Δπηιέγεη ηελ θαξηέια «Δθδόηεο» θαη «Καηαρώξηζε πγγξακκάησλ» Όρη >100 πγγξάκκαηα? Ναη Δπηιέγεη καδηθή θαηαρώξηζε Σπγγξακκάηωλ Ο ρξήζηεο πξνηξέπεηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην Γξαθείν Αξσγήο Υξεζηώλ γηα λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξηζεο Δπηιέγεη απ επζείαο θαηαρώξηζε ζπγγξακκάηωλ ζην ΚΠΣ κέζω εηδηθήο θόξκαο Στη φόρμα που εμφανίζεται ςυμπληρώνει τα ςτοιχεία του Συγγράμματοσ: -Τίτλοσ, Συγγραφείσ - Υπότιτλοσ, ISBN - Έτοσ Έκδοςησ, Εκδόςεισ - Διαςτάςεισ Συγγράμματοσ - Εξώφυλλο του Συγγράμματοσ -Οπιςθόφυλλο - Πίνακασ Περιεχομένων του Συγγράμματοσ - Ενδεικτικό απόςπαςμα του Συγγράμματοσ - Σημεία διανομήσ του Συγγράμματοσ Κάζε Σύγγξακκα απνθηά έλα κνλαδηθό θωδηθό θαη δηαζπλδέεηαη κε έλα Βηβιηνζεθνλνκηθό ύζηεκα Απηνκαηνπνίεζεο πνπ δηαζέηεη πιήξε βηβιηνζεθνλνκηθή πεξηγξαθή ηνπ Σπγγξάκκαηνο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζθνπήζεη θαη λα αλαλεώζεη ηε ιίζηα ηωλ πγγξακκάησλ πνπ έρεη θαηαρσξίζεη θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπο πνπ ππάξρνπλ ζην ΚΠΣ Τέινο

25 Οριςμόσ Συγγραμμάτων από τα Τμήματα Γξακκαηεία Γηδάζθνληεο Αξρή Κάζε Γηδάζθσλ εηζέξρεηαη ζην ΚΠΣ όπνπ κπνξεί λα αλαδεηά θαη λα εληνπίδεη Σπγγξάκκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ηα Σπγγξάκκαηα απηά εγθξίλνληαη από ηα αξκόδηα Αθαδεκαϊθά Όξγαλα ηνπ αληίζηνηρνπ Ιδξύκαηνο Ο ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο κεηαβαίλεη ζηε ζειίδα ηεο δξάζεο θαη επηιέγεη από ηελ θαξηέια «Γξακκαηείεο» ηελ «Καηαρώξηζε Μαζεκάησλ - πγγξακκάησλ» Ο ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο θαηαρωξίδεη θαηεπζείαλ ζε θόξκεο ηνπ ΚΠ όια ηα καζήκαηα θαη ηα αληίζηνηρα Κσδηθνπνηεκέλα πγγξάκκαηα Η Γξακκαηεία θαηαξηίδεη έλα αξρείν.xls ή.csv, πνπ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξόηππν θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη όια ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ κε ηα αληίζηνηρα Κσδηθνπνηεκέλα πγγξάκκαηα Τέινο Κάλεη upload ην αληίζηνηρν αξρείν Μαζεκάηωλ- Σπγγξακκάηωλ, αθνύ βεβαηωζεί γηα ηελ πιεξόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ ηνπ

26 Επιλογή Συγγραμμάτων από τουσ Φοιτητζσ Αξρή Ο θνηηεηήο κπαίλεη ζην portal ηεο δξάζεο θαη επηιέγεη ηελ θαξηέια «Φνηηεηέο» θαη «Δπηινγή πγγξακκάησλ» O θνηηεηήο εηζέξρεηαη ζην ΚΠΣ θαη εηζάγεη ην «Όλνκα ρξήζηε» θαη ηνλ «Κσδηθό πξόζβαζεο» πνπ έρεη ιάβεη από ην νηθείν Αθαδεκαϊθό Ίδξπκα Μέζω ηεο νκνζπνλδίαο Shibboleth γίλεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ θνηηεηή Ο θνηηεηήο βιέπεη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηα αληίζηνηρα Σπγγξάκκαηα. Γηα θάζε Σύγγξακκα κπνξεί λα θάλεη πξνεπηζθόπεζε ηνπ εμωθύιινπ, ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλωλ θαη ελόο ελδεηθηηθνύ απνζπάζκαηνο Τέινο Με ηνλ πξνζωπηθό θωδηθό PIN θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ, ν θνηηεηήο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηα Σεκεία Γηαλνκήο ηωλ Σπγγξακκάηωλ θαη λα παξαιακβάλεη ηα πγγξάκκαηα πνπ έρεη δειώζεη Δπηιέγνληαο «Δπηβεβαίσζε», απνζηέιιεηαη ζηνλ αξηζκό ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ έρεη δειώζεη ε/θαη ζην e- mail ηνπ έλαο κνλαδηθόο πξνζωπηθόο θωδηθόο PIN Δπηιέγεη Ηιεθηξνληθά ηα Σπγγξάκκαηα πνπ δηθαηνύηαη * γηα ηα καζήκαηα πνπ έρεη εγγξαθεί θαη εηζάγεη ηνλ αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ην ηνπ *Τν πιήζνο ηωλ Σπγγξακκάηωλ ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηόζν γηα ην κέγηζην αξηζκό Σπγγξακκάηωλ αλά εμάκελν, όζν θαη γηα ην κέγηζην ζπλνιηθό αξηζκό Σπγγξακκάηωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ ηνπ Φνηηεηή

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα