ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 Μαρτίου /0068(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2000 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας αριθ. 2000/ /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα (1999/0068(COD) PE1) PE EL EL

2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2000 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας αριθ. 2000/ /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής 1, έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4. Εκτιµώντας ότι: (1) βάσει των αρχών του άρθρου 174 της συνθήκης, το πέµπτο πρόγραµµα πολιτικής και δράσεως για το περιβάλλον που εγκρίθηκε µε ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά µε κοινοτικό πρόγραµµα πολιτικής και δράσης υπερ του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης 5, προβλέπει ειδικότερα τροποποιήσεις στην ισχύουσα νοµοθεσία για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους το εν λόγω πρόγραµµα συνιστά τον καθορισµό µακροπρόθεσµων στόχων για την ποιότητα του αέρα (2) σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 5 της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1996 για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος 6, το Συµβούλιο θεσπίζει τη νοµοθεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του ιδίου άρθρου Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου ΕΕ C 138 της , σ. 1. ΕΕ L 296 της , σ

3 (3) είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική προστασία από τις επιδράσεις που υφίσταται η υγεία του ανθρώπου λόγω της έκθεσης στο όζον οι δυσµενείς επιδράσεις του όζοντος στη βλάστηση, τα οικοσυστήµατα και το περιβάλλον ως σύνολο θα πρέπει να µειωθούν, όσο είναι δυνατόν η διασυνοριακή φύση του όζοντος απαιτεί την ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο. Η έγκαιρη συµµετοχή των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών έχει ουσιαστική σηµασία (4) η οδηγία 96/62/EΚ προβλέπει ότι οι αριθµητικές οριακές τιµές πρέπει να βασίζονται στα πορίσµατα των εργασιών των οικείων διεθνών επιστηµονικών οµάδων η Επιτροπή οφείλει να λαµβάνει υπόψη της τα στοιχεία των πιο πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών στους σχετικούς επιδηµιολογικούς και περιβαλλοντικούς τοµείς καθώς και τις τελευταίες προόδους της µετρολογίας στα πλαίσια της επανεξέτασης των στοιχείων στα οποία βασίζονται τα προαναφερόµενα όρια (5) η οδηγία 96/62/EΚ απαιτεί τον καθορισµό οριακών τιµών ή και τιµών-στόχων για το όζον λόγω της διασυνοριακής φύσης του όζοντος, θα πρέπει να καθοριστούν τιµέςστόχοι για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης αυτές οι τιµέςστόχοι θα πρέπει να συνδέονται µε τους ενδιάµεσους στόχους που προκύπτουν από τη στρατηγική της Κοινότητας για την καταπολέµηση του όζοντος της τροπόσφαιρας (6) η οδηγία 96/62/EΚ απαιτεί την ανάληψη δράσης στις ζώνες και τους οικισµούς όπου οι συγκεντρώσεις του όζοντος υπερβαίνουν τις τιµές-στόχους, προκειµένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν εκπλήρωση των τιµών στόχων µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία η δράση αυτή αναφέρεται κατά µεγάλο µέρος σε µέτρα ελέγχου τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία (7) σε ορισµένες περιπτώσεις, λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών, θα απαιτηθεί η εφαρµογή πρόσθετων τοπικών µέτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι τιµές στόχοι δεν θα πρέπει να απαιτούνται τοπικά µέτρα όταν από εξέταση των οφελών και του κόστους εµφανίζονται δυσανάλογα (8) θα πρέπει να καθοριστούν µακροπρόθεσµοι στόχοι µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικής προστασίας στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι µακροπρόθεσµοι στόχοι θα πρέπει να συνδέονται µε τη στρατηγική για το όζον και το στόχο της εν λόγω στρατηγικής για το κλείσιµο κατά το δυνατόν του ανοίγµατος µεταξύ των σηµερινών επιπέδων του όζοντος και του µακροπρόθεσµου στόχου (9) θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές οι µετρήσεις σε ζώνες όπου παρατηρούνται υπερβάσεις σε σχέση µε τους µακροπρόθεσµους στόχους µε πρόσθετα µέτρα εκτίµησης και σχετικές µετρήσεις του διοξειδίου του αζώτου µπορεί να µειωθεί ο απαιτούµενος αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας - 2 -

4 (10) θα πρέπει να καθοριστεί ένα όριο συναγερµού για το όζον για την προστασία του εν γένει πληθυσµού θα πρέπει να καθοριστεί ένα όριο ενηµέρωσης ως όριο συναγερµού για την προστασία ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού το κοινό θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει µε ευκολία ενηµερωµένες πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον αέρα περιβάλλοντος (11) θα πρέπει να καταρτίζονται βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης όπου ο κίνδυνος υπέρβασης του ορίου συναγερµού µπορεί να µειωθεί σηµαντικά θα πρέπει να διερευνάται και να εκτιµάται η δυνατότητα µείωσης του αριθµού, της διάρκειας και της σοβαρότητας των υπερβάσεων (12) η διασυνοριακή φύση της ρύπανσης από το όζον µπορεί να απαιτήσει ορισµένο συντονισµό µεταξύ γειτονικών κρατών µελών και υποψηφίων για προσχώρηση χωρών κατά την κατάρτιση και την εφαρµογή σχεδίων δράσης και κατά την πληροφόρηση του κοινού (13) προκειµένου να χρησιµεύουν ως βάση για τις τακτικές εκθέσεις, θα πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή πληροφορίες για τις µετρηθείσες συγκεντρώσεις (14) η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας υπό το φως των πλέον πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών σχετικά µε τις επιδράσεις του όζοντος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει να αποτελεί µέρος µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ποιότητα του αέρα σχεδιασµένης για την ανασκόπηση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, την αναθεώρηση των στόχων της Κοινότητας για την ποιότητα του αέρα, συµπεριλαµβανοµένων και των στόχων σχετικά µε την οξεοποίηση και τον ευτροφισµό η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα µείωσης των εκποµπών από όλες τις πηγές, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική εφικτότητα και την απόδοση συναρτήσει του κόστους, προκειµένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των εν λόγω στόχων όσον αφορά το όζον, η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει να στοχεύει, στο µέτρο του δυνατού, στην επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων µέσα σε προβλεπτό χρονικό διάστηµα (15) τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε τυχόν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν ότι αυτές τίθενται σε εφαρµογή οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές - 3 -

5 (16) σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως εκτίθενται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι του προτεινόµενου µέτρου, ήτοι η διασφάλιση αποτελεσµατικής προστασίας από τις επιδράσεις που έχει στην υγεία του ανθρώπου το όζον και η µείωση των επιβλαβών επιδράσεων του όζοντος στη βλάστηση, τα οικοσυστήµατα και το περιβάλλον στο σύνολό του, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του όζοντος και κατά συνέπεια µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο όριο για την επίτευξη αυτών των στόχων και δεν υπερβαίνει το απαραίτητο όριο προς τον σκοπό αυτό (17) εποµένως, η οδηγία 92/72/EΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 1992 σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση από το όζον 1 θα πρέπει να καταργηθεί, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στόχοι Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι: (α) (β) (γ) (δ) (ε) να καθοριστούν µακροπρόθεσµοι στόχοι, τιµές-στόχοι, όριο συναγερµού και όριο ενηµέρωσης για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος στην Κοινότητα, µε σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη µείωση επιβλαβών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία και το σύνολο του περιβάλλοντος, να διασφαλιστεί η χρήση κοινών µεθόδων και κριτηρίων για την εκτίµηση των συγκεντρώσεων του όζοντος και, κατά περίπτωση, των προδρόµων του όζοντος (οξείδια του αζώτου και πτητικές οργανικές ενώσεις) στον αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη µέλη, να διασφαλιστεί η συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών για τα επίπεδα του όζοντος στην ατµόσφαιρα και η σχετική πληροφόρηση του κοινού, να διασφαλιστεί ότι, όσον αφορά το όζον, η ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος διατηρείται εκεί όπου το επίπεδό της είναι ήδη καλό, και βελτιώνεται στις λοιπές περιπτώσεις, να εγγυηθεί την αυξηµένη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών για τη µείωση των συγκεντρώσεων του όζοντος, να αξιοποιήσει το δυναµικό των διασυνοριακών µέτρων καθώς και να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε αυτά. 1 ΕΕ L 297 της , σ

6 Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 1. «ατµοσφαιρικός αέρας», ο αέρας του εξωτερικού χώρου στην τροπόσφαιρα, µε εξαίρεση τους χώρους εργασίας, 2. «ρύπος», κάθε ουσία που διοχετεύεται άµεσα ή έµµεσα από τον άνθρωπο στον αέρα του περιβάλλοντος και ενδέχεται να έχει αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή και το σύνολο του περιβάλλοντος, 3. «επίπεδο», η συγκέντρωση όζοντος ή πρόδροµων ουσιών αυτού στον ατµοσφαιρικό αέρα ή η απόθεσή του σε επιφάνειες σε δεδοµένη χρονική στιγµή, 4. «εκτίµηση», η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση, τον υπολογισµό, την πρόβλεψη ή την εκτίµηση του επιπέδου ενός ρύπου στον ατµοσφαιρικό αέρα, 5. «σταθερές µετρήσεις» οι µετρήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 5 της οδηγίας 96/62/ΕΚ, 6. «ζώνη», οριοθετηµένο από τα κράτη µέλη τµήµα της επικράτειάς τους, 7. «οικισµός», ζώνη µε πληθυσµό άνω των κατοίκων ή, στις περιπτώσεις όπου ο πληθυσµός είναι ίσος ή µικρότερος των κατοίκων, ζώνη µε πυκνότητα πληθυσµού ανά km 2 που δικαιολογεί κατά τη γνώµη του κράτους µέλους την ανάγκη εκτίµησης και διαχείρισης της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα, 8. «τιµή-στόχος», επίπεδο που καθορίζεται µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη αποφυγή επιβλαβών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία ή και το εν γένει περιβάλλον και πρέπει να επιτευχθεί κατά το δυνατόν εντός δεδοµένης χρονικής περιόδου, 9. «µακροπρόθεσµος στόχος», η συγκέντρωση όζοντος στην ατµόσφαιρα κάτω από την οποία, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες επιστηµονικές γνώσεις, είναι απίθανο να υπάρξουν άµεσες δυσµενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή και το εν γένει περιβάλλον, και η οποία πρέπει να επιτευχθεί στο µέγιστο δυνατόν µακροπρόθεσµα µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικής προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, - 5 -

7 10. «όριο συναγερµού», το επίπεδο πέραν του οποίου και η βραχύχρονη έκθεση εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία του εν γένει πληθυσµού και στο οποίο τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν άµεσα µέτρα, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, 11. «όριο ενηµέρωσης», το όριο συναγερµού για ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, 12. «πτητικές οργανικές ενώσεις» (VOC), όλες οι οργανικές ενώσεις που είναι ικανές να παράγουν φωτοχηµικά οξειδωτικά µέσω αντιδράσεων µε οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός. Άρθρο 3 Τιµές-στόχοι 1. Οι τιµές στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2010 όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα παρατίθενται στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος Ι. 2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο ζωνών και οικισµών όπου τα επίπεδα του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, όπως εκτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο 9, είναι υψηλότερα από τις τιµές-στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο Στις ζώνες και οικισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για την κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίου ή προγράµµατος µε σκοπό την επίτευξη της τιµής-στόχου κατά το δυνατόν από τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος Ι. Σε τόπους όπου, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 της οδηγίας 96/62/EΚ, πρέπει να καταρτιστούν ή να εφαρµοστούν σχέδια ή προγράµµατα και για άλλους ρύπους, τα κράτη µέλη καταρτίζουν και εφαρµόζουν ολοκληρωµένα σχέδια ή προγράµµατα που καλύπτουν όλους τους σχετικούς ρύπους. Τα εν λόγω σχέδια ή προγράµµατα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καταγράφονται στο παράρτηµα IV της οδηγίας 96/62/ΕΚ και να είναι διαθέσιµα στο κοινό και σχετικούς οργανισµούς, όπως περιβαλλοντικούς οργανισµούς, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού και άλλους σχετικούς φορείς υγειονοµικής περίθαλψης

8 Άρθρο 4 Μακροπρόθεσµοι στόχοι 1. Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, προς επίτευξη µέχρι το 2020, υπό την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης, αν παραστεί ανάγκη, κατά τις αναθεωρήσεις, παρατίθενται στο τµήµα ΙΙΙ του Παραρτήµατος Ι. 2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο των ζωνών και οικισµών όπου τα επίπεδα του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, όπως εκτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο 9, υπερβαίνουν τους µακροπρόθεσµους στόχους, παραµένουν ωστόσο κατώτερα ή ίσα µε τις τιµές στόχους που παρατίθενται στο τµήµα ΙΙ του Παραρτήµατος. Ι. Σε αυτές τις ζώνες και οικισµούς τα κράτη µέλη προετοιµάζουν και εφαρµόζουν µέτρα µε σκοπό την επίτευξη στο µέτρο του δυνατού των µακροπρόθεσµων στόχων από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο τµήµα ΙΙΙ του Παραρτήµατος Ι. Άρθρο 5 Απαιτήσεις για ζώνες και οικισµούς όπου τα επίπεδα του όζοντος πληρούν τους µακροπρόθεσµους στόχους Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο ζωνών και οικισµών όπου τα επίπεδα του όζοντος πληρούν τους µακροπρόθεσµους στόχους. ιατηρούν τα επίπεδα του όζοντος σε αυτές τις ζώνες και οικισµούς κάτω από τα όρια των µακροπρόθεσµων στόχων και προσπαθούν να διατηρούν την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στο καλύτερο και συµβατό µε την προοπτική αειφόρου ανάπτυξης επίπεδο και να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Άρθρο 6 ιάδοση ενηµερωµένων πληροφοριών, όριο ενηµέρωσης και όριο συναγερµού 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη συστηµατική µετάδοση ενηµερωµένων πληροφοριών για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στο κοινό καθώς και σε ενδεδειγµένους οργανισµούς, όπως περιβαλλοντικούς οργανισµούς, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού και άλλους σχετικούς φορείς υγειονοµικής περίθαλψης µέσω, π.χ., των ραδιοτηλεοπτικών µέσων, του τύπου, οθονών πληροφόρησης ή δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει να περιλαµβάνονται και πληροφορίες για σχετικές πρόδροµες ουσίες στο βαθµό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία. Οι πληροφορίες αυτές ενηµερώνονται τουλάχιστον σε ηµερήσια βάση και, όπου είναι απαραίτητο και πρακτικώς εφικτό, σε ωριαία βάση

9 Οι πληροφορίες αυτές εµφανίζουν τουλάχιστον όλες τις υπερβάσεις συγκεντρώσεων των µακροπρόθεσµων στόχων, των τιµών-στόχων, του ορίου ενηµέρωσης και του ορίου συναγερµού και, όπου κρίνεται σκόπιµο, των επιπέδων αναφοράς που δίνονται στο τµήµα ΙΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ, για τη σχετική µέση χρονική περίοδο. Παρέχουν επίσης σύντοµη εκτίµηση σχετικά µε τους µακροπρόθεσµους στόχους και τα όρια ενηµέρωσης και συναγερµού, καθώς και κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τις επιδράσεις στην υγεία. 2. Το όριο ενηµέρωσης και το όριο συναγερµού για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα δίνονται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος ΙΙ. Οι λεπτοµερείς πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 96/62/ΕΚ σε περιπτώσεις που σηµειώνεται υπέρβαση ενός οιουδήποτε από τα όρια περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν επίσης µέτρα για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών, όταν προβλέπεται υπέρβαση του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου συναγερµού. 3. Οι πληροφορίες που παρέχονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 είναι σαφείς, κατανοητές και προσιτές. Άρθρο 7 Βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 96/62/ΕΚ, τα κράτη µέλη καταρτίζουν σχέδια δράσης τοπικού επιπέδου µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα που, σε κάθε περίπτωση και παντού, πρέπει να λαµβάνονται στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ορίου συναγερµού και σηµαντική δυνατότητα µείωσης του εν λόγω κινδύνου ή µείωσης της διάρκειας και της σοβαρότητας κάθε υπέρβασης του ορίου συναγερµού. Για τον σκοπό αυτό τα κράτη µέλη διερευνούν και εκτιµούν, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα µείωσης που προσφέρεται από τα βραχυπρόθεσµα µέτρα λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 12. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη και τις εν λόγω οδηγίες κατά την εκπόνηση και εφαρµογή τέτοιων βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή, το κοινό, ενδεδειγµένους οργανισµούς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού και φορείς για τη δηµόσια υγεία, σχετικά µε τα πορίσµατα των ερευνών τους και το περιεχόµενο και την εφαρµογή των επί µέρους βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης

10 Άρθρο 8 ιασυνοριακή ρύπανση 1. Στις περιπτώσεις όπου οι συγκεντρώσεις του όζοντος υπερβαίνουν τις τιµές στόχους ή τους µακροπρόθεσµους στόχους λόγω κυρίως εκποµπών προδρόµων ουσιών σε άλλα κράτη µέλη, τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη συνεργάζονται, όπου κρίνεται σκόπιµο, στην κατάρτιση κοινών σχεδίων και προγραµµάτων για την προσέγγιση όσο το δυνατόν των τιµών-στόχων ή των µακροπρόθεσµων στόχων. Η Επιτροπή δύναται να υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια του άρθρου 11, η Επιτροπή εξετάζει εάν χρειάζεται να ληφθούν πρόσθετα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο για τη µείωση των εκποµπών προδρόµων ουσιών που ευθύνονται για τη διασυνοριακή αυτή ρύπανση από όζον. 2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν, εφόσον είναι σκόπιµο, και εφαρµόζουν κοινά βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης βάσει του άρθρου 7 που καλύπτουν γειτονικές ζώνες σε διαφορετικά κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι γειτονικές ζώνες στα διάφορα κράτη µέλη που έχουν αναπτύξει βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης, λαµβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. 3. Στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου συναγερµού σε ζώνες κοντά σε εθνικά σύνορα, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να δίδονται στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων γειτονικών κρατών µελών πληροφορίες για να διευκολύνεται η παροχή πληροφοριών στο κοινό αυτών των χωρών. Άρθρο 9 Εκτίµηση των συγκεντρώσεων του όζοντος και των προδρόµων ουσιών στον ατµοσφαιρικό αέρα 1. Σε ζώνες όπου παρατηρήθηκε υπέρβαση µακροπρόθεσµου στόχου για το όζον κατά τη διάρκεια των προηγούµενων πέντε ετών, οι µετρήσεις είναι υποχρεωτικές. Στις περιπτώσεις που τα διαθέσιµα στοιχεία δεν καλύπτουν διάρκεια πέντε ετών, τα κράτη µέλη µπορούν, για να προσδιορίζουν τις υπερβάσεις, να συνδυάζουν βραχύχρονες σειρές µετρήσεων σε χρονικές στιγµές και τόπους που µπορούν να θεωρηθούν ως τυπικά παραδείγµατα ανώτατων επιπέδων ρύπανσης µε αποτελέσµατα από καταλόγους απογραφής εκποµπών και χρήση µοντέλων. 2. Στο παράρτηµα IV καθορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισµό της τοποθεσίας των σηµείων δειγµατοληψίας για τη µέτρηση του όζοντος και σχετικών προδρόµων ουσιών. 3. Στο τµήµα I του παραρτήµατος V καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός σταθερών σηµείων δειγµατοληψίας για τη συνεχή µέτρηση του όζοντος σε κάθε ζώνη ή οικισµό όπου απαιτείται η διενέργεια µετρήσεων, εφόσον οι µετρήσεις είναι η αποκλειστική πηγή πληροφοριών για την εκτίµηση της ποιότητας του αέρα

11 4. Στις ζώνες και τους οικισµούς όπου είναι υποχρεωτικές οι µετρήσεις του όζοντος, να πραγµατοποιούνται επίσης συνεχείς µετρήσεις του διοξειδίου του αζώτου στο 50% τουλάχιστον των δειγµατοληπτικών σηµείων για το όζον που εγκαθίστανται σε κάθε ζώνη ή οικισµό σύµφωνα µε το τµήµα Ι του παραρτήµατος V. 5. Στις ζώνες και τις περιοχές όπου οι πληροφορίες από σταθµούς σταθερών µετρήσεων συµπληρώνονται από πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως αντικειµενικές εκτιµήσεις, χρήση µοντέλων, τυχαίες δειγµατοληψίες και ενδεικτικές µετρήσεις, ο συνολικός αριθµός των σηµείων δειγµατοληψίας που ορίζεται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος V µπορεί να µειωθεί κατά το ένα τρίτο. Ο αριθµός των εναποµενόντων σταθµών πρέπει να είναι επαρκής ώστε να µπορεί να γίνει εκτίµηση µε την ακρίβεια που καθορίζεται στο παράρτηµα VII ενώ πρέπει να διατηρείται ένα τουλάχιστον σηµείο δειγµατοληψίας σε κάθε ζώνη ή οικισµό. Σε αυτή την περίπτωση το διοξείδιο του αζώτου µετριέται σε όλα τα εναποµείναντα σηµεία δειγµατοληψίας, εκτός από τους σταθµούς αγροτικών περιοχών. 6. Μετρήσεις γίνονται επίσης και σε ζώνες όπου οι συγκεντρώσεις είναι κατώτερες των µακροπρόθεσµων στόχων. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθµός των σταθµών συνεχούς µέτρησης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το τµήµα II του παραρτήµατος V. 7. Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει την εγκατάσταση και λειτουργία στο έδαφός του ενός τουλάχιστον σταθµού µέτρησης για την παροχή στοιχείων συγκεντρώσεων των προδρόµων ουσιών του όζοντος που αναγράφονται στο παράρτηµα VI. Κάθε κράτος µέλος επιλέγει τον αριθµό και τη θέση των σταθµών µέτρησης των προδρόµων ουσιών του όζοντος, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις µεθόδους και τις υποδείξεις που περιλαµβάνονται στο εν λόγω παράρτηµα. Ως τµήµα των κατευθυντήριων γραµµών που εκδίδονται βάσει του άρθρου 12, πρέπει να εκδίδονται και κατευθυντήριες γραµµές για µια κατάλληλη στρατηγική µέτρησης των προδρόµων ουσιών του όζοντος, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες απαιτήσεις στα πλαίσια της κοινοτικής νοµοθεσίας και του προγράµµατος EMEP Στο τµήµα Ι του παραρτήµατος VIII περιγράφονται µέθοδοι αναφοράς για την ανάλυση του όζοντος. Το τµήµα II του παραρτήµατος VIII περιλαµβάνει τεχνικές αναφοράς για την αντικειµενική εκτίµηση της ποιότητας του αέρα και την εκτίµηση µε χρήση µοντέλου. 9. Κάθε τροποποίηση που κρίνεται αναγκαία για την προσαρµογή του παρόντος άρθρου και των παραρτηµάτων IV και VIII στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, θεσπίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 96/62/EΚ. 1 Πρόγραµµα που αφορά τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της µετατόπισης σε µεγάλες αποστάσεις των ατµοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη

12 Άρθρο 10 ιαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων 1. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή στα πλαίσια του άρθρου 11 της οδηγίας 96/62/ EΚ τα κράτη µέλη πρέπει επίσης: (α) (β) (γ) (δ) να αποστέλλουν στην Επιτροπή, κάθε χρόνο και το αργότερο εννέα µήνες µετά το τέλος του ηµερολογιακού έτους, καταλόγους των ζωνών και των οικισµών που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, άρθρο 4, παράγραφος 2 και άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, να αποστέλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ή τα προγράµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας το αργότερο δύο χρόνια µετά το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρήθηκαν υπερβάσεις από τις τιµέςστόχους για το όζον, να ενηµερώνουν την Επιτροπή ανά τριετία για την πρόοδο κάθε τέτοιου σχεδίου ή προγράµµατος, να παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή λεπτοµερείς πληροφορίες για το περιεχόµενο και την εφαρµογή τέτοιων βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης όπως καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης: (α) (β) (γ) (δ) κάθε µήνα, από τον Απρίλιο έως το Σεπτέµβριο κάθε έτους, να αποστέλλουν στην Επιτροπή, σε προσωρινή βάση, και όχι αργότερα από το τέλος του επόµενου µήνα, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτηµα III της παρούσας οδηγίας, κάθε χρόνο, και όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους, να αποστέλλουν τις βεβαιωµένες πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτηµα III, µέσα σε χρονικό διάστηµα εννέα µηνών από το τέλος κάθε έτους, να αναφέρουν στην Επιτροπή την ετήσια µέση συγκέντρωση για το συγκεκριµένο έτος, των προδρόµων ουσιών του όζοντος που προβλέπονται στο παράρτηµα VI, να αποστέλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία στα πλαίσια της τοµεακής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/692/EΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης εκεµβρίου και το αργότερο 9 µήνες µετά το τέλος κάθε τριετούς περιόδου: (i) (ii) πληροφορίες ανασκόπησης των επιπέδων του όζοντος που παρατηρούνται ή εκτιµώνται, κατά περίπτωση, στις ζώνες και τους οικισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, άρθρο 4, παράγραφος 2 και άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, πληροφορίες για κάθε µέτρο που λαµβάνεται ή σχεδιάζεται βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. 1 ΕΕ L 377 της , σ

13 3. Η Επιτροπή: (α) (β) (γ) δηµοσιεύει σε ετήσια βάση κατάλογο των ζωνών και οικισµών που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο (α) και, ως τα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους, σε έκθεση για την κατάσταση του όζοντος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος θέρους και του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, δηµοσιεύει τα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη µέλη κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η άµεση σύγκριση των επιδόσεων των κρατών µελών, ελέγχει την εφαρµογή των σχεδίων ή προγραµµάτων τα οποία υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο (β), εξετάζοντας την πρόοδό τους και τις τάσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και λαµβάνοντας υπόψη τις µετεωρολογικές συνθήκες, (δ) λαµβάνει υπόψη της τις πληροφορίες που παρέχονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 κατά τη σύνταξη των τριετών εκθέσεων για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 2, της οδηγίας 96/62/ΕΚ, (ε) οργανώνει κατάλληλες ανταλλαγές πληροφοριών και εµπειριών που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο (δ), σηµείο (iii) σχετικά µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης. 4. Η Επιτροπή στηρίζεται, εάν κριθεί αναγκαίο, στις ειδικές γνώσεις που διαθέτει ο ΕΟΠ για τη σύνταξη των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχεία (α) και (γ). 5. Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία τα κράτη µέλη ενηµερώνουν, βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) της οδηγίας 96/62/EΚ, την Επιτροπή για τις µεθόδους που χρησιµοποιούν στην προκαταρκτική εκτίµηση της ποιότητας του αέρα είναι 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 11 Ανασκόπηση και υποβολή έκθεσης 1. Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έως την [31η εκεµβρίου 2004] το αργότερο έκθεση µε βάση την εµπειρία από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και, ιδιαίτερα, από τα ευρήµατα των πιο πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών σχετικά µε τις επιπτώσεις από την έκθεση στο όζον στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου που επιτεύχθηκε στον τοµέα των µεθόδων µέτρησης και της κατ' άλλο τρόπο εκτίµησης των συγκεντρώσεων και την εξέλιξη των συγκεντρώσεων του όζοντος ανά την Ευρώπη. Η έκθεση συγκρίνει τις προβλέψεις των µαθηµατικών µοντέλων µε τις πραγµατικές µετρήσεις

14 2. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει ανασκόπηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας υπό το φως των πιο πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών που αφορούν ιδίως τις επιπτώσεις του όζοντος στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, λαµβάνοντας ειδικά υπόψη τις ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού. 3. Η έκθεση υποβάλλεται ως αναπόσπαστο µέρος µιας στρατηγικής για την ποιότητα του αέρα, σχεδιασµένης για την ανασκόπηση και την πρόταση κοινοτικών στόχων για την ποιότητα του αέρα και την ανάπτυξη στρατηγικών εφαρµογής για τη διασφάλιση των εν λόγω στόχων. Στη στρατηγική λαµβάνεται υπόψη: (α) η εφαρµογή ήδη υφισταµένων απαιτήσεων σχετικά µε την ποιότητα του αέρα, την οξεοποίηση και τον ευτροφισµό, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την εφαρµογή των οριακών τιµών και των τιµών-στόχων που ορίζονται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 96/62/EΚ, ειδικότερα οι πληροφορίες που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε τα σχέδια και τα προγράµµατα που καταρτίζονται και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας οδηγίας, η εµπειρία που έχει αποκοµιστεί από την εφαρµογή βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης βάσει του άρθρου 7 της παρούσας οδηγίας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι µετρήσεις της ποιότητας του αέρα, (β) η µεταφορά της ρύπανσης πέραν των εθνικών συνόρων, λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σηµειώνουν οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες όσον αφορά τις προετοιµασίες τους για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ποιότητα του αέρα, (γ) η ανάγκη για νέους ή αναθεωρηµένους στόχους σχετικά µε την ποιότητα του αέρα, την οξεοποίηση και τον ευτροφισµό, (δ) η παρούσα ποιότητα του αέρα, και οι τάσεις έως αλλά και πέραν του έτους 2010, (ε) το ευρύτερο πεδίο για επίτευξη περαιτέρω µειώσεων στις εκποµπές ρύπων από όλες τις σχετικές πηγές, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική εφικτότητα και την συναρτήσει του κόστους αποτελεσµατικότητα, (στ) οι σχέσεις µεταξύ των ρύπων, και οι ευκαιρίες για συνδυασµένες στρατηγικές προκειµένου να επιτευχθούν οι κοινοτικοί στόχοι για την ποιότητα του αέρα και οι συναφείς στόχοι, (ζ) η σχέση ανάµεσα στην παρούσα οδηγία και τις προσδοκώµενες αλλαγές στην κατανάλωση καυσίµων ως αποτέλεσµα των µέτρων που θα λάβουν τα κράτη µέλη προκειµένου να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις τους σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές,

15 (η) (θ) (ι) η εµπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη συµπεριλαµβανοµένων, ειδικότερα, των συνθηκών που περιγράφονται στο παράρτηµα IV και υπό τις οποίες διενεργήθησαν οι µετρήσεις, τρέχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις για την ενηµέρωση του κοινού και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, µε ειδικότερη αναφορά στο όζον, η δυνατότητα επίτευξης του µακροπρόθεσµου στόχου, βάσει των κατευθυντηρίων γραµµών της ΠΟΥ, µέχρι το Η έκθεση συνοδεύεται, όπου ενδείκνυται, από προτάσεις για τροποποίηση της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 12 Κατευθυντήριες γραµµές 1. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, στηρίζεται στις ειδικές γνώσεις που κατέχουν τα κράτη µέλη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος και άλλοι αρµόδιοι φορείς, κατά περίπτωση. 2. Οι κατευθυντήριες γραµµές εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, της οδηγίας 96/62/EΚ. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές δεν πρέπει να επηρεάζουν, άµεσα ή έµµεσα, τις τιµές-στόχους, τους µακροπρόθεσµους στόχους, το όριο συναγερµού και το όριο ενηµέρωσης. Άρθρο 13 Κυρώσεις Τα κράτη µέλη καθορίζουν το σύστηµα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρµογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές

16 Άρθρο 14 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και εφαρµόζουν τις διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου [2001]. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία

17 Άρθρο 15 Κατάργηση Η οδηγία 92/72/EΚ καταργείται από [ηµεροµηνία στο άρθρο 14]. Άρθρο 16 Εναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 17 Παραλήπτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Εγινε στις Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ορισµοί, τιµές-στόχοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι για το όζον I. Ορισµοί Όλες οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε µg/m³. Ο όγκος πρέπει να εκφράζεται στις ακόλουθες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης: 293 K και 101,3 kpa. Ο χρόνος καθορίζεται σύµφωνα µε την Κεντρική Ώρα Ευρώπης. Ως AOT40 ορίζεται το άθροισµα της διαφοράς µεταξύ ωριαίων συγκεντρώσεων άνω των 80 µg/m³ (= 40 µέρη ανά δισεκατοµµύριο) και των 80 µg/m³ σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο χρησιµοποιώντας µόνο τις ωριαίες τιµές που µετρήθηκαν µεταξύ της 8ης π.µ. και 8ης µ.µ. Κεντρική Ώρα Ευρώπης καθηµερινά. Για να είναι έγκυρα, τα ετήσια στοιχεία σχετικά µε τις υπερβάσεις, τα οποία χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις τιµές-στόχους και τους µακροπρόθεσµους στόχους που παρατίθενται παρακάτω, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο τµήµα II του παραρτήµατος III. II. Τιµές-στόχοι για το όζον Παράµετρος Τιµή-στόχος Έτος µέχρι το οποίο πρέπει να επιτευχθεί, η τιµή στόχος 1 1. Τιµή στόχος για την προστασία της ανθρώπινης υγείας Υψηλότερη µέση τιµή 8- ώρου σε διάστηµα 1 ηµέρας, υπολογισµένη βάσει ανά ώρα µέσων όρων 8-ώρου εν πρέπει να υπάρξει υπέρβαση του επιπέδου των 120 µg/m³ για περισσότερες από 20 ηµέρες κατά µέσον όρο ανά ηµερολογιακό έτος για διάστηµα 3 ετών² Τιµή-στόχος για την προστασία της βλάστησης AOT40, υπολογισµένο βάσει ωριαίων τιµών από το Μάϊο ως τον Ιούλιο µg/m³.h κατά µέσον όρο σε διάστηµα 5 ετών² Η συµµόρφωση µε τις τιµές-στόχους θα εκτιµηθεί από την εν λόγω ηµεροµηνία. Το 2010 δηλαδή, θα είναι η πρώτη χρονιά τα στοιχεία της οποίας θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της συµµόρφωσης κατά τα επόµενα 3 ή 5 χρόνια, αναλόγως. ² Σε περίπτωση που δεν µπορούν να προσδιοριστούν τριετείς η πενταετείς µέσοι όροι βάσει πλήρους και συνεχόµενης σειράς ετήσιων στοιχείων, ο ελάχιστος αριθµός ετήσιων στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις τιµές στόχους είναι ο εξής: για την τιµή-στόχο σχετικά µε την προστασία της ανθρώπινης υγείας: έγκυρα στοιχεία για 1 έτος για την τιµή-στόχο για την προστασία της βλάστησης: έγκυρα στοιχεία για 3 έτη

19 III. Μακροπρόθεσµοι στόχοι για το όζον Παράµετρος Μακροπρόθεσµος στόχος του οποίου δεν πρέπει να σηµειωθεί υπέρβαση Έτος κατά το οποίο πρέπει να επιτευχθεί ο µακροπρόθεσµος στόχος 1. Μακροπρόθεσµος στόχος για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 2. Μακροπρόθεσµος στόχος για την προστασία της βλάστησης Υψηλότερη µέση τιµή 8-ώρου σε διάστηµα ενός ηµερολογιακού έτους, υπολογισµένη από ωριαίους µέσους όρους 8-ώρου AOT40, υπολογισµένο βάσει ωριαίων τιµών από το Μάϊο ως τον Ιούλιο. 120 µg/m³ µg/m³.h

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πληροφορίες και όρια συναγερµού Πρόσθετα όρια αναφοράς για ενηµέρωση του κοινού I. Πληροφορίες και όρια συναγερµού για το όζον Παράµετρος Όριο Όριο ενηµέρωσης Μέσος όρος 1 ώρας 180 µg/m 3 Οριο συναγερµού Μέσος όρος 1 ώρας 240 µg/m 3 II. Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό όταν σηµειώνεται ή προβλέπεται υπέρβαση του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου συναγερµού Στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε ευρεία κλίµακα όσο το δυνατόν συντοµότερα, θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον (1) Πληροφορίες για την ή τις παρατηρούµενες υπερβάσεις: Τοποθεσία ή περιοχή της υπέρβασης Είδος του ορίου στο οποίο σηµειώθηκε υπέρβαση (ενηµέρωσης ή συναγερµού) Χρόνος και διάρκεια της υπέρβασης Υψηλότερη µέση συγκέντρωση µιας ώρας και οκταώρου (2) Πρόβλεψη για το επόµενο απόγευµα/ ηµέρα(ες): Χρονική περίοδος και γεωγραφική περιοχή της αναµενόµενης υπέρβασης του ορίου ενηµέρωσης και/ή του ορίου συναγερµού, Προβλεπόµενη µέγιστη συγκέντρωση ή κλίµακα συγκεντρώσεων µιας ώρας Αναµενόµενη αλλαγή στη ρύπανση (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση) Αιτία του φαινοµένου και/ή της αναµενόµενης αλλαγής στην κατάσταση

21 (3) Πληροφορίες για την επηρεαζόµενη οµάδα πληθυσµού, τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία και τη συνιστώµενη συµπεριφορά: Πληροφορίες για τις οµάδες του πληθυσµού που βρίσκονται σε κίνδυνο, Περιγραφή πιθανών συµπτωµάτων, Μέτρα προφύλαξης που συνιστάται να ληφθούν από την υπόψη οµάδα Πού µπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες. (4) Πληροφορίες για προληπτικά µέτρα µείωσης της ρύπανσης: Υπόδειξη των κύριων πηγών. Συστάσεις για µέτρα µείωσης των εκποµπών. III. Επίπεδα αναφοράς σχετικά µε ζηµιές σε υλικά και δάση, και ορατές ζηµίες σε καλλιέργειες Στόχος Επίπεδο αναφοράς Χρόνος άθροισης/µέσου όρου Ορατή ζηµία σε καλλιέργειες AOT40 = 400µg/m³.h και ΑΟΤ40=1000µg/m³.h Τρέχουσα περίοδος 5 συνεχόµενων ηµερών. µέγιστη τιµή Είδος σταθµού Σταθµός προοριζόµενος για την προστασία της βλάστησης Συνιστώµενη συχνότητα δηµοσίευσης Μηνιαία, ετήσια Υλικές ζηµιές 40 µg/m³ Ετήσια µέση τιµή Οιοσδήποτε Ετήσια Ζηµιές σε δασικές AOT40= Απρίλιος- Ετήσια εκτάσεις µg/m 3.h Σεπτέµβριος Σταθµός που προορίζεται για την προστασία της βλάστησης

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη µέλη στην επιτροπή και κριτήρια για τη συγκέντρωση στοιχείων και τον υπολογισµό στατιστικών παραµέτρων I. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει το είδος και τον όγκο των στοιχείων που πρέπει να παρέχουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή: Στόχος Όριο ενηµέρωσης Οριο συναγερµού Είδος σταθµού Επίπεδο αναφοράς Χρόνος αθροίσεως/µέσο υ όρου Μηνιαίες εκθέσεις από Απρίλιο έως Σεπτέµβριο Οιοσδήποτε 180 µg/m³ 1 ώρα -για κάθε ηµέρα µε υπέρβαση(εις): ηµεροµηνία, σύνολο ωρών υπέρβασης, µέγιστη τιµή 1h όζοντος και σχετικές τιµές NO 2. ανά µήνα µέγιστη τιµή 1h όζοντος Οιοσδήποτε 240 µg/m³ 1 ώρα -για κάθε ηµέρα µε υπέρβαση(εις): ηµεροµηνία, σύνολο ωρών υπέρβασης, µέγιστη τιµή 1h όζοντος και σχετικές τιµές NO 2. Ετήσιες εκθέσεις - για κάθε ηµέρα µε υπέρβαση (εις): ηµεροµηνία, σύνολο ωρών υπέρβασης, µέγιστη τιµή 1h όζοντος και σχετικές τιµές NO 2. -για κάθε ηµέρα µε υπέρβαση(εις): ηµεροµηνία, σύνολο ωρών υπέρβασης, µέγιστη τιµή 1h όζοντος και σχετικές τιµές NO 2. Προστασία της υγείας Προστασία βλάστησης Βραχυπρόθεσµη προστασία βλάστησης Προστασία δασικής έκτασης Οιοσδήποτε 120 µg/m 3 8 ώρες -για κάθε ηµέρα µε υπέρβαση(εις): ηµεροµηνία, µέγιστη τιµή 8- ώρου Προαστιακός, αγροτικός, αγροτικού χαρακτήρα Προαστιακός, αγροτικός, αγροτικού χαρακτήρα Προαστιακός, αγροτικός, αγροτικού χαρακτήρα AOT40* = 6000 µg/m³.h AOT40* = 400 µg/m³.h και AOT40* = 1000 µg/m³.h AOT40* = µg/m³.h 1 ώρα, αθροιστικά Μαίος- Ιούλιος 1 ώρα, αθροιστικά σε διάστηµα 5 ηµερών. 1 ώρα, αθροιστικά Απρίλιος- Σεπτέµβριος Μία φορά το Σεπτέµβριο -για κάθε ηµέρα µε υπέρβαση(εις): ηµεροµηνία, µέγιστη τιµή 8-ώρου Τιµή - Μεγ., 98%, 50% τιµή από τις ηµερήσιες τρέχουσες AOT40 τιµές -. Τιµή Υλικά Οιοσδήποτε 40 µg/m³ Ανά έτος - Τιµή * άθροισµα της διαφοράς µεταξύ ωριαίων συγκεντρώσεων άνω των 80 µg/m³ και των 80 µg/m³ χρησιµοποιώντας τις τιµές που µετρήθηκαν µεταξύ 8.00 και Κεντρική Ώρα Ευρώπης κάθε µέρα

23 Στα πλαίσια των ετήσιων εκθέσεων, πρέπει να παρέχονται επίσης τα ακόλουθα: Για το όζον και το άθροισµα όζοντος και διοξειδίου του αζώτου ( εκφρασµένο σε µg/m³), η µέγιστη τιµή, το 99.9, 98, 50 εκατοστηµόριο και ο αριθµός των έγκυρων στοιχείων από ωριαίες σειρές, Η µέγιστη τιµή, το 98, και 50 εκατοστηµόριο από τη σειρά ηµερήσιων µέγιστων τιµών 8-ώρου, Ο ετήσιος µέσος όρος διοξειδίου του αζώτου και οξειδίου του αζώτου 1 (NO x ). Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα II της Απόφασης 97/101/EΚ 2 του Συµβουλίου σχετικά µε νέους σταθµούς πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα µε την παράδοση των πρώτων στοιχείων, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη παραδοθεί στα πλαίσια της εν λόγω απόφασης του Συµβουλίου. Τα στοιχεία που υποβάλλονται µε τις µηνιαίες εκθέσεις θεωρούνται προσωρινά και πρέπει να ενηµερώνονται, εάν κριθεί απαραίτητο, µε µεταγενέστερες αναφορές. II. Κριτήρια για τη συγκέντρωση στοιχείων και τον υπολογισµό στατιστικών παραµέτρων: Τα εκατοστηµόρια πρέπει να υπολογίζονται µε τη µέθοδο που προβλέπεται στην απόφαση 97/101/EΚ του Συµβουλίου. Τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της εγκυρότητας κατά την συγκέντρωση στοιχείων και τον υπολογισµό στατιστικών παραµέτρων: Παράµετρος Τιµές 1 ώρας Τιµές 8-ώρου AOT40 Ετήσια µέση τιµή Αριθµός υπερβάσεων και µέγιστες ανά µήνα τιµές Αριθµός υπερβάσεων και µέγιστες τιµές ανά έτος Απαιτούµενη αναλογία έγκυρων στοιχείων Το 75% (δηλ. 45 λεπτά) Το 75% των ωριαίων τιµών (δηλ. 6 ώρες) Το 90% των ωριαίων τιµών κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται για τον υπολογισµό της τιµής AOT 40 Το 75% των ωριαίων τιµών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Απρίλιος-Σεπτέµβριος) και του χειµώνα (Ιανουάριος Μάρτιος, Οκτώβριος εκέµβριος) ξεχωριστά Το 90% των µέγιστων ηµερήσιων µέσων τιµών 8-ώρου (23 διαθέσιµες ηµερήσιες τιµές ανά µήνα) Το 90% των ωριαίων τιµών µεταξύ 8.00 και Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 5 από τους 6 µήνες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (Απρίλιος- Σεπτέµβριος) 1 2 Άθροισµα οξειδίου και διοξειδίου του αζώτου αθροισµένα ως µέρη ανά δισεκατοµµύριο και εκφρασµένο ως διοξείδιο του αζώτου σε µg/m³ ΕΕ L 35 της , σ. 14.

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κριτήρια κατάταξης και εγκατάστασης σηµείων δειγµατοληψίας για την εκτίµηση της συγκέντρωσης του όζοντος Στις σταθερές µετρήσεις εφαρµόζονται τα ακόλουθα: I. Θέση από πλευράς τοποθεσίας γενικότερα (µακροκλίµακα): ΕΙ ΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Προστασία της ανθρώπινης υγείας: για την εκτίµηση της έκθεσης του αστικού πληθυσµού στο όζον, δηλαδή όπου η πυκνότητα πληθυσµού και η συγκέντρωση του όζοντος είναι σχετικά υψηλές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΥΤΙΚΟΤΗ ΤΑ Λίγα km 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ Μακρυά από την επίδραση τοπικών εκποµπών όπως η κυκλοφορία, τα πρατήρια βενζίνης, κ.λ.π. Τοποθεσίες µε καλό αερισµό όπου είναι δυνατόν να µετρηθούν επίπεδα µε σωστή µίξη, Τοποθεσίες όπως κατοικήσιµες και εµπορικές περιοχές πόλεων, πάρκα (µακριά από δέντρα), µεγάλοι δρόµοι ή οικοδοµικά τετράγωνα µε ελάχιστη έως ανύπαρκτη κυκλοφορία, ανοικτοί χώροι εκπαιδευτικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης: για τον προσδιορισµό της έκθεσης του πληθυσµού και της βλάστησης που βρίσκεται στα προάστια οικισµών, όπου τα επίπεδα του όζοντος τείνουν να είναι στα υψηλότερα. επίπεδα Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης: για τον προσδιορισµό της έκθεσης του πληθυσµού, των καλλιεργειών και των φυσικών οικοσυστηµάτων σε συγκεντρώσεις όζοντος σε υποπεριφερειακή κλίµακα. Μερικές δεκάδες km 2 Υποπεριφερεια κά επίπεδα (γύρω στα 100 km 2 ) Σε ορισµένη απόσταση από την περιοχή µέγιστων εκποµπών, στα σηµεία απόληξης αέριων ρευµάτων ακολουθώντας την ή τις βασικές κατευθύνσεις του ανέµου υπό συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό όζοντος. Οπου ο πληθυσµός, ευαίσθητες καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήµατα που βρίσκονται στην περιφέρεια οικισµού εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος. Σε περιοχές όπου κρίνεται σκόπιµο, ορισµένοι προαστιακοί σταθµοί και σε σηµεία απαρχής αέριων ρευµάτων της περιοχής µε τις µέγιστες εκποµπές, προκειµένου να προσδιοριστούν τα βασικά περιφερειακά επίπεδα του όζοντος. Μπορούν να εγκατασταθούν σταθµοί σε µικρούς οικισµούς και/ή περιοχές µε φυσικά οικοσυστήµατα, δασικές περιοχές ή καλλιέργειες, Σταθµοί αντιπροσωπευτικοί για το όζον µακρυά από την επίδραση άµεσων τοπικών εκποµπών όπως βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και δρόµων, Σε ανοικτές τοποθεσίες, εκτός από υψηλές κορυφές βουνών. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Προστασία της βλάστησης και της ανθρώπινης υγείας: για την εκτίµηση της έκθεσης καλλιεργειών και φυσικών οικοσυστηµάτων σε συγκεντρώσεις όζοντος περιφερειακής κλίµακας καθώς και της έκθεσης του πληθυσµού Περιφερειακά / εθνικά/ ηπειρωτικά επίπεδα (1 000 µε km 2 ) Σταθµοί σε περιοχές µε µικρότερη πυκνότητα πληθυσµού, π.χ. µε φυσικά οικοσυστήµατα, δασικές εκτάσεις, αποµακρυσµένες από αστικές και βιοµηχανικές περιοχές και µακριά από τοπικές εκποµπές. Συνιστάται να αποφεύγονται τοποθεσίες που υπόκεινται σε τοπικά αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης συνθηκών αναστροφής πλησίον του εδάφους, καθώς και κορυφές υψηλών βουνών. εν συνιστώνται παράκτιες περιοχές µε ιδιάζοντα ηµερήσιο κύκλο ανέµων τοπικού χαρακτήρα

25 Για τους αγροτικούς σταθµούς και τους σταθµούς αγροτικού χαρακτήρα θα πρέπει να εξετάζεται, όπου κρίνεται σκόπιµο, ο συντονισµός µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1091/94 της Επιτροπής σχετικά µε την προστασία των δασικών εκτάσεων της Κοινότητας από την ατµοσφαιρική ρύπανση 1. II. Θέση από πλευράς τοποθέτησης σε στενή έννοια (µικροκλίµακα): Πρέπει να εφαρµόζονται, στο µέτρο του δυνατού, οι ακόλουθες οδηγίες: (1) Η ροή γύρω από το στόµιο εισόδου του δειγµατοληπτικού αισθητήρα θα πρέπει να είναι ανεµπόδιστη (ελεύθερη σε ένα τόξο τουλάχιστον 270º) χωρίς εµπόδια που να επηρεάζουν την ροή του αέρα κοντά στη συσκευή δειγµατοληψίας, σε απόσταση δηλαδή από κτίρια, µπαλκόνια, δέντρα, και άλλα εµπόδια µεγαλύτερη από το διπλάσιο του υπερβάλλοντος τη συσκευή δειγµατοληψίας ύψους του εµποδίου. (2) Σε γενικές γραµµές, το σηµείο εισόδου του δείγµατος θα πρέπει να είναι µεταξύ 1.5m (ζώνη αναπνοής) και 4m από το επίπεδο του εδάφους. Μπορεί να γίνει τοποθέτηση και σε υψηλότερες θέσεις για αστικούς σταθµούς σε ορισµένες περιπτώσεις και σε δασικές περιοχές. (3) Η είσοδος του δειγµατοληπτικού αισθητήρα πρέπει να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από πηγές όπως κλιβάνους και καπνοδόχους αποτέφρωσης και περισσότερο από 10m από τον πλησιέστερο δρόµο, ενώ η εν λόγω απόσταση αυξάνεται ανάλογα µε την κυκλοφορία. (4) Η έξοδος αερίων του δειγµατολήπτη πρέπει να βρίσκεται σε σηµείο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή των απαερίων στο στόµιο εισόδου του δειγµατολήπτη. Μπορούν επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: (1) παρεµβαλλόµενες πηγές, (2) ασφάλεια, (3) πρόσβαση, (4) διαθεσιµότητα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνικών επικοινωνιών (5) ορατότητα της τοποθεσίας σε σχέση µε τα περίχωρα, (6) ασφάλεια του κοινού και των χειριστών (7) η επιθυµία ύπαρξης σχετικών σηµείων δειγµατοληψίας για διάφορους ρύπους (8) χωροταξικές απαιτήσεις 1 ΕΕ L 125 της , σ

26 III. Τεκµηρίωση και επανεξέταση της επιλογής τοποθεσιών: Οι διαδικασίες επιλογής τοποθεσιών θα πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένες κατά το στάδιο κατάταξης µε τη βοήθεια ευκρινών και λεπτοµερών φωτογραφιών του περιβάλλοντα χώρου και λεπτοµερούς χάρτη. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση των τοποθεσιών µε εκ νέου τεκµηρίωση για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται ακόµη τα κριτήρια επιλογής. Απαιτείται εποµένως κατάλληλος έλεγχος και ερµηνεία των στοιχείων παρακολούθησης σε συνάρτηση µε τις µετεωρολογικές και φωτοχηµικές συνθήκες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις του όζοντος που µετρώνται στην αντίστοιχη τοποθεσία

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κριτήρια καθορισµού του ελάχιστου αριθµού σηµείων δειγµατοληψίας για σταθερές µετρήσεις συγκεντρώσεων όζοντος και σχετικών προδρόµων ουσιών I. Ελάχιστος αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας για σταθερές συνεχείς µετρήσεις για την εκτίµηση της συµµόρφωσης µε τις τιµές-στόχους, τους µακροπρόθεσµους στόχους, το όριο ενηµέρωσης και το όριο συναγερµού όπου οι συνεχείς µετρήσεις είναι η αποκλειστική πηγή πληροφοριών. Οικισµοί Άλλες ζώνες Πληθυσµός (x1000) Αστικός Προαστιακός Προαστιακή Αγροτική αγροτικού χαρακτήρα < σταθµός/50 000* km 2 ως µέση πυκνότητα για όλες τις ζώνες ανά χώρα. < < < < < < > πρόσθετος σταθµός ανά 2 εκατ. κατοίκους 1 1 πρόσθετος σταθµός ανά 0.5 εκατ. κατοίκους * 1 σταθµός ανά km 2 για σύνθετο έδαφος σε περιοχές γεωγραφικού πλάτους κάτω των 55ºN II. Ελάχιστος αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας για σταθερές µετρήσεις σε ζώνες και οικισµούς που επιτυγχάνουν τους µακροπρόθεσµους στόχους Ο αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας για το όζον πρέπει, σε συνδυασµό µε άλλα µέσα συµπληρωµατικής εκτίµησης, όπως η εκτίµηση µε χρήση µοντέλου της ποιότητας του αέρα και συναφείς µετρήσεις του διοξειδίου του αζώτου, να είναι ικανοποιητικός για την εξέταση των τάσεων που παρουσιάζει η ρύπανση από το όζον και τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους µακροπρόθεσµους στόχους. Ο αριθµός των σταθµών που βρίσκονται σε προαστιακές περιοχές οικισµών και σε αγροτικές περιοχές γύρω από οικισµούς µπορεί να µειωθεί στο ένα τρίτο του αριθµού που καθορίζεται στο τµήµα I. Εάν το αποτέλεσµα µιας τέτοιας µείωσης είναι να µην υπάρχει πλέον κανένας εναποµένων σταθµός, ο συντονισµός µε άλλους σταθµούς σε γειτονικές ζώνες πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητική εκτίµηση των συγκεντρώσεων του όζοντος όσον αφορά τους µακροπρόθεσµους στόχους. Ο αριθµός των σταθµών αγροτικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι 1 ανά km

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Μετρήσεις προδρόµων ουσιών του όζοντος Στόχοι Οι κύριοι στόχοι αυτών των µετρήσεων είναι η ανάλυση όλων των τάσεων στους προδρόµους του όζοντος, ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών µείωσης των εκποµπών και της συνέπειας των απογραφών εκποµπών, καθώς και η υποβοήθηση του συσχετισµού των πηγών εκποµπής µε τη συγκέντρωση των ρύπων. Ένας επιπλέον σκοπός τους είναι η υποβοήθηση της κατανόησης του τρόπου σχηµατισµού του όζοντος και των διαδικασιών διασποράς των προδρόµων του όζοντος, καθώς και της εφαρµογής φωτοχηµικών µοντέλων. Ουσίες Η µέτρηση των προδρόµων ουσιών του όζοντος πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το οξείδιο του αζώτου, το µονοξείδιο του άνθρακα και ενδεδειγµένες οργανικές πτητικές ενώσεις (VOC). Ο παρακάτω κατάλογος περιλαµβάνει τις οργανικές ενώσεις που συνιστάται να µετρώνται. Μεθάνιο 1-Βουτένιο Ισοπρένιο Αιθυλοβενζόλιο Αιθάνιο trans-2-βουτένιο n-εξάνιο m+p-ξυλόλιο Αιθυλένιο cis-2-βουτένιο i-εξένιο o-ξυλόλιο Ακετυλένιο 1.3-Βουταδιένιο n-επτάνιο Τριµεθυλοβενζόλιο. Προπάνιο n-πεντάνιο n-οκτάνιο Τριµεθυλοβενζόλιο Προπένιο i-πεντάνιο i-οκτάνιο Τριµεθυλοβενζόλιο n-βουτάνιο 1-Πεντένιο Βενζόλιο Φορµαλδεΰδη i-βουτάνιο 2-Πεντένιο Τολουόλιο Σύνολο µη µεθανιούχων υδρογονανθράκων Μέθοδοι Αναφοράς Για τα οξείδια του αζώτου θα εφαρµόζεται η µέθοδος αναφοράς που περιγράφεται στην οδηγία 85/203/ΕΟΚ ή σε µεταγενέστερη κοινοτική νοµοθεσία. Για το µονοξείδιο του άνθρακα θα εφαρµόζεται η µέθοδος που θα καθοριστεί σε µελλοντική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οδηγία 96/62/EΚ, από τη στιγµή που θα τεθεί σε ισχύ

29 Κάθε κράτος µέλος πρέπει να ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τις µεθόδους που χρησιµοποιεί για τη λήψη δειγµάτων και τη µέτρηση των VOC. Η επιτροπή πρέπει να διεξάγει το συντοµότερο δυνατό διασυγκριτικές µελέτες και να διερευνά τη δυνατότητα ορισµού µεθόδων αναφοράς για τη δειγµατοληψία και µέτρηση προδρόµων του όζοντος µε σκοπό τη βελτίωση της συγκρισιµότητας και πιστότητας των µετρήσεων για την ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε το άρθρο 11. Τοποθεσία Οι µετρήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ιδιαιτέρως σε αστικές και προαστιακές περιοχές και σε κάθε θέση παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/62/EΚ και θεωρείται κατάλληλη για τους ανωτέρω στόχους παρακολούθησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0081 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 516/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3649 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 516 Οι περί της Ποιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002 Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 188(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 1253/2013, της Anna Gerometta, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της Genitori antismog, σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που

Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρατήρια πετρελαιοειδών με τη χρήση παθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.4.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 118/41 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα