ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.: , ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ / απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο» (ΦΔΚ Β 269/ ) ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 992/1979 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α 280). β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α 34), φπσο ε παξ. 1 ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ λ. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην Κεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ.1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 101). 1

2 γ) Σσλ άξζξσλ 13 έσο θαη 29 ηνπ λ. 2637/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη "Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο" Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 200), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. δ) Σσλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 247), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α 98). 2.Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ): α) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (L 299/ ) «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β) αξηζ. 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο (L 237/ ) «γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. γ) αξηζ. 1220/2011 ηεο Δπηηξνπήο (L 313/ ) «ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο». δ) αξηζ. 2220/1985 ηεο Δπηηξνπήο (L 205/ ) «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο εγγπήζεσλ γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3. Σν π.δ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία α) Δζσηεξηθψλ θαη β) Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη κεηαθνξά ζηνλ Πξσζππνπξγφ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο» (ΦΔΚ Α 147). 4. Σν π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 194). 5. Σελ απφ 22/12/2011 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.. 6. Σελ αξηζ. 2/8198/0020/ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο» 2

3 7. Σελ αξηζ.3441/12283/ απφθαζε, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο χςνπο επξψ, γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ 5423, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ «Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ», ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλ.(δκ) 867/2008, γηα ην έηνο Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο γηα ην έηνο 2012, γηα ην έηνο 2013, γηα ην έηνο 2014 θαη γηα ην έηνο 2015, γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη απφ 1 ε Απξηιίνπ 2012 έσο 31 ε Μαξηίνπ ηνπ Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ Αποθαζίζοσμε Άρθρο 1 Σροποποίηζη ηης αριθ / απόθαζης (ΦΔΚ Β 269/ ) 1. Tν άξζξν 2 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) Ζ πεξίπησζε 2 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Γηα ηηο νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη ηηο ελψζεηο απηψλ, ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πφξηζκα ειέγρνπ γηα ην 2 ν θαη 3 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ην νπνίν ζπληάζζεηαη κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2810/2000 (ΦΔΚ Α 108), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» β) Ζ πεξίπησζε 7 ηεο παξαγξάθνπ Α, αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: «7. Γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2α) ηνπ θαλ (ΔΚ) 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ ειαηνπαξαγσγψλ κειψλ ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ζε πξφγξακκα MS EXCEL, πηλαθνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ΗΗΗ (κε ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιιεηαη ελεκεξσκέλε κέρξη 10 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο), ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη, φηη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή είλαη αιεζή, θαζψο θαη φηη ε κέζε παξαγσγή ηνπο θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηεο κέζεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ή θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ ηεο ζρεηηθήο πεξηθεξεηαθήο δψλεο (κέζνο φξνο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο). γ) Ζ πεξίπησζε 9 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 3

4 «9. Γηα ηηο νξγαλψζεηο θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Τπφδεηγκα IV), κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ην 2 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ, θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο, δηαθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ ηφλνπο ειαηφιαδν ή/θαη ηφλνπο επηηξαπέδηεο ειηέο, θαηά κέζν φξν εηεζίσο γηα ηελ ηεηξαεηία πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.» δ) Ζ πεξίπησζε 10 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «10. Γηα ηηο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Τπφδεηγκα IV), κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ην 2 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.» ε) Ζ πεξίπησζε γ) ηεο παξαγξάθνπ Σ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «γ) δηαπηζησζεί φηη ηεο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξ. α), β) θαη γ) ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» ζη) Μεηά ηελ παξάγξαθν Σ πξνζηίζεηαη ε εμήο παξάγξαθνο Ε: «Ε. Οη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη νη ελψζεηο απηψλ, ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4015/2011 (ΦΔΚ Α 210), πξέπεη λα ππνβάιινπλ εθ λένπ αξκνδίσο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ζπλερίδνπλ λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο έγθξηζήο ηνπο σο Ο.Δ.Φ., ηα ηξνπνπνηεκέλα, κε βάζε ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο, πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 9, 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο.» 2. Σν άξζξν 4 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) Ζ εηζαγσγηθή θξάζε αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη επηιέμηκεο γηα θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Δ.Φ., είλαη νη νξηδφκελεο ζην άξζξν 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηηο παξαθάησ επηζεκάλζεηο:» β) ην ηέινο ηεο πξψηεο παχιαο πξνζηίζεηαη ε εμήο θξάζε: «Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά κειέηε δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) Δπξψ.» 4

5 γ) Ζ ηέηαξηε παχια αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηνλ ηνκέα ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ηεο ππνπεξ. i) ηνπ ζηνηρείνπ ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη: δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ην έξγν ησλ νξγαλψζεσλ ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β), γ) θαη δ), ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο δηάηαμεο, νη δαπάλεο δε δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην αλψηαην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) Δπξψ.» δ) ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν θείκελν: «Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε: - πιινγηθέο πξνκήζεηεο παγίνπ εμνπιηζκνχ φπσο: o κεραλήκαηα κέηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ ζπγθνκηδήο. o κεραλήκαηα ζπγθνκηδήο (δνλεηέο θνξκνχ ή θιάδσλ, ειεθηξνθίλεηα ξαβδηζηηθά, θιαδεπηηθά, θαηαζηξνθείο θιάδσλ). o κηθξήο έθηαζεο εμνπιηζκνί κνλάδσλ ειαηνηξηβείσλ, ζπζθεπαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειηψλ. - Καηάξηηζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηα νθέιε ηεο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ ειαηψλσλ, ηεο ζπιινγηθήο ζπγθνκηδήο, έθζιηςεο, απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ. - Πξαθηηθέο επίδεημεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζθνπφ ηελ έληαμε λέσλ εθηάζεσλ ζην θαζεζηψο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. - πιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ζπγθνκηδή θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ειαηνθάξπνπ. - Ηρλειαζηκφηεηα. - Γηαρείξηζε απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ είηε σο κεκνλσκέλα απφβιεηα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππνπξντφληα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. - Αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. 3. Σν άξζξν 5 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Ζ πεξίπησζε i) ηεο παξαγξάθνπ α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «i) Γεληθά έμνδα: Δληάζζνληαη ηα έμνδα εγγπήζεσλ, γξαθηθψλ, αλαιψζηκσλ, ζπληήξεζεο παγίσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, επηκεξηζκέλα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» 4. Σν άξζξν 6 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Οη πεξηπηψζεηο α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 1 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 5

6 «1.α) ηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη πεληακειήο επηηξνπή, νλνκαδφκελε Κεληξηθή Δπηηξνπή Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ (Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.), απνηεινχκελε απφ: i) Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, σο πξφεδξν, ii) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο θαη αλαπιεξσηή πξφεδξν, iii) Σνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., σο κέινο, iv) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο, v) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο. Σν Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο, παξέρεη ηελ αλαγθαία γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.. β) Ζ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη απαξαηηήησο ν πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ.» 5. Σν άξζξν 7 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: ηελ παξάγξαθν 1, πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ζη θαη δ σο εμήο: «ζη. Πίλαθα πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ, αλά δξαζηεξηφηεηα σο θαησηέξσ: αα) Γείθηεο εηζξνψλ/εθξνψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ββ) Γείθηεο απνηειεζκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε επελέξγεηα πνπ επέθεξε ην πξφγξακκα ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο, θαη γγ) Γείθηεο επηπηψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πέξαλ ησλ άκεζσλ επελεξγεηψλ ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο. δ. Πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (CD θαη ) πηλαθνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα XI (1, 2).» 6. Σν άξζξν 8 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Μεηά ηελ παξάγξαθν 2, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: «3. Σξνπνπνηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο απφ κηα άιιε, ηνπ ίδηνπ ηνκέα, θαη ν πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, είλαη κηθξφηεξνο ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) Δπξψ, δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηνπ θνξέα, δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θνξείο, ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηα νπνία δηεπθξηλίδεηαη ε αηηία, ε θχζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο θαη απνδεηθλχεηαη φηη ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Διαίαο, ηεο σο άλσ 6

7 Γηεχζπλζεο, δελ απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ θνξέα εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ε ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη δεθηή.» 7. Σν άξζξν 10 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «Άρθρο 10 Γιαδικαζία και δικαιολογηηικά τορήγηζης ηης τρημαηοδόηηζης ηων εγκεκριμένων προγραμμάηων εργαζίας χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ, θαηά ηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο, πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ., πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο, σο εμήο: 1. Υνξήγεζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο: α) Μεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα ιάβεη ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο, ην αξγφηεξν κέρξη 30 Μαΐνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κε θνηλνπνίεζε ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη (πξψελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο). Ζ αίηεζε, πξνζαξκνζκέλε ζην ζρέδην δαπαλψλ ηνπ νξηζηηθά εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: αα) Απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ββ) Αληίγξαθν ηνπ νξηζηηθά εγθεθξηκέλνπ - επηθαηξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο, γγ) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ. χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, δδ) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα (πιεξεμνχζην έγγξαθν νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ.), εε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζηζη) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Ο.Δ.Φ., αιιά θαη ησλ Ο.Δ.Φ. πνπ ηπρφλ κεηέρνπλ ζε εγθεθξηκέλν πξφγξακκα απηήο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ, δδ) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε (θνηλνηηθή, εζληθή θαη ηδία), ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε έηνο, εε) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαη ζζ) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. θαηαβάιιεηαη, κέρξη 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο. β) Κάζε Ο.Δ.Φ. νθείιεη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη 15 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Ζ αξκφδηα 7

8 επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, πξηλ ηηο 20 Ννεκβξίνπ, θαη λα δηαβηβάζεη ζηελ Ο.Δ.Φ., εηο δηπινχλ, ην πξαθηηθφ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο. Καηφπηλ, θάζε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο απνξξφθεζεο ηεο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ δχλαληαη λα παξαηαζνχλ θαηά έλα κήλα. 2. Υνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο: Μεηά ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα ιάβεη ηε δεχηεξε δφζε απηήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην ππφινηπν έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο. Ζ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ., χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, β) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα (πιεξεμνχζην έγγξαθν νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ.), γ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, δ) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ ηζρχ ή ηελ αιιαγή ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, ζη) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, κε ηηο πηζαλέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ησλ δαπαλψλ ηεο πξψηεο δφζεο, ηξνπνπνηήζεηο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. θαηαβάιιεηαη, κέρξη 30 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε δεχηεξε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο. Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη ηεο θαηαβνιήο απηήο δχλαληαη λα παξαηαζνχλ θαηά έλα κήλα. 3. Υνξήγεζε ηεο εμφθιεζεο: Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εμφθιεζεο, ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. ππνβάιιεη αίηεζε, κέρξη 30 Ηνπλίνπ, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, ε νπνία νθείιεη λα έρεη δηελεξγήζεη ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν κεηά ηελ παξέιεπζε δχν κελψλ απφ ην ηέινο εθηέιεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 30 ε Ηνπλίνπ απνηειεί θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη θακία αίηεζε δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ην πέξαο απηήο. Ζ αίηεζε ηεο εμφθιεζεο ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 8

9 α) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ην ππφινηπν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, β) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία, ηελ αμία θαη ην πνζφ Φ.Π.Α. γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., γ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ, απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ ηεο πεξ. β ηνπ παξφληνο, κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη εμνθιεζεί γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο εθθαζάξηζεο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., δ) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο, ε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ζη)σειηθή απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο νξγάλσζεο θνξέσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηα θαησηέξσ: αα) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε αλάιπζε αλά δξαζηεξηφηεηα, θαη ββ) Αηηηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ αλαθνξηθά κε ην θφζηνο κεηαμχ πξνυπνινγηζζεηζψλ θαη πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εμφθιεζεο, πνπ ππεβιήζε εκπξφζεζκα, δελ πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απνξξίπηεηαη. Ζ Ο.Δ.Φ. δχλαηαη λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε, εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο ηεο αξρηθήο αίηεζήο ηεο.» 8. Σν άξζξν 11 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) ε παξάγξαθνο β αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β. Δγγχεζε γηα θάζε δφζε πξνθαηαβνιήο, ζπζηήλεηαη ππέξ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ε νπνία θαηαηίζεηαη απφ ηελ Ο.Δ.Φ. κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα πνζφ ίζν κε ην 110% ηεο αηηεζείζαο πξνθαηαβνιήο, κε δηάξθεηα ηζρχνο ανξίζηνπ ρξφλνπ.» 9

10 β) κεηά ηελ παξάγξαθν β πξνζηίζεηαη ε εμήο λέα παξάγξαθνο γ: «γ. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ απηήο, ην αξγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηνλ κήλα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνδέζκεπζεο, κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί. Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ: αα) Σν πξαθηηθφ ηνπ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ ηνπηθψλ σο άλσ Γηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή κέξνο απηψλ πινπνηνχληαη ζε άιιε ή άιιεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο απφ εθείλε ηεο έδξαο ηεο ΟΔΦ. ββ) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία, ηελ αμία θαη ην πνζφ Φ.Π.Α., γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Οη θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.. γγ) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δαπαλψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη έγθξηζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. δδ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ, απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη εμνθιεζεί γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., θαη εε) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο. Ωζηφζν γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηά έλα κήλα. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κέρξη 10

11 πνζνχ ίζνπ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί. Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ: αα) πγθεληξσηηθέο θαη αλαιπηηθέο, αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ζεσξεκέλεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ., θαη ββ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ χςνπο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. δελ ππνβάιιεη αίηεζε απνδέζκεπζεο ησλ εγγπήζεσλ ησλ δφζεσλ ηεο πξνθαηαβνιήο, ή ε αίηεζή ηεο, κεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν, απνξξηθζεί απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ηφηε ε απνδέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλσηέξσ εγγπήζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμφθιεζεο, ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο θαη ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» 9. Σν άξζξν 15 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 15 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν ηέηαξην εδάθην: «Ζ εζληθή ζπκκεηνρή, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2012, ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2013, ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2014 θαη ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2015 θαη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη απφ 1 ε Απξηιίνπ 2012 έσο 31 ε Μαξηίνπ ηνπ Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ 5423).» 10. Μεηά ην άξζξν 15 πξνζηίζεηαη ην εμήο λέν άξζξν 16: «Πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε έληεθα (11) Τπνδείγκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη έρνπλ σο εμήο:» 11. Σν ππφδεηγκα II ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Σν θείκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 11

12 -Ζ νξγάλσζε ζα ππνβάιιεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ηνκείο δξάζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α), β), γ), δ) θαη ε) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ή ζπλεκκέλν πξφγξακκα ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ππνβνιήο. -Ζ νξγάλσζε δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φηαλ απηέο δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο. - Πιεξνχληαη νη φξνη ησλ πεξ. α), β), γ) θαη δ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. - ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ θαλνληζκνχ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ζηελ παξαγσγή θαηά ηηο πεξηφδνπο εκπνξίαο 2002/2003 έσο 2004/ ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1638/98 ηνπ πκβνπιίνπ, θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ ειαηνιάδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ εκπνξίαο 2002/2003 έσο 2004/ ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ή ιφγσ παξαβίαζεο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο κέηξνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ.» 12. Σν ππφδεηγκα VII αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ VII ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΖ Ο.Δ.Φ. ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΖΔΗ ΠΟΟΣΖ ΣΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣ Δ ΥΤΜΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜ ΔΝΟΤ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) 12

13 ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ ΣΖ Ο.Δ.Φ. ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΖΔΗ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΖ ΣΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣ Δ ΥΤΜΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜ ΔΝΟΤ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο» 13.Σν ππφδεηγκα Υ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ηνπ 10% ή ε εγγχεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αλαινγία ηνπ πνζνχ ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο.» 14. Πξνζηίζεηαη λέν Τπφδεηγκα XI (1, 2) σο αθνινχζσο: 13

14 14

15 15

16 Άρθρο 2 Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζ / απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθήνα, / /2012 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Κ. ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 16

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα