ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.: , ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ / απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο» (ΦΔΚ Β 269/ ) ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 992/1979 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α 280). β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α 34), φπσο ε παξ. 1 ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ λ. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην Κεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ.1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 101). 1

2 γ) Σσλ άξζξσλ 13 έσο θαη 29 ηνπ λ. 2637/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη "Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο" Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 200), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. δ) Σσλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 247), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α 98). 2.Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ): α) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (L 299/ ) «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β) αξηζ. 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο (L 237/ ) «γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. γ) αξηζ. 1220/2011 ηεο Δπηηξνπήο (L 313/ ) «ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο». δ) αξηζ. 2220/1985 ηεο Δπηηξνπήο (L 205/ ) «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο εγγπήζεσλ γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3. Σν π.δ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία α) Δζσηεξηθψλ θαη β) Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη κεηαθνξά ζηνλ Πξσζππνπξγφ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο» (ΦΔΚ Α 147). 4. Σν π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 194). 5. Σελ απφ 22/12/2011 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.. 6. Σελ αξηζ. 2/8198/0020/ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο» 2

3 7. Σελ αξηζ.3441/12283/ απφθαζε, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο χςνπο επξψ, γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ 5423, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ «Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ», ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλ.(δκ) 867/2008, γηα ην έηνο Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο γηα ην έηνο 2012, γηα ην έηνο 2013, γηα ην έηνο 2014 θαη γηα ην έηνο 2015, γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη απφ 1 ε Απξηιίνπ 2012 έσο 31 ε Μαξηίνπ ηνπ Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ Αποθαζίζοσμε Άρθρο 1 Σροποποίηζη ηης αριθ / απόθαζης (ΦΔΚ Β 269/ ) 1. Tν άξζξν 2 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) Ζ πεξίπησζε 2 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Γηα ηηο νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη ηηο ελψζεηο απηψλ, ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πφξηζκα ειέγρνπ γηα ην 2 ν θαη 3 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ην νπνίν ζπληάζζεηαη κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2810/2000 (ΦΔΚ Α 108), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» β) Ζ πεξίπησζε 7 ηεο παξαγξάθνπ Α, αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: «7. Γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2α) ηνπ θαλ (ΔΚ) 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ ειαηνπαξαγσγψλ κειψλ ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ζε πξφγξακκα MS EXCEL, πηλαθνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ΗΗΗ (κε ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιιεηαη ελεκεξσκέλε κέρξη 10 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο), ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη, φηη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή είλαη αιεζή, θαζψο θαη φηη ε κέζε παξαγσγή ηνπο θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηεο κέζεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ή θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ ηεο ζρεηηθήο πεξηθεξεηαθήο δψλεο (κέζνο φξνο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο). γ) Ζ πεξίπησζε 9 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 3

4 «9. Γηα ηηο νξγαλψζεηο θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Τπφδεηγκα IV), κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ην 2 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ, θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο, δηαθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ ηφλνπο ειαηφιαδν ή/θαη ηφλνπο επηηξαπέδηεο ειηέο, θαηά κέζν φξν εηεζίσο γηα ηελ ηεηξαεηία πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.» δ) Ζ πεξίπησζε 10 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «10. Γηα ηηο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Τπφδεηγκα IV), κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ην 2 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.» ε) Ζ πεξίπησζε γ) ηεο παξαγξάθνπ Σ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «γ) δηαπηζησζεί φηη ηεο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξ. α), β) θαη γ) ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» ζη) Μεηά ηελ παξάγξαθν Σ πξνζηίζεηαη ε εμήο παξάγξαθνο Ε: «Ε. Οη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη νη ελψζεηο απηψλ, ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4015/2011 (ΦΔΚ Α 210), πξέπεη λα ππνβάιινπλ εθ λένπ αξκνδίσο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ζπλερίδνπλ λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο έγθξηζήο ηνπο σο Ο.Δ.Φ., ηα ηξνπνπνηεκέλα, κε βάζε ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο, πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 9, 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο.» 2. Σν άξζξν 4 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) Ζ εηζαγσγηθή θξάζε αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη επηιέμηκεο γηα θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Δ.Φ., είλαη νη νξηδφκελεο ζην άξζξν 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηηο παξαθάησ επηζεκάλζεηο:» β) ην ηέινο ηεο πξψηεο παχιαο πξνζηίζεηαη ε εμήο θξάζε: «Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά κειέηε δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) Δπξψ.» 4

5 γ) Ζ ηέηαξηε παχια αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηνλ ηνκέα ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ηεο ππνπεξ. i) ηνπ ζηνηρείνπ ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη: δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ην έξγν ησλ νξγαλψζεσλ ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β), γ) θαη δ), ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο δηάηαμεο, νη δαπάλεο δε δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην αλψηαην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) Δπξψ.» δ) ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν θείκελν: «Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε: - πιινγηθέο πξνκήζεηεο παγίνπ εμνπιηζκνχ φπσο: o κεραλήκαηα κέηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ ζπγθνκηδήο. o κεραλήκαηα ζπγθνκηδήο (δνλεηέο θνξκνχ ή θιάδσλ, ειεθηξνθίλεηα ξαβδηζηηθά, θιαδεπηηθά, θαηαζηξνθείο θιάδσλ). o κηθξήο έθηαζεο εμνπιηζκνί κνλάδσλ ειαηνηξηβείσλ, ζπζθεπαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειηψλ. - Καηάξηηζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηα νθέιε ηεο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ ειαηψλσλ, ηεο ζπιινγηθήο ζπγθνκηδήο, έθζιηςεο, απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ. - Πξαθηηθέο επίδεημεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζθνπφ ηελ έληαμε λέσλ εθηάζεσλ ζην θαζεζηψο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. - πιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ζπγθνκηδή θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ειαηνθάξπνπ. - Ηρλειαζηκφηεηα. - Γηαρείξηζε απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ είηε σο κεκνλσκέλα απφβιεηα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππνπξντφληα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. - Αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. 3. Σν άξζξν 5 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Ζ πεξίπησζε i) ηεο παξαγξάθνπ α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «i) Γεληθά έμνδα: Δληάζζνληαη ηα έμνδα εγγπήζεσλ, γξαθηθψλ, αλαιψζηκσλ, ζπληήξεζεο παγίσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, επηκεξηζκέλα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» 4. Σν άξζξν 6 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Οη πεξηπηψζεηο α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 1 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 5

6 «1.α) ηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη πεληακειήο επηηξνπή, νλνκαδφκελε Κεληξηθή Δπηηξνπή Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ (Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.), απνηεινχκελε απφ: i) Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, σο πξφεδξν, ii) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο θαη αλαπιεξσηή πξφεδξν, iii) Σνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., σο κέινο, iv) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο, v) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο. Σν Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο, παξέρεη ηελ αλαγθαία γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.. β) Ζ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη απαξαηηήησο ν πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ.» 5. Σν άξζξν 7 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: ηελ παξάγξαθν 1, πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ζη θαη δ σο εμήο: «ζη. Πίλαθα πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ, αλά δξαζηεξηφηεηα σο θαησηέξσ: αα) Γείθηεο εηζξνψλ/εθξνψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ββ) Γείθηεο απνηειεζκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε επελέξγεηα πνπ επέθεξε ην πξφγξακκα ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο, θαη γγ) Γείθηεο επηπηψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πέξαλ ησλ άκεζσλ επελεξγεηψλ ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο. δ. Πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (CD θαη ) πηλαθνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα XI (1, 2).» 6. Σν άξζξν 8 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Μεηά ηελ παξάγξαθν 2, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: «3. Σξνπνπνηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο απφ κηα άιιε, ηνπ ίδηνπ ηνκέα, θαη ν πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, είλαη κηθξφηεξνο ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) Δπξψ, δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηνπ θνξέα, δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θνξείο, ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηα νπνία δηεπθξηλίδεηαη ε αηηία, ε θχζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο θαη απνδεηθλχεηαη φηη ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Διαίαο, ηεο σο άλσ 6

7 Γηεχζπλζεο, δελ απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ θνξέα εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ε ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη δεθηή.» 7. Σν άξζξν 10 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «Άρθρο 10 Γιαδικαζία και δικαιολογηηικά τορήγηζης ηης τρημαηοδόηηζης ηων εγκεκριμένων προγραμμάηων εργαζίας χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ, θαηά ηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο, πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ., πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο, σο εμήο: 1. Υνξήγεζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο: α) Μεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα ιάβεη ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο, ην αξγφηεξν κέρξη 30 Μαΐνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κε θνηλνπνίεζε ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη (πξψελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο). Ζ αίηεζε, πξνζαξκνζκέλε ζην ζρέδην δαπαλψλ ηνπ νξηζηηθά εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: αα) Απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ββ) Αληίγξαθν ηνπ νξηζηηθά εγθεθξηκέλνπ - επηθαηξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο, γγ) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ. χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, δδ) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα (πιεξεμνχζην έγγξαθν νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ.), εε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζηζη) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Ο.Δ.Φ., αιιά θαη ησλ Ο.Δ.Φ. πνπ ηπρφλ κεηέρνπλ ζε εγθεθξηκέλν πξφγξακκα απηήο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ, δδ) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε (θνηλνηηθή, εζληθή θαη ηδία), ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε έηνο, εε) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαη ζζ) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. θαηαβάιιεηαη, κέρξη 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο. β) Κάζε Ο.Δ.Φ. νθείιεη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη 15 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Ζ αξκφδηα 7

8 επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, πξηλ ηηο 20 Ννεκβξίνπ, θαη λα δηαβηβάζεη ζηελ Ο.Δ.Φ., εηο δηπινχλ, ην πξαθηηθφ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο. Καηφπηλ, θάζε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο απνξξφθεζεο ηεο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ δχλαληαη λα παξαηαζνχλ θαηά έλα κήλα. 2. Υνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο: Μεηά ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα ιάβεη ηε δεχηεξε δφζε απηήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην ππφινηπν έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο. Ζ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ., χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, β) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα (πιεξεμνχζην έγγξαθν νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ.), γ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, δ) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ ηζρχ ή ηελ αιιαγή ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, ζη) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, κε ηηο πηζαλέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ησλ δαπαλψλ ηεο πξψηεο δφζεο, ηξνπνπνηήζεηο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. θαηαβάιιεηαη, κέρξη 30 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε δεχηεξε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο. Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη ηεο θαηαβνιήο απηήο δχλαληαη λα παξαηαζνχλ θαηά έλα κήλα. 3. Υνξήγεζε ηεο εμφθιεζεο: Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εμφθιεζεο, ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. ππνβάιιεη αίηεζε, κέρξη 30 Ηνπλίνπ, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, ε νπνία νθείιεη λα έρεη δηελεξγήζεη ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν κεηά ηελ παξέιεπζε δχν κελψλ απφ ην ηέινο εθηέιεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 30 ε Ηνπλίνπ απνηειεί θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη θακία αίηεζε δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ην πέξαο απηήο. Ζ αίηεζε ηεο εμφθιεζεο ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 8

9 α) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ην ππφινηπν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, β) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία, ηελ αμία θαη ην πνζφ Φ.Π.Α. γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., γ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ, απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ ηεο πεξ. β ηνπ παξφληνο, κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη εμνθιεζεί γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο εθθαζάξηζεο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., δ) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο, ε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ζη)σειηθή απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο νξγάλσζεο θνξέσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηα θαησηέξσ: αα) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε αλάιπζε αλά δξαζηεξηφηεηα, θαη ββ) Αηηηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ αλαθνξηθά κε ην θφζηνο κεηαμχ πξνυπνινγηζζεηζψλ θαη πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εμφθιεζεο, πνπ ππεβιήζε εκπξφζεζκα, δελ πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απνξξίπηεηαη. Ζ Ο.Δ.Φ. δχλαηαη λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε, εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο ηεο αξρηθήο αίηεζήο ηεο.» 8. Σν άξζξν 11 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) ε παξάγξαθνο β αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β. Δγγχεζε γηα θάζε δφζε πξνθαηαβνιήο, ζπζηήλεηαη ππέξ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ε νπνία θαηαηίζεηαη απφ ηελ Ο.Δ.Φ. κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα πνζφ ίζν κε ην 110% ηεο αηηεζείζαο πξνθαηαβνιήο, κε δηάξθεηα ηζρχνο ανξίζηνπ ρξφλνπ.» 9

10 β) κεηά ηελ παξάγξαθν β πξνζηίζεηαη ε εμήο λέα παξάγξαθνο γ: «γ. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ απηήο, ην αξγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηνλ κήλα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνδέζκεπζεο, κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί. Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ: αα) Σν πξαθηηθφ ηνπ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ ηνπηθψλ σο άλσ Γηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή κέξνο απηψλ πινπνηνχληαη ζε άιιε ή άιιεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο απφ εθείλε ηεο έδξαο ηεο ΟΔΦ. ββ) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία, ηελ αμία θαη ην πνζφ Φ.Π.Α., γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Οη θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.. γγ) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δαπαλψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη έγθξηζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. δδ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ, απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη εμνθιεζεί γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., θαη εε) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο. Ωζηφζν γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηά έλα κήλα. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κέρξη 10

11 πνζνχ ίζνπ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί. Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ: αα) πγθεληξσηηθέο θαη αλαιπηηθέο, αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ζεσξεκέλεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ., θαη ββ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ χςνπο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. δελ ππνβάιιεη αίηεζε απνδέζκεπζεο ησλ εγγπήζεσλ ησλ δφζεσλ ηεο πξνθαηαβνιήο, ή ε αίηεζή ηεο, κεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν, απνξξηθζεί απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ηφηε ε απνδέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλσηέξσ εγγπήζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμφθιεζεο, ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο θαη ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» 9. Σν άξζξν 15 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 15 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν ηέηαξην εδάθην: «Ζ εζληθή ζπκκεηνρή, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2012, ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2013, ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2014 θαη ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2015 θαη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη απφ 1 ε Απξηιίνπ 2012 έσο 31 ε Μαξηίνπ ηνπ Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ 5423).» 10. Μεηά ην άξζξν 15 πξνζηίζεηαη ην εμήο λέν άξζξν 16: «Πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε έληεθα (11) Τπνδείγκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη έρνπλ σο εμήο:» 11. Σν ππφδεηγκα II ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Σν θείκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 11

12 -Ζ νξγάλσζε ζα ππνβάιιεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ηνκείο δξάζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α), β), γ), δ) θαη ε) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ή ζπλεκκέλν πξφγξακκα ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ππνβνιήο. -Ζ νξγάλσζε δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φηαλ απηέο δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο. - Πιεξνχληαη νη φξνη ησλ πεξ. α), β), γ) θαη δ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. - ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ θαλνληζκνχ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ζηελ παξαγσγή θαηά ηηο πεξηφδνπο εκπνξίαο 2002/2003 έσο 2004/ ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1638/98 ηνπ πκβνπιίνπ, θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ ειαηνιάδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ εκπνξίαο 2002/2003 έσο 2004/ ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ή ιφγσ παξαβίαζεο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο κέηξνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ.» 12. Σν ππφδεηγκα VII αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ VII ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΖ Ο.Δ.Φ. ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΖΔΗ ΠΟΟΣΖ ΣΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣ Δ ΥΤΜΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜ ΔΝΟΤ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) 12

13 ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ ΣΖ Ο.Δ.Φ. ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΖΔΗ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΖ ΣΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣ Δ ΥΤΜΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜ ΔΝΟΤ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο» 13.Σν ππφδεηγκα Υ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ηνπ 10% ή ε εγγχεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αλαινγία ηνπ πνζνχ ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο.» 14. Πξνζηίζεηαη λέν Τπφδεηγκα XI (1, 2) σο αθνινχζσο: 13

14 14

15 15

16 Άρθρο 2 Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζ / απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθήνα, / /2012 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Κ. ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 16

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 21/01/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αξηζ. πξση.: 218/7541 ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ & ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/ Αριθμ. 329216/3766- ΦΕΚ B 2200/2.10.2009 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. 515/212964/ 878/24.1.2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Αζήλα, 18.09.2009 Αξ. πξση.: 323902 ΘΔΜΑ: «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ θαλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 1 Άξζξν 1 Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο E. Κνινθνηξψλε Σει.: 210-527 160 210-212

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα