ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.: , ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ / απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο» (ΦΔΚ Β 269/ ) ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 992/1979 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α 280). β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α 34), φπσο ε παξ. 1 ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ λ. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην Κεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ.1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 101). 1

2 γ) Σσλ άξζξσλ 13 έσο θαη 29 ηνπ λ. 2637/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη "Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο" Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 200), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. δ) Σσλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 247), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α 98). 2.Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ): α) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (L 299/ ) «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β) αξηζ. 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο (L 237/ ) «γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. γ) αξηζ. 1220/2011 ηεο Δπηηξνπήο (L 313/ ) «ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο». δ) αξηζ. 2220/1985 ηεο Δπηηξνπήο (L 205/ ) «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο εγγπήζεσλ γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3. Σν π.δ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία α) Δζσηεξηθψλ θαη β) Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη κεηαθνξά ζηνλ Πξσζππνπξγφ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο» (ΦΔΚ Α 147). 4. Σν π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 194). 5. Σελ απφ 22/12/2011 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.. 6. Σελ αξηζ. 2/8198/0020/ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο» 2

3 7. Σελ αξηζ.3441/12283/ απφθαζε, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο χςνπο επξψ, γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ 5423, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ «Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ», ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλ.(δκ) 867/2008, γηα ην έηνο Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο γηα ην έηνο 2012, γηα ην έηνο 2013, γηα ην έηνο 2014 θαη γηα ην έηνο 2015, γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη απφ 1 ε Απξηιίνπ 2012 έσο 31 ε Μαξηίνπ ηνπ Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ Αποθαζίζοσμε Άρθρο 1 Σροποποίηζη ηης αριθ / απόθαζης (ΦΔΚ Β 269/ ) 1. Tν άξζξν 2 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) Ζ πεξίπησζε 2 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Γηα ηηο νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη ηηο ελψζεηο απηψλ, ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πφξηζκα ειέγρνπ γηα ην 2 ν θαη 3 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ην νπνίν ζπληάζζεηαη κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2810/2000 (ΦΔΚ Α 108), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» β) Ζ πεξίπησζε 7 ηεο παξαγξάθνπ Α, αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: «7. Γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2α) ηνπ θαλ (ΔΚ) 867/2008 ηεο Δπηηξνπήο, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ ειαηνπαξαγσγψλ κειψλ ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ζε πξφγξακκα MS EXCEL, πηλαθνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ΗΗΗ (κε ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιιεηαη ελεκεξσκέλε κέρξη 10 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο), ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη, φηη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή είλαη αιεζή, θαζψο θαη φηη ε κέζε παξαγσγή ηνπο θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηεο κέζεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ή θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ ηεο ζρεηηθήο πεξηθεξεηαθήο δψλεο (κέζνο φξνο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο). γ) Ζ πεξίπησζε 9 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 3

4 «9. Γηα ηηο νξγαλψζεηο θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Τπφδεηγκα IV), κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ην 2 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ, θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο, δηαθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ ηφλνπο ειαηφιαδν ή/θαη ηφλνπο επηηξαπέδηεο ειηέο, θαηά κέζν φξν εηεζίσο γηα ηελ ηεηξαεηία πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.» δ) Ζ πεξίπησζε 10 ηεο παξαγξάθνπ Α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «10. Γηα ηηο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πιήξεο θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Τπφδεηγκα IV), κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ην 2 ν έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.» ε) Ζ πεξίπησζε γ) ηεο παξαγξάθνπ Σ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «γ) δηαπηζησζεί φηη ηεο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξ. α), β) θαη γ) ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» ζη) Μεηά ηελ παξάγξαθν Σ πξνζηίζεηαη ε εμήο παξάγξαθνο Ε: «Ε. Οη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη νη ελψζεηο απηψλ, ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4015/2011 (ΦΔΚ Α 210), πξέπεη λα ππνβάιινπλ εθ λένπ αξκνδίσο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ζπλερίδνπλ λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο έγθξηζήο ηνπο σο Ο.Δ.Φ., ηα ηξνπνπνηεκέλα, κε βάζε ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο, πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 9, 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο.» 2. Σν άξζξν 4 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) Ζ εηζαγσγηθή θξάζε αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη επηιέμηκεο γηα θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Δ.Φ., είλαη νη νξηδφκελεο ζην άξζξν 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηηο παξαθάησ επηζεκάλζεηο:» β) ην ηέινο ηεο πξψηεο παχιαο πξνζηίζεηαη ε εμήο θξάζε: «Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά κειέηε δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) Δπξψ.» 4

5 γ) Ζ ηέηαξηε παχια αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηνλ ηνκέα ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ηεο ππνπεξ. i) ηνπ ζηνηρείνπ ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη: δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ην έξγν ησλ νξγαλψζεσλ ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β), γ) θαη δ), ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο δηάηαμεο, νη δαπάλεο δε δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην αλψηαην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) Δπξψ.» δ) ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν θείκελν: «Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε: - πιινγηθέο πξνκήζεηεο παγίνπ εμνπιηζκνχ φπσο: o κεραλήκαηα κέηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ ζπγθνκηδήο. o κεραλήκαηα ζπγθνκηδήο (δνλεηέο θνξκνχ ή θιάδσλ, ειεθηξνθίλεηα ξαβδηζηηθά, θιαδεπηηθά, θαηαζηξνθείο θιάδσλ). o κηθξήο έθηαζεο εμνπιηζκνί κνλάδσλ ειαηνηξηβείσλ, ζπζθεπαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειηψλ. - Καηάξηηζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηα νθέιε ηεο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ ειαηψλσλ, ηεο ζπιινγηθήο ζπγθνκηδήο, έθζιηςεο, απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ. - Πξαθηηθέο επίδεημεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζθνπφ ηελ έληαμε λέσλ εθηάζεσλ ζην θαζεζηψο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. - πιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ζπγθνκηδή θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ειαηνθάξπνπ. - Ηρλειαζηκφηεηα. - Γηαρείξηζε απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ είηε σο κεκνλσκέλα απφβιεηα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππνπξντφληα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. - Αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. 3. Σν άξζξν 5 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Ζ πεξίπησζε i) ηεο παξαγξάθνπ α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «i) Γεληθά έμνδα: Δληάζζνληαη ηα έμνδα εγγπήζεσλ, γξαθηθψλ, αλαιψζηκσλ, ζπληήξεζεο παγίσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, επηκεξηζκέλα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» 4. Σν άξζξν 6 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Οη πεξηπηψζεηο α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 1 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 5

6 «1.α) ηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη πεληακειήο επηηξνπή, νλνκαδφκελε Κεληξηθή Δπηηξνπή Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ (Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.), απνηεινχκελε απφ: i) Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, σο πξφεδξν, ii) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο θαη αλαπιεξσηή πξφεδξν, iii) Σνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., σο κέινο, iv) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο, v) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο. Σν Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο, παξέρεη ηελ αλαγθαία γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.. β) Ζ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη απαξαηηήησο ν πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ.» 5. Σν άξζξν 7 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: ηελ παξάγξαθν 1, πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ζη θαη δ σο εμήο: «ζη. Πίλαθα πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ, αλά δξαζηεξηφηεηα σο θαησηέξσ: αα) Γείθηεο εηζξνψλ/εθξνψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ββ) Γείθηεο απνηειεζκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε επελέξγεηα πνπ επέθεξε ην πξφγξακκα ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο, θαη γγ) Γείθηεο επηπηψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πέξαλ ησλ άκεζσλ επελεξγεηψλ ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο. δ. Πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (CD θαη ) πηλαθνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα XI (1, 2).» 6. Σν άξζξν 8 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Μεηά ηελ παξάγξαθν 2, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: «3. Σξνπνπνηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο απφ κηα άιιε, ηνπ ίδηνπ ηνκέα, θαη ν πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, είλαη κηθξφηεξνο ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) Δπξψ, δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηνπ θνξέα, δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θνξείο, ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηα νπνία δηεπθξηλίδεηαη ε αηηία, ε θχζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο θαη απνδεηθλχεηαη φηη ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Διαίαο, ηεο σο άλσ 6

7 Γηεχζπλζεο, δελ απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ θνξέα εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ε ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη δεθηή.» 7. Σν άξζξν 10 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «Άρθρο 10 Γιαδικαζία και δικαιολογηηικά τορήγηζης ηης τρημαηοδόηηζης ηων εγκεκριμένων προγραμμάηων εργαζίας χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ, θαηά ηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο, πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ., πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο, σο εμήο: 1. Υνξήγεζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο: α) Μεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα ιάβεη ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο, ην αξγφηεξν κέρξη 30 Μαΐνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κε θνηλνπνίεζε ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη (πξψελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο). Ζ αίηεζε, πξνζαξκνζκέλε ζην ζρέδην δαπαλψλ ηνπ νξηζηηθά εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: αα) Απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ββ) Αληίγξαθν ηνπ νξηζηηθά εγθεθξηκέλνπ - επηθαηξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο, γγ) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ. χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, δδ) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα (πιεξεμνχζην έγγξαθν νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ.), εε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζηζη) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Ο.Δ.Φ., αιιά θαη ησλ Ο.Δ.Φ. πνπ ηπρφλ κεηέρνπλ ζε εγθεθξηκέλν πξφγξακκα απηήο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ, δδ) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε (θνηλνηηθή, εζληθή θαη ηδία), ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε έηνο, εε) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαη ζζ) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. θαηαβάιιεηαη, κέρξη 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο. β) Κάζε Ο.Δ.Φ. νθείιεη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη 15 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Ζ αξκφδηα 7

8 επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, πξηλ ηηο 20 Ννεκβξίνπ, θαη λα δηαβηβάζεη ζηελ Ο.Δ.Φ., εηο δηπινχλ, ην πξαθηηθφ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο. Καηφπηλ, θάζε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο απνξξφθεζεο ηεο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ δχλαληαη λα παξαηαζνχλ θαηά έλα κήλα. 2. Υνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο: Μεηά ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα ιάβεη ηε δεχηεξε δφζε απηήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην ππφινηπν έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο. Ζ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ., χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, β) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα (πιεξεμνχζην έγγξαθν νξηζκνχ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ.), γ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, δ) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ ηζρχ ή ηελ αιιαγή ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, ζη) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, κε ηηο πηζαλέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ησλ δαπαλψλ ηεο πξψηεο δφζεο, ηξνπνπνηήζεηο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. θαηαβάιιεηαη, κέρξη 30 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε δεχηεξε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο. Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη ηεο θαηαβνιήο απηήο δχλαληαη λα παξαηαζνχλ θαηά έλα κήλα. 3. Υνξήγεζε ηεο εμφθιεζεο: Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εμφθιεζεο, ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. ππνβάιιεη αίηεζε, κέρξη 30 Ηνπλίνπ, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, ε νπνία νθείιεη λα έρεη δηελεξγήζεη ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν κεηά ηελ παξέιεπζε δχν κελψλ απφ ην ηέινο εθηέιεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 30 ε Ηνπλίνπ απνηειεί θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη θακία αίηεζε δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ην πέξαο απηήο. Ζ αίηεζε ηεο εμφθιεζεο ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 8

9 α) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ην ππφινηπν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, β) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία, ηελ αμία θαη ην πνζφ Φ.Π.Α. γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., γ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ, απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ ηεο πεξ. β ηνπ παξφληνο, κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη εμνθιεζεί γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο εθθαζάξηζεο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., δ) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο, ε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ζη)σειηθή απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο νξγάλσζεο θνξέσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηα θαησηέξσ: αα) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε αλάιπζε αλά δξαζηεξηφηεηα, θαη ββ) Αηηηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ αλαθνξηθά κε ην θφζηνο κεηαμχ πξνυπνινγηζζεηζψλ θαη πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εμφθιεζεο, πνπ ππεβιήζε εκπξφζεζκα, δελ πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απνξξίπηεηαη. Ζ Ο.Δ.Φ. δχλαηαη λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε, εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο ηεο αξρηθήο αίηεζήο ηεο.» 8. Σν άξζξν 11 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) ε παξάγξαθνο β αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β. Δγγχεζε γηα θάζε δφζε πξνθαηαβνιήο, ζπζηήλεηαη ππέξ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ε νπνία θαηαηίζεηαη απφ ηελ Ο.Δ.Φ. κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα πνζφ ίζν κε ην 110% ηεο αηηεζείζαο πξνθαηαβνιήο, κε δηάξθεηα ηζρχνο ανξίζηνπ ρξφλνπ.» 9

10 β) κεηά ηελ παξάγξαθν β πξνζηίζεηαη ε εμήο λέα παξάγξαθνο γ: «γ. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ απηήο, ην αξγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηνλ κήλα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνδέζκεπζεο, κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί. Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ: αα) Σν πξαθηηθφ ηνπ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ ηνπηθψλ σο άλσ Γηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή κέξνο απηψλ πινπνηνχληαη ζε άιιε ή άιιεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο απφ εθείλε ηεο έδξαο ηεο ΟΔΦ. ββ) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία, ηελ αμία θαη ην πνζφ Φ.Π.Α., γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Οη θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.. γγ) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δαπαλψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη έγθξηζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. δδ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ, απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη εμνθιεζεί γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., θαη εε) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο. Ωζηφζν γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηά έλα κήλα. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κέρξη 10

11 πνζνχ ίζνπ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί. Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ: αα) πγθεληξσηηθέο θαη αλαιπηηθέο, αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ζεσξεκέλεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ., θαη ββ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα απηψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ χςνπο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. δελ ππνβάιιεη αίηεζε απνδέζκεπζεο ησλ εγγπήζεσλ ησλ δφζεσλ ηεο πξνθαηαβνιήο, ή ε αίηεζή ηεο, κεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν, απνξξηθζεί απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ηφηε ε απνδέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλσηέξσ εγγπήζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμφθιεζεο, ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο θαη ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.» 9. Σν άξζξν 15 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 15 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν ηέηαξην εδάθην: «Ζ εζληθή ζπκκεηνρή, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2012, ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2013, ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2014 θαη ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) Δπξψ γηα ην έηνο 2015 θαη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη απφ 1 ε Απξηιίνπ 2012 έσο 31 ε Μαξηίνπ ηνπ Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Δηδηθφο Φνξέαο 110-Κ.Α.Δ 5423).» 10. Μεηά ην άξζξν 15 πξνζηίζεηαη ην εμήο λέν άξζξν 16: «Πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε έληεθα (11) Τπνδείγκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη έρνπλ σο εμήο:» 11. Σν ππφδεηγκα II ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Σν θείκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 11

12 -Ζ νξγάλσζε ζα ππνβάιιεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ηνκείο δξάζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α), β), γ), δ) θαη ε) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ή ζπλεκκέλν πξφγξακκα ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ππνβνιήο. -Ζ νξγάλσζε δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φηαλ απηέο δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο. - Πιεξνχληαη νη φξνη ησλ πεξ. α), β), γ) θαη δ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 867/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. - ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ θαλνληζκνχ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ζηελ παξαγσγή θαηά ηηο πεξηφδνπο εκπνξίαο 2002/2003 έσο 2004/ ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1638/98 ηνπ πκβνπιίνπ, θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ ειαηνιάδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ εκπνξίαο 2002/2003 έσο 2004/ ηελ νξγάλσζε δελ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ή ιφγσ παξαβίαζεο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο κέηξνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ.» 12. Σν ππφδεηγκα VII αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ VII ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΖ Ο.Δ.Φ. ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΖΔΗ ΠΟΟΣΖ ΣΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣ Δ ΥΤΜΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜ ΔΝΟΤ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) 12

13 ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ ΣΖ Ο.Δ.Φ. ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΖΔΗ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΖ ΣΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣ Δ ΥΤΜΑ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜ ΔΝΟΤ (θηιά) ΑΞΗΑ ( ) Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο» 13.Σν ππφδεηγκα Υ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ηνπ 10% ή ε εγγχεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αλαινγία ηνπ πνζνχ ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο.» 14. Πξνζηίζεηαη λέν Τπφδεηγκα XI (1, 2) σο αθνινχζσο: 13

14 14

15 15

16 Άρθρο 2 Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζ / απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθήνα, / /2012 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Κ. ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 16

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα