ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ"

Transcript

1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α 222) - 1 -

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ΑΘΖΝΑ, Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην ησλ ζπλερψλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ηνπ πξνο ηελ απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ πιεξέζηεξε θαη εγθπξφηεξε ελεκέξσζή ηνπο θαη γεληθά ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο πνιίηε δεκνζηεχεη ηηο δηνηθεηηθέο ιχζεηο θνξνινγηθψλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) κέζα ζηα έηε 2006 θαη ηφρνο ηεο δεκνζίεπζεο απηήο είλαη αθελφο ε δηεπθφιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη αθεηέξνπ ε έγθπξε, εκπεξηζηαησκέλε θαη άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ κ ζθνπφ λα απνθεχγνληαη νη δηελέμεηο θαη ακθηζβεηήζεηο. Πξνζδνθψληαο φηη ε ελέξγεηα απηή εμππεξεηεί άκεζα, νπζηαζηηθά θαη πνηνηηθά ηνλ πνιίηε, ε Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) ηνπ Τπνπξγείνπ καο ζα ζπλερίζεη λα δεκνζηεχεη θαη έηνο ηηο δηνηθεηηθέο ηεο ιχζεηο ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πνιίηε θαη Κξάηνπο. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΧΝΗΟ ΜΠΔΕΑ - 2 -

3 Π Η Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν ζει. Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 - Τπφρξενη ζε ηήξεζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή ληνθηκαληέξ πνπ είραλ παξαρζεί φηαλ ήηαλ ελ ελεξγεία ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πξνκεζεηψλ ζε ππαιιήινπο.απφ ηελ πξνψζεζε ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία. 27 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. απφ Δπξσπατθφ Όκηιν Οηθνλνκηθνχ θνπνχ (Δ.Ο.Ο..) ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο Κ.Β.. ζπληαμηνχρνπ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ γηα αλαηππψζεηο βηβιίσλ πνπ είραλ εθδνζεί φηαλ ήηαλ ελ ελεξγεία ΘΔΜΑ: Τπνθαηάζηεκα ζηελ αιινδαπή Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηή θηηξίνπ ΑΡΘΡΟ 3 - Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηψλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο. Έλλνηα είδνπο ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο εξγαζηψλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο εξγαζηψλ ζε αγαζά σο επεμεξγαζία ή κε ΘΔΜΑ: Πεξηγξαθή είδνπο Έθδνζε ζηνηρείσλ ΑΡΘΡΟ 4 - Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δεκνηηθνχ θφξνπ ΘΔΜΑ: Καη νίθνλ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνθαηάζηεκα ζηελ αιινδαπή Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΑΡΘΡΟ 5 - Βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Καηαρψξηζε ζηα βηβιία ζηνηρείνπ εμφδνπ άιιεο επηρείξεζεο θαη ζπλέπεηέο ηεο ΑΡΘΡΟ 6 - Βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ

4 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη θαηαρψξεζή ηεο ζηα ηεξνχκελα βηβιία ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΑΡΘΡΟ 7 - Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη θαηαρψξεζή ηεο ζηα ηεξνχκελα βηβιία ΑΡΘΡΟ 8 - Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή νχπεξ - Μάξθεη ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή θαθεηέξηαο, θαθελείνπ θαη ζπλαθψλ ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο εθκεηαιιεπηή θαηαζηήκαηνο νχπεξ Μάξθεη γηα απνζέκαηα πνπ θαηαζηξέθνληαη σο αθαηάιιεια ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ΑΡΘΡΟ 9 - Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο. Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε εηδψλ εληφο ηεο ίδηαο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε εηδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθέο ζπιινγέο ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ εληφο ησλ εξγνηαμίσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ δηπιφηππνπ θχιινπ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ζηελ έδξα ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί ην ππνθαηάζηεκα απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Μεηαθνξά Τπνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αγνξέο ηεο έδξαο θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο επηηεδεπκαηία ΑΡΘΡΟ 10 - Πξφζζεηα βηβιία ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε δειηίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο γηα αγνξά αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ζπγθέληξσζε παιαηψλ (άρξεζησλ) ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα αλαθχθισζε Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ

5 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ αηνκηθή επηρείξεζε γηα αγνξά κεραλήκαηνο θ.ιπ. 67 ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο γηα ηήξεζε πξφζζεηνπ βηβιίνπ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ απφ πιπληήξην απηνθηλήησλ πνπ ιεηηνπξγεί κε θεξκαηνδέθηε ΘΔΜΑ: Θεψξεζε βηβιίνπ έξγσλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε εηδψλ εληφο ηεο ίδηαο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε εηδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθέο ζπιινγέο ΘΔΜΑ: Δθνδηαζκνί αεξνζθαθψλ κε θαχζηκα ζε αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεπζεο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ έξγσλ θαη έθδνζεο ηεο Α.Π.Τ. φηαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπκθσλείηαη εκεξήζηα ακνηβή ΘΔΜΑ: Πξφζζεην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ Σξφπνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ καληθηνχξ-πεληηθηνχξ ΘΔΜΑ: Καη νίθνλ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Σήξεζε ή κε βηβιίνπ επελδχζεσλ γηα επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη επηρνξεγήζεηο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο πξφζζεηνπ βηβιίνπ Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο παηδφηνπνπ ΑΡΘΡΟ 11 - Γειηίν Απνζηνιήο. πγθεληξσηηθφ Γειηίν Απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο Γ.Α., γηα ηε δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηε θσηηζηηθή θαη ερεηηθή θάιπςε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ εθδειψζεσλ ΘΔΜΑ: Απνζηνιή εκπνξεπκάησλ απφ απνζήθε Σφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ρξεζηκνπνηεκέλσλ ή ιεγκέλσλ κπαηαξηψλ ζε ρψξνπο δεπηεξνγελνχο απνζήθεπζεο ΘΔΜΑ: Γηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο επί εηζθνξάο θιάδνπ - Έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο γηα δηαθηλήζεηο αγαζψλ εληφο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο γηα δηαθίλεζε θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε, απφ Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ΘΔΜΑ: Αγνξά αγαζψλ θαη πψιεζή ηνπο ζηελ αιινδαπή, ρσξίο απηά λα έξζνπλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ εληφο ησλ εξγνηαμίσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξίπησζε δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ, γηα δεηγκαηηζκφ θαη πηζαλή πψιεζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί ην ππνθαηάζηεκα, απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε δειηίνπ απνζηνιήο γηα δηαθηλήζεηο παγίνπ εμνπιηζκνχ, αλαγθαίνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ

6 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηε δηαθίλεζε πάγηνπ εμνπιηζκνχ, απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη δεμηψζεσλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηαπίζησζε ειιεηκκάησλ θαηά ηελ παξαιαβή εκπνξεπκάησλ (πγξψλ θαπζίκσλ) ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ δηαηξνθήο (catering), ζε εθδειψζεηο καδηθήο εζηίαζεο (γακήιηεο ζπλεζηηάζεηο θ.ι.π.) ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ εηζαγφκελσλ απφ ρψξα ηεο Δ.Δ., κε παξάδνζε ζε παξαιήπηε ηξίην εληφο Διιάδαο θαη εληνιήλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αξρηθνχ εηζαγσγέα ΘΔΜΑ: Πψιεζε αγαζψλ θαη παξακνλή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πσιεηή γηα θχιαμε ΘΔΜΑ: Πσιεηέο νπσξνιαραληθψλ πξντφλησλ ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ππνρξέσζε έθδνζεο ή κε δειηίνπ απνζηνιήο γηα δηαθηλήζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ (γεσηξχπαλνπ), θαζψο θαη γεσηξεηηθψλ δεηγκάησλ (ζθπξνδέκαηνο, αδξαλψλ πιηθψλ, βξάρσλ, πιηθψλ εδάθνπο θαη ππεδάθνπο θ.ι.π.) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα έιεγρν πνηφηεηαο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε έθδνζεο δειηίσλ απνζηνιήο γηα ηε δηαθίλεζε d.v.d., playstation, βηληενθαζεηψλ θ.ιπ., πξνο ελνηθίαζε απφ επηρείξεζε videoclub, ζηα ζπίηηα ησλ ελνηθηαζηψλ - ηδησηψλ ΘΔΜΑ: Με έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηελ δηαθίλεζε πιπζηηθψλ κεραλεκάησλ απφ επηρεηξήζεηο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα επηθφιιεζε εηηθεηψλ (επρεηεξίσλ θ.ιπ.) ζε θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ πνηά ΑΡΘΡΟ 12 - Σηκνιφγηα. Δθθαζαξίζεηο ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ απφ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία (ΡΑΓΗΟ ΣΑΞΗ) γηα ηελ παξνρή ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηεο ΘΔΜΑ: Αγνξέο αγαζψλ απφ ηδηψηεο χζηεξα απφ δεκνπξαζία κέζσ δηαδηθηχνπ. Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Τπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ΘΔΜΑ: Δθηχπσζε ινγαξηαζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ πνπ ζπλδένληαη ON LINE κε ην θεληξηθφ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηηκνιφγεζε αγαζψλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο. Έλλνηα επεμεξγαζίαο. Πεξηερφκελν Γειηίνπ Απνζηνιήο θαη Σηκνινγίνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε θσδηθψλ ρξφλνπ νκηιίαο εηαηξεηψλ θηλεηήο ή θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, κέζσ ειεθηξνληθψλ πσιεηψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ρξέσζε ζε ηξίην, κέξνπο εμφδσλ πξνψζεζεο αγαζψλ ΘΔΜΑ: Μεηαθχιηζε δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα επηζηξνθή αγαζψλ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ αηνκηθή επηρείξεζε γηα αγνξά κεραλήκαηνο θιπ

7 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ην νπνίν ηηκνινγήζεθε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε ηεο επηρείξεζεο ζε επφκελε ρξήζε ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν πξνο επηρείξεζε κεζηηείαο ή πξαθηνξείαο αζθαιεηψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα ρνλδξηθή πψιεζε ηχπνπ (εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ) απφ ππνπξάθηνξα εθεκεξίδσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε κεηαβίβαζε Φ.Γ.Υ. θαη δηθαηψκαηνο άδεηαο ΘΔΜΑ: Παξαγσγή ινγηζκηθνχ (πξνγξακκάησλ) Ζ/Τ θαηφπηλ παξαγγειίαο Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: ηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε επηηεδεπκαηίεο ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ αιινδαπφ αληηζπκβαιιφκελν, ν νπνίνο δελ απνζηέιιεη δηθά ηνπ θνξνινγηθά παξαζηαηηθά ΘΔΜΑ: Έθδνζε Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο (Α.Λ.Π.) αληί Σηκνινγίνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ νη αζθαιηζηηθνί ζχκβνπινη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε πεξηνδηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δηάζεζή ηνπ κέζσ ηξίηνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα αγνξά πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (software) θαη νλνκαζηψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ (domain names) κέζσ δηαδηθηχνπ απφ αιινδαπφ αληηζπκβαιιφκελν, ν νπνίνο δελ απνζηέιιεη δηθά ηνπ θνξνινγηθά παξαζηαηηθά. - Πξνυπνζέζεηο έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Πψιεζε ινγηζκηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ Αλάζεζε ηηκνιφγεζεο ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο εξγαζηψλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.. ζε εξγαζίεο επί απηνθηλήησλ, πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζή ηνπο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ ΘΔΜΑ: Μεηαβίβαζε εηαηξηθήο κεξίδαο νκφξξπζκεο εηαηξίαο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα θαηαβνιή πνζνχ ζε ζπληαμηνχρν, πξνεξρφκελν απφ αλαζεψξεζε ηηκψλ γηα έξγν πνπ είρε εθηειέζεη πξηλ ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ έξγσλ θαη έθδνζεο ηεο Α.Π.Τ. φηαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπκθσλείηαη εκεξήζηα ακνηβή ΘΔΜΑ: Λαλζαζκέλε αλαγξαθή ζε θνξνινγηθά ζηνηρεία ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ΘΔΜΑ: Πψιεζε θαξηψλ ηειεθσλίαο. Εεηήκαηα ΦΠΑ θαη Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα απφθηεζε εηαηξηθήο κεξίδαο ζε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε πξαθηνξεηαθήο εηαηξίαο ΘΔΜΑ: Καηαρψξεζε εμφδσλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία κε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ΘΔΜΑ: Σηκνιφγεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

8 ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο θαξκάθσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ γηα αγνξά αγαζνχ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αγνξαζηέο ΘΔΜΑ: Κνηλνπξαμία πινίσλ Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε δηάζεζε θαξκάθσλ ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κέζσ λνζνθνκείσλ ή θιηληθψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν πξνο επηρείξεζε «κεζηηείαο» αζθαιεηψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα επηζηξνθή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 149 ΑΡΘΡΟ 13 - Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/ ΘΔΜΑ: Υξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηαηξψλ πνπ ζπκβάιινληαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Υξφλνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ αλαγξαθφκελε αμία ζηηο α.ι.π. πνπ εθδίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο STOCK ή OUTLET ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε παξνρήο ςπραγσγηθψλ ππεξεζηψλ κε πξνζθνξά δσξεάλ ελφο αλαςπθηηθνχ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ρξήζεο Φ.Σ.Μ. ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ πιαλφδην πσιεηή λσπψλ αιηεπκάησλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., απφ ζπλεξγείν επηζθεπήο κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ ΘΔΜΑ: Γηάζεζε θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο (α.ι.π.), γηα πσιεζέληα ελδχκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ ζην θαηάζηεκα πξνο επηδηφξζσζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Λ.Π. απφ Φ.Σ.Μ. γηα πξσηλά μελνδνρείσλ ΘΔΜΑ: Πψιεζε εηδψλ απφ απηφκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θάξηεο θαη θέξκαηα ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ εθκεηαιιεπηή ζεξηδναισληζηηθήο κεραλήο γηα ηελ ακνηβή ηνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε είδνο ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., απφ επηρείξεζε πψιεζεο θαη ηνπνζέηεζεο εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηάζεζεο θσδηθψλ αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηχνπ Σξαπεδψλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ΘΔΜΑ: Πξφζζεην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ Σξφπνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Πψιεζε θαξηψλ ηειεθσλίαο. Εεηήκαηα ΦΠΑ θαη Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο εκθάληζεο ησλ ακνηβψλ ησλ δηθεγφξσλ ζηηο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Έθδνζε α.π.π. επί κίζζσζεο βηληενθαζεηψλ θαη ςεθηαθψλ νπηηθψλ δίζθσλ (d.v.d.) ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ. απφ εθκεηαιιεπηέο θέληξνπ αηζζεηηθήο

9 ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αθξφαζεο ή/θαη παξαθνινχζεζεο ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ΘΔΜΑ: Ζκεξνκελία έθδνζεο εηζηηεξίσλ ζεάκαηνο πνπ πξνπσινχληαη ΘΔΜΑ: Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ ακνηβέο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ΑΡΘΡΟ 13 α - Δηδηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηε ρξέσζε αζθαιίζηξσλ. 172 ΘΔΜΑ: Έθδνζε απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ πξαθηνξείν ηαμηδίσλ..173 ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε δηάζεζε μπζηψλ θαξηψλ θαη θαξηψλ πξναγνξάο ρξφλνπ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε δεκνηηθέο ζέζεηο ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Λ.Π. απφ Φ.Σ.Μ. θαηά ηελ είζνδν ηνπ πειάηε ζε θέληξν δηαζθέδαζεο γηα άκεζν ζπκςεθηζκφ κε ην εηζηηήξην εηζφδνπ ΑΡΘΡΟ 14 - Απνδείμεηο απηνπαξάδνζεο ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο απφ μελνδνρείν γηα δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε δσξεάλ δηάζεζεο εκβνιίσλ απφ παηδίαηξν, ζε ηδηψηεο πειάηεο ηνπ ΑΡΘΡΟ 15 - Απνδείμεηο δαπαλψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ακνηβή δηθεγφξνπ απφ ηδηψηε, κεηά ηε δηαθνπή ηεο άζθεζεο ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ΘΔΜΑ: Υνξήγεζε δηαηαθηηθψλ γεπκάησλ απφ επηρεηξήζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ Ν.Π.Γ.Γ., γηα ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ζέζεο ζε απνζπαζκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ΘΔΜΑ: Υνξήγεζε» δσξνεπηηαγψλ απφ επηρεηξήζεηο ζε πειάηεο ηνπο Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζην θφζηνο ζίηηζεο απηψλ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ εζηηαηνξίνπ ΘΔΜΑ: Παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ακνηβήο ζε πξψελ ειεχζεξν επαγγεικαηία..184 ΑΡΘΡΟ 16 - Έγγξαθα κεηαθνξάο ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεληαίαο ζπγθεληξσηηθήο θνξησηηθήο γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηαθνξέο απφ κεηαθνξηθά γξαθεία ΘΔΜΑ: Μεηαθφξησζε αγαζψλ ζε άιιν Φ.Γ.Υ. ηνπ ηδίνπ κεηαθνξέα ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξησηηθψλ εγγξάθσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν απφ κεηαθνξέα γηα κεηαθνξά αγαζψλ βάζεη ζχκβαζεο ρξνλνλαχισζεο

10 ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ κε επηβαηηθφ Η.Υ. κεηαθνξηθφ κέζν ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο θαη κεηαθφξησζε απηψλ ζε κεηαθνξηθά κέζα (Η.Υ. ή Γ.Υ.) ηνπ πειάηε, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΡΘΡΟ 17 - Υξφλνο ελεκέξσζεο βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ απνζεκάησλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ζην θχξνο ησλ βηβιίσλ ΑΡΘΡΟ 18 - Σξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ ζε θηλεηά θχιια ΘΔΜΑ: Αιιαγή θσδηθψλ αξηζκψλ ινγαξηαζκψλ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ζηνηρείνπ αμίαο άλσ ησλ επξψ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αγαζψλ ζε ηδηψηε κε πιεηζηεξηαζκφ ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επί νρήκαηνο ελ ζεηξά κε ηε ρξήζε εθηππσηή ζειίδαο (inkjet, laser θ.ι.π.) ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή ηηκνινγίσλ απφ πειάηε ΘΔΜΑ: Ννκηκφηεηα εμφθιεζεο παξαζηαηηθψλ κέζσ internet banking ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο εθκεηαιιεπηή θαηαζηήκαηνο νχπεξ Μάξθεη γηα απνζέκαηα πνπ θαηαζηξέθνληαη σο αθαηάιιεια ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπνγξάθν κεραληθφ ζε ηδηψηεο ζπγθχξηνπο έθηαζεο, γηα θνηλέο δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ έληαμε ηεο έθηαζεο ζε ζρέδην πφιεσο ΘΔΜΑ: Πξναηξεηηθφ πεξηερφκελν δειηίσλ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ή κε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 186/1992 ζηηο εθθαζαξίζεηο ησλ ΚΣΔΛ A.E ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αιινδαπή ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επί νρήκαηνο, ελ ζεηξά, κε ηε ρξήζε ζεξκηθνχ εθηππσηή, ζε ζεξκηθφ ραξηί ΘΔΜΑ: Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ άλσ ησλ επξψ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΑΡΘΡΟ 18α - Δλαξκφληζε ησλ φξσλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε θαη δηαβίβαζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet)

11 ΑΡΘΡΟ 19 - Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. γηα θαηά ηξφπν δηάθνξν ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (π.δ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε, κε ρξφλν ζεψξεζεο απηψλ κέρξη 31/12/ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηα αζθάιηζηξα, ηηο επηζηξνθέο αζθαιίζηξσλ θαη ηηο παξερφκελεο εθπηψζεηο επί ησλ αζθαιίζηξσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα αθχξσζε ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο Κ.Β.. εθπαηδεπηή ππνςήθησλ νδεγψλ κνηνζηθιεηψλ..218 ΘΔΜΑ: Κηεκαηνκεζίηεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ΑΡΘΡΟ 20 - Τπνβνιή θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαχξσζε (ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο) ΘΔΜΑ: Λαλζαζκέλε αλαγξαθή ηνπ Α.Φ.Μ. ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ πξνκεζεπηψλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ή κε ηεο θαηάζηαζεο πξνκεζεπηψλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ επηηεδεπκαηίεο γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζε ηξάπεδεο γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε θαηφρνπορξήζηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ηνπ θιάδνπ ησλ εθκεηαιιεπηψλ Δ.Γ.Υ. (ΣΑΞΗ) απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 (παξ.1α) ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηεο θαηάζηαζεο πξνκεζεπηψλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ επηηεδεπκαηίεο γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζε ηξάπεδεο γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε θαηφρνπορξήζηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ γηα είζπξαμε επηζηξεθφκελνπ ΦΠΑ Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ γηα Φ.Π.Α. Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 (παξ. 1α) ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνβνιή απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ εθκεηαιιεπηέο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΘΔΜΑ: Αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ θαη θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..)

12 ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηζνδπγίσλ ΑΡΘΡΟ 21 - Σφπνο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Υξφλνο δηαθχιαμεο απηψλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο δηαθχιαμεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Πξνζθφκηζε ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε θαηά ηελ δηαθνπή εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Καηαζηξνθή θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ παιαηάο ηερλνινγίαο, κε εληακηεπκέλα ζηε κλήκε δεδνκέλα ειεγκέλσλ θαη πεξαησκέλσλ κε ηαθηηθφ έιεγρν ρξήζεσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο απφ ηελ έδξα γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ππνθαηάζηεκα ΑΡΘΡΟ 24 - Υξφλνο θαη ηξφπνο κεραλνγξαθηθήο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δκθάληζε ησλ ππνινίπσλ απνγξαθήο ζην Ηζνδχγην Γεληθνχ Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ δηπιφηππνπ θχιινπ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ζηελ έδξα ΘΔΜΑ: Πεξηερφκελν Ηζνδπγίνπ ινγαξηαζκψλ Γεληθνχ Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ ΑΡΘΡΟ 25 - Δηδηθέο δηαηάμεηο κεραλνγξάθεζεο ΘΔΜΑ: Σξφπνο απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ δηπιφηππνπ θχιινπ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ζηελ έδξα ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ ζε θηλεηά θχιια ΑΡΘΡΟ 27 - Απνγξαθή ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ ΘΔΜΑ: Καηακέηξεζε απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεο ΑΡΘΡΟ 28 - Απνηίκεζε ζηνηρείσλ απνγξαθήο ΘΔΜΑ: Γηαρσξηζκφο αμίαο θηήζεο αθηλήηνπ ζε αμία νηθνπέδνπ θαη αμία θηίζκαηνο ΑΡΘΡΟ 30 - Κχξνο θαη απνδεηθηηθή δχλακε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Διιείκκαηα εκπνξεπκάησλ θαηά ηηο πεξηνδηθέο απνγξαθέο ή θαηά ηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ απνζεκάησλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ζην θχξνο ησλ βηβιίσλ ΑΡΘΡΟ 36 - Γηθαηψκαηα πξντζηακέλνπ ΓΟΤ ΘΔΜΑ: Θεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε επηηεδεπκαηία, κε ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά ρξέε

13 ΘΔΜΑ: Φ.Π.Α. επί αθηλήησλ Έιεγρνο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, γηα ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Με δηεπθφιπλζε ειέγρνπ ΘΔΜΑ: πζηέγαζε επηρεηξήζεσλ ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν έθδνζεο ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ (ΠΟΛ. 1082/2003) θαη ζην κέηξν έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ (ΠΟΛ. 1083/2003) ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν έθδνζεο ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ (ΠΟΛ. 1082/2003) θαη ζην κέηξν έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ (ΠΟΛ. 1083/2003) ΑΡΘΡΟ 39 - Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ΘΔΜΑ: Καηαβνιή απνδεκίσζεο απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε απηνθίλεηα, κε δηθαηνινγεηηθά ηα πξσηφηππα θνξνινγηθά ζηνηρεία Άξζξν 5 ηνπ N. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε θαη ιήςε εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Μή αλαγξαθή ηεο θξάζεο «Αζεψξεηα βάζεη Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» ζε εθδνζέληα ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ (φρη εθ παξαδξνκήο) δειηίσλ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Με θαηαρψξεζε Α.Λ.Π. ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ Πιήζνο θαη χςνο πξνζηίκσλ ΘΔΜΑ: Παξαβάζεηο πνπ θαηαινγίδνληαη επί κε ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ κε ηα ζηνηρεία πψιεζεο ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο παξάβαζεο. Ύςνο επηβιεηένπ πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή ή κε Δ.Φ.Κ. πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζε αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ιφγσ έθδνζεο εηθνληθψλ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε ηηκνινγίσλ απφ έκπνξν αγνξαζηή, ησλ παξαγνκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ Δπηβνιή ή κε ηζφπνζνπ πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα πψιεζε κεραλεκάησλ έξγσλ, πάγηνπ εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ Καηαινγηζκφο ή κε παξάβαζεο ΘΔΜΑ: Καηαρψξηζε ζηα βηβιία ζηνηρείνπ εμφδνπ άιιεο επηρείξεζεο θαη ζπλέπεηέο ηεο ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ κε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε αλαθξηβή αμία πψιεζεο ΘΔΜΑ: Καηαινγηζηέεο παξαβάζεηο ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ρσξίο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζην πξφζζεην βηβιίν

14 ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ηε κε θαηαρψξεζε ηνπ α/α ηεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζην κεηξψν καζεηψλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηζνδπγίσλ ΘΔΜΑ: Δπζχλε δηαρεηξηζηψλ Δ.Π.Δ. γηα ηελ θαηαβνιή ζην Γεκφζην ρξεψλ ηεο εηαηξείαο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε Δπηβνιή πξνζηίκνπ Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α 222) α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), απφ ηελ ρξήζε εηδηθψλ αζθαιψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ζηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...) ΘΔΜΑ: Αλάζεζε εθηχπσζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίην πξφζσπν ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ δηαθεκίζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε ΔΑΦΓ Τπνρξέσζε ζεψξεζεο ή κε ΘΔΜΑ: ηνηρεία πνπ ζεκαίλνληαη κε ΔΑΦΓ β) Φ.Σ.Μ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε δηαδηθαζία δήισζεο έλαξμεο θ.η.κ ΘΔΜΑ: Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ καληθηνχξ-πεληηθηνχξ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 Τπφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. ή κε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ζσκαηείνπ ΑΡΘΡΟ 3 Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηψλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο. Έλλνηα είδνπο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ΘΔΜΑ: Πψιεζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ θαη πξνγξάκκαηα /εθαξκνγέο ΑΡΘΡΟ 4 Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Παξνρή ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο απφ πεξίπηεξν. Έληαμε ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Παξαιαβή ηηκνινγίσλ πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Μεηαηξνπή Α.Δ. ζε Ο.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66α ηνπ λ.2190/ ΑΡΘΡΟ 6 Βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο

15 ΘΔΜΑ: Καηαρψξεζε ή κε ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ δηθεγφξν γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηνπ ΘΔΜΑ: Σξφπνο θαηαρψξεζεο επηρνξήγεζεο Ο.Α.Δ.Γ. πνπ θαηαβάιιεηαη ζε λένπο επαγγεικαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ ΑΡΘΡΟ 8 - Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο επηηεδεπκαηία κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξία επίπισλ θνπδίλαο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο απφ επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηξνθνδνζία (catering) αεξνζθαθψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ιηαλνπσιεηψλ ή θαηά θχξην ιφγν ιηαλνπσιεηψλ ΑΡΘΡΟ 9 Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο. Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ ππνθαηαζηήκαηνο εμσηεξηθνχ ζηα βηβιία ηεο έδξαο ζηελ εκεδαπή ΑΡΘΡΟ 10 Πξφζζεηα βηβιία ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ επηρείξεζε εκπνξίαο ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξν10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), απφ ηελ ρξήζε εηδηθψλ αζθαιψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ζηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ηήξεζεο ή κε πξφζζεηνπ βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ ΘΔΜΑ: Μεζίηεο αζηηθψλ ζπκβάζεσλ- Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηνλ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο ζπλεξγαηψλ κεζίηε αζηηθψλ ζπκβάζεσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ηνπ βηβιίνπ πειαηψλ Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ αθχξσζε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ απφ ηδηψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηνπο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ εθηππσηή Laser ΑΡΘΡΟ 11- Γειηία απνζηνιήο. Γειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε θαη δηάζεζε δσξεάλ ή κε ζπλδξνκή πεξηνδηθνχ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο πξφζζεηνπ βηβιίνπ θ.ιπ., απφ επηρείξεζε παξνρήο θηινμελίαο θαη εθπαίδεπζεο θαηνηθίδησλ δψσλ-δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηε κεηαθνξά απηψλ ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ, κέζσ απνζήθεο, γηα εμαγσγή ζε ηξίηε ρψξα. Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξίπησζε δηαθίλεζεο αγαζψλ γηα δνθηκή θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηδαλεηζκφ ηνπο ζηνλ ίδην επηηεδεπκαηία.319 ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ Β' θαηεγνξίαο - εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα πσιήζεηο πεξηνδηθνχ ζε βηβιηνπσιεία θαη ζε ζπλδξνκεηέο ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή εκπνξεπκάησλ ρσξίο ζηνηρείν δηαθίλεζεο

16 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίσλ απνζηνιήο, θαηά ηελ παξάδνζε απνξξηκκάησλ αλαθχθισζεο ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ηνπο ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ απφ εηαηξίεο ηαρπκεηαθνξψλ..322 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζπγθεληξσηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο θαη δειηίνπ επηζηξνθήο. 323 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε έθδνζεο ή κε δειηίνπ απνζηνιήο, θαηά ηε δηαθίλεζε πιαζηηθψλ θηαιηδίσλ κηαο ρξήζεο, πνπ πεξηέρνπλ δείγκαηα πεηξειαηνεηδψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα έιεγρν πνηφηεηαο ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα ιεσθνξείσλ ΚΣΔΛ κε πεηξέιαην θαη αληαιιαθηηθά απφ ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ΘΔΜΑ: Απνζηνιή αγαζψλ ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ελδηάκεζε ζηάζε γηα παιεηνπνίεζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα κεηαθφξησζε αγαζψλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο θαηά ηε δηαθίλεζε δηαθεκηζηηθνχ CD-ROM, ην νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ ΘΔΜΑ: Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο (Γ.Α.) ΘΔΜΑ: Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ θηλεηφ ζπλεξγείν επηζθεπήο κνηνζηθιεηψλ ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ κεηαμχ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ επηηεδεπκαηία ΑΡΘΡΟ 12- Σηκνιφγηα. Δθθαζαξίζεηο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. πνπ παξέρεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ πψιεζε ινγηζκηθνχ ΘΔΜΑ: Γηαλνκή Παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ, θαη εληνιή εθδνηηθψλ νίθσλ, ζε θνηηεηέο ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο - εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία πσιήζεηο πεξηνδηθνχ ζε βηβιηνπσιεία θαη ζε ζπλδξνκεηέο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηηκνιφγεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε γξακκψλ ειαηνηξηβείνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο αγαζψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ πψιεζε πξνγξακκάησλ Ζ/Τ κέζσ Γηαδηθηχνπ (internet) ΘΔΜΑ: Αγνξέο αγαζψλ απφ ηδηψηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ. Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ππνπξάθηνξα δηαλνκήο εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν θνξνινγηθφ ζηνηρείν γηα ρνξήγεζε πξνκήζεηαο ζε αζθαιηζηηθή ζχκβνπιν, κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζήο ηεο κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο ζπλεξγαηψλ κεζίηε αζηηθψλ ζπκβάζεσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ζπιινγή ηεγαλέιαησλ κε παξάδνζε πιηθψλ θαζαξηζκνχ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίσλ γηα ηερληθά έξγα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο..347 ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα πσιήζεηο θαξκάθσλ απφ θαξκαθεία ζε αζθαιηζηηθά ηακεία

17 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίσλ πψιεζεο γηα νρήκαηα πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ΘΔΜΑ: Δθηέιεζε έξγνπ απφ φκηιν επηρεηξήζεσλ θαη ηηκνιφγεζή ηνπ ΘΔΜΑ: πκβάζεηο θαη ρξφλνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. ή κε απφ Γήκν ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ επί αξλήζεσο ηνπ ππνρξένπ- Τπνβνιή ηνπ ή κε κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 Κ.Β..- Δμφθιεζε ηνπ ή κε κε δίγξακκε επηηαγή ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα παξαζηαηηθά απφ εθδνηηθή εηαηξία, γηα ηελ είζπξαμε ζπλδξνκψλ απφ πψιεζε πεξηνδηθψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε θαξηψλ ρξνλνρξέσζεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο πγξψλ θαπζίκσλ ζε εθκεηαιιεπηέο επηβαηεγψλ Γ.Υ. απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ γηα πνιηηηζηηθή ρνξεγία ηνπ λ. 3525/ ΑΡΘΡΟ 13- Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο δηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ δηθεγφξσλ φηαλ εθδίδεηαη γξακκάηην πξνείζπξαμεο απφ δηθεγνξηθφ ζχιινγν ΘΔΜΑ: Απνζηνιή αγαζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε ηδηψηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο εηζαγσγέα ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, απφ επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πιπζίκαηνο ξνχρσλ κε απηφκαηα πιπληήξηα ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε Ο.Δ. πνπ εθκεηαιιεχεηαη ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα ΘΔΜΑ: Σξφπνο εκθάληζεο εθπηψζεσλ επί ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ιηαληθήο πψιεζεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα επηζηξνθή θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ρνξήγεζε εθ ησλ πζηέξσλ έθπησζεο ζε ηδηψηεο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ πψιεζε ινγηζκηθνχ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε θαξηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο Σειεθσλίαο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ ή δηπιφηππνπ δειηίνπ εληνιψλ Υξφλνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ αθχξσζε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ απφ ηδηψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηνπο ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ (Α.Π.Τ.) απφ θαηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet) ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ γιχπηε ΑΡΘΡΟ 13α Δηδηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε έθδνζεο εηζηηεξίσλ εηζφδνπ ζε θέληξν δηαζθέδαζεο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο εηζηηεξίσλ εηζφδνπ απφ επηρείξεζε πνπ δηνξγαλψλεη κνπζηθή εθδήισζε ζε ρψξν ρσξίο ειεγρφκελε είζνδν..376 ΘΔΜΑ: Υξήζε Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ έθδνζε θαη ζήκαλζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ εηζφδνπ

18 ΘΔΜΑ: Αλαγξαθή εκεξνκελίαο έθδνζεο ζε εηζηηήξηα πινίσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ΑΡΘΡΟ 14- Απνδείμεηο απηνπαξάδνζεο ΘΔΜΑ: Απηνπαξάδνζε αγαζψλ γηα κεηαθνξά ρνηξηδίσλ πξνο αλαπαξαγσγή ΑΡΘΡΟ 15- Απνδείμεηο δαπαλψλ ΘΔΜΑ: Αλαδξνκηθέο απνδνρέο δηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ απφ Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη ζε θπζηθά πξφζσπα ιφγσ ζπγγξαθηθήο εξγαζίαο ή πξαγκαηνπνίεζεο εηζεγήζεσλ ζε ζεκηλάξηα ΘΔΜΑ: Έθδνζε απνδείμεσλ απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ΔΓΥ απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΑΡΘΡΟ 16- Έγγξαθα κεηαθνξάο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ρξέσζεο ΦΠΑ επί θνξησηηθψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε εγγξάθσλ κεηαθνξάο ΘΔΜΑ: Μεηαθφξησζε αγαζψλ ζε Φ.Γ.Υ. - Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ λαπηηθφ πξάθηνξα ΘΔΜΑ: Δκθάληζε εμφδσλ κεηαθνξάο επί ηεο θνξησηηθήο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απνζηνιή αγαζψλ κέζσ επηρείξεζεο πξαθηνξείαο κεηαθνξψλ θαη ηαρπκεηαθνξψλ ΑΡΘΡΟ 17- Υξφλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Παξαιαβή ηηκνινγίσλ πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Κπξψζεηο ιφγσ κε ζεψξεζεο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. γηα ηηο ρξήζεηο ΑΡΘΡΟ 18- Σξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ηηκνινγίνπ απφ Ν.Π.Γ.Γ. κε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ιφγσ απψιεηαο ηνπ πξσηφηππνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Αλαγξαθή θσδηθψλ αξηζκψλ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ηηκνινγίνπ αμίαο άλσ ησλ επξψ κε επηηαγή έθδνζεο ηξαπέδεο ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ηηκνινγίσλ χςνπο επξψ θαη άλσ κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ή κε γλσζηνπνίεζεο ζηε Γ.Ο.Τ. πεξί θαηαζηξνθήο αγαζψλ ή παγίσλ επηηεδεπκαηία ΘΔΜΑ: Αλαγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά πνπ αληηθξίδνπλ εγγξαθέο δαπαλψλ ζηα θνξνινγηθά βηβιία

19 ΑΡΘΡΟ 18α- Δλαξκφληζε ησλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ ηηκνιφγεζε κε ηελ Οδεγία 2001/115/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18α ηνπ Κ.Β ΑΡΘΡΟ 19- Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ εκπνξία κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή Φ.Π.Α ζε εθκεηαιιεπηέο ιεσθνξείσλ.- Σχπνο εθδηδφκελσλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ ΑΡΘΡΟ 20- Τπνβνιή θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαχξσζε ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ.1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ εθκεηαιιεπηέο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο πειαηψλ γηα πσιήζεηο θαξκάθσλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ππεξεζίεο factoring πνπ παξείραλ πξνο επηηεδεπκαηίεο θαηά ην έηνο ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ απφ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ - ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ΑΡΘΡΟ 21- Σφπνο ηήξεζεο βηβιησλ θαη ζηνηρείσλ. Υξφλνο δηαθχιαμεο απηψλ ΘΔΜΑ: Σφπνο δηαθχιαμεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ επηηεδεπκαηία κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ΘΔΜΑ: Υξφλνο δηαθχιαμεο ησλ ζεσξεκέλσλ αρξεζηκνπνίεησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Υξφλνο δηαθχιαμεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε ζε πεξίπησζε ιχζεο (δηαθνπήο εξγαζηψλ) ππνθαηαζηήκαηνο ΑΡΘΡΟ 27 - Απνγξαθή ΘΔΜΑ: Δπεμεξγαζία απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΑΡΘΡΟ 28 Απνηίκεζε ζηνηρείσλ απνγξαθήο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ ππνθαηαζηήκαηνο εμσηεξηθνχ ζηα βηβιία ηεο έδξαο ζηελ εκεδαπή ΑΡΘΡΟ 30 Κχξνο θαη απνδεηθηηθή δχλακε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή Φ.Π.Α ζε εθκεηαιιεπηέο ιεσθνξείσλ.- Σχπνο εθδηδφκελσλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ

20 ΑΡΘΡΟ 36 Γηθαηψκαηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ΘΔΜΑ: Έιεγρνο ή κε ππνβνιήο δήισζεο εηζνδήκαηνο θαηά ηνλ δηελεξγνχκελν απηνέιεγρν θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/ ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ πξψηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θνηλνπξαμίαο ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζκ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: Με ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δπαλάιεςε δηαδηθαζίαο ιφγσ αθχξσζεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ, γηα λνκηθή πιεκκέιεηα ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή ή κε πξνζηίκνπ «πεξί έθδνζεο αζεσξήησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ», θαη εθαξκνγή ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/ ΘΔΜΑ: Δθπξφζεζκε ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ Άξζξν 5 ηνπ N. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ιήςε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Μεηαβίβαζε Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ (ΣΑΞΗ)-Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή Φ.Π.Α. ζε εθκεηαιιεπηέο ιεσθνξείσλ.- Σχπνο εθδηδφκελσλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή ζεσξεκέλσλ ή αζεψξεησλ βηβιίσλ γηα αθχξσζε. Απψιεηα Φ.Σ.Μ., βηβιηαξίνπ ζπληήξεζεο θαη εκεξήζησλ δειηίσλ «Z» ΘΔΜΑ: Με δηαθχιαμε ζηνηρείσλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ΘΔΜΑ: Υξφλνο αλαγσγήο παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Δπηβνιή ή κε πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 ζηελ πεξίπησζε λφζεπζεο ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ επί παξνρήο ππεξεζίαο ΘΔΜΑ: Γηαβίβαζε εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ην χςνο πξνζηίκνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. επί κε ζχληαμεο απνγξαθήο απφ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Κινπή ηακεηαθήο κεραλήο ΘΔΜΑ: Δπαλάιεςε δηαδηθαζίαο ιφγσ αθχξσζεο ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β.. γηα λνκηθή πιεκκέιεηα ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζκ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ιήςε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δθπξφζεζκε ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. - Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ πξνο ηδηψηε ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές».

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές». ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 01.02.11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32/ 36 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα