ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ"

Transcript

1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α 222) - 1 -

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ΑΘΖΝΑ, Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην ησλ ζπλερψλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ηνπ πξνο ηελ απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ πιεξέζηεξε θαη εγθπξφηεξε ελεκέξσζή ηνπο θαη γεληθά ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο πνιίηε δεκνζηεχεη ηηο δηνηθεηηθέο ιχζεηο θνξνινγηθψλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) κέζα ζηα έηε 2006 θαη ηφρνο ηεο δεκνζίεπζεο απηήο είλαη αθελφο ε δηεπθφιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη αθεηέξνπ ε έγθπξε, εκπεξηζηαησκέλε θαη άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ κ ζθνπφ λα απνθεχγνληαη νη δηελέμεηο θαη ακθηζβεηήζεηο. Πξνζδνθψληαο φηη ε ελέξγεηα απηή εμππεξεηεί άκεζα, νπζηαζηηθά θαη πνηνηηθά ηνλ πνιίηε, ε Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) ηνπ Τπνπξγείνπ καο ζα ζπλερίζεη λα δεκνζηεχεη θαη έηνο ηηο δηνηθεηηθέο ηεο ιχζεηο ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πνιίηε θαη Κξάηνπο. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΧΝΗΟ ΜΠΔΕΑ - 2 -

3 Π Η Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν ζει. Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 - Τπφρξενη ζε ηήξεζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή ληνθηκαληέξ πνπ είραλ παξαρζεί φηαλ ήηαλ ελ ελεξγεία ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πξνκεζεηψλ ζε ππαιιήινπο.απφ ηελ πξνψζεζε ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία. 27 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. απφ Δπξσπατθφ Όκηιν Οηθνλνκηθνχ θνπνχ (Δ.Ο.Ο..) ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο Κ.Β.. ζπληαμηνχρνπ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ γηα αλαηππψζεηο βηβιίσλ πνπ είραλ εθδνζεί φηαλ ήηαλ ελ ελεξγεία ΘΔΜΑ: Τπνθαηάζηεκα ζηελ αιινδαπή Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηή θηηξίνπ ΑΡΘΡΟ 3 - Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηψλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο. Έλλνηα είδνπο ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο εξγαζηψλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο εξγαζηψλ ζε αγαζά σο επεμεξγαζία ή κε ΘΔΜΑ: Πεξηγξαθή είδνπο Έθδνζε ζηνηρείσλ ΑΡΘΡΟ 4 - Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δεκνηηθνχ θφξνπ ΘΔΜΑ: Καη νίθνλ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνθαηάζηεκα ζηελ αιινδαπή Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΑΡΘΡΟ 5 - Βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Καηαρψξηζε ζηα βηβιία ζηνηρείνπ εμφδνπ άιιεο επηρείξεζεο θαη ζπλέπεηέο ηεο ΑΡΘΡΟ 6 - Βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ

4 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη θαηαρψξεζή ηεο ζηα ηεξνχκελα βηβιία ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΑΡΘΡΟ 7 - Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη θαηαρψξεζή ηεο ζηα ηεξνχκελα βηβιία ΑΡΘΡΟ 8 - Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή νχπεξ - Μάξθεη ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή θαθεηέξηαο, θαθελείνπ θαη ζπλαθψλ ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο εθκεηαιιεπηή θαηαζηήκαηνο νχπεξ Μάξθεη γηα απνζέκαηα πνπ θαηαζηξέθνληαη σο αθαηάιιεια ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ΑΡΘΡΟ 9 - Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο. Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε εηδψλ εληφο ηεο ίδηαο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε εηδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθέο ζπιινγέο ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ εληφο ησλ εξγνηαμίσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ δηπιφηππνπ θχιινπ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ζηελ έδξα ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί ην ππνθαηάζηεκα απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Μεηαθνξά Τπνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αγνξέο ηεο έδξαο θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο επηηεδεπκαηία ΑΡΘΡΟ 10 - Πξφζζεηα βηβιία ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε δειηίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο γηα αγνξά αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ζπγθέληξσζε παιαηψλ (άρξεζησλ) ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα αλαθχθισζε Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ

5 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ αηνκηθή επηρείξεζε γηα αγνξά κεραλήκαηνο θ.ιπ. 67 ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο γηα ηήξεζε πξφζζεηνπ βηβιίνπ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ απφ πιπληήξην απηνθηλήησλ πνπ ιεηηνπξγεί κε θεξκαηνδέθηε ΘΔΜΑ: Θεψξεζε βηβιίνπ έξγσλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε εηδψλ εληφο ηεο ίδηαο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε εηδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθέο ζπιινγέο ΘΔΜΑ: Δθνδηαζκνί αεξνζθαθψλ κε θαχζηκα ζε αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεπζεο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ έξγσλ θαη έθδνζεο ηεο Α.Π.Τ. φηαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπκθσλείηαη εκεξήζηα ακνηβή ΘΔΜΑ: Πξφζζεην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ Σξφπνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ καληθηνχξ-πεληηθηνχξ ΘΔΜΑ: Καη νίθνλ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Σήξεζε ή κε βηβιίνπ επελδχζεσλ γηα επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη επηρνξεγήζεηο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο πξφζζεηνπ βηβιίνπ Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο παηδφηνπνπ ΑΡΘΡΟ 11 - Γειηίν Απνζηνιήο. πγθεληξσηηθφ Γειηίν Απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο Γ.Α., γηα ηε δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηε θσηηζηηθή θαη ερεηηθή θάιπςε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ εθδειψζεσλ ΘΔΜΑ: Απνζηνιή εκπνξεπκάησλ απφ απνζήθε Σφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ρξεζηκνπνηεκέλσλ ή ιεγκέλσλ κπαηαξηψλ ζε ρψξνπο δεπηεξνγελνχο απνζήθεπζεο ΘΔΜΑ: Γηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο επί εηζθνξάο θιάδνπ - Έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο γηα δηαθηλήζεηο αγαζψλ εληφο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο γηα δηαθίλεζε θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε, απφ Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ΘΔΜΑ: Αγνξά αγαζψλ θαη πψιεζή ηνπο ζηελ αιινδαπή, ρσξίο απηά λα έξζνπλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ εληφο ησλ εξγνηαμίσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξίπησζε δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ, γηα δεηγκαηηζκφ θαη πηζαλή πψιεζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί ην ππνθαηάζηεκα, απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε δειηίνπ απνζηνιήο γηα δηαθηλήζεηο παγίνπ εμνπιηζκνχ, αλαγθαίνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ

6 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηε δηαθίλεζε πάγηνπ εμνπιηζκνχ, απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη δεμηψζεσλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηαπίζησζε ειιεηκκάησλ θαηά ηελ παξαιαβή εκπνξεπκάησλ (πγξψλ θαπζίκσλ) ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ δηαηξνθήο (catering), ζε εθδειψζεηο καδηθήο εζηίαζεο (γακήιηεο ζπλεζηηάζεηο θ.ι.π.) ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ εηζαγφκελσλ απφ ρψξα ηεο Δ.Δ., κε παξάδνζε ζε παξαιήπηε ηξίην εληφο Διιάδαο θαη εληνιήλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αξρηθνχ εηζαγσγέα ΘΔΜΑ: Πψιεζε αγαζψλ θαη παξακνλή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πσιεηή γηα θχιαμε ΘΔΜΑ: Πσιεηέο νπσξνιαραληθψλ πξντφλησλ ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ππνρξέσζε έθδνζεο ή κε δειηίνπ απνζηνιήο γηα δηαθηλήζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ (γεσηξχπαλνπ), θαζψο θαη γεσηξεηηθψλ δεηγκάησλ (ζθπξνδέκαηνο, αδξαλψλ πιηθψλ, βξάρσλ, πιηθψλ εδάθνπο θαη ππεδάθνπο θ.ι.π.) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα έιεγρν πνηφηεηαο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε έθδνζεο δειηίσλ απνζηνιήο γηα ηε δηαθίλεζε d.v.d., playstation, βηληενθαζεηψλ θ.ιπ., πξνο ελνηθίαζε απφ επηρείξεζε videoclub, ζηα ζπίηηα ησλ ελνηθηαζηψλ - ηδησηψλ ΘΔΜΑ: Με έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηελ δηαθίλεζε πιπζηηθψλ κεραλεκάησλ απφ επηρεηξήζεηο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα επηθφιιεζε εηηθεηψλ (επρεηεξίσλ θ.ιπ.) ζε θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ πνηά ΑΡΘΡΟ 12 - Σηκνιφγηα. Δθθαζαξίζεηο ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ απφ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία (ΡΑΓΗΟ ΣΑΞΗ) γηα ηελ παξνρή ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηεο ΘΔΜΑ: Αγνξέο αγαζψλ απφ ηδηψηεο χζηεξα απφ δεκνπξαζία κέζσ δηαδηθηχνπ. Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Τπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ΘΔΜΑ: Δθηχπσζε ινγαξηαζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ πνπ ζπλδένληαη ON LINE κε ην θεληξηθφ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηηκνιφγεζε αγαζψλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο. Έλλνηα επεμεξγαζίαο. Πεξηερφκελν Γειηίνπ Απνζηνιήο θαη Σηκνινγίνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε θσδηθψλ ρξφλνπ νκηιίαο εηαηξεηψλ θηλεηήο ή θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, κέζσ ειεθηξνληθψλ πσιεηψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ρξέσζε ζε ηξίην, κέξνπο εμφδσλ πξνψζεζεο αγαζψλ ΘΔΜΑ: Μεηαθχιηζε δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα επηζηξνθή αγαζψλ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ αηνκηθή επηρείξεζε γηα αγνξά κεραλήκαηνο θιπ

7 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ην νπνίν ηηκνινγήζεθε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε ηεο επηρείξεζεο ζε επφκελε ρξήζε ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν πξνο επηρείξεζε κεζηηείαο ή πξαθηνξείαο αζθαιεηψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα ρνλδξηθή πψιεζε ηχπνπ (εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ) απφ ππνπξάθηνξα εθεκεξίδσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε κεηαβίβαζε Φ.Γ.Υ. θαη δηθαηψκαηνο άδεηαο ΘΔΜΑ: Παξαγσγή ινγηζκηθνχ (πξνγξακκάησλ) Ζ/Τ θαηφπηλ παξαγγειίαο Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: ηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε επηηεδεπκαηίεο ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ αιινδαπφ αληηζπκβαιιφκελν, ν νπνίνο δελ απνζηέιιεη δηθά ηνπ θνξνινγηθά παξαζηαηηθά ΘΔΜΑ: Έθδνζε Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο (Α.Λ.Π.) αληί Σηκνινγίνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ νη αζθαιηζηηθνί ζχκβνπινη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε πεξηνδηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δηάζεζή ηνπ κέζσ ηξίηνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα αγνξά πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (software) θαη νλνκαζηψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ (domain names) κέζσ δηαδηθηχνπ απφ αιινδαπφ αληηζπκβαιιφκελν, ν νπνίνο δελ απνζηέιιεη δηθά ηνπ θνξνινγηθά παξαζηαηηθά. - Πξνυπνζέζεηο έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Πψιεζε ινγηζκηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ Αλάζεζε ηηκνιφγεζεο ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο εξγαζηψλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.. ζε εξγαζίεο επί απηνθηλήησλ, πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζή ηνπο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ ΘΔΜΑ: Μεηαβίβαζε εηαηξηθήο κεξίδαο νκφξξπζκεο εηαηξίαο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα θαηαβνιή πνζνχ ζε ζπληαμηνχρν, πξνεξρφκελν απφ αλαζεψξεζε ηηκψλ γηα έξγν πνπ είρε εθηειέζεη πξηλ ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ έξγσλ θαη έθδνζεο ηεο Α.Π.Τ. φηαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπκθσλείηαη εκεξήζηα ακνηβή ΘΔΜΑ: Λαλζαζκέλε αλαγξαθή ζε θνξνινγηθά ζηνηρεία ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ΘΔΜΑ: Πψιεζε θαξηψλ ηειεθσλίαο. Εεηήκαηα ΦΠΑ θαη Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα απφθηεζε εηαηξηθήο κεξίδαο ζε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε πξαθηνξεηαθήο εηαηξίαο ΘΔΜΑ: Καηαρψξεζε εμφδσλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία κε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ΘΔΜΑ: Σηκνιφγεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

8 ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο θαξκάθσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ γηα αγνξά αγαζνχ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αγνξαζηέο ΘΔΜΑ: Κνηλνπξαμία πινίσλ Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε δηάζεζε θαξκάθσλ ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κέζσ λνζνθνκείσλ ή θιηληθψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν πξνο επηρείξεζε «κεζηηείαο» αζθαιεηψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα επηζηξνθή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 149 ΑΡΘΡΟ 13 - Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/ ΘΔΜΑ: Υξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηαηξψλ πνπ ζπκβάιινληαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Υξφλνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ αλαγξαθφκελε αμία ζηηο α.ι.π. πνπ εθδίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο STOCK ή OUTLET ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε παξνρήο ςπραγσγηθψλ ππεξεζηψλ κε πξνζθνξά δσξεάλ ελφο αλαςπθηηθνχ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ρξήζεο Φ.Σ.Μ. ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ πιαλφδην πσιεηή λσπψλ αιηεπκάησλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., απφ ζπλεξγείν επηζθεπήο κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ ΘΔΜΑ: Γηάζεζε θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο (α.ι.π.), γηα πσιεζέληα ελδχκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ ζην θαηάζηεκα πξνο επηδηφξζσζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Λ.Π. απφ Φ.Σ.Μ. γηα πξσηλά μελνδνρείσλ ΘΔΜΑ: Πψιεζε εηδψλ απφ απηφκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θάξηεο θαη θέξκαηα ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ εθκεηαιιεπηή ζεξηδναισληζηηθήο κεραλήο γηα ηελ ακνηβή ηνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε είδνο ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., απφ επηρείξεζε πψιεζεο θαη ηνπνζέηεζεο εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηάζεζεο θσδηθψλ αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηχνπ Σξαπεδψλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ΘΔΜΑ: Πξφζζεην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ Σξφπνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Πψιεζε θαξηψλ ηειεθσλίαο. Εεηήκαηα ΦΠΑ θαη Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο εκθάληζεο ησλ ακνηβψλ ησλ δηθεγφξσλ ζηηο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Έθδνζε α.π.π. επί κίζζσζεο βηληενθαζεηψλ θαη ςεθηαθψλ νπηηθψλ δίζθσλ (d.v.d.) ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ. απφ εθκεηαιιεπηέο θέληξνπ αηζζεηηθήο

9 ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αθξφαζεο ή/θαη παξαθνινχζεζεο ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ΘΔΜΑ: Ζκεξνκελία έθδνζεο εηζηηεξίσλ ζεάκαηνο πνπ πξνπσινχληαη ΘΔΜΑ: Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ ακνηβέο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ΑΡΘΡΟ 13 α - Δηδηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηε ρξέσζε αζθαιίζηξσλ. 172 ΘΔΜΑ: Έθδνζε απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ πξαθηνξείν ηαμηδίσλ..173 ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε δηάζεζε μπζηψλ θαξηψλ θαη θαξηψλ πξναγνξάο ρξφλνπ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε δεκνηηθέο ζέζεηο ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Λ.Π. απφ Φ.Σ.Μ. θαηά ηελ είζνδν ηνπ πειάηε ζε θέληξν δηαζθέδαζεο γηα άκεζν ζπκςεθηζκφ κε ην εηζηηήξην εηζφδνπ ΑΡΘΡΟ 14 - Απνδείμεηο απηνπαξάδνζεο ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο απφ μελνδνρείν γηα δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε δσξεάλ δηάζεζεο εκβνιίσλ απφ παηδίαηξν, ζε ηδηψηεο πειάηεο ηνπ ΑΡΘΡΟ 15 - Απνδείμεηο δαπαλψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ακνηβή δηθεγφξνπ απφ ηδηψηε, κεηά ηε δηαθνπή ηεο άζθεζεο ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ΘΔΜΑ: Υνξήγεζε δηαηαθηηθψλ γεπκάησλ απφ επηρεηξήζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ Ν.Π.Γ.Γ., γηα ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ζέζεο ζε απνζπαζκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ΘΔΜΑ: Υνξήγεζε» δσξνεπηηαγψλ απφ επηρεηξήζεηο ζε πειάηεο ηνπο Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζην θφζηνο ζίηηζεο απηψλ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ εζηηαηνξίνπ ΘΔΜΑ: Παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ακνηβήο ζε πξψελ ειεχζεξν επαγγεικαηία..184 ΑΡΘΡΟ 16 - Έγγξαθα κεηαθνξάο ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεληαίαο ζπγθεληξσηηθήο θνξησηηθήο γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηαθνξέο απφ κεηαθνξηθά γξαθεία ΘΔΜΑ: Μεηαθφξησζε αγαζψλ ζε άιιν Φ.Γ.Υ. ηνπ ηδίνπ κεηαθνξέα ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξησηηθψλ εγγξάθσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν ζηνηρείν απφ κεηαθνξέα γηα κεηαθνξά αγαζψλ βάζεη ζχκβαζεο ρξνλνλαχισζεο

10 ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ κε επηβαηηθφ Η.Υ. κεηαθνξηθφ κέζν ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο θαη κεηαθφξησζε απηψλ ζε κεηαθνξηθά κέζα (Η.Υ. ή Γ.Υ.) ηνπ πειάηε, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΡΘΡΟ 17 - Υξφλνο ελεκέξσζεο βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ απνζεκάησλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ζην θχξνο ησλ βηβιίσλ ΑΡΘΡΟ 18 - Σξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ ζε θηλεηά θχιια ΘΔΜΑ: Αιιαγή θσδηθψλ αξηζκψλ ινγαξηαζκψλ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ζηνηρείνπ αμίαο άλσ ησλ επξψ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αγαζψλ ζε ηδηψηε κε πιεηζηεξηαζκφ ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επί νρήκαηνο ελ ζεηξά κε ηε ρξήζε εθηππσηή ζειίδαο (inkjet, laser θ.ι.π.) ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή ηηκνινγίσλ απφ πειάηε ΘΔΜΑ: Ννκηκφηεηα εμφθιεζεο παξαζηαηηθψλ κέζσ internet banking ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο εθκεηαιιεπηή θαηαζηήκαηνο νχπεξ Μάξθεη γηα απνζέκαηα πνπ θαηαζηξέθνληαη σο αθαηάιιεια ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπνγξάθν κεραληθφ ζε ηδηψηεο ζπγθχξηνπο έθηαζεο, γηα θνηλέο δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ έληαμε ηεο έθηαζεο ζε ζρέδην πφιεσο ΘΔΜΑ: Πξναηξεηηθφ πεξηερφκελν δειηίσλ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ή κε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 186/1992 ζηηο εθθαζαξίζεηο ησλ ΚΣΔΛ A.E ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αιινδαπή ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επί νρήκαηνο, ελ ζεηξά, κε ηε ρξήζε ζεξκηθνχ εθηππσηή, ζε ζεξκηθφ ραξηί ΘΔΜΑ: Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ άλσ ησλ επξψ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΑΡΘΡΟ 18α - Δλαξκφληζε ησλ φξσλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε θαη δηαβίβαζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet)

11 ΑΡΘΡΟ 19 - Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. γηα θαηά ηξφπν δηάθνξν ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (π.δ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε, κε ρξφλν ζεψξεζεο απηψλ κέρξη 31/12/ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηα αζθάιηζηξα, ηηο επηζηξνθέο αζθαιίζηξσλ θαη ηηο παξερφκελεο εθπηψζεηο επί ησλ αζθαιίζηξσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα αθχξσζε ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο Κ.Β.. εθπαηδεπηή ππνςήθησλ νδεγψλ κνηνζηθιεηψλ..218 ΘΔΜΑ: Κηεκαηνκεζίηεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ΑΡΘΡΟ 20 - Τπνβνιή θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαχξσζε (ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο) ΘΔΜΑ: Λαλζαζκέλε αλαγξαθή ηνπ Α.Φ.Μ. ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ πξνκεζεπηψλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ή κε ηεο θαηάζηαζεο πξνκεζεπηψλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ επηηεδεπκαηίεο γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζε ηξάπεδεο γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε θαηφρνπορξήζηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ηνπ θιάδνπ ησλ εθκεηαιιεπηψλ Δ.Γ.Υ. (ΣΑΞΗ) απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 (παξ.1α) ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηεο θαηάζηαζεο πξνκεζεπηψλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ επηηεδεπκαηίεο γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζε ηξάπεδεο γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε θαηφρνπορξήζηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ γηα είζπξαμε επηζηξεθφκελνπ ΦΠΑ Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ γηα Φ.Π.Α. Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 (παξ. 1α) ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνβνιή απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ εθκεηαιιεπηέο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΘΔΜΑ: Αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ θαη θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..)

12 ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηζνδπγίσλ ΑΡΘΡΟ 21 - Σφπνο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Υξφλνο δηαθχιαμεο απηψλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο δηαθχιαμεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Πξνζθφκηζε ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε θαηά ηελ δηαθνπή εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Καηαζηξνθή θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ παιαηάο ηερλνινγίαο, κε εληακηεπκέλα ζηε κλήκε δεδνκέλα ειεγκέλσλ θαη πεξαησκέλσλ κε ηαθηηθφ έιεγρν ρξήζεσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο απφ ηελ έδξα γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ππνθαηάζηεκα ΑΡΘΡΟ 24 - Υξφλνο θαη ηξφπνο κεραλνγξαθηθήο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δκθάληζε ησλ ππνινίπσλ απνγξαθήο ζην Ηζνδχγην Γεληθνχ Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ δηπιφηππνπ θχιινπ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ζηελ έδξα ΘΔΜΑ: Πεξηερφκελν Ηζνδπγίνπ ινγαξηαζκψλ Γεληθνχ Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ ΑΡΘΡΟ 25 - Δηδηθέο δηαηάμεηο κεραλνγξάθεζεο ΘΔΜΑ: Σξφπνο απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ δηπιφηππνπ θχιινπ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ζηελ έδξα ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ ζε θηλεηά θχιια ΑΡΘΡΟ 27 - Απνγξαθή ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ ΘΔΜΑ: Καηακέηξεζε απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεο ΑΡΘΡΟ 28 - Απνηίκεζε ζηνηρείσλ απνγξαθήο ΘΔΜΑ: Γηαρσξηζκφο αμίαο θηήζεο αθηλήηνπ ζε αμία νηθνπέδνπ θαη αμία θηίζκαηνο ΑΡΘΡΟ 30 - Κχξνο θαη απνδεηθηηθή δχλακε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Διιείκκαηα εκπνξεπκάησλ θαηά ηηο πεξηνδηθέο απνγξαθέο ή θαηά ηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ απνζεκάησλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ζην θχξνο ησλ βηβιίσλ ΑΡΘΡΟ 36 - Γηθαηψκαηα πξντζηακέλνπ ΓΟΤ ΘΔΜΑ: Θεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε επηηεδεπκαηία, κε ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά ρξέε

13 ΘΔΜΑ: Φ.Π.Α. επί αθηλήησλ Έιεγρνο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, γηα ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Με δηεπθφιπλζε ειέγρνπ ΘΔΜΑ: πζηέγαζε επηρεηξήζεσλ ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν έθδνζεο ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ (ΠΟΛ. 1082/2003) θαη ζην κέηξν έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ (ΠΟΛ. 1083/2003) ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν έθδνζεο ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ (ΠΟΛ. 1082/2003) θαη ζην κέηξν έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ (ΠΟΛ. 1083/2003) ΑΡΘΡΟ 39 - Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ΘΔΜΑ: Καηαβνιή απνδεκίσζεο απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε απηνθίλεηα, κε δηθαηνινγεηηθά ηα πξσηφηππα θνξνινγηθά ζηνηρεία Άξζξν 5 ηνπ N. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε θαη ιήςε εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Μή αλαγξαθή ηεο θξάζεο «Αζεψξεηα βάζεη Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» ζε εθδνζέληα ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ (φρη εθ παξαδξνκήο) δειηίσλ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Με θαηαρψξεζε Α.Λ.Π. ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ Πιήζνο θαη χςνο πξνζηίκσλ ΘΔΜΑ: Παξαβάζεηο πνπ θαηαινγίδνληαη επί κε ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ κε ηα ζηνηρεία πψιεζεο ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο παξάβαζεο. Ύςνο επηβιεηένπ πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή ή κε Δ.Φ.Κ. πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζε αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ιφγσ έθδνζεο εηθνληθψλ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε ηηκνινγίσλ απφ έκπνξν αγνξαζηή, ησλ παξαγνκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ Δπηβνιή ή κε ηζφπνζνπ πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα πψιεζε κεραλεκάησλ έξγσλ, πάγηνπ εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ Καηαινγηζκφο ή κε παξάβαζεο ΘΔΜΑ: Καηαρψξηζε ζηα βηβιία ζηνηρείνπ εμφδνπ άιιεο επηρείξεζεο θαη ζπλέπεηέο ηεο ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ κε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε αλαθξηβή αμία πψιεζεο ΘΔΜΑ: Καηαινγηζηέεο παξαβάζεηο ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ρσξίο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζην πξφζζεην βηβιίν

14 ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ηε κε θαηαρψξεζε ηνπ α/α ηεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζην κεηξψν καζεηψλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηζνδπγίσλ ΘΔΜΑ: Δπζχλε δηαρεηξηζηψλ Δ.Π.Δ. γηα ηελ θαηαβνιή ζην Γεκφζην ρξεψλ ηεο εηαηξείαο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε Δπηβνιή πξνζηίκνπ Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α 222) α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), απφ ηελ ρξήζε εηδηθψλ αζθαιψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ζηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...) ΘΔΜΑ: Αλάζεζε εθηχπσζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίην πξφζσπν ΘΔΜΑ: Έθδνζε κεραλνγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ δηαθεκίζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε ΔΑΦΓ Τπνρξέσζε ζεψξεζεο ή κε ΘΔΜΑ: ηνηρεία πνπ ζεκαίλνληαη κε ΔΑΦΓ β) Φ.Σ.Μ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε δηαδηθαζία δήισζεο έλαξμεο θ.η.κ ΘΔΜΑ: Δπηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ καληθηνχξ-πεληηθηνχξ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 Τπφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. ή κε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ζσκαηείνπ ΑΡΘΡΟ 3 Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηψλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο. Έλλνηα είδνπο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ΘΔΜΑ: Πψιεζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ θαη πξνγξάκκαηα /εθαξκνγέο ΑΡΘΡΟ 4 Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Παξνρή ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο απφ πεξίπηεξν. Έληαμε ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Παξαιαβή ηηκνινγίσλ πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Μεηαηξνπή Α.Δ. ζε Ο.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66α ηνπ λ.2190/ ΑΡΘΡΟ 6 Βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο

15 ΘΔΜΑ: Καηαρψξεζε ή κε ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ δηθεγφξν γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηνπ ΘΔΜΑ: Σξφπνο θαηαρψξεζεο επηρνξήγεζεο Ο.Α.Δ.Γ. πνπ θαηαβάιιεηαη ζε λένπο επαγγεικαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ ΑΡΘΡΟ 8 - Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο επηηεδεπκαηία κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξία επίπισλ θνπδίλαο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο απφ επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηξνθνδνζία (catering) αεξνζθαθψλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ιηαλνπσιεηψλ ή θαηά θχξην ιφγν ιηαλνπσιεηψλ ΑΡΘΡΟ 9 Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο. Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ ππνθαηαζηήκαηνο εμσηεξηθνχ ζηα βηβιία ηεο έδξαο ζηελ εκεδαπή ΑΡΘΡΟ 10 Πξφζζεηα βηβιία ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ επηρείξεζε εκπνξίαο ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξν10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), απφ ηελ ρξήζε εηδηθψλ αζθαιψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ζηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ηήξεζεο ή κε πξφζζεηνπ βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ ΘΔΜΑ: Μεζίηεο αζηηθψλ ζπκβάζεσλ- Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηνλ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο ζπλεξγαηψλ κεζίηε αζηηθψλ ζπκβάζεσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ηνπ βηβιίνπ πειαηψλ Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ αθχξσζε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ απφ ηδηψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηνπο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ εθηππσηή Laser ΑΡΘΡΟ 11- Γειηία απνζηνιήο. Γειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε θαη δηάζεζε δσξεάλ ή κε ζπλδξνκή πεξηνδηθνχ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο πξφζζεηνπ βηβιίνπ θ.ιπ., απφ επηρείξεζε παξνρήο θηινμελίαο θαη εθπαίδεπζεο θαηνηθίδησλ δψσλ-δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηε κεηαθνξά απηψλ ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε αγαζψλ, κέζσ απνζήθεο, γηα εμαγσγή ζε ηξίηε ρψξα. Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξίπησζε δηαθίλεζεο αγαζψλ γηα δνθηκή θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηδαλεηζκφ ηνπο ζηνλ ίδην επηηεδεπκαηία.319 ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ Β' θαηεγνξίαο - εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα πσιήζεηο πεξηνδηθνχ ζε βηβιηνπσιεία θαη ζε ζπλδξνκεηέο ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή εκπνξεπκάησλ ρσξίο ζηνηρείν δηαθίλεζεο

16 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίσλ απνζηνιήο, θαηά ηελ παξάδνζε απνξξηκκάησλ αλαθχθισζεο ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ηνπο ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ απφ εηαηξίεο ηαρπκεηαθνξψλ..322 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζπγθεληξσηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο θαη δειηίνπ επηζηξνθήο. 323 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε έθδνζεο ή κε δειηίνπ απνζηνιήο, θαηά ηε δηαθίλεζε πιαζηηθψλ θηαιηδίσλ κηαο ρξήζεο, πνπ πεξηέρνπλ δείγκαηα πεηξειαηνεηδψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα έιεγρν πνηφηεηαο ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα ιεσθνξείσλ ΚΣΔΛ κε πεηξέιαην θαη αληαιιαθηηθά απφ ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ΘΔΜΑ: Απνζηνιή αγαζψλ ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ελδηάκεζε ζηάζε γηα παιεηνπνίεζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα κεηαθφξησζε αγαζψλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο θαηά ηε δηαθίλεζε δηαθεκηζηηθνχ CD-ROM, ην νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ ΘΔΜΑ: Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο (Γ.Α.) ΘΔΜΑ: Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία απφ θηλεηφ ζπλεξγείν επηζθεπήο κνηνζηθιεηψλ ΘΔΜΑ: Γηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ κεηαμχ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ επηηεδεπκαηία ΑΡΘΡΟ 12- Σηκνιφγηα. Δθθαζαξίζεηο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. πνπ παξέρεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ πψιεζε ινγηζκηθνχ ΘΔΜΑ: Γηαλνκή Παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ, θαη εληνιή εθδνηηθψλ νίθσλ, ζε θνηηεηέο ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο - εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία πσιήζεηο πεξηνδηθνχ ζε βηβιηνπσιεία θαη ζε ζπλδξνκεηέο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηηκνιφγεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε γξακκψλ ειαηνηξηβείνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο αγαζψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ πψιεζε πξνγξακκάησλ Ζ/Τ κέζσ Γηαδηθηχνπ (internet) ΘΔΜΑ: Αγνξέο αγαζψλ απφ ηδηψηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ. Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ππνπξάθηνξα δηαλνκήο εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελν θνξνινγηθφ ζηνηρείν γηα ρνξήγεζε πξνκήζεηαο ζε αζθαιηζηηθή ζχκβνπιν, κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζήο ηεο κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία ΘΔΜΑ: Τπνρξεψζεηο ζπλεξγαηψλ κεζίηε αζηηθψλ ζπκβάζεσλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ζπιινγή ηεγαλέιαησλ κε παξάδνζε πιηθψλ θαζαξηζκνχ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίσλ γηα ηερληθά έξγα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο..347 ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα πσιήζεηο θαξκάθσλ απφ θαξκαθεία ζε αζθαιηζηηθά ηακεία

17 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίσλ πψιεζεο γηα νρήκαηα πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ΘΔΜΑ: Δθηέιεζε έξγνπ απφ φκηιν επηρεηξήζεσλ θαη ηηκνιφγεζή ηνπ ΘΔΜΑ: πκβάζεηο θαη ρξφλνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. ή κε απφ Γήκν ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ επί αξλήζεσο ηνπ ππνρξένπ- Τπνβνιή ηνπ ή κε κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 Κ.Β..- Δμφθιεζε ηνπ ή κε κε δίγξακκε επηηαγή ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα παξαζηαηηθά απφ εθδνηηθή εηαηξία, γηα ηελ είζπξαμε ζπλδξνκψλ απφ πψιεζε πεξηνδηθψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε θαξηψλ ρξνλνρξέσζεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο πγξψλ θαπζίκσλ ζε εθκεηαιιεπηέο επηβαηεγψλ Γ.Υ. απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ γηα πνιηηηζηηθή ρνξεγία ηνπ λ. 3525/ ΑΡΘΡΟ 13- Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο δηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ δηθεγφξσλ φηαλ εθδίδεηαη γξακκάηην πξνείζπξαμεο απφ δηθεγνξηθφ ζχιινγν ΘΔΜΑ: Απνζηνιή αγαζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε ηδηψηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο εηζαγσγέα ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, απφ επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πιπζίκαηνο ξνχρσλ κε απηφκαηα πιπληήξηα ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε Ο.Δ. πνπ εθκεηαιιεχεηαη ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα ΘΔΜΑ: Σξφπνο εκθάληζεο εθπηψζεσλ επί ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ιηαληθήο πψιεζεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα επηζηξνθή θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ρνξήγεζε εθ ησλ πζηέξσλ έθπησζεο ζε ηδηψηεο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ πψιεζε ινγηζκηθνχ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε θαξηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο Σειεθσλίαο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ ή δηπιφηππνπ δειηίνπ εληνιψλ Υξφλνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ αθχξσζε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ απφ ηδηψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηνπο ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ (Α.Π.Τ.) απφ θαηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet) ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ γιχπηε ΑΡΘΡΟ 13α Δηδηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε έθδνζεο εηζηηεξίσλ εηζφδνπ ζε θέληξν δηαζθέδαζεο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο εηζηηεξίσλ εηζφδνπ απφ επηρείξεζε πνπ δηνξγαλψλεη κνπζηθή εθδήισζε ζε ρψξν ρσξίο ειεγρφκελε είζνδν..376 ΘΔΜΑ: Υξήζε Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ έθδνζε θαη ζήκαλζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ εηζφδνπ

18 ΘΔΜΑ: Αλαγξαθή εκεξνκελίαο έθδνζεο ζε εηζηηήξηα πινίσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ΑΡΘΡΟ 14- Απνδείμεηο απηνπαξάδνζεο ΘΔΜΑ: Απηνπαξάδνζε αγαζψλ γηα κεηαθνξά ρνηξηδίσλ πξνο αλαπαξαγσγή ΑΡΘΡΟ 15- Απνδείμεηο δαπαλψλ ΘΔΜΑ: Αλαδξνκηθέο απνδνρέο δηθεγφξνπ κε πάγηα αληηκηζζία ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ απφ Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη ζε θπζηθά πξφζσπα ιφγσ ζπγγξαθηθήο εξγαζίαο ή πξαγκαηνπνίεζεο εηζεγήζεσλ ζε ζεκηλάξηα ΘΔΜΑ: Έθδνζε απνδείμεσλ απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ΔΓΥ απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΑΡΘΡΟ 16- Έγγξαθα κεηαθνξάο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ρξέσζεο ΦΠΑ επί θνξησηηθψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε εγγξάθσλ κεηαθνξάο ΘΔΜΑ: Μεηαθφξησζε αγαζψλ ζε Φ.Γ.Υ. - Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ λαπηηθφ πξάθηνξα ΘΔΜΑ: Δκθάληζε εμφδσλ κεηαθνξάο επί ηεο θνξησηηθήο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απνζηνιή αγαζψλ κέζσ επηρείξεζεο πξαθηνξείαο κεηαθνξψλ θαη ηαρπκεηαθνξψλ ΑΡΘΡΟ 17- Υξφλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Παξαιαβή ηηκνινγίσλ πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ΘΔΜΑ: Κπξψζεηο ιφγσ κε ζεψξεζεο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. γηα ηηο ρξήζεηο ΑΡΘΡΟ 18- Σξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ηηκνινγίνπ απφ Ν.Π.Γ.Γ. κε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ιφγσ απψιεηαο ηνπ πξσηφηππνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΘΔΜΑ: Αλαγξαθή θσδηθψλ αξηζκψλ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ηηκνινγίνπ αμίαο άλσ ησλ επξψ κε επηηαγή έθδνζεο ηξαπέδεο ΘΔΜΑ: Δμφθιεζε ηηκνινγίσλ χςνπο επξψ θαη άλσ κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ή κε γλσζηνπνίεζεο ζηε Γ.Ο.Τ. πεξί θαηαζηξνθήο αγαζψλ ή παγίσλ επηηεδεπκαηία ΘΔΜΑ: Αλαγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά πνπ αληηθξίδνπλ εγγξαθέο δαπαλψλ ζηα θνξνινγηθά βηβιία

19 ΑΡΘΡΟ 18α- Δλαξκφληζε ησλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ ηηκνιφγεζε κε ηελ Οδεγία 2001/115/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18α ηνπ Κ.Β ΑΡΘΡΟ 19- Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ εκπνξία κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή Φ.Π.Α ζε εθκεηαιιεπηέο ιεσθνξείσλ.- Σχπνο εθδηδφκελσλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ ΑΡΘΡΟ 20- Τπνβνιή θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαχξσζε ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ.1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ εθκεηαιιεπηέο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ) ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο πειαηψλ γηα πσιήζεηο θαξκάθσλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ππεξεζίεο factoring πνπ παξείραλ πξνο επηηεδεπκαηίεο θαηά ην έηνο ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ απφ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ - ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ΑΡΘΡΟ 21- Σφπνο ηήξεζεο βηβιησλ θαη ζηνηρείσλ. Υξφλνο δηαθχιαμεο απηψλ ΘΔΜΑ: Σφπνο δηαθχιαμεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ επηηεδεπκαηία κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ΘΔΜΑ: Υξφλνο δηαθχιαμεο ησλ ζεσξεκέλσλ αρξεζηκνπνίεησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Υξφλνο δηαθχιαμεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε ζε πεξίπησζε ιχζεο (δηαθνπήο εξγαζηψλ) ππνθαηαζηήκαηνο ΑΡΘΡΟ 27 - Απνγξαθή ΘΔΜΑ: Δπεμεξγαζία απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΑΡΘΡΟ 28 Απνηίκεζε ζηνηρείσλ απνγξαθήο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ ππνθαηαζηήκαηνο εμσηεξηθνχ ζηα βηβιία ηεο έδξαο ζηελ εκεδαπή ΑΡΘΡΟ 30 Κχξνο θαη απνδεηθηηθή δχλακε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή Φ.Π.Α ζε εθκεηαιιεπηέο ιεσθνξείσλ.- Σχπνο εθδηδφκελσλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ

20 ΑΡΘΡΟ 36 Γηθαηψκαηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ΘΔΜΑ: Έιεγρνο ή κε ππνβνιήο δήισζεο εηζνδήκαηνο θαηά ηνλ δηελεξγνχκελν απηνέιεγρν θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/ ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ πξψηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θνηλνπξαμίαο ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζκ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: Με ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δπαλάιεςε δηαδηθαζίαο ιφγσ αθχξσζεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ, γηα λνκηθή πιεκκέιεηα ΘΔΜΑ: Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή ή κε πξνζηίκνπ «πεξί έθδνζεο αζεσξήησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ», θαη εθαξκνγή ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/ ΘΔΜΑ: Δθπξφζεζκε ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ Άξζξν 5 ηνπ N. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ιήςε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Μεηαβίβαζε Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ (ΣΑΞΗ)-Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή Φ.Π.Α. ζε εθκεηαιιεπηέο ιεσθνξείσλ.- Σχπνο εθδηδφκελσλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή ζεσξεκέλσλ ή αζεψξεησλ βηβιίσλ γηα αθχξσζε. Απψιεηα Φ.Σ.Μ., βηβιηαξίνπ ζπληήξεζεο θαη εκεξήζησλ δειηίσλ «Z» ΘΔΜΑ: Με δηαθχιαμε ζηνηρείσλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ΘΔΜΑ: Υξφλνο αλαγσγήο παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Δπηβνιή ή κε πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 ζηελ πεξίπησζε λφζεπζεο ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ επί παξνρήο ππεξεζίαο ΘΔΜΑ: Γηαβίβαζε εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ην χςνο πξνζηίκνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. επί κε ζχληαμεο απνγξαθήο απφ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Κινπή ηακεηαθήο κεραλήο ΘΔΜΑ: Δπαλάιεςε δηαδηθαζίαο ιφγσ αθχξσζεο ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β.. γηα λνκηθή πιεκκέιεηα ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζκ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ιήςε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δθπξφζεζκε ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. - Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ πξνο ηδηψηε ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα