ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α) Προϋπολογισμός Φ.Π.Α. 23%= για περίοδο δύο (2) ετών. β) O ΗΛΠΑΠ αποσκοπεί να εγκαταστήσει στα οχήματά του ένα σύστημα τηλεματικής για την διαχείριση του στόλου των οχημάτων του και την καθημερινή διαχείριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των δρομολογίων του, με στόχο: Τον άρτιο προγραμματισμό των δρομολογίων Τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των δρομολογίων Την παρακολούθηση των οχημάτων Την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση των πόρων Το έργο συνίσταται από την προμήθεια 366 τηλεματικών συσκευών που θα εγκατασταθούν στα οχήματά του και λογισμικά προγραμματισμού και ελέγχου δρομολογίων, διαχείρισης στόλου και δημιουργίας αναφορών. Ο ΗΛΠΑΠ αποσκοπεί σε λύσεις - προτάσεις που λειτουργούν με την μορφή παροχής τηλεματικών υπηρεσιών μέσω Internet και μισθωμένων κυκλωμάτων που καθιστούν το σύστημα πιο αποδοτικό αφού προσφέρουν: Χαμηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης αφού δεν απαιτούν υψηλά έξοδα σε υλικό για hosting των λογισμικών και άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων, βάσεων κ.α. Εύκολη πρόσβαση μέσω Internet και κινητού Λειτουργία από πολλούς ταυτόχρονους χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα Απομακρυσμένο έλεγχο καλής λειτουργίας και υποστήριξης Κεντρικές αναβαθμίσεις και ενημερώσεις λογισμικών Ποιότητα στην λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα λόγω σοβαρών υποδομών Για τον λόγο αυτό η παρούσα προκήρυξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση των συσκευών τηλεματικής στα οχήματα και την παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις έναντι μηνιαίου παγίου για την χρήση των υποδομών, λογισμικών και υπηρεσιών εγγύησης - υποστήριξης του διαγωνιζομένου που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για τα τηλεπικοινωνιακά κόστη λαμβανομένων υπόψη και τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης. Το συγκεκριμένο σύστημα θα αποσκοπεί στη λήψη, επεξεργασία και παρουσίαση όλων εκείνων των πληροφοριών που απαιτούνται για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την διαχείριση και την διοίκηση από απόσταση του στόλου των οχημάτων που εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό του ΗΛΠΑΠ. 1

2 Με το εν λόγω έργο επιτυγχάνεται η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Δυνατότητα προγραμματισμού στην κίνηση των οχημάτων Εντοπισμό της θέσης των οχημάτων Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τους προπορεία ή βραδυπορεία σύμφωνα με το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου στην κάθε περιοχή Άμεση απόκριση συνεργείων σε περιπτώσεις βλάβης ή ακινητοποίησης οχήματος Η παρακολούθηση των δρομολογίων και των οχημάτων θα γίνεται με μορφή παροχής υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται εξοπλισμός στα γραφεία του ΗΛΠΑΠ. Για τον λόγο αυτό οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες προς τους χρήστες του ΗΛΠΑΠ μέσω Internet. Η παρακολούθηση και η διαχείριση των οχημάτων θα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο μέσα από αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη και σε προσομοίωση της κάθε γραμμής. Η κάθε γραμμή θα είναι εμπλουτισμένη με πρόσθετη πληροφορία ( κατεύθυνση στάσεις αποστάσεις κ.λ.π) Θα υπάρχει δυνατότητα αποτύπωσης των οχημάτων της γραμμής ανά κατεύθυνση με κατάλληλο σύμβολο και χρώμα ανάλογα με τον προορισμό και την βραδυπορεία ή προπορεία σχετικά με το προγραμματισμένο δρομολόγιο Απολογιστικά θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης στοιχείων εκτέλεσης δρομολογίων των οχημάτων, γραμμών κ.λπ. με χρόνους εκτέλεσης και αποκλίσεις από τον προγραμματισμό. Η υπηρεσία θα έχει διαθεσιμότητα 99,90 % με όλη τη απαραίτητη υποδομή σε servers, συστήματα αποθήκευσης και ασφάλειας δεδομένων. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να περιγράψουν λεπτομερώς την υποδομή που διαθέτουν για την προσφερόμενη υπηρεσία και την αρχιτεκτονική λειτουργίας του συστήματος που προτείνουν. Απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για τους χρήστες της υπηρεσίας με προκαθορισμένες λειτουργίες οι οποίες θα ορίζονται από αρμόδιο στέλεχος ( διαχειριστής) του ΗΛΠΑΠ. Ο διαχειριστής θα μπορεί να ορίσει επίπεδα πρόσβασης, δικαιώματα, χρήστες, καταστάσεις, οχήματα, οδηγούς, ενέργειες για καταστάσεις alert, και όλες τις παραμέτρους της υπηρεσίας που απαιτούνται για την σωστή της λειτουργία. 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Οι διαγωνισμοί του Η.Λ.Π.Α.Π. διενεργούνται έχοντας υπ όψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν και αποτελούν το νομικό πλαίσιο, είτε περιλαμβάνονται στα άρθρα της διακήρυξης είτε όχι και το οποίο αποδέχονται οι διαγωνιζόμενοι με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό: Α) Του Νόμου 2286/95 και την 12904/980 κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 330/ τεύχος Β ) πού εγκρίνει τον Κανονισμό Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π. Β) Την Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 59/2007 και η οποία καταργεί την οδηγία 93/38/ΕΟΚ, όπως αυτή είχε ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α/ ) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 22/2002 (Α17), συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του παραπάνω Κανονισμού Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π., για όσες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών η προϋπολογιζόμενη αξία υπερβαίνει το ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α.. Γ) Του Νόμου 2854/2000 (ΦΕΚ Α 243/ ) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται η σύναψη συμβάσεων των φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς ύδατος, ενέργειας και μεταφορών. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου θα έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα σταδιακής επέκτασης της για δύο (2) ακόμα έτη. 2

3 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Οργανισμός ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία του, οδός Κίρκης & Τέρμα Αχαΐας, Νέα Φιλαδέλφεια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 24 η Iανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, η οποία θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την 24 η Iανουαρίου 2011, χωρίς την απαίτηση καταβολής τιμήματος. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24 η Iανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα από Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρευρίσκονται όσοι κατέθεσαν προσφορές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή Νομικών Προσώπων και Συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα σε μία από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε Τρίτη χώρα, εφ όσον αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλουν όλα τα σ αυτήν προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή Συμφερότερη Προσφορά Σημειώνεται στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ στο κριτήριο που ισχύει για τον παραπάνω διαγωνισμό. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ όψιν τα στοιχεία του άρθρου 21 του Κανονισμού Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π.. Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν τη έκδοση απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα των προτεινομένων τεχνικών λύσεων που έχουν επιλεγεί, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ή την πρωτοτυπία που διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες ο Η.Λ.Π.Α.Π. επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου της προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει : α) Να γράφουν ευδιάκριτα το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση και το τηλέφωνο του διαγωνιζόμενου, να μην περιέχουν σβησίματα, διαγραφές, διορθώσεις και παραπομπές, να έχουν δε απαραίτητα ημερομηνία και υπογραφή. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ αυτούς συντάσσονται επί ποινή απορρίψεως στην Ελληνική γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφραση νόμιμα επικυρωμένη πλην των τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών. β) Να υποβληθούν στον ΗΛΠΑΠ, Κίρκης και Τέρμα Αχαΐας, Ν. Φιλαδέλφεια, σε κλειστούς φακέλους μέχρι την πιο πάνω προθεσμία. Η προσφορά θα υποβάλλεται σε ένα κλειστό φάκελο που θα περιέχει 2 ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, στον μεν ένα θα περιέχεται η οικονομική προσφορά στον δε δεύτερο η τεχνική περιγραφή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εγγυητική επιστολή θα περιέχονται ξεχωριστά στον γενικό φάκελο. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής καμία προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε λόγο και αιτία, όπως δεν θα γίνεται δεκτή και κάθε αντιπροσφορά - τροποποίηση ή διόρθωση της αρχικής προσφοράς. γ) Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή σε μορφή μηνιαίου τιμήματος για τα δύο (2) πρώτα έτη της σύμβασης που θα υπογραφεί. Περαιτέρω είναι υποχρεωτικό να περιληφθεί στην προσφορά το ετήσιο τίμημα της ενδεχόμενης παράτασης της για τα επόμενα δύο (2) έτη. Το τίμημα αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη στον αλγόριθμο υπολογισμού του λόγου κόστος/βαθμολογία, Χ 3

4 αλλά δεσμεύει τον ανάδοχο σε περίπτωση επέκτασης της σύμβασης πέραν της προβλεπόμενης διάρκειας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ανάδοχοι ισοβαθμίσουν έχοντας το χαμηλότερο λόγο υπολογισμού της συμφερότερης προσφοράς, ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο υποψήφιος με το χαμηλότερο προσφερόμενο ετήσιο τίμημα ενδεχόμενης παράτασης. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ολογράφου και της αριθμητικής τιμής, ως ορθή θεωρείται η ολογράφως υποβληθείσα. Η τιμή αυτή να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να καλύπτει κάθε φύσεως δαπάνη και οποιαδήποτε επιβάρυνση (τιμές, φόρους, τέλη κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η προσφερόμενη τιμή θεωρείται ως η τελική και συνολική δαπάνη και καμία άλλη επιβάρυνση δεν θα βαρύνει τον ΗΛΠΑΠ. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και δεν θα θέτει όρο αναπροσαρμογής μελλοντικού προσδιορισμού της. Ο Φ.Π.Α. (και το ποσοστό του) πρέπει να αναγράφονται χωριστά. Επίσης πρέπει να δηλώνει ο προμηθευτής αν επιθυμεί την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% του συνολικού τιμήματος έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η προκαταβολή θα επιβαρύνεται με τον νόμιμο τόκο όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 6 του Κανονισμού Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π. δ) Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή και θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης λαμβανομένων υπ όψιν και των ζητουμένων στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή). Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τεχνική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει και να περιγράφει την αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος, να αποδεικνύει την λειτουργικότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία του καθώς και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης του έργου σε λειτουργία. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς η κάλυψη εγγύησης λειτουργίας του συστήματος και των τερματικών συσκευών καθώς και η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης, που θα συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να περιγράψουν την διαδικασία εκπαίδευσης των χρηστών του ΗΛΠΑΠ στον νέο σύστημα τόσο σε επίπεδο διαχειριστή (έλεγχο και διαχείριση των εφαρμογών και αντιμετώπισης βλαβών) όσο και σε επίπεδο χρηστών. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να περιγράψουν την Ομάδα Έργου που θα υλοποιήσει το έργο με ανάλυση σε όλες τις φάσεις του ήτοι στην μελέτη εφαρμογής, κάλυψη απαιτήσεων λογισμικού και εφαρμογών, εγκατάσταση συσκευών, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν του ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να επιδείξουν το σύστημα και τις υπηρεσίες που παρέχουν σε πλήρη και πραγματική λειτουργία σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά από τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης και την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων να παραδώσει στον ΗΛΠΑΠ μελέτη εφαρμογής για τον τρόπο που θα υλοποιήσει το έργο, την προτεινόμενη λύση και την συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του λογισμικού, καθώς και τη βέλτιστη τροφοδότηση και ασφάλεια του τηλεματικού εξοπλισμού. ε) Οι προσφορές πρέπει να έχουν ενιαία αρίθμηση σελίδων από την αρχή μέχρι το τέλος προκειμένου να διασφαλιστούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού. ζ) Διευκρινήσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από την Διεύθυνση Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. μέχρι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επί των έγγραφων ερωτημάτων, ισχύουν μόνο οι έγγραφες απαντήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Η.Λ.Π.Α.Π.. Προφορικές διευκρινιστικές ερωτήσεις ή απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή. 4

5 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του ως ο Κ.Π. του ΗΛΠΑΠ ορίζει. Σημειώνεται ότι οι παρεχόμενες διευκρινήσεις θα αφορούν μόνο τα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση περί «ανεπιφυλάκτου αποδοχής των όρων της διακήρυξης και του συνόλου του Νομικού Πλαισίου που την διέπει». Διαδικασία εναντίωσης επί των όρων της διακήρυξης προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ.1 της παρούσας (ένσταση επί της διακήρυξης). Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι για την διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων δεν είναι επιτρεπτή η μεταβολή ουσιωδών όρων του διαγωνισμού, όπως και της σύμβασης μετά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. β) Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης και το συνημμένο υπόδειγμα. γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβούλου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 5. Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω με αριθμό 1 έως 4 αδικήματα. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: - φυσικά πρόσωπα - ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. - διαχειριστές Ε.Π.Ε. - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο με το απόσπασμα του ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου, υποχρεούται να συνυποβάλλει αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο θα αναγράφεται η σύνθεση του Δ.Σ. που ισχύει ως και ο οριζόμενος νόμιμος εκπρόσωπος του. Σε περίπτωση που στο Ποινικό Μητρώο αναγράφεται καταδικαστική απόφαση ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου αναλυτικά θα προσδιορίζει το αντίστοιχο αδίκημα. Περαιτέρω αν κριθεί αναγκαίο η επιτροπή του διαγωνισμού δύναται να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε επισήμου εγγράφου. δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι : Δεν τελούν: (Ι) υπό πτώχευση, (ΙΙ) εκκαθάριση, 5

6 (ΙΙΙ) αναγκαστική διαχείριση, (ΙV) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. (προϋποθέτει την ύπαρξη κήρυξης σε πτώχευση), όπως επίσης ότι δεν τελούν υπό: (V) διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (VI) διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης (VII) διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης (VIII) διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία. (προϋποθέτει την ύπαρξη διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση). Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, είναι αρμόδια για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναμία έκδοσης τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά μαζί με το πιστοποιητικό που δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας με την οποία να βεβαιούται ότι δεν τελούν στην αντίστοιχη κατάσταση με το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία πλέον των παραπάνω θα δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούμενη ένορκη δήλωση. ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (I.K.A., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τ.Ε.Β.Ε., ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ κλπ.) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό θα αφορά όλους τους απασχολούμενους της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών (σε περίπτωση νομικού προσώπου, τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού) που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας των διαγωνιζομένων (ημεδαπών ή αλλοδαπών). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα που πρέπει να συνυποβληθούν και όπου θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της (ημεδαπές ή αλλοδαπές). Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα (ένορκες ή υπεύθυνες δηλώσεις, καταστατικό, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα) αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. στ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (ημεδαπών ή αλλοδαπών). ζ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης ανάλογα με τη χώρα που έχει έδρα ο διαγωνιζόμενος, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ή ισοδύναμης διαεπαγγελματικής οργάνωσης. 6

7 η) Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν με την προσφορά τους και βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλη αρμόδιας αρχής. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση επιπλέον θα δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούμενη ένορκη δήλωση. θ) Δήλωση του συμμετέχοντος όπου θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της ισχύος της προσφοράς, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 120 ημέρες. Β. Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται στους εξής περιορισμούς: Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό κατόπιν επιβολής κύρωσης. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. β) Ισολογισμούς της επιχείρησης, που έχουν δημοσιευθεί στο τύπο με την προσκόμιση του ΦΕΚ ή φωτοτυπία του δημοσιευμένου ισολογισμού στον πολιτικό και οικονομικό Τύπο (φωτοτυπία δημοσιεύματος) και για όσους δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμών, σαν αντίστοιχο επίσημο στοιχείο, θεωρημένο από την εφορία αντίγραφο του Ε3 ή ισοδύναμου θεωρημένου από αντίστοιχη αρχή παραστατικού, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις της αλλοδαπής και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμον τριών ισολογισμών υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά αντίστοιχα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας της. γ) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα κυριότερα ίδια έργα, το πλήθος των οχημάτων το σύστημα και η αξία, των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα οι ημερομηνίες παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Τα αναφερόμενα στον κατάλογο στοιχεία θα πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύονται με την υποβολή βεβαιώσεων και στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο Τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με τις σχετικές έγγραφες βεβαιώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση και η καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις και η καλή εκτέλεση βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. δ) Περιγραφή των υποδομών που διαθέτει ο υπ.ανάδοχος και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, όπως του διατιθέμενου τεχνικού εξοπλισμού, του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης και των χαρακτηριστικών ασφαλείας αυτού, των διατιθέμενων μέσων ελέγχου της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, των διαδικασιών και μέσων τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και συνολικά όλης της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτει ο υπ.ανάδοχος συμπεριλαμβανομένης της καλυμμένης και ακάλυπτης επιφάνειας της επιχείρησης. ε) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένο από τις αρμόδιες αρχές (η απαίτηση υποβολής αναφέρεται και στο δικαιολογητικό 6Α(ε) και υποβάλλεται μόνο μία φορά). στ) Έγγραφη εξουσιοδότηση των εκπροσώπων της εταιρείας που θα καταθέσουν την προσφορά και θα εμφανισθούν ενώπιον της Επιτροπής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαγωνιζόμενης εταιρείας. 7

8 ζ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου: - εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α / ) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α / ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. - εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Ισχύουν δε τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού Προμηθειών. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά εφ όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στον Η.Λ.Π.Α.Π. και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Σημειώνεται ιδιαίτερα και εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους ότι όσα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοτυπίες δεν θα γίνονται δεκτά εάν δεν είναι νομίμως επικυρωμένα. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αφορούν τον διαγωνιζόμενο που υποβάλλει την προσφορά. Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του άρθρου 6 ή προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ,00) ευρώ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/05, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στην διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/05. Παρακαλούνται οι προμηθευτές να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά αρχειοθετημένα σύμφωνα με την σειρά που αναφέρονται στην διακήρυξη. 7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Μετά την παράδοση της μελέτης εφαρμογής (20 μέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης) και την έγκριση της από την αρμόδια επιτροπή θα αρχίσει η εγκατάσταση του εξοπλισμού στα οχήματα (σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Η.Λ.Π.Α.Π. για την διαθεσιμότητα των οχημάτων στα Αμαξοστάσια του Η.Λ.Π.Α.Π.) και του λογισμικού στην πλατφόρμα εντός τριών (3) μηνών. Αφού ο ανάδοχος ολοκληρώσει την εγκατάσταση με έγγραφο του ειδοποιεί τον Η.Λ.Π.Α.Π. και η αρμόδια επιτροπή παραλαμβάνει το έργο εντός τριάντα (30) ημερών. Μετά την παρέλευση 2 ετών από την έναρξη της παρεχόμενης υπηρεσίας οι 366 τηλεματικές συσκευές των οχημάτων θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του ΗΛΠΑΠ. 8

9 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγκατάστασης οποιασδήποτε ποσότητας των τηλεματικών συσκευών ή υπηρεσίας επιβάλλονται εκτός των προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο (άρθρο 33 Κ.Π. ΗΛΠΑΠ) που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπομένου χρόνου, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. δ) Το ποσοστό του εις βάρος του προμηθευτή προστίμου είναι δυνατόν να ανέλθει συνολικά σε 10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Κανονισμού Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π.. ε) Όσον αφορά την συντήρηση του εξοπλισμού των οχημάτων επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10 / ημέρα / όχημα εφόσον η βλάβη δεν αποκατασταθεί έως 24 ώρες από την αναγγελία της βλάβης. στ) Όσον αφορά την συντήρηση του λογισμικού του αναδόχου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300 ανά ημέρα εφόσον η βλάβη δεν αποκατασταθεί έως 4 ώρες από την αναγγελία της βλάβης. ζ) Έκπτωση προμηθευτή άρθρο 33 Κ.Π. Η.Λ.Π.Α.Π.. Ο Η.Λ.Π.Α.Π. έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή εξώδικο δήλωσή του, κοινοποιούμενη προς αυτόν και να εισπράξει όλη ή μέρος και χωρίς άλλη όχληση ή δικαστική ενέργεια την από αυτόν κατατεθείσα εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης, κατά την κρίση του και χωρίς καμία αξίωση ή αποζημίωση του αναδόχου, από τα οποία αυτός ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται δεδομένου ότι η έκπτωση του αναδόχου αποτελεί για τον Η.Λ.Π.Α.Π. δικαίωμα και όχι υποχρέωση όπως επίσης να επιβληθούν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κανονισμού Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π. 9. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Για την πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ α) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). γ) Εγγύηση Συμμετοχής. Για να ληφθεί υπόψη κάθε προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και σε τρίτες προς τις παραπάνω χώρες, ή απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο του ΗΛΠΑΠ, μετρητών σε ίσο με το 5% της διετούς προϋπολογισθείσης δαπάνης των ήτοι Διευκρινίζεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 9

10 Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα είδη και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της προϋπολογισθείσης αξίας αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία των υλικών που προσφέρονται, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει αυτοδίκαια και χωρίς άλλη όχληση ή διαδικασία υπέρ του ΗΛΠΑΠ σε περίπτωση που ο τελικός μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, ή δεν καταθέσει μέσα στο χρονικό διάστημα που θα αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης (νέα) εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της παραγγελίας ή της σύμβασης. Έχει το δικαίωμα επίσης ο ΗΛΠΑΠ στην πιο πάνω περίπτωση να απαιτήσει από τον μειοδότη να αποκαταστήσει κάθε ολική ή μερική ζημία, θετική ή αποθετική που θα υποστεί από την πιο πάνω αιτία. Η εγγύηση συμμετοχής θα εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνομα του προσφέροντος. Σε περίπτωση Ενώσεως ή Κοινοπραξίας θα αναφέρονται στην εγγύηση όλοι οι συμμετέχοντες στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. Περιλαμβάνεται δε όρος ότι η η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. O χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς. δ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Για την καλή και έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον ΗΛΠΑΠ εγγύηση, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, που θα καταπέσει όλη ή μέρος της αυτοδίκαια και χωρίς άλλη όχληση ή διαδικασία υπέρ του ΗΛΠΑΠ, σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εκτελέσει ολικά ή μερικά, καλά ή έγκαιρα, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση που ζητείται και προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας, τότε η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται μετά την εκπνοή του χρόνου καλής λειτουργίας. ε) Έχει το δικαίωμα επίσης ο ΗΛΠΑΠ να απαιτήσει από τον μειοδότη να αποκαταστήσει κάθε ζημία θετική ή αποθετική που θα υποστεί από τις πιο πάνω αιτίες. στ) Αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με τους παραπάνω όρους της διακήρυξης εκτός από τις σε βάρος του συνέπειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του. Σ αυτή την περίπτωση ο ΗΛΠΑΠ δικαιούται να προκρίνει κατά την δική του κρίση την προσφορά που τον συμφέρει περισσότερο ή να κηρύξει νέο διαγωνισμό. ζ) Η εγγύηση της συμμετοχής επιστρέφεται σε όσους πήραν μέρος στον διαγωνισμό αμέσως μετά την κατακύρωσή του και της κατάθεσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή που προκρίθηκε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει με έγγραφό του ΗΛΠΑΠ μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά και που είναι δυνατό να παραταθεί και πέρα του προβλεπόμενου χρόνου, μετά από κοινή συμφωνία. β) Ο ΗΛΠΑΠ δεν δεσμεύεται από αυτή την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στον Οργανισμό από την συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους. γ) Να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 10

11 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. Στον κλειστό διαγωνισμό και σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο εκείνοι οι διαγωνιζόμενοι που επιλέχτηκαν να υποβάλλουν προσφορά. Κατά συνέπεια στο στάδιο της προεπιλογής (αιτήσεις συμμετοχής) η οποιοδήποτε υποβληθείσα ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια Επιτροπή του Η.Λ.Π.Α.Π. ως εξής : α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής προσφορών. (2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ αυτούς της πρόσκλησης συμμετοχής για την παραλαβή της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή του Η.Λ.Π.Α.Π. και η σχετική απόφαση εκδίδεται από το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτής, από το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται με φροντίδα του ενιστάμενου, σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, καθώς και στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον Η.Λ.Π.Α.Π. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται από το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («Παράβολο από κάθε αιτία»). 4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον Η.Λ.Π.Α.Π. 11

12 Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, εκτός των προσφυγών κατά αποφάσεων των άρθρων 35 παρ. 5γ και 39 του Κανονισμού Προμηθειών του ΗΛΠΑΠ για τις οποίες αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιδέχονται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 6. Επίσης, ισχύει η διαδικασία υποβολής και εκδίκασης των προσφυγών σύμφωνα με τους Ν. 2854/2000 και 2522/1997 προκειμένου να τεκμηριωθεί το παραδεκτό της άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου δεδομένου ότι χωρίς την άσκηση της προσφυγής τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται ως απαράδεκτα. Συγκεκριμένα, εντός πέντε ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δέκα ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. 13. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α) Εκχώρηση κατά οιονδήποτε τρόπο όλων ή μερικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του προμηθευτή σε άλλο πρόσωπο, ρητά απαγορεύεται. β) Όσες προσφορές δεν είναι σύμφωνες με τους παραπάνω όρους, δεν λαμβάνονται υπ όψη. γ) Εφ όσον για συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ) -μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την υπογραφή της σύμβασης διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως πριν από την σύναψή της από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. δ) Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Η.Λ.Π.Α.Π. και των διαγωνιζομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παρατίθενται οι βασικές απαιτήσεις και ο πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών στον οποίο οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να τεκμηριώσουν τις απαντήσεις τους. Εφαρμογές Η παρακολούθηση των δρομολογίων και των οχημάτων θα γίνεται με μορφή παροχής υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται εξοπλισμός στα γραφεία του ΗΛΠΑΠ. Για τον λόγο αυτό οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες προς τους χρήστες του ΗΛΠΑΠ μέσω Internet με κύρια κριτήρια : Την συμμόρφωση στις απαιτούμενες λειτουργίες που περιγράφονται στον πίνακα προδιαγραφών την διαθέτουσα υποδομή παροχής της υπηρεσίας την αξιοπιστία των παρεχόμενων εφαρμογών την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας την ασφάλεια των δεδομένων την εμπειρία των υποψηφίων αναδόχων σε παρόμοια έργα Ο καθορισμός των δρομολογίων θα γίνεται με εφαρμογή προσβάσιμη μέσω internet ή μέσω WEB εφαρμογής που θα επιτρέπει στους χρήστες την εισαγωγή οχήματος, σειράς, οδηγού και άλλων παραμέτρων. Κατά την εξέλιξη του δρομολογίου παρακολουθείται η θέση του οχήματος, η βραδυπορεία ή προπορεία σχετικά με το πρόγραμμα και τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η απρόσκοπτη και αξιόπιστη επικοινωνία των συσκευών με την κεντρική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων (δυνατότητα συλλογής στίγματος έως και κάθε δευτερόλεπτο) και η άμεση εμφάνιση των οχημάτων και καταστάσεων στον χάρτη και σε λίστα με εμφανή την κατάσταση κάθε οχήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην απεικόνιση στον χάρτη όπου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες όλες οι γραμμές και οι στάσεις με διαφορετικό χρώμα καθώς και τα οχήματα με την σειρά που κινούνται και η κατάστασή τους σχετικά με το προγραμματισμένο δρομολόγιο. Επίσης σε λίστα θα απεικονίζεται το όχημα, ο αριθμός σειράς, το δρομολόγιο, ο οδηγός (με αυτόματη αναγνώριση), η διεύθυνση που βρίσκεται και η κατάστασή του. Από τα στοιχεία αυτά ο χειριστής του ΗΛΠΑΠ θα μπορεί να ελέγχει και να επεμβαίνει άμεσα σε διορθώσεις επικοινωνώντας με τον οδηγό. Λειτουργίες προβολής : 1) Εμφάνιση όλων των οχημάτων με αριθμό σειράς. 2) Εμφάνιση με αριθμό σειράς και δυνατότητα εύρους επιλογής απεικόνισης. 3) Αποκλίσεις χρόνων δρομολογίων στην ίδια οθόνη. Αποκλίσεις χρόνων δρομολογίων : Η διαφορά μεταξύ του πραγματικού χρόνου και του προγραμματισμένου χρόνου διαδρομής του οχήματος θα απεικονίζεται σε ψηφιακή μορφή ως μήνυμα προπορείας ή βραδυπορίας μόλις η διαφορά υπερβεί ένα προγραμματισμένο κατώφλι χρόνου το οποίο θα ορίζεται παραμετρικά από τον διαχειριστή του συστήματος (π.χ. 5 λεπτά). Επιπλέον θα σηματοδοτείται στην οθόνη με αλλαγή χρώματος του συμβόλου, ( π.χ. πράσινο για προπορεία, κόκκινο για βραδυπορία και κίτρινο χωρίς απόκλιση). 13

14 Εικόνα και πληροφορίες οχήματος : Για κάθε όχημα θα απεικονίζονται τα ακόλουθα : Ο αριθμός γραμμής και η σειρά του οχήματος. Το μητρώο του οδηγού. Ο τερματικός σταθμός εκκίνησης (αφετηρία) και ο τερματικός σταθμός προορισμού (τέρμα). Η θέση του οχήματος και τυχόν απόκλιση από τον προγραμματισμένο χρόνο διαδρομής του. Το προγραμματισμένο δρομολόγιο. Ο έλεγχος λειτουργίας τηλεματικής συσκευής. Θα παρέχεται η δυνατότητα προβολής όλων των δυνατών καταστάσεων των οχημάτων που θα οριστούν κατά την μελέτη εφαρμογής και οι ειδοποιήσεις προς τους χειριστές στο λογισμικό και με SMS. Οι παραγόμενες αναφορές θα είναι διαθέσιμες για προβολή, εκτύπωση ή εξαγωγή σε αρχείο και θα αφορούν κατ ελάχιστο : Πληροφορίες ανά όχημα. Γραμμές - Δρομολόγια Ώρες λειτουργίας Διανυθέντα χιλιόμετρα Κατάσταση οδηγών που εργάστηκαν Γνωστοποίηση βλαβών Καταστάσεις Οχήματος Αναπαραγωγή διαδρομής Πληροφορίες ανά οδηγό. Ώρα ταυτοποίησης ανά όχημα (προαιρετικό) Οχήματα που εργάστηκε Ώρες που εργάστηκε Πληροφορίες ανά αφετηρία (Τέρμα). Προγραμματισμένοι χρόνοι άφιξης και αναχώρησης των οχημάτων. Πραγματικοί χρόνοι άφιξης και αναχώρηση των οχημάτων. Χρόνοι αναμονής οχημάτων όλων των διελεύσεων. Αποκλίσεις Πληροφορίες ανά γραμμή. 14

15 Πραγματικοί χρόνοι δρομολογίων ανά σειρά μεταξύ στάσεων ή αφετηρίας τέρματος μέσω ανίχνευσης με GPS. Μέσοι χρόνοι δρομολογίων ανά ώρα (μεταξύ δεδομένων ορίων ) Αναφορά διανυθέντων χιλιόμετρων ανά όχημα Πληροφορίες δικτύου : Αριθμός δρομολογημένων οχημάτων ανά ώρα / ημέρα / μήνα Κατάσταση δρομολογηθέντων οχημάτων ανά ημέρα/μήνα Κατάσταση εργασθέντων οδηγών ανά ημέρα Διανυθέντα χιλιόμετρα ανά γραμμή και στο σύνολο των γραμμών Διασύνδεση με το υπάρχον ERP του ΗΛΠΑΠ Κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής θα ληφθούν υπόψη τα απαιτούμενα στοιχεία για την αυτόματη μεταφορά των παραπάνω πληροφοριών στο ERP σύστημα του ΗΛΠΑΠ και ειδικότερα ως κυριότερα αναφέρονται : Tο ERP του ΗΛΠΑΠ είναι αρχιτεκτονικής client server και έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον GUI με την χρήση με εργαλείων.net και Power Builder. Η βάση δεδομένων είναι δομημένη σε περιβάλλον Microsoft SQL Server Τα υποσυστήματα διασύνδεσης είναι Συγκοινωνιακό έργο, Βάρδιες οδηγών, μισθοδοσία Παροχή Υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό Ανάπτυξη εφαρμογής η οποία θα ενσωματωθεί στον ιστοχώρο του ΗΛΠΑΠ και θα απευθύνεται στο επιβατικό κοινό. Οι παρακάτω είναι επιθυμητές δυνατότητες και θα αξιολογηθούν: Απεικόνιση αφίξεων οχημάτων γραμμής σε κάθε στάση Απεικόνιση χαρτών γραμμών με στάσεις και οχήματα σε πραγματικό χρόνο Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Πρόβλεψη διαδρομής από στάση σε στάση Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο του επιβατικού κοινού σε θέματα κίνησης, εκτέλεσης έργων κ.λπ. Η εφαρμογή προς το επιβατικό κοινό είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί και σε έκδοση συμβατή με συσκευές κινητής τηλεφωνίας μέσω mobile browser. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να περιγράψουν λεπτομερώς τον τύπο βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούν για την υπηρεσία, την συσχέτιση των εφαρμογών και της βάσης δεδομένων καθώς και τις διαδικασίες αποκωδικοποίησης του στίγματος, προβολής της κατάστασης του οχήματος και έκδοσης των σχετικών alert και αναφορών. Απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για τους χρήστες της υπηρεσίας με προκαθορισμένες λειτουργίες οι οποίες θα ορίζονται από τον διαχειριστή του ΗΛΠΑΠ. Ο διαχειριστής θα μπορεί να ορίσει επίπεδα πρόσβασης, δικαιώματα, χρήστες, καταστάσεις, οχήματα, οδηγούς, ενέργειες για καταστάσεις alert, αποδέκτες μηνυμάτων SMS και όλες τις παραμέτρους της υπηρεσίας που απαιτούνται για την σωστή της λειτουργία. Ζητούνται δύο (2) τουλάχιστον άδειες administrator και απεριόριστες άδειες χρήσης. 15

16 Λειτουργία Λόγω της κρισιμότητας του συστήματος η υπηρεσία πρέπει να έχει διαθεσιμότητα 99,90 %. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να περιγράψουν λεπτομερώς την υποδομή που διαθέτουν για την προσφερόμενη υπηρεσία και την αρχιτεκτονική λειτουργίας του συστήματος που προτείνουν. Για την μεταφορά των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το δίκτυο GPRS της κινητής τηλεφωνίας. Θα πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος μετάδοσης των δεδομένων, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των συσκευών με το σύστημα συλλογής δεδομένων και να περιγραφεί πώς θα διασφαλιστεί η ποιότητα μεταφοράς δεδομένων. Δεν γίνονται αποδεκτές proprietary τεχνικές για τις τηλεματικές συσκευές, πρωτόκολλα επικοινωνίας και κρυπτογράφηση. Θα πρέπει να περιγράψουν λεπτομερώς τον τρόπο παροχής τεχνικής υποστήριξης, χρόνους απόκρισης και επίλυσης βλαβών, την διαδικασία προσθήκης νέων λειτουργιών και αναβαθμίσεων στις εφαρμογές και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να περιγράψουν λεπτομερώς τη μεθοδολογία εκπαίδευσης όλων των χρηστών του Η.Λ.Π.Α.Π. καθώς και την τεκμηρίωση που θα παραδοθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Υπηρεσία 1.1 Περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας 1.2 Αρχιτεκτονική Λειτουργίας Δυνατότητες πρόσβασης μέσω 1.3 Internet και κινητού τηλεφώνου Περιγραφή Υποδομής Υπηρεσίας H/W - S/W ,90 % 1.5 Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας 1.6 Ασφάλεια Δεδομένων 1.7 Backup / Restore δεδομένων Για όσο χρονικό Αποθήκευση δεδομένων για χρονικό διάστημα διαρκέσει 1.8 διάστημα η σύμβαση 1.9 Λειτουργία με δίκτυο GPRS Να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τη διαθεσιμότητα 1.10 Ταχύτητα γραμμών πρόσβασης Internet της υπηρεσίας στο 99,90% Λειτουργία γεωφράκτη γραμμής ή μέσω λογισμικού. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 2 Τηλεματικές Συσκευές 2.1 Να έχουν ενσωματωμένο GPS & GPRS 2.2 Εξωτερική Κεραία GPS 2.3 Αναλογικές είσοδοι Ψηφιακές είσοδοι Ψηφιακές έξοδοι Ενσωματωμένη Μπαταρία 200 mah 16

17 2.7 Εσωτερική Μνήμη τουλάχιστον 8000 εγγρ. 2.8 Δυνατότητα αποστολή και λήψης SMS 2.9 CAN BUS interface 2.10 RS232 θύρα για επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές Δυνατότητα σύνδεσης με το οδόμετρο του οχήματος Επικοινωνία μέσω UDP ή TCP/IP 2.13 Κρυπτογράφηση δεδομένων σε κάθε πακέτο 2.14 Προγραμματισμός συσκευής από απόστασης (ΟΤΑ) 2.15 Λειτουργία Sleep Mode 2.16 Να δοθεί ο χρόνος αποστολής δεδομένων 2.17 Τάση Λειτουργίας VDC 2.18 Σήμανση CE 2.19 Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές όπως Η/Υ οχήματος, αισθητήρες πόρτας, οθόνες πληροφόρησης κλπ Να δοθούν όρια θερμοκρασίας σε συνθήκες λειτουργίας και παραμονής στο αμαξοστάσιο Στο κύκλωμα της τροφοδοσίας θα είναι μονωμένη, ως προς το αμάξωμα, και οι δυο πόλοι και να υπάρχει προστασία για υπερτάσεις Να πληρούνται οι κανονισμοί που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. 3 Χάρτης Απεικόνιση Οχημάτων 3.1 Κάλυψη σε ευρύτερη περιοχή από την δραστηριοποίηση των γραμμών του ΗΛΠΑΠ 3.2 Ονοματολογία, αρίθμηση και κατεύθυνση Οδών στις πόλεις 3.3 Ανάλυση Χάρτη σε επίπεδο τετραγώνου Να δοθεί ο αριθμός σημείων Ενδιαφέροντος Χάρτη. Να διαθέτει ενσωματωμένες πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος 3.4 κατηγοριοποιημένα. Να δοθεί ο αριθμός σημείων Ενδιαφέροντος από τον χρήστη σε 3.5 κατηγορίες. 3.6 Εύρεση Διεύθυνσης 3.7 Εμφάνιση των οχημάτων με διαφορετικά εικονίδια ανά κατηγορία 17

18 3.8 Εμφάνιση των οχημάτων με διαφορετικό χρώμα σε κίνηση, στάση, εκτός λειτουργίας 3.9 Εμφάνιση διεύθυνσης σε κάθε στίγμα (Reverse geocoding) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 3.10 Εμφάνιση ονόματος σημείου ενδιαφέροντος όταν το όχημα βρίσκεται εντός ακτίνας του σημείου ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 3.11 Δυνατότητα απεικόνισης σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου 3.12 Ενσωματωμένη απεικόνιση των διαδρομών στον χάρτη με στάσεις και κατεύθυνση 3.13 Παρακολούθηση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο πάνω στον χάρτη ανά γραμμή και στο σύνολό τους 3.14 Δυνατότητα παρουσίασης διαδρομών στον χάρτη (route playback) 3.15 Επιλογή προβολής δορυφορικού χάρτη με απεικόνιση και παρακολούθηση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο 3.16 Δυνατότητα αποτύπωσης ίχνους του οχήματος σε πραγματικό χρόνο στον χάρτη 3.17 Δυνατότητα προβολής του οχήματος όταν λειτουργεί με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (A.P.U.) καθώς επίσης της αποθήκευσης των δεδομένων ώρα και θέση έναρξης, ώρα και θέση τερματισμού λειτουργίας. 4 Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου 4.1 Πρόσβαση μέσω internet 4.2 Επίπεδα πρόσβασης και διαχείρισης ανάλογα με τον χρήστη Πλήρης διαχείριση κατηγοριών οχημάτων, οχημάτων, συσκευών, σημείων ενδιαφέροντος, οδηγών, δρομολογίων από τον χρήστη Δυνατότητα καταχώρησης δρομολογίων, σειράς, οχήματος και οδηγού με χρόνους σε επίπεδο καθημερινής, Σαββάτου και 4.4 Κυριακής ή αργίας (θερινό και χειμερινό ) 4.5 Δυνατότητα καταχώρησης σημείων ενδιαφέροντος μαζικά από αρχείο, με διεύθυνση ή από τον χάρτη 4.6 Παρακολούθηση δρομολογίων στην εξέλιξή τους με σειρά και όχημα Απεικόνιση προπορείας, βραδυπορίας και απόκλιση 18

19 Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής Αναφορές δρομολογίων, οχημάτων, οδηγών, χιλιομέτρων, στάσεων, ωραρίων λειτουργίας, συμβάντων και καταστάσεων των εισόδων της συσκευής για επιλεγμένα χρονικά διαστήματα Προβολή, εκτύπωση και αποθήκευση σε αρχείο όλων των αναφορών Δυνατότητα αποστολής SMS για ειδοποιήσεις ή alert Δυνατότητα παρακολούθησης και προβολής αισθητήρων και δημιουργία alert με SMS Δυνατότητα προβολής κατάστασης οχήματος (πάνω από το όριο ταχύτητας, κακή λήψη GPS κ.α.) Δυνατότητα αποστολής σε περίπτωση βλαβών κτλ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ *Σημειώνεται ότι όπου στον παραπάνω πίνακα συμμόρφωσης στη στήλη «Απαίτηση» αναγράφεται η ένδειξη «υποχρεωτική» επέχει θέση απαράβατου όρου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέθοδος Αξιολόγησης Όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, που συγκεντρώνει τα απαραίτητα εχέγγυα, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα κατασκευής τους, τις υποδομές που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος για την παροχή τηλεματικών υπηρεσιών, τη δυνατότητα επέκτασης και αναβάθμισής του, τη συμβατότητα με υφιστάμενα για το σκοπό του έργου συστήματα, την ευχρηστία του και την ασφάλεια των δεδομένων που συγκεντρώνει, την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε σχετικά έργα καθώς και την προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες Κριτηρίων αξιολόγησης και συντελεστών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: Πίνακας 1 : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές A/A Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Α. Υποδομή για την παροχή της υπηρεσίας και την 40% εξασφάλιση διαθεσιμότητας και ασφάλειας δεδομένων για την κάλυψη απαιτήσεων λειτουργίας του ΗΛΠΑΠ Β. Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων για 20% τον προσφερόμενο εξοπλισμό Επεκτασιμότητα του συστήματος - Αναβαθμίσεις λογισμικού Γ. Παρουσίαση της προτεινόμενης εγκατάστασης και τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών/ εφαρμογών που προσφέρονται 10% 19

20 Δ. Μεθοδολογία, Οργάνωση Έργου & Χρονοδιάγραμμα, Ομάδα Έργου Ε. Διάρκεια και όροι εγγύησης τηλεματικού εξοπλισμού πέραν της διάρκειας της σύμβασης. 10% 10% Ζ. Προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη 10% Σύνολο 100% Διευκρινίσεις νια την βαθμολογία Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και η αντίστοιχη βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής αξιολόγησης. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στην περίπτωση που δεν καλύπτονται απόλυτα οι απαιτήσεις του Η.Λ.Π.Α.Π. υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του Η.Λ.Π.Α.Π. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η τελική βαθμολογία σύμφωνα με τα παραπάνω κυμαίνεται από βαθμούς. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής της οικονομικής προσφοράς προς την τεχνική βαθμολογία της. 20

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ. Γραφεία : Νοταρά 71-185 35 Πειραιάς Τηλ 4171234 - Fax 4137751 Αριθ. Πρωτ...41... Πειραιάς 20 /1 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31520/24-09-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης: 23/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 18586 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ----------------- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Λαγκαδάς: Καύσιμα 2011/S 59-095724 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Λαγκαδάς: Καύσιμα 2011/S 59-095724 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95724-2011:text:el:html GR-Λαγκαδάς: Καύσιμα 2011/S 59-095724 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» Τίτλος Πράξης: «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α.Τ.» Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 (με Φ.Π.Α.) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα