ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από , , , , , , , και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των , , και του Κανονισμού του ΧΑ και την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών, και κάθε είδους χρεώσεων που πρέπει να καταβάλλουν: α) τα Μέλη, β) οι Εκδότες και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ Άρθρο 1. Χρεώσεις Μελών ΧΑ σε σχέση με τη Διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών 1.1 Συνδρομές Μελών 1. Κάθε Μέλος καταβάλλει στο ΧΑ, ως συνδρομή για τη διαπραγμάτευση και την εν γένει διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Αξιών τα παρακάτω ποσά που συναρτώνται με: α) την αξία των ημερησίων συναλλαγών του Μέλους, β) τον αριθμό εντολών στο ΟΑΣΗΣ, γ) τον αριθμό των αδειών χρήσης τερματικών ORAMA δ) τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX Gateway και ε) το ύψος των ετήσιων καταρτιζόμενων συναλλαγών. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 1 από 59

2 1.1.1 Συνδρομή σε σχέση με την αξία των ημερησίων συναλλαγών του Μέλους 1. Κάθε Μέλος καταβάλλει ημερησίως στο ΧΑ, ως συνδρομή, ποσοστό επί της αξίας των ημερησίων συναλλαγών του ανάλογα με το είδος της Κινητής Αξίας ως εξής: α) 0,0125% σε ευρώ ή άλλο νόμισμα εφόσον πρόκειται για συναλλαγές επί: i. μετοχών, ii. iii. iv. δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών Μεριδίων Δ.Α.Κ. και v. Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants) που διενεργούνται με βάση τις οριζόμενες σε σχετική Απόφαση του ΧΑ Μεθόδους εκτός της Μεθόδου 6, β) 0,010% σε ευρώ ή άλλο νόμισμα εφόσον πρόκειται για συναλλαγές πακέτου Μεθόδου 6 επί των ανωτέρω Κινητών Αξιών γ) 0,005% για αξίες σταθερού εισοδήματος σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών συνολικής αξίας άνω των ανωνύμων εταιριών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης, μεταξύ των αναδόχων και από τους αναδόχους ή δια των αναδόχων στους τελικούς επενδυτές, το Μέλος του ΧΑ που εκτελεί την συναλλαγή για λογαριασμό τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή, θα καταβάλει άπαξ στο ΧΑ 0,01% επί της ημερήσιας αξίας των παραπάνω συναλλαγών. 3. Στην αξία των ημερήσιων συναλλαγών του Μέλους της παραγράφου 1 δεν συνυπολογίζονται τα πακέτα αποκατάστασης που διενεργούνται με τη Μέθοδο 6-3 κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, για τα οποία τα δικαιώματα του ΧΑ καθορίζονται στο ποσό των 20 ανά πακέτο αποκατάστασης. 4. Η συνδρομή εκκαθαρίζεται μέσω της ΕT.EK. για λογαριασμό του ΧΑ την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (ΤΔ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. 5. Το Μέλος του ΧΑ που είναι Χειριστής στο Σ.Α.Τ. προβαίνει στην εξόφληση των συνδρομών του μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού όπως καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της. Εάν το Μέλος του ΧΑ δεν είναι Χειριστής, η εξόφληση των συνδρομών του πρέπει να 1 Το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την 120/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από 7/11/2016. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 2 από 59

3 γίνεται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. με το οποίο συνεργάζεται, το οποίο οφείλει να προβαίνει σε αντίστοιχη πίστωση του ποσού των συνδρομών μέσω των δικών του Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί στους αντίστοιχους Φορείς χρηματικού διακανονισμού. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος του ΧΑ πρέπει να διασφαλίζει την εξόφληση των συνδρομών του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζει το ΧΑ και η ΕΤ.ΕΚ Συνδρομή σε σχέση με τις εντολές του Μέλους στο Σύστημα 1. Για τις εντολές που αφορούν: α) μετοχές, β) δικαιώματα προτίμησης επί μετοχών, γ) τίτλους παραστατικούς κινητών αξιών, δ) Μερίδια Δ.Α.Κ. και ε) Τίτλους Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants), στ) Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος 2 το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο ΧΑ το ποσό των 0,06 ανά εντολή. Από την παραπάνω χρέωση εξαιρούνται εντολές που εισάγονται και παραμένουν στο βιβλίο εντολών για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα και εφόσον δεν εκτελεστούν. 2. Από την υποχρέωση καταβολής στο ΧΑ του ποσού των 0,06 εξαιρείται το Μέλος που έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή σε Κινητή Αξία, για τις εντολές που εισάγει στο ΟΑΣΗΣ σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του ειδικής διαπραγμάτευσης (ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης quotes) Η συνδρομή εκκαθαρίζεται μέσω της ΕΤ.ΕΚ για λογαριασμό του ΧΑ την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (ΤΔ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. 4. Το Μέλος του ΧΑ που είναι Χειριστής στο Σ.Α.Τ. προβαίνει στην εξόφληση των συνδρομών του μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού όπως καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της. Εάν το Μέλος του ΧΑ δεν είναι Χειριστής, η εξόφληση των συνδρομών του πρέπει να γίνεται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. με το οποίο συνεργάζεται, το οποίο οφείλει να προβαίνει σε αντίστοιχη πίστωση του ποσού των συνδρομών μέσω των δικών 2 Το στοιχείο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου προστέθηκε με την 115/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της απόφασης. 3 Η παράγραφος 2 του άρθρου διεγράφη και οι επόμενες παράγραφοι 3, 4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 2,3 και 4 αντιστοίχως με την 115/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. Η διαγραφή και αναρίθμηση ισχύουν από τη λήψη της απόφασης. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 3 από 59

4 του Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί στους αντίστοιχους Φορείς χρηματικού διακανονισμού. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος του ΧΑ πρέπει να διασφαλίζει την εξόφληση των συνδρομών του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζει το ΧΑ και η ΕΤ.ΕΚ Συνδρομή σε σχέση με το ύψος των ετήσιων καταρτιζόμενων συναλλαγών 4 Κάθε Μέλος καταβάλλει στο ΧΑ ετήσια πάγια χρέωση με βάση το ύψος των ετήσιων καταρτιζόμενων συναλλαγών σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα. Ύψος Ετήσιας Αξίας καταρτιζόμενων Συναλλαγών Μέλους (σε ) Από Έως Χρέωση ( ) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , Για τα Μέλη η χρέωση αυτή υπολογίζεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο με βάση τον τζίρο συναλλαγών του τριμήνου. Συγκεκριμένα, μετά την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου υπολογίζεται ο τζίρος συναλλαγών του Μέλους για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Για τις ανάγκες υπολογισμού της χρέωσης, η αξία συναλλαγών ανάγεται σε ετήσια βάση (πολλαπλασιάζεται η αξία συναλλαγών τριμήνου επί τέσσερα). Στο αποτέλεσμα εφαρμόζεται η χρέωση της σχετικής κατηγορίας η οποία προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα και το ποσό της χρέωσης ανάγεται σε τριμηνιαία βάση με τον ανάστροφο του προηγούμενου υπολογισμού. 4 Κατά την υπ αριθμ. 84/ συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. αποφασίστηκε η χορήγηση έκπτωσης στην ετήσια πάγια χρέωση Μέλους που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα της ως άνω παραγράφου με βάση το ύψος των ετήσιων καταρτιζόμενων συναλλαγών. Η έκπτωση αφορά την ετήσια πάγια χρέωση που υπολογίζεται για το έτος Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 4 από 59

5 1.1.4 Εκπτώσεις για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές (ΕΔ) θα λαμβάνουν εκπτώσεις ανά αξία (ISIN) για τα δικαιώματα διαπραγμάτευσης συναλλαγών επί όλων των μετοχών της Κύριας Αγοράς (πλην αυτών που ανήκουν στο δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap) και επί των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants), μετά την τελική τους αξιολόγηση που θα διενεργείται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στην Απόφαση 2 του ΧΑ, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Αξιολόγηση ΑΑΑ 100% Υπόλοιπες 75% Επιστροφή 1.2 Χρεώσεις ΧΑ για τις πρόσθετες άδειες χρήσης τερματικών ORAMA των Μελών 1. Το ΧΑ θεσπίζει αντικίνητρα για τη χρήση των υποδομών του που δεν δικαιολογούνται από τη συναλλακτική δραστηριότητα των Μελών του σε ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση όπου το Μέλος θελήσει να αποκτήσει αριθμό αδειών χρήσης τερματικών ORAMA στο σύστημα συναλλαγών, πέραν αυτών που δικαιολογούνται με βάση τη συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καλείται να καταβάλλει ποσό ανά άδεια χρήσης με βάση την κατηγορία στην οποία εμπίπτει λόγω της ετήσιας συναλλακτικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος. 2. Συγκεκριμένα: α) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ 0,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 6 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. β) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 7 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. γ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 8 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. δ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 10 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. ε) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 12 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 5 από 59

6 στ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 15 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. ζ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 16 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. η) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ,01 και , για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 17 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. θ) εάν το Μέλος έχει ετήσια συναλλακτική δραστηριότητα άνω των ,01, για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των 18 που δικαιολογεί η συναλλακτική του δραστηριότητα, θα καταβάλλει ετησίως. Συνοπτικά, οι εν λόγω χρεώσεις περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Ύψος Αξίας Συναλλαγών Μέλους κατά το προηγούμενο έτος ( ) Από Έως Αριθμός ΔΩΡΕΑΝ αδειών χρήσης τερματικών ORAMA Χρέωση για κάθε επιπλέον άδεια χρήσης ,00 6 άδειες χρήσης / έτος , ,00 7 άδειες χρήσης / έτος , ,00 8 άδειες χρήσης / έτος , ,00 10 άδειες χρήσης / έτος , ,00 12 άδειες χρήσης / έτος , ,00 15 άδειες χρήσης / έτος , ,00 16 άδειες χρήσης / έτος , ,00 17 άδειες χρήσης / έτος ,01 18 άδειες χρήσης / έτος 3. Η υπηρεσία ATHEX GW παρέχεται δωρεάν. 4. Tα μέλη του XA που παρέχουν σε πελάτες τους την υπηρεσία «Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά» (ΑπΕΠΑ) θα καταβάλλουν κατά περίπτωση, τα εξής: α) για κάθε επιπλέον άδεια χρήσης τερματικού ORAMA (πλέον των δωρεάν που δικαιούνται με βάση τον παραπάνω πίνακα) για χρήση ΑπΕΠΑ, θα καταβάλλουν 600 ετησίως. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 6 από 59

7 Σημειώσεις: β) για την υπηρεσία ΑπΕΠΑ μέσω άλλων Παρόχων, θα καταβάλλουν ποσό που θα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις χρεώσεις των παρόχων, τα κόστη υποδομών και τηλεπικοινωνιών και τις ειδικές απαιτήσεις διασύνδεσης και ελέγχων του πελάτη και το οποίο θα συμφωνείται σε επικοινωνία με το Μέλος. 1. Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός αδειών χρήσης τερματικών ORAMA στο Test σύστημα ορίζεται στις 2. Για τις συγκεκριμένες άδειες χρήσης δεν υπάρχει χρέωση, παρά μόνο για την πρόσβαση στο Test σύστημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο μέρος Ε, άρθρο 5, παράγραφος του παρόντος. 2. Για τις τυχόν πρόσθετες άδειες χρήσης τερματικών ORAMA στο σύστημα παραγωγής (πέραν αυτών που δικαιούται το Μέλος βάσει της συναλλακτικής του δραστηριότητας), οι ανωτέρω χρεώσεις καταβάλλονται σε τριμηνιαία βάση ως εξής: α) Προσδιορίζεται το πλήθος των πρόσθετων αδειών χρήσης τερματικών ORAMA του Μέλους. β) Με βάση την συναλλακτική δραστηριότητα του Μέλους κατά το προηγούμενο έτος και σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες (α) έως (θ) προσδιορίζεται η χρέωση ανά πρόσθετη άδεια χρήσης. γ) Το συνολικό ποσό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των πρόσθετων αδειών χρήσης επί της χρέωσης ανά άδεια χρήσης επί 0,25 (αναγωγή σε τρίμηνη χρέωση). 3. Σε περίπτωση επιστροφής/ακύρωσης πρόσθετων αδειών χρήσης τερματικού ORAMA το ΧΑ θα επιστρέφει στο Μέλος, αναλογικά με το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης της κάθε άδειας χρήσης (pro rata), την χρέωση που έχει εισπράξει σε σχέση με την εν λόγω άδεια. 4. Σε περίπτωση ενεργοποίησης πρόσθετων αδειών χρήσης τερματικού ORAMA από το Μέλος στο σύστημα παραγωγής, που έχει πραγματοποιηθεί στα μέσα του τριμήνου, το ΧΑ θα τιμολογεί το Μέλος, αναλογικά με το χρονικό διάστημα χρήσης του κάθε τερματικού. 5. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί 2 ο ATHEX Gateway ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται με ετησίως. Η τιμολόγηση της Υπηρεσίας γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση που το Μέλος κάνει χρήση 2 ου ATHEX Gateway ταυτόχρονα συνδεδεμένου στο σύστημα παραγωγής, μέσω της Υπηρεσίας φιλοξενίας (colocation) στο Data Center του ΧΑ θα εξαιρείται της ανωτέρω χρέωσης. 6. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί πέρα των δύο (2) ταυτόχρονα συνδεδεμένους ATHEX Gateways στο σύστημα παραγωγής, τότε για κάθε επιπλέον ATHEX Gateway, χρεώνεται με ετησίως. Η τιμολόγηση της Υπηρεσίας γίνεται σε τριμηνιαία βάση. 7. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FIX για τη διόδευση εντολών μέσω της υπηρεσίας ATHEX Gateway στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται επιπλέον με ετησίως. Η τιμολόγηση της Υπηρεσίας γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 7 από 59

8 8. 5 Για την υπηρεσία «Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά» (ΑΠΑ) και την υπηρεσία «Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά» (ΑπΕΠΑ) στο Test περιβάλλον, υπάρχει η χρέωση που ορίζεται στο μέρος Ε, άρθρο 5, παράγραφος του παρόντος. 1.3 Υπηρεσία PTTS 1. Για τη χρήση της προαιρετικής υπηρεσίας «Post Trading Transparency Service» (PTTS) που αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεων μετα-συναλλακτικής διαφάνειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, υφίσταται ετήσια χρέωση ανά Μέλος ποσού χιλίων οχτακοσίων (1.800) ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των γνωστοποιήσεων, που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ το μήνα και καταβάλλεται από τα Μέλη απολογιστικά στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 2. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της υπηρεσίας, η χρέωση για το Μέλος που προβαίνει στη διακοπή της θα γίνεται μέχρι την ημερομηνία που παρέχεται η υπηρεσία. Αιτήσεις διακοπής ικανοποιούνται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της υποβολής τους. 1.4 Υπηρεσία XOrder Client 1. Για τη χρήση της προαιρετικής εφαρμογής XOrder Client, με την οποία παρέχεται στα Μέλη η δυνατότητα όδευσης εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών στις υποστηριζόμενες ξένες αγορές του δικτύου ΧΝΕΤ, δεν υφίσταται χρέωση. 2. Στα Μέλη που κάνουν χρήση της εφαρμογής XΟrder Client παρέχεται και η επιπλέον δυνατότητα παρακολούθησης τιμών ξένων αγορών του δικτύου XNET, μέσω της πλατφόρμας InBroker. 3. Η δυνατότητα χρήσης της χρηματιστηριακής πληροφορίας ξένων αγορών στην εφαρμογή Xorder Client, εφόσον επιλεγεί από το Μέλος, παρέχεται από το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ), δυνάμει σχετικής τυποποιημένης σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ αυτού και του Μέλους και με τις χρεώσεις που η σύμβαση αναφέρει. Οι εν λόγω χρεώσεις γνωστοποιούνται στο ΧΑ από το ΧΚΘ και εντάσσονται στο πλαίσιο διάθεσης της εφαρμογής Xorder Client (ως τιμοκατάλογος παρεχομένων υπηρεσιών στα Μέλη - χρήστες της εφαρμογής Xorder Client, μέσω της πλατφόρμας InBroker). 4. Τέλος, παρέχεται στα Μέλη η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής Xorder Client: α) στο περιβάλλον παραγωγής της υπηρεσίας Xorder του XNET, μέσω τερματικού σε Κοινόχρηστα Σημεία Πρόσβασης (ΚΣΠ) σύμφωνα με το Άρθρο 25 της Απόφασης 1 ΔΣ ΕΤ.ΕΚ, και β) στο περιβάλλον δοκιμών της υπηρεσίας Xorder του ΧΝΕΤ, χωρίς χρέωση, μέσω των τερματικών ORAMA που διαθέτουν τα Μέλη στο περιβάλλον δοκιμών του OASIS. 5 Η παράγραφος 8 του άρθρου 1.2 του Μέρους Α καταργήθηκε με την από 22/10/2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α και η παράγραφος 9 αναριθμήθηκε σε 8. Η κατάργηση έχει ισχύ από 2/11/2015. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 8 από 59

9 Άρθρο 2. Χρεώσεις Εισηγμένων Εταιριών 2.1 Εφάπαξ δικαιώματα εισαγωγής & εγγραφής κινητών αξιών στην αγορά αξιών του ΧΑ ΜΕΤΟΧΕΣ Εισαγωγή για πρώτη φορά 1. Με την υποβολή της αίτησης της εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑ καταβάλλεται εφάπαξ ποσό για έξοδα εξέτασης της αίτησης το ποσό των Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα εισαχθούν στο ΧΑ. 2. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές εισάγονται στο ΧΑ για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με τη παρακάτω κλίμακα: AΞΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ποσοστό επί της αξίας Έως ,04% ,02% Πάνω από ,00% 3. Η αξία των προς εισαγωγή μετοχών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των εισαγόμενων τίτλων επί την τιμή εισαγωγής. 4. Ως κατώτατο όριο εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής ορίζεται το ποσό Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας, τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής που θα καταβάλλει η εταιρία θα είναι μειωμένα κατά τα ανωτέρω ποσά. 5. Δευτερογενής ή παράλληλη εισαγωγή νέων μετοχών: Στις περιπτώσεις μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα εισαγομένων για πρώτη φορά στο Χ.Α, ως ανώτερο όριο εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής για το ΧΑ ορίζεται το ποσό που η εταιρία οφείλει να καταβάλλει στην πρωτογενή ή κύρια αγορά διαπραγμάτευσης, αντίστοιχα Εισαγωγή νέων μετοχών μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με μετρητά Οι εισηγμένες εταιρίες που πραγματοποιούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αποδίδουν δικαίωμα εγγραφής για την εισαγωγή των νέων μετοχών σύμφωνα με τη παρακάτω κλίμακα. AΞΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ποσοστό επί της αξίας Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 9 από 59

10 AΞΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ποσοστό επί της αξίας Έως ,050% Πάνω από ,025% Εισαγωγή μετοχών μετά από συγχώνευση απορρόφηση εισφορά περιουσίας 1. Τα προαναφερόμενα στην παρ ισχύουν και επί εισαγωγής μετοχών σε οποιαδήποτε κατηγορία της Αγοράς Αξιών, που προέρχονται από την συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας μη εισηγμένης στο ΧΑ από εταιρία της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται, καθώς και για την περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, ως αξία εισαγόμενων τίτλων νοείται το γινόμενο του αριθμού των προς εισαγωγή μετοχών που κατανέμονται στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας επί τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 2. Αν, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο ευρύ κοινό, διατεθούν τίτλοι προερχόμενοι εκ της συγχωνεύσεως με δημόσια προσφορά, η αξία των προς εισαγωγή τίτλων υπολογίζεται με βάση την τιμή διαθέσεως με δημόσια προσφορά Εισαγωγή μετοχών από μετατροπή ομολογιών - ΜΟΔ STOCK OPTION Επανεπένδυση μερίσματος Οι εισηγμένες εταιρίες που πραγματοποιούν εισαγωγή μετοχών τους σε οποιαδήποτε κατηγορία της Αγοράς Αξιών, που προέρχονται από: 1. Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές εισηγμένου ή μη εισηγμένου ΜΟΔ και ΑΜΚ με επανεπένδυση μερίσματος, αποδίδουν ως δικαιώματα εγγραφής της αξίας των νέων μετοχών ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ της ενότητας 2.1 (Εισαγωγή νέων μετοχών μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με μετρητά) με ελάχιστο δικαίωμα εισαγωγής τα 500 ευρώ. 2. ΑΜΚ λόγω άσκησης stock option plan καταβάλλεται το ποσό των 500 ευρώ Εξέταση αίτησης για την επαναδιαπραγμάτευση μετοχών - εφάπαξ δικαιώματα επανέναρξης διαπραγμάτευσης 1. Για την εξέταση αίτησης επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών εταιρίας της οποίας οι μετοχές τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης ποσό ευρώ για έξοδα εξέτασής της. Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα επαναδιαπραγματευθούν στο ΧΑ Στην περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το κατωτέρω εφάπαξ δικαίωμα επανέναρξης διαπραγμάτευσης. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 10 από 59

11 2. Για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών που είχαν ανασταλεί καταβάλλεται ως εφάπαξ δικαίωμα υπολογιζόμενο με την κλίμακα της παρ , (Εισαγωγή για πρώτη φορά) του παρόντος άρθρου, επί της αξίας που προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των μετοχών των οποίων είχε ανασταλεί η διαπραγμάτευση επί την τιμή επαναδιαπραγμάτευσης που έχει ορισθεί περιοριζόμενο στο 1/2. Για την εισαγωγή των συμπληρωματικών σειρών μετοχών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αναστολής εφαρμόζονται τα ποσοστά που προβλέπονται για τις εν λόγω εταιρικές πράξεις. Το συνολικό ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ευρώ Εξέταση αίτησης για την μεταφορά μετοχών από την κατηγορία επιτήρησης Για την εξέταση αίτησης εισηγμένης εταιρίας για την μεταφορά των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης, καταβάλλεται με την υποβολή της ποσό ευρώ για έξοδα εξέτασης της αίτησης Έμμεση Εισαγωγή 1. Σε περίπτωση ΑΜΚ εισηγμένης εταιρίας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας μη εισηγμένης εταιρίας: α) καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ευρώ με την υποβολή του Πληροφοριακού Σημειώματος, β) κατά την εισαγωγή των μετοχών, εφαρμόζεται η χρέωση της παρ (Εισαγωγή νέων μετοχών μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με μετρητά) του παρόντος άρθρου επί της αξίας των νέων μετοχών που εκδίδονται, με ελάχιστο ποσό ευρώ. 2. Σε περίπτωση εξαγοράς μη εισηγμένης εταιρείας χωρίς εισαγωγή μετοχών: α) καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ευρώ με την υποβολή του Πληροφοριακού Σημειώματος, β) το ύψος της πρώτης ετήσιας συνδρομής μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού προσαυξάνεται κατά 50% Έξέταση Πληροφοριακού Δελτίου Για την εξέταση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 11 από 59

12 καταβάλλεται ποσό ευρώ. Για την εξέταση του περιεχομένου του συμπληρώματος πληροφοριακού δελτίου, καταβάλλεται ποσό ευρώ Αξίες Σταθερού Εισοδήματος Εταιρικές ομολογίες - Τραπεζικά Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ 1. Όσον αφορά τα τραπεζικά ομόλογα και τις εταιρικές ομολογίες, για την εισαγωγή της πρώτης έκδοσης καθώς και κάθε επόμενης έκδοσης ή ανανέωσης, καταβάλλεται στο ΧΑ εφάπαξ το ποσό των ευρώ. Εφόσον δεν προβλέπεται διαπραγμάτευση του ομολογιακού δανείου στο ΧΑ, τότε για την εισαγωγή των δικαιωμάτων προτίμησης προς διαπραγμάτευση καταβάλλεται το ποσό των Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χ.Α του ομολογιακού δανείου, το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το ανωτέρω εφάπαξ ποσό εισαγωγής. 2. Όσον αφορά τους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ, για την εισαγωγή της πρώτης έκδοσης καθώς και κάθε επόμενης έκδοσης ή ανανέωσης, καταβάλλεται στο ΧΑ εφάπαξ το ποσό των ευρώ Τίτλοι Παραστατικοί Κινητών Αξιών/ Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς απόκτηση Κινητών Αξιών Εισαγωγή Τίτλων Παραστατικών Κινητών Αξιών / Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς απόκτηση Κινητών Αξιών 1. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται από τους εκδότες τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ως δικαίωμα εγγραφής κατά την εισαγωγή τίτλων προσδιορίζεται ως εξής: α) Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής κατά την εισαγωγή τίτλων, το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: AΞΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ποσοστό επί της αξίας Έως ,02% Από έως ,01% Από έως ,005% Από και άνω 0,00% 6 Η υποπαράγραφος της παραγράφου 2.1 του άρθρου 2 του Μέρους Α προστέθηκε με την υπ αριθμ. 104/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α και ισχύει από τη λήψη της. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 12 από 59

13 β) Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής κατά την εισαγωγή νέων τίτλων (συμπληρωματική σειρά) που προέρχονται με καταβολή μετρητών το ύψος του οποίου ορίζεται σε ποσοστό 0,025% επί της αξίας έκδοσης με ανώτατο όριο έκδοσης τα , πέραν των οποίων δεν υπολογίζεται χρέωση. γ) Το κατώτατο όριο του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής ορίζεται σε δ) Η αξία των προς εισαγωγή τίτλων προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των εισαγομένων τίτλων επί την τιμή εισαγωγής. 2. Το εφάπαξ ποσό, που καταβάλλεται από τον εκδότη τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (warrants), όπως αυτός ορίζεται ειδικά για τους σκοπούς του Κανονισμού του ΧΑ, ως δικαίωμα εγγραφής κατά την εισαγωγή τους, εφαρμόζεται η χρέωση της παρ του παρόντος άρθρου (Εισαγωγή νέων μετοχών μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με μετρητά) επί της αξίας των υποκείμενων μετοχών. Ειδικότερα: α) Ως αξία των υποκείμενων μετοχών ορίζεται το γινόμενο της τιμής διάθεσης της υποκείμενης μετοχής κατά την έκδοσή της, επί των μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε τίτλο παραστατικό δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (warrants). β) Το εν λόγω εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής δεν καταβάλλεται από τον ως άνω εκδότη, εφόσον έχει καταβληθεί δικαίωμα εγγραφής για τις υποκείμενες μετοχές των παραστατικών δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (warrants) Μερίδια Δ.Α.Κ Εισαγωγή για πρώτη φορά Οι εκδότριες εταιρίες, για τα μερίδια κάθε Δ.Α.Κ. που εισάγουν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ για πρώτη φορά, καταβάλλουν εφάπαξ έξοδα εξέτασης αίτησης και δικαιώματα εγγραφής, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε Το εφάπαξ αυτό ποσό, καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης εισαγωγής και ανεξάρτητα από το εάν τα Μερίδια του Δ.Α.Κ. θα εισαχθούν στο ΧΑ Εισαγωγή νέων μεριδίων λόγω εταιρικών γεγονότων Δεν καταβάλλονται δικαιώματα εισαγωγής στο ΧΑ για τα νέα Μερίδια που εισάγονται στο ΧΑ λόγω δημιουργίας. 2.2 Τριμηνιαίες συνδρομές Μετοχές 1. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς Χαμηλής Διασποράς, Προς Διαγραφή και Επιτήρησης είναι υποχρεωμένες να προκαταβάλλουν στο ΧΑ τριμηνιαίες συνδρομές. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 13 από 59

14 2. Οι τριμηνιαίες συνδρομές υπολογίζονται βάσει της κατηγορίας που διαπραγματεύονταν οι μετοχές της εισηγμένης εταιρίας πριν τη λήξη του τριμήνου. 3. Ο υπολογισμός του ύψους της οφειλόμενης συνδρομής, γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: Κεφαλαιοποίηση (σε ) Ποσοστό επί της αξίας έως ,00250% ,0020% και άνω 0,0005% 4. Το ελάχιστο ύψος των συνδρομών δεν μπορεί να είναι ετησίως μικρότερο από Για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται στις κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς, Προς Διαγραφή και Επιτήρηση, η τριμηνιαία συνδρομή θα προσαυξάνεται κατά 120%, με το κατώτατο όριο αυτής να ανέρχεται σε Οι εν λόγω τριμηνιαίες συνδρομές προκαταβάλλονται εις το ακέραιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξαρτήτως των ημερών διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρίας μέσα στο τρίμηνο. 7. Η αξία των εισηγμένων τίτλων της εταιρίας υπολογίζεται από τον τύπο: ΑΞΙΑ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ x ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (του τελευταίου μήνα του προηγούμενου τριμήνου αναφοράς) Κατ εξαίρεση, και μόνο για την πρώτη τριμηνιαία συνδρομή της εταιρίας, ως μέση τιμή της μετοχής, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής. 8. Για τις εταιρίες με μέση κεφαλαιοποίηση τριμήνου μικρότερη των 100 εκ. ευρώ, α) το μέγιστο ύψος των ετήσιων συνδρομών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από β) εφαρμόζεται έκπτωση στο προκαταβλητέο ποσό συνδρομής βάσει της ρευστότητας των μετοχών τους κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ως εξής: i. 15% έκπτωση επί της προκαταβλητέας συνδρομής εφόσον το Μέσο Spread Συνεδρίασης τριμήνου είναι μικρότερο ή ίσο από 2%. ii. η εν λόγω έκπτωση δεν εφαρμόζεται εφόσον η εταιρία τιμολογείται με το ελάχιστο όριο των ή το μέγιστο όριο των Στην περίπτωση κατά την οποία νέες μη εισηγμένες ή και εισηγμένες μετοχές προκύπτουν από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα παραπάνω, αφού η μετατροπή ομολογιών σε μετοχές δεν επηρεάζει την τιμή των μετοχών. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 14 από 59

15 10. Σε περίπτωση που έχει γίνει αποκοπή δικαιωμάτων και οι νέες μετοχές δεν έχουν εισαχθεί στο ΧΑ μέχρι τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου τριμήνου, τότε για τον υπολογισμό της αξίας των εισηγμένων τίτλων θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή και ο αριθμός εισηγμένων μετοχών του μήνα πριν από την αποκοπή του δικαιώματος. Ως μέση τιμή των διαφόρων αξιών για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων συνδρομών λαμβάνεται η τιμή που υπολογίζει το ΧΑ βάσει των ημερησίων τιμών κλεισίματος κάθε αξίας. Ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή της τελευταίας συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της συνεδρίασης κατά την οποία έγινε η συναλλαγή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει «τιμή τελευταίας συναλλαγής» ισχύει η τιμή «τελευταίας ζήτησης». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή «τελευταίας ζήτησης» ισχύει η τιμή «τελευταίας προσφοράς». 11. Για τις εταιρίες που πραγματοποιούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με την παροχή δωρεάν μετοχών ( split ), είτε με καταβολή μετρητών ισχύουν τα εξής: α) Αν έγινε αποκοπή δικαιώματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή και κατά τη διάρκεια του μήνα βάσει του οποίου θα υπολογίζονταν κανονικά η μέση τιμή των μετοχών ( π.χ. Από 1/10 έως και 31/12/99 για τη τιμολόγηση του πρώτου τριμήνου του 2000) και οι νέες μετοχές έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τότε ακολουθείται κανονικά η περιγραφόμενη στις παραπάνω παραγράφους διαδικασία. β) Εάν όμως οι νέες μετοχές δεν έχουν ακόμα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση (εντός δηλ. του μηνός που αποτελεί τη βάση υπολογισμού της συνδρομής), τότε η τριμηνιαία συνδρομή της συγκεκριμένης εταιρίας θα υπολογιστεί βάσει της μέσης τιμής και του αριθμού των εισηγμένων μετοχών της, του μηνός πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Στην περίπτωση κατά την οποία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπει την παροχή τόσο δωρεάν μετοχών όσο και με τη καταβολή μετρητών, και μόνο οι μετοχές της πρώτης κατηγορίας έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ακολουθούμε τη διαδικασία της αμέσως προηγούμενης παραγράφου χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την εισαγωγή των δωρεάν μετοχών. Το ίδιο ισχύει και σε αντίστροφη περίπτωση, εάν προηγηθεί δηλαδή η εισαγωγή των μετοχών με καταβολή μετρητών Τίτλοι Παραστατικοί Κινητών Αξιών/ Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς απόκτηση Κινητών Αξιών (Warrants) 1. Οι εκδότες καταβάλλουν τριμηνιαίες συνδρομές, οι οποίες καθορίζονται ως εξής: α) Ποσοστό 0,002%, για αξία μικρότερη των ευρώ. β) Ποσοστό 0,001% για αξία άνω των ευρώ έως και ευρώ. γ) Ποσοστό 0,0005% για αξία άνω των ευρώ. 2. Το κατώτερο ποσό της τριμηνιαίας συνδρομής ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ. 3. Η αξία των εισηγμένων κινητών αξιών βάσει της οποίας υπολογίζονται τα ανωτέρω ποσά προκύπτει ως γινόμενο του αριθμού των εισηγμένων αξιών επί τη μέση τιμή του τελευταίου μήνα του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου. Σε περίπτωση που έχει γίνει αποκοπή δικαιωμάτων και οι νέες αξίες δεν έχουν εισαχθεί στο ΧΑ μέχρι τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου τριμήνου, τότε για τον υπολογισμό της αξίας των Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 15 από 59

16 εισηγμένων αξιών θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή και ο αριθμός των εισηγμένων αξιών του μήνα πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. 4. Ειδικά, για τους τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (warrants), για τους οποίους έχει καταβληθεί δικαίωμα εγγραφής για τις υποκείμενες μετοχές, δεν καταβάλλονται στο ΧΑ τριμηνιαίες συνδρομές Μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ) 1. Οι εκδότριες εταιρίες, για τα Μερίδια κάθε Δ.Α.Κ. που εισάγουν για διαπραγμάτευση στο ΧΑ, καταβάλλουν τριμηνιαία συνδρομή, ύψους εκάστης 300 ευρώ. 2. Η εν λόγω τριμηνιαία συνδρομή προκαταβάλλεται εις το ακέραιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξαρτήτως των ημερών διαπραγμάτευσης των Μεριδίων κάθε Δ.Α.Κ. μέσα στο τρίμηνο. 2.3 Εταιρίες δευτερογενώς / παράλληλα εισηγμένες στο ΧΑ Για τον υπολογισμό των χρεώσεων εταιρικών πράξεων και των τριμηνιαίων συνδρομών ορίζεται: α) ως ανώτατο όριο το ποσό που η εταιρία οφείλει να καταβάλλει στην πρωτογενή ή κύρια αγορά διαπραγμάτευσης της αντίστοιχα. β) ως ελάχιστο όριο για τις αυξήσεις με καταβολή μετρητών το ποσό των ευρώ και για τις λοιπές περιπτώσεις τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια της παρούσας απόφασης. 2.4 Προσαυξήσεις Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενότητες 3, 4 και 5 του Κανονισμού του ΧΑ, δύναται να προσαυξάνεται η επόμενη τριμηνιαία συνδρομή της εταιρίας, ως εξής: Υποχρεώσεις ενημέρωσης εκδοτών 1. Για παράβαση υποχρεώσεων τακτικής ενημέρωσης, επιβάλλεται προσαύξηση ως εξής : α) Για μη υποβολή στοιχείων περιοδικής πληροφόρησης σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ποσό ευρώ. β) Για μη δημοσιοποίηση οικονομικού ημερολογίου, ποσό ευρώ. Για μη επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου, ποσό ευρώ. 2. Για παράβαση υποχρεώσεων έκτακτης ενημέρωσης, επιβάλλεται προσαύξηση ως εξής, ανάλογα με το είδος της ενημέρωσης: Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 16 από 59

17 α) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ευρώ. β) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης, ευρώ. γ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για καταβολή μερίσματος ή προμερίσματος, ευρώ. δ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για εταιρικές πράξεις ευρώ. ε) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για προνομιακές πληροφορίες και σχετικά δημοσιεύματα, ευρώ. στ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για αλλαγή χρήσης αντληθέντων, ευρώ. ζ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για στοιχεία διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007, ευρώ. η) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων του ν. 3340/ ευρώ. θ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης για την απόκτηση ή μεταβίβαση ιδίων μετοχών, ευρώ ι) Για παράλειψη ή καθυστέρηση απάντησης σε ερωτήματα του Χ.Α, ευρώ. ια) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης προς αναλυτές ευρώ. ιβ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση έκδοσης πληροφοριακών σημειωμάτων εταιρικών γεγονότων, ευρώ. ιγ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης σχετικά με αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου που τυχόν διενεργήθηκε στον εκδότη, ευρώ. ιδ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση δημοσίευσης ανακοίνωσης έμμεσης εισαγωγής, ευρώ και για παράλειψη έκδοσης πληροφοριακού σημειώματος έμμεσης εισαγωγής, ευρώ. ιε) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης Εκδότριας ομολογιών, ευρώ ιστ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης Εκδότριας Δ.Α.Κ,, ευρώ. ιζ) Για παράλειψη ή καθυστέρηση ενημέρωσης εταιρίας σε Επιτήρηση, ευρώ. 3. Εφόσον η ίδια παράβαση επαναλαμβάνεται περισσότερες από δύο φορές, επιβάλλεται επιπλέον ποσό ευρώ Εταιρικές πράξεις Για παράβαση κατά την υλοποίηση εταιρικών πράξεων, επιβάλλεται προσαύξηση ως εξής: α) Για εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών ευρώ για κάθε επιμέρους καθυστέρηση. Εφόσον η ίδια παράβαση επαναλαμβάνεται περισσότερες από δύο φορές, επιβάλλεται επιπλέον ποσό ευρώ σε κάθε μεταγενέστερη εκπρόθεσμη υποβολή. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 17 από 59

18 β) Για υποβολή μη προσήκουσας αίτησης ή παροχή ανακριβών στοιχείων, ευρώ. Εφόσον η ίδια παράβαση επαναλαμβάνεται περισσότερες από δύο φορές, επιβάλλεται επιπλέον ποσό ευρώ σε κάθε μεταγενέστερη μη προσήκουσα υποβολή Λοιπές παραβάσεις 1. Σε περίπτωση μη εφαρμογής διάταξης του Κανονισμού επιβάλλεται προσαύξηση ευρώ. 2. Σε περίπτωση που συντρέχουν ταυτόχρονα άνω της μίας παραβάσεις, οι παραπάνω προσαυξήσεις μπορεί να επιβάλλονται συνδυαστικά. 3. Οι προσαυξήσεις εξειδικεύονται ανά παράβαση και επιβάλλονται ως ποινική ρήτρα, με απόφαση του ΧΑ. ΜΕΡΟΣ Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ Άρθρο 1. Δικαιώματα Ετήσιας Συνδρομής Μελών Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ 1.1 Ετήσια Συνδρομή 7 Ιδιότητα Ετήσια συνδρομή Μέλος XΑ Η ετήσια συνδρομή χρεώνεται σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά Τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων δικαιούνται δωρεάν τέσσερεις (4) άδειες χρήσης τερματικού ORAMA. 3. Για κάθε άδεια χρήσης τερματικού ORAMA επιπλέον των τεσσάρων (4) στο σύστημα συναλλαγών, η ετήσια χρέωση είναι Η τιμολόγηση των επιπλέον ORAMA τερματικών γίνεται σε τριμηνιαία βάση. 7 Κατά την υπ αριθμ.116/ συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. αποφασίστηκε η χορήγηση έκπτωσης στην ετήσια συνδρομή Μέλους, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα της ως άνω παραγράφου 1.1. Η έκπτωση αφορά την ετήσια συνδρομή για το έτος Η παράγραφος 1 του άρθρου 1.1 του Μέρους Β τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την 22/10/2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. Η τροποποίηση ισχύει από 1/1/2016. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 18 από 59

19 5. Σε περίπτωση επιστροφής/ακύρωσης πρόσθετων αδειών χρήσης τερματικού ORAMA από το Μέλος, το ΧΑ θα επιστρέφει στο Μέλος, αναλογικά με το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης της κάθε άδειας χρήσης (pro rata), την χρέωση που έχει εισπράξει σε σχέση με την εν λόγω άδεια. 6. Σε περίπτωση ενεργοποίησης πρόσθετων αδειών χρήσης τερματικού ORAMA από το Μέλος στο σύστημα παραγωγής, που έχει πραγματοποιηθεί στα μέσα του τριμήνου, το ΧΑ θα τιμολογεί το Μέλος, αναλογικά με το χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης του κάθε τερματικού. 7. Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός αδειών χρήσης τερματικών ORAMA στο Test σύστημα ορίζεται στις 2. Για τις συγκεκριμένες άδειες χρήσης δεν υπάρχει χρέωση, παρά μόνο για την πρόσβαση στο Test σύστημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο μέρος Ε, άρθρο 5, παράγραφος του παρόντος. 8. Tα μέλη του XA που παρέχουν σε πελάτες τους την υπηρεσία «Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά» (ΑπΕΠΑ) θα καταβάλλουν κατά περίπτωση, τα εξής: α) για κάθε επιπλέον άδεια χρήσης τερματικού ORAMA (πλέον των δωρεάν που δικαιούνται με βάση τον παραπάνω πίνακα) για χρήση ΑπΕΠΑ, θα καταβάλλουν 600 ετησίως. β) για την υπηρεσία ΑπΕΠΑ μέσω άλλων Παρόχων, θα καταβάλλουν ποσό που θα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις χρεώσεις των παρόχων, τα κόστη υποδομών και τηλεπικοινωνιών και τις ειδικές απαιτήσεις διασύνδεσης και ελέγχων του πελάτη και το οποίο θα συμφωνείται σε επικοινωνία με το Μέλος. 9. Η υπηρεσία ATHEX GW παρέχεται δωρεάν. 10. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί 2 ο ATHEX Gateway ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται με ετησίως. Στην περίπτωση που το Μέλος κάνει χρήση 2 ου ATHEX Gateway ταυτόχρονα συνδεδεμένου στο σύστημα παραγωγής, μέσω της Υπηρεσίας φιλοξενίας (co-location) στο Data Center του ΧΑ θα εξαιρείται της χρέωσης των ετησίως. 11. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί πέρα των δύο (2) ταυτόχρονα συνδεδεμένους ATHEX Gateways στο σύστημα παραγωγής, τότε για κάθε επιπλέον ATHEX Gateway, χρεώνεται με ετησίως. Η τιμολόγηση της Υπηρεσίας γίνεται σε τριμηνιαία βάση. 12. Σε περίπτωση που το Μέλος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FIX για τη διόδευση εντολών μέσω της υπηρεσίας ATHEX Gateway στο σύστημα παραγωγής, τότε χρεώνεται επιπλέον με ετησίως. Η τιμολόγηση της Υπηρεσίας γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 19 από 59

20 Άρθρο 2. 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.1 Γενικά 1. Οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες προμηθειών της Αγοράς Παραγώγων αποτελούν προμήθειες υπέρ ΧΑ και ΕΤ.ΕΚ. σε αναλογία τριάντα τοις εκατό (30%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα: α) Προμήθειες συναλλαγών β) Προμήθειες ακυρώσεων συναλλαγών γ) Προμήθειες για τις Συμβάσεις δανειοδοσίας ή δανειοληψίας (Stock Repos & Stock Reverse Repos) δ) Προμήθειες για τις Συμβάσεις διμερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας ε) 10 Ειδικώς η προμήθεια για χρήση της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών αποτελεί προμήθεια υπέρ Χ.Α Οι προμήθειες καθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στον «ΠΙΝΑΚΑ 1», όπως εκάστοτε ισχύει, που προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 1», τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑ ή της ΕΤ.ΕΚ. 3. Οι υποχρεώσεις καταβολής των προμηθειών καθίστανται απαιτητές, αναλόγως του είδους της προμήθειας, κατά τους χρόνους που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 4. Η καταβολή των προμηθειών γίνεται: α) από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. β) μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού όπως καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της. 9 Η παράγραφος 13 του άρθρου 1.1 του Μέρους Β καταργήθηκε με την από 22/10/2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. Η κατάργηση ισχύει από 2/11/ Το πρώην εδάφιο ε) της υποπαραγράφου 2.1 της παραγράφου 1 του Μέρους Β, καταργήθηκε με την από 8/07/2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών. Η ισχύς της απόφασης ορίζεται από 13/07/ Η παράγραφος προστέθηκε με την από 8/07/2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών. Η ισχύς της απόφασης ορίζεται από 13/07/2015. Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 20 από 59

21 5. Η ΕΤ.ΕΚ. μεριμνά για την είσπραξη των καταβαλλόμενων ως άνω ποσών προμηθειών που αφορούν το ΧΑ ως και την απόδοση αυτών στο ΧΑ, βάσει της αναλογίας της παραγράφου ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε: α) προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών β) προμήθειες λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) και άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (exercise-assign) 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών γίνεται από το Σύστημα σε καθημερινή βάση ανά συναλλαγή. 3. Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης και άσκησης γίνεται από το Σύστημα κατά το χρόνο λήξης ή άσκησης ανά ανοιχτή θέση. 4. Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε: α) προμήθειες συναλλαγών πελατείας β) προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. 5. Οι προμήθειες συναλλαγών, εκτός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, καταβάλλονται αναλόγως του είδους τους ως ακολούθως: α) Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών καταβάλλονται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κατάρτισής τους με βάση τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της σχετικής ημέρας. β) Οι προμήθειες λήξης και άσκησης ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης καταβάλλονται κατά την ημέρα διακανονισμού των απορρεουσών από τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αυτή ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων. 6. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτουν ως προς κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλονται την πρώτη (1 η ) εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ Προμήθειες συναλλαγών πελατείας 1. Οι προμήθειες συναλλαγών πελατείας είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό πελατών των Μελών της Αγοράς Παραγώγων ή και για ίδιο λογαριασμό. 2. Το ύψος των προμηθειών συναλλαγών πελατείας καθορίζεται σύμφωνα με τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 21 από 59

22 Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί μετοχών, το ύψος των παραπάνω προμηθειών υπόκειται σε διαδικασία τριμηνιαίου επανυπολογισμού σύμφωνα με την υποπαράγραφο Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται ανά συμβόλαιο. 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών, αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων Διαδικασία Τριμηνιαίου υπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών 1. Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών το ύψος των προμηθειών του «ΠΙΝΑΚΑ 1» υπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: α) Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου) το ΧΑ υπολογίζει και ανακοινώνει τη Μέση Τιμή Κλεισίματος κάθε υποκείμενης μετοχής κατά το διάστημα του προηγούμενου τριμήνου. β) Με βάση τη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής, το ΧΑ επανυπολογίζει το ύψος της προμήθειας κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για τα ΣΜΕ επί της μετοχής για το τρέχον τρίμηνο. Συγκεκριμένα ως προμήθεια κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για τα ΣΜΕ επί της υποκείμενης μετοχής ορίζεται για το τρίμηνο αναφοράς το ποσό που αντιστοιχεί, με βάση τα διαστήματα τιμών, στη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής σύμφωνα με τον Πίνακα της υποπαραγράφου Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου υπολογισμού κλιμακώνονται ως εξής: Χαμηλή Τιμή (σε ) Υψηλή Τιμή (σε ) Προμήθεια (σε ) 0,01 0,49 0,05 0,50 0,99 0,10 1,00 1,99 0,15 2,00 4,99 0,20 5,00 9,99 0,30 10,00 19,99 0,75 20,00 1,20 Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 22 από 59

23 Έκπτωση στις προμήθειες συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών 1. Ανάλογα με τον όγκο συναλλαγών ανά κωδικό επενδυτή και ανά υποκείμενη αξία, υπολογίζεται και εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης επί των προμηθειών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Αριθμός Συμβολαίων Έκπτωση % % % % % % % 2. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ποσοστά έκπτωσης εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού συμβολαίων στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός της προμήθειας προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν, σύμφωνα με τον πίνακα προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών, πολλαπλασιασμένο με το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα Προμήθειες συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap 1. Ο υπολογισμός των προμηθειών για τα ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, σε επίπεδο τελικού πελάτη και ανάλογα με τον αριθμό των συμβολαίων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Αριθμός Συμβολαίων/ημέρα Προμήθεια ( ) , , , , , , ,08 Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 23 από 59

24 2. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προμήθειες εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού συμβολαίων στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων προμηθειών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) 1. Οι προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί από Ειδικούς Διαπραγματευτές (Παραγώγων) σε εκτέλεση των υποχρεώσεών τους ειδικής διαπραγμάτευσης επί εισηγμένων παραγώγων (εφεξής «συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης»). 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης ή άσκησης ως προς τις συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται ανά συμβόλαιο ανά θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται επίσης και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων Διαδικασία υπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των καταρτισθεισών από αυτόν για το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία υπολογισμού έχει ως εξής: Βήμα (1): Αρχική Χρέωση 1. Υπολογίζεται η αρχική χρέωση επί των συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης του σχετικού μήνα. Ως αρχική χρέωση νοείται το χρηματικό ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού συμβολαίων επί εισηγμένων παραγώγων, τα οποία απέκτησε ο Ειδικός Διαπραγματευτής συνεπεία των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης κατά το σχετικό μήνα, επί τη σταθερή χρέωση ανά συμβόλαιο, όπως αυτή ορίζεται με βάση τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Η χρέωση αυτή αποτελεί το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων, όπως προκύπτουν για τον Ειδικό Διαπραγματευτή βάσει των καταρτισθεισών από αυτόν κατά το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. 2. Ειδικά για τις συναλλαγές Ειδικής Διαπραγμάτευσης στα ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό συμβολαίων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό Διαπραγματευτή σε ημερήσια βάση: Απόφαση 24 ( ) Σελίδα 24 από 59

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 1.2.8., 1.5.2.,3.1.8.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 23.04.2015, 8.07.2015, 7.12.2015, 14.04.2016, 28.04.2016, 26.05.2016, 15.09.2016, 30.9.2016, 31.10.2016, 25.11.2016 και 19.01.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ Με στόχους την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε διεθνή χρηματιστήρια και την αύξηση, ως επακόλουθο, της ρευστότητας στην Αγορά Παραγώγων του

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προϊόν Αγορά αξιών 10 Εισηγμένες εταιρίες 1010 Δείκτες 1020 Μετοχές 1030 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 1040 Ομόλογα 1050 Τίτλοι Παραστατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση 31 Μαρτίου 2014 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές Σύνοψη Εταιρική Δομή Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση 20 Μαρτίου 2014 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές Σύνοψη Εταιρική Δομή Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα 2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 11η Τροποποίηση - 16/9/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 26.04.07) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 11 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ 23-5-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Η ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005 Σπύρος Κυρίτσης /ντής Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Εισαγωγή στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα