Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: ,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέα Υλοποίησης...6 Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...6 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...8 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 8 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...9 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...10 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...11 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...12 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...12 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...13 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...13 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...14 Πολίτες...14 Δήμος...16 Εξωτερικοί χρήστες...17 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...19 Λογική Αρχιτεκτονική...20 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...22 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...22 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες προς τους πολίτες» Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες προς το Δήμο» Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες προς το κοινό» Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...25 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...25 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...25 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...26 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...27 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...30 Σελίδα 2 από 47

3 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...30 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...31 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...31 Α Φάση 1 Μελέτη εφαρμογής...32 Α Φάση 2 Ανάπτυξη ή/και παραμετροποίηση εφαρμογών...34 Α Φάση 3 Πιλοτική Λειτουργία...35 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...37 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...40 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...40 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...41 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...41 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...42 Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης...42 Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...43 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...44 Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου...45 Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...45 Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων...46 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...46 Σελίδα 3 από 47

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος Αλμωπίας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Φ ΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Αλμωπίας Δήμος Αλμωπίας ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία Υπηρεσίας: 07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV: Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ΕΙΔΟΣ ΔΙΑ ΙΚ ΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών ( ,84) χωρίς ΦΠΑ 23% (ΦΠΑ : ,16) ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.. ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Η έδρα του Δήμου Αλμωπίας: Αριδαία, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν.. Σελίδα 4 από 47

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα o ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o ISO International Organization for Standardization o WS Web Services o TTS Text to Speech o ASR Automatic Speech Recognition o GIS Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. o LDAP Lightweight Directory Access Protocol Σελίδα 5 από 47

6 Α1.Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμος Αλμωπίας Δήμος Αλμωπίας ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - Α1.1.2Α Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέα Υλοποίησης Ο Δήμος Αλμωπίας προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου και έχει κατοίκους (απογραφή 2001). Αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες (Αριδαίας και Εξαπλατάνου), μία Δημοτική Κοινότητα και 29 Τοπικές Κοινότητες. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού του ανέρχεται στα 132 άτομα εκ των οποίων 25 ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ. Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει διαχειριστική επάρκεια τύπου Α & Β. Σύμφωνα με το νέο ΟΕΥ στο Δήμο Αλμωπίας δημιουργούνται τέσσερις Διευθύνσεις, 10 Τμήματα και σημαντικός αριθμός Γραφείων. Σημείο επικοινωνίας για τις εργασίες που απαιτούνται ορίσθηκε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Υπεύθυνος: κα. Ελπασίδου Παρθένα, τηλ. Επικοινωνίας , Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Ομάδα προσώπων, που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί περιορισμένα την Αναθέτουσα Αρχή, στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και την γνωμοδότηση για κάθε θέμα εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και για κάθε θέμα σχετικά με την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) Το συλλογικό όργανο, που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, ως και για να γνωμοδοτεί στην αναθέτουσα αρχή για κάθε θέμα του διαγωνισμού (αποσφράγιση, αξιολόγηση κλπ, έως και την κατακύρωση) και το οποίο Σελίδα 6 από 47

7 λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού (ΕΑΔ) Το αρμόδιο για να επικουρεί την Επιτροπή Διενέργειας στην αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφασή της ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Η αρμοδιότητα της ΕΑΔ αφορά στην παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων επί των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων προς την ΕΔΔ, καθ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης αυτών. Όλες οι γνωμοδοτήσεις της ΕΑΔ ενσωματώνονται στα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ). Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων (ΕΑΕ) Το αρμόδιο συλλογικό όργανο για την Αξιολόγηση των Ενστάσεων για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων στις διάφορες φάσεις έως και την κατακύρωση του διαγωνισμού και την εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή επί των υποβληθεισών ενστάσεων, Σελίδα 7 από 47

8 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η συμμετοχή του Πολίτη στο σύνολο των θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιείται κατά βάση με συμβατικούς, μη ηλεκτρονικούς τρόπους, και επομένως είναι πολύ περιορισμένη. Πέρα από λίγα συστήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, διαδικασίες όπως η υποβολή και παρακολούθηση ερωτημάτων, καταγγελιών και αιτημάτων προς το Δήμο πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή εγγράφως, απασχολώντας το προσωπικό και τους πολίτες σε βαθμό που αποθαρρύνεται τέτοια επικοινωνία. Άλλες διαδικασίες, όπως η δημόσια διαβούλευση για τοπικά ζητήματα και η διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων είναι αδύνατες. Επιπλέον, η ενημέρωση των πολιτών για προγράμματα, ενέργειες και αποφάσεις του Δήμο είναι μη αποδοτική, το οποίο αποδεικνύεται από την συχνότατη εμφάνιση του φαινομένου οι ενδιαφερόμενοι για κάποια θέματα να μην είναι ενήμεροι για σημαντικές εξελίξεις σε αυτά. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Δήμος Αλμωπίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Πέλλας. Είναι ένας από τους Δήμους που δημιουργήθηκαν με το Νομοσχέδιο «Καλλικράτης» (Ν.3852) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το Ο Δήμος Αλμωπίας, ως Καλλικράτιος Δήμος, προέκυψε από τη συνένωση του παλαιού Δήμου Αριδαίας (17 πρώην τοπικά διαμερίσματα) και του Δήμου Εξαπλατάνου (13 πρώην τοπικά διαμερίσματα). Ο Δήμος μας αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες, μία δημοτική κοινότητα (Αριδαίας) και 29 τοπικές κοινότητες. Ο Δήμος Αλμωπίας είναι ο πρώτος σε έκταση δήμος του Ν Πέλλας. Έχει έκταση στρέμματα (Πρώην Δήμος Αριδαίας στρ., πρώην Δήμος Εξαπλατάνου στρ.), Τα όργανα του Δήμου Αλμωπίας είναι τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Η Οικονομική Επιτροπή Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Η εκτελεστική Επιτροπή Ο Δήμαρχος Σελίδα 8 από 47

9 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Συμμετοχής και Πληροφόρησης Δημοτών: Συμμετέχω» Οι Αντιδήμαρχοι Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Τα κτίρια που στεγάζουν την κεντρική υπηρεσία της έδρας των υφιστάμενων Καποδιστριακών ΟΤΑ συγχωνεύτηκαν στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αλμωπίας διασυνδεόνται δικτυακά μέσω της υφιστάμενης υποδομής του δικτύου ΣΫΖΕΥΞΙΣ. Υπάρχει πλήρης υποδομή σε υλικό και λογισμικό. Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του φορέα Ο Δήμος Αλμωπίας στελεχώνεται από 132 υπαλλήλους, 83 μονίμους και κατέχοντες προσωποπαγείς θέσεις (25 ΠΕ κατηγορίας, 8 ΤΕ, 38 ΔΕ και 12 ΥΕ) και 49 αορίστου (1 ΤΕ, 5 ΔΕ, 44 ΥΕ). Οι υπηρεσιακές μονάδες που σχετίζονται με το έργο είναι: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων 2. Νοµική Υπηρεσία 3. Αυτοτελές Γραφείο ιαφάνειας 4. Αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας 5. Αυτοτελές Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας 6. Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.Τµήµα Διοικητικών Υπηρεσιών ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: β) Γραφείο ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 2.Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ α. ΚΕΠ Αριδαίας Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : β) Γραφείο Προµηθειών γ) Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας Σελίδα 9 από 47

10 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Συμμετοχής και Πληροφόρησης Δημοτών: Συμμετέχω» δ) ΓραφείοΤαµείου 2. Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων 3. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας γ) Γραφείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Τεχνικών Έργων β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 2. Τµήµα Πολεοδοµίας α) Γραφείο έκδοσης οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών β) Γραφείο ελέγχου κατασκευών 3. Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης πρασίνου που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης γ) Γραφείο Κίνησης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων δ) Γραφείο Πρασίνου Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών Αιτημάτων Πολιτών. Το υφιστάμενο σύστημα προβλέπει γραπτές ή προφορικές ή ηλεκτρονικές (συμπλήρωση φόρμας και αποστολή με ) αναφορές των πολιτών. Το προς υλοποίηση με το παρόν έργο σύστημα προβλέπει τις ηλεκτρονικές αναφορές με γεωγραφικές αναφορές, πολυκαναλικά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες χειρισμού. Διαχείριση καταγραφής προβλημάτων βλαβών επεμβάσεων. Σελίδα 10 από 47

11 Υλοποιούνται με το παρόν έργο ηλεκτρονικές,αυτοματοποιημένες διαδικασίες οι οποίες στην παρούσα κατάσταση εκτελούνται χωρίς ηλεκτρονική καταγραφή, προγραμματισμό και γεωγραφική αναφορά. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ύπαρξη κεντρικού server αποτελούμενου από τρεις επιμέρους σύγχρονες μονάδες με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών του Δήμου. Σε κάθε μονάδα έχει εγκατασταθεί λειτουργικό με δυνατότητες χειρισμού δικτύου υπολογιστών τύπου Windows Server. Το υλικό (κεντρικοί επεξεργαστές, μνήμη, χωρητικότητα αποθηκευτικών μέσων) των συγκεκριμένων μονάδων είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις ανάγκες κεντρικής διαχείρισης που απαιτούνται από την προτεινόμενη πράξη (διαμοιρασμός και διαχείριση πόρων, σημεία αποθήκευσης, οργάνωση και χειρισμός μηνυμάτων και δεδομένων κ.α.) Παρέχεται μέσω του δικτύου «Σύζευξις» σε όλους τους σταθμούς εργασίας τηλεφωνική σύνδεση και σύνδεση στο διαδίκτυο. Υπάρχει η πρόβλεψη για την τοποθέτηση κι επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών και συνδέσεων δικτύου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου. Όλοι οι σταθμοί εργασίας υπολογιστές του Δήμου είναι εξοπλισμένοι με λειτουργικό σύστημα τύπου Windows της εταιρίας Microsoft, γεγονός που του καθιστά συμβατούς για την εγκατάσταση και χειρισμούς της πλειοψηφίας λογισμικών κάθε είδους, και συνεπώς του αντίστοιχου λογισμικού της προτεινόμενης πράξης. Ο Δήμος προβάλλεται και μέσω διαδικτυακής πύλης, στη διεύθυνση Στο σύνολο τους οι υπάλληλοι του Δήμου είναι καταρτισμένοι για τον χειρισμό προγραμμάτων πληροφορικής καθώς ήδη είναι επιφορτισμένοι με των χειρισμό συγκεκριμένων εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες ανά τμήμα-γραφείο (μισθοδοσίας, οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης έργων κ.α.). Πέραν αυτών γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων χειρισμός απλών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και εφαρμογών περιήγησης σο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει το απαιτούμενο, από του εμπλεκομένους τομείς-γραφεία του Δήμου Αλμωπιάς, υπάβαθρο για περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση σε θέματα και ενέργειες σχετικά με τον χειρισμό του προτεινόμενου από την εγκεκριμένη πράξη λογισμικού. Πέραν αυτού υφίσταται πλέον και το νεοσύστατο γραφείο Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Δήμου Αλμωπίας (υπάγεται στο γραφείο Προγραμματισμού) που σε συνεργασία με τους αρμόδιους της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δύναται να υποστηρίξει την υλοποίηση και λειτουργία του έργου όπου αυτό χρειαστεί, ενισχύοντας επικουρικά σε θέματα γνωστικά ή τεχνικά τόσο τον ανάδοχο έργου αρχικά όσο και τους χρήστες του τελικού προϊόντος μετέπειτα. Σελίδα 11 από 47

12 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο προωθεί την άμεση συμμετοχή του πολίτη σε θέματα δημόσιας διοίκησης και στην επίλυση τοπικών προβλημάτων. Μία εκ των λειτουργιών του είναι να συλλέγει, να καταγράφει, να παρακολουθεί και να διαβιβάζει αρμοδίως τις αιτήσεις, αναφορές και καταγγελίες των πολιτών μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, fax) παρέχοντας δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας Δήμου και Πολιτών. Δίνει τη δυνατότητα για τοπικά δημοψηφίσματα, για συμμετοχή σε ιστοτόπους δημοσίων συζητήσεων ή διαβουλεύσεων, ενώ παρέχει και διευκολύνσεις επικοινωνίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και περιγραφή διαδικασιών και παροχή πληροφοριών οδηγιών για ποικίλα θέματα. Όλες οι λειτουργίες του συστήματος θα είναι άμεσα συνδεδεμένες σε σύστημα GIS. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Για τους πολίτες Μέσω του συστήματος, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα: να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά του Δήμου πληροφορούμενοι για κάθε απόφαση πράξη του Δήμου όχι μόνον παθητικά αλλά καθορίζοντας οι ίδιοι τους τομείς που επιθυμούν ενημέρωση, να δέχονται τις πληροφορίες πολυκαναλικά (φωνή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτό μήνυμα, web, FAX), να αναζητούν πληροφορίες για κάθε τομέα δραστηριότητας του Δήμου, να αιτούνται και να λαμβάνουν υπηρεσίες για κάθε δραστηριότητα που αφορά τον Δήμο, να αναφέρουν, αιτούνται, καταγγέλλουν καταστάσεις, συμβάντα, πράξεις και ενέργειες καθορίζοντας την θέση στο σύστημα GIS, να χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς εικόνας που χρησιμοποιούν καθημερινά (κινητά), να παρακολουθούν την εξέλιξη του αιτήματος, της καταγγελίας, της αναφοράς τους, μέχρι την αποκατάσταση ή το πέρας, να πληροφορούνται χωρικά (στο GIS) για όλα τα σχετικά συμβάντα, αναφορές, καταγγελίες ώστε να εέγχουν την αποτελεσματικότητα της τοπικής αρχής. Για τον Δήμο. Να αποκτήσει ένα σύστημα καταγραφής βλαβών, φθορών, ελλείψεων σε όλο τον Δήμο χωρίς γι αυτό να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό Το σύστημα αυτό της καταγραφής θα λειτουργεί στο GIS και θα παρέχει εικόνα «με μια ματιά». Σελίδα 12 από 47

13 Θα αποκτήσει αξιόπιστο σύστημα ενημέρωσης των πολιτών και επιβράβευση τους για την συμμετοχή τους θεσπίζοντας ηθικές αμοιβές για τους υποβάλλοντες πολλές αναφορές καταγγελίες. Δεδομένης της δυνατότητας πολυκαναλικής πρόσβασης, θα παρέχει (ειδικά με το IVR - φωνητική Πύλη-) υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα/ 7 ημέρες την εβδομάδα. Με το σύστημα ροής εργασιών αναφορών θα διαβιβάζει σε κάθε αρμόδιο (εκτός ή εντός του Δήμου) κάθε αίτημα, αναφορά, καταγγελία ενημερώνοντας αυτόματα τον πολίτη με το σύστημα Προηγμένης Ειδοποίησης, χωρίς την απασχόληση άλλων υπαλλήλων πλην των αρμοδίων. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Μετρήσιμος Στόχος Το #% των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου να αναρτάται στον ιστοτοπο μεσα σε 5 εργασιμες μέρες από την έκδοσή τους. Το σύστημα να έχει # ενεργούς χρήστες πολιτών μέσα στον πρώτο χρόνο Να αυξηθούν τα κανάλια επικοινωνίας με τον οργανισμό σε τουλάχιστον # Να παράγονται τουλάχιστον # συγκεντρωτικές αναφορές ετησίως με στοιχεία του συστήματος Το σύστημα να δέχεται τουλάχιστον # αιτήσεις ανα μήνα μετά τον τρίτο μήνα λειτουργίας του Τιμή >80% > Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι παράγοντες που κρίνονται ως κρίσιμοι για τον καθορισμό της επιτυχίας του έργου είναι οι εξής: - Σύνδεση στο διαδίκτυο (Τεχνικός) - Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα (Τεχνικός) - Συμμετοχή εργαζόμενων του Οργανισμού (Οργανωτικός) Σελίδα 13 από 47

14 - Συμμετοχή πολιτών (Οργανωτικός) Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Σύνδεση στο διαδίκτυο Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα Συμμετοχή εργαζόμενων του Οργανισμού Συμμετοχή πολιτών Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης T Τ Ο Ο Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας του Σύζευξης Εξασφάλιση λειτουργίας δικτύου Προώθηση συστήματος σεμιναρίων Προώθηση συστήματος φυλλαδίων, τύπου αδιάλειπτης τοπικού χρήσης μέσω χρήσης μέσω Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολίτες Εγγραφή χρήστη Κάθε πολίτης θα μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που θα ζητούνται και θα καταχωρούνται θα είναι τα παρακάτω: Στοιχεία χρήστη Όνομα χρήστη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Στοιχεία πολίτη Ονοματεπώνυμο Ταχυδρομική διεύθυνση Αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 14 από 47

15 Αριθμός φαξ (προαιρετικό) Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του χρήστη, για αποφυγή κακόβουλης χρήσης του συστήματος, θα αποστέλλεται αυτόματα τυχαία δημιουργημένος κωδικός πρόσβασης με γραπτό μήνυμα σε περίπτωση που έχει δωθεί αριθμός κινητού. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο σταθερό τηλέφωνο, θα πραγματοποιείται κλήση κατά την οποία θα αναγγέλεται στον αιτούντα ο κωδικός αυτός. Με την λήψη του κωδικού ο πολίτης γίνεται, πλέον, και εξουσιοδοτημένος χρήστης του συστήματος. Καταχώρηση αιτημάτων Οι πολίτες θα μπορούν να καταχωρήσουν αιτήματα, παράπονα ή υποδείξεις προς το Δήμο μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας: Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο του έργου. Μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε αυτοματοποιημένη φωνητική πύλη. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε αίτημα θα πρέπει κατά ελάχιστο να καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία, ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας: Όνομα χρήστη πολίτη Τύπος αιτήματος Θέση Ημερομηνία και ώρα καταχώρησης Επιπλέον σχόλια Παρακολούθηση αιτημάτων Μετά την καταχώρηση ενός αιτήματος, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή του και να ενημερώνεται για αυτή. Για παράδειγμα, αν το αίτημα διαβιβάστηκε σε άλλον αρμόδιο φορέα, ο πολίτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πιθανές μεταβολλές θα πρέπει κατά ελάχιστο να είναι: Ολοκλήρωση εργασιών σχετικών με αίτημα Απόρριψη αιτήματος Προώθηση αιτήματος σε άλλο φορέα Ανάθεση αιτήματος σε υπηρεσία του Δήμου Ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματος στο δικτυακό τόπο του συστήματος. Επιπλέον, για κάθε μεταβολή, θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος, φωνητικής κλήσης ή fax. Συμμετοχή σε συζητήσεις Οι πολίτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις που αφορούν θέματα σχετικά με το Δήμο, σε περιβάλλον διαδικτυακού forum. Σελίδα 15 από 47

16 Δήμος Συγκεντρωτική παρουσίαση αιτημάτων Τα αιτήματα των πολιτών θα παρουσιάζονται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Δήμου στον εσωτερικά προσβάσιμο δικτυακό τόπο του συστήματος. Το σύστημα θα παρέχει πολλαπλές δυνατότητες προβολής αιτημάτων, καθώς και παραμετροποιήσιμα φίλτρα. Κατά ελάχιστο: Τα αιτήματα θα παρουσιάζονται σε χάρτη της περιοχής, με σημεία διαφορετικού σχήματος ή και χρώματος ανάλογα με την κατάσταση, τον χρόνο που έχει παρέλθει, τον τύπο του αιτήματος κλπ. Τα αιτήματα θα παρουσιάζονται σε λίστα αιτημάτων προς εξυπηρέτηση, με κατάλληλα φίλτρα σχετικά με το χρόνο, τον τύπο, κλπ. Θα προσφέρεται ταμπλό (dashboard) διαχείρησης, στο οποίο θα φαίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία όπως ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης αιτήματος, ο αριθμός ανοικτών ερωτημάτων, η πυκνότητα ερωτημάτων κατά περιοχή, κλπ. Ανάθεση αιτημάτων σε πρόσωπα, υπηρεσίες ή φορείς Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν αιτήματα προς εξυπηρέτηση σε άλλους χρήστες ή σύνολα χρηστών του Δήμου (υπηρεσίες) ή να τα ετοιμάζουν προς διαβίβαση σε άλλους φορείς. Προς αυτό απαιτούνται οι παρακάτω λειτουργίες: Ενημέρωση χρηστών Δήμου για εισαγωγή νέου αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ενημέρωση χρηστών Δήμου για ανάθεση αιτήματος προς χρήστη ή υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δυνατότητα αυτοματοποιημένης σύνταξης αίτησης/διαβιβαστικού σε άλλο φορέα προς αποστολή Δυνατότητα αυτοματοποιημένης προώθησης αίτησης σε άλλο φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που θα περιέχονται σε μία αίτηση θα καθορίζονται από το Δήμο αλλά θα εισάγονται αυτόματα. Διαχείριση τύπων αιτημάτων Για την σωστή εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών και σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, οι τύποι των αιτημάτων των πολιτών θα πρέπει να είναι πεπερασμένοι σε αριθμό. Οι πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης αιτήματος που δεν υπάγεται στους ήδη καταχωρημένους τύπους. Τέτοιοι μπορεί ναι είναι, για παράδειγμα: Ζημιά σε οδόστρωμα δημοτικής οδού Ζημιά σε πεζοδρόμιο Αίτημα χωρήγησης κάδου απορριμάτων Αίτημα αντικατάστασης κάδου απορριμάτων Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου θα καθορίζουν ποιά αιτήματα θα είναι διαθέσιμα προς υποβολή. Σελίδα 16 από 47

17 Διαχείριση χρηστών Οι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν εξουσιοδοτημένους χρήστες στο σύστημα. Επιπλέον, θα μπορούν να άπενεργοποιήσουν χρήστες με ψευδή στοιχεία καθώς και σε περιπτώσεις κατάχρησης του συστήματος. Έργα του Δήμου Οι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έργα, εκδηλώσεις ή προγράμματα του Δήμου, καθώς εξελίσσονται και μετά την ολοκλήρωσή τους. Αυτά θα μπορούν να παρουσιάζονται μαζί με τα αιτήματα, ανοικτά και λυμμένα, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τους χάρτες. Εξωτερικοί χρήστες Οποιοσδήποτε θα μπορεί να επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο του συστήματος για να ενημερωθεί σχετικά με τα έργα του Δήμου. Εκεί θα προβάλλονται, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του Δήμου, πληροφορίες σχετικές με την εξέλιξη των έργων, τόσο σε μορφή καταστάσεων, όσο και σε μορφή χάρτη. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει ποιά στοιχεία είναι εμφανή, για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Παρατηρήσεις (π.χ. Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Εγγραφή χρήστη Στοιχεία χρήστη, στοιχεία πολίτη Εξυπηρετητής πιστοποίησης Καταχώρηση αιτημάτων Στοιχεία χρήστη, θέση, χρόνος, τύπος Βάση δεδομένων αιτημάτων, χαρτογράφηση Παρακολούθηση Αίτημα, στοιχεία Αναφορά αιτημάτων χρήστη αιτήματος Συμμετοχή σε Θέμα, στοιχεία Ιστοτόπος συζήτηση χρήστη συζητήσεων Παρουσίαση αιτημάτων Αιτήματα Συγκεντρωτικές αναφορές αιτημάτων Σελίδα 17 από 47

18 Ανάθεση αιτημάτων Διαχείρηση χρηστών Έργα του Δήμου Αιτήματα Εξυπηρετητής πιστοποίησης Τρέχοντα, μελλοντικά και εκτελεσμένα έργα Εξυπηρετητής πιστοποίησης Συγκεντρωτικές αναφορές, χαρτογράφηση Σελίδα 18 από 47

19 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η αρχιτεκτονική του υπό ανάπτυξη συστήματος είναι αποτέλεσμα αρχικής προσεγγιστικής μελέτης, ανάλυσης και τεχνογνωσίας στα θέματα που πρέπει να καλυφθούν. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα πρέπει να εγγυάται όλες τις παραμέτρους που είναι κρίσιμες για τη δημιουργία και ασφαλή λειτουργία του συστήματος, καθώς αυτό θα κληθεί να καλύψει βασικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική υλοποίησης και δικτύωσης, που μια προσφορά πρέπει να καλύπτει είναι:: Ο σχεδιασμός συνολικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επίπεδα υλοποίησης (Δίκτυο, Υπολογιστικές υποδομές, Λειτουργικά Συστήματα, Λογισμικό Συστήματος, Εφαρμογές, Διαδραστικότητα, Μελλοντικές Χρήσεις, Ασφάλεια, Διαλειτουργικότητα) H διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των εφαρμογών και του συστήματος γενικότερα H πλήρης παραμετροποίηση του όλου συστήματος ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά τη δυναμική τοπική μετεξέλιξη και επέκταση της λειτουργικότητάς του τόσο στα πλαίσια του έργου όσο και πέρα από αυτό H δημιουργία βασικών υποδομών και λογικής για την ηλεκτρονική διεπαφή του συστήματος με τρίτες εφαρμογές αλλά και με τρίτους δημόσιους φορείς και οργανισμούς συναφούς αντικειμένου είτε μέσω της παροχής υπολογιστικών πόρων είτε μέσω της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών Το σύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί ως λύση cloud computing. Αντί των παραδοσιακών λύσεων (ενοικίαση χώρου σε server, αγορά server, αγορά φυσικού χώρου για τοποθέτηση ιδίου server ή δημιουργία ιδίας υποδομής), το σύννεφο (cloud) δίνει τη δυνατότητα να τρέξει ο κάθε χρήστης το λογισμικό του, στο "σύννεφο" αποκρύπτοντας τόσο τη σύνθεση του υλικού (υπολογιστών) από το οποίο αποτελείται το σύννεφο όσο και την φυσική τοποθεσία. Ουσιαστικά πρόκειται για "χώρο" που φιλοξενείται σε κάποιο data center και που ο χρήστης δουλεύει την εφαρμογή του μέσω του internet χωρίς ποτέ να έχει φυσική επαφή με το υλικό (που μπορεί να μεταβάλλεται καθημερινά χωρίς να το γνωρίζει ή να τον ενδιαφέρει). Τελικά, όλο το προσφερόμενο λογισμικό από τον ανάδοχο θα πρέπει να παραδοθεί ως εικόνες υπολογιστών και να εγκατασταθεί βάσει αυτών. Σελίδα 19 από 47

20 Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος, καθώς και η δυνατότητά εύκολης μεταφοράς του σε άλλον διακομιστή ή data center. Λογική Αρχιτεκτονική Για την υλοποίηση της λογικής αρχιτεκτονικής του προδιαγραφόμενου συστήματος απαιτείται ο λογικός διαχωρισμός του λογισμικού που την απαρτίζει σε τρία (τουλάχιστον) ανεξάρτητα λογικά υποστρώματα. Ο διαχωρισμός αυτός θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική web (n)-tier. Τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα είναι : Το επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer), το οποίο αποτελεί το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο είναι υπεύθυνο για την διεπαφή με το χρήστη, δηλαδή την παρουσίαση στοιχείων από το σύστημα προς το τελικό χρήστη αλλά και από τον χρήστη προς το σύστημα. Το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (Business Logic Layer), το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να εφαρμόσει την επιχειρησιακή λογική για την οποία έχει σχεδιαστεί το σύστημα. Το επίπεδο δεδομένων (Data Layer), το μέρος του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δεδομένα σε μόνιμο χώρο και να παρέχει προσπέλαση σε αυτά από τα ανώτερα στρώματα. Παράλληλα του λογικού διαχωρισμού του λογισμικού, υφίσταται και ο φυσικός, ο οποίος αναφέρεται στο διαχωρισμό του πληροφοριακού συστήματος σε ανεξάρτητα μέρη τα οποία υλοποιούν τα παραπάνω λογικά στρώματα. Ο διαχωρισμός αυτός ο οποίος αναλύεται στη συνέχεια, κρίνεται απαραίτητος για τη δυνατότητα κλιμάκωσης των συστημάτων καθώς πρέπει να επισημανθεί ότι ο λογικός διαχωρισμός δεν οδηγεί αυτόματα και στον φυσικό διαχωρισμό του συστήματος σε συνιστώσες, ή σε σημεία που αυτές θα ανατίθενται. Για παράδειγμα: οι συνιστώσες παρουσίασης μπορούν να εφαρμόζονται και στους εξυπηρετητές αλλά και στους πελάτες (clients) όταν το μοντέλο παρουσίασης είναι αυτό του web client, την αποθήκευση, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων μπορούν να διαχειρίζονται τα στρώματα που βρίσκονται στο επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής ή το σύστημα εξυπηρέτησης Βάσης Δεδομένων. Γενικά, αποτελεί μη αποδεκτή τακτική η τήρηση της ακεραιότητας από τον πελάτη ενώ η αποθήκευση δεδομένων στο επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής θα πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Κατ επέκταση οι εφαρμογές θα πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες σχεδιαστικές αρχές: Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων τόσο σε λογικό επίπεδο (αρχιτεκτονική εφαρμογών), όσο και σε φυσικό επίπεδο (αρχιτεκτονική συστημάτων και κατανομής του λογισμικού στο προσφερόμενο υλικό). Να χρησιμοποιούνται κατ αποκλειστικότητα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (XML, WSDL, SOAP) στην επικοινωνία μεταξύ όλων των επιμέρους επιπέδων του λογισμικού, με εξαίρεση την πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Οι επικοινωνίες Σελίδα 20 από 47

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού»

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Α. Στόχος Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν, εφαρμοστούν και αφομοιωθούν πληρέστερα τα θέματα της τεχνολογίας λογισμικού (ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 2/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002629225 2015-03-11

15REQ002629225 2015-03-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 3/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΧ-4ΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΨΧ-4ΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 12:56:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΤΛΝΝ-ΘΚΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα