ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΜΝΗ. Αριθ. Αποφ: 41

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΜΝΗ. Αριθ. Αποφ: 41"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση των όρων για την εκµίσθωση χώρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 3 (πρώην εργοστάσιο ΒΙΟΧΡΩΜ) Αριθ. Αποφ: 41 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6 η του µήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2012 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από την 13/2012 πρόσκληση του Προέδρου, κ Φράγκου Μιχαήλ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ- που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕ ΡΟΣ 2. Βασιλάκος Θεόδωρος ( τακτικό µέλος της πλειοψηφίας) 3. Σπανόπουλος Γεώργιος (τακτικό µέλος της πλειοψηφίας) 4. Λεωτσάκος Ανδρέας (τακτικό µέλος της πλειοψηφίας) 5. Μπακάλης ιονύσιος ( τακτικό µέλος της πλειοψηφίας) 6. Σαββίδου Σοφία ( τακτικό µέλος της πλειοψηφίας) 7. Παναρίτης Κωνσταντίνος (τακτικό µέλος της µειοψηφίας) 8. Ρεµπής Γεώργιος (τακτικό µέλος της µειοψηφίας) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κραουνάκης Στυλιανός (τακτικό µέλος της µειοψηφίας) (Ηµεροµηνία επίδοσης ) Υπάρχουσας απαρτίας µε παρόντα οχτώ (8) µέλη και αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 για τη σύγκληση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

2 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σας θέτω υπόψη σχέδιο των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του κτιρίου Α του εργοστασίου ΒΙΟΧΡΩΜ, που έχει ως εξής: «Θα διεξαχθεί πλειοδοτικός διαγωνισµός σύµφωνα µε την αρ.47/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίας Βαρβάρας όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 62/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση του κτιρίου Α του εργοστασίου ΒΙΟΧΡΩΜ, (µε ανακαίνιση ανακατασκευή αυτού και τοποθέτηση ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού), µε τους παρακάτω όρους. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε δηµόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση του χώρου του κτιρίου Α, του χώρου της ΒΙΟΧΡΩΜ συνολικού εµβαδού τ.µ. αποτελούµενο από µέρος του ισογείου, ορόφου και Α υπερ το ισόγειο ορόφου. Η προκειµένη µίσθωση διέπεται από το αρ. 192 του ν. 3463/2006, τους όρους του π.δ. 270/1981 και τους όρους της παρούσας. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί µεταξύ όσων κατά την κρίση της οικονοµικής επιτροπής δηλώσουν νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης συµµετοχή. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε 1 τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί επίσης, οπωσδήποτε σε µια εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας. Άρθρο 2 ο Για να γίνει κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεκτό και να λάβει µέρος στη δηµοπρασία, υποχρεούνται µε ποινή αποκλεισµού του, να προσκοµίσει και να καταθέσει στα γραφεία του ήµου Αγίας Βαρβάρας µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορίσει ο Πρόεδρος του.σ. µε τη διακήρυξη, δύο (2) φακέλους. Α φάκελο (ανοιχτό) και Β φάκελο (σφραγισµένο), ο καθένας από τους οποίους θα περιέχει τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά. Α Περιεχόµενο Α φακέλου (ανοιχτού) αίτησης-δήλωσης συµµετοχής. Ο Α φάκελος θα περιέχει αίτηση δήλωση συµµετοχής προς το ήµο Αγίας Βαρβάρας στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση της πραγµατικής, πολεοδοµικής και νοµικής κατάστασης του µισθίου, ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους δηµοπρασίας και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και ότι δεν έχει κανένα κώλυµα για την υπογραφή µισθωτηρίου σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης Η αίτηση-δήλωση συµµετοχής θα συνοδεύεται µε: Πιστοποιητικά του Γραµµατέα του αρµόδιου Πρωτοδικείου από τα οποία να προκύπτει ότι ο συµµετέχων 1) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως 2) δεν εκκρεµεί κατ αυτού αίτηση πτωχεύσεως και προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, ότι 3) δεν τελεί υπό εκκαθάριση και 4) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου του προκειµένου περί νοµικού προσώπου, η οποία θα απευθύνεται προς το ήµο Αγίας Βαρβάρας, ότι δεν τελεί σε κατάσταση παύσης εργασιών. 6) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας 7) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από το ΙΚΑ 8) Προκειµένου περί νοµικού προσώπου, α) πρόσφατο Πιστοποιητικό των τροποποιήσεων του Καταστατικού του που έγιναν β) επικυρωµένα αντίγραφα του Καταστατικού του και των τροποποιήσεών του και γ) εξουσιοδότηση προς τον εκπροσωπούντα αυτό να συµµετάσχει στη δηµοπρασία σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υπογράφει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί και να δεσµεύει µε την υπογραφή του το συµµετέχον νοµικό πρόσωπο. 9) Βεβαίωση του Τµήµατος Εσόδων και της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου ότι δεν έχει προς το ήµο ληξιπρόθεσµη οφειλή. Β Περιεχόµενο Β φακέλου (σφραγισµένου) Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς. Ο Β φάκελος θα περιέχει: 1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου του προκειµένου περί νοµικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνει προς το ήµο Αγίας Βαρβάρας Αττικής α) το συνολικό ποσό που προσφέρει για την ανακαίνιση-ανακατασκευή του κτηρίου και τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του που θα παραµείνει στο µίσθιο µετά τη λήξη ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της

3 µίσθωσης και γενικά για τη διαµόρφωση αυτού και β) το µηνιαίο µίσθωµα που προσφέρει για τη συµµετοχή του κατά την εκκίνηση της δηµοπρασίας, το οποίο θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 2.000,00 ευρώ. 2) Ολοκληρωµένη πρόταση για τη λειτουργία του κτιρίου ως γραφείων, για το χαρακτήρα της επιχείρησης, και για την προηγούµενη επιχειρησιακή εµπειρία τους, κριτήριο που είναι κρίσιµο για την τελική επιλογή όσων θα συµµετάσχουν στη δηµοπρασία καθώς και πλήρη αναλυτικό προϋπολογισµό βάσει των κατωτέρω τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου όσον αφορά τις απαραίτητες µελέτες (αρχιτεκτονική στατικά ηλεκτροµηχανολογικά κ.λ.π.) του υπάρχοντος ισογείου κτιρίου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) Χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, ο οποίος δεν µπορεί να είναι πάνω από 6 µήνες µετά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, εφόσον απαιτείται η έκδοση αυτής από το νόµο. Β). Η πιστοποίηση της εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση και την προσφορά θα γίνει από τη Τεχνική Υπηρεσία. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση συνεπάγεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής και αποθετικής ζηµίας της εκµισθώτριας και του ήµου Αγίας Βαρβάρας. Γ) Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες εργασίες βάσει της εκδοθεισοµένης αδείας. Οι υποχρεώσεις του µισθωτή για την ανακαίνιση-ανακατασκευή του ακινήτου περιλαµβάνουν ιδίως και τα εξής: α) Κάθε άδεια που θα απαιτηθεί (οικοδοµική, πολεοδοµική. ήµου και γενικά κάθε άλλης δηµόσιας αρχής ) θα εκδοθεί µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του µισθωτή. Για την έκδοση της ή την καθυστέρηση έκδοσης οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας για την ανακαίνιση-ανακατασκευή και ουδεµία ευθύνη φέρει ο δήµος Αγίας Βαρβάρας και τυχόν µη έκδοσή της ή καθυστέρηση έκδοσής της δεν µπορεί να αποτελέσει για το µισθωτή λόγο υπαναχώρησης και λύσης της σύµβασης που θα υπογραφεί ή αποζηµίωσής του. β) Την υποχρεωτική ασφάλιση του µισθίου µε λήπτη του ποσού της ασφάλισης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου την εκµισθώτρια Άρθρο 3 ο Η Οικονοµική Επιτροπή δικαιούται να ζητά από τους ενδιαφερόµενους κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία γραπτή ή προφορική, για τη προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν και να ζητά να συµπληρώσουν τη προσφορά τους ή να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, τα οποία οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τους µέσα στη προθεσµία που θα τους τάξει. Η Οικονοµική Επιτροπή, δικαιούται να αποκλείσει κατά τη κρίση της, όσους δεν κατέθεσαν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή τα κατατεθέντα από αυτούς κρίθηκαν ανεπαρκή ή ελλιπή. Η Οικονοµική Επιτροπή, θα συνέλθει στα γραφεία του ήµου Αγίας Βαρβάρας µε πρόσκληση του Προέδρου της, θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του Α φακέλου της αίτησης δήλωσης συµµετοχής, θα προβεί στην αποσφράγιση του Β φακέλου της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς και αφού µελετήσει όλους τους φακέλους που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους για την αξιοποίηση, ανακαίνιση-ανακατασκευή και τη λειτουργία µε βάση αυτές, τη φερεγγυότητα και την προηγούµενη επιχειρησιακή εµπειρία τους στο χώρο, θα αποκλείσει όσους κατά τη κρίση της δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και να ανακηρύξει όσους µπορούν να συµµετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δηµοπρασία για το ύψος του προσφερόµενου µηνιαίου µισθώµατος, Παρέλκει, και µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης, εάν µόνον ένας εκ των ενδιαφεροµένων ανακηρυχθεί να συµµετάσχει στην ανοιχτή πλειοδοτική δηµοπρασία για το ύψος του προσφεροµένου µηνιαίου µισθώµατος, οπότε αυτός ανακηρύσσεται πλειοδότης, εκτός αν το.σ. της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίσει την επανάληψη ή την µαταίωση της δηµοπρασίας ως ασύµφορης. Κατά την έναρξη της ανοιχτής προφορικής δηµοπρασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού, θα κηρύξει την έναρξή της, θα ανακοινώσει τις ήδη υποβληθείσες γραπτές προσφορές και θα καλέσει όσους προκρίθηκαν να συµµετάσχουν και παραβρίσκονται κατά τη διεξαγωγή της ανοιχτής προφορικής δηµοπρασίας, να καταθέσουν τις προσφορές τους για το ύψος του προσφεροµένου µηνιαίου µισθώµατος. Μετά από τρίτη πρόσκληση και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες προσφορές, θα ανακηρύξει τον πλειοδότη σύµφωνα µε τον άρθρο 4 παρ. ε της παρούσας. Άρθρο 4 ο α) Όσοι συµµετάσχουν στην ανοιχτή προφορική δηµοπρασία οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο στον τόπο και κατά τον χρόνο διεξαγωγής της, µαζί µε τον εγγυητή τους. Το ίδιο ισχύει και για τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο νοµικού προσώπου β) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την έναρξη της δηµοπρασίας, καταθέτοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο. γ) Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφωνήσεως µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη, ο οποίος υπογράφει

4 δ) Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος είναι υπεύθυνος γι αυτήν και καθίσταται µισθωτής µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δηµοπρασίας. ε) Πλειοδότης θα ανακηρυχτεί, όποιος προσφέρει το µεγαλύτερο µηνιαίο µίσθωµα. Άρθρο 5 ο Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται καµία αποζηµίωση για τις δαπάνες στις οποίες θα έχουν υποβληθεί για τη σύνταξη, έκδοση και υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη (φακέλων συµµετοχής και προσφοράς κλπ), αφού ο ήµος Αγίας Βαρβάρας δεν δεσµεύεται για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού ή την τελική υπογραφή της σύµβασης και δικαιούται να αποφασίσει την αναβολή, επανάληψη ή µαταίωση του. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά επίσης κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από τη µη επιλογή του ή τη καθυστέρηση έγκρισης ή τη µη έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Αγίας Βαρβάρας. Άρθρο 6 ο Απαγορεύεται απολύτως στο µισθωτή η χρήση έκτασης µεγαλύτερης της εκµισθωσείσας. Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται και την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων από τον ήµο Αγίας Βαρβάρας για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου. Άρθρο 7 ο Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη. Παράταση ή ανανέωση της µίσθωσης θα γίνεται µόνο για πολύ σοβαρούς λόγους.. Η µίσθωση αρχίζει από την ηµέρα και υπό τον όρο της κατακυρωτικής απόφασης της δηµοπρασίας (του µισθωτηρίου συµφωνητικού επέχοντος µόνο αποδεικτική ισχύ) και θα λήξει το αργότερο την αντίστοιχη ηµεροχρονολογία µετά από πέντε (5) έτη. Άρθρο 8 ο Ως ελάχιστο όριο µηναίου µισθώµατος α προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 2.000,00 ευρώ και το µίσθωµα που θα επιτευχθεί θα καταβάλλεται εντός των πρώτων τριών (3) ηµερών κάθε µήνα. Το επί του µισθώµατος αναλογούν τέλος χαρτ/µου και κάθε άλλη επιβάρυνση, τέλος ή φόρος βαρύνει το µισθωτή. Η επανάληψη του διαγωνισµού µπορεί να γίνει σύµφωνα µε το αρ. 6 του π.δ. 270/1981 Άρθρο 9 ο Η προκειµένη µίσθωση αφορά αποκλειστικά τη χρήση του παραπάνω χώρου ως γραφεία και µόνο, ρητώς απαγορευµένης κάθε άλλης χρήσης του. Η σχετική διαµόρφωση- ανακαίνιση - ανακατασκευή και ο εξοπλισµός του µισθίου προϋπολογισµού ως έγγιστα ,00 ευρώ θα γίνει υπό την εποπτεία και έγκριση της Τ.Υ. του ήµου Αγίας Βαρβάρας µε επιµέλεια και δαπάνη του µισθωτή, ως εξής: Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΛΟΓ. ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΡΩΜ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΕΥ ΟΡΟΦΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3.030Χ 4,50 4. ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 148Χ 6,40 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 W.C. & ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 8. ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 9. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (κλειδαριές, πόµολα, τζάµια) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ & ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 36,96Χ 3,00Χ 24,80= 11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 5Χ230= 12. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΑΦΕΣ 300Χ 4,50= 13. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ, ΠΟΜΟΛΑ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, κ.λ.π. 14. ΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ κ.λ.π. 15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 4 ΧΩΡΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 17. ΚΑ ΟΣ & ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΜΠΑΖΩΝ 18. ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ

5 19. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 20. ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟ 21. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Οι παραπάνω βελτιώσεις και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός του µισθίου θα παραµείνουν µετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της µίσθωσης επ ωφελεία του µισθίου, χωρίς ο µισθωτής να δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Άρθρο 10 Οι πάσης φύσεως δαπάνες ύδρευσης, φωτισµού, δηµοτικών τελών κλπ. επιβαρύνσεων των χώρων του µισθίου θα βαρύνουν το µισθωτή και σε περίπτωση µη καταβολής τους, θα συνεπιφέρουν την υπερηµερία του µισθωτή για την µη καταβολή αυτού τούτου του συµπεφωνηµένου µισθώµατος. Στην περίπτωση αυτή ο εκµισθωτής ήµος Αγίας Βαρβάρας θα έχει το δικαίωµα να επιδιώξει σε βάρος του υπερήµερου µισθωτή τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 καταδιωκτικά µέτρα. Άρθρο 11 Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µε έγγραφη απόδειξη του εκµισθωτή ή µε αποδεικτικό έγγραφο καταβολής σε τραπεζικό λογαριασµό του εκµισθωτή αποκλειοµένου κάθε άλλου τρόπου και αυτού του όρκου. Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιουδήποτε µισθώµατος, σαν τέτοιας νοουµένης και της µη καταβολής των οφειλών εκ τελών ή δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρούσα, ο εκµισθωτής δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον υπερήµερο µισθωτή και να καταγγείλει την µίσθωση, να επιδιώξει την δια της δικαστικής οδού αποβολή του µισθωτή και την απόδοση του µισθίου κατά την διαδικασία του ΚΠολ, αυτοδικαίως µη αποκλειόµενης της αποζηµίωσης του εκµισθωτή ήµου για κάθε περαιτέρω ζηµία του. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτείται και το µη δεδουλευµένο µίσθωµατα. Άρθρο 12 Για την ακριβή τήρηση των όρων της µισθωτικής σύµβασης ο µισθωτής θα καταθέσει στο ταµείο του ήµου Αγίας Βαρβάρας δύο µισθώµατα ως εγγύηση για την εµπρόθεσµη εξόφληση του µισθώµατος και την καλή τήρηση των αναφεροµένων όρων της µίσθωσης όλων ανεξαιρέτως συνοµολογούµενων ως ουσιωδών, η παράβαση των οποίων δίνει το δικαίωµα στον εκµισθωτή α) να θεωρήσει ότι αυτοδικαίως εξέπεσε υπέρ αυτού η ανωτέρω εγγύηση, β) να καταγγείλει την µίσθωση και γ) να απαιτήσει την απόδοση του µισθίου κατά την προαναφερθείσα διαδικασία µη αποκλειόµενης κάθε άλλης αποζηµίωσής του. Το ποσό της εγγύησης θα το παραλάβει ο µισθωτής άτοκο µετά την εµπρόθεσµη αποχώρηση του από το µίσθιο και την εκπλήρωση όλων των όρων της σύµβασης, ρητά συναµολογουµένου ότι η εγγύηση αυτή σε καµία περίπτωση δεν θα συµψηφίζεται µε οφειλόµενο µίσθωµα ή άλλες υποχρεώσεις του µισθωτή. Άρθρο 13 Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θα αποτελούν και όρους της µίσθωσης και θα θεωρούνται ουσιώδεις, τυχόν παράβαση των οποίων θα δίνει το δικαίωµα στον εκµισθωτή ήµο να ασκήσει τα αναφερόµενα στην παρούσα δικαιώµατα του. Η µη τυχόν ενάσκηση των δικαιωµάτων του εκµισθωτή είτε µία φορά είτε κατ επανάληψη δεν θα συνεπάγεται την παραίτησή του από το δικαίωµα αυτό. Ο µισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του µισθίου των εγκαταστάσεών τους, του πάσης φύσεως εξοπλισµού και των σκευών του µισθίου, να διατηρεί την κατοχή τους, τις υπέρ του δηµοτικού µισθίου δουλειές, και την εν γένει άριστη κατάσταση του, προστατεύοντας το µίσθιο από κάθε διατάραξη ή προσβολή της νοµής του άλλως, εκτός των συνεπειών του προηγουµένου άρθρου, θα ευθύνεται σωρρευτικώς µετά του ζηµιώσαντος σε αποζηµίωση του εκµισθωτή. Άρθρο 14 Ο ήµος Αγίας Βαρβάρας δεν ευθύνεται απέναντι του µισθωτή για τυχόν πραγµατικά ελαττώµατα του µισθίου θεωρουµένων ότι εν πάση περιπτώσει τελούν σε γνώση του και εποµένως ο µεν εκµισθωτής δεν µπορεί να υποχρεωθεί σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος εξ αυτού του λόγου ο δε µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει την λύση της µίσθωσης. Άρθρο 15 Ο µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο και τις εγκαταστάσεις του στην κατάσταση που θα το φέρει µετά την ανακαίνιση του χώρου, µαζί µε τις ανωτέρω συσκευές εξαερισµού και το εν γένει εξοπλισµό του. άλλως θα ευθύνεται σε αποζηµίωση και επί πλέον αυτοδικαίως θα καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή και η δοθείσα εγγύηση. Άρθρο 16 Η σιωπηρή αναµίσθωση ή περαιτέρω υπεκµίσθωση του µισθίου απ τον µισθωτή απαγορεύεται καθώς επίσης και η µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα ή χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση της χρήσης του.

6 Ο εκµισθωτής δεν υποχρεούται σε καµία επισκευή, βελτίωση ή προσθήκη του µισθίου κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. εγγράφως, απ τον µισθωτή, που θα γίνουν µε δαπάνη του και θα παραµείνουν σε όφελος του µισθίου χωρίς αποζηµίωση του µισθωτή. Άρθρο 17 Το µίσθιο ακίνητο θα λειτουργεί υποχρεωτικά και µόνο κατά τις νόµιµες ώρες λειτουργίας. Επέκταση των ωρών της λειτουργίας του απαγορεύεται. Η συµπεριφορά του µισθωτή και των υπ αυτού προστηθέντων πρέπει να είναι η αρµόζουσα προς όλους τους χρήστες των υπηρεσιών του µισθίου. Οφείλει επίσης να τηρεί σχολαστικά την καθαριότητα του µισθίου και του περιβάλλοντος χώρου του και να εφαρµόζει τους υγειονοµικούς και αγορανοµικούς κανονισµούς καθώς και όλες τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου ιδίως για τις χρήσεις των δηµοτικών ακινήτων και των κοινόχρηστων χώρων. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον µισθωτή που θα αναδειχθεί από το διαγωνισµό. Καλώ την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της την ανάγκη λήψης της απόφασης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία µε επτά (7) θετικές ψήφους και µία (1) αρνητική ψήφο (κ. Παναρίτης) Εγκρίνει τους όρους για την εκµίσθωση του χώρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 3 (πρώην εργοστάσιο ΒΙΟΧΡΩΜ) (µε ανακαίνιση ανακατασκευή αυτού και τοποθέτηση ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού του κτιρίου Α, συνολικού εµβαδού τ.µ. αποτελούµενο από µέρος του ισογείου, ορόφου και Α υπερ το ισόγειο ορόφου. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα (Αριστοµένους 8) στις ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τους όρους των αρθ. 3 και 5 του π.δ. 270/1981. Απόσπασµα από τα πρακτικά Αγία Βαρβάρα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του.σ. Της 4 ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555 Βύρωνας,14/7/2014 Αριθ. Πρωτ.:21494 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 805 (Αριθµός πρακτικού 26) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. : 14335/12-12-2012 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάθεση εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1 Αθήνα, 07.05.2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Η Ν Μ Ε Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα