ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 ΤΟΜΟΣ Α ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ἐπεί δέ κατά κανονικήν ἀκολουθίαν εἰκός ἦν ἡμᾶς ἀναλαβέσθαι καί σταυροπήγιον ἐπί τῆ ἀνεγέρσει καί καθιερώσει τοῦ θείου ναοῦ, τοῦτο δή καί πεποιήκαμεν. Καί σταυροπήγιον ἐλάβομεν παρά τοῦ πανιερωτάτου ἐπισκόπου Ταμασίας, κυροῦ Νικήτα τοῦ Ἁγιοστεφανίτου, κατά θεῖον καί προσκυνητόν ὁρισμόν τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως κυροῦ Μανουήλ τοῦ Κομνηνοῦ, τοῦ ἔχειν τήν ἀναφοράν καί μόνην. (Τυπική Διάταξη» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ - παράγραφος ις - συνταχθείσα ὑπό τοῦ ἡγουμένου Νείλου ( ; ) 13

2 ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ AΠΟ ΤOΝ 4ο - 21ο ΑΙΩΝΑ Στίς μέρες μας, στήν Κύπρο λειτουργοῦν τέσσερα Σταυροπηγιακά μοναστήρια, τά ὁποῖα συγκαταλέγονται ἀνάμεσα στά ξακουστότερα τοῦ νησιοῦ. Τό ἕνα, αὐτό πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἀπόστολο Βαρνάβα, ἱδρύθηκε κατά τόν 5ο αἰώνα, ἐνῶ τά ἄλλα τρία, αὐτά τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ καί τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, δημιουργήθηκαν κατά τήν Ὕστερη Περίοδο τῶν Βυζαντινῶν στήν Κύπρο. Ὀνομάζονται Σταυροπηγιακά διότι τό Καθολικό τους, δηλαδή ὁ κυρίως ναός, εἶναι θεμελιωμένος πάνω σέ Σταυρό. Ἀλλά αὐτό πού σημαίνει, εἶναι ὅτι ἔχουν ἐσωτερική αὐτονομία. Ἀναγνωρίζουν ὡς Ἐπίσκοπό τους τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί εἶναι ἀνεξάρτητα ἀπό τόν Ἐπίσκοπο ἤ Μητροπολίτη τῆς περιοχῆς. Ὑπάρχει τό ἐπισκοπικό καί τό πατριαρχικό Σταυροπήγιο. Στό πρῶτο - ὅπως γινόταν σέ ἐκεῖνα τά χρόνια (12ος - 15ος αἰ.) - ὁ Ἐπίσκοπος τῆς περιφέρειας, στήν ὁποία θά κτιζόταν τό ἐκκλησιαστικό ἵδρυμα, ἀφοῦ μετέβαινε στό χῶρο, ἐκεῖ ἀκολουθοῦσε κάποιους τύπους καί διάβαζε εὐχές, ἐνῶ στή συνέχεια τοποθετοῦσε τόν πρῶτο λίθο (θεμέλιο), σέ μέρος τό ὁποῖο προηγουμένως εἶχε σημειώσει μέ Σταυρό. Κάποτε ὅμως, ἀντί λίθου, τοποθετοῦσε ξύλινο Σταυρό, στή μέση τοῦ ὁποίου χαρασσόταν ἀκόμα ἕνας Σταυρός, τόν ὁποῖο στή συνέχεια παρέδινε σέ ἕνα ἀπό τούς παρευρισκόμενους κληρικούς γιά νά τόν λαξεύσει. Μετά τή λάξευση, ὁ Ἐπίσκοπος ξανάπαιρνε τό Σταυρό στά χέρια του καί τόν τοποθετοῦσε ὡς θεμέλιο λίθο. Ἀμέσως μετά, ἄρχιζε ἡ οἰκοδόμηση τοῦ ἱεροῦ κτιρίου. Σκοπός τῆς τελετῆς ἦταν ἡ ὑπαγωγή τοῦ λατρευτικοῦ οἰκοδομήματος στή δικαιοδοσία τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου. 14

3 ΤΟΜΟΣ Α Στό πατριαρχικό Σταυροπήγιο ἡ τελετή γινόταν ἀπό τόν Πατριάρχη καί τό μοναστήρι ἤ ὁ ναός καθίσταντο ἀνεξάρτητα ἀπό κάθε ἔλεγχο καί ὑπάγονταν στόν Πατριαρχικό Θρόνο. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ὁ Πατριάρχης ἔδινε ἐντολή σέ ἐκπρόσωπό του - ἀνώτερο κληρικό - στόν ὁποῖο παραχωροῦσε τόν ξύλινο Σταυρό, ὥστε οἱ πατριαρχικοί νοτάριοι νά χαράξουν στήν μία πλευρά τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου στόν ὁποῖο θά ἀφιερωνόταν τό θρησκευτικό ἵδρυμα, τά ὀνόματα τῆς πόλης καί τῆς ἐπαρχίας στήν ὁποία βρισκόταν, καθώς καί ἐκεῖνο τοῦ Πατριάρχη, μέ τήν ἔγκριση τοῦ ὁποίου πραγματοποιεῖτο τό Σταυροπήγιο. Πάνω στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Σταυροῦ, χαράσσονταν ἡ χρονολογία τῆς τελετῆς καί τό ὄνομα τοῦ βασιλιᾶ. Ὁ Σταυρός αὐτός ἔφτανε στόν Ἐπίσκοπό τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος τόν τοποθετοῦσε σέ κρύπτη πού κτιζόταν πίσω ἀπό τό θυσιαστήριο, μετά τή θεμελίωση. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός στό βιβλίο του Ἱστορία χρονολογική τῆς νήσου Κύπρου (1788), ἀνάμεσα στά Σταυροπήγια μοναστήρια σημειώνει καί τά διαλυμένα στίς μέρες μας μοναστήρια. τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης, τῆς Παναγίας τῶν Καθάρων, καθώς καί τά Κυκκώτικα μετόχια, Ἁγία Μονή, Πιάνι καί Σίντη, πού βρίσκονται στήν ἐπαρχία Πάφου. Ὁ ναός τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, καθώς αναφέρεται στήν Τυπική Διάταξη τοῦ ἡγούμενου τῆς Μονῆς Νείλου, θεμελιώθηκε σέ Σταυρό ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ταμασσίας, Νικήτα Ἁγιοστεφανίτη, τό 1187 μ.χ. Οἱ δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες τῆς Καντάρας. Τοιχογραφία (φρεσκό) στή Μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ 15

4 ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ AΠΟ ΤOΝ 4ο - 21ο ΑΙΩΝΑ Iερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Τοy Κύκκου Κύκκου, Κύκκου τό βουνί μοναστήρι θά γενεῖ μιά χρυσή Κυρά θά μπεῖ καί ποτέ της δέν θά βγεῖ. (λαϊκό ἆσμα) 16

5 ΤΟΜΟΣ Α Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Λεόντιος Α, ζήτησε τό 1611 ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χριστόδουλο ( ) τήν ἀνακήρυξη τῆς Μονῆς σέ Σταυροπήγιο, πρᾶγμα πού πέτυχε. Τό 1631 ὁ ἡγούμενος Λεόντιος ζήτησε ἀπό τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Κύριλλο Λούκαρη, τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ Σταυροπήγιου τῆς Μονῆς του. Ὁ Πατριάρχης ἐξέδωσε τότε Σιγίλλιο, μέ τό ὁποῖο ἀνακηρύχθηκε ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου Σταυροπηγιακή. Οἱ Μονές Κύκκου, Μαχαιρᾶ καί Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὀνομάζονται καί Βασιλικές, γιατί κτίστηκαν μέ βασιλικά χρήματα καί παράλληλα εἶχαν τήν ὑποστήριξη τῶν βασιλιάδων τοῦ Βυζαντίου. Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου οἰκοδομήθηκε μέ τήν πλούσια συνδρομή τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλέξιου Κομνηνοῦ, ἡ Ἱερά Μονή Μαχαιρᾶ μέ τή βοήθεια τοῦ αὐτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνοῦ καί ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χορηγίες τοῦ αὐτοκράτορα Ζήνωνα. Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου στό Σιγίλλιο τοῦ Πατριάρχη καλεῖται Βασιλική, ἀλλά δέν κτίστηκε ἀπό βασιλιά. Ἴσως ἀργότερα, τό Καθολικό νά κτίστηκε μέ «ἀρχοντική δωρεά χρημάτων» καί γι αὐτό νά πῆρε τό ὄνομα «βασιλική δωρεά», ἕνεκα τῆς πλούσιας χορηγίας πού δέχθηκε. Δέν ὑπάρχουν ὅμως γραπτές μαρτυρίες. Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Νεόφυτος πάντως, ἀπαγόρευσε στούς μαθητές του νά ἐνοχλοῦν τούς πλούσιους καί νά μήν δεχτοῦν δωρεά παρά μόνον γιά μεγάλο ναό. Ἄποψη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 17

6 ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ AΠΟ ΤOΝ 4ο - 21ο ΑΙΩΝΑ Μέ αὐτό τό τετράστιχο, ἕνα πουλί μέ ἀνθρώπινη λαλιά, προμηνοῦσε γιά μέρες στίς ψηλές βουνοκορφές τοῦ κυπριακοῦ Ὀλύμπου, τήν ἵδρυση μοναστηριοῦ, στό ὁποῖο θά θρονιαζόταν ἡ Πάναγνος Θεογεννήτωρ. Ἡ παράδοση λέει ἀκόμα πώς, τό γλυκόλαλο τετράστιχο ἀκουόταν στά βυζαντινά χρόνια, μέχρι τήν ὥρα πού τό θεϊκό θέλημα ἄρχισε νά γίνεται πραγματικότητα. Παρόλο πού πρόκειται γιά εὐλαβῆ, εὐσεβῆ φαντασίωση, αὐτή ἑδραιώθηκε μέσα στό χρόνο. Ἐκκλησία καί μοναστήρι, ἀφιερωμένα στή Θεομήτορα Παναγία κτίστηκαν μέ τή θέληση καί τήν οἰκονομική στήριξη τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Ἀλέξιου Κομνηνοῦ ( ) κάτω ἀπό τίς ἀκόλουθες συνθῆκες: Ἦταν ἡ περίοδος κατά τήν ὁποία ἡ Κύπρος ἀποτελοῦσε τμῆμα τῆς μεγάλης βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καί διοικεῖτο ἀπό τόν ἄρχοντα Μιχαήλ Βουτομύτη. Στό διοικητή αὐτό ἄρεσε πολύ τό κυνήγι, τό ὁποῖο ἀφθονοῦσε στό νησί καί ἰδιαίτερα στίς δασώδεις ὀρεινές περιοχές, ὅπου ὑπῆρχε ποικιλία θηράματος. Σέ μία ἐξόρμησή του στά βουνά τοῦ Τροόδους, ὁ Βουτομύτης ἔχασε τόν προσανατολισμό του καί περιπλανιόταν μέσα στά πυκνά δάση, γιά νά βρεῖ τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Στή διάρκεια τῆς κοπιαστικῆς περιπλάνησής του, συνάντησε ἕνα γέρο ἀσκητή πού ὀνομαζόταν Ἠσαΐας. Ὁ ἀσκητής δέν ἔδωσε καμιά σημασία στήν παρουσία τοῦ διοικητῆ, τόν ὁποῖο ἄλλωστε δέν γνώριζε. Αὐτή τήν ἀδιαφορία του ὅμως, ὁ Βουτομύτης θεώρησε προσβολή, γι αὐτό καί κακοφέρθηκε στόν ἐρημίτη μοναχό. Γκραβούρα ἀπό τήν ἱστορία τῆς Μονῆς ( ἔργο Μιχαήλ Ἀποστόλη) Μετά ἀπό μία πολύωρη περιπλάνηση, ὁ διοικητής βρῆκε τό δρόμο καί ξεκίνησε γιά τή Λευκωσία, ὅπου βρισκόταν τό διοικητήριό του. Μετά τήν ἐπιστροφή του ἀσθένησε βαριά, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἀπέδωσε στήν ἄσχημη συμπεριφορά πού ἐπέδειξε στόν ἀσκητή Ἠσαΐα. Γι αὐτό κάλεσε κοντά του μερικούς ὑπηρέτες, τούς ὁποίους διέταξε νά ἀνεβοῦν στά μέρη τοῦ Τροόδους καί ἐκεῖ νά ἀναζητήσουν τό μοναχό καί σάν τόν βροῦν, νά τόν ὁδηγήσουν μπροστά του, γιά νά τοῦ ζητήσει συγχώρεση. Οἱ ὑπηρέτες ἐκτέλεσαν τή διαταγή καί σύντομα ἐπέστρεψαν στό διοικητή, ἔχοντας μαζί τους καί τό Γέροντα Ἠσαΐα. Μόλις ὁ ἀσκητής εἶδε τήν ἄσχημη κατάσταση, στήν ὁποία περιέπεσε ὁ Μανουήλ Βουτομύτης, προσευχήθηκε θερμά στό Θεό καί τόν παρακάλεσε νά θεραπεύσει τό δοῦλο Του. Ἡ προσευχή τοῦ Ἠσαΐα στόν Παντοδύναμο εἰσακούστηκε καί σύντομα ὁ Βουτομύτης ἔγινε καλά. Ἡ χαρά του ἦταν ἀνείπωτη καί θέλοντας νά εὐχαριστήσει τόν ἀσκητή γιά τό μεγάλο καλό πού τοῦ ἔκανε, τοῦ πρότεινε νά πραγματοποιήσει ὅποια ἐπιθυμία θά τοῦ ζητοῦσε. Ὁ μοναχός εἶπε στό διοικητή πώς μία καί μοναδική χάρη ἤθελε ἀπό ἐκεῖνον. Νά φροντίσει ὥστε, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, μία ἀπό ἐκεῖνες πού ζωγράφισε ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς καί βρισκόταν στήν Κωνσταντινούπολη, νά μεταφερθεῖ στήν Κύπρο, γιά νά τήν προσκυνᾶ ὁ λαός τοῦ νησιοῦ. Ὁ Βουτομύτης βρέθηκε σέ πραγματικά δύσκολη θέση, γιατί δέν τολμοῦσε νά ζητήσει ἀπό τόν αὐτοκράτορα μία τόσο μεγάλη χάρη, γνωρίζοντας μάλιστα πώς ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός φύλασσε τήν ἁγία εἰκόνα μέσα στό παλάτι. 18

7 ΤΟΜΟΣ Α Ὅμως, ὕστερα ἀπό σοβαρή σκέψη, ἀποφάσισε νά πάει στήν Κωνσταντινούπολη συνοδευόμενος ἀπό τόν ἀσκητή Ἠσαΐα. Σάν ἔφτασαν στήν Πόλη καί πῆγαν στό παλάτι, πληροφορήθηκαν πώς ἡ κόρη τοῦ αὐτοκράτορα ἀρρώστησε μέ τήν ἴδια ἀρρώστια πού προσβλήθηκε καί ὁ Μανουήλ Βουτομύτης. Ὁ γέρο Ἠσαΐας ἐκείνη τήν ὥρα ἔκανε τό καθῆκον του, ὅπως τοῦ ὑπαγόρευε ἡ συνείδησή του. Προσευχήθηκε στό Θεό καί τόν παρακάλεσε νά γιατρέψει τήν ἄρρωστη κοπέλα. Ἡ προσευχή τοῦ ταπεινοῦ μοναχοῦ εἰσακούστηκε καί ἡ βασιλοπούλα ἔγινε τελείως καλά. Δυστυχῶς, ὁ βασιλιάς Ἀλέξιος δέν πείστηκε νά παραδώσει τήν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, γιά νά μεταφερθεῖ στήν Κύπρο. Τό ἱερό κειμήλιο ἀποτελοῦσε γιά τό παλάτι σπάνιο, μοναδικό φυλακτό. Ὅμως, μέ τό θέλημα τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ ὅλα γίνονται κατορθωτά. Σειρά στήν ἴδια ἀρρώστια πῆρε κι ὁ βασιλιάς πού μέ τίς μεσιτεῖες τοῦ Γέροντα Ἠσαΐα ἐπανῆρθε στή φυσική του κατάσταση. Μετά τά συγκλονιστικά γεγονότα πού συνέβηκαν στήν οἰκογένειά του, ὁ αὐτοκράτορας δέν εἶχε πιά τήν παραμικρή ἀμφιβολία πώς ἦταν θέλημα Θεοῦ ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας νά φτάσει στήν Κύπρο, γιά νά τήν προσκυνᾶ ὁ κόσμος τοῦ νησιοῦ. Ὁ ἴδιος μάλιστα πῆρε τή μεγάλη ἀπόφαση νά κτίσει ναό καί μοναστήρι στό μέρος ὅπου ἀσκήτευε ὁ Γέροντας Ἠσαΐας. Σύντομα, ἡ βασιλική ἀπόφαση πραγματοποιήθηκε. Ἕνας ὡραῖος ναός καί γύρω του μοναστηριακά δωμάτια ὀρθώθηκαν μέσα στήν κατάφυτη ἀπό δάση περιοχή τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Τροόδους, κάπου εἴκοσι χιλιόμετρα ἀπό τήν ψηλότερη βουνοκορφή καί σέ ὑψόμετρο περίπου 1200 μέτρων. Γενική ὄψη τῆς Μονῆς τή δεκαετία τοῦ 1960 Ἐπειδή, τά χρήματα, μέ τά ὁποῖα οἰκοδομήθηκε ἡ Ἱερά Μονή, δόθηκαν ἀπό τό βασιλιά Ἀλέξιο Κομνηνό, τῆς δόθηκε ἡ ὀνομασία Βασιλική, ἀλλά καί Σταυροπηγιακή, γιατί ὁ ναός της θεμελιώθηκε πάνω σέ Σταυρό. Ἀναφορικά μέ τό προσωνύμιο Κύκκος, πιστεύεται πώς αὐτό προέρχεται ἀπό θάμνο τῆς περιοχῆς πού ὀνομάζεται κόκκος. Ἡ λαϊκή παράδοση ὅμως, θέλει τήν προέλευση τοῦ προσωνύμιου ἀπό τό λάλημα Κύ - κκού, Κύ - κκού, πού ἔλεγε τό πουλί καί τό ὁποῖο ἑνώθηκε σέ μία λέξη καί ἔγινε Κύκκου. Ἔτσι, τό πλῆρες ὄνομα τῆς Μονῆς εἶναι: Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου. Μέσα στήν ἐκκλησία τῆς Μονῆς φυλάσσεται τό πολυτιμότερο της φυλακτό, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ πάρα πολλές μαρτυρίες εἶναι θαυματουργή. Πολλοί ἀσθενεῖς βρῆκαν τήν ὑγεία τους μέ τή μεσολάβηση τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου. Τό μοναστήρι τῆς Κυκκώτισσας ἔγινε ἀπό τά ξακουστότερα, ὄχι μόνο τῆς Κύπρου, ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ κόσμου. Χιλιάδες πιστοί ἀπό διάφορα μέρη ἀνεβαίνουν στό μοναστήρι γιά νά προσευχηθοῦν καί νά ἀντλήσουν δύναμη μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Κυκκώτισσας. 19

8 ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ AΠΟ ΤOΝ 4ο - 21ο ΑΙΩΝΑ Παλιά φωτογραφία μέ Κυκκῶτες μοναχούς Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου σέ παλαιότερες ἐποχές εἶχε πολλά μετόχια τόσο στήν Κύπρο, ὅσο καί τό ἐξωτερικό, τά ὁποῖα ἐπανδρώνονταν ἀπό Κυκκῶτες μοναχούς. Ἐκτός Κύπρου, εἶχε μετόχια στή Σμύρνη, τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Ἀμάσεια καί τήν Ἀττάλεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στό νησί τοῦ Αἰγαίου Κῶς, τήν Ἀνδριανούπολη, τήν Προῦσα, τή Φιλιππούπολη καί τή Γεωργία. Στήν Κύπρο εἶχε εἴκοσι συνολικά μετόχια, σέ ὅλες τίς ἐπαρχίες, ἐκτός τῆς Λάρνακας. Τά μετόχια βρίσκονταν στίς ἀκόλουθες περιοχές: Στήν Τσακκίστρα, τήν Κοράκου, κοντά στήν Ἱερά Μονή τῆς Χρυσορρογιάτισσας τό μετόχι τῆς Ἁγίας Μονῆς, στήν Πενταλιά, τό Πολέμι, τήν Κάτω Παναγιά, νότια τῆς Πενταλιᾶς τό μετόχι τοῦ Σίντη, τό μετόχι Πιάνιο κοντά στίς Κέδαρες τῆς Πάφου, στό Τραχώνι τῆς Λεμεσοῦ, τό Καπηλειό, τό μετόχι Ξηροπόταμου κοντά στήν Πεντάγια, τό μετόχι Πάρατζιης στό Συριανοχώρι, τήν Αὐλώνα, ὁ Ἅγιος Προκόπιος στή Λευκωσία, ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ στή Λακατάμια, στόν Καραβά, τό Πραστειό τῆς Μεσαορίας, τήν Καλοψίδα καί τόν Ἅγιο Σέργιο Ἀμμοχώστου. Ἀρκετά ἐνδιαφέροντα πράγματα γιά τό μοναστήρι τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, μπορεῖ νά πληροφορηθεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος, ἀπό τό ταξιδιωτικό ἡμερολόγιο τοῦ θεοσεβῆ μοναχοῦ Μπάρσκυ, ὁ ὁποῖος τό ἐπισκέφτηκε τόσο κατά τό 1727 ὅπου παρέμεινε ἐκεῖ γιά μία βδομάδα, ὅσο καί κατά τό 1735, ὅπου παρέμεινε εἴκοσι τρεῖς ὁλόκληρες μέρες. Πιό κάτω δίνονται ἀποσπάσματα ἀπό τό κείμενο τοῦ Μπάρσκυ, σχετικά μέ τήν Κυκκώτισσα, ὅπως εἶναι καταγραμμένα στό περιοδικό Κυπριακαί Σπουδαί καί ἀποτελοῦν μελέτη τοῦ ἀείμνηστου βυζαντινολόγου - συγγραφέα Ἀνδρέα Στυλιανοῦ. Τά ἀποσπάσματα ἀποτελοῦν περιγραφές ἀπό τή δεύτερη ἐπίσκεψη τοῦ μοναχοῦ στήν Κυκκώτισσα. Φιλόφρων εἰς ἐμέ ὑπῆρξε κυρίως ὁ τότε Ἡγούμενος Σωφρόνιος, ἄνθρωπος καλοῦ χαρακτῆρος, φιλόξενος, λογικός, φοβούμενος τόν Θεόν, ἔμπειρος εἰς ψαλμωδίαν. Μοῦ ἔδωσεν ἐλεημοσύνην, ὁ Θεός νά σώση τήν ψυχήν του... Ἀναφέρεται ὅτι ἡ εἰκών εἶναι ζωγραφισμένη ἐπί σπανίου ξύλου διά κηροῦ καί μαστίχης, ἀλλ εἶναι ἀδύνατο ν ἀποδειχθεῖ τοῦτο, διότι ὅλη ἡ εἰκών εἶναι κεκαλυμμένη δι ἀργύρου, ἐκτός τοῦ προσώπου καί μικρᾶς θυρίδος ἐπί τοῦ στήθους, διά προσκύνησιν. Τό πρόσωπον εἶναι πάντοτε σκεπασμένον 20

λαλιά πετούσε στην περιοχή και προάγγελε την ίδρυση του μοναστηριού της Παναγίας, με τους στίχους:

λαλιά πετούσε στην περιοχή και προάγγελε την ίδρυση του μοναστηριού της Παναγίας, με τους στίχους: Ιερά Μονή Κύκκου 1 Το μοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου, ιδρυμένο κατά τα Βυζαντινά χρόνια με αυτοκρατορική χορηγία, βρίσκεται στο ομώνυμο βουνό του Κύκκου, στο δυτικό τμήμα της οροσειράς του Τροόδους.

Διαβάστε περισσότερα

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17 Dikmen κατασχέθηκε ἀπό τήν Ἀστυνομία τοῦ Μονάχου 12. Μία τρίτη εἰκόνα πού ἀπεικονίζει τήν Παναγία Γαλακτοτροφοῦσα, κυπροαναγεννησιακῆς (γνωστῆς καί ὡς ἰταλοβυζαντινῆς) τεχνοτροπίας, ἐπαναπατρίστηκε τό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Κώστας Δ. Γιαπιτσόγλου Aρχαιολόγος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Μανόλης Σ. Πατεδάκης Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΜΕΤΕΩΡΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΜΕΤΕΩΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΜΕΤΕΩΡΑ Σχολικό έτος: 2013-2014 2 Ο Γενικό Λύκειο Λάρισας Μαθητές της Β Λυκείου Υπεύθυνος Καθηγητής : Δράμης Λάζαρος -Εισαγωγή Πίνακας Περιεχομένων -Μοναχισμός και Αγιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 X 2 τ. 36, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τ. Καθηγητής Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε, σεβαστοί Πατέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας.

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΛΑΥΡΑ των Σπηλαίων του Κιέβου, υπήρξε μία ζωηφόρος άμπελος, που έθρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o «Πνευματική Διακονία» Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 1ο, τεῦχος 2ο Ἐκδότης: Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ΜΟΝΗ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΜΟΝΗ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 6 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 14 - Κυριακή 15 Αυγούστου 2010

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 14 - Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 14 - Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 H ΚοΙμηση τησ ΘεοτοΚου, ψηφιδωτο απο τη μονη τησ Χωρασ στην ΚωνσταντΙνουπολη Ο Δεκαπενταύγουστος και οι Παναγίες της Ελλάδας 2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010 Εκδίδεται με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά Στό ἀφιέρωμα αὐτό περιλαμβάνονται ἄρθρα σχετικά μέ τήν ἱστορία καί τή σημερινή κατάσταση κατεχομένων μνημείων καί ναῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Τό πρῶτο κείμενο, Ἀναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129 ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 03/2010 Η Ιερισσός λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26 ης Σεπτεμβρίου 1932 [φωτογραφία απο το αρχείο του Κυττάρου] Οι πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἀρκαδιουπόλεως 20 (Καλλιθέα), Τ.Κ. 546 32, τηλ. 512-278 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 9 εκεμβρίου 2014 ANAKOINΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 9 εκεμβρίου 2014 ANAKOINΩΣΗ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9 εκεμβρίου 2014 ANAKOINΩΣΗ Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Ιφιγενείας 27) τη ευτέρα 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ Ν. ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ Ν. ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ Ν. ΙΤΑΛΙΑ Εκπόνηση-Επιμέλεια: Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού ΚΕΚ Εκτύπωση: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ, Περιοδική ἔκδοση Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γιαννιτσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ, Περιοδική ἔκδοση Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γιαννιτσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας 2 Εἰσαγωγή 3 Πατερικός Λόγος: Ὁμιλία στόν Ὕπατον Εὐτρόπιον 10 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος 12 Εἶπε Γέρων: Παπα-Χαράλαμπος Διονυσιάτης 14 Ἡ Βίβλος τῶν Ψαλμῶν 19 Σπονδή στή μνήμη τῶν ἀγωνιστῶν

Διαβάστε περισσότερα

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός

Διαβάστε περισσότερα