νού σαμε στις γειτονιές και μ αζεύαμε ψ ιλά ξύλα, βγαίναμε να καλαντίσουμε. Π αρέες παρ έες,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "νού σαμε στις γειτονιές και μ αζεύαμε ψ ιλά ξύλα, βγαίναμε να καλαντίσουμε. Π αρέες παρ έες,"

Transcript

1 τη ς Ευγενίας Ζάλιου Γιορτινές μ έρ ες στη Στράντζα του 1930: Άγγελος Χριστού, θεία γέννηση Γιορτι νές μέρες και ο μπάρμπα ΜΙ7τσος Πενί δης, ξα ναζεί τα παι δικά το υ χρόνια, στη Στράντζα το υ 1930: «Το 1925 που εγκατασταθή κα με στη Ν. Στρά ντζα, ο οικισμό ; μας είχε ρίπου Άστρον ουρανού προεκήρ υξεν οικογένειες και πε ψυχές. Οι γονείς μας, δ ιωγ μέvo ι από την πατρίδ α (Ανατολική Θρ άκη ), πρ οσπάθησαν να επι β ιώ σουν, με την ελάχιστη κρατική βοήθ εια που είχαν. Από το τίποτα σχεδόν δη μιου ργήθ η κε το νέο χω ρ ιό και παρ ' όλες τις δύσκολε; συνθή κες, φροντίσα με να κρατήσουμε τα έθ ιμα μας και να κάνουμ ε ό σο γίνεται πιο ανθρώπινη τη ζω ή μας. ΜΙ7τηρ το υ φωτός Θεο ύ φως, εξ ' ου έλαμ ψεν...»χε ιμώνας, χιόνια, λάσπες. Ε με ίς ό μως περι μέναμε τη μέρα αυτή, με μεγάλη χα ρ ά! Κάναμε και αστέρα. Μ έσα βάζαμε τη γέννη ση του Χρι στού και ένα κερ άκι, για να φ ωτίζει. Πιστεύαμε ότι έτσι θα μαζεύ αμε πιο πολλά λεφτά, αλλά πάλι τα ίδ ια παί ρναμε : δεκάρες και καμμιά μισή δ ραχ μή... Ανή με ρα Χρ ιστούγεννα, πρ ω ί πρ ωί ανά β αμε καρτσιούνο, που έκαιγε μέχρι τ ' Αγ ιαννιού. Ο δικός μας ο καρτσιούνο ς στον κάτω μαχαλά, ήτ αν ο μεγαλύτερος. Τα ξύ λα τα ετο ιμάζαμε από μέρ ες πιο μπρ οστά. Οι μεγάλοι σβαρνού σαν με»απο β ραδ ίς Χριστούγεννα, μόλις χτυ πούσε η τα ζώ α χοντρά κούτσουρ α κι εμε ίς τ α παιδιά, γυ ρ καμπάνα, όλα τα παιδιά, κορ ίτσ ια και αγό ρ ια, νού σαμε στις γειτονιές και μ αζεύαμε ψ ιλά ξύλα, βγαίναμε να καλαντίσουμε. Π αρέες παρ έες, προσανάμ ματα για τον καρτσιούνο. Όλη την περνούσαμε απ' όλα τα σπίτια τρ αγου δώντας ημέρ α καθόμ ασταν γύ ρω από τη φωτιά. Ψήναμε "Χρ ιστός γεννάται". Οι νοικοκυρ έξ μας έδιναν μπριζόλες, λουκάνικα, κάστανα. Τ ρ αγου δούσα "κουτσο μπό" (ξυλοκέ ρ α τα), κανά καρύδι, κάστανο, ρόδι, σύκο και κάπου κά που καρ αμέλες. Τα μαντα ρίνια και τα πορτοκάλια ήταν ε ίδος πολυτελείας!»όταν πήγαινα στο δη μο τικό σχολείο, θυμάμαι ότι για κάλαντα έρχονταν και ο δάσκαλοι; μας Καλπαξί δης. Μ αζεύαμε παρ άδ ες για τις ανάγκες του σχολεί ου. Ήτ αν ο καλύτερο ; δά σκαλος που πέρ ασε από τη Στρ άντζα. Απ' αυτόν μάθα με γρά μματα. Έπαιζε βιολί κι εμε ίς τρ αγου δούσαμε : 20 Στραντζαλή δ ε ς σε γλέντι τέλη τη ς δεκαετίας του κρατάει τη σού βλα. Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008) Ο Σταμάτη ς Δ ρόσος

2 πηγαίναμε να "πο δ αρ ίσου με". Μόνο αγόρι μπο ρούσε να "ποδ αρ ίσει". Παίρναμε μια " φούντα", κρ ανίτικια βέργ α και τραγου δώντας: μ ια σταvρ i μια ποδάρ σι δερένιο κόκαλο χτυπούσ α με όλου ς του ς σπιτικούς πίσω στη μέση, γ ια το καλό της χρονιάς. Όποιο ς προλά β αινε να π άει πρ ώτος στο σπίτι, έπαιρνε καμιά δ ρ αχμή. Οι άλλο ι δεκάρες... "Σταυ ρ ί" έλεγαν στη Στράντζα το σταυρό που σχηματίζουν τα κόκαλα τη ς σπονδυλικής στήλης με τα κόκαλα τη ς λεκάνης. Όταν πονάει η μέση Ο Δάσκαλος Θ ε όδ ω ρ ο ς στο σημείο αυτό, λέ με Καλπ αξ ίδη ς Οι παλιές Στραντζαλούδες έπαιρναν απ' το κλαδί ( ) "πονάει το σταυρί μ' ". τρία μπουμπούκια και τα έ ρ ιχναν στο τζάκι για να σκάσει το κακό μάτι και να είναι τυχερή η χρονιά.»το έθ ιμο αυτό με το "ποδάρισμα" μας άρεζε πολύ. Όταν το 1964 εγκατασταθή καμε οικογενει ακώς στη Ν άουσα, πήγαμε με δύο συγχωριανούς μου στο καφενείο «Ο μόνοια» που το είχαν τα αδ έλφια Σ αμαρά. Κρατώντας κρ ανίτικα κλαδιά, του ς "ποδαρίσα με" όλου ς, όσοι ήταν μέσα. Μας κοιτούσαν παραξενεμένοι και ε μείς τους εξηγή σαμε ότι αυτό ήταν το αντέτι μας, για το καλό»την παρ αμονή τη ς Πρωτοχρονιάς, ψέλναμε τον Αγιά Β ασίλη. Ανήμερα χαρ άματα, τ ' αγόρια του χρόνου. Το τι γέλια έγιναν, δε λέγεται!...» Τα Φ ώτα, πάλι τραγουδούσαμε, Παπάς όμω ς δεν έ ρχονταν να μας αγιάσει τα νερά. Που να βρεθ εί παπάς εκείνα τα χρόνια! Μ ετά που έγινε η εκκλη σία Μυροφόρες μας έστελναν κανά παπά. Για να κοινωνήσουμε, πηγαί ναμε οικογενειακώς με τα πόδια πότε στη Νάουσα στον Αηγιώργη και πότε στα Λευκάδια. Όλα με τα " πόδια γινόταν, μέσα στις λάσπες. Τυράννια... Αλλά ας είναι καλά ο νομάρχης Τσούπτσης που μας άνοιξε το δ ρό μο, επί Γερμανών, Ο μαδική φωτογραφία Στραντζαλήδων με τα καλά τους, τέλη τη ς δ εκα ετίας του Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008) το '40 '43 και έτσι μπο ρούσαμε να μετακινηθούμε 21

3 αφήναμε τελευταίο. Ήτ αν του Κώστα Φουντού πιο εύκολα.» Τι ς θύμ ι σες όμως για τα Χριστο ύγεννα στη Ν. Στράντζα συμπληρ ώ νο υν με τα δικά το υ ς βι ώμα τα, τη ς δεκαετίας το υ '50, ο γνω στός και αγαπη τό ς σε όλους Πολύβιος Δρ όσος και η αδελφ ή του λη, που μας έδινε το πιο μεγάλο πουρμπου άρ: 100 δ ραχμές!... Ο Κώστας ήταν το κάτι άλλο! Όσα μαζεύαμε απ ' όλο το χω ρ ιό, μας τα έδ ινε αυτός...»0 Μαρ ιορ ίτσα : «Παρ α μονή Χριστούγεννα, μόλις σουρούπω νε, τα μικρ ά παιδιά αρχίζαμε το καλάντισμα με θρακιώτικα τραγού δια, που μας μάθαιναν οι για γιάδες μας μεγαλύτερο ς καρτσιούνο ς γινόταν έξω απ ' το σχολείο. Μ ετά το ' 50 που έγινα παλικαράκι, μας έρ ιξαν χαλίκι στον κεντρικό δ ρ ό μο και έτσι μπορούσαν να έ ρ θ ουν και οι η λικιωμένοι, για τί όλο το υπόλοιπο χωριό, ήταν γε μάτο λάσπες. Την πρώτη μέρα των Χ ριστουγέννων, ήταν πιο 40 μέρες, 40 νύχτες ήσυχα, γιατί ήταν οικογενειακή γιο ρτή. Αλλά τη η Παναγιά μας κοιλοπο νο ύσε. δεύτε ρη μέρα, μόλις μαζεύαμε τ α ζώ α, γινόταν Κοιλοπονο ύσε, παρ αkαλo ύσ~ το αδιαχώρητο. Γύρ ω απ ' τον καρτσιούνο είχα με το υς Αρχαγγέλους, το υ ς Α ποστόλους. τη χαρά του χωριού, της χρονιάς μπορώ να πω. Στη Σμ ύρνη πάνε, μ αμές να φέρ ουν Από το μικρότερο παιδί, μέχρι το μεγαλύτερο, μα όσο να πάνε και ό σο να 'ρθούνε γλεντούσ αμε.. Έ ρχονταν οργανοπαίχτες απ ' τη η Παναγι ά μ ας ελευθερώ θη. Νάουσα, η γκάιντα απ ' τα γύ ρ ω χω ρ ιά απαρ αι Ελευθερ ώ θη ι τήτω ς, αλλά και το γρα μ μόφωνο του Δημήτρη ξελευ θερώθη στην κο ύ νι α κάθεται και το κο υνίζει...» Οι μεγαλύτεροι Β ογιατζόγλου, έπαιζε βίρα... Και όταν δ εν μας βγαίναμε όταν σκοτεί νιαζε για καλά. Κρατώντας τον φ ωταγωγημένο με καντη λάκι " αστέρα" και προσπαθ ώντας να μη έφταναν οι β ελόνες, τις ακονίζαμε μέσα στο πο τήρι για να ξαν απαίξουν. Όταν τελείωνε η γιο ρ τή, υπήρχαν και καρ δούλες που πονούσαν... κολλήσουμε στις λάσπες, τραγου δούσαμε: Πη γαίναμε στα σπίτια απ' τις κοπέλες που εν Κυρ ά μ ' τη θυγατέρ α σο υ, κυρά μ ' τη ν αργυρ ή καντάδ α... δ ιαφ ερ ό μασταν και με το γραμμόφ ωνο κάναμε σο υ γραμματικός τη γύρε ψε και ψάλτης θα τη ν πάρει.» Ξεκινού σα με με χο ρ ό, τραγού δια. Μπροστά οι νεαροί και ακολουθούσαν οι ηλικιωμένοι. Εκείνο ς ο γραμματικός πολ λά προικι ά γυρεύει. Γυρεύει τ ' άσπρα πρ όβατα και το φεγγάρ ι κο ύπα και τον κα θάριο Αυγερινό στο χέρι δαχτυλ ίδι...» Για να κάνουμε τον " αστέρ α", να μέρ ες βρούμε ψάχναμε χαρτοκιβ ώτιο, που ήταν σπάνιο είδος την εποχή εκείνη. Έπρεπε να εί σαι τυχερό ς για να βρ εις... Διαφορετικά, κάναμε από ξύλο.»καλαντίζα με σε όλα τα σπίτια. Όμως ένα σπί τι στον επάνω μαχαλά, το 22 ης ναλήψ ε ως στον Αγ ιο ικο αο αϊου Γιώ ργ ο ς Β ογιατζόγ λου, Σταμ άτη ς Δρόσος, Αναστασία Β ογιατζόγλου (νεν έ), Αλεξάνδρα Κ ε φαλού δη, Μαρία Δρόσου, Μ αγ δ αληνή Κ ε φαλού δη, Σ ου ζάνα Φ ουντή κ α ι Απόστολος Θ εόδωρος Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008) Νικόλαος Φ ουντή ς.

4 Μπορώ να σου πω ότι το γλέντι κρατούσε μέχρι τον σχηματίσουμε, κόβουμε ένα κομμάτι πράσο, τα ξη με ρώ ματα. Αυτή ήτ αν η δ ιασκέδ αση των περίπου αν θ ρώπων του χω ρ ιού μας. Οι η λικιωμένοι ξεκι Στη συνέχεια, χαράζουμε σταυρ ωτά νούσαν απ' το σπίτι μας στον απάνω μαχαλά και πάλι από το μέρος τη ς ρίζας κι έτσι, χωρίζεται κατέληγαν στο σπίτι του Αλέκου Τζούρου, στον το πράσο σε τέσσερα κομμάτια. Πιέζουμε από κάτω μαχαλά. Οι γυν αίκες έβγαζαν μεζέδ ες, τα το αντίθετο άκρο το κέντρο κι έτσι έχου με έναν πιο εκλεκτά χο ιρ ινά και θ ρακιώτικα γλυ κά. Το ό μο ρ φο κρίνο! κρ ασί άφθονο. Μη δενό ς εξαιρου μένου, όλες οι οικογένειες είχαμε αμπέλια στρέμμα και κάναμε εξαιρετικό κρασί εκατ. από την 57 εκατ.»ανή μερ α Χριστούγεννα, ντυμένοι με τα καλά μας ρούχα, πηγαίναμε με τον πατέρα μου στην εκκλη σία. Νάουσα Λευκάδια» Τα Χριστούγεννα, το χωριό μας ήταν έν α μεριά τη ς ρίζας. Γιαwακοχώρι. Αυτή ήταν η εκκλη σία μας, με τα πόδια. Μέσα απέραντο μυρω δ άτο περιβόλι. Μοσχοβολούσε στα χιόνια, τις λάσπες τις βροχές... Όταν γυ ρ από άκρη σε άκρη. Καβουρμάδες, λου κάνικα, νούσαμε, η μάνα μου είχε έτο ιμη την τηγανιά, μπριζόλες... με χοιρινό κρ έας απ ' το γου ρ ούνι μας. Μοσχο Στην οικογένειά μας ήμαστ αν 6 αδ έρφια, είχα με φτώχεια αλλά τα χρόνια εκείνα βολούσε το σπίτι! Μαζεμένη όλη η οικογένεια, είν αι αξέχαστα.» τρώγαμε την τηγανιά με μεγάλη όρ εξη, πίναμε... και άλλα ήθη σπιτικό κρασί κι άρχιζε ο πατέρας τα στρανζα και έθιμα: λίδικα τραγούδια... Με τον αδερφό μου Αλέκο, Συντρ ο φιά τώρα με την κα. Ευδοκία Φο υ ντού χορεύαμε τσιφτετέλια, ή ξερε και τούρκικα τρα λη, θα θυμηθούμε και άλλα γιορτινά έθιμα της Ν γού δ ια ο πατέρας, γινόταν ένα γλέντι, άλλο πρά Στράντζας, έτσι όπως τα έζησε στα παιδικά της μα... Ύστερα, άρχιζε τις ιστορίες απ ' την πατρί χρ όνια: δ α, τα παιδικά του χρόνια κι έτσι μας έβρισκε το «Β ράδυ, παραμονή Χ ριστούγεννα και όπως μεσημέρι. όλες οι νοικοκυρές του χω ρ ιού, έτσι και η μάνα» Ξ αναέστ ρωνε η μάνα μου το τραπέζι : χο ιρ ι μου έφκιανε φ ασόλια πηχτά, αλάδ ωτα. Έ στ ρωνε νό με πράσα ή πατάτες και μικρ ά σαρμαδ άκια με το σοφρά και έπρεπε να μαζευτούμε ολόγυρα όλη λάχανο. Ό λο νοστιμιά...! η οικογένεια, να μη λείπει κανένας. Αφού θυμιά τιζε πρώτα τα εικονίσματα, μετά όλο το σπίτι και τον καθένα χω ρ ιστά, άναβε ένα κερί. Τότε στο» Για γλυ κό, μας ετο ίμαζε " σα ρ αγλί" πίτα γλυ κιά στραντζαλίδικια που τη φκιάνω κι εγώ: αφού κέντρο του σοφρά, έ β αζε ο πατέρας μου τον " κρ ίνο" ένα κομμένο πράσο μέσα σ ' έν α ποτήρι με κρασί. Όλοι με τη σειρά έπρεπε να τον δ αγκώ σουμε και να φ άμε λίγο, πίνο ντας συγχρόνως και μια γου λιά κρασί, έτσι γ ι α το καλό... Το τραπέζι, έ μενε στρ ωμένο ό λη τη νύχτα, για να φάει και ο νεογέννητοι; Χριστός.»Το έθ ιμο του "κρίνου" φ ερμένο από την Ανατ, Θρ ά κη, γ ινόταν σε όλα τα σπίτια των Στραντζαλή δ ων και θυμί ~ ζει τον κρίνο, που ο άγγελος έδω σε στην Π αναγία. Για να Κοπ έλες τη ς Στρ άντζας κε ντώντας τα προικ ιά του ς. Έλλη Καρ αμάνου, Μαρ ιο ρ ίτσα Δρ όσου, Φωτεινή Ανθοπούλου, Ευδοκ ία Φουντή, Ελ ένη Καραμάνου. Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008) 23

5 βράσω ένα ποτή ρ ι ρύ ζι, πρ ο σθέτω λίγη κανέλα, ζάχαρη Στη και σταφίδες. συνέχεια, ανοίγω ένα λεπτό μεγάλο φύλ λο, το αλείφω με λάδι ή βούτυρο και το κόβω σε φ αρδιές λω ρίδες. Σε κάθε μία ξεχωριστά βάζω λίγο μίγμα, το τυ λίγω, το σουρώνω ελα φρά και το βάζω σε μία τάψα βουτυρ ω μένη. Ξ εκινώ από το κέντρο και σιγάσιγά, προσθέ τω τα σουρ ωτά φύλλα, ώσπου if:;ri~. _ να γε μίσει τ ο 15 Ι ου λ ίου Στη γε ιτον ιά του Αη Γι ώ ργη. ταψί. Ψήνεται καλά έως Ντόμνα Τζού ρ ου, ο μικρ ός Α ιμίλιος, Βάσω Μπ ουλι ώτα, Ολγ α Α ρμασάνου, Δοξού λα ώσπου ροδίσει. Ύστε Μπου λιώτα, Τάκη ς Αλ εξ ίου, Σ ου λτάνα Αλεξίου, Αννούδα Αλεξίου, Θ ανασάκη ς Αλεξ ίου, ο φούρναρης Τάση ς, Πιπ ίν α Γιόκ αλα, Ευθυ μία Γιόκαλα, Χαρ ίκλ εια ρα, ετοιμάζω το σιρόπι : Χατζη π έτρου, Αρτε μις Κύ ρογλου, Μ α ίρη και Δίτη Μ πουλιώτα. ένα κιλό ζάχαρη με δύο ποτήρια νερό, ένα κομ μάτι ξύ λο κανέλα και λίγα μου άναβ ε ένα κερί και ύστερα έκλω θε την πίτα. γαρύφαλλα. Αφού β ράσει το σιρόπι, περιχύνω το Μ έχρι και σήμερα, στο πρωτοχρονιάτικο τραπέ γλυ κό, ζεστό με κρύο. Έτσι, γίνεται μια γλυ κιά ζι του σπιτιού μας βάζω χρυσαφ ικά, για το καλό αφράτη πίτα, νόστιμη και μαλακιά σα λουκού του χρόνου». μι..! «Η δικιά μου μητέρα, συ μπληρώνει η Β άσω» Από το γουρούνι που έσφ αζε ο πατέρ ας μου, Τζούρου Ζάλιου, έβαζε στο τραπέζι κέρ ματα, έκανε και λουκάνικα, που τα κρεμούσε στο ντα για να είναι σιδ ερ ένια και πλούσια η καινούρια β άνι, μέσα στην κάμαρη που κοιμόμασταν όλοι, χρονιά». οκτώ αδέρφια! Κρε μασμένα όπως ήταν πάνω από το κεφάλι μας, κόβα με από κρυφά κανένα λουκάνικο και το τρώγα με ω μό! Ύστερα μας κυ νηγούσε η μάνα μου... «Ανή μερ α, πρωίπρωί Πρωτοχρονιάς, συνε χίζει η κ. Ευδοκία, όποιο αγόρ ι ερχόταν πρώτο για να "ποδαρίσει", έπαιρνε και μία σιδερόπε τρ α, την έ βαζε μέσα μεριά στο σπίτι και έλεγε: Βασιλιού, κόβα με την " όπω ς β αρ αίνει αυτή η πέτ ρ α, να βαραίνει και η πίτα. Επειδή ή μασταν μεγάλη οικογένεια, η μάνα σακούλα του νοικοκύρη ". Ύστερα μας "ποδά μου έφκιανε δύο πίτες, σε μεγάλα σινιά. Η πα ριζε" μ ' ένα κρανίτικο μπου μπουκιασ μένο κλα ραδοσιακή στραντζαλίδικη πίτα είναι τυρόπιτα, δί. Όποιος κοιμόταν, τον χτυπούσε πάνω από τα αλλά για τον πατέρα μου έφ κιανε κάπου κά στρωσίδ ια. Ήταν πολύ ωραίο έθ ιμο. Οι ελεύ θ ε που και κολοκυ θ όπιτα, επειδή του άρεζε. Αφού ρ ες κοπέλες έπαιρναν τρία μπουμπούκια από τη» Παραμονή του Αγιά έστρωνε το σοφρά, έφερνε η μάνα μου μια γα "φούντα" τη ς κρανιάς και τα έ β αζαν στη ζιάρη β άθ α με φ ρ ούτα και ξηρούς καρπού ς: καρύδ ια, της φωτιάς. Τα ονο μάτιζαν με τρία παλικάρ ια και σύκα, ρό δ ια, κυδώνια κάσταν α, έ βαζε σ ' ένα όποιο μπουμπού κι έσκαζε, ε κείνο το παλικάρι θ α κόκκινο σακουλάκι τα χρυσαφικά τη ς ό,τι είχε παντ ρεύ οντ αν..! το πο ρτοφ όλι με τα λεφτά του σπιτιού, θυμιάτιζε απαραιτήτως, πρώτα τα εικονίσ ματα, μ ετά όλο το σπίτι και τον καθ ' ένα χωριστά. Ο πατέρας 24» Το έθ ιμο με το "ποδά ρ ισ μα" μας άρ εζε πολύ. Όταν το 1967 ήρθαμε από τη Ν. Στράντζα κι εγκαταστ αθ ή καμε στη Νάουσα, ο γιος μου Γιώρ Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008)

6 γος ήταν επτά χρονών και μέχρ ι που τέλειωσε Εκείνη τη στιγ μή πέρ ασε ένας συγχωριανός και το δημοτικό σχολείο κάθ ε πρ ωτοχρονιά πήγαινε μου λέει : «Τι κάνεις ρε Μήτσο ;» Παίρνει τα πι στα σπίτια των συγγενών μας, για να του ς "πο σινά, τα κόβει μπριζόλες, πάει στο σπίτι και τις δαρίσει". Και με τον εγγονό μου Σταύρο, όσο ψήνει. Μοσχοβολάει η γειτονιά. Έφαγα κι εγώ. ή τανε μικρός, τις πρ ωτοχρ ονιές κρατούσαμε το Συμπτωματικά περνούσε ο φαρμακοποιός Μή έθ ιμο. Τώρα, στις νέες γενιές, όλα αυτά φαίνο τσος ΧηΔημητρίου. Του δώσαμε, έφ αγε με όρε νται παράξενα και σιγάσιγά ξεχν ιούνται. Ό μως ξη, καταευχαρ ιστήθηκε. Ο ι Γερμανοί κυνηγού εμείς ο ι παλιοί, θυμό μαστε τα έθ ιμα μας, πάντα σαν τα γαϊδ ου ρ άκια και τα έτ ρωγαν. Να γιατί δεν με συγκίνηση». τα τρώμε ε μείς: η θρησκεία μας επιτ ρέπει, μόνο ζώ α που έχουν σχιστά νύχια. Τότε το έμαθα κι Η κατοχική Στράντζα του εγώ, από τον Μήτσο. '40: Ο μπάρμπα Μ17τσος Πενίδης συνεχίζει τις ανα μνήσεις του, από την κατοχικ17 Στρά ντζα το υ '40: «Όλες οι οικογένειες στο νέο μας χωριό ήτ αν πολυμελείς, με λε μο του 45 παιδιά η κάθ ε μια. Στον πό όσα παλικάρ ια ε ίχαμε την κατ άλ '40, ληλη η λικία, δώσαμε το π αρόν πολε μώντ ας στην πρ ώτη γραμμή. Στην κατοχή, οι Γερμανοί μας πήραν όλα τα σιτηρά. Πεινάσα με στο χωρ ιό. Ορισμένες οικογένειες δυστυχήσαμε. Έψαχναν να βρουν καμιά χελώνα και με χόρτα τη βγάζανε. Θυ μά μαι ένα πρωινό, βλέπω ένα ανδρόγυνο κα λοντυμένο, ξένους, μ ' ένα χαλί στον ώ μο. Πλησι άζουν δ ιστακτικά και μου λένε : «σ ας παρακαλώ πατριώτη, πάρτε το και δώστε μας έν α ψωμί.» «Μ α πατριώτες» τους»τον καιρό τη ς πείνας, παντρεύτηκε και η αδερφή μου η Ντό μνα με το Αλέκο Τζούρο. Εγώ ήμουν μερακλής και ήθ ελα να γίνει ο γά μος με όργανα. Χρή μα δεν κυ κλο φ ο ρ ού σε, μόνο είδος. Ζητάω άδεια από τον πατέ ρ α μου, έρχο μαι στη Νάου σα, βρίσκω στον Άη Γιώργη οργανοπαί χτες και μου λένε: «Ά μα μας ταίσειξ, μας δώ σεις και ένα ψωμί, ερχό μαστε!» Του ς απαντώ: «θα φάτε, θα πιείτε», κρασί είχα, ρακί είχα. Ετοιμάζει η μάνα μου ακόμα μια φουρνιά ψωμί, έπλασε και την «κουλίκα» του γάμου όσο πιο μεγάλη γινό ταν, έκανε το κουμάντο. Έτσι γλεντήσαμε, μέσα στη φτώχεια μας. Προίκα στη Ντόμνα δώσαμε και μια δα μάλα, στολισμένη με κορδέλες. Ψεύτι κα π ρ άγ ματα, επί πείνας γινόταν. απαντώ, «αυτό το χαλί αξίζει πολλά Δεν το Τους ψω μιά.. καταδέχομαι.» i έδωσα... "<r α μέσω ς ένα ψω μί και πριν πρ ο λάβουν να το πιάσ ουν στ α χέρια τους, ά ρχισαν να το τ ρ ων. Ε μείς είχα με και τυ ρ ί, έφκιανε η μάνα μου, τους λυ πήθ η κα, του ς έδ ωσα και ένα κο μ μάτι τυρί, κατα ευχα ριστ ήθ ηκαν. Έφυγαν.» Την εποχή εκείνη, είχα με ένα γ αϊδ ου ρ ά κι γάλακτος, που του τρύπησε την κοιλιά μια αγελάδα. Το έσφ αξα και 1948 Έξω Π ρόδρομος στο λιβάδ ι. Μ αρικάκι, Άρτε μ ις Κύ ρογλου, Ευδοκία Βότρη, Αθανασούλα Βότρη, Μαριορίτσα Δρόσου, Μαγδαληνή και Ελευθερία Μπουγά, Φωτεινή Κύρογλου, Ευδοκία Φoυvτή, Π έτρος Κύρογλου, Φιλίτσα Φουντή. Τα μικρά ήθελα να πάρω τα πισινά Γιάννη ς και Θόδωρος Ζέκος, Ελε ονώρα Βότρη, Μ εταξούλα Φουντή, Λ ευτέρη ς Δρόσος του, να κάνω τσα ρ ούχια. κα ι Μ άκη ς Π ενίδη ς Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008) 25

7 » Οι Γερμανοί έρχονταν συνέχεια στο χωριό. στον αγ ώνα. Θυμάμαι ότι ερχόταν τακτικά ένας Έπαιρναν όλα τα αγαθά μας: τρ όφιμα, ζώ α, αν πο λύ λόγ ιος άνθ ρωπος, ο μπ άρμπα θρώπους. Μ ια μέρα παρουσιάστηκε έν α ζευγά ρι, Πρ έπει να ήταν στρατολόγος. Μ ε αυτά που έλε του ς νομίζαμε για βοτανολόγου ς. Όμως φαίνεται γε και παντρεμένοι ακόμα έφευγαν στο βουνό. ότι έπαιρναν πληροφορίες, γιατί όπως αποδείχτη Τόσο ω ραία τα έλεγε... κε, ήταν καθο δηγητές του ΕΛΑΣ. Μ ε πλησίασαν και μου λένε : «Θα σου πούμε ένα πράγμα. Άμα δεχτείς, καλώς. Διαφορ ετικά δεν Οα πεις σε κα νέναν. Οργανώνουμε μια οργάνωση που λέγεται ΕΑΜ. Είναι ενάντια στον κατακτητή Γερμανό». «Και φοβ άσαι παλικάρι να μιλήσεις ;» τους λέω. «Πο ιος Έλληνας θα αρνηθεί; Και εγώ πολέμησα του ς Γερμανούς. Θα βοηθήσουμε όσο μπορού με». Και πράγματι, αρχίσαμε κάθ ε βράδυ οικογένειες. Σ ε 1Ο 3 4 μέρ ες οργ ανώσαμε το χωριό. Εγώ τους άνδρ ες και η Γεωργία Ζαντικοπούλου, Σπύρος.» Καπετάνιος στο εφεδρ ικό ΕΛΑΣ ήταν ο Γι ώ ργης Καρούτσος, με το ψευδ ώνυμο καπετάν Φ ωκάς, αδερφός της Γεωργίας. Για τα επείγοντα περιστατικά, σαν σύνδ εσμο γ ια το αρχηγείο Βερ μίου, είχα με ένα παιδί, τον Κυριάκο Β εντούζη. Ήταν μικρόσωμος και ανεβ ασ μένος στο σβέλτο αλογάκι του Δ η μη τρό Βογιατζόγλου, πετούσε! Σε μισή ώ ρ α έφτανε επάνω!»0 ΕΛΑΣ άρχισε με του ς Γερμανούς. Κι εγώ θα πήγαινα, αν είχα αδ ελφό. Οι Εγγλέζο ι, αφού η γυναίκα του Προέδρου Ανδρ έα, τις γυναίκες. μας έφ ε ρ αν τα αγαθά μετά την πείνα του Όλοι γίναμε σαν μια γροθιά. Σύσσωμο το χωριό δυ στυχώς μ ας έφε ρ αν και τον ε μφύ λιο σπαραγ δ ου λέψ αμε για τους αντάρτες. μό. Χάθηκαν τζάμπα πολλοί άνθρωποι, γιατί» Η Γεωργία ήταν πολύ δραστήρια και έξυπνη γυναίκα. Συγκέντρωσε τις Στραντζαλούδες και τις είπε : «όπως πλέκαμε στον πόλεμο του '40 τσουρ άπια, γάντια, κουκούλες, το ίδιο θ α κάνου με και τώρα. Θ α ετοιμάσου με και τραχανάδ ες, ευ κάδες και πλιγούρια για τ ' αδέρφια μας του ΕΛΑΣ.» Πή γ αινε και στα γύ ρω χω ριά, το Ρο '40, άρχισαν τα μίση και τα πάθη. Αν ή θ ελες να εκ δικηθείς έναν άνθ ρ ωπο, ήταν το μόνο εύκολο. Να πεις ότι συνεργάζεται με τους αντάρτες, να τον πάρουν ο ι Γερμανοί και το αντίθετο. Τέτοια άσχημα χρόνια ήταν. Θυμάμαι τον μπατζανάκη μου Δημόκριτο Χ ατζηδή μο που ήταν ρ άφτη ς πάνω στο αντάρτικο και του είχε πει ο αρχηγόξ: δοχώρι, Γιαννακοχώρι, για να οργανώσει τις γυναίκες..i. \ Κιν δύν ευ ε ανά πάσα στιγ μή, αλλ ά δεν υπολό γιζε τίποτα. Ότ αν απ ' τ ' άλλα..... χωριά έφε ρναν πράγματα, τα κρύβαμ ε στο., υπόγ ειο του σχολ είου. Μόλις ετοι μαζόταν μια παρτίδα, ει δοποιούσ ε η Γεωργία του ς αντάρτε ς αφού και έβαζαν έρχονταν, γύ ρω από το χωριό περιπο λίες. Τότ ε στην πλατ εί α κάναμε γλέ ντι, τρ αγου δούσαμ ε μα ζί του ς, περάσαμ ε αξέχαστ ες στιγμ ές.» Ο ι αντά ρτες μας αγ α Κινητή ταβ έρν α στον Έξω Πρ ό δ ρ ο μ ο. Ό ρθιος ο Δη μήτρης Λιάγγος. Καθ ιστο ί: Γιάννη ς Παυλίδη ς, Χρήστος πούσ αν, γιατί του ς βοηθού Μπογ ιατζόπου λος, Μήτσος Π ενίδη ς, Γρηγόρη ς & Δη μήτρη ς Βογιατζόγλου, η σαμ ε. Προσφ έραμε πο λλά γυναίκα του Φ ανού λα και οργανοπα ίκτες απ ' τον Αη Γιώργη. 26 Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008) Ε

8 «Δη μόκρ ιτε, χάνουμε τον αγώνα, γιατί άρχισαν» Την περίοδο αυτή, για να πάμε στο χωριό και τα ατομικά μίση»... Έτσι χάθηκε ο Ανδρ έας Ζα να καλλιεργήσουμε τα χω ρ άφ ια μας, έπ ρεπε να ντικόπουλο ς, άδικα. Πρ όσφ ερε πολλά στο χωριό, έχου με άδεια από την αστυνομία και νωρίς το βοήθησε να οργανωθ εί το ΕΑ Μ, όπως και η γυ απόγευμα να επιστ ρέψου με. Πολλοί Στραντζιώ ναίκα του Γ εωργία. τες δούλευαν από πιο παλιά στο Λαναρά και όσοι»στον πόλεμο του ' 40, είχαμε μόνο τραυματίες. Στον ε μφύλιο θύματα ήταν ο Γιώργη ς Λιάγκος, Δρόσος Σταμάτη ς, Ζαντικόπουλο ς Ανδρέας, Αλέκος Αλεξίου, Πρό δρομος Πενίδη ς και Κων/ νος Τσιτανέλιας. Όταν χτυπήθηκε η Μονή Προ δρόμου, σκοτώθη καν πο λλά παλικάρια, αντάρ τες. Μέσα ήταν κι ο Αλέκος Χωνό ς. Όσοι γλίτω σαν, ήρθαν προς τα κάτω, στα ρέματα. Ο Αλέ κος κρύφτηκε εκεί κάνα δυ ο μέρ ες. Μετά πήγε στην καλύβα του μπάρμπα Γιώργη Φουντή, στο αμπέλι. Από ' κει μου έστειλε ένα σημείω μα: «Π εινάω, έχω να φάω δυο μέρ ες.» Θυμάμαι, πήρα ένα πλαστό ψωμί, μια ρ έγκα, ένα μπουκά λι νερό και πήγα. Ο Αλέκος ήταν άξιο παλικάρι, ψυχή καλή, δημοκρ άτη ς και γενναίο ς αγωνιστή ς. Έγινε Δήμαρχος, όπω ς και ο Γρηγόρη ς Λιόλιος. απολυθήκαμε από το στρατό, β άσει του νόμου, μας πήραν κι ε μάς στο εργ ο στάσιο. Τότε άρχισαν να δ ουλεύ ουν και τα κορίτσια μας». Στο σημείο α υτό η κ. Ευδοκία Φουντο ύλη, συ μπληρώνει : «Ότ αν το μας έφεραν στη Νάουσα, ή μουν χρονών και άρχισα να δουλεύω στο Λαναρά, όπως και πολλά άλλα κορίτσια απ ' το χωριό μας. Το 1950, αφού τελείωσε ο ε μφύλιος, σχεδόν όλες οι οικογένειες ξαν αγύ ρισαν στη Στράντζα. Εμείς όμω ς που δουλεύαμε στο ε ργο στάσιο, νοικιάσα με δωμάτια. Μ έναμε 4 κοπέλες σε μια κάμαρη: εγώ, η Ελένη Β εντούζη, η Ζ ωή Φουντούλη και η Σοφία, όλες αρραβωνιασμένες.»κάθ ε Σάββατο μεσημέρι, χειμώνα καλο Αυτοί ήταν οι αντάρτες. Ήταν καθ ' αυτό Έλλη καίρι, πηγαινοερχόμασταν στο χωριό. Έπ ρεπε να νες. Με ψυχή!... πλυθούμε, να πάρουμε και το κουμάντο μας, για» Την περίοδο του ε μφυ λίου πολέμου, όταν απολύθηκα από την εθνοφ ρου ρ ά, επιστρέφοντας, δεν βρήκα το χωριό μου. Το 1946 η ασφάλεια είχε δώσει διαταγή και όλες οι οικογένειες ήρθαν στη Νάουσα. Τις εγκατέστη σαν σε παλιά σπίτια που επιτ άχτη καν σε διάφορ ες γε ιτονιές. Μέγα Ρ έμα Ντραζίλοβο τις αγοράζαμε. Όλη την εβ δομάδα ξη ρ ο φ αγία...! Δεν είχαμε νοικοκυριό. Σε μια κάμαρη να κοι μηθείς και στην γκαζιέ ρ α να τηγανίσουμε κανά αυγό. Ψωμί μου έφ ε ρνε ο αδερφός μου που δού λευε και αυτός στο Λαναρά και ανεβοκατέβαινε κάθ ε μέρα. Δύσκολα, αλλά ευτυχώς που βγάζα» Το ίδιο έγινε και με τα γύ ρω ορ εινά χωριά: Γιαννακοχώρι όλη την ε β δ ο μάδ α : κανά αυγό, τυρί, πίτα, ελιές Αρ με ένα μικρό μεροκάματο και έτσι βοηθήσαμε τις οικογένειές μας. Άλλα κορίτσια, άρχισαν να κοδοχώρι. Όλους τους κατέβασαν στη Νάουσα, δουλεύουν και από με την αιτιολογία ότι εκεί έ β ρ ισκαν καταφύγιο Τζούρου. Τα τρόφιμα και άλλα πράγματα, τα οι αντάρτες, ότι δηλ. ήταν τροφο δότες τους. Μέ κουβαλούσαμε απ' το χωριό με τις τσάντε ς. Όλο χρ ι και την αδ ερφή μου Β εργίνα και την Αννού πεζοπορία δ α Αλεξίου τις συνέλαβαν για τροφοδότριες, ενώ εγώ υπηρ ετούσα την πατρίδα! Ευτυχώς αντιδρά σαμε έγκαιρ α και έτσι αποφυλακίστηκαν γρήγο ρα. χρονών, όπω ς η Δ έποινα... «Μ όλις παντρεύτηκα, σταμάτησατο εργοστά σιο και έ μεινα με την οικογένειά μου στο χωριό. Όταν το 1967 ήρθαμε οριστικά στη Νάουσα, ξα ναέπιασα δουλειά στο Λαναρά. Να είναι καλά,» Ο ι Ναουσαίοι μας δέχτη καν σαν δικού ς τους ανθρ ώπου ς, δεν μας ξεχώ ριζαν σε τίποτα. Το γιατί έτσι μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και τώρα έχου με και σύνταξη». παντρ εύτηκα και στο σπίτι του Περισορά τη που μέναμε οικογενειακώ ς, νιόπαντροι με τη γυναίκα μου, κοιμόμασταν στο παρακέλι. Εκεί γεννήθηκε και ο πρ ώτο ς μου γιος! Στο επόμενο τεύχος θα δούμ ε την ιστορία του οικισμ ού μ ετά το Νιάουστα 125 (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2008)

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ SOU Zheleznik Stara Zagora Koleda (Στο κυριλλικό αλφάβητο: коледа) είναι η σλαβική λέξη για τα Χριστούγεννα, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στη Βουλγαρία. Μερικοί πιστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α :

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : αδερφός, κουραμπιές, Αθήνα, ταξίδι, όμορφος, καλοκαίρι, και, ανοιχτός, Αντωνία, ΚΑΝΑΠΕΣ, εργασία, πόλη, κάστανο, Άρης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Χαράλαμπου Μπαταριά

Μαρτυρία Χαράλαμπου Μπαταριά 180 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ (1955-1959) Μαρτυρία Χαράλαμπου Μπαταριά ΟΝΟΜΑ: Χαράλαµπος Μπαταριάς (Χριστοδούλου) ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 Φεβρουαρίου 1933 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: 1955 ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ: Μπαταριάς

Διαβάστε περισσότερα