Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)"

Transcript

1 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στο σύγγραμμα: 1. Καραγιώργος, Θ. (2016). «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Αλεξοπούλου - Καραγιώργος. Σελίδα 2 από 40

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Ασκήσεις Εισαγωγικές... 5 Άσκηση Ασκήσεις Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων... 6 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατανόησης των Λογαριασμών του ΕΓΛΣ Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Κατά την Διάρκεια της Χρήσης ανά Ομάδα ΕΛΠ Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Προσαρμογής Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 3 από 40

4 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Όλης της Χρήσης Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 4 από 40

5 Ασκήσεις Εισαγωγικές Άσκηση 1 Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων (Δεν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον Φ.Π.Α. 24% με τον εξής διακανονισμό: 120 με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο με πίστωση. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 300 επιπλέον Φ.Π.Α. 24% με τον εξής διακανονισμό: 50 τοις μετρητοίς, 150 με πίστωση, 100 με επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Επιστρέφονται εμπορεύματα αξίας 100 επιπλέον ΦΠΑ 24% από τον πελάτη. 4. Εξοφλείται μέσω του όψεως μισθοδοτική κατάσταση ποσού Από το παραπάνω ποσό παρακρατούνται 300 για το Ι.Κ.Α εργαζομένου και Φ.Μ.Υ Η εργοδοτική επιβάρυνση για το Ι.Κ.Α. ανέρχεται σε Καταβάλλεται μέσω του όψεως η αμοιβή του λογιστή επιπλέον Φ.Π.Α. 24%. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 6. Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης Προμηθευτής Γεωργίου αξίας 300 εξοφλείται 50 μετρητοίς, 200 με γραμμάτιο αποδοχής επιχείρησης και το υπόλοιπο από τον λογαριασμό όψεως. 8. Προεξοφλούνται γραμμάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Η ενδεχόμενη διαφορά αποτελεί προμήθεια της τράπεζας. 9. Γραμμάτιο αποδοχής της επιχείρησης αξίας έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί από την επιχείρηση. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραμμάτιο αξίας Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου 500. Σελίδα 5 από 40

6 1. Ασκήσεις Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων Άσκηση 2 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Βασιλειάδης Α.Ε.» με δραστηριότητα την πώληση εμπορευμάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Προβλέψεις για επισφ. πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Προπληρωμένα ενοίκια Προκαταβολές προμηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Συμμετοχές Σωρευμένες αποσβέσεις επίπλων Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και κατ είδος (τα έξοδα μερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 60% και στη διάθεση 40%) 2. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σημ: Ο Ισολογισμός για λόγους ευκολίας δίνεται σε κάθετη μορφή με τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη μορφή Ισολογισμός Σελίδα 6 από 40

7 Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ είδος Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σελίδα 7 από 40

8 Άσκηση 3 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Τανιμανίδης Α.Ε.»: Επισκευές και συντηρήσεις Δαπάνες ανάπτυξης Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Διαφημίσεις επόμενης χρησης Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Σωρευμένες αποσβέσεις επίπλων Κέρδη από εκποίηση παγίων Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Αμοιβή λογιστή Εργοδοτικές εισφορές Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και κατ είδος (τα έξοδα μερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 70% και στη διάθεση 30%) 2. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σημ: Ο Ισολογισμός για λόγους ευκολίας δίνεται σε κάθετη μορφή με τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη μορφή Ισολογισμός Σελίδα 8 από 40

9 Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ είδος Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σελίδα 9 από 40

10 Άσκηση 4 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Ρίζος Α.Ε.»: Διάφορα έξοδα Επισφαλείς πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Μηχανήματα Αγορές εμπορευμάτων Διαφημίσεις πληρωτέες Ασφάλιστρα επόμενης χρήσης Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Ζημιά από πώληση οικοπέδου Πωλήσεις Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων Κέρδη από πώληση παγίων Αποσβέσεις μηχανημάτων Έκτακτο αποθεματικό Μετοχικό Κεφάλαιο? Έσοδα συμμετοχών Ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Φήμη και πελατεία Ασφαλιστικοί οργανισμοί Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και κατ είδος (τα έξοδα μερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 80% και το υπόλοιπο στη διάθεση) 2. ο Ισολογισμός χωρίς ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σημ: Ο Ισολογισμός για λόγους ευκολίας δίνεται σε κάθετη μορφή με τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη μορφή Ισολογισμός Σελίδα 10 από 40

11 Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ είδος Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σελίδα 11 από 40

12 Άσκηση 5 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κουκουμάκας Α.Ε.»: Μετοχές για κερδοσκοπία Έσοδα από συμμετοχές Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Προπληρωμένα ενοίκια Προκαταβολές προμηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταμείο Καταθέσεις ιδιοκτητών ΦΠΑ (Πιστωτικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Οικόπεδα Σωρευμένες αποσβέσεις επίπλων Ζημιά από πυρκαγιές Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Εργοδοτικές Εισφορές Κέρδη από πώληση επίπλων Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Χορηγηθέντα δάνεια Επενδύσεις σε ακίνητα Κρατικές επιχορηγήσεις Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (πάγια) Συμμετοχές σε ΑΕ Τακτικό Αποθεματικό Κλοπές και υπεξαιρέσεις Πιστωτές Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και κατ είδος (τα έξοδα μερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 80% και το υπόλοιπο στη διάθεση) 2. ο Ισολογισμός χωρίς ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σημ: Ο Ισολογισμός για λόγους ευκολίας δίνεται σε κάθετη μορφή με τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη μορφή Ισολογισμός Σελίδα 12 από 40

13 Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ είδος Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σελίδα 13 από 40

14 Άσκηση 6 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.» με δραστηριότητα την πώληση εμπορευμάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Έσοδα από ενοίκια Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Μηχανήματα Αγορές εμπορευμάτων Προεισπραχθέντα έσοδα Προκαταβολές παγίων Τόκοι χρεωστικοί Ταμείο Έσοδα από συμμετοχές ΦΠΑ (πιστωτικό υπόλοιπο) Πωλήσεις Ζημιές από πώληση Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων αυτοκινήτου Προπληρωμένα ασφάλιστρα Αποσβέσεις μηχανημάτων Γραφική ύλη (αναλωθείσα) Φορολογικά Πρόστιμα Μετοχικό Κεφάλαιο? Έκτακτο Αποθεματικό Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση αυτοκινήτου Επενδύσεις σε ακίνητα Τόκοι πιστωτικοί Συμμετοχές σε Α.Ε Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Τακτικό Αποθεματικό Πιστωτές Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και κατ είδος (τα έξοδα μερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 80% και το υπόλοιπο στη διάθεση) 2. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σημ: Ο Ισολογισμός για λόγους ευκολίας δίνεται σε κάθετη μορφή με τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη μορφή Ισολογισμός Σελίδα 14 από 40

15 Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ είδος Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σελίδα 15 από 40

16 2. Ασκήσεις Κατανόησης των Λογαριασμών του ΕΓΛΣ Άσκηση 7 Δίνονται οι παρακάτω κωδικοί λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) : , , Να προσδιορισθεί ποιας ομάδας και ποιας βαθμίδας είναι οι ανωτέρω λογαριασμοί. Άσκηση 8 Να δοθούν οι κωδικοί των παρακάτω λογαριασμών κατά τα ΕΛΠ: 1. του εκατοστού τριακοστού πέμπτου τριτοβάθμιου, του πρώτου δευτεροβάθμιου, του όγδοου πρωτοβάθμιου, της πέμπτης ομάδας. 2. του εικοστού πέμπτου τριτοβάθμιου (οι τριτοβάθμιοι λειτουργούν με το χιλιαδικό σύστημα), του ενδέκατου δευτεροβάθμιου, του δέκατου πρωτοβάθμιου, της τέταρτης ομάδας. Άσκηση 9 Ζητείται η ομάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασμοί: Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Εργοδοτικές εισφορές Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Αποσβέσεις επίπλων Σωρευμένες αποσβέσεις επίπλων Έπιπλα Αμοιβή λογιστή Αμοιβές προσωπικού Πωλήσεις προϊόντων Άσκηση 10 Ζητείται η ομάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασμοί: Επισκευές και συντηρήσεις Μηχανήματα Πελάτες Χρεώστες Ταμείο Επιταγές Πληρωτέες Επιταγές Εισπρακτέες Γραμμάτια Εισπρακτέα Άσκηση 11 Ζητείται η ομάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασμοί : Υλικά συσκευασίας Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά Παγίων Σελίδα 16 από 40

17 Επισφαλείς πελάτες Μετοχικό Κεφάλαιο Φήμη και Πελατεία Αμοιβή συμβολαιογράφου Προκαταβολές προσωπικού Πωλήσεις εμπορευμάτων Επενδύσεις Κτίρια Άσκηση 12 Ζητείται η ομάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασμοί : Τραπεζικά δάνεια Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων Καταθέσεις ιδιοκτητών Κτήρια Ταμείο Διαφορές εύλογης αξίας Προκαταβολές προμηθευτών Άσκηση 13 Ζητείται η ομάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασμοί : Αποσβέσεις κτιρίων Σωρευμένες αποσβέσεις κτιρίων Προβλέψεις (ΧΥ) Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Έσοδα συμμετοχών Τακτικό Αποθεματικό Αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου Διάφορα λειτουργικά έξοδα Άσκηση 14 Ζητείται η ομάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασμοί : Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα Μακροπρόθεσμο Δάνειο Βραχυπρόθεσμο Δάνειο Μετοχές για έλεγχο Μετοχές για κερδοσκοπία Ασυνήθη έσοδα και κέρδη Έκτακτο Αποθεματικό Πιστωτικοί τόκοι Άσκηση 15 Ζητείται η ομάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασμοί : Χρεωστικοί τόκοι Οικόπεδα Σελίδα 17 από 40

18 Έσοδα από ενοίκια Η/Υ Κέρδη προηγούμενων χρήσεων Ζημιές από εκποίηση επίπλων Έσοδα εισπρακτέα Προκαταβολές πελατών Ενοίκια πληρωτέα Σελίδα 18 από 40

19 3. Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Κατά την Διάρκεια της Χρήσης ανά Ομάδα ΕΛΠ Άσκηση 16 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές: 1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των με επιταγές. Επίσης, καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα μεταβίβασης από το λογαριασμό όψεως της οντότητας. 2 Αγοράζεται κτίριο του οποίου η αξία ανέρχεται σε και η αξία του οικοπέδου με επιταγές. 3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% και έπιπλα επιπλέον ΦΠΑ 24% με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 300 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24% το μισό με αποδοχή συναλλαγματικής και το υπόλοιπο με πίστωση. 5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 300 μηνιαίως και καταβάλλει ως εγγύηση 600 από το λογαριασμό όψεως. Άσκηση 17 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές: 1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Επίσης, καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα μεταβίβασης με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 2 Αγοράζεται κτίριο αξίας με γραμμάτια αποδοχής επιχείρησης. Δίνονται για προσθήκες-βελτιώσεις κτιρίου μέσω του όψεως. 3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% και έπιπλα επιπλέον ΦΠΑ 24% με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη της επιχείρησης. 4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 200 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24% το μισό με αποδοχή συναλλαγματικής και το υπόλοιπο με πίστωση. 5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 200 μηνιαίως και καταβάλλει ως εγγύηση 500 από το λογαριασμό όψεως. Σελίδα 19 από 40

20 Άσκηση 18 Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Η επιχείρηση «Καραγιάννης Α.Ε.» αγόρασε την 01/01/16 ένα κτίριο συνολικής αξίας πλέον ΦΠΑ 24%. Να διενεργηθεί η εγγραφή απόσβεσης για το έτος 2016 αν το κτίριο αποσβένεται με συντελεστή 4% και η απόσβεση διενεργείται με τη σταθερή μέθοδο. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 19 Η επιχείρηση «Πλακίδης ΑΕ» αγοράζει την 01/10/16 ένα οικόπεδο αξίας με επιταγές αποδοχής επιχείρησης και την 01/11/16 ένα μηχάνημα καθαρής αγοραίας αξίας μέσω του όψεως. Ζητείται η διενέργεια των εγγραφών αγοράς και αποσβέσεων αν το μηχάνημα αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο και συντελεστή 10%. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 20 Η επιχείρηση «Γεωργιάδης ΑΕ.» αγοράζει την 06/07/2016 μηχάνημα καθαρής αγοραίας αξίας από το λογαριασμό όψεως. Πληρώνει έξοδα βελτίωσης 400 μετρητοίς. Ζητείται να υπολογιστούν οι αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 21 Η εταιρία «Δραγκίογλου Α.Ε.» κατά τη χρήση 2016 απέκτησε τα εξής πάγια: 1. Στις 01/01/2016 οικόπεδο αξίας Στις 01/06/2016 μηχανήματα καθαρής αγοραίας αξίας Στις 31/08/2016 κτιριακές εγκαταστάσεις αξίας Ζητείται να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις που θα διενεργήσει η επιχείρηση για τα νεοαποκτηθέντα στοιχεία, αφού λάβετε υπόψη ότι α) τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 10%, β) τα κτίρια αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 4%. Άσκηση 22 Η επιχείρηση αγοράζει μηχανήματα την 01/10/2016 αξίας από το λογαριασμό όψεως (τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον Σελίδα 20 από 40

21 συντελεστή 10%). Το εν λόγω μηχάνημα πωλείται στις 12/02/17 αντί με κατάθεση στον όψεως. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 23 Η επιχείρηση αγοράζει μηχανήματα την 05/08/2015 αξίας με πίστωση. (τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 10%). Το εν λόγω μηχάνημα πωλείται στις 25/04/16 αντί με πίστωση. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 24 Στο ισοζύγιο σας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα: Κτίρια Σωρευμένες αποσβέσεις κτιρίων Μηχανήματα Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων? Αυτοκίνητα Σωρευμένες αποσβέσεις αυτοκινήτων? Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Σωρευμένες αποσβέσεις Η/Υ Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις για το 2016 αν: 1. τα κτίρια αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 4%. 2. τα μηχανήματα αγοράστηκαν στις 10/03/16 και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 10% 3. τα αυτοκίνητα αγοράστηκαν στις 13/10/16 και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 20%. 4. τα έπιπλα αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και έχουν διάρκεια ωφέλιμης ζωής 10 χρόνια. Άσκηση 25 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές: 1. Δίνεται προκαταβολή από προμηθευτή αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 300 με πίστωση και το υπόλοιπο από το λογαριασμό όψεως. 3. Επιστρέφονται εμπορεύματα αξίας 200 επιπλέον ΦΠΑ 24% στους προμηθευτές. 4. Δίνεται έκπτωση αξίας 100 επιπλέον ΦΠΑ 24% από τους προμηθευτές. Σελίδα 21 από 40

22 5. Αγορά πρώτων υλών αξίας πλέον ΦΠΑ 24% με οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης 6. Αγορά ανταλλακτικών παγίων αξίας πλέον ΦΠΑ 24% με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. 7. Αγορά ειδών συσκευασίας αξίας 400 πλέον ΦΠΑ 24%, το μισό με πίστωση και το υπόλοιπο μετρητοίς. Άσκηση 26 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1 Ο πελάτης κατέβαλε μέσω του όψεως ως προκαταβολή για την αγορά εμπορευμάτων. 2 Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, 100 μετρητοίς και το υπόλοιπο με συναλλαγματική σε διαταγή της επιχείρησης 4 Προεξοφλούνται στην τράπεζα συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας αντί Η επιχείρηση καταβάλλει 500 στον υπάλληλο Βογιατζόγλου ως προκαταβολή έναντι του μισθού του μέσω του όψεως. 6 Αγοράζονται μετοχές της «Ατλαντίς Α.Ε.». αντί μέσω του όψεως. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 0,02% της εταιρείας. 7 Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγματικές. Άσκηση 27 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%, 200 μετρητοίς και το υπόλοιπο μέσω του λογαριασμό όψεως. 2. Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 150 με πίστωση, 96 με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο με έκδοση συναλλαγματικής σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Αγοράζονται μετοχές της «Βασιλειάδης Α.Ε.». αντί από το λογαριασμό όψεως. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 11% της εταιρείας. 6. Ο πελάτης (λογιστικό γεγονός 4) καθίσταται επισφαλής. Σελίδα 22 από 40

23 Άσκηση 28 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Η επιχείρηση προεξοφλεί στην τράπεζα συναλλαγματικές πελατών της επιχείρησης αξίας αντί Μεταβιβάζονται στον προμηθευτή Γεωργίου συναλλαγματικές του πελάτη Πέτρου Π. ονομαστικού ποσού για τακτοποίηση της οφειλής. 3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγματικές της επιχείρησης «ΖΗΤΑ» ονομαστικής αξίας Ο προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραμμάτια που του είχαν μεταβιβασθεί. 5. Η επιχείρηση έχει στην κατοχή της γραμμάτια ονομαστικής αξίας , αποδοχής πελάτης της, λήξης 09/09/13. Στις 09/09/13 ο πελάτης της αδυνατεί να εξοφλήσει και η επιχείρηση προβαίνει σε διαμαρτύρηση των συναλλαγματικών. 6. Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγματικές. Άσκηση 29 Η επιχείρηση «Παχούμης ΑΕ.» εκχωρεί στις 10/01/15 στην Ε.Τ.Ε. γραμμάτια ονομαστικής αξίας , αποδοχής του πελάτη της Γεωργιάδη, ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δάνειο Η τράπεζα παρακράτησε 800 για έξοδά της. Στις 10/06/13 η τράπεζα ειδοποιεί την επιχείρηση ότι ο Γεωργιάδης εξόφλησε κανονικά τα γραμμάτια των και ότι το υπόλοιπο ποσό το κατέθεσε στο λογαριασμό όψεως. Ζητείται να διενεργηθούν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 30 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Κατατίθενται ως κεφάλαιο. 2. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας , το οποίο έχει αποσβεστεί κατά Η αξία του κτιρίου εκτιμάται από εκτιμητή σε Λαμβάνεται δάνειο διάρκειας 15 ετών από την τράπεζα. 4. Εξοφλείται προμηθευτής 500, το μισό με επιταγές αποδοχής της επιχείρησης και το υπόλοιπο τοις μετρητοίς Σελίδα 23 από 40

24 5. Αγοράζονται έπιπλα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%, 300 με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη επιχείρησης και το υπόλοιπο αφήνεται ανοιχτό σε λογαριασμό υποχρέωσης. 6. Εξοφλούνται οι επιταγές μέσω του όψεως. Άσκηση 31 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 7. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας , το οποίο έχει αποσβεστεί κατά Η αξία του κτιρίου εκτιμάται από εκτιμητή σε Λαμβάνεται δάνειο (βραχυπρόθεσμο) από την τράπεζα. Η τράπεζα παρακράτησε 200 ως έξοδα από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 2. Καταβάλλεται στον προμηθευτή Πέτρου προκαταβολή αξίας 300 έναντι μελλοντικής αγοράς. 3. Αγοράζονται έπιπλα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη επιχείρησης. 4. Η επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα αξίας 300 επιπλέον ΦΠΑ 24% με αποδοχή συναλλαγματικής στην οποία προστίθεται και τόκος 100. Άσκηση 32 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων για το 2015: 1. Εξοφλείται μέσω του όψεως μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 320 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 40. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή μέσω του όψεως για τον επόμενο μήνα στο προσωπικό αξίας Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς μέσω του όψεως. 3. Καταβάλλονται στο Δημόσιο ο Φ.Μ.Υ μέσω του όψεως. 4. Καταβάλλονται μέσω του όψεως επιπλέον ΦΠΑ 24% στο λογιστή της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. Σελίδα 24 από 40

25 5. Καταβάλλονται μέσω του όψεως στην Δ.Ε.Η. 300 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 80 για Δήμο και Δημοτικά Τέλη. 6. Πληρώνονται για έξοδα ΟΤΕ 100 επιπλέον ΦΠΑ 24%. 7. Πληρώνονται ενοίκια αξίας μέσω του όψεως. 8. Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας Αγοράζεται μηχάνημα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24% με πίστωση. Πληρώνονται για προσθήκες βελτιώσεις 100 μέσω του όψεως. Τέλος πληρώνονται για επισκευές και συντηρήσεις του μηχανήματος 200 μέσω του όψεως. 10. Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας Υπολογίζονται οι αποσβέσεις μηχανημάτων με την υπόθεση ότι τα μηχανήματα αγοράστηκαν 11/03/14 και αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. 12. Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας 100 μέσω του όψεως. 13. Εξοφλούνται τόκοι που οφείλονται αξίας 100 μέσω του όψεως. Άσκηση 33 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Εξοφλείται μέσω του όψεως μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 480 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 700. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή στο προσωπικό για τον επόμενο μήνα αξίας 200. Τέλος εξοφλείται προκαταβολή του προηγούμενου μήνα αξίας Οφείλονται 400 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24% στο συμβολαιογράφο της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 3. Καταβάλλονται με επιταγές αποδοχής επιχείρησης στη Δ.Ε.Η. 250 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επιπλέον Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 70 για Δήμο και Δημοτικά Τέλη. 4. Πληρώνονται για έξοδα ΕΥΑΘ 100 επιπλέον ΦΠΑ 24% μέσω του όψεως. Σελίδα 25 από 40

26 5. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις μηχανημάτων με την υπόθεση ότι τα μηχανήματα αγοράστηκαν 11/08/13 και αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. 6. Υπολογίζονται προβλέψεις επισφαλών πελατών αξίας Άσκηση 34 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Στις 01/07/14 πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 πλέον Φ.Π.Α. 24%, με γραμμάτια σε διαταγή μας λήξης 30/06/15 στα οποία προστίθεται και τόκος Εισπράττεται προκαταβολή 200 από πελάτη. 3. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 100 με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο αφήνεται ανοικτό σε λογαριασμό απαίτησης. 4. Εισπράττονται οι επιταγές. 5. Ο πελάτης καθίσταται επισφαλής. 6. Η επιχείρηση διαμαρτυρεί τα γραμμάτια. 7. Υπολογίζεται πρόβλεψη για τον επισφαλή πελάτη για όλο το ποσό. 8. Ο πελάτης αδυνατεί να πληρώσει και ύστερα από όλες τις διαδικασίες οι οποίες επιβεβαιώνουν την αδυναμία του να πληρώσει διαγράφεται. Σελίδα 26 από 40

27 4. Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Προσαρμογής Άσκηση 35 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται έξοδα μεταφοράς αξίας 800 μέσω του όψεως. 2. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας 600 μέσω του όψεως. 3. Εισπράττονται μέσω του όψεως έσοδα από ενοίκια μεταφορικών μέσων αξίας Πληρώνονται έξοδα ενοικίων 900 για τον Δεκέμβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την παραλαβή του τιμολογίου. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 36 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές: 1. Πληρώνονται ενοίκια αξίας 400 μέσω του όψεως. 2. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων αξίας μέσω του όψεως. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα για τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειμμα ταμείου Παρελήφθησαν τιμολόγια για αγορές εμπορευμάτων αξίας χωρίς Ζητείται η διενέργεια: να έχουν παραληφθεί τα εμπορεύματα. 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Σελίδα 27 από 40

28 Άσκηση 37 Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται φόροι τέλη αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια αυτοκινήτων αξίας Πληρώνονται έξοδα διαφημίσεων για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος και Δεκέμβριο Χ, και Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την παραλαβή του τιμολογίου. 3. Οφείλονται ασφάλιστρα Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας που αφορούν την χρήση Χ Ζητείται η διενέργεια: θα εισπραχθούν την χρήση Χ των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 2. των εγγραφών προσαρμογής Άσκηση 38 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριο Χ, και Ιανουάριο και Φεβρουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειμμα ταμείου Παρελήφθησαν τιμολόγια για αγορές εμπορευμάτων αξίας χωρίς να έχουν παραληφθεί τα εμπορεύματα 3. Δεν έχουν πληρωθεί (οφειλές) για διαφημίσεις Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Σελίδα 28 από 40

29 Άσκηση 39 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Προπληρώνονται διαφημίσεις συνολικής αξίας 800 μέσω του όψεως. 2. Προεισπράττονται έσοδα από προμήθειες αξίας Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας 500 μέσω του όψεως. 4. Εισπράττονται έσοδα από δίδακτρα αξίας 300 μέσω του όψεως. 5. Αγοράζονται μηχανήματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρμογής: 1. Τα έσοδα από προμήθειες πραγματοποιούνται. 2. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες (πραγματοποιούνται). 3. Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων υπολογίζονται με συντελεστή 10% (σταθερή μέθοδος απόσβεσης) 4. Οφείλονται διαφημίσεις αξίας Άσκηση 40 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Προπληρώνονται διαφημίσεις συνολικής αξίας μέσω του όψεως. 2. Προεισπράττονται έσοδα από προμήθειες αξίας 500 μέσω του όψεως. 3. Πελάτης δίνει προκαταβολή αξίας 300 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρμογής: 1. Τα έσοδα από προμήθειες πραγματοποιούνται. 2. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες (πραγματοποιούνται). 3. Οφείλονται ασφάλιστρα Δεν έχουν εισπραχθεί έσοδα από παροχή υπηρεσιών Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων, όταν τα αυτοκίνητα έχουν κόστος κτήσης , έχουν ήδη αποσβεσθεί κατά τις προηγούμενες χρήσεις και τα αυτοκίνητα αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή 10%. Σελίδα 29 από 40

30 5. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Όλης της Χρήσης Άσκηση 41 Σας δίνονται οι λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Ασφάλιστρα 1.500,00 Διάφορα έξοδα 500,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 2.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων ,00 Πελάτες ,00 Κεφάλαιο? Ζημιές προηγούμενων χρήσεων 8.000,00 Έκτακτα κέρδη ,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 2. Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες (πραγματοποιήθηκαν) στις 31/12/16. Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 3.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος περιόδου 2. ο Ισολογισμός για το Άσκηση 42 Σας δίνονται οι λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 «Αδάμ ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων 7.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων ,00 Προκαταβολές πελατών 3.000,00 Σελίδα 30 από 40

31 Προπληρωμένες διαφημίσεις 4.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 5.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Πελάτες ,00 Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης ,00 Κεφάλαιο? Έκτακτα έξοδα 4.000,00 Κέρδη προηγούμενων χρήσεων 6.000,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 2. Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες (πραγματοποιήθηκαν) στις 31/12/ Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευμένα. 4. Οφείλονται ενοίκια Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1 οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος περιόδου 2. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 31 από 40

32 6. Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Άσκηση 43 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κουκουμάκας Α.Ε.». Πιστωτές Έσοδα επόμενης χρήσης Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Ενοίκια επόμενης χρήσης Καταθέσεις όψεως Τακτικό αποθεματικό Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση μηχανημάτων Πωλήσεις Ζημιά από πώληση μηχανημάτων Σωρευμένες αποσβέσεις επίπλων Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Eργοδοτικές εισφορές Τόκοι πιστωτικοί Τόκοι χρεωστικοί Zημιά από πυρκαγιές Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και κατ είδος (τα έξοδα μερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 60% και στη διάθεση 40%) 2. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Ισολογισμός Σελίδα 32 από 40

33 Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ είδος Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 20Χ1 20Χ0 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σελίδα 33 από 40

34 Άσκηση 44 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1. Καταβάλλονται ως κεφάλαιο Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 2. Η επιχείρηση αγόρασε την 01/10/16 ένα κτίριο συνολικής αξίας πλέον ΦΠΑ 24% με επιταγές. 3. Γίνονται προσθήκες βελτιώσεις αξίας αναφορικά με το κτίριο μέσω του όψεως. 4. Αγοράζεται στις 01/11/16 μηχάνημα αξίας με οπισθογράφηση επιταγών. 5. Να διενεργηθούν οι εγγραφές των αποσβέσεων αν το κτίριο αποσβένεται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή 4%. Άσκηση 45 Η επιχείρηση «Ελευθερίου Γ. και Σία Ο.Ε.» στις 01/01/15 έχει στην κατοχή της κτίρια αξίας , τον οποίο έχει αποσβέσει κατά το μισό. Η αξία του κτιρίου στις 31/12/2016 εκτιμάται από εκτιμητή σε Άσκηση 46 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1. Η επιχείρηση μεταβιβάζει στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγματική της Γεωργιάδης ονομαστικής αξίας Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται 24% με πίστωση. 3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη γραμμάτια ονομαστικής αξίας Μεταβιβάζονται σε προμηθευτή συναλλαγματικές ονομαστικού ποσού 800 για τακτοποίηση της οφειλής. 5. O πελάτης καθίσταται επισφαλής. 6. Εξοφλείται μέσω του όψεως μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 320 και για Φ.Μ.Υ. 40. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή μέσω του όψεως για τον επόμενο μήνα στο προσωπικό αξίας Προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραμμάτια που του είχαν μεταβιβασθεί. Σελίδα 34 από 40

35 8. Γίνεται πρόβλεψη 300 για τον επισφαλή πελάτη. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 9. Οφείλεται η αμοιβή λογιστή αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24%. Παρακρατείται 20%. 10. Ο πελάτης ύστερα από όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες διαγράφεται. Άσκηση 47 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ γίνονται τα παρακάτω: 1. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας Πληρώνονται μέσω επιταγών πληρωτέων έξοδα ενοικίων για τον Δεκέμβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ Προπληρώνονται διαφημίσεις αξίας Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την παραλαβή του τιμολογίου. 3. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες. 4. Οφείλονται ασφάλιστρα αξίας Έσοδα που αφορούν την χρήση Χ θα εισπραχθούν την επόμενη χρονιά. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών του Δεκεμβρίου. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 48 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων 2.000,00 Φόροι τέλη 3.000,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 2.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 3.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων ,00 Πελάτες ,00 Σελίδα 35 από 40

36 Κεφάλαιο? Φορολογικά Πρόστιμα ,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης 2. Οφείλονται ενοίκια αξίας Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες 4. Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευμένα. Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρμογής. 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος περιόδου 3. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 36 από 40

37 Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αποθέματα Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Καθαρή Θέση Υποχρεώσεις 10 Γη 20 Εμπορεύματα 30 Πελάτες 40 Κεφάλαιο 50 Προμηθευτές 11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση 21 Προϊόντα 31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων 41 Υπέρ το άρτιο 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων 12 Κτήρια Τεχνικά έργα 22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα) 32 Χορηγηθέντα Δάνεια 42 Καταθέσεις ιδιοκτητών 52 Τραπεζικά δάνεια 13 Μηχανολογικός εξοπλισμός 23 Παραγωγή σε εξέλιξη 33 Λοιπές Απαιτήσεις 43 Ίδιοι τίτλοι 53 Λοιπές υποχρεώσεις 14 Μεταφορικά Μέσα 24 Πρώτες Ύλες και Υλικά 34 Επενδύσεις 44 Διαφορές εύλογης αξίας 54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 15 Λοιπός Εξοπλισμός 25 Υλικά συσκευασίας 35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση 45 Συναλλαγματικές διαφορές 55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 16 Επενδύσεις σε ακίνητα 26 Ανταλλακτικά Πάγιων 36 Συμμετοχές 46 Αποθεματικά νόμων 56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 27 Λοιπά αποθέματα 37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου 47 Αφορολόγητα αποθεματικά 57 Προβλέψεις 18 Άυλα 38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά 49 Αποτελέσματα εις νέο 58 Κρατικές επιχορηγήσεις 59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Σελίδα 37 από 40

38 Έξοδα και Ζημιές Έσοδα και Κέρδη Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 60 Παροχές σε εργαζόμενους 70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή 61 Ζημιές επιμέτρησης 71 Λοιπά συνήθη έσοδα 81 Δοσοληπτικοί λογαριασμοί περιουσιακών στοιχείων υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης 62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 82 Αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 74 Έσοδα συμμετοχών 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 66 Αποσβέσεις 76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων 67 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα 68 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 78 Φόρος εισοδήματος έσοδο 69 Φόρος εισοδήματος 79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη Σελίδα 38 από 40

39 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Απαιτήσεις & Διαθέσιμα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Καθαρή Θέση Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΟΜΑΔΑ 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ 4 η ΟΜΑΔΑ 5 η 10 Εδαφικές Εκτάσεις 11 Κτίρια- Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά έργα 12 Μηχανήματα Τεχν. Εγκατ/σεις Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά Μέσα 14 έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές Κτήσεως Παγίων Στοιχείων 16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 19 Πάγιο Ενεργητικό Υποκ/των ή Άλλων Κέντρων 20 Εμπορεύματα 21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 22 Υποπροϊόντα & Υπολείμματα 23 Παραγωγή σε εξέλιξη 24 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες Υλικά Συσκευασίας 25 Αναλώσιμα Υλικά 26 Ανταλλακτικά Πάγιων Στοιχείων Είδη Συσκευασίας 29 Αποθέματα Υποκτ/των ή Άλλων Κέντρων 30 Πελάτες 31 Γραμμάτια Εισπρακτέα 32 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 33 Χρεώστες Διάφοροι 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Χρηματικά Διαθέσιμα 39 Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Υποκαταστημάτων 40 Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 42 Αποτελέσματα εις Νέο 43 Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα 49 Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεων Υποκαταστημάτων Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3 ΧΧΧΧ (-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5 ΧΧΧΧ Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-) ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού Προμηθευτές 51 Γραμμάτια πληρωτέα 52 Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 53 Πιστωτές Διάφοροι 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής 59 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκ/των ή άλλων Κέντρων Σελίδα 39 από 40

40 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ Οργανικά Έξοδα Οργανικά Έσοδα Λογαριασμοί ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Λογαριασμοί Κατ Είδος Κατ Είδος Αποτελεσμάτων ΤΑΞΕΩΣ κατά Προορισμό) ΟΜΑΔΑ 6 η ΟΜΑΔΑ 7 η ΟΜΑΔΑ 8 η ΟΜΑΔΑ 9 η ΟΜΑΔΑ 10 η 60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 62 Παροχές Τρίτων 63 Φόροι-Τέλη 64 Διάφορα Έξοδα 65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 69 Οργανικά έξοδα κατ είδος Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 71 Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων & Ημιτελών 72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και Άχρηστου Υλικού 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών) 74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων 75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών 76 Έσοδα Κεφαλαίων Ιδιοπαραγωγή Παγίων 79 Οργανικά έσοδα κατ είδος Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 80 Γενική Εκμετάλλευση 81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 82 Έξοδα & Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 83 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 84 Έσοδα από Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων 85 Αποσβέσεις Παγίων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 86 Αποτελέσματα Χρήσεως Αποτελέσματα προς διάθεση 89 Ισολογισμός 90 Διάμεσοι Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί 91 Ανακατάταξη Εξόδων Αγορών & Εσόδων 92 Κέντρα (Θέσεις) κόστους 93 Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη) 94 Αποθέματα 95 Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος 96 Έσοδα- Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα 97 Διαφορές Ενσωματώσεως & Καταλογισμού 98 Αναλυτικά αποτελέσματα 99 Εσωτερικές Διασυνδέσεις Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 02 Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών 03 Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 04 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί 05 Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων 06 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών 07 Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 09 Λογ/σμοί Τάξεως Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων Σύνολο εσόδων ομάδας 7 ΧΧΧΧ (-) 1) Σύνολο εξόδων ομάδας 6 ΧΧΧ 2) Σύνολο ομάδας 2 μείον τελική απογραφή ΧΧΧ ΧΧΧΧ Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 80 (+) ή (-) Υπόλοιπα λογαριασμών ΧΧΧΧ Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-) ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 86 Σελίδα 40 από 40

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ 19326631000 ΑΦΜ.999842418-Ισολογισμός -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) κεφαλαίο δέκατο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10.1. Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 585 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 Ομάδα 1η: Ενσώματα και άϋλα μη κυκλοφορούντα (πάγια)

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ-.5. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των - Σχέδιο λογαριασμών Οι μεταβολές σε σχέση με το προϊσχύον λογιστικό πλαίσιο του εντοπίζονται στα εξής:. Οι λογαριασμοί των παγίων διακρίνονται σε ιδιοχρησιμοποιούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα