ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1"

Transcript

1 2013 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

2 Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τοῦς εὐλαβεῖς καί φιλοθέους χριστιανούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς παροικούσης ἐν Λεμεσῷ καί πατρικῶς εὔχομαι ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εὐλογῇ καί ἁγιάζῃ τήν ζωήν καί τά ἔργα ἡμῶν καί ἐν τῷ νέῳ ἐνιαυτῷ τῆς Χρηστότητος Αὐτοῦ Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

3 ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀλη θείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πλη ρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος, καί σῶσον, Αγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν. Αμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ισχυρός, Ἅγιος Αθά νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς). Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι, καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀ νο μίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Κύριε ἐλέη σον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι, καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου. Ελθέτω ἡ βασιλεία Σου γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Αμήν. 5

4 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Χριστέ, τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἁγίαζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου Σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψόμεθα φῶς τό ἀπρόσιτον καί κατεύθυνον τά διαβήματα ἡμῶν πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου, πρεσβείαις τῆς παναχράντου Σου μητρός καί πάντων Σου τῶν Αγίων. Αμήν. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάν των τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιη θέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι οὗ τά πάντα ἐγένετο. Τόν δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώ πους, καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελ θόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύ ματος Αγίου, καί Μαρίας τῆς Παρθένου, καί ἐναν θρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου, καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γρα φάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς, καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης, κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Κύρι ον, τό Ζωοποιόν τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον, καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, καί Αποστολικήν Εκ κλη σίαν. Ομολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προ σ δοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Αμήν. 6 7

5 ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Προσευχή πρό τοῦ γεύματος Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου γενηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμε ρον καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καί μή εἰσε νέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. Εὐχαριστία μετά τό γεῦμα Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων Σου ἀγαθῶν μή στε ρήσῃς ἡμᾶς καί τῆς ἐπουρανίου Σου Βασιλείας, ἀλλ ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν Σου παρεγένου Σωτήρ, τήν εἰρήνην διδούς αὐτοῖς, ἐλθέ καί μεθ ἡμῶν, καί σῶσον ἡμᾶς. Δόξα Πατρί και Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Προσευχή πρό τοῦ δείπνου Φάγονται πένητες καί ἐμπλησθήσονται, καί αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Εὐχαριστία μετά τό δεῖπνον Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί Σου, καί ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν Σου ἠγαλια σάμεθα. Ἐσημειώθη ἐφ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου Σου, Κύριε ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τάς καρδίας ἡμῶν. Ἀπό καρποῦ σίτου, οἴνου καί ἐλαίου ἐνεπλήσθημεν. Ἐν εἰρήνῃ ἐπί τό αὐτό κοιμηθησόμεθα καί ὑπνώσομεν ὅτι Σύ, Κύριε, κατά μόνας ἐπ ἐλπίδι κατῴκισας ἡμᾶς. Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 8 9

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Τ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου Μεγάλου 2 Τ Σεφαφείμ Σάρωφ, Σιλβέστρου Ρώμης 3 Π Μαλαχίου προφ., Θωμαΐδος, Γορδίου μ. 4 Π Σύναξις Ο Ἀποστόλων, Χρυσάνθου μ. 5 Σ Θεοπέμπτου καί Θεωνᾶ μ. (νηστεία) 6 Κ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Δ Σύναξις Προφήτου Προδρόμου Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 8 Τ Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσ. 9 Τ Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ. 10 Π Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκ. 11 Π Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου 12 Σ Τατιανῆς μ., Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου 13 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου 14 Δ Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ Ἀββάδων, Σάββα Σερβίας, Ἀγνῆς μ. 15 Τ Ἰωάννου Καλυβίτου, Παύλου Θηβαίου 16 Τ Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου 17 Π Ἀντωνίου Μεγάλου, Γεωργίου Ἰωαννίνων νεομ. 18 Π Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Σήμερα ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιος 19 Σ Μακαρίων Αἰγυπ. καί Ἀλεξανδ., Μάρκου Εὐγενικοῦ 20 Κ IΒ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν). Εὐθυμίου Μεγάλου 21 Δ Παναγίας Παραμυθίας, Μαξίμων ὁμολ. καί Γραικοῦ 22 Τ Τιμοθέου ἀπ., Ἀναστασίου Πέρσου 23 Τ Κλήμεντος, Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ 24 Π Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Ξένης ὁσ., Φίλωνος Καρπασίας 25 Π Γρηγορίου Θεολόγου 26 Σ Ξενοφῶντος ὁσ. καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ 27 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου).Ἀνακομιδή λειψ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου 28 Δ Ἐφραίμ Σύρου, Παλλαδίου ὁσ. 29 Τ Ἰγνατίου Θεοφόρου 30 Τ Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 31 Π Κύρου καί Ἰωάννου Ἀναργύρων ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 1 Κολασ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, Τιτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ βαρύς Ι 20 Β Κορινθ. δ 6-15 Λουκ. ιζ πλ. δ ΙΑ 27 Ἑβρ. ζ 26- η 2 Λουκ. ιθ 1-10 α Α Πανηγυρίζοντες ναοί 7. Προφήτου Προδρόμου: Παρεκκλήσιο Πεντακώμου. 17. Ἁγίου Ἀντωνίου: Ἐνορία Ἁγ. Ἀντωνίου. 18. Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἐνορίας Ἁγ. Ἀθανασίου. 21. Παναγίας Παραμυθίας: Κοινότητα Παραμύθας, Παρεκκλήσιο Τριμίκλινης. 24. Ἁγίου Νεοφύτου: Ἐνορία Ἁγ. Νεοφύτου Συνοικ. Μακαρίου Γ, Παρεκκλήσιο Στέγης Ἡλικιωμένων «Ἅγιος Νεόφυτος».

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Π Τρύφωνος μ., Περπετούας μ. 2 Σ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 Κ ΙΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Νομικοῦ) Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης προφ. 4 Δ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Θεοκτίστου μ. 5 Τ Ἀγάθης μ., Πολυεύκτου ὁσ. 6 Τ Φωτίου Κ/πόλεως, Βουκόλου Σμύρνης 7 Π Παρθενίου Λαμψάκου, Ἀπρίονος ἐπ. Κύπρου 8 Π Θεοδώρου Στρατηλάτου, Μακαρίου ἐπ. Πάφου 9 Σ Νικηφόρου μ., Παγκρατίου, Φιλαγρίου ἐπ. Κύπρου 10 Κ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσ. 11 Δ Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστης 12 Τ Μελετίου Ἀντιοχείας, Χρήστου Κηπουροῦ 13 Τ Ἀκύλα καί Πρισκίλλης ἀπ. 14 Π Αὐξεντίου, Μάρωνος, Ἀβραάμου ὁσ. 15 Π Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου Χίου ὁσ. 16 Σ Παμφίλου μ., Φλαβιανοῦ Κ/πόλεως 17 Κ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας), Θεοδώρου Τήρωνος, Αὐξιβίου Σόλων 18 Δ Λέοντος Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ὁμολ. 19 Τ Φιλοθέης Ἀθηναίας, Φιλήμονος ἀπ. 20 Τ Λέοντος Κατάνης 21 Π Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις 22 Π Ἀνθούσης μ., Ἀριστίωνος Ἀρσινόης 23 Σ Πολυκάρπου Σμύρνης, Γοργονίας ὁσ. 24 Κ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου) Α καί Β Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 25 Δ Ταρασίου Κ/πόλεως, Μαρκέλλου Κυπρίου, Ρηγίνου μ. 26 Τ Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος 27 Τ Προκοπίου Δεκαπολίτου 28 Π Βασιλείου ὁμ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Β Κορινθ Ματθ. κβ β Β 10 Β Τιμοθ. β 1-10 Ματθ. κε γ Γ 17 Β Κορινθ. στ 16 ζ 1 Ματθ. ιε δ Δ 24 Β Κορινθ. δ 6-15 Λουκ. ιη πλ.α Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου: Κοινότητα Πεντακώμου, Παρεκκλήσιο Ἐπισκοπῆς. 6. Ἁγίου Φωτίου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως. 7. Ἁγίου Παρθενίου Λαμψάκου: Παρεκκλήσιο Συνοικ. Π.Πολεμιδίων (Τιμ.Σταυροῦ). 17. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος: Κοινότητες Ἁγ. Θεοδώρου Πιτσιλιᾶς, Μοναγρουλλίου

8 ΜΑΡΤΙΟΣ Π Εὐδοκίας ὁσ., Ἀντωνίνης μ. 2 Σ Θεοδότου Κυρηνείας, Νικολάου Πλανᾶ 3 4 Κ Δ ΙΖ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). Βασιλίσκου, Εὐτροπίου, Κλεονίκου μ. Γερασίμου Ἰορδανίτου 5 Τ Κόνωνος ὁσιομ., Νικολάου Ἀχρίδος 6 Τ Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων 7 Π Ἀρκαδίου καί Νέστορος ἐπ. Τριμυθ., Λαυρεντίου ὁσ. 8 Π Θεοφυλάκτου ὁμολ., Δομετίου ὁσ. 9 Σ Ψυχοσάββατο, τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων Κ Δ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Κοδράτου ἐν Κορίνθῳ Σωφρονίου Ἱεροσ. 12 Τ Συμεών νέου Θεολόγου, Γρηγορίου Διαλόγου 13 Τ Νικηφόρου Κ/πόλεως 14 Π Βενεδίκτου ὁσ. 15 Π Ἀριστοβούλου ἀπ., Ἀγαπίου μ. 16 Σ Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτμῳ, Σαββίνου μ Κ Δ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Ἀλεξίου ὁσ., Θεοστηρίκτου ὁσ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Κυρίλλου Ἱεροσ. 19 Τ Χρυσάνθου καί Δαρείας μ., Κλαυδίου μ. 20 Τ Τῶν ἐν τῇ Μονῇ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων 21 Π Ἰακώβου ὁμολ. Σεραπίωνος ὁσ. 22 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Βασιλείου ἱερομ. Καλλινίκης μ. 23 Σ Νίκωνος καί 199 μαρτύρων Κ Δ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Ἀρτέμονος ἐπ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26 Τ Σύναξις Ἀρχιστρατήγου Γαβριήλ 27 Τ Ματρώνης μ. 28 Π Ἰλαρίωνος Νέου, Ἡσυχίου Ἱεροσολ. 29 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Μάρκου ἐπισκ., Ἰωνᾶ, Βαραχησίου μ. 30 Σ Ἰωάννου Σιναΐτου ὁσ. 31 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ). Ὑπατίου, Βλασίου μ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 3 Α Κορινθ. στ Λουκ. ιε 1-32 πλ.β ΣΤ 10 Α Κορινθ. η 8 θ 2 Ματθ. κε βαρύς Ζ 17 Ρωμ. ιγ 11 ιδ 4 Ματθ. στ πλ. δ Η 24 Ἑβρ. ια 24-26, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ἰωάν. α α Θ Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Νικολάου Πλανᾶ: Παρεκκλήσιο Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη). 9. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων: Παρεκκλήσιο κοινότητας Ἁγ. Θεράποντος. 25. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Ἐνορίες Ἁγ. Νάπας, Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κ. Πολεμιδίων, Κοινότητα Λόφου, Παρεκκλήσιο Βάσας Σανίδας

9 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Δ Μαρίας Αἰγυπτίας, Γεροντίου μ. 2 Τ Τίτου ὁσ. 3 Τ Νικήτα ὁμολ., Ἰωσήφ ὑμνογράφου, Ἐλπιδοφόρου μ. 4 Π Γεωργίου ἐν Μαλεῷ, Ζωσιμᾶ, Θεωνᾶ Θεσ/κης 5 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Θεοδώρας Θεσ/κης, Παναγιώτου Ἱεροσ. 6 Σ Εὐτυχίου Κ/πόλεως, Γρηγορίου Σιναΐτου 7 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Σάββα Καλύμνῳ 8 Δ Ἡρωδίωνος, Ἑρμοῦ, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου ἀπ. 9 Τ Εὐψυχίου μ. 10 Τ Γρηγορίου Κων/πόλεως, Σοφοκλέους, Δημοσθένους 11 Π Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερομ., Τρυφαίνης ὁσ. 12 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Βασιλείου, Ἀνθούσης, Μηνᾶ, Δαυΐδ 13 Σ Μαρτίνου ἐπισκ. Ρώμης, Μαξίμου, Θεοδοσίου, Γεωργίου 14 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ). Ἀριστάρχου 15 Δ Κρήσκεντος μ., Βασιλίσσης, Ἀναστασίας, Λεωνίδου 16 Τ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μ. 17 Τ Συμεοῦ, Ἀγαπητοῦ, Ἀνδριανοῦ, Μακαρίου τοῦ ἐν Χίῳ 18 Π Μεγάλου Κανόνος. Κυρίλλου Πατριάρχου Κ/πόλεως 19 Π Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Παφνουτίου ἱερομ. 20 Σ Ζακχαίου ἀπ Κ Δ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ). Ἰανουαρίου ἱερομ. Ναθαναήλ ἀπ., Νεάρχου 23 Τ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου μεγαλομ. (μετατίθεται) 24 Τ Ἐλισάβετ ὁσ., 25 Π Μάρκου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 26 Π Βασιλέως ἐπισκ. Ἀμασείας, Καλανδίωνος Κυπρίου 27 Σ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Κ Δ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Μέμνονος ὁσ., Αὐξιβίου Σόλων ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωσήφ Παγκάλου. 30 Τ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Τῶν Δέκα Παρθένων, Ἰακώβου ἀπ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 7 Ἑβρ. δ 14 ε 6 Μάρκ. η 32- θ 1 γ ΙΑ 14 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ δ Α 21 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι πλ.α Β 28 Φιλιπ. δ 1-9 Ἰωάν. ιβ Πανηγυρίζων ναός 28. Ἁγίου Μέμνονος: Ἐνορία Ἀπ. Βαρνάβα Συνοικ. Ἁγίου Ἰωάννου

10 ΜΑΪΟΣ Τ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῆς ἁλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ 2 Π ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ ἱ.νιπτῆρος καί Μυστ. Δείπνου 3 Π ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου. 4 Σ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ. Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου. 5 6 Κ Δ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος 7 Τ Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης τῶν ἐν Λέσβῳ 8 Τ Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου Μεγάλου 9 Π Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ. 10 Π Ζωοδόχου Πηγῆς, Σίμωνος Ζηλωτοῦ ἀπ. 11 Σ Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ Κ Δ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ Κων/πόλεως Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμολ. 14 Τ Θεράποντος ἱερομ., Ἰσιδώρου μ. 15 Τ Παχωμίου Μεγάλου, Ἀχιλλείου Λαρίσης 16 Π Θεοδώρου Ἡγιασμένου, Νικολάου Μετσόβου 17 Π Θεοφάνους Μυροβλύτου ἐπ. Σολέας, Ἀνδρονίκου, Ἰουνίας 18 Σ Πέτρου, Διονυσίου, Βενεδίμου μ Κ Δ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. 13 Ὁσιομαρτύρων Καντάρας, Πατρικίου ἱερομ. Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Νικολάου, Λυδίας, Φιλιππησίας 21 Τ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἱσαποστόλων, Παχωμίου νεομ. 22 Τ Βασιλίσκου μ., Μαρκέλλου μ. 23 Π Μιχαήλ Συνάδων, Μαρίας Κλωπᾶ 24 Π Κυριακοῦ ὁσ. ἐν Εὐρύχου 25 Σ Γ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Κ Δ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Συνεσίου ἐπ. Καρπασίας Θεράποντος, Ἑλλαδίου, Ἰωάννου Ρώσου, 28 Τ Ἀνδρέου διά Χριστόν σαλοῦ ὁσ. 29 Τ Μεσοπεντηκοστῆς. Θεοδοσίας παρθενομ., Θεοδοσίας ὁσιομ. 30 Π Ἰσαακίου ὁμολ., Ἐμμελείας μητρ. Μ. Βασιλείου 31 Π Εὐσταθίου Κ/πόλεως ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 5 Πράξ.α 1-8 Ἰωάν. α Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α 19 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43 ιστ 8 β Δ 26 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 γ Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Ἁγίου Ἀθανασίου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Ἀθανασίου. 3. Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας: Παρεκκλήσιο Κοιλανίου. 6. Δευτέρα Διακαινησίμου: κοινότητα Προφήτου Ἠλιού Ἀγριδίων. Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουν ἐπίσης πολλά παρεκκλήσια τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας. 6. Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου: Ἱερές Μονές Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου, Ἁγ. Γεωργίου Συμβούλου Χριστοῦ, Ἐνορίες Φραγκούδη, Χαβούζας, Κοινότητες Ἁγ. Γεωργίου Συλίκου, Ἀκαπνοῦς, Ἀκρούντας, Ἀπαισιᾶς, Γεράσας, Καπηλειοῦ, Κελλακίου, Μαθηκολώνης, Μανδριῶν, Μοναγρίου, Συλίκου, Ὕψωνα, Χανδριῶν, Παρεκκλήσια ἐνοριῶν Γερμασόγειας, Ἁγ. Ἀντωνίου καί κοινοτήτων Ἁγ. Γεωργίου Συλίκου, Ἁγ. Θεράποντος, Ἁγ. Μάμαντος, Ἀκρωτηρίου, Βουνίου, Ἑπταγώνιας, Κοιλανίου, Κολοσσίου, Κυβίδων, Μαθηκολώνης (Κοιμητηρίου), Σωτήρας, Τραχωνίου, Χανδριῶν. 7. Τρίτη Διακαινησίμου: Ἐκκλησία Παναγίας παλαιοῦ χωριοῦ Κορφῆς. Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουν ἐπίσης πολλά παρεκκλήσια τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας. 7. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στά Κάρδαμα, Ἐρήμης, Καντοῦ, Ὕψωνα. 8. Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως. 9. Ἁγίου Χριστοφόρου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως. 9. Πέμπτη Διακαινησίμου: Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἀμιάντου (Ἐνορίας Ἀρχ. Μιχαήλ). 10. Παρασκευή Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς): Ἱερές Μονές Παναγίας Ἀμιροῦς, Παναγίας Γλωσσᾶ, Κοινότητα Ζωοπηγῆς, Παρεκκλήσια Ἀπαισιᾶς, Κοιλανίου, Παναγίας Στάζουσας Λιμνατίου, Μονιάτη. 12. Κυριακή Θωμᾶ: Παρεκκλήσια Ἁγ. Ἀκινδύνου Κυβίδων, Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀπαισιᾶς, Ζωοδόχου Πηγῆς Μονιάτη, Παναγίας Ἀμιάντου Πελενδρίου (Ἐνορίας Ἰωαν. Λαμπαδιστοῦ), Παναγίας Ἐσωκυρᾶς Μοναγρίου. 12. Ἁγίου Ἐπιφανίου: Κοινότητα Ἀψιοῦς, Παρεκκλήσια Δωροῦ, Λιμνατίου, Μονῆς. 12. Γερμανοῦ πατρ. Κων/πόλεως: Παρεκκλήσιο Ἱ. μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου η Κυριακή Μαΐου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Εἰρήνης Παραμύθας. 19. Τῶν Μυροφόρων: Παρεκκλήσιο Κυβίδων. 21. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης: Κοινότητες Ἁγ. Κωνσταντίνου, Καντοῦ, Παρεκκλήσιο Λιμνατίου. 27. Ἁγίου Θεράποντος: Κοινότητα Ἁγ. Θεράποντος

11 ΙΟΥΝΙΟΣ Σ Ἰουστίνου φιλοσόφου μ. 2 3 Κ Δ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Νικηφόρου Κ/πόλεως Λουκιλλιανοῦ μ., Πάππου Κυθρέας 4 Τ Ἰωάννου Μοναγρίου, Μάρθας καί Μαρίας, Μητροφάνους 5 Τ Δωροθέου Τύρου 6 Π Ἱλαρίωνος ὁσ., Ἀττάλου ὁσ. 7 Π Θεοδότου ἱερομ., Παναγῆ Μπασιᾶ ὁσ. 8 Σ Ἀνακομ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ Κ Δ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης, Πανσέμνης 11 Τ Ἀπ. Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, Παναγίας Ἄξιον Ἐστί, Ἁγ. Λουκᾶ Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ 12 Τ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα. Ὀνουφρίου ὁσ. 13 Π ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Τριφυλλίου Λήδρας 14 Π Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου Κ/πόλεως 15 Σ Ἱερωνύμου ὁσ., Ἀμώς προφ. 16 Κ Αγίων 318 Πατέρων Ἀ Οἰκ. Συνόδου. Μνημονίου καί Τύχωνος ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος 17 Δ Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου 18 Τ Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως, Λεοντίου μ. 19 Τ Ἰούδα ἀπ., Παϊσίου Μεγάλου 20 Π Νικολάου Καβάσιλα ὁσ., Μεθοδίου ἱερομ. 21 Π Ἰουλιανοῦ μ., Νικήτα Νισυρίου 22 Σ Ψυχοσάββατο. Εὐσεβίου ἱερομ., Ζήνωνος καί Ζηνᾶ μ Κ Δ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Δημητριανοῦ διακ., Ἀθανασίου μ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Γενέσιον Ἰωάννου Προδρόμου, Παναγιώτου νεομ. 25 Τ Φεβρωνίας ὁσιομ. 26 Τ Δαυΐδ ὁσ. ἐν Θεσ/νίκῃ, Ἰωάννου Γοτθίας 27 Π Σαμψών Ξενοδόχου, Ἰωάννας ὁσ. 28 Π Ἀνακ.λειψ. Κύρου καί Ἰωάννου Ἀναργύρων 29 Σ ΠΕΤΡΟΥ καί ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 30 Κ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 2 Πράξ.ια Ἰωάν. δ 5-42 δ Ζ 9 Πράξ. ιστ Ἰωάν. θ 1-38 πλ.α Η 16 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ.β Ι 23 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η Ἑβρ. ια 33 ιβ 2 Ματθ. θ 36, ι 1-8 πλ. δ Α Πανηγυρίζοντες ναοί 8. Ἁγίου Θεοδώρου: Κοινότητα Ἁγ. Θεοδώρου Πιτσιλιᾶς. 9. Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Ἀθανασίου. 11. Ἀποστόλου Βαρνάβα: Ἐνορία Συνοικ. Ἁγ. Ἰωάννου, Κοινότητα Ἄνω Ἀμιάντου, Παρεκκλήσια Ἐρήμης, Κολοσσίου. 13. Ἀναλήψεως: Παρεκκλήσιο Φιλανθρώπου Χριστοῦ στό Ζακάκι. 16. Ἁγίου Τύχωνος: Κοινότητα Ἁγ. Τύχωνος. 24. Ἁγίου Πνεύματος: Παρεκκλήσιο Καλοῦ Χωριοῦ 24. Γενέσιο Τιμίου Προδρόμου: Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. 29. Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου: Ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Κοινότητες Ἁγ. Παύλου, Ἀσγάτας. 30. Δώδεκα Ἀποστόλων: Παρεκκλήσιο Ἀσγάτας. 30. Ἁγίων Πάντων: Παρεκκλήσιο Ἱερᾶς μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου

12 ΙΟΥΛΙΟΣ Δ Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων 2 Τ Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Ὑπεραγίας Θεοτόκου 3 Τ Ὑακίνθου, Ἀνατολίου Κ/πόλεως 4 Π Ἀνδρέου Κρήτης 5 Π Ἀθανασίου Ἀθωνίτου, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ νεομ. 6 Σ Σισώη Μεγάλου, Λουκίας μ. 7 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κυριακῆς μεγαλομ., Θωμᾶ ἐν Μαλεῷ ὁσ. 8 Δ Προκοπίου μεγαλομάρτυρος 9 Τ Παγκρατίου ἱερομ. 10 Τ Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων, Σιλουανοῦ 11 Π Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαποστ. 12 Π Παναγίας Τριχερούσης, Βερονίκης 13 Σ Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ, Ἁγ. Ἠλιοφώτων Κυπρίων 14 Κ 630 Ἁγίων Πατέρων Δ Οἰκ. Συνόδου. Νικοδήμου Ἁγιορ. 15 Δ Βλαδιμήρου ἰσαπ., Κηρύκου καί Ἰουλίττης μ. 16 Τ Ἀθηνογένους Πηδαχθόης ἱερομ. 17 Τ Μαρίνης μεγαλομάρτυρος 18 Π Αἰμιλιανοῦ μ., Ὑακίνθου μ. 19 Π Μακρίνης ὁσ., Εὕρ. λειψ. Σεραφείμ Σάρωφ 20 Σ Ἠλιού Προφήτου τοῦ Θεσβίτου 21 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Συμεών διά Χριστόν σαλοῦ ὁσ. 22 Δ Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης παρθ. 23 Τ Ἰεζεκιήλ προφ., Θύρσου ἐπ. Καρπασίας, Φωκᾶ Σινώπης 24 Τ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος 25 Π Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Εὐπραξίας ὁσ., Ὀλυμπιάδος 26 Π Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομ. 27 Σ Παντελεήμονος ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. 28 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Νικάνωρος διακ. 29 Δ Θεοδότης, Καλλινίκου μ. 30 Τ Ἀνδρονίκου,Ἐπαινετοῦ,Κρήσκεντος, Σίλα, Σιλουανοῦ ἀπ. 31 Τ Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 7 Γαλ. γ 22 δ 5 Ματθ. δ α Β 14 Τιτ. γ 8-15 Ματθ. ε β Γ 21 Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 γ Δ 28 Ρωμ. ι 1-10 Ματθ. η 28 θ 1 δ Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Ἁγίων Ἀναργύρων: Ναός Μελάθρου Ἀγωνιστῶν Ε.Ο.Κ.Α η Κυριακή Ἰουλίου: Παρεκκλήσια Ἁγ. Γεωργίου Κυβίδων, Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Ἀψιοῦς 7. Ἁγίας Κυριακῆς: Παρεκκλήσιο Ἀγροῦ (Ἐνορίας Προδρόμου) 12. Παναγίας Τριχερούσης: Ἐνορία Παναγίας Τριχερούσης. 17. Ἁγίας Μαρίνας: Ἐνορία Συνοικ. Καψάλου, Κοινότητες Καλοῦ Χωριοῦ, Κυπερούντας Παρεκκλήσια Ἁγ. Τριάδος, Συνοικ. Καψάλου (μεσαιωνικά κατάλοιπα), Ἀσγάτας, Δωροῦ, Ἑπταγώνιας, Ζωοπηγῆς, Κελλακίου, Κοιλανίου, Κολοσσίου, Λιμνατίου, Μονιάτη, Παρεκκλησιᾶς, Πύργου. 20. Προφήτου Ἠλιού: Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Ποταμοῦ Γερμασόγειας, Κοινότητα Προφήτου Ἠλιού παρά τή Συκόπετρα, Παρεκκλήσια Ἀγριδίων, Διερώνας, Κοιλανίου, Λιμνατίου, Λόφου, Μονιάτη. 23. Ἁγίου Θύρσου: Παρεκκλήσιο Συνοικ. Ἁγ. Ἀθανασίου. 24. Ἁγίας Χριστίνης: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Παρασκευῆς Γερμασόγειας. 25. Ἁγίας Ἄννας: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Κοινότητα Σπιταλίου, Παρεκκλήσιο Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στή Μέσα Γειτονιά. 26. Ἁγίας Παρασκευῆς: Ἐνορία Γερμασόγειας, Κοινότητα Ἐπισκοπῆς, Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ Κάτω Ἀμιάντου, Κάτω Μύλου, Μανδριῶν, Μοναγρουλλίου. 27. Ἁγίου Παντελεήμονος: Κοινότητα Κυβίδων Παρεκκλήσιο Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός παλαιοῦ Νοσοκομείου

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Π Πρόοδος Τιμ.Σταυροῦ, Παύλας ὁσ. (Ἀρχή νηστείας) 2 Π Ἀνακ. λειψ. Στεφάνου Πρωτομ., Φωτεινῆς ὁσ. Καρπασ. 3 Σ Σαλώμης Μυροφόρου, Ἰσαακίου, Δαλμάτου μ. 4 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτά Παίδων 5 Δ Νόννης, Εὐσιγνίου μ. 6 Τ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Τ Μικάλλου ὁσ. ἐν Ἀκανθοῦ, Δομετίου μ. 8 Π Αἰμιλιανοῦ ὁμολ., Τριανταφύλλου νεομ. 9 Π Ματθία ἀπ. 10 Σ Ξύστου καί Ἱππολύτου μ., Λαυρεντίου μ. 11 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Νήφωνος Κ/πόλεως, Ἀνάμ. θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδωνος 12 Δ Ἀνικήτου, Φωτίου μ. 13 Τ Ἀνακ. λειψ. Μαξίμου ὁμολ. 14 Τ Μιχαίου προφ., Μαρκέλλου Κυπρίου ἱερομ. 15 Π ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Π Ἁγίου Μανδηλίου, Γερασίμου ἐν Κεφαλληνίᾳ, Σταματίου 17 Σ Μύρωνος μ. 18 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φλώρου, Λαύρου μ., Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ 19 Δ Ἀνδρέου στρατηλ., Θεοφάνους Δοχειαρίτου 20 Τ Σαμουήλ προφ., Ρηγίνου καί Ὀρέστου Κυπρίων μ. 21 Τ Θαδδαίου ἀπ., Βάσσης μ. 22 Π Ἀγαθονίκου μ., Ἀνθούσης μ., 23 Π Ἀπόδοσις ἑορτῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Εἰρηναίου 24 Σ Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Αἰγίνης 25 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Βαρθολομαίου ἀπ., Μηνᾶ, Τίτου ἐπισκ. 26 Δ Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μ. 27 Τ Φανουρίου μεγαλομ., Ποιμένος ὁσ. 28 Τ Μωϋσέως Αἰθίοπος ὁσ., Διομήδους μ. 29 Π ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 30 Π Φιλωνίδου ἐπ. Κουρίου, Ἀλεξάνδρου Κ/πόλεως 31 Σ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 4 Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 πλ.α ΣΤ 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ Ρωμ. ιε 1-7 Ματθ. θ πλ.β Ζ 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Α Κορινθ. α Ματθ. ιδ βαρύς Η 25 Α Κορινθ. γ 9-17 Ματθ. ιδ πλ.δ Θ Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Τιμίου Σταυροῦ: Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Κουκᾶς, Παρεκκλήσια Κυβίδων, Πελενδρίου (Ἐνορίας Ἀρχ. Μιχαήλ). 2. Ἁγίας Φωτεινῆς: Ἐνορία Συνοικ. Κολοσσίου. 6. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος: Κοινότητες Κάτω Μύλου, Λιμνατίου, Σανίδας, Σωτήρας, Παρεκκλήσια Βουνίου, Κυπερούντας, Πέρα Πεδίου. 12. Ἁγίων Φωτίου καί Ἀνικήτου: Παρεκκλήσια Ἁγ. Φυλάξεως, Ἑπταγώνιας. 15. Κοιμήσεως Θεοτόκου: Κοινότητες Πλατρῶν, Πύργου, Τριμίκλινης, Παρεκκλήσια Ἀκαπνοῦς, Ἀψιοῦς, Βουνίου, Κυπερούντας, Λουβαρᾶ, Ποταμίτισσας, Τραχωνίου. 16. Ἁγίου Μανδηλίου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Νάπας. 20. Ἁγίων Ρηγίνου καί Ὀρέστου: Παρεκκλήσιο Φασούλας. 24. Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ. 27. Ἁγίου Φανουρίου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Φυλάξεως (Λαϊκῆς Λευκοθέας) 29. Τιμίου Προδρόμου: Κοινότητες Ἀγροῦ, Δυμῶν, Ἐρήμης, Λουβαρᾶ, Παρεκκλήσια Μέσα Γειτονιᾶς, Βουνίου, Δυμῶν, Κοιλανίου. 31. Ἁγίας Ζώνης: Ἐνορία Ἁγ. Ζώνης, Κοινότητες Ἀπαισιᾶς, Μονῆς, Παρεκκλήσιο Πλατρῶν (Πάνω)

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ K Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀρχή Ἰνδίκτου, 40 Παρθενομ., Συμεών Στυλ. 2 Δ Μάμαντος μεγαλομάρτυρος 3 Τ Πολυδώρου νμ., Φοίβης διακ., Ανακ. λειψ. Νεκταρίου Αἰγ. 4 Τ Μωυσέως προφ., Ἑρμιόνης 5 Π Ζαχαρίου προφήτου 6 Π Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχ. Μιχαήλ 7 Σ Σώζοντος μ., Κασσιανῆς ὑμν. ὁσ. 8 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 Δ Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης 10 Τ Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας μ. 11 Τ Θεοδώρας, Εὐανθίας, Εὐφροσύνου μαγείρου 12 Π Κουρνούτου ἱερομ., Αὐτονόμου ἱερομ. 13 Π Κορνηλίου ἑκατοντάρχου, Ἀριστείδου 14 Σ Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 15 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Νικήτα μ., Βησσαρίωνος, Φιλοθέου 16 Δ Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Κασσιανοῦ Κυπρίου ὁσ. 17 Τ Ἡρακλειδίου Ταμασοῦ, Σοφίας καί θυγατέρων, Ἀναστασίου 18 Τ Ἀριάδνης, Εὐμενίου θαυμ. 19 Π Δορυμέδοντος, Σαββατίου, Τροφίμου μ. 20 Π Εὐσταθίου μεγαλομ., Μελετίου Κύπρου 21 Σ Ἰωνᾶ προφ., Μελετίου καί Ἰσαακίου ἐπ. Κύπρου 22 Κ Α ΛΟΥΚΑ. Φωκᾶ ἱερομ., Φωκᾶ Κηπουροῦ 23 Δ Σύλληψις Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Ξανθίππης ὁσ. 24 Τ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθων. 25 Τ Παφνουτίου καί θυγ. αὐτοῦ Εὐφροσύνης 26 Π ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 27 Π Ἀριστάρχου, Ζηνᾶ καί Μάρκου ἐκ τῶν Ο 28 Σ Νεοφύτου, Αὐξεντίου, Χαρίτωνος, Ἰσαάκ ὁσ. 29 Κ Β ΛΟΥΚΑ. Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ ὁσ. 30 Δ Γρηγορίου Φωτιστοῦ Ἀρμενίας ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 1 Α Τιμοθ. β 1-17 Ματθ. δ α Ι 8 Γαλ. στ Ἰωάν. γ β IA 14 Α Κορινθ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, 13-20, 25-28, Γαλ. β Μάρκ. η 34- θ 1 γ Α 22 Α Κορινθ. ιστ Λουκ. ε 1-11 δ Β 29 Β Κορινθ. α 21 β 4 Λουκ. στ πλ.α Γ Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Ἁγίου Μάμαντος: Κοινότητες Ἁγίου Μάμαντος, Τραχωνίου Παρεκκλήσια Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἀψιοῦς, Βουνίου, Ἐπισκοπῆς, Κοιλανίου, Λιμνατίου, Λουβαρᾶ, Μανδριῶν, Πελενδρίου. 3. Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Νεκταρίου: Προσκυνηματικός Ἱ. Ναός Ἁγ. Νεκταρίου. 6. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Κοινότητες Ἁγ. Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς, Παρεκκλήσια ἐνορίας Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Μονοβόλικου),Διερώνας, Μοναγρίου, Χανδριῶν. 8. Γενεσίου Θεοτόκου: Ἐνορίες Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), Γλυκιωτίσσης, Κοινότητες Ἀρακαπᾶ, Κοιλανίου, Κορφῆς, Ποταμίτισσας, Παναγίας Κιβωτοῦ Ἁγ. Θεοδώρου Πιτσιλιᾶς Παρεκκλήσια Ἁγ. Γεωργίου Συλίκου, Ἀρακαπᾶ, Ἀσωμάτου, Κολοσσίου (Παναγία Τταμανᾶ), Κυπερούντας, Πελενδρίου (Ἐνορία Ἰω. Λαμπαδιστοῦ), Πέρα Πεδίου, Πλατρῶν (Πάνω), Τριμίκλινης. 14. Τιμίου Σταυροῦ: Ἐνορία Συνοικ. Π. Πολεμιδίων, Κοινότητες Ἀκρωτηρίου, Κουκᾶς, Παρεκκλήσια Κυβίδων, Κυπερούντας, Παρεκκλησιᾶς, Πελενδρίου (Ἐνορίας Ἀρχ. Μιχαήλ). 17. Ἁγίου Ἡρακλειδίου: Παρεκκλήσιο Ζακακίου. 20. Ἁγίου Εὐσταθίου: Παρεκκλήσια Κολοσσίου, Κυβίδων. 23. Ὁσίας Ξανθίππης: Παρεκκλήσιο κοινότητας Ἁγ. Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς 24. Ἁγίας Θέκλης: Παρεκκλήσια Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἀσωμάτου. 26. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου: Κοινότητα Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Πέρα Πεδίου, Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Τ Ἁγίας Σκέπης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ρωμανοῦ μελ. 2 Τ Κυπριανοῦ ἱερομ. Ἰουστίνης παρθ. 3 Π Διονυσίου Ἀεροπαγίτου 4 Π Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ, Θεοδώρου Ταμασέως,Ἱεροθέου 5 Σ Ἑρμογένους ἱερομ., Χαριτίνης μ., Μεθοδίας, Εὐδοκίμου 6 Κ Γ ΛΟΥΚΑ. Πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ Ἁγίων, Θωμᾶ ἀπ., Κενδέου ὁσ. 7 Δ Σεργίου, Βάκχου μ., Πολυχρονίου ἱερομ. 8 Τ Πελαγίας ὁσ., Ἀρτέμονος ἱερομ., Ταϊσίας ὁσ. 9 Τ Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, Ἰακώβου Ἀλφαίου 10 Π Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας μ. 11 Π Ἰωνᾶ Κυπρίου ὁσ., Φιλίππου διακ. 12 Σ Ἐπικτήτου Κυπρίου ὁσ., Συμεών Νέου Θεολόγου 13 Κ Δ ΛΟΥΚΑ. Ἁγίων Πατέρων Ζ Οἰκ. Συνόδου, Χρυσῆς νμ. 14 Δ Θεράποντος ἐπ. Κύπρου 15 Τ Σαβίνου ἐπ. Κύπρου, Λουκιανοῦ ἱερομ. 16 Τ Λογγίνου ἑκατ. 17 Π Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Λαζάρου, Ὠσηέ προφ. 18 Π Λουκᾶ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 19 Σ Μνάσωνος ἐπ. Ταμασοῦ, Ἰωήλ προφ., Κλεοπάτρας ὁσ. 20 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Ἀρτεμίου μεγαλομ., Ματρώνης, Γερασίμου Κεφαλλ. 21 Δ Ἰλαρίωνος ὁσ., Βαρνάβα καί Ἰλαρίωνος ὁσ. 22 Τ Εὐλαλίου ἐπ. Λαμπούσης Κύπρου, Ἀβερκίου ἰσαποστ. 23 Τ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου 24 Π Ἀρέθα, Σεβαστιανῆς μ. 25 Π Ταβιθᾶς φιλανθρώπου, Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου μ. 26 Σ Δημητρίου μεγαλομάρτυρος Μυροβλύτου 27 Κ Ζ ΛΟΥΚΑ. Νέστορος μ., Πρόκλης συζυγ. Πιλάτου 28 Δ Παναγίας Ἐλευθερώτριας, Διομήδους 29 Τ Ἀναστασίας Ρωμαίας ὁσιομ., Ἀβραμίου 30 Τ Κλεόπα, Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας, Θεράποντος ὁσ. 31 Π Ἀμπλίου, Ἀπελλοῦ, Ναρκίσσου, Οὐρβανοῦ,Στάχυος ἀπ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 6 Β Κορινθ. δ 6-15 Λουκ. ζ πλ.β Δ 13 Τιτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 βαρύς Ε 20 Γαλ. ε 22 στ 2 Λουκ. η πλ.δ ΣΤ 27 Β Κορινθ. θ 6-11 Λουκ. η α Ζ Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Ἁγίας Σκέπης: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός Μητροπολιτικοῦ οἴκου, Ἀσγάτας. 2. Ἁγίου Κυπριανοῦ: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Παναγίας Ὕψωνα 4. Ἁγίου Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ: Κοινότητα Πελενδρίου, Παρεκκλήσιο κοινότητας Ἁγίου Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς. 5. Ἁγίου Ἑρμογένους: Παρεκκλήσιο Ἐπισκοπῆς. 6. Ἁγίου Κενδέου: Παρεκκλήσιο Νοσοκομείου Κυπερούντας. 9. Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας (Παλαιά Μητρόπολις), Παρεκκλήσιο Κολοσσίου. 12. Ἁγίου Ἐπικτήτου: Παρεκκλήσιο Μονῆς. 12. Συμεών Νέου Θεολόγου: Παρεκκλήσιο Ἀσγάτας. 14. Ἁγίου Θεράποντος: Κοινότητα Ἁγ. Θεράποντος. 18. Ἀποστόλου Λουκᾶ: Ἐνορία Συνοικ. Ἁγίου Ἀθανασίου, Κοινότητα Κολοσσίου Παρεκκλήσιο Ἀκρούντας. 19. Ἁγίου Μνάσωνος: Παρεκκλήσιο Τριμίκλινης. 20. Ἁγίου Ἀρτεμίου: Ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου. 25. Ἁγίας Ταβιθᾶς: Παρεκκλήσια Ἁγίας Ζώνης, Ἁγίου Νικολάου. 25. Ἁγίου Μαρκιανοῦ: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Παναγίας Ὕψωνα. 26. Ἁγίου Δημητρίου: Κοινότητες Βάσας Σανίδας, Συκόπετρας

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Π Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων, Δαυΐδ Εὐβοίας 2 Σ Ἀκινδύνου καί τῶν σύν αὐτῷ, Δόμνας μ. 3 Κ Ε ΛΟΥΚΑ. Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου 4 Δ Ἰωαννικίου ὁσ., Γεωργίου τοῦ ἐν Δράμᾳ 5 Τ Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μ., Λίνου ἐκ τῶν Ο 6 Τ Παύλου Κων/πόλεως ὁμολ., Δημητριανοῦ Κυθρέας 7 Π Ἱέρωνος καί τῶν σύν αὐτῷ, Ἀθηνοδώρου μ. 8 Π Σύναξις Ἀρχ. Μιχαήλ, Γαβριήλ καί λοιπῶν ἀγγέλων 9 Σ Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ὀνησιφόρου ὁμολ. 10 Κ Η ΛΟΥΚΑ. Ἀρσενίου Καππαδόκου 11 Δ Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος 12 Τ Ἰωάννου Ἐλεήμονος πατρ. Ἀλεξανδρείας Κυπρίου 13 Τ Ἰωάννου Χρυστοστόμου πατρ. Κ/πόλεως 14 Π Φιλίππου ἀπ., Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εὐφημιανοῦ 15 Π Γουρίου, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου ὁμολογητῶν (Ἀρχή νηστείας) 16 Σ Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας μ. 17 Κ Θ ΛΟΥΚΑ. Γενναδίου, Γρηγορίου Νεοκαισαρείας 18 Δ Πλάτωνος μεγαλομ., Ρωμανοῦ ἱερομ. 19 Τ Ἀβδιοῦ προφ., Βαρλαάμ μ. 20 Τ Σωζομένου ἐπ. Καρπ., Γρηγορίου Δεκαπολίτου 21 Π ΕΙΣΟΔΙΑ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 Π Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἀπ. 23 Σ Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Σισινίου ὁσ. 24 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ. Κλήμεντος, Πέτρου, Ἑρμογένους 25 Δ Αἰκατερίνης μεγαλομ., Μερκουρίου μεγαλομ. 26 Τ Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» ὁσ. 27 Τ Ἰακώβου Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσ. 28 Π Θεοδώρου, Τιμοθέου, Εἰρηνάρχου, Στεφάνου 29 Π Φιλουμένου ἱερομ. Κυπρίου, Φαίδρου μ. 30 Σ Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 3 Β Κορινθ. ια 31 ιβ 9 Λουκ. ιστ β Η 10 Γαλ. α Ματθ. ι γ Θ 17 Γαλ. β Λουκ. ιβ δ Ι 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια Γαλ. στ Λουκ. ιη πλ.α ΙΑ Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων: Παρεκκλήσιο Μοναγρουλλίου. 1. Ἁγίου Δαυΐδ Εὐβοίας: Παρεκκλήσιο Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου. 2. Ἁγίου Ἀκινδύνου: Παρεκκλήσιο Κυβίδων. 3. Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου: Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἀλαμάνου, Ἐνορίες Φραγκούδη, Χαβούζας, Κοινότητες Μανδριῶν, Ὕψωνα, Παρεκκλήσια Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου, Ἁγ. Ἀθανασίου, Κυβίδων. 6. Ἁγίου Δημητριανοῦ: Παρεκκλήσιο Ἀκρωτηρίου. 8. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Ἐνορία Μονοβόλικου, Κοινότητες Ἁγίου Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς, Ἀρμενοχωρίου, Ἀσωμάτου, Διερώνας, Παρεκκλησιᾶς, Πελενδρίου, Σουνίου, Παρεκκλήσια Κελλακίου, Κοιλανίου, Μοναγρίου, Μονιάτη. 9. Ἁγίου Νεκταρίου: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου, Παρεκκλήσια Ζωοπηγῆς, Μονιάτη, Ἱ. μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου. 10. Ἁγίου Ἀρσενίου Καππαδόκου: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀρσενίου Κοινότητα Κυπερούντας. 11. Ἁγίου Μηνᾶ: Ἐνορία Ἁγ. Ἀθανασίου. 12. Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος: Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Κοινότητα Βίκλας. 21. Εἰσοδίων Θεοτόκου: Ἱερές Μονές Ἀμασγοῦς, Σφαλαγγιωτίσσης, Ἐνορία Ἁγίας Φυλάξεως, Κοινότητες Ἀγροῦ, Φοινικαρίων, Πραστειοῦ Κελλακίου Παρεκκλήσια Παρεκκλησιᾶς, Πύργου, Τραχωνίου. 25. Ἁγίας Αἰκατερίνης: Παρεκκλήσια Φιλανθρώπου Χριστοῦ, Κολοσσίου. 26. Ἁγίου Στυλιανοῦ: Ἐνορία Συνοικ. Λινόπετρας, Παρεκκλήσιο Προσκυνηματικοῦ Ἱ.Ναοῦ Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἅννης (Ἅγιος Τύχων). 30. Ἀποστόλου Ἀνδρέου: Ἐνορίες Μέσα Γειτονιᾶς, Χαράκη, Συνοικ. Κολοσσίου, Κάτω Ἀμιάντου, Παρεκκλήσια Ἄλασσας, Κοιλανίου, Παρεκκλησιᾶς

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Κ ΙΔ ΛΟΥΚΑ. Ναούμ προφ., Φιλαρέτου Ἐλεήμονος 2 Δ Ἀββακούμ προφ., Ἀββακούμ ὁσ. Κυπρίου 3 Τ Σοφονίου προφ., Θεοδούλου διά Χριστόν σαλοῦ 4 Τ Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 5 Π Σάββα Ἡγιασμένου 6 Π Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων Λυκίας Σήμερα ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος 7 Σ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Ἀμμοῦν ὁσ. 8 Κ Ι ΛΟΥΚΑ. Τυχικοῦ Α ἐπισκόπου Νεαπόλεως Λεμεσοῦ 9 Δ Σύλληψις Θεοτόκου ὑπό τῆς Ἁγίας Ἄννης 10 Τ Μηνᾶ Καλλικελάδου, Εὐγράφου μ. 11 Τ Νόμωνος καί Βηχιανοῦ Κυπρίων ὁσ. 12 Π Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος 13 Π Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Εὐστρατίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μ. 14 Σ Θύρσου, Καλλινίκου, Λευκίου μ. 15 Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων). Ἐλευθερίου ἱερομ., Ἀνθίας 16 Δ Ἀγγαίου προφ., Μοδέστου Ἱεροσ. 17 Τ Δανιήλ προφήτου καί Τριῶν Παίδων 18 Τ Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς μ. 19 Π Ἀγλαΐδος, Βονιφατίου μ. 20 Π Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομάρτυρος 21 Σ Ἰουλιανῆς μ. καί τῶν σύν αὐτῇ, Θεμιστοκλέους μ. 22 Κ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας 23 Δ Τῶν ἐν Κρήτῃ μαρτύρων, Νήφωνος ὁσ. 24 Τ Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος 25 Τ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Π Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου 27 Π Στεφάνου Ἀρχιδιακόνου Πρωτομάρτυρος 28 Σ Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων μαρτύρων 29 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Τῶν ἁγ ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθ. νηπίων 30 Δ Γεδεών Καρακαλληνοῦ, Ἀνυσίας ὁσιομ. 31 Τ Μελανῆς Ρωμαίας ὁσ., Γεωργίου Κυπρίου ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 1 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιη πλ.β Α 8 Ἐφεσ. β Λουκ. ιγ βαρύς Β 15 Β Τιμ. α 8-18 Λουκ. ιδ πλ.δ Γ 22 Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 α Δ 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β Γαλ. α Μάρκ. β β Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 4. Ἁγίας Βαρβάρας: Ἐνορία Ζακακίου, Παρεκκλήσια Ἁγ. Τύχωνος, Κοιλανίου. 6. Ἁγίου Νικολάου: Ἱερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Γάτων, Ἐνορίες Ἁγ. Νικολάου Λεμεσοῦ, Ἁγ. Νικολάου Κ. Πολεμιδίων, Κοινότητες Ἁγ. Τύχωνος, Ἄλασσας, Κλωναρίου, Παλώδιας, Πέρα Πεδίου, Παρεκκλήσια Ἄλασσας, Λιμνατίου. 8. Ἁγίου Τυχικοῦ: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, Ἁγ.Φυλάξεως. 9. Ἁγίας Ἄννης: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Κοινότητα Σπιταλίου, Παρεκκλήσιο Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στή Μέσα Γειτονιά. 11. Ἁγίου Βηχιανοῦ: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Παναγίας Ὕψωνα. 12. Ἁγίου Σπυρίδωνος: Ἐνορία Ἁγ. Σπυρίδωνος, Παρεκκλήσιο Ἐπισκοπῆς. 15. Ἁγίου Ἐλευθερίου: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἐλευθερίου, Κοινότητα Μουτταγιάκας. 20. Ἁγίου Ἰγνατίου: Ἐνορία Ἁγ. Ἰγνατίου Γερμασόγειας. 22. Ἁγίας Ἀναστασίας: Παρεκκλήσια Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Κ. Πολεμιδίων, Ὕψωνα. 25. Γεννήσεως Χριστοῦ: Κοινότητα Ἀσωμάτου. 27. Ἁγίου Στεφάνου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Νικολάου Λεμεσοῦ (Ἵδρυμα Ἅγιος Στέφανος). 29. Μετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως: Προσκυν. Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωσήφ Μνήστορος 32 33

18 ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάν τα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί κα θά ρι σον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον, Αγα θέ, τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἅγιος ὁ Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθά νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς) Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλά σθη τι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέ σπο τα, 34 35

19 συγ χώ ρη σον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Αγιε ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε ἐλέησον (γ ) Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου. Ελθέτω ἡ Βασιλεία Σου. Γενηθήτω τό θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρα νῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπι ούσιον δός ἡμῖν σήμερον. Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονη ροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Κύριε ἐλέησον (ιβ - 12) Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι, καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν. Ψαλμός Ν (50) Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός σου, καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρ μῶν σου ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Επί πλεῖον πλῦνόν με ἀπό τῆς ἀνομίας μου, καί ἀπό τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Οτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω, καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό γοις σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ιδού γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ιδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τά ἄδηλα καί 36 37

20 Ψαλμός ΞΘ (69) Ὁ Θεός, εἰς τήν βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εἰς τό βοηθῆσαί μοι σπεῦσον. Αἰσχυνθήτωσαν καί ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τήν ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εἰς τά ὀπίσω καί καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνό μετά κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι πλυ νεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύ νην ἀγαλ λιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον τό πρόσωπόν σου ἀπό τῶν ἁμαρ τιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μή ἀπορρίψῃς με ἀπό τοῦ προσώπου σου καί τό Πνεῦμά σου τό ἅγιον μή ἀντανέλῃς ἀπ ἐμοῦ. Απόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς σου, καί ἀσεβεῖς ἐπί σέ ἐπιστρέψουσι. Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις, καί τό στό μα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν σου. Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυ τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον καρ δίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμέ νην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τήν Σιών, καί οἰκοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσα λήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώματα. Tότε ἀνοίσουσιν ἐπί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους

21 νοι οἱ λέγοντές μοι εὖγε, εὖγε. Αγαλλιάσθωσαν καί εὐφρανθήτωσαν ἐπί σοί πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός. Kαί λεγέτωσαν διά παντός μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τό σωτήριόν σου. Ἐγώ δέ πτωχός εἰμι καί πένης ὁ Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, καί ρύστης μου εἶ σύ Κύριε, μή χρονίσης. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώ τισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δού λου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου. Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶ νος, καί ἠκηδίασεν ἐπ ἐμέ τό πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Εμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρός σέ τάς χεῖράς μου ἡ ψυ χή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦ μα μου. Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπ ἐμοῦ, καί ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι τό πρωΐ τό ἔλεός σου, ὅτι ἐπί σοί ἤλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρός σέ ἦρα τήν ψυχήν μου. Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέ λημά σου, ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός μου. Τό πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλί ψεως τήν ψυχήν μου, καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξο λο 40 41

22 Οτι παρά σοί πηγή ζωῆς ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Παράτεινον τό ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ νυκτί ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητός εἶ, Κύριε ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον τό ὄνο μά σου εἰς τούς αἰῶνας. Αμήν. Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεός σου ἐφ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί σέ. Εὐλογητός εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. Εὐλογητός εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τά διθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου. Καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλός σου εἰμί. Μικρά Δοξολογία Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Υμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυ νοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διά τήν μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παν τοκράτορ. Κύριε Υἱέ μονογενές, Ιησοῦ Χριστέ καί Αγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καί ἐλέησον ἡμᾶς. Οτι σύ εἶ μόνος Αγιος, σύ εἶ μόνος Κύριος, Ιησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Αμήν. Καθ ἑκάστην ἑσπέραν εὐλογήσω σε, καί αἰνέσω τό ὄνομά σου εἰς τόν αἰῶνα, καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε, καταφυγή ἐγεννήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καί γενεᾷ. Εγώ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν με ἴασαι τήν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. Κύριε, πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά σου, ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός μου

23 καιώματά σου. Εὐλογητός εἶ, Αγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώ μασί σου. Κύριε, τό ἔλεός σου εἰς τόν αἰῶνα τά ἔργα τῶν χειρῶν σου μή παρίδῃς. Σοί πρέπει αἶνος, σοί πρέπει ὕμνος, σοί δόξα πρέπει, τῷ Πατρί, καί τῷ Υἱῷ, καί τῷ Αγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρα τῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῇ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοού σιον τῷ Πατρί, δι οὗ τά πάντα ἐγένετο. Τόν δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμε τέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν, καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπή σαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς, καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Αγιον, τό Κύ ριον, τό Ζωοποιόν τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκ πορευό μενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμ προσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λα λῆ σαν διά τῶν προφητῶν. Εἰς Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ Ανάστασιν νεκρῶν, καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Αμήν. Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τήν Θεο τόκον, τήν ἀειμακάριστον καί πανα μώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιω τέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν 44 45

24 ἀσυγ κρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν. Ἅγιος ὁ Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Α θά νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς) Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγ χώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Αγιε, ἐπί σκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἔνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου. Ελθέτω ἡ Βασιλεία Σου. Γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον. Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καί μή εἰσενέγκης ἡ μᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Οτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Εἶτα τό τροπάριον τοῦ κατά τήν ἡμέραν Αγίου ἤ τά παρόντα. Ηχος δ Ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεί μεθ ἡμῶν κατά τήν σήν ἐπιείκειαν, μή ἀποστήσῃς τό ἔλεός σου ἀφ ἡμῶν, ἀλλά ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τήν ζωήν ἡμῶν. Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵματα, ἡ Εκκλησία σου στολισαμένη, δι αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστέ ὁ Θεός τῷ λαῷ σου τούς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καί ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τό μέγα ἔλεος

25 Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι. Μετά τῶν Αγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος. Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ νων. Αμήν. Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου, τήν σήν εἰρήνην δός ἡμῖν, καί ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων. Κύριε ἐλέησον (μ - 40) Ὁ ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ, ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς προσκυνούμενος καί δοξαζόμενος Χριστός ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τούς δικαίους ἀγαπῶν καί τούς ἁμαρτωλούς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρός σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγ γελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Αὐτός, Κύριε, πρόσδεξαι καί ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τάς ἐντεύξεις, καί ἴθυνον τήν ζωήν ἡμῶν πρός τάς ἐντολάς σου. Τάς ψυχάς ἡμῶν ἁγίασον τά σώματα ἅγνισον τούς λογισμούς διόρθωσον τάς ἐννοίας κάθαρον καί ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως, κακῶν καί ὀδύνης. Τεί χισον ἡμᾶς ἁγίοις σου Αγγέλοις, ἵνα τῇ πα ρεμ βολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καί ὁδη γού μενοι, καταντήσωμεν εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί εἰς τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπρο σί του σου δόξης ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶ νας τῶν αἰώνων. Αμήν. Κύριε ἐλέησον (ιβ ) Καί σῶσον καί βοήθησον ἡμᾶς Παναγία Παρθένε. Εὐχή εἰς τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον. (Παύλου Μοναχοῦ, Μονῆς Εὐεργέτιδος). Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα ἡ Θεόν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις, τῇ παραδόξῳ σου κυήσει ἑνώσασα, καί τήν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς καί τῶν πολεμου μένων βοήθεια ἡ ἑτοίμη ἀντίληψις τῶν εἰς σέ προ στρεχόντων καί πάντων τῶν Χριστια νῶν τό καταφύγιον, μή βδελύξῃ με 48 49

26 τόν ἁμαρτωλόν, τόν ἐναγῆ, τόν αἰσχροῖς λογισμοῖς, καί λόγοις, καί πράξεσιν ὅλον ἐμαυτόν ἀχρειώ σαντα, καί τῇ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου ραθυμίᾳ, γνώμῃ δοῦλον γενομένον. Αλλ ὡς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγ χνί σθητι ἐπ ἐμοί τῷ ἁμαρτωλῷ καί ἀσώτῳ, καί δέξαι μου τήν ἐκ ρυπαρῶν χειλέων προσφερομέ νην σοι δέησιν καί τόν σόν Υἱόν καί ἡμῶν Δεσπότην καί Κύ ριον, τῇ μητρικῇ σου παῤ ῥησίᾳ χρωμένη, δυ σώ πησον, ἵνα ἀνοίξῃ κᾀμοί τά φιλάνθρωπα σπλάγ χνα τῆς αὑτοῦ ἀγαθότητος, καί παριδών μου τά ἀναρίθμητα πταίσματα ἐπιστρέψῃ με πρός μετάνοια, καί τῶν αὑτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκιμον ἀναδείξῃ με. Καί πάρεσό μοι ἀεί ὡς ἐλεήμων καί συμπαθής καί φιλάγαθος, ἐν μέν τῷ παρόντι βίῳ θερμή προστάτις καί βοηθός, τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα καί πρός σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με, καί ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου μου, τήν ἀθλίαν μου ψυ χήν περιέπουσα, καί τάς σκοτεινάς ὄψεις τῶν πονηρῶν δαιμόνων πόῤῥω αὐτῆς ἀπελαύνουσα ἐν δέ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς Κρί σεως, τῆς αἰωνίου με ρυομένη κολάσεως, καί τῆς ἀποῤῥήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ ἡμῶν, κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα. Ης καί τύχοιμι, Δέσποινά μου, Υπεραγία Θεοτόκε, διά τῆς σῆς μεσιτείας καί ἀντι λή ψεως χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. ῼ πρέπει πᾶ σα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, σύν τῷ ἀνάρ χῳ αὐτοῦ Πατρί καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ιησοῦν Χριστόν. ( Αντιόχου Μοναχοῦ τοῦ Πανδέκτου). Καί δός ἡμῖν, Δέσποτα, πρός ὕπνον ἀπιοῦ σιν, ἀνάπαυσιν σώματος καί ψυχῆς καί διαφύλαξον ἡμᾶς ἀπό τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου τῆς ἁμαρ τίας καί ἀπό πάσης σκοτεινῆς καί νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦσον τάς ὁρμάς τῶν παθῶν, σβέ σον τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, τά καθ ἡμῶν δολίως κινούμενα τάς τῆς σαρκός ἡμῶν ἐπαναστάσεις κατά στει λον, καί πᾶν γεῶδες καί ὑλικόν ἡμῶν φρόνημα κοίμισον. Καί δώρησαι ἡμῖν, ὁ Θεός, γρήγορον νοῦν, 50 51

27 σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν, ὕπνον ἐλαφρόν, καί πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλ λαγμένον. Δια νάστησον δέ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, ἐστηριγμένους ἐν ταῖς ἐν τολαῖς σου, καί τήν μνήμην τῶν σῶν κριμάτων ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον ἔχοντας. Παννύχιον ἡμῖν τήν σήν δοξολογίαν χάρισαι, εἰς τό ὑμνεῖν, καί εὐλογεῖν, καί δοξάζειν τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά σου, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Ὑ περένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεο τόκε, προσάγαγε τήν ἡμετέραν προσευχήν τῷ Υἱῷ σου καί Θεῷ ἡμῶν καί αἴ τη σαι, ἵνα σώσῃ διά σοῦ τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό ἅγιον. Τριάς ἁγία, δόξα σοι. Τ ήν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέ πην σου. Ἐπί Σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Αγγέλων τό σύστημα καί ἀνθρώ πων τό γένος, ἡγιασμένε Ναέ καί Παράδεισε λογικέ, Παρθενικόν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρ κώθη καί παιδίον γέγονεν ὁ πρό αἰώ νων ὑπάρχων Θεός ἡμῶν. Τήν γάρ Σήν μήτραν θρόνον ἐποίησε καί τήν Σήν γαστέ ρα πλα τυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Επί Σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτί σις δόξα Σοι. Ἅγιε Αγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καί ταλαιπώρου μου ζωῆς, μή ἐγκαταλίπῃς με τόν ἁμαρτωλόν, μηδέ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ διά τήν ἀκρασίαν μου μή δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυρι εῦσαί μου τῇ κατα δυ ναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος κρά τησον τῆς ἀθλίας καί παρειμένης χειρός μου, καί ὁδήγησόν με εἰς ὁδόν σωτηρίας. Ναί, Αγιε Αγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καί σκεπαστής τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πάντα μοι συγ χώ ρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καί εἴ τι ἥμαρτον τήν σήμερον ἡμέραν σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσῃ νυκτί καί διαφύλαξόν με ἀπό πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μή ἔν τινι ἁμαρτήματι 52 53

28 παρ οργίσω τόν Θεόν καί πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ πρός τόν Κύριον, τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ, καί ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς Αὐτοῦ ἀγαθότητος. Αμήν. Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μα ρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί, καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (Τρίς) Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Τήν ταχεῖαν σου σκέπην καί τήν βοήθειαν καί τό ἔλεος δεῖξον ἐπί τούς δούλους σου καί τά κύματα Αγνή καταπράϋνον τῶν ματαίων λογισμῶν καί τήν πεσοῦσαν μου ψυχήν ἀνάστησον Θεοτόκε οἶδα, γάρ οἶδα, Παρθένε, ὅτι ἰσχύεις ὅσα καί βούλεσαι. Δι εὐχῶν τῶν Αγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ιησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Αμήν. Ηχος γ Τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καί τό ὑπέρλαμπρον τό τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριήλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι ἐγ κώμιον προσαγάγω ἐπάξιον; τί δέ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι. Διό ὡς πρεσετάγην βοῶ σοι. Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. Ηχος πλ. α 54 55

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τούς εὐλαβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τούς εὐλαβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015 0 0 0 0 Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς //0 Ότι έγραψα ήθελα µόνο να µπορούν να το µαζέψουν ως µια αγκαλιά αγρολούλουδα ή ένα αµφορέα µε ρέον φως τα παιδιά του κόσµου. Ανδρέας Χατζηχαµπής

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση Ο Ι Ψ Α Λ Μ Ο Ι Ένα θεόπνευστο βιβλίο για όλες τις περιπτώσεις της ανθρώπινης ζωής Το Ψαλτήρι Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30 Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού / 0 0 / Τεχνητή Λίµνη Αµιάντου Κωνσταντινίδης Σάββας, Μεταλλείο Αµιάντου Φράγµα Αµιάντου ή Φράγµα των Λουµάτων Κωνσταντινίδης Σάββας, Εποχιακή Λίµνη Μεταλλείου Αµιάντου Η τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη Μικρὸ Προσευχητάρι Η προσευχὴ εἶναι Τροφὴ ψυχῆς Αρετῶν πηγὴ Λύπης λύσις Νοῦ φωτισμὸς Πολέμων θραῦσις Ελπίδος ἀπόδειξις Απογνώσεως πέλεκυς Χαρισμάτων πρόξενος Δακρύων μήτηρ καὶ πάλιν θυγάτηρ Εσοπτρον προκοπῆς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Β ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ * * * * *

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Β ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ * * * * * 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Β ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν ψαλμόν, Συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ Διακόνου, καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η η ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μετάνοια είναι, νομίζω ταπεινά, να προσπαθώ να μάθω να αγαπώ τον Θεό μου και τον πλησίον μου, έχοντας επίγνωση των προσωπικών μου παθών και λαθών.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας

Ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας Ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας Οικουμενικές Σύνοδοι Η Εκκλησία, στην διαστρεβλωμένη διδασκαλία πολλών αιρέσεων, που ταλάνιζαν και παραπλανούσαν χιλιάδες πιστούς, απάντησε με Συνοδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. ἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. ἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ε Β ασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ παντα χοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορη γός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 8 & 12) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 2 & 3) Α/Α ΟΜΑΔΑ Γ' (δίκτυα 5 & 7 & 13) 1 Απόστολος Λουκάς 1 Λατσιά Δ 1 Έγκωμη Α (ΚΑ) 2 Άγιος Βασίλειος (ΚΒ) 2 Δάλι

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα...

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ! ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα