ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1"

Transcript

1 2013 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

2 Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τοῦς εὐλαβεῖς καί φιλοθέους χριστιανούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς παροικούσης ἐν Λεμεσῷ καί πατρικῶς εὔχομαι ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εὐλογῇ καί ἁγιάζῃ τήν ζωήν καί τά ἔργα ἡμῶν καί ἐν τῷ νέῳ ἐνιαυτῷ τῆς Χρηστότητος Αὐτοῦ Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

3 ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀλη θείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πλη ρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος, καί σῶσον, Αγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν. Αμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ισχυρός, Ἅγιος Αθά νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς). Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι, καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀ νο μίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Κύριε ἐλέη σον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι, καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου. Ελθέτω ἡ βασιλεία Σου γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Αμήν. 5

4 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Χριστέ, τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἁγίαζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου Σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψόμεθα φῶς τό ἀπρόσιτον καί κατεύθυνον τά διαβήματα ἡμῶν πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου, πρεσβείαις τῆς παναχράντου Σου μητρός καί πάντων Σου τῶν Αγίων. Αμήν. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάν των τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιη θέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι οὗ τά πάντα ἐγένετο. Τόν δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώ πους, καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελ θόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύ ματος Αγίου, καί Μαρίας τῆς Παρθένου, καί ἐναν θρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου, καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γρα φάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς, καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης, κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Κύρι ον, τό Ζωοποιόν τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον, καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, καί Αποστολικήν Εκ κλη σίαν. Ομολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προ σ δοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Αμήν. 6 7

5 ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Προσευχή πρό τοῦ γεύματος Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου γενηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμε ρον καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καί μή εἰσε νέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. Εὐχαριστία μετά τό γεῦμα Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων Σου ἀγαθῶν μή στε ρήσῃς ἡμᾶς καί τῆς ἐπουρανίου Σου Βασιλείας, ἀλλ ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν Σου παρεγένου Σωτήρ, τήν εἰρήνην διδούς αὐτοῖς, ἐλθέ καί μεθ ἡμῶν, καί σῶσον ἡμᾶς. Δόξα Πατρί και Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Προσευχή πρό τοῦ δείπνου Φάγονται πένητες καί ἐμπλησθήσονται, καί αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Εὐχαριστία μετά τό δεῖπνον Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί Σου, καί ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν Σου ἠγαλια σάμεθα. Ἐσημειώθη ἐφ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου Σου, Κύριε ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τάς καρδίας ἡμῶν. Ἀπό καρποῦ σίτου, οἴνου καί ἐλαίου ἐνεπλήσθημεν. Ἐν εἰρήνῃ ἐπί τό αὐτό κοιμηθησόμεθα καί ὑπνώσομεν ὅτι Σύ, Κύριε, κατά μόνας ἐπ ἐλπίδι κατῴκισας ἡμᾶς. Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 8 9

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Τ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου Μεγάλου 2 Τ Σεφαφείμ Σάρωφ, Σιλβέστρου Ρώμης 3 Π Μαλαχίου προφ., Θωμαΐδος, Γορδίου μ. 4 Π Σύναξις Ο Ἀποστόλων, Χρυσάνθου μ. 5 Σ Θεοπέμπτου καί Θεωνᾶ μ. (νηστεία) 6 Κ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Δ Σύναξις Προφήτου Προδρόμου Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 8 Τ Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσ. 9 Τ Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ. 10 Π Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκ. 11 Π Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου 12 Σ Τατιανῆς μ., Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου 13 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου 14 Δ Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ Ἀββάδων, Σάββα Σερβίας, Ἀγνῆς μ. 15 Τ Ἰωάννου Καλυβίτου, Παύλου Θηβαίου 16 Τ Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου 17 Π Ἀντωνίου Μεγάλου, Γεωργίου Ἰωαννίνων νεομ. 18 Π Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Σήμερα ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιος 19 Σ Μακαρίων Αἰγυπ. καί Ἀλεξανδ., Μάρκου Εὐγενικοῦ 20 Κ IΒ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν). Εὐθυμίου Μεγάλου 21 Δ Παναγίας Παραμυθίας, Μαξίμων ὁμολ. καί Γραικοῦ 22 Τ Τιμοθέου ἀπ., Ἀναστασίου Πέρσου 23 Τ Κλήμεντος, Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ 24 Π Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Ξένης ὁσ., Φίλωνος Καρπασίας 25 Π Γρηγορίου Θεολόγου 26 Σ Ξενοφῶντος ὁσ. καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ 27 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου).Ἀνακομιδή λειψ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου 28 Δ Ἐφραίμ Σύρου, Παλλαδίου ὁσ. 29 Τ Ἰγνατίου Θεοφόρου 30 Τ Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 31 Π Κύρου καί Ἰωάννου Ἀναργύρων ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 1 Κολασ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, Τιτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ βαρύς Ι 20 Β Κορινθ. δ 6-15 Λουκ. ιζ πλ. δ ΙΑ 27 Ἑβρ. ζ 26- η 2 Λουκ. ιθ 1-10 α Α Πανηγυρίζοντες ναοί 7. Προφήτου Προδρόμου: Παρεκκλήσιο Πεντακώμου. 17. Ἁγίου Ἀντωνίου: Ἐνορία Ἁγ. Ἀντωνίου. 18. Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἐνορίας Ἁγ. Ἀθανασίου. 21. Παναγίας Παραμυθίας: Κοινότητα Παραμύθας, Παρεκκλήσιο Τριμίκλινης. 24. Ἁγίου Νεοφύτου: Ἐνορία Ἁγ. Νεοφύτου Συνοικ. Μακαρίου Γ, Παρεκκλήσιο Στέγης Ἡλικιωμένων «Ἅγιος Νεόφυτος».

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Π Τρύφωνος μ., Περπετούας μ. 2 Σ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 Κ ΙΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Νομικοῦ) Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης προφ. 4 Δ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Θεοκτίστου μ. 5 Τ Ἀγάθης μ., Πολυεύκτου ὁσ. 6 Τ Φωτίου Κ/πόλεως, Βουκόλου Σμύρνης 7 Π Παρθενίου Λαμψάκου, Ἀπρίονος ἐπ. Κύπρου 8 Π Θεοδώρου Στρατηλάτου, Μακαρίου ἐπ. Πάφου 9 Σ Νικηφόρου μ., Παγκρατίου, Φιλαγρίου ἐπ. Κύπρου 10 Κ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσ. 11 Δ Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστης 12 Τ Μελετίου Ἀντιοχείας, Χρήστου Κηπουροῦ 13 Τ Ἀκύλα καί Πρισκίλλης ἀπ. 14 Π Αὐξεντίου, Μάρωνος, Ἀβραάμου ὁσ. 15 Π Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου Χίου ὁσ. 16 Σ Παμφίλου μ., Φλαβιανοῦ Κ/πόλεως 17 Κ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας), Θεοδώρου Τήρωνος, Αὐξιβίου Σόλων 18 Δ Λέοντος Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ὁμολ. 19 Τ Φιλοθέης Ἀθηναίας, Φιλήμονος ἀπ. 20 Τ Λέοντος Κατάνης 21 Π Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις 22 Π Ἀνθούσης μ., Ἀριστίωνος Ἀρσινόης 23 Σ Πολυκάρπου Σμύρνης, Γοργονίας ὁσ. 24 Κ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου) Α καί Β Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 25 Δ Ταρασίου Κ/πόλεως, Μαρκέλλου Κυπρίου, Ρηγίνου μ. 26 Τ Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος 27 Τ Προκοπίου Δεκαπολίτου 28 Π Βασιλείου ὁμ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Β Κορινθ Ματθ. κβ β Β 10 Β Τιμοθ. β 1-10 Ματθ. κε γ Γ 17 Β Κορινθ. στ 16 ζ 1 Ματθ. ιε δ Δ 24 Β Κορινθ. δ 6-15 Λουκ. ιη πλ.α Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου: Κοινότητα Πεντακώμου, Παρεκκλήσιο Ἐπισκοπῆς. 6. Ἁγίου Φωτίου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως. 7. Ἁγίου Παρθενίου Λαμψάκου: Παρεκκλήσιο Συνοικ. Π.Πολεμιδίων (Τιμ.Σταυροῦ). 17. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος: Κοινότητες Ἁγ. Θεοδώρου Πιτσιλιᾶς, Μοναγρουλλίου

8 ΜΑΡΤΙΟΣ Π Εὐδοκίας ὁσ., Ἀντωνίνης μ. 2 Σ Θεοδότου Κυρηνείας, Νικολάου Πλανᾶ 3 4 Κ Δ ΙΖ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). Βασιλίσκου, Εὐτροπίου, Κλεονίκου μ. Γερασίμου Ἰορδανίτου 5 Τ Κόνωνος ὁσιομ., Νικολάου Ἀχρίδος 6 Τ Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων 7 Π Ἀρκαδίου καί Νέστορος ἐπ. Τριμυθ., Λαυρεντίου ὁσ. 8 Π Θεοφυλάκτου ὁμολ., Δομετίου ὁσ. 9 Σ Ψυχοσάββατο, τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων Κ Δ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Κοδράτου ἐν Κορίνθῳ Σωφρονίου Ἱεροσ. 12 Τ Συμεών νέου Θεολόγου, Γρηγορίου Διαλόγου 13 Τ Νικηφόρου Κ/πόλεως 14 Π Βενεδίκτου ὁσ. 15 Π Ἀριστοβούλου ἀπ., Ἀγαπίου μ. 16 Σ Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτμῳ, Σαββίνου μ Κ Δ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Ἀλεξίου ὁσ., Θεοστηρίκτου ὁσ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Κυρίλλου Ἱεροσ. 19 Τ Χρυσάνθου καί Δαρείας μ., Κλαυδίου μ. 20 Τ Τῶν ἐν τῇ Μονῇ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων 21 Π Ἰακώβου ὁμολ. Σεραπίωνος ὁσ. 22 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Βασιλείου ἱερομ. Καλλινίκης μ. 23 Σ Νίκωνος καί 199 μαρτύρων Κ Δ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Ἀρτέμονος ἐπ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26 Τ Σύναξις Ἀρχιστρατήγου Γαβριήλ 27 Τ Ματρώνης μ. 28 Π Ἰλαρίωνος Νέου, Ἡσυχίου Ἱεροσολ. 29 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Μάρκου ἐπισκ., Ἰωνᾶ, Βαραχησίου μ. 30 Σ Ἰωάννου Σιναΐτου ὁσ. 31 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ). Ὑπατίου, Βλασίου μ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 3 Α Κορινθ. στ Λουκ. ιε 1-32 πλ.β ΣΤ 10 Α Κορινθ. η 8 θ 2 Ματθ. κε βαρύς Ζ 17 Ρωμ. ιγ 11 ιδ 4 Ματθ. στ πλ. δ Η 24 Ἑβρ. ια 24-26, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ἰωάν. α α Θ Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Νικολάου Πλανᾶ: Παρεκκλήσιο Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη). 9. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων: Παρεκκλήσιο κοινότητας Ἁγ. Θεράποντος. 25. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Ἐνορίες Ἁγ. Νάπας, Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κ. Πολεμιδίων, Κοινότητα Λόφου, Παρεκκλήσιο Βάσας Σανίδας

9 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Δ Μαρίας Αἰγυπτίας, Γεροντίου μ. 2 Τ Τίτου ὁσ. 3 Τ Νικήτα ὁμολ., Ἰωσήφ ὑμνογράφου, Ἐλπιδοφόρου μ. 4 Π Γεωργίου ἐν Μαλεῷ, Ζωσιμᾶ, Θεωνᾶ Θεσ/κης 5 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Θεοδώρας Θεσ/κης, Παναγιώτου Ἱεροσ. 6 Σ Εὐτυχίου Κ/πόλεως, Γρηγορίου Σιναΐτου 7 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Σάββα Καλύμνῳ 8 Δ Ἡρωδίωνος, Ἑρμοῦ, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου ἀπ. 9 Τ Εὐψυχίου μ. 10 Τ Γρηγορίου Κων/πόλεως, Σοφοκλέους, Δημοσθένους 11 Π Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερομ., Τρυφαίνης ὁσ. 12 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Βασιλείου, Ἀνθούσης, Μηνᾶ, Δαυΐδ 13 Σ Μαρτίνου ἐπισκ. Ρώμης, Μαξίμου, Θεοδοσίου, Γεωργίου 14 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ). Ἀριστάρχου 15 Δ Κρήσκεντος μ., Βασιλίσσης, Ἀναστασίας, Λεωνίδου 16 Τ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μ. 17 Τ Συμεοῦ, Ἀγαπητοῦ, Ἀνδριανοῦ, Μακαρίου τοῦ ἐν Χίῳ 18 Π Μεγάλου Κανόνος. Κυρίλλου Πατριάρχου Κ/πόλεως 19 Π Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Παφνουτίου ἱερομ. 20 Σ Ζακχαίου ἀπ Κ Δ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ). Ἰανουαρίου ἱερομ. Ναθαναήλ ἀπ., Νεάρχου 23 Τ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου μεγαλομ. (μετατίθεται) 24 Τ Ἐλισάβετ ὁσ., 25 Π Μάρκου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 26 Π Βασιλέως ἐπισκ. Ἀμασείας, Καλανδίωνος Κυπρίου 27 Σ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Κ Δ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Μέμνονος ὁσ., Αὐξιβίου Σόλων ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωσήφ Παγκάλου. 30 Τ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Τῶν Δέκα Παρθένων, Ἰακώβου ἀπ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 7 Ἑβρ. δ 14 ε 6 Μάρκ. η 32- θ 1 γ ΙΑ 14 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ δ Α 21 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι πλ.α Β 28 Φιλιπ. δ 1-9 Ἰωάν. ιβ Πανηγυρίζων ναός 28. Ἁγίου Μέμνονος: Ἐνορία Ἀπ. Βαρνάβα Συνοικ. Ἁγίου Ἰωάννου

10 ΜΑΪΟΣ Τ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῆς ἁλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ 2 Π ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ ἱ.νιπτῆρος καί Μυστ. Δείπνου 3 Π ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου. 4 Σ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ. Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου. 5 6 Κ Δ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος 7 Τ Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης τῶν ἐν Λέσβῳ 8 Τ Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου Μεγάλου 9 Π Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ. 10 Π Ζωοδόχου Πηγῆς, Σίμωνος Ζηλωτοῦ ἀπ. 11 Σ Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ Κ Δ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ Κων/πόλεως Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμολ. 14 Τ Θεράποντος ἱερομ., Ἰσιδώρου μ. 15 Τ Παχωμίου Μεγάλου, Ἀχιλλείου Λαρίσης 16 Π Θεοδώρου Ἡγιασμένου, Νικολάου Μετσόβου 17 Π Θεοφάνους Μυροβλύτου ἐπ. Σολέας, Ἀνδρονίκου, Ἰουνίας 18 Σ Πέτρου, Διονυσίου, Βενεδίμου μ Κ Δ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. 13 Ὁσιομαρτύρων Καντάρας, Πατρικίου ἱερομ. Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Νικολάου, Λυδίας, Φιλιππησίας 21 Τ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἱσαποστόλων, Παχωμίου νεομ. 22 Τ Βασιλίσκου μ., Μαρκέλλου μ. 23 Π Μιχαήλ Συνάδων, Μαρίας Κλωπᾶ 24 Π Κυριακοῦ ὁσ. ἐν Εὐρύχου 25 Σ Γ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Κ Δ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Συνεσίου ἐπ. Καρπασίας Θεράποντος, Ἑλλαδίου, Ἰωάννου Ρώσου, 28 Τ Ἀνδρέου διά Χριστόν σαλοῦ ὁσ. 29 Τ Μεσοπεντηκοστῆς. Θεοδοσίας παρθενομ., Θεοδοσίας ὁσιομ. 30 Π Ἰσαακίου ὁμολ., Ἐμμελείας μητρ. Μ. Βασιλείου 31 Π Εὐσταθίου Κ/πόλεως ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 5 Πράξ.α 1-8 Ἰωάν. α Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α 19 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43 ιστ 8 β Δ 26 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 γ Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Ἁγίου Ἀθανασίου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Ἀθανασίου. 3. Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας: Παρεκκλήσιο Κοιλανίου. 6. Δευτέρα Διακαινησίμου: κοινότητα Προφήτου Ἠλιού Ἀγριδίων. Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουν ἐπίσης πολλά παρεκκλήσια τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας. 6. Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου: Ἱερές Μονές Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου, Ἁγ. Γεωργίου Συμβούλου Χριστοῦ, Ἐνορίες Φραγκούδη, Χαβούζας, Κοινότητες Ἁγ. Γεωργίου Συλίκου, Ἀκαπνοῦς, Ἀκρούντας, Ἀπαισιᾶς, Γεράσας, Καπηλειοῦ, Κελλακίου, Μαθηκολώνης, Μανδριῶν, Μοναγρίου, Συλίκου, Ὕψωνα, Χανδριῶν, Παρεκκλήσια ἐνοριῶν Γερμασόγειας, Ἁγ. Ἀντωνίου καί κοινοτήτων Ἁγ. Γεωργίου Συλίκου, Ἁγ. Θεράποντος, Ἁγ. Μάμαντος, Ἀκρωτηρίου, Βουνίου, Ἑπταγώνιας, Κοιλανίου, Κολοσσίου, Κυβίδων, Μαθηκολώνης (Κοιμητηρίου), Σωτήρας, Τραχωνίου, Χανδριῶν. 7. Τρίτη Διακαινησίμου: Ἐκκλησία Παναγίας παλαιοῦ χωριοῦ Κορφῆς. Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουν ἐπίσης πολλά παρεκκλήσια τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας. 7. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στά Κάρδαμα, Ἐρήμης, Καντοῦ, Ὕψωνα. 8. Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως. 9. Ἁγίου Χριστοφόρου: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως. 9. Πέμπτη Διακαινησίμου: Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἀμιάντου (Ἐνορίας Ἀρχ. Μιχαήλ). 10. Παρασκευή Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς): Ἱερές Μονές Παναγίας Ἀμιροῦς, Παναγίας Γλωσσᾶ, Κοινότητα Ζωοπηγῆς, Παρεκκλήσια Ἀπαισιᾶς, Κοιλανίου, Παναγίας Στάζουσας Λιμνατίου, Μονιάτη. 12. Κυριακή Θωμᾶ: Παρεκκλήσια Ἁγ. Ἀκινδύνου Κυβίδων, Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀπαισιᾶς, Ζωοδόχου Πηγῆς Μονιάτη, Παναγίας Ἀμιάντου Πελενδρίου (Ἐνορίας Ἰωαν. Λαμπαδιστοῦ), Παναγίας Ἐσωκυρᾶς Μοναγρίου. 12. Ἁγίου Ἐπιφανίου: Κοινότητα Ἀψιοῦς, Παρεκκλήσια Δωροῦ, Λιμνατίου, Μονῆς. 12. Γερμανοῦ πατρ. Κων/πόλεως: Παρεκκλήσιο Ἱ. μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου η Κυριακή Μαΐου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Εἰρήνης Παραμύθας. 19. Τῶν Μυροφόρων: Παρεκκλήσιο Κυβίδων. 21. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης: Κοινότητες Ἁγ. Κωνσταντίνου, Καντοῦ, Παρεκκλήσιο Λιμνατίου. 27. Ἁγίου Θεράποντος: Κοινότητα Ἁγ. Θεράποντος

11 ΙΟΥΝΙΟΣ Σ Ἰουστίνου φιλοσόφου μ. 2 3 Κ Δ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Νικηφόρου Κ/πόλεως Λουκιλλιανοῦ μ., Πάππου Κυθρέας 4 Τ Ἰωάννου Μοναγρίου, Μάρθας καί Μαρίας, Μητροφάνους 5 Τ Δωροθέου Τύρου 6 Π Ἱλαρίωνος ὁσ., Ἀττάλου ὁσ. 7 Π Θεοδότου ἱερομ., Παναγῆ Μπασιᾶ ὁσ. 8 Σ Ἀνακομ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ Κ Δ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης, Πανσέμνης 11 Τ Ἀπ. Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, Παναγίας Ἄξιον Ἐστί, Ἁγ. Λουκᾶ Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ 12 Τ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα. Ὀνουφρίου ὁσ. 13 Π ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Τριφυλλίου Λήδρας 14 Π Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου Κ/πόλεως 15 Σ Ἱερωνύμου ὁσ., Ἀμώς προφ. 16 Κ Αγίων 318 Πατέρων Ἀ Οἰκ. Συνόδου. Μνημονίου καί Τύχωνος ἐπισκόπων Ἀμαθοῦντος 17 Δ Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου 18 Τ Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως, Λεοντίου μ. 19 Τ Ἰούδα ἀπ., Παϊσίου Μεγάλου 20 Π Νικολάου Καβάσιλα ὁσ., Μεθοδίου ἱερομ. 21 Π Ἰουλιανοῦ μ., Νικήτα Νισυρίου 22 Σ Ψυχοσάββατο. Εὐσεβίου ἱερομ., Ζήνωνος καί Ζηνᾶ μ Κ Δ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Δημητριανοῦ διακ., Ἀθανασίου μ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Γενέσιον Ἰωάννου Προδρόμου, Παναγιώτου νεομ. 25 Τ Φεβρωνίας ὁσιομ. 26 Τ Δαυΐδ ὁσ. ἐν Θεσ/νίκῃ, Ἰωάννου Γοτθίας 27 Π Σαμψών Ξενοδόχου, Ἰωάννας ὁσ. 28 Π Ἀνακ.λειψ. Κύρου καί Ἰωάννου Ἀναργύρων 29 Σ ΠΕΤΡΟΥ καί ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 30 Κ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 2 Πράξ.ια Ἰωάν. δ 5-42 δ Ζ 9 Πράξ. ιστ Ἰωάν. θ 1-38 πλ.α Η 16 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ.β Ι 23 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η Ἑβρ. ια 33 ιβ 2 Ματθ. θ 36, ι 1-8 πλ. δ Α Πανηγυρίζοντες ναοί 8. Ἁγίου Θεοδώρου: Κοινότητα Ἁγ. Θεοδώρου Πιτσιλιᾶς. 9. Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Ἀθανασίου. 11. Ἀποστόλου Βαρνάβα: Ἐνορία Συνοικ. Ἁγ. Ἰωάννου, Κοινότητα Ἄνω Ἀμιάντου, Παρεκκλήσια Ἐρήμης, Κολοσσίου. 13. Ἀναλήψεως: Παρεκκλήσιο Φιλανθρώπου Χριστοῦ στό Ζακάκι. 16. Ἁγίου Τύχωνος: Κοινότητα Ἁγ. Τύχωνος. 24. Ἁγίου Πνεύματος: Παρεκκλήσιο Καλοῦ Χωριοῦ 24. Γενέσιο Τιμίου Προδρόμου: Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. 29. Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου: Ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Κοινότητες Ἁγ. Παύλου, Ἀσγάτας. 30. Δώδεκα Ἀποστόλων: Παρεκκλήσιο Ἀσγάτας. 30. Ἁγίων Πάντων: Παρεκκλήσιο Ἱερᾶς μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου

12 ΙΟΥΛΙΟΣ Δ Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων 2 Τ Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Ὑπεραγίας Θεοτόκου 3 Τ Ὑακίνθου, Ἀνατολίου Κ/πόλεως 4 Π Ἀνδρέου Κρήτης 5 Π Ἀθανασίου Ἀθωνίτου, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ νεομ. 6 Σ Σισώη Μεγάλου, Λουκίας μ. 7 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κυριακῆς μεγαλομ., Θωμᾶ ἐν Μαλεῷ ὁσ. 8 Δ Προκοπίου μεγαλομάρτυρος 9 Τ Παγκρατίου ἱερομ. 10 Τ Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων, Σιλουανοῦ 11 Π Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαποστ. 12 Π Παναγίας Τριχερούσης, Βερονίκης 13 Σ Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ, Ἁγ. Ἠλιοφώτων Κυπρίων 14 Κ 630 Ἁγίων Πατέρων Δ Οἰκ. Συνόδου. Νικοδήμου Ἁγιορ. 15 Δ Βλαδιμήρου ἰσαπ., Κηρύκου καί Ἰουλίττης μ. 16 Τ Ἀθηνογένους Πηδαχθόης ἱερομ. 17 Τ Μαρίνης μεγαλομάρτυρος 18 Π Αἰμιλιανοῦ μ., Ὑακίνθου μ. 19 Π Μακρίνης ὁσ., Εὕρ. λειψ. Σεραφείμ Σάρωφ 20 Σ Ἠλιού Προφήτου τοῦ Θεσβίτου 21 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Συμεών διά Χριστόν σαλοῦ ὁσ. 22 Δ Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης παρθ. 23 Τ Ἰεζεκιήλ προφ., Θύρσου ἐπ. Καρπασίας, Φωκᾶ Σινώπης 24 Τ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος 25 Π Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Εὐπραξίας ὁσ., Ὀλυμπιάδος 26 Π Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομ. 27 Σ Παντελεήμονος ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. 28 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Νικάνωρος διακ. 29 Δ Θεοδότης, Καλλινίκου μ. 30 Τ Ἀνδρονίκου,Ἐπαινετοῦ,Κρήσκεντος, Σίλα, Σιλουανοῦ ἀπ. 31 Τ Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 7 Γαλ. γ 22 δ 5 Ματθ. δ α Β 14 Τιτ. γ 8-15 Ματθ. ε β Γ 21 Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 γ Δ 28 Ρωμ. ι 1-10 Ματθ. η 28 θ 1 δ Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Ἁγίων Ἀναργύρων: Ναός Μελάθρου Ἀγωνιστῶν Ε.Ο.Κ.Α η Κυριακή Ἰουλίου: Παρεκκλήσια Ἁγ. Γεωργίου Κυβίδων, Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Ἀψιοῦς 7. Ἁγίας Κυριακῆς: Παρεκκλήσιο Ἀγροῦ (Ἐνορίας Προδρόμου) 12. Παναγίας Τριχερούσης: Ἐνορία Παναγίας Τριχερούσης. 17. Ἁγίας Μαρίνας: Ἐνορία Συνοικ. Καψάλου, Κοινότητες Καλοῦ Χωριοῦ, Κυπερούντας Παρεκκλήσια Ἁγ. Τριάδος, Συνοικ. Καψάλου (μεσαιωνικά κατάλοιπα), Ἀσγάτας, Δωροῦ, Ἑπταγώνιας, Ζωοπηγῆς, Κελλακίου, Κοιλανίου, Κολοσσίου, Λιμνατίου, Μονιάτη, Παρεκκλησιᾶς, Πύργου. 20. Προφήτου Ἠλιού: Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Ποταμοῦ Γερμασόγειας, Κοινότητα Προφήτου Ἠλιού παρά τή Συκόπετρα, Παρεκκλήσια Ἀγριδίων, Διερώνας, Κοιλανίου, Λιμνατίου, Λόφου, Μονιάτη. 23. Ἁγίου Θύρσου: Παρεκκλήσιο Συνοικ. Ἁγ. Ἀθανασίου. 24. Ἁγίας Χριστίνης: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Παρασκευῆς Γερμασόγειας. 25. Ἁγίας Ἄννας: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Κοινότητα Σπιταλίου, Παρεκκλήσιο Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στή Μέσα Γειτονιά. 26. Ἁγίας Παρασκευῆς: Ἐνορία Γερμασόγειας, Κοινότητα Ἐπισκοπῆς, Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ Κάτω Ἀμιάντου, Κάτω Μύλου, Μανδριῶν, Μοναγρουλλίου. 27. Ἁγίου Παντελεήμονος: Κοινότητα Κυβίδων Παρεκκλήσιο Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός παλαιοῦ Νοσοκομείου

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Π Πρόοδος Τιμ.Σταυροῦ, Παύλας ὁσ. (Ἀρχή νηστείας) 2 Π Ἀνακ. λειψ. Στεφάνου Πρωτομ., Φωτεινῆς ὁσ. Καρπασ. 3 Σ Σαλώμης Μυροφόρου, Ἰσαακίου, Δαλμάτου μ. 4 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτά Παίδων 5 Δ Νόννης, Εὐσιγνίου μ. 6 Τ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Τ Μικάλλου ὁσ. ἐν Ἀκανθοῦ, Δομετίου μ. 8 Π Αἰμιλιανοῦ ὁμολ., Τριανταφύλλου νεομ. 9 Π Ματθία ἀπ. 10 Σ Ξύστου καί Ἱππολύτου μ., Λαυρεντίου μ. 11 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Νήφωνος Κ/πόλεως, Ἀνάμ. θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδωνος 12 Δ Ἀνικήτου, Φωτίου μ. 13 Τ Ἀνακ. λειψ. Μαξίμου ὁμολ. 14 Τ Μιχαίου προφ., Μαρκέλλου Κυπρίου ἱερομ. 15 Π ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Π Ἁγίου Μανδηλίου, Γερασίμου ἐν Κεφαλληνίᾳ, Σταματίου 17 Σ Μύρωνος μ. 18 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φλώρου, Λαύρου μ., Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ 19 Δ Ἀνδρέου στρατηλ., Θεοφάνους Δοχειαρίτου 20 Τ Σαμουήλ προφ., Ρηγίνου καί Ὀρέστου Κυπρίων μ. 21 Τ Θαδδαίου ἀπ., Βάσσης μ. 22 Π Ἀγαθονίκου μ., Ἀνθούσης μ., 23 Π Ἀπόδοσις ἑορτῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Εἰρηναίου 24 Σ Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Αἰγίνης 25 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Βαρθολομαίου ἀπ., Μηνᾶ, Τίτου ἐπισκ. 26 Δ Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μ. 27 Τ Φανουρίου μεγαλομ., Ποιμένος ὁσ. 28 Τ Μωϋσέως Αἰθίοπος ὁσ., Διομήδους μ. 29 Π ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 30 Π Φιλωνίδου ἐπ. Κουρίου, Ἀλεξάνδρου Κ/πόλεως 31 Σ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 4 Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 πλ.α ΣΤ 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ Ρωμ. ιε 1-7 Ματθ. θ πλ.β Ζ 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Α Κορινθ. α Ματθ. ιδ βαρύς Η 25 Α Κορινθ. γ 9-17 Ματθ. ιδ πλ.δ Θ Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Τιμίου Σταυροῦ: Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Κουκᾶς, Παρεκκλήσια Κυβίδων, Πελενδρίου (Ἐνορίας Ἀρχ. Μιχαήλ). 2. Ἁγίας Φωτεινῆς: Ἐνορία Συνοικ. Κολοσσίου. 6. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος: Κοινότητες Κάτω Μύλου, Λιμνατίου, Σανίδας, Σωτήρας, Παρεκκλήσια Βουνίου, Κυπερούντας, Πέρα Πεδίου. 12. Ἁγίων Φωτίου καί Ἀνικήτου: Παρεκκλήσια Ἁγ. Φυλάξεως, Ἑπταγώνιας. 15. Κοιμήσεως Θεοτόκου: Κοινότητες Πλατρῶν, Πύργου, Τριμίκλινης, Παρεκκλήσια Ἀκαπνοῦς, Ἀψιοῦς, Βουνίου, Κυπερούντας, Λουβαρᾶ, Ποταμίτισσας, Τραχωνίου. 16. Ἁγίου Μανδηλίου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Νάπας. 20. Ἁγίων Ρηγίνου καί Ὀρέστου: Παρεκκλήσιο Φασούλας. 24. Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ. 27. Ἁγίου Φανουρίου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Φυλάξεως (Λαϊκῆς Λευκοθέας) 29. Τιμίου Προδρόμου: Κοινότητες Ἀγροῦ, Δυμῶν, Ἐρήμης, Λουβαρᾶ, Παρεκκλήσια Μέσα Γειτονιᾶς, Βουνίου, Δυμῶν, Κοιλανίου. 31. Ἁγίας Ζώνης: Ἐνορία Ἁγ. Ζώνης, Κοινότητες Ἀπαισιᾶς, Μονῆς, Παρεκκλήσιο Πλατρῶν (Πάνω)

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ K Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀρχή Ἰνδίκτου, 40 Παρθενομ., Συμεών Στυλ. 2 Δ Μάμαντος μεγαλομάρτυρος 3 Τ Πολυδώρου νμ., Φοίβης διακ., Ανακ. λειψ. Νεκταρίου Αἰγ. 4 Τ Μωυσέως προφ., Ἑρμιόνης 5 Π Ζαχαρίου προφήτου 6 Π Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχ. Μιχαήλ 7 Σ Σώζοντος μ., Κασσιανῆς ὑμν. ὁσ. 8 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 Δ Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης 10 Τ Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας μ. 11 Τ Θεοδώρας, Εὐανθίας, Εὐφροσύνου μαγείρου 12 Π Κουρνούτου ἱερομ., Αὐτονόμου ἱερομ. 13 Π Κορνηλίου ἑκατοντάρχου, Ἀριστείδου 14 Σ Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 15 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Νικήτα μ., Βησσαρίωνος, Φιλοθέου 16 Δ Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Κασσιανοῦ Κυπρίου ὁσ. 17 Τ Ἡρακλειδίου Ταμασοῦ, Σοφίας καί θυγατέρων, Ἀναστασίου 18 Τ Ἀριάδνης, Εὐμενίου θαυμ. 19 Π Δορυμέδοντος, Σαββατίου, Τροφίμου μ. 20 Π Εὐσταθίου μεγαλομ., Μελετίου Κύπρου 21 Σ Ἰωνᾶ προφ., Μελετίου καί Ἰσαακίου ἐπ. Κύπρου 22 Κ Α ΛΟΥΚΑ. Φωκᾶ ἱερομ., Φωκᾶ Κηπουροῦ 23 Δ Σύλληψις Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Ξανθίππης ὁσ. 24 Τ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθων. 25 Τ Παφνουτίου καί θυγ. αὐτοῦ Εὐφροσύνης 26 Π ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 27 Π Ἀριστάρχου, Ζηνᾶ καί Μάρκου ἐκ τῶν Ο 28 Σ Νεοφύτου, Αὐξεντίου, Χαρίτωνος, Ἰσαάκ ὁσ. 29 Κ Β ΛΟΥΚΑ. Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ ὁσ. 30 Δ Γρηγορίου Φωτιστοῦ Ἀρμενίας ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 1 Α Τιμοθ. β 1-17 Ματθ. δ α Ι 8 Γαλ. στ Ἰωάν. γ β IA 14 Α Κορινθ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, 13-20, 25-28, Γαλ. β Μάρκ. η 34- θ 1 γ Α 22 Α Κορινθ. ιστ Λουκ. ε 1-11 δ Β 29 Β Κορινθ. α 21 β 4 Λουκ. στ πλ.α Γ Πανηγυρίζοντες ναοί 2. Ἁγίου Μάμαντος: Κοινότητες Ἁγίου Μάμαντος, Τραχωνίου Παρεκκλήσια Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἀψιοῦς, Βουνίου, Ἐπισκοπῆς, Κοιλανίου, Λιμνατίου, Λουβαρᾶ, Μανδριῶν, Πελενδρίου. 3. Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Νεκταρίου: Προσκυνηματικός Ἱ. Ναός Ἁγ. Νεκταρίου. 6. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Κοινότητες Ἁγ. Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς, Παρεκκλήσια ἐνορίας Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Μονοβόλικου),Διερώνας, Μοναγρίου, Χανδριῶν. 8. Γενεσίου Θεοτόκου: Ἐνορίες Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς), Γλυκιωτίσσης, Κοινότητες Ἀρακαπᾶ, Κοιλανίου, Κορφῆς, Ποταμίτισσας, Παναγίας Κιβωτοῦ Ἁγ. Θεοδώρου Πιτσιλιᾶς Παρεκκλήσια Ἁγ. Γεωργίου Συλίκου, Ἀρακαπᾶ, Ἀσωμάτου, Κολοσσίου (Παναγία Τταμανᾶ), Κυπερούντας, Πελενδρίου (Ἐνορία Ἰω. Λαμπαδιστοῦ), Πέρα Πεδίου, Πλατρῶν (Πάνω), Τριμίκλινης. 14. Τιμίου Σταυροῦ: Ἐνορία Συνοικ. Π. Πολεμιδίων, Κοινότητες Ἀκρωτηρίου, Κουκᾶς, Παρεκκλήσια Κυβίδων, Κυπερούντας, Παρεκκλησιᾶς, Πελενδρίου (Ἐνορίας Ἀρχ. Μιχαήλ). 17. Ἁγίου Ἡρακλειδίου: Παρεκκλήσιο Ζακακίου. 20. Ἁγίου Εὐσταθίου: Παρεκκλήσια Κολοσσίου, Κυβίδων. 23. Ὁσίας Ξανθίππης: Παρεκκλήσιο κοινότητας Ἁγ. Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς 24. Ἁγίας Θέκλης: Παρεκκλήσια Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἀσωμάτου. 26. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου: Κοινότητα Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Πέρα Πεδίου, Παρεκκλήσιο ἐνορίας Ἁγ. Φυλάξεως

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Τ Ἁγίας Σκέπης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ρωμανοῦ μελ. 2 Τ Κυπριανοῦ ἱερομ. Ἰουστίνης παρθ. 3 Π Διονυσίου Ἀεροπαγίτου 4 Π Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ, Θεοδώρου Ταμασέως,Ἱεροθέου 5 Σ Ἑρμογένους ἱερομ., Χαριτίνης μ., Μεθοδίας, Εὐδοκίμου 6 Κ Γ ΛΟΥΚΑ. Πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ Ἁγίων, Θωμᾶ ἀπ., Κενδέου ὁσ. 7 Δ Σεργίου, Βάκχου μ., Πολυχρονίου ἱερομ. 8 Τ Πελαγίας ὁσ., Ἀρτέμονος ἱερομ., Ταϊσίας ὁσ. 9 Τ Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, Ἰακώβου Ἀλφαίου 10 Π Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας μ. 11 Π Ἰωνᾶ Κυπρίου ὁσ., Φιλίππου διακ. 12 Σ Ἐπικτήτου Κυπρίου ὁσ., Συμεών Νέου Θεολόγου 13 Κ Δ ΛΟΥΚΑ. Ἁγίων Πατέρων Ζ Οἰκ. Συνόδου, Χρυσῆς νμ. 14 Δ Θεράποντος ἐπ. Κύπρου 15 Τ Σαβίνου ἐπ. Κύπρου, Λουκιανοῦ ἱερομ. 16 Τ Λογγίνου ἑκατ. 17 Π Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Λαζάρου, Ὠσηέ προφ. 18 Π Λουκᾶ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 19 Σ Μνάσωνος ἐπ. Ταμασοῦ, Ἰωήλ προφ., Κλεοπάτρας ὁσ. 20 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Ἀρτεμίου μεγαλομ., Ματρώνης, Γερασίμου Κεφαλλ. 21 Δ Ἰλαρίωνος ὁσ., Βαρνάβα καί Ἰλαρίωνος ὁσ. 22 Τ Εὐλαλίου ἐπ. Λαμπούσης Κύπρου, Ἀβερκίου ἰσαποστ. 23 Τ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου 24 Π Ἀρέθα, Σεβαστιανῆς μ. 25 Π Ταβιθᾶς φιλανθρώπου, Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου μ. 26 Σ Δημητρίου μεγαλομάρτυρος Μυροβλύτου 27 Κ Ζ ΛΟΥΚΑ. Νέστορος μ., Πρόκλης συζυγ. Πιλάτου 28 Δ Παναγίας Ἐλευθερώτριας, Διομήδους 29 Τ Ἀναστασίας Ρωμαίας ὁσιομ., Ἀβραμίου 30 Τ Κλεόπα, Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας, Θεράποντος ὁσ. 31 Π Ἀμπλίου, Ἀπελλοῦ, Ναρκίσσου, Οὐρβανοῦ,Στάχυος ἀπ. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 6 Β Κορινθ. δ 6-15 Λουκ. ζ πλ.β Δ 13 Τιτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 βαρύς Ε 20 Γαλ. ε 22 στ 2 Λουκ. η πλ.δ ΣΤ 27 Β Κορινθ. θ 6-11 Λουκ. η α Ζ Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Ἁγίας Σκέπης: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός Μητροπολιτικοῦ οἴκου, Ἀσγάτας. 2. Ἁγίου Κυπριανοῦ: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Παναγίας Ὕψωνα 4. Ἁγίου Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ: Κοινότητα Πελενδρίου, Παρεκκλήσιο κοινότητας Ἁγίου Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς. 5. Ἁγίου Ἑρμογένους: Παρεκκλήσιο Ἐπισκοπῆς. 6. Ἁγίου Κενδέου: Παρεκκλήσιο Νοσοκομείου Κυπερούντας. 9. Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας (Παλαιά Μητρόπολις), Παρεκκλήσιο Κολοσσίου. 12. Ἁγίου Ἐπικτήτου: Παρεκκλήσιο Μονῆς. 12. Συμεών Νέου Θεολόγου: Παρεκκλήσιο Ἀσγάτας. 14. Ἁγίου Θεράποντος: Κοινότητα Ἁγ. Θεράποντος. 18. Ἀποστόλου Λουκᾶ: Ἐνορία Συνοικ. Ἁγίου Ἀθανασίου, Κοινότητα Κολοσσίου Παρεκκλήσιο Ἀκρούντας. 19. Ἁγίου Μνάσωνος: Παρεκκλήσιο Τριμίκλινης. 20. Ἁγίου Ἀρτεμίου: Ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου. 25. Ἁγίας Ταβιθᾶς: Παρεκκλήσια Ἁγίας Ζώνης, Ἁγίου Νικολάου. 25. Ἁγίου Μαρκιανοῦ: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Παναγίας Ὕψωνα. 26. Ἁγίου Δημητρίου: Κοινότητες Βάσας Σανίδας, Συκόπετρας

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Π Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων, Δαυΐδ Εὐβοίας 2 Σ Ἀκινδύνου καί τῶν σύν αὐτῷ, Δόμνας μ. 3 Κ Ε ΛΟΥΚΑ. Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου 4 Δ Ἰωαννικίου ὁσ., Γεωργίου τοῦ ἐν Δράμᾳ 5 Τ Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μ., Λίνου ἐκ τῶν Ο 6 Τ Παύλου Κων/πόλεως ὁμολ., Δημητριανοῦ Κυθρέας 7 Π Ἱέρωνος καί τῶν σύν αὐτῷ, Ἀθηνοδώρου μ. 8 Π Σύναξις Ἀρχ. Μιχαήλ, Γαβριήλ καί λοιπῶν ἀγγέλων 9 Σ Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ὀνησιφόρου ὁμολ. 10 Κ Η ΛΟΥΚΑ. Ἀρσενίου Καππαδόκου 11 Δ Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος 12 Τ Ἰωάννου Ἐλεήμονος πατρ. Ἀλεξανδρείας Κυπρίου 13 Τ Ἰωάννου Χρυστοστόμου πατρ. Κ/πόλεως 14 Π Φιλίππου ἀπ., Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εὐφημιανοῦ 15 Π Γουρίου, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου ὁμολογητῶν (Ἀρχή νηστείας) 16 Σ Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας μ. 17 Κ Θ ΛΟΥΚΑ. Γενναδίου, Γρηγορίου Νεοκαισαρείας 18 Δ Πλάτωνος μεγαλομ., Ρωμανοῦ ἱερομ. 19 Τ Ἀβδιοῦ προφ., Βαρλαάμ μ. 20 Τ Σωζομένου ἐπ. Καρπ., Γρηγορίου Δεκαπολίτου 21 Π ΕΙΣΟΔΙΑ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 Π Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἀπ. 23 Σ Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Σισινίου ὁσ. 24 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ. Κλήμεντος, Πέτρου, Ἑρμογένους 25 Δ Αἰκατερίνης μεγαλομ., Μερκουρίου μεγαλομ. 26 Τ Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» ὁσ. 27 Τ Ἰακώβου Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσ. 28 Π Θεοδώρου, Τιμοθέου, Εἰρηνάρχου, Στεφάνου 29 Π Φιλουμένου ἱερομ. Κυπρίου, Φαίδρου μ. 30 Σ Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 3 Β Κορινθ. ια 31 ιβ 9 Λουκ. ιστ β Η 10 Γαλ. α Ματθ. ι γ Θ 17 Γαλ. β Λουκ. ιβ δ Ι 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια Γαλ. στ Λουκ. ιη πλ.α ΙΑ Πανηγυρίζοντες ναοί 1. Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων: Παρεκκλήσιο Μοναγρουλλίου. 1. Ἁγίου Δαυΐδ Εὐβοίας: Παρεκκλήσιο Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου. 2. Ἁγίου Ἀκινδύνου: Παρεκκλήσιο Κυβίδων. 3. Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου: Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἀλαμάνου, Ἐνορίες Φραγκούδη, Χαβούζας, Κοινότητες Μανδριῶν, Ὕψωνα, Παρεκκλήσια Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου, Ἁγ. Ἀθανασίου, Κυβίδων. 6. Ἁγίου Δημητριανοῦ: Παρεκκλήσιο Ἀκρωτηρίου. 8. Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Ἐνορία Μονοβόλικου, Κοινότητες Ἁγίου Ἰωάννου Πιτσιλιᾶς, Ἀρμενοχωρίου, Ἀσωμάτου, Διερώνας, Παρεκκλησιᾶς, Πελενδρίου, Σουνίου, Παρεκκλήσια Κελλακίου, Κοιλανίου, Μοναγρίου, Μονιάτη. 9. Ἁγίου Νεκταρίου: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου, Παρεκκλήσια Ζωοπηγῆς, Μονιάτη, Ἱ. μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Ἀλαμάνου. 10. Ἁγίου Ἀρσενίου Καππαδόκου: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀρσενίου Κοινότητα Κυπερούντας. 11. Ἁγίου Μηνᾶ: Ἐνορία Ἁγ. Ἀθανασίου. 12. Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος: Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Κοινότητα Βίκλας. 21. Εἰσοδίων Θεοτόκου: Ἱερές Μονές Ἀμασγοῦς, Σφαλαγγιωτίσσης, Ἐνορία Ἁγίας Φυλάξεως, Κοινότητες Ἀγροῦ, Φοινικαρίων, Πραστειοῦ Κελλακίου Παρεκκλήσια Παρεκκλησιᾶς, Πύργου, Τραχωνίου. 25. Ἁγίας Αἰκατερίνης: Παρεκκλήσια Φιλανθρώπου Χριστοῦ, Κολοσσίου. 26. Ἁγίου Στυλιανοῦ: Ἐνορία Συνοικ. Λινόπετρας, Παρεκκλήσιο Προσκυνηματικοῦ Ἱ.Ναοῦ Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἅννης (Ἅγιος Τύχων). 30. Ἀποστόλου Ἀνδρέου: Ἐνορίες Μέσα Γειτονιᾶς, Χαράκη, Συνοικ. Κολοσσίου, Κάτω Ἀμιάντου, Παρεκκλήσια Ἄλασσας, Κοιλανίου, Παρεκκλησιᾶς

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Κ ΙΔ ΛΟΥΚΑ. Ναούμ προφ., Φιλαρέτου Ἐλεήμονος 2 Δ Ἀββακούμ προφ., Ἀββακούμ ὁσ. Κυπρίου 3 Τ Σοφονίου προφ., Θεοδούλου διά Χριστόν σαλοῦ 4 Τ Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 5 Π Σάββα Ἡγιασμένου 6 Π Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων Λυκίας Σήμερα ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος 7 Σ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Ἀμμοῦν ὁσ. 8 Κ Ι ΛΟΥΚΑ. Τυχικοῦ Α ἐπισκόπου Νεαπόλεως Λεμεσοῦ 9 Δ Σύλληψις Θεοτόκου ὑπό τῆς Ἁγίας Ἄννης 10 Τ Μηνᾶ Καλλικελάδου, Εὐγράφου μ. 11 Τ Νόμωνος καί Βηχιανοῦ Κυπρίων ὁσ. 12 Π Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος 13 Π Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Εὐστρατίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μ. 14 Σ Θύρσου, Καλλινίκου, Λευκίου μ. 15 Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων). Ἐλευθερίου ἱερομ., Ἀνθίας 16 Δ Ἀγγαίου προφ., Μοδέστου Ἱεροσ. 17 Τ Δανιήλ προφήτου καί Τριῶν Παίδων 18 Τ Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς μ. 19 Π Ἀγλαΐδος, Βονιφατίου μ. 20 Π Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομάρτυρος 21 Σ Ἰουλιανῆς μ. καί τῶν σύν αὐτῇ, Θεμιστοκλέους μ. 22 Κ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας 23 Δ Τῶν ἐν Κρήτῃ μαρτύρων, Νήφωνος ὁσ. 24 Τ Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος 25 Τ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Π Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου 27 Π Στεφάνου Ἀρχιδιακόνου Πρωτομάρτυρος 28 Σ Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων μαρτύρων 29 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Τῶν ἁγ ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθ. νηπίων 30 Δ Γεδεών Καρακαλληνοῦ, Ἀνυσίας ὁσιομ. 31 Τ Μελανῆς Ρωμαίας ὁσ., Γεωργίου Κυπρίου ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ 1 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιη πλ.β Α 8 Ἐφεσ. β Λουκ. ιγ βαρύς Β 15 Β Τιμ. α 8-18 Λουκ. ιδ πλ.δ Γ 22 Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 α Δ 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β Γαλ. α Μάρκ. β β Ε Πανηγυρίζοντες ναοί 4. Ἁγίας Βαρβάρας: Ἐνορία Ζακακίου, Παρεκκλήσια Ἁγ. Τύχωνος, Κοιλανίου. 6. Ἁγίου Νικολάου: Ἱερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Γάτων, Ἐνορίες Ἁγ. Νικολάου Λεμεσοῦ, Ἁγ. Νικολάου Κ. Πολεμιδίων, Κοινότητες Ἁγ. Τύχωνος, Ἄλασσας, Κλωναρίου, Παλώδιας, Πέρα Πεδίου, Παρεκκλήσια Ἄλασσας, Λιμνατίου. 8. Ἁγίου Τυχικοῦ: Παρεκκλήσια Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἐντός Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, Ἁγ.Φυλάξεως. 9. Ἁγίας Ἄννης: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Κοινότητα Σπιταλίου, Παρεκκλήσιο Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ στή Μέσα Γειτονιά. 11. Ἁγίου Βηχιανοῦ: Παρεκκλήσιο ἐνορίας Παναγίας Ὕψωνα. 12. Ἁγίου Σπυρίδωνος: Ἐνορία Ἁγ. Σπυρίδωνος, Παρεκκλήσιο Ἐπισκοπῆς. 15. Ἁγίου Ἐλευθερίου: Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἐλευθερίου, Κοινότητα Μουτταγιάκας. 20. Ἁγίου Ἰγνατίου: Ἐνορία Ἁγ. Ἰγνατίου Γερμασόγειας. 22. Ἁγίας Ἀναστασίας: Παρεκκλήσια Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Κ. Πολεμιδίων, Ὕψωνα. 25. Γεννήσεως Χριστοῦ: Κοινότητα Ἀσωμάτου. 27. Ἁγίου Στεφάνου: Παρεκκλήσιο Ἁγ. Νικολάου Λεμεσοῦ (Ἵδρυμα Ἅγιος Στέφανος). 29. Μετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως: Προσκυν. Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωσήφ Μνήστορος 32 33

18 ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάν τα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί κα θά ρι σον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον, Αγα θέ, τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἅγιος ὁ Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθά νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς) Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλά σθη τι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέ σπο τα, 34 35

19 συγ χώ ρη σον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Αγιε ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε ἐλέησον (γ ) Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου. Ελθέτω ἡ Βασιλεία Σου. Γενηθήτω τό θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρα νῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπι ούσιον δός ἡμῖν σήμερον. Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονη ροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Κύριε ἐλέησον (ιβ - 12) Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Αγίῳ Πνεύματι, καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν. Ψαλμός Ν (50) Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός σου, καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρ μῶν σου ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Επί πλεῖον πλῦνόν με ἀπό τῆς ἀνομίας μου, καί ἀπό τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Οτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω, καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό γοις σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ιδού γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ιδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τά ἄδηλα καί 36 37

20 Ψαλμός ΞΘ (69) Ὁ Θεός, εἰς τήν βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εἰς τό βοηθῆσαί μοι σπεῦσον. Αἰσχυνθήτωσαν καί ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τήν ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εἰς τά ὀπίσω καί καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνό μετά κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι πλυ νεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύ νην ἀγαλ λιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον τό πρόσωπόν σου ἀπό τῶν ἁμαρ τιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μή ἀπορρίψῃς με ἀπό τοῦ προσώπου σου καί τό Πνεῦμά σου τό ἅγιον μή ἀντανέλῃς ἀπ ἐμοῦ. Απόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς σου, καί ἀσεβεῖς ἐπί σέ ἐπιστρέψουσι. Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις, καί τό στό μα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν σου. Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυ τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον καρ δίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμέ νην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τήν Σιών, καί οἰκοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσα λήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώματα. Tότε ἀνοίσουσιν ἐπί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους

21 νοι οἱ λέγοντές μοι εὖγε, εὖγε. Αγαλλιάσθωσαν καί εὐφρανθήτωσαν ἐπί σοί πάντες οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός. Kαί λεγέτωσαν διά παντός μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τό σωτήριόν σου. Ἐγώ δέ πτωχός εἰμι καί πένης ὁ Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, καί ρύστης μου εἶ σύ Κύριε, μή χρονίσης. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώ τισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δού λου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου. Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶ νος, καί ἠκηδίασεν ἐπ ἐμέ τό πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Εμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρός σέ τάς χεῖράς μου ἡ ψυ χή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦ μα μου. Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπ ἐμοῦ, καί ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι τό πρωΐ τό ἔλεός σου, ὅτι ἐπί σοί ἤλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρός σέ ἦρα τήν ψυχήν μου. Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέ λημά σου, ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός μου. Τό πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλί ψεως τήν ψυχήν μου, καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξο λο 40 41

22 Οτι παρά σοί πηγή ζωῆς ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Παράτεινον τό ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ νυκτί ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητός εἶ, Κύριε ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον τό ὄνο μά σου εἰς τούς αἰῶνας. Αμήν. Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεός σου ἐφ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί σέ. Εὐλογητός εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. Εὐλογητός εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τά διθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου. Καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλός σου εἰμί. Μικρά Δοξολογία Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Υμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυ νοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διά τήν μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παν τοκράτορ. Κύριε Υἱέ μονογενές, Ιησοῦ Χριστέ καί Αγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καί ἐλέησον ἡμᾶς. Οτι σύ εἶ μόνος Αγιος, σύ εἶ μόνος Κύριος, Ιησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Αμήν. Καθ ἑκάστην ἑσπέραν εὐλογήσω σε, καί αἰνέσω τό ὄνομά σου εἰς τόν αἰῶνα, καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε, καταφυγή ἐγεννήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καί γενεᾷ. Εγώ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν με ἴασαι τήν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. Κύριε, πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά σου, ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός μου

23 καιώματά σου. Εὐλογητός εἶ, Αγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώ μασί σου. Κύριε, τό ἔλεός σου εἰς τόν αἰῶνα τά ἔργα τῶν χειρῶν σου μή παρίδῃς. Σοί πρέπει αἶνος, σοί πρέπει ὕμνος, σοί δόξα πρέπει, τῷ Πατρί, καί τῷ Υἱῷ, καί τῷ Αγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρα τῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῇ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοού σιον τῷ Πατρί, δι οὗ τά πάντα ἐγένετο. Τόν δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμε τέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν, καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπή σαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς, καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Αγιον, τό Κύ ριον, τό Ζωοποιόν τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκ πορευό μενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμ προσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λα λῆ σαν διά τῶν προφητῶν. Εἰς Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ Ανάστασιν νεκρῶν, καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Αμήν. Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τήν Θεο τόκον, τήν ἀειμακάριστον καί πανα μώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιω τέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν 44 45

24 ἀσυγ κρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν. Ἅγιος ὁ Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Α θά νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς) Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγ χώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Αγιε, ἐπί σκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἔνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου. Ελθέτω ἡ Βασιλεία Σου. Γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον. Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καί μή εἰσενέγκης ἡ μᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Οτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Εἶτα τό τροπάριον τοῦ κατά τήν ἡμέραν Αγίου ἤ τά παρόντα. Ηχος δ Ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεί μεθ ἡμῶν κατά τήν σήν ἐπιείκειαν, μή ἀποστήσῃς τό ἔλεός σου ἀφ ἡμῶν, ἀλλά ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τήν ζωήν ἡμῶν. Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵματα, ἡ Εκκλησία σου στολισαμένη, δι αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστέ ὁ Θεός τῷ λαῷ σου τούς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καί ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τό μέγα ἔλεος

25 Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι. Μετά τῶν Αγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος. Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ νων. Αμήν. Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου, τήν σήν εἰρήνην δός ἡμῖν, καί ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων. Κύριε ἐλέησον (μ - 40) Ὁ ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ, ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς προσκυνούμενος καί δοξαζόμενος Χριστός ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τούς δικαίους ἀγαπῶν καί τούς ἁμαρτωλούς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρός σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγ γελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Αὐτός, Κύριε, πρόσδεξαι καί ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τάς ἐντεύξεις, καί ἴθυνον τήν ζωήν ἡμῶν πρός τάς ἐντολάς σου. Τάς ψυχάς ἡμῶν ἁγίασον τά σώματα ἅγνισον τούς λογισμούς διόρθωσον τάς ἐννοίας κάθαρον καί ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως, κακῶν καί ὀδύνης. Τεί χισον ἡμᾶς ἁγίοις σου Αγγέλοις, ἵνα τῇ πα ρεμ βολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καί ὁδη γού μενοι, καταντήσωμεν εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί εἰς τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπρο σί του σου δόξης ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶ νας τῶν αἰώνων. Αμήν. Κύριε ἐλέησον (ιβ ) Καί σῶσον καί βοήθησον ἡμᾶς Παναγία Παρθένε. Εὐχή εἰς τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον. (Παύλου Μοναχοῦ, Μονῆς Εὐεργέτιδος). Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα ἡ Θεόν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις, τῇ παραδόξῳ σου κυήσει ἑνώσασα, καί τήν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς καί τῶν πολεμου μένων βοήθεια ἡ ἑτοίμη ἀντίληψις τῶν εἰς σέ προ στρεχόντων καί πάντων τῶν Χριστια νῶν τό καταφύγιον, μή βδελύξῃ με 48 49

26 τόν ἁμαρτωλόν, τόν ἐναγῆ, τόν αἰσχροῖς λογισμοῖς, καί λόγοις, καί πράξεσιν ὅλον ἐμαυτόν ἀχρειώ σαντα, καί τῇ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου ραθυμίᾳ, γνώμῃ δοῦλον γενομένον. Αλλ ὡς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγ χνί σθητι ἐπ ἐμοί τῷ ἁμαρτωλῷ καί ἀσώτῳ, καί δέξαι μου τήν ἐκ ρυπαρῶν χειλέων προσφερομέ νην σοι δέησιν καί τόν σόν Υἱόν καί ἡμῶν Δεσπότην καί Κύ ριον, τῇ μητρικῇ σου παῤ ῥησίᾳ χρωμένη, δυ σώ πησον, ἵνα ἀνοίξῃ κᾀμοί τά φιλάνθρωπα σπλάγ χνα τῆς αὑτοῦ ἀγαθότητος, καί παριδών μου τά ἀναρίθμητα πταίσματα ἐπιστρέψῃ με πρός μετάνοια, καί τῶν αὑτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκιμον ἀναδείξῃ με. Καί πάρεσό μοι ἀεί ὡς ἐλεήμων καί συμπαθής καί φιλάγαθος, ἐν μέν τῷ παρόντι βίῳ θερμή προστάτις καί βοηθός, τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα καί πρός σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με, καί ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου μου, τήν ἀθλίαν μου ψυ χήν περιέπουσα, καί τάς σκοτεινάς ὄψεις τῶν πονηρῶν δαιμόνων πόῤῥω αὐτῆς ἀπελαύνουσα ἐν δέ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς Κρί σεως, τῆς αἰωνίου με ρυομένη κολάσεως, καί τῆς ἀποῤῥήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ ἡμῶν, κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα. Ης καί τύχοιμι, Δέσποινά μου, Υπεραγία Θεοτόκε, διά τῆς σῆς μεσιτείας καί ἀντι λή ψεως χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. ῼ πρέπει πᾶ σα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, σύν τῷ ἀνάρ χῳ αὐτοῦ Πατρί καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ιησοῦν Χριστόν. ( Αντιόχου Μοναχοῦ τοῦ Πανδέκτου). Καί δός ἡμῖν, Δέσποτα, πρός ὕπνον ἀπιοῦ σιν, ἀνάπαυσιν σώματος καί ψυχῆς καί διαφύλαξον ἡμᾶς ἀπό τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου τῆς ἁμαρ τίας καί ἀπό πάσης σκοτεινῆς καί νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦσον τάς ὁρμάς τῶν παθῶν, σβέ σον τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, τά καθ ἡμῶν δολίως κινούμενα τάς τῆς σαρκός ἡμῶν ἐπαναστάσεις κατά στει λον, καί πᾶν γεῶδες καί ὑλικόν ἡμῶν φρόνημα κοίμισον. Καί δώρησαι ἡμῖν, ὁ Θεός, γρήγορον νοῦν, 50 51

27 σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν, ὕπνον ἐλαφρόν, καί πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλ λαγμένον. Δια νάστησον δέ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, ἐστηριγμένους ἐν ταῖς ἐν τολαῖς σου, καί τήν μνήμην τῶν σῶν κριμάτων ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον ἔχοντας. Παννύχιον ἡμῖν τήν σήν δοξολογίαν χάρισαι, εἰς τό ὑμνεῖν, καί εὐλογεῖν, καί δοξάζειν τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά σου, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Ὑ περένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεο τόκε, προσάγαγε τήν ἡμετέραν προσευχήν τῷ Υἱῷ σου καί Θεῷ ἡμῶν καί αἴ τη σαι, ἵνα σώσῃ διά σοῦ τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό ἅγιον. Τριάς ἁγία, δόξα σοι. Τ ήν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέ πην σου. Ἐπί Σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Αγγέλων τό σύστημα καί ἀνθρώ πων τό γένος, ἡγιασμένε Ναέ καί Παράδεισε λογικέ, Παρθενικόν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρ κώθη καί παιδίον γέγονεν ὁ πρό αἰώ νων ὑπάρχων Θεός ἡμῶν. Τήν γάρ Σήν μήτραν θρόνον ἐποίησε καί τήν Σήν γαστέ ρα πλα τυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Επί Σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτί σις δόξα Σοι. Ἅγιε Αγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καί ταλαιπώρου μου ζωῆς, μή ἐγκαταλίπῃς με τόν ἁμαρτωλόν, μηδέ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ διά τήν ἀκρασίαν μου μή δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυρι εῦσαί μου τῇ κατα δυ ναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος κρά τησον τῆς ἀθλίας καί παρειμένης χειρός μου, καί ὁδήγησόν με εἰς ὁδόν σωτηρίας. Ναί, Αγιε Αγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καί σκεπαστής τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πάντα μοι συγ χώ ρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καί εἴ τι ἥμαρτον τήν σήμερον ἡμέραν σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσῃ νυκτί καί διαφύλαξόν με ἀπό πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μή ἔν τινι ἁμαρτήματι 52 53

28 παρ οργίσω τόν Θεόν καί πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ πρός τόν Κύριον, τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ, καί ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς Αὐτοῦ ἀγαθότητος. Αμήν. Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μα ρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί, καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (Τρίς) Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Τήν ταχεῖαν σου σκέπην καί τήν βοήθειαν καί τό ἔλεος δεῖξον ἐπί τούς δούλους σου καί τά κύματα Αγνή καταπράϋνον τῶν ματαίων λογισμῶν καί τήν πεσοῦσαν μου ψυχήν ἀνάστησον Θεοτόκε οἶδα, γάρ οἶδα, Παρθένε, ὅτι ἰσχύεις ὅσα καί βούλεσαι. Δι εὐχῶν τῶν Αγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ιησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Αμήν. Ηχος γ Τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καί τό ὑπέρλαμπρον τό τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριήλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι ἐγ κώμιον προσαγάγω ἐπάξιον; τί δέ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι. Διό ὡς πρεσετάγην βοῶ σοι. Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. Ηχος πλ. α 54 55

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τούς εὐλαβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση Ο Ι Ψ Α Λ Μ Ο Ι Ένα θεόπνευστο βιβλίο για όλες τις περιπτώσεις της ανθρώπινης ζωής Το Ψαλτήρι Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη Μικρὸ Προσευχητάρι Η προσευχὴ εἶναι Τροφὴ ψυχῆς Αρετῶν πηγὴ Λύπης λύσις Νοῦ φωτισμὸς Πολέμων θραῦσις Ελπίδος ἀπόδειξις Απογνώσεως πέλεκυς Χαρισμάτων πρόξενος Δακρύων μήτηρ καὶ πάλιν θυγάτηρ Εσοπτρον προκοπῆς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «{Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 1 Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 2 Πρόλογος Ο Σταυρός ήταν γνωστός ήδη από τον αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Θεοσ Κυριοσ)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ψαλμὸς ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1 Δευτερα (Κυριακη Απογευμα & Δευτερα Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Οι ιερές εικόνες του Αγίου Νικολάου Πρόγραμμα Χορηγιών Εικονογραφίας "Φάση I - Ανατολή" Θεμιστοκλής Πέτρου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ann Arbor, ΜΙ Γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431 , Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ς, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Χωριό του Κλάριου ή του Καρκώτη, είναι η ή για να επικαλεστούμε τον Κυπριανό,

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε - ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ - 2 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 31.8.2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς). Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἰσαακίου, Ἡγουµένου τῆς Μονῆς τῶν αλµάτων. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 2 Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 3 ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΡΩΝ (ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ) Στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 14-08-2015 ΕΣΠΕΡΑΣ Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 13-09-2015 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΕΡΑΣ Μνήμη τῶν ἐγκαινίων τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως, καὶ ροεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου. Εὐλογητὸς

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε 18-01-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΙΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΕΡΙΟ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν, καὶ µεγάλων Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε 26-07-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΑΙΑΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26-07-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΕΡΑΣ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Ἑρµολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρµίππου καὶ Ἑρµοκράτους, καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιοµάρτυρος αρασκευῆς.

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE www.aegeaninstitute.org www.aegeandiving.gr Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή -

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 5124 Άγιος Τύχωνας 12 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1102 Αλάµπρα 45 5127

Διαβάστε περισσότερα