ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ"

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΒΑΛΑ, ΜΑΡΣΙΟ 2007

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δπιβολή ηος θόπος 1.2 Ανηικείμενο ηος θόπος 1.3 Τποκείμενοι ηος θόπος 1.4 Οικονομική δπαζηηπιόηηηα 2.0 ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΔ ΠΡΑΞΔΗ 2.1 Παπάδοζη αγαθών 2.2 Παπάδοζη ακινήηων 2.3 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παπάδοζη αγαθών 2.4 Παποσή ςπηπεζιών 2.5 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παποσή ςπηπεζιών 2.6 Διζαγωγή αγαθών 2.7 Δνδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών 2.8 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ ενδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών 3.0 ΣΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 3.1 Σόπορ παπάδοζηρ αγαθών 3.2 Σόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 3.3 Σόπορ ενδοκοινοηικήρ απόκηηζηρ αγαθών 4.0 ΓΔΝΝΖΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 4.1 Υπόνορ γένεζηρ ηηρ θοπολογικήρ ςποσπέωζηρ ζηην παπάδοζη αγαθών και παποσή ςπηπεζιών. 4.2 Υπόνορ γένεζηρ ηηρ θοπολογικήρ ςποσπέωζηρ ζηην ειζαγωγή αγαθών. 4.3 Υπόνορ γένεζηρ ηηρ θοπολογικήρ ςποσπέωζηρ ζηην ενδοκοινοηική απόκηηζη και απαιηηηό ηος θόπος ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ποιοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλοςν δηλώζειρ 2.2 Πεπιοδική δήλωζη Ζλεκηπονική ςποβολή μέζω TAXIS NET Έναπξη ςπολογιζμού πποζαύξηζηρ για εκππόθεζμη ςποβολή ηηρ πεπιοδικήρ δήλωζηρ. 2.3 Υπόνορ ςποβολήρ έκηακηηρ πεπιοδικήρ δήλωζηρ 2.4 Δκκαθαπιζηική δήλωζη 2.5 Ανακεθαλαιωηικόρ πίνακαρ (Listing) ενδοκοινοηικών παπαδόζεων αγαθών 2.6 Ανακεθαλαιωηικόρ πίνακαρ Δνδοκοινοηικών αποκηήζεων 2.7 ηαηιζηική δήλωζη (INTRASTAT) 2.8 Φοπολογικέρ παπαβάζειρ κςπώζειρ 2.9 Φοπολογηηέα αξία 2.10 Γενικό Πεπίγπαμμα λειηοςπγίαρ ηος λογαπιαζμού Ανάπηςξη ηος λογαπιαζμού και παπάλληλη ανηίζηοιση ανάπηςξη ηων ζσεηικών λογαπιαζμών Ππακηικά παπαδείγμαηα ΔΛΗΓΑ

3 3.1 Δμποπικέρ επισειπήζειρ 3.2 Παπάδειγμα λειηοςπγίαρ ηος Φ.Π.Α ζηην επισείπηζη με ηην επωνςμία «Ανηωνιάδηρ ηαύπορ» 3.3 Λειηοςπγία ηος Φ.Π.Α 3.4 Τποσπέωζη ηηρ επισείπηζηρ για ηην ςποβολή Φ.Π.Α 3.5 Ένηςπο πεπιοδικήρ Γδήλωζηρ Φ.Π.Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΟΡΗΜΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΜΔ 4.1 Οπολογία Οπιζμόρ 4.2 Γιάκπιζη καηηγοπιών ζηο ζύνολο ηων ΜΜΔ 4.3 Παπάδειγμα Λειηοςπγίαρ ηος Φ.Π.Α ζηην STARDOM ΣΑΪΣΑΝΣΕΖ ΜΖΣΟΤ ΣΑΚΠΗΝΖ ΟΔ ΔΠΗΛΟΓΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Από θαζηεξώζεθε ζηε ρώξα καο ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) κε ην Ν. 1642/1986 θαη ηαπηόρξνλα θαηαξγήζεθαλ ν θόξνο θύθινπ εξγαζηώλ, ην ραξηόζεκν ηηκνινγίωλ, ε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ α.λ. 843/48 θαη δηάθνξνη θόξνη πνιπηειείαο. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηεξίδεηαη ζην θνηλνηηθό λνκηθό πιαίζην ( 6ε Οδεγία / ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ππνρξεωκέλε λα κεηαθέξεη ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο, ζύκθωλα κε ηε ζπλζήθε πξνζρώξεζεο ζηε Επξωπαϊθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα, ( Επξωπαϊθή Έλωζε). Ο Φ.Π.Α είλαη έλαο γεληθόο έκκεζνο θόξνο θαηαλάιωζεο, πνπ επηβάιιεηαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηωλ αγαζώλ θαη ηωλ ππεξεζηώλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο επίζεο ζηελ εηζαγωγή αγαζώλ θαη επηξξίπηεηαη από ηνλ πωιεηή ή ηνλ παξέρνληα ηηο ππεξεζίεο ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν αγνξαζηή αγαζώλ ή ιήπηε ππεξεζηώλ. Οη δηαηάμεηο απηέο ζηε ζπλέρεηα ηνπ λόκνπ απηνύ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ εθ ηωλ πζηέξωλ κε δηάθνξνπο λόκνπο κε απνηέιεζκα λα θαηαζηνύλ δπζλόεηεο θαη δπζεθάξκνζηεο. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, όπωο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, επηβαξύλεη θαηά πνιύ ηνλ όγθν εξγαζηώλ ηωλ ινγηζηεξίωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ. Απαηηεί ζπλερή ελεκέξωζε από κέξνπο ηωλ ινγηζηώλ θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπκπιήξωζε θαη ππνβνιή ηωλ ηνπ.

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 1.1 Δπιβολή ηος θόπος Δπηβάιιεηαη θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ κε ηελ νλνκαζία «θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο θφξνο απηφο επηξξίπηεηαη απφ ηφλ θαηά λφκν ππφρξεν ζε βάξνο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 1.2 Ανηικείμενο ηος θόπος 1. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη: α) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα, β) ε εηζαγσγή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, γ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν, ν νπνίνο ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, φηαλ ν πσιεηήο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο- κέινο, ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα θαη δελ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ιφγσ χςνπο πξαγκαηνπνηεζέληνο εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο 1

6 ρψξαο ηνπ, νχηε ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13. Δηδηθά, ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππάγεηαη ζην θφξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνζψπνπ, δ) Ζ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, ηα νπνία ππάγνληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη: α) σο «εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο» ε ειιεληθή επηθξάηεηα, εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ ξνπο, β) σο «έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο» θαη σο «ηξίην έδαθνο», φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηνπ παξφληνο. Τποσργικές αποθάζεις -διαηαγές 1. Π 7395/ΠΟΛ. 302/1987 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο /4328/ΠΟΛ. 1164/ Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α. ησλ αγαζψλ πνπ παξαδίδνληαη θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ θαη πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ ξνπο, θαζψο θαη ησλ αγαζψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ πεξηνρή απηή /3080/893/001 4/ΠΟΛ. 1151/30/5/1995 ΔΓΤΟ. Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο αξηζ. Π.7395/4269 /ΠΟΛ. 302/ Α.Τ.Ο. ζε κεηφρην ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηελ Οξκπιία Υαιθηδηθήο. 3.Α.Τ-Ο /3349/453/001 4/ΠΟΛ. 1182/ Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο ΠΟΛ. 302/87 ΑΌ 0 ζε κεηφρη ηνπ Αγ. ξνπο ζηελ Ξάλζε. 2

7 4.ΤΠΟΗΚ /1 90/29/Α001 4/ΠΟΛ. 1057/ Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο Π 7395/42697 ' ΠΟΛ. 302/ Α.Τ.Ο. ζε κεηφρηα ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηε λήζν Κπξά-Παλαγηά, ζηε λήζν θχξν, ζηελ Άλσ Γαηδέα Βφινπ, ηα Μνπξληά Υαλίσλ Κξήηεο, ζην παξάξηεκα ηνπ Ηεξνχ Καζίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην Γήκν Μελεκέλεο ηεο Θεζζαινλίθεο 5.ΤΠΟΗΚ /282/Σ.&Δ.Φ./ Κνηλνπνίεζε ηεο /1 20β/Σ.&Δ.Φ./ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 6.ΤΠΟΗΚ /3354/654/001 4/ΠΟΛ. 1113/ Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο Π. 7395/ 4269/ΠΟΛ. 302/ Α.Τ.Ο. ζε κεηφρηα ηνπ Αγίνπ ξνπο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηνλ Βχξσλα Αζελψλ 7. ΤΠΟΗΚ /7338/963/Β001 4/ΠΟΛ. 1148/ Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ 268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 1.3 Τποκείμενοι ζηο θόπο 1. ην θφξν ππφθεηηαη: α) θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, β) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πεξηζηαζηαθά παξάδνζε ελφο θαηλνχξγηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη πξνο άιιν θξάηνο - κέινο. Γε ζεσξείηαη φηη αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νη κηζζσηνί θαη ινηπά 3

8 θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ηνχο φξνπο εξγαζίαο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε. 2. Σν ειιεληθφ Γεκφζην, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ δε ζεσξνχληαη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ελεξγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, αθφκε θαη αλ εηζπξάηηνπλ ηέιε, δηθαηψκαηα ή εηζθνξέο. Δληνχηνηο ηα πξφζσπα απηά ζεσξνχληαη σο ππνθείκελνη ζην θφξν θαηά ην κέηξν πνπ ε κε ππαγσγή ζην θφξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο νδεγεί ζε ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα πξφζσπα απηά έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν, εθφζνλ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο αλ απηέο είλαη αζήκαληεο 3. Ζ αιεζήο έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 είλαη φηη, ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαηξνχληαη κφλν γηα ηηο πξάμεηο πνπ ελεξγνχλ σο δεκφζηα εμνπζία. Τποσργικές αποθάζεις - διαηαγές /1987 ΠΟΛ. 67. Παξνρή ππεξεζηψλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πξνο ην δεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ /1987 ΠΟΛ. 74. Δπέθηαζε εθαξκνγήο απφθαζεο καο. 800/1987 θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ /ΠΟΛ. 110/ ΑΤΟ. Δμαίξεζε ησλ ακνηβψλ ησλ θαζαξηζηξηψλ 4

9 Γεκνζίσλ ρνιείσλ Α/ζκία θαη Γ/ζκίαο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ αξζ 48 ηνπ λ.δ 3323/ Ί/5121/1277/0014/ΠΟΛ. 1249/ ΔΓΤΟ. Γεκνζηνγξάθνη /5119/418/0014/ΠΟΛ. 1279/ ΔΓΤΟ. Απαιιαγή ππεξεζηψλ δεκνζηνγξάθσλ /6598/679/0014/ΠΟΛ. 1244/ Με ππαγσγή πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΠ ζε Φ Π Α 7.ΤΠΟΗΚ /282/Σ.&Δ.Φ./ Κνηλνπνίεζε ηεο /120ξΤΣ.&Δ.Φ / θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 8.ΤΠΟΗΚ /7338/963/Β0014/ΠΟΛ. 1148/ Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 1.4 Οικονομική δπαζηηπιόηηηα Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ εκπφξνπ ή απηνχ πνπ παξέρεη, ππεξεζίεο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ε εμφξπμε, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ελφο ελζψκαηνπ ή άυινπ αγαζνχ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ απηφ εζφδσλ. 5

10 Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ 1. ΤΠΟΙΚ /7338/963/Β0014/ΠΟΛ. 1148/ Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ 268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 2.0 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΔ ΠΡΑΞΔΙ 2.1 Παπάδοζη αγαθών 1. Παξάδνζε αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη θάζε πξάμε κε ηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θπξίσο ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, θαζψο θαη ηα αθίλεηα ηνπ άξζξνπ 6. Ωο ελζψκαηα αγαζά ζεσξνχληαη θαη νη θπζηθέο δπλάκεηο ή ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, φπσο είλαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην αέξην, ην ςχρνο θαη ε ζεξκφηεηα. 2. Καηά ηελ πψιεζε ή αγνξά αγαζψλ απφ παξαγγειηνδφρν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ, ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη παξάδνζε αγαζψλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ παξαγγειέα. ηελ πεξίπησζε απηή ν παξαγγειηνδφρνη ζεσξείηαη, θαηά πεξίπησζε, αγνξαζηήο ή πσιεηήο σο πξνο ηνλ παξαγγειέα. 3. Ωο παξάδνζε ινγίδεηαη επίζεο: α) ε πψιεζε αγαζψλ κε ηνλ φξν ηεο παξαθξάηεζα ηεο θπξηφηεηαο κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, 6

11 β) ε κεηαβίβαζε, κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ηεο θπξηφηεηαο αγαζνχ, πνπ ελεξγείηαη θαηφπηλ επηηαγήο δεκφζηαο αξρήο ή ζην φλνκα ηεο ή ζε εθηέιεζε λφκνπο 4. Γε ζεσξείηαη σο παξάδνζε αγαζψλ ε κεηαβίβαζε αγαζψλ επηρείξεζα σο ζπλφινπ, θιάδνπ ή κέξνπο ηεο απφ επαρζή ή ραξηζηηθή αηηία ή κε ηε κνξθή εηζθνξάο ζε πθηζηάκελν ή ζπληζηψκελν λνκηθφ πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε απηή ην πξφζσπν πνπ απνθηά ηα αγαζά ζεσξείηαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, φηη ππεηζέξρεηαη σο δηάδνρνο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεη ηνπ πξνζψπνπ πνπ κεηαβηβάδεη. Ζ δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ην πξφζσπν πνπ κεηαβηβάδεη ή ην πξφζσπν πνπ απνθηά ηα αγαζά ελεξγεί πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ /134/ (ΦΔΚ 204 Α). Απφ ε εθθαζάξηζε ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο ή αγνξάο γεληθά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε πξνκήζεηα σο αληηπξφζσπνη ή παξαγγειηνδφρνη ησλ ηξίησλ, εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηεο 10εο θάζε κήλα, κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, κέζα ζηνλ νπνίν έιαβαλ ρψξα νη αγνξέο ή πσιήζεηο. Ζ εθθαζάξηζε απηή, πνπ απνζηέιιεηαη ακέζσο ζ' απηφλ πνπ αθνξά, απνηειεί ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πψιεζεο ή αγνξάο. 2. Π. 2070/ Γε θεωπείηαι παπάδοζη (άπθπος 5 παπ. 2): α) Ζ πεξίπησζε πψιεζεο απηνχζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ελεξγνχληαη απφ αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο γηα ινγαξηαζκφ αγξνηψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 33, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πψιεζε απηή γίλεηαη πξνο άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν. Ζ δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο πσιήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ δηαθίλεζεο απηνχζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, β) Ζ πεξίπησζε αγνξάο απφ αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ππνθεηκέλσλ ζην θφξν, 7

12 απηνχζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 33. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε παξάδνζε αγαζψλ δελ επηβαξχλεηαη κε θφξν, εθηφο απφ ηελ πξνκήζεηα πνπ ιακβάλνπλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ εθθαζάξηζε. 3. /385/ΠΟΛ. 32/ ΔΓΤΟ. Υξφλνο έθδνζεο εθθαζαξίζεσλ ζηηο πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, γηα ινγαξηαζκφ παξαγσγψλ (γηα θάζε δηαρ. πεξίνδν) /78/22/Α0014/ΠΟΛ. 1002/ ΔΓΤΟ κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε / 5235/1602/ΠΟΛ. 1218/ : Οη ελδηάκεζεο εξγαζίεο γηα ηελ εθηχπσζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ εληχπσλ ζπληζηνχλ «θαζφλ» εξγαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνληαη κε πιηθά ηνπ εξγνδφηε αλεμάξηεηα αλ ν εξγνιάβνο ρξεζηκνπνηεί θαη δηθά ηνπ πιηθά θαη ππάγνληαη ζηνλ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. πνπ ππάγεηαη θαη ην ηειηθφ πξντφλ. Δπίζεο νη επί κέξνπο εξγαζίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ βηβιίνπ, εθφζνλ ζπληζηνχλ αλεμάξηεηε ππνελφηεηα ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ βηβιίνπ ζεσξνχληαη γηα ηελ επηβνιή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ (4%) σο παξάδνζε βηβιίνπ /284/78/0014 /ΠΟΛ. 1009/ ΔΓΤΟ κε ηελ νπνία αλαθαιείηαη κεξηθά θαη κφλν σο πξνο ηα ξπζκηδφκελα κε ηελ παξνχζα ζέκαηα ε ΔΓΤΟ /447ΠΟΛ. 1103/ ΦΠΑ πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ /5289/1714/0014/ΠΟΛ. 1277/ ΔΓΤΟ. Έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο θαη άξζξν 5 παξαγξ. 4 ηνπ λ. 1642/ /2696/776/0014/ΠΟΛ. 1145/ ΑΤΟ. Τπνβνιή δειψζεσλ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1642/86 φπσο ηζρχεη, απφ ππνθείκελεο ζην θφξν επηρεηξήζεηο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2166/ ΤΠΟΙΚ /282/Σ.&Δ.Φ./ Κνηλνπνίεζε ηεο /120β/Σ.&Δ.Φ./ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 8

13 2.2 Παπάδοζη ακινήηων 1. Παξάδνζε αθηλήησλ είλαη ε κεηαβίβαζε απνπεξαησκέλσλ ή εκηηειψλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ ηνπο θαη ηνπ νηθνπέδνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη καδί κε απηά, εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ζ' απηά. Για την ευαρμογή τοσ παρόντος νόμοσ θεωρούνται: α) σο θηίξηα, ηα θηίζκαηα γεληθά θαη νη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα θηίζκαηα ή κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν ζηαζεξφ θαη κφληκν. β) σο πξψηε εγθαηάζηαζε, ε πξψηε ρξεζηκνπνίεζε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ησλ θηηξίσλ χζηεξα απφ ηελ αλέγεξζε ηνπο, φπσο είλαη ε ηδηνθαηνίθεζε, ε ηδηφρξεζε, ε κίζζσζε ή άιιε ρξήζε. ηαλ κε ηα θηίζκαηα κεηαβηβάδεηαη νηθφπεδν κεγαιχηεξν εθείλνπ πνπ νξίδεηαη σο νηθνδνκήζηκν απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεη, ε παξάδνζε ηνπ επί πιένλ νηθνπέδνπ ππάγεηαη ζην θφξν ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ απηφ δελ είλαη νηθνδνκήζηκν ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμείο. 2. Παξάδνζε αθηλήησλ ζεσξείηαη επίζεο : α) ε κεηαβίβαζε ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ε ζχζηαζε ή ε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα πξνζσπηθήο δνπιείαο, θαζψο θαη ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηεο επηθαξπίαο ησλ αθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 1, β) ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα αθίλεηα, κε κίζζσζε έξγνπ, αλεμάξηεηα αλ δηαζέηεη ηα πιηθά ν εξγνδφηεο ή ν εξγνιάβνο. Δξγαζίεο θαηά ηελ πην πάλσ έλλνηα είλαη θαη νη εθζθαθέο, νη θαηεδαθίζεη, ε θαηαζθεπή νηθνδνκψλ, νδψλ, γεθπξψλ, πδξαγσγείσλ, πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ έξγσλ, ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθψλ γεληθά έξγσλ, θαζψο θαη νη ζπκπιεξψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεη θαη επηζθεπέο, εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο ζπλήζνπο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απηψλ. 9

14 3. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 2, ζηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ν θφξνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ επηβάιιεηαη θφξνο κεηαβίβαζα αθηλήησλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο εθδίδεηαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ 1. Ν. 2753/99. Αξζξν 8 παξαγξ /546/86/ΠΟΛ. 1048/2000 Α. Τ.Ο. Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 8 παξαγξ. 7. ΤΠΟΗΚ /191/24/Α0014/ΠΟΛ. 1006/ Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξ. 1 έσο θαη 1 6 ηνπ άξζξνπ 1 9 θαη ηεο παξαγ. 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3091/02 νη νπνίεο αλαθέξνληαη, ζε ζέκαηα Φ.Π.Α. 2.3 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παπάδοζη αγαθών 1. ζεσξείηαη σο παξάδνζε αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ε δηάζεζε απφ ππνθείκελν ζην θφξν αγαζψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγαζά πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30, γηα ηα νπνία δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε απφθηεζήο ηνπο απφ άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν. 2. Δπίζεο, σο παξάδνζε αγαζψλ ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο πξάμεηο, εθφζνλ ε απφθηεζε ησλ αγαζψλ ή θαηά πεξίπησζε ησλ πιηθψλ ή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηα 10

15 νπνία έρνπλ παξαρζεί απηά παξέρεη ζηνλ ππνθείκελν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ: α) ε δηάζεζε αγαζψλ απφ ππαγφκελε ζην θφξν δξαζηεξηφηεηα ζε άιιε κε ππαγφκελε ηνπ ίδηνπ ππνθεηκέλνπ, β) ε αλάιεςε απφ ππνθείκελν ζην θφξν αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθά ε δσξεάλ δηάζεζε αγαζψλ γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο. Δμαηξνχληαη ηα δψξα κέρξηο αμίαο δέθα (10) επξψ θαη ηα δείγκαηα πνπ δηαζέηεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, γ) ε ηδηνθαηνίθεζε, ε ηδηφρξεζε, ε κίζζσζε ή ε ρξεζηκνπνίεζε γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ησλ αθηλήησλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, δ) ε αλάιεςε κεξίδαο ζε αγαζά απφ εηαίξν, κέηνρν ή θιεξνλφκν, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, ιχζεο ηεο εηαηξείαο, απνρψξεζεο ή ζαλάηνπ εηαίξνπ. Ή δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θνηλσλίαο θαη ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο επηηεδεπκαηηψλ, γηα ηελ νπνία πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ(π.γ. 186/ ΦΔΚ 84Α), ε) ε πεξηέιεπζε ζηνλ ππνθείκελν ζην θφξν ή ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ αγαζψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, θαηά ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ή θαηά ην ζάλαην ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ππνθεηκέλνπ, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεη ηνπ άξζξνπ 33, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ε πεληαεηήο πεξίνδνο δηαθαλνληζκνχ ηνπ θφξνπ απηψλ. 3.Θεσξείηαη επίζεο σο παξάδνζε αγαζψλ ε κεηαθνξά απφ έλαλ ππνθείκελν ζην θφξν αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνο έλα άιιν θξάηνο - κέινο. ζεσξείηαη σο κεηαθεξφκελν πξνο έλα άιιν θξάηνο κέινο, θάζε ελζψκαην αγαζφ πνπ απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, αιιά 11

16 εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή απφ άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, εθηφο αλ ηα αγαζά απηά πξννξίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο απφ ηηο αθφινπζεο πξάμεηο: α) παξάδνζε αγαζνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν εληφο ηνπ θξάηνπο-κέινπο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 13. β) παξάδνζε αγαζνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24, 27 θαη 28, γ) παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ππνθείκελν ζην θφξν, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ απηφ ην αγαζφ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πιηθψο ζην θξάηνο - κέινο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο ηνπ αγαζνχ, εθφζνλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηα αγαζά επαλαπνζηέιινληαη ζηνλ ίδην ππνθείκελν ζην θφξν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δ) πξνζσξηλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αγαζνχ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο-κέινπο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε) πξνζσξηλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αγαζνχ, γηα πεξίνδν κέρξη 24 κήλεο ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο -κέινπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε εηζαγσγή ηνπ ίδηνπ απηνχ αγαζνχ απφ ηξίηε ρψξα, κε ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, ζα ππαγφηαλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε πιήξε απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο. ζη) παξάδνζε αεξίνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' ή β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο παχεη λα πθίζηαηαη, ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη παξάδνζε αγαζνχ θαηά ην ρξφλν πνπ παχεη λα πθίζηαηαη ε ελ ιφγσ 12

17 πξνυπφζεζε. 4.Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ - διαηαγέρ 1. Π. 7015/ Ωο δψξα ζεσξνχληαη θηλεηά πξάγκαηα κηθξήο αμίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζε πειάηεο ρσξίο αληάιιαγκα, εθφζνλ: α) ε αμία θηήζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., δελ ππεξβαίλεη ηηο δξρ., β) δελ απνηεινχλ κέξνο δηαδνρηθήο πξνζθνξάο ζην ίδην άηνκν, γ) πξνζθέξνληαη ζε ινγηθέο πνζφηεηεο. Με δείγκαηα, ηέινο, εμνκνηψλνληαη ηα βηβιία πνπ πξνζθέξνληαη απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν ζπγγξαθείο «ΔΝΔΚΑ ΣΗΜΖ». Γε ζεσξνχληαη δψξα θαη δείγκαηα, κε ηελ σο άλσ έλλνηα, ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ηα θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα. Σν βάξνο απφδεημεο ησλ αλσηέξσ θέξεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν. 2. Π. 7475/ (ΦΔΚ 791 Β). Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν εηδηθνχ ζηνηρείνπ επί απηνπαξαδφζεσο αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ. Μεηά ηε ζέζπηζε εηδηθήο δηάηαμεο ζηνλ ΚΒ (άξζξν 14) ε απφθαζε απηή παχεη λα έρεη εθαξκνγή /3427/876/0014/ΠΟΛ. 1229/ ΑΤΟ. Σξφπνο ηήξεζεο εηδηθνχ βηβιίνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ /6219/1574/1078/1999 ΔΓΤΟ. Κνηλνπνίεζε ηεο 681/98 γλσκνδφηεζεο γηα απηνπαξαδφζεηο ζηε θηλεηή ηειεθσλία /379/60/0014/ΠΟΛ. 1038/ ΔΓΤΟ. Γσξεά δηάζεζε αγαζψλ ιφγσ ζεηζκψλ. 13

18 2.4 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 1. Παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ Ε, ζεσξείηαη θάζε πξάμε πνπ δε ζπληζηά παξάδνζε αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεη ησλ άξζξσλ 5 έσο 7. Ζ πξάμε απηή κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ηδίσο ζε: α) κεηαβίβαζε ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ελφο άπινπ αγαζνχ, β)ππνρξέσζε γηα παξάιεηςε ή αλνρή κηαο πξάμεο ή θαηάζηαζεο. 2. Ωο παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη επίζεο: α) ε εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ, επηπισκέλσλ δσκαηίσλ θαη νηθηψλ, θαηαζθελψζεσλ θαη παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηξνρφζπηησλ, β) ε δηάζεζε ηξνθήο θαη πνηψλ απφ εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη παξφκνηεο επηρεηξήζεηο γηα επηηφπηα θαηαλάισζε, γ) ε εθηέιεζε ππεξεζίαο κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο χζηεξα απφ επηηαγή δεκφζηαο αξρήο ή ζην φλνκα ηεο ή ζε εθηέιεζε λφκνπ. δ) ε κίζζσζε βηνκεραλνζηαζίσλ θαη ρξεκαηνζπξίδσλ, ε) νη εξγαζίεο θαζφλ επί ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ. Ωο εξγαζία θαζφλ λνείηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ παξαγσγήο, θαηαζθεπήο ή ζπλαξκνιφγεζα ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, απφ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν γηα ην ζθνπφ απηφλ, αλεμάξηεηα αλ ν εξγνιάβνο ρξεζηκνπνηεί θαη δηθά ηνπ πιηθά. Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο απηήο ηζρχεη θαη φηαλ ν εξγνδφηεο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο-κέινο, εθφζνλ ηα πιηθά θαη αληηθείκελα απνζηέιινληαη απφ ην θξάηνο ηνπ εξγνδφηε θαη ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη ή ζπλαξκνινγνχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν κεηαθέξνληαη ή απνζηέιινληαη ζηνλ εξγνδφηε ζην θξάηνο - κέινο, ζην νπνίν απηφο είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 3. Αλ ν ππνθείκελνί ζην θφξν κεζνιαβεί ζε παξνρή ππεξεζηψλ, ελεξγψληαο ζην φλνκα ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη 14

19 φηη ιακβάλεη θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο. 4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ - διαηαγέρ /590/248/0014/ΠΟΛ. 1043/ ΔΓΤΟ. Καηαβνιήο ζην Γήκν ηνπ ΦΠΑ ησλ ζπλδξνκψλ ΡΑΓΗΟ-ΣΑΞΗ /5986/1863/0014/ΠΟΛ. 1297/ ΔΓΤΟ. Τπαγσγή ζε ΦΠΑ ησλ θαηαλαιψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ελεξγνχλ κεηαθνξέο πξνζψπσλ /3221/859/ ΔΓΤΟ. Καηαβνιή απνδεκίσζε ζε εθκηζζσηέο αθηλήησλ. 4.ΤΠΟΗΚ /7338/963/Β0014/ΠΟΛ / Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ 268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 2.5 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παποσή ςπηπεζιών Θεσξείηαη σο παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ε απφ ππνθείκελν ζην θφξν: α) ρξεζηκνπνίεζε αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο απηή, εθφζνλ θαηά ηελ απφθηεζε ησλ αγαζψλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, β) παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ επηρείξεζε ηνπ, γ) ρξεζηκνπνίεζε δηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ γηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 15

20 ππνθεηκέλνπ πνπ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν, θαζψο επίζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε δηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30, γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε ιήςεο φκνησλ ππεξεζηψλ απφ άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν. Τποςπγικέρ αποθάζειρ - διαηαγέρ /6580/96/ΠΟΛ. 1325/ ΔΓΤΟ. Διεχζεξε είζνδνο ζηα Γεκφζηα ζεάκαηα & αθξνάκαηα. 2.6 Διζαγωγή αγαθών 1. Ωο εηζαγσγή αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη: α) Ζ είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αγαζψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ή πξνθεηκέλνπ γηα αγαζά ππαγφκελα ζηε ζπλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηα Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα, πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, β) Ζ είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηα ρψξαο αγαζψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α'. 2. Ζ εηζαγσγή αγαζψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα αγαζά βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ρψξαο θαηά ην ρξφλν ηεο εηζφδνπ ησλ ζην εζσηεξηθφ ηα Κνηλφηεηαο. 3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 2, αλ ηα αγαζά πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 έρνπλ ππαρζεί απφ ηε ζηηγκή ηα εηζφδνπ ησλ ζην εζσηεξηθφ ηα Κνηλφηεηαο ζε έλα απφ ηα θαζεζηψηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα αα' θαη ββ' ηεο πεξίπησζεο β' ηα παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 25, ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε πιήξε απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο 16

21 δαζκνχο ή ζε θαζεζηψο εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο, ε εηζαγσγή ησλ αγαζψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα αγαζά απηά εμέξρνληαη απφ ηα θαζεζηψηα απηά ζην εζσηεξηθφ ηα ρψξαο. Δπίζεο, αλ αγαζά πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε β' ηα παξαγξάθνπ 1 έρνπλ ηεζεί απφ ην ρξφλν ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο ζηα θαζεζηψηα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή εζσηεξηθήο, θνηλνηηθήο δηακεηαθφκηζεο, ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61, ε εηζαγσγή ησλ αγαζψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα αγαζά εμέξρνληαη απφ ηα θαζεζηψηα απηά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 2.7 Δνδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών 1. Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη ε απφθηεζε ηα εμνπζίαο λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θχξηνο ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, πνπ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζηνλ απνθηψληα απφ ηνλ πσιεηή ή ηνλ απνθηψληα ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζην εζσηεξηθφ ηα ρψξαο απφ άιιν θξάηνο - κέινο, απφ ην νπνίν αλαρψξεζε ε απνζηνιή ή ε κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ. 2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, δελ ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ε θαηά ηηο δηαηάμεη ηνπ άξζξνπ 2 απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη: α) απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ ηνπ άξζξνπ 41, β) απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηεί κφλν παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, πνπ δελ ηνπ παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο θαη γ) απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελα αμίαο, πνπ νθείιεηαη ζην 17

22 θξάηνο - κέινο ηεο αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, δελ ππεξβαίλεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα θαη πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο. Σα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηε θνξνιφγεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα παξαγξάθνπ 1. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 3. Δπίζεο, θαηά παξέθθιηζε ηα παξαγξάθνπ 1, δε ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απφθηεζε αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε απαιιάζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεη ησλ πεξηπηψζεσλ α', β', γ', θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27. Οκνίσο, δελ ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ε απφθηεζε κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη αληί θεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ή αξραηνινγηθήο αμίαο, εθφζνλ ν πσιεηήο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν κεηαπσιεηήο ή δηνξγαλσηήο δεκνπξαζίαο, πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή θαη ην απνθηεζέλ αγαζφ θνξνινγήζεθε ζην θξάηνο - κέινο αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο απηνχ γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ή αξραηνινγηθήο αμίαο. 4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ: α) σο «πξντφληα ππαγφκελα ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο», ζεσξνχληαη ηα νξπθηέιαηα, ην νηλφπλεπκα θαη ηα αιθννινχρα πνηά θαη ηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, 18

23 β) ζεσξνχληαη σο «κεηαθνξηθά κέζα», ηα ζθάθε κήθνπο άλσ ησλ 7,5 κέηξσλ, ηα αεξνζθάθε ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ βάξν5 θαηά ηελ απνγείσζε ππεξβαίλεη ηα ρηιηφγξακκα θαη ηα ρεξζαία νρήκαηα κε θηλεηήξα θπβηζκνχ άλσ ησλ 48 θπβηθψλ εθαηνζηψλ ή ηζρχνο άλσ ησλ 7,2 kw, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ ή εκπνξεπκάησλ, κε εμαίξεζε ηα ζθάθε θαη ηα αεξνζθάθε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27, γ) δελ ζεσξνχληαη σο «θαηλνχξγηα», ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε β' φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθνινπζεί δχν πξνυπνζέζεη: αα) ε παξάδνζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο Θέζεο ζε θπθινθνξία. Δηδηθά, γηα ηα ρεξζαία νρήκαηα ε αλσηέξσ ρξνληθή δηάξθεηα απμάλεηαη ζε έμη κήλεο. ββ) ην κεηαθνξηθφ κέζν έρεη δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ ρηιηφκεηξα, αλ πξφθεηηαη γηα ρεξζαίν φρεκα, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη άλσ ησλ 100 σξψλ πιεχζεο, αλ πξφθεηηαη γηα ζθάθνο θαη άλσ ησλ 40 σξψλ πηήζεο, αλ πξφθεηηαη γηα αεξνζθάθνο. 5. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ /202/23/ΠΟΛ. 1003/ Γηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ, απφ πξφζσπα πνπ ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ θφξνπ /4230/868/Α0012/ΠΟΛ. 1091/15/4/94 ΔΓΤΟ. Κνηλνπνίεζε ηεο αξηζ. Π 6782/534/Α0019/7/ 4/94 ΓΤΟ ε νπνία θαηαξγεί ηελ κε αξηζ. Π600/46/2/3/93 ΓΤΟ. 19

24 /5521/0014/ΠΟΛ. 1157/16/6/94 ΔΓΤΟ. Γηελέξγεηα εηδηθνχ ειέγρνπ ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ πξνο αγνξαζηέο άιισλ θξαηψλ κειψλ κε αλχπαξθην ή ιαλζαζκέλν ΑΦΜ/ΦΠΑ. 4. Γ. 679/273/ ΔΓΤΟ. Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε θνξνινγηθή απφ πιεπξάο ΦΠΑ κεηαρείξηζε νδηθνχ νρήκαηνο. 5.Γ. 809/32/Β0018. Θαιακεγφ ζθάθε αλαςπρήο πνπ έρνπλ θαηαβάιεη Φ.Π.Α. ζε άιιεο ρψξεο κέιε /24/ Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ππαγφκελσλ ζε Δ.Φ.Κ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξνεξρνκέλσλ απφ Κ-Μ απφ κε ππνθεηκέλνπο. 7. Γ. 1633/721/ Κνηλνπνίεζε ηεο 587/97 γλσκνδφηεζεο ηνπ Ν.. Κξάηνπο /1431/ΠΟΛ. 1281/ ΔΓΤΟ. Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο /3632/4075/0014/ΠΟΛ. 1050/ ΔΓΤΟ. Γηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ έιεγρν ακνηβαίαο : -' ζπλδξνκήο. 10.Α.Τ.Ο.Ο. Γ 759/440/ Γηαδηθαζία θαηαβνιήο Φ.Π.Α. ζηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαηλνχξγησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 11.ΤΠΟΙΚΓ1575/909/Κ.Α.304.3/ Κνηλνπνίεζε ηεο Γ. 759/440/ Α.Τ.Ο. ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο Φ.Π.Α. ζηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαηλνχξγησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 12.ΤΠΟΙΚ /2420/998/0014/ΠΟΛ. 1037/ : Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ακνηβαία πλδξνκή θαη Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ κε ζηφρν ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηα πιαίζηα ηεο Γηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2.8 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ ενδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών. Θεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 20

25 δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2: α) ε παξαιαβή αγαζνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ίδην ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, απφ έλα άιιν θξάηνοκέινο εληφο ηνπ νπνίνπ έρεη παξαρζεί, εμνξπρηεί, κεηαπνηεζεί, αγνξαζζεί, απνθηεζεί ή έρεη εηζαρζεί ζ' απηφ ην θξάηνο - κέινο απφ ηνλ ίδην, ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, β) ε παξαιαβή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ψξαο απφ λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ην ίδην πξφζσπν απφ άιιν θξάηνο κέινο, ζην νπνίν είραλ εηζαρζεί απφ ην πξφζσπν απηφ, γ) ε κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ άιιν θξάηνο - κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηά αλάινγε εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 3.0 ΣΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 3.1 ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΑΘΩΝ 1. Ζ παξάδνζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ψξαο εθφζνλ θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηα αγαζά βξίζθνληαη: α) ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, β) πάλσ ζε πινίν, αεξνπιάλν ή ηξαίλν θαη παξαδίδνληαη πξνο επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηκήκαηνο κεηαθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, εθφζνλ ε αλαρψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 21

26 ρψξαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξνχληαη: «ηκήκα ηεο κεηαθνξάο ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο», ην ηκήκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ζηαζκφ έθηνο ηεο Κνηλφηεηαο, κεηαμχ ηνπ ηφπνπ αλαρψξεζεο θαη ηνπ ηφπνπ άθημεο ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ, «ηφπνο αλαρψξεζεο κεηαθνξάο επηβαηψλ», ην πξψην ζεκείν επηβίβαζεο ησλ επηβαηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ελδερνκέλσο κεηά απφ πξνζέγγηζε εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, «ηφπνο άθημεο κηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ», ην ηειεπηαίν ζεκείν απνβίβαζεο ησλ επηβαηψλ πνπ επηβηβάζηεθαλ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ελδερνκέλσο πξηλ απφ πξνζέγγηζε εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο. Δάλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά κεη' επηζηξνθήο, ε δηαδξνκή ηεο επηζηξνθήο ζεσξείηαη απηνηειήο κεηαθνξά. 2. ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε, κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ή ε ζπλαξκνιφγεζε.. 3. ηελ πεξίπησζε παξάδνζεο αεξίνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: α) ζε κεηαπσιεηή ππνθείκελν ζην θφξν, σο ηφπνο, παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ ν ππνθείκελνο ζην θφξν κεηαπσιεηήο έρεη ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ γηα ηελ νπνία παξαδίδνληαη ηα αγαζά, ή απνπζία έδξαο ή κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ν ηφπνο φπνπ έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο σο «κεηαπσιεηήο» ππνθείκελνο ζην θφξν λνείηαη ν ππνθείκελνο ζην θφξν ηνπ νπνίνπ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα, φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη ε κεηαπψιεζε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ θαη ηνπ νπνίνπ ε ίδηα θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη ακειεηέα. β) Δθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε α', σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο πξαγκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζα θαη θαηαλάισζα 22

27 ησλ αγαζψλ απφ ηνλ πειάηε. ηαλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αγαζψλ δελ θαηαλαιψλεηαη πξαγκαηηθά απφ ηνλ ελ ιφγσ πειάηε, ηεθκαίξεηαη φηη απηά ηα κε θαηαλαισζέληα αγαζά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηαλαισζεί ζηνλ ηφπν φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ γηα ηελ νπνία παξαδίδνληαη ηα αγαζά. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηεο ελ ιφγσ έδξαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ρξεζηκνπνίεζε θαη θαηαλάισζε ηα αγαζά ζηνλ ηφπν φπνπ έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 4. ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ5 ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ απηφ είλαη θαη ν ηφπνο ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο. 5. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ε παξάδνζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγαζά, ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ άιιν θξάηνο - κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεη: α) ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ή πξν5 νπνηνδήπνηε άιιν κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν θαη β) δελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα, νχηε γηα αγαζά, πνπ παξαδίδνληαη κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε, κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δληνχηνηο, νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δελ ππεξβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. 23

28 6. (1)Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηελ παξάγξαθν 2, ε παξάδνζε αγαζψλ δελ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηνλ πσιεηή ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ,. απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεη: α) ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν, ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεη γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο παξάδνζεο απηήο σο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο ζηε ρψξα ηνπο ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαη β) δελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα, νχηε γηα αγαζά πνπ παξαδίδνληαη κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δληνχηνηο, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο, Φ.Π.Α., πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην απηφ θξάηνο - κέινο δελ ππεξβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. Σν φξην απηφ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πξνο ηα θξάηε - κέιε πνπ εθαξκφδνπλ ην φξην απηφ. Οη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηελ ππαγσγή ησλ πξάμεσλ ηνπο ζηηο δηαηάμεη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνζηειιφκελα ή κεηαθεξφκελα αγαζά εηζάγνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε θξάηνο - κέινο δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο - κέινο άθημεο ηεο 24

29 απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο πξνο ηνλ αγνξαζηή. 7. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ ππάγνληαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 θαη 46. Γηα ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ ησλ άξζξσλ 45 θαη 46 σο ηφπνο παξάδνζεο ηνπο ζεσξείηαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν κεηαπσιεηή θαη ηνπ δηνξγαλσηή ηεο δεκνπξαζίαο. 8. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ /203/24/ΠΟΛ. 1004/8.1.93/ΑΤΟ. Γηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο θνξνιφγεζεο ησλ πσιήζεσλ απφ απφζηαζε. 2.ΔΓΤΟ Γ / Δθρψξεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο. 3.ΔΓΤΟ Γ 663/453/ΠΟΛ 26/ πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηελ επηβνιή ΦΠΑ ζηελ εθρψξεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο. 4.Δ 2549/218/ ΔΓΤΟ. πκπιήξσζε ηεο Γ. 129/86/ ΓΤΟ (Δθρψξεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο) / ΔΓΤΟ. Με ππαγσγή ζην Φ.Π.Α. ησλ θαηαλαιψζεσλ ζηα ελδνθνηλνηηθά ηαμίδηα Σόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 1. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο απηφο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο έρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ απφ ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ή, αλ δελ ππάξρεη έδξα ή κφληκε εγθαηάζηαζε, ηελ θαηνηθία ή ηε 25

30 ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 2. Καη' εμαίξεζε, ν ηφπνο παξακνλήο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: α) ππεξεζίεο ζπλαθείο κε αθίλεηα θείκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θηεκαηνκεζίηεο, εκπεηξνγλψκνλεο, κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο θαη γξαθεία επηβιέςεσλ, β) ππεξεζίεο κεηαθνξάο, εθφζνλ εθηεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξέο, κε ηφπν αλαρψξεζεο ηε$ κεηαθνξάο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ηφπν άθημεο έδαθνο εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο ή αληίζηξνθα, γηα ην δηαλπφκελν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηκήκα ηεο νιηθήο δηαδξνκήο. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο πξνζψπσλ. γ) ππεξεζίεο ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ν ηφπνο αλαρψξεζεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν ηφπνο άθημεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη: αα) «ελδνθνηλνηηθή κεηαθνξά αγαζψλ», θάζε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ -κειψλ. Δμνκνηψλεηαη πξνο ελδνθνηλνηηθή κεηαθνξά αγαζψλ, ε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ ε κεηαθνξά απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην έδαθνο δχν δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ - κειψλ, ββ) «ηφπνο αλαρψξεζεο», ν ηφπνο φπνπ αξρίδεη πξαγκαηηθά ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαδξνκέο πξν5 ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθνληαη ηα αγαζά γγ) «ηφπνο άθημεο», ν ηφπνο φπνπ πεξαηψλεηαη πξαγκαηηθά ε κεηαθνξά ησλ 26

31 αγαζψλ, δ)«ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή ζπλαξκνιφγεζεο αγαζψλ πξνεξρνκέλσλ απφ άιιν θξάηνο, εθφζνλ νη εξγαζίεο απηέο ελεξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ αγαζψλ, ν νπνίνο δελ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε) ππεξεζίεο κίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθφζνλ ν εθκηζζσηήο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην αγαζφ ζ' απηφ ή ζε άιιν θξάηνο- κέινο ηεο Κνηλφηεηαο ή εθφζνλ ν εθκηζζσηήο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε θξάηνο εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην αγαζφ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. «Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο, ζη) ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη έρνπλ σο αληηθείκελν: (αα) πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο, επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, ςπραγσγηθέο ή παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο ησλ νξγαλσηψλ ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη νη ηπρφλ παξεπφκελεο πξνο απηέο παξνρέο ππεξεζηψλ, (ββ) εξγαζίεο παξεπφκελεο ησλ κεηαθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε θφξησζε, ε εθθφξησζε θαη άιιεο παξφκνηεο, γγ) πξαγκαηνγλσκνζχλεο γεληθά, θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζε ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, εθφζνλ δελ παξέρνληαη ζε ιήπηε πνπ δηαζέηεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Φ.Π.Α. ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαη ηα αγαζά απηά κεηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δελ απνζηέιινληαη νχηε κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο. Γηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαζψο θαη νη ινηπέο εξγαζίεο ζε ηαμηλνκεκέλα ζηελ Διιάδα κεηαθνξηθά,κέζα ινγίδεηαη φηη απηά ζε θάζε πεξίπησζε δελ απνζηέιινληαη νχηε κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο. δ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο γ, παξνρή ππεξεζηψλ απφ κεζάδνληεο νη νπνίνη ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη πιηθψο ζην εζσηεξηθφ 27

32 ηεο ρψξαο. 3. Δπίζεο, θαη εμαίξεζε, ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, εθφζνλ παξέρνληαη απφ πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο κέινο ζε ππνθείκελνπο ζην θφξν, νη νπνίνη έρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπο ή ηελ θαηνηθία, ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ή, εθφζνλ παξέρνληαη απφ πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα εθηφο ηεο θνηλφηεηαο, ζε νπνηνδήπνηε ιήπηε εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο: α) κεηαβίβαζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ Καη άιισλ παξφκνησλ δηθαησκάησλ, β) δηαθεκίζεσλ γ) ζπκβνχισλ γεληθά, κεραληθψλ, γξαθείσλ κειεηψλ, δηθεγφξσλ, ινγηζηψλ ή θαη άιισλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ή παξνρήο πιεξνθνξηψλ, δ) αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα κε άζθεζε, ελ ιφγσ ή ελ κέξεη, επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δηθαηψκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή, ε) ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ, κε εμαίξεζε ηε κίζζσζε ρξεκαηνζπξίδσλ, ζη) δηάζεζεο πξνζσπηθνχ, δ) κίζζσζεο ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ εθηφο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε) πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, ζ) Σειεπηθνηλσληψλ. Ωο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ λννχληαη νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηάδνζε, εθπνκπή θαη ιήςε ζεκάησλ εγγξάθσλ, εηθφλσλ θαη ήρσλ ή 28

33 πιεξνθνξηψλ νπνηαζδήπνηε θχζεο κέζσ θαισδίνπ, ξαδηνθπκάησλ, νπηηθψλ ή άιισλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εθρψξεζεο ή παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο κέζσλ γηα κηα ηέηνηα κεηάδνζε, εθπνκπή ή ιήςε. η) ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ία) ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά, φπσο δεκηνπξγία θαη θηινμελία ηζηνζειίδσλ ε εμαπνζηάζεσο ζπληήξεζε πξνγξακκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, παξνρή ινγηζκηθνχ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ παξνρή εηθφλσλ, θεηκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη ε δηάζεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξνρή κνπζηθήο ηαηληψλ θαη παηρληδηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάζε είδνπο ηπρεξψλ παηγληδηψλ, θαζψο θαη πνιηηηθψλ πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ, αζιεηηθψλ, επηζηεκνληθψλ ή ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ ή εθδειψζεσλ παξνρή δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο. Μφλε ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ παξέρνληνο θαη ιήπηε ππεξεζίαο δελ αξθεί γηα λα ζεσξεζεί ε ππεξεζία απηή σο ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ειεθηξνληθά. ηβ) παξνρή πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη κεηαθνξάο θαη δηνρέηεπζεο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη παξνρή άιισλ άκεζα ζπλδεφκελσλ ππεξεζηψλ 4. Δπίζεο, θαη' εμαίξεζε ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, εθφζνλ παξέρνληαη ζε ιήπηε πνπ δηαζέηεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Φ.Π.Α. ζην εζσηεξηθφ ηε ρψξαο: α) ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο δελ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ κεζνιαβνχλ ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ, β) εξγαζίεο παξεπφκελεο ηεο ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ, πνπ εθηεινχληαη πιηθψο ζε άιιν θξάηνο - κέινο, θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ κεζνιαβνχλ ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ, 29

34 γ) παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, νχηε ζηελ παξάγξαθν 3, νη νπνίεο εθηεινχληαη πιηθά ζε άιιν θξάηνο - κέινο, δ) πξαγκαηνγλσκνζχλεο γεληθά θαη εξγαζίεο ζε ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, νη νπνίεο εθηεινχληαη πιηθά ζε άιιν θξάηνο - κέινο, εθφζνλ ηα αγαζά κεηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ θξάηνπο - κέινπο. 5. Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, φηαλ ν εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξέρεη: α) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2, γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, β) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, γ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά κε ηφπν αλαρψξεζεο άιιν θξάηνο - κέινο, δ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ αθνξνχλ ζε αγαζά, ηα νπνία εμάγνληαη ή απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο, ε) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην αγαζφ ζε ρψξα εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, ζη) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη πιηθά εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, δ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη πιηθά εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, ε) ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 3, πνπ παξέρνληαη ζε ππνθείκελν ζην θφξν εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο- κέινο ή ζε νπνηνλδήπνηε ιήπηε εγθαηαζηεκέλν εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο. ζ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 4, εθφζνλ ν ηφπνο αλαρψξεζεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο- κέινο, φηαλ ν ιήπηεο είλαη ππνθείκελνο 30

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ: Σπιγωνικέρ ςναλλαγέρ (Δνδοκοινοηικέρ Αποκηήζειρ, Δνδοκοινοηικέρ Παπαδόζειρ, Άλλερ ςναλλαγέρ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ (ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα