ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ"

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΒΑΛΑ, ΜΑΡΣΙΟ 2007

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δπιβολή ηος θόπος 1.2 Ανηικείμενο ηος θόπος 1.3 Τποκείμενοι ηος θόπος 1.4 Οικονομική δπαζηηπιόηηηα 2.0 ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΔ ΠΡΑΞΔΗ 2.1 Παπάδοζη αγαθών 2.2 Παπάδοζη ακινήηων 2.3 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παπάδοζη αγαθών 2.4 Παποσή ςπηπεζιών 2.5 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παποσή ςπηπεζιών 2.6 Διζαγωγή αγαθών 2.7 Δνδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών 2.8 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ ενδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών 3.0 ΣΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 3.1 Σόπορ παπάδοζηρ αγαθών 3.2 Σόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 3.3 Σόπορ ενδοκοινοηικήρ απόκηηζηρ αγαθών 4.0 ΓΔΝΝΖΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ 4.1 Υπόνορ γένεζηρ ηηρ θοπολογικήρ ςποσπέωζηρ ζηην παπάδοζη αγαθών και παποσή ςπηπεζιών. 4.2 Υπόνορ γένεζηρ ηηρ θοπολογικήρ ςποσπέωζηρ ζηην ειζαγωγή αγαθών. 4.3 Υπόνορ γένεζηρ ηηρ θοπολογικήρ ςποσπέωζηρ ζηην ενδοκοινοηική απόκηηζη και απαιηηηό ηος θόπος ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ποιοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλοςν δηλώζειρ 2.2 Πεπιοδική δήλωζη Ζλεκηπονική ςποβολή μέζω TAXIS NET Έναπξη ςπολογιζμού πποζαύξηζηρ για εκππόθεζμη ςποβολή ηηρ πεπιοδικήρ δήλωζηρ. 2.3 Υπόνορ ςποβολήρ έκηακηηρ πεπιοδικήρ δήλωζηρ 2.4 Δκκαθαπιζηική δήλωζη 2.5 Ανακεθαλαιωηικόρ πίνακαρ (Listing) ενδοκοινοηικών παπαδόζεων αγαθών 2.6 Ανακεθαλαιωηικόρ πίνακαρ Δνδοκοινοηικών αποκηήζεων 2.7 ηαηιζηική δήλωζη (INTRASTAT) 2.8 Φοπολογικέρ παπαβάζειρ κςπώζειρ 2.9 Φοπολογηηέα αξία 2.10 Γενικό Πεπίγπαμμα λειηοςπγίαρ ηος λογαπιαζμού Ανάπηςξη ηος λογαπιαζμού και παπάλληλη ανηίζηοιση ανάπηςξη ηων ζσεηικών λογαπιαζμών Ππακηικά παπαδείγμαηα ΔΛΗΓΑ

3 3.1 Δμποπικέρ επισειπήζειρ 3.2 Παπάδειγμα λειηοςπγίαρ ηος Φ.Π.Α ζηην επισείπηζη με ηην επωνςμία «Ανηωνιάδηρ ηαύπορ» 3.3 Λειηοςπγία ηος Φ.Π.Α 3.4 Τποσπέωζη ηηρ επισείπηζηρ για ηην ςποβολή Φ.Π.Α 3.5 Ένηςπο πεπιοδικήρ Γδήλωζηρ Φ.Π.Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΟΡΗΜΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΜΔ 4.1 Οπολογία Οπιζμόρ 4.2 Γιάκπιζη καηηγοπιών ζηο ζύνολο ηων ΜΜΔ 4.3 Παπάδειγμα Λειηοςπγίαρ ηος Φ.Π.Α ζηην STARDOM ΣΑΪΣΑΝΣΕΖ ΜΖΣΟΤ ΣΑΚΠΗΝΖ ΟΔ ΔΠΗΛΟΓΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Από θαζηεξώζεθε ζηε ρώξα καο ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) κε ην Ν. 1642/1986 θαη ηαπηόρξνλα θαηαξγήζεθαλ ν θόξνο θύθινπ εξγαζηώλ, ην ραξηόζεκν ηηκνινγίωλ, ε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ α.λ. 843/48 θαη δηάθνξνη θόξνη πνιπηειείαο. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηεξίδεηαη ζην θνηλνηηθό λνκηθό πιαίζην ( 6ε Οδεγία / ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ππνρξεωκέλε λα κεηαθέξεη ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο, ζύκθωλα κε ηε ζπλζήθε πξνζρώξεζεο ζηε Επξωπαϊθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα, ( Επξωπαϊθή Έλωζε). Ο Φ.Π.Α είλαη έλαο γεληθόο έκκεζνο θόξνο θαηαλάιωζεο, πνπ επηβάιιεηαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηωλ αγαζώλ θαη ηωλ ππεξεζηώλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο επίζεο ζηελ εηζαγωγή αγαζώλ θαη επηξξίπηεηαη από ηνλ πωιεηή ή ηνλ παξέρνληα ηηο ππεξεζίεο ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν αγνξαζηή αγαζώλ ή ιήπηε ππεξεζηώλ. Οη δηαηάμεηο απηέο ζηε ζπλέρεηα ηνπ λόκνπ απηνύ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ εθ ηωλ πζηέξωλ κε δηάθνξνπο λόκνπο κε απνηέιεζκα λα θαηαζηνύλ δπζλόεηεο θαη δπζεθάξκνζηεο. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, όπωο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, επηβαξύλεη θαηά πνιύ ηνλ όγθν εξγαζηώλ ηωλ ινγηζηεξίωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ. Απαηηεί ζπλερή ελεκέξωζε από κέξνπο ηωλ ινγηζηώλ θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπκπιήξωζε θαη ππνβνιή ηωλ ηνπ.

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 1.1 Δπιβολή ηος θόπος Δπηβάιιεηαη θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ κε ηελ νλνκαζία «θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο θφξνο απηφο επηξξίπηεηαη απφ ηφλ θαηά λφκν ππφρξεν ζε βάξνο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 1.2 Ανηικείμενο ηος θόπος 1. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη: α) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα, β) ε εηζαγσγή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, γ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν, ν νπνίνο ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, φηαλ ν πσιεηήο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο- κέινο, ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα θαη δελ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ιφγσ χςνπο πξαγκαηνπνηεζέληνο εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο 1

6 ρψξαο ηνπ, νχηε ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13. Δηδηθά, ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππάγεηαη ζην θφξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνζψπνπ, δ) Ζ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, ηα νπνία ππάγνληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη: α) σο «εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο» ε ειιεληθή επηθξάηεηα, εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ ξνπο, β) σο «έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο» θαη σο «ηξίην έδαθνο», φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηνπ παξφληνο. Τποσργικές αποθάζεις -διαηαγές 1. Π 7395/ΠΟΛ. 302/1987 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο /4328/ΠΟΛ. 1164/ Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α. ησλ αγαζψλ πνπ παξαδίδνληαη θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ θαη πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ ξνπο, θαζψο θαη ησλ αγαζψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ πεξηνρή απηή /3080/893/001 4/ΠΟΛ. 1151/30/5/1995 ΔΓΤΟ. Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο αξηζ. Π.7395/4269 /ΠΟΛ. 302/ Α.Τ.Ο. ζε κεηφρην ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηελ Οξκπιία Υαιθηδηθήο. 3.Α.Τ-Ο /3349/453/001 4/ΠΟΛ. 1182/ Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο ΠΟΛ. 302/87 ΑΌ 0 ζε κεηφρη ηνπ Αγ. ξνπο ζηελ Ξάλζε. 2

7 4.ΤΠΟΗΚ /1 90/29/Α001 4/ΠΟΛ. 1057/ Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο Π 7395/42697 ' ΠΟΛ. 302/ Α.Τ.Ο. ζε κεηφρηα ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηε λήζν Κπξά-Παλαγηά, ζηε λήζν θχξν, ζηελ Άλσ Γαηδέα Βφινπ, ηα Μνπξληά Υαλίσλ Κξήηεο, ζην παξάξηεκα ηνπ Ηεξνχ Καζίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην Γήκν Μελεκέλεο ηεο Θεζζαινλίθεο 5.ΤΠΟΗΚ /282/Σ.&Δ.Φ./ Κνηλνπνίεζε ηεο /1 20β/Σ.&Δ.Φ./ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 6.ΤΠΟΗΚ /3354/654/001 4/ΠΟΛ. 1113/ Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο Π. 7395/ 4269/ΠΟΛ. 302/ Α.Τ.Ο. ζε κεηφρηα ηνπ Αγίνπ ξνπο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηνλ Βχξσλα Αζελψλ 7. ΤΠΟΗΚ /7338/963/Β001 4/ΠΟΛ. 1148/ Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ 268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 1.3 Τποκείμενοι ζηο θόπο 1. ην θφξν ππφθεηηαη: α) θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, β) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πεξηζηαζηαθά παξάδνζε ελφο θαηλνχξγηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη πξνο άιιν θξάηνο - κέινο. Γε ζεσξείηαη φηη αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νη κηζζσηνί θαη ινηπά 3

8 θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ηνχο φξνπο εξγαζίαο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε. 2. Σν ειιεληθφ Γεκφζην, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ δε ζεσξνχληαη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ελεξγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, αθφκε θαη αλ εηζπξάηηνπλ ηέιε, δηθαηψκαηα ή εηζθνξέο. Δληνχηνηο ηα πξφζσπα απηά ζεσξνχληαη σο ππνθείκελνη ζην θφξν θαηά ην κέηξν πνπ ε κε ππαγσγή ζην θφξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο νδεγεί ζε ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα πξφζσπα απηά έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν, εθφζνλ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο αλ απηέο είλαη αζήκαληεο 3. Ζ αιεζήο έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 είλαη φηη, ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαηξνχληαη κφλν γηα ηηο πξάμεηο πνπ ελεξγνχλ σο δεκφζηα εμνπζία. Τποσργικές αποθάζεις - διαηαγές /1987 ΠΟΛ. 67. Παξνρή ππεξεζηψλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πξνο ην δεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ /1987 ΠΟΛ. 74. Δπέθηαζε εθαξκνγήο απφθαζεο καο. 800/1987 θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ /ΠΟΛ. 110/ ΑΤΟ. Δμαίξεζε ησλ ακνηβψλ ησλ θαζαξηζηξηψλ 4

9 Γεκνζίσλ ρνιείσλ Α/ζκία θαη Γ/ζκίαο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ αξζ 48 ηνπ λ.δ 3323/ Ί/5121/1277/0014/ΠΟΛ. 1249/ ΔΓΤΟ. Γεκνζηνγξάθνη /5119/418/0014/ΠΟΛ. 1279/ ΔΓΤΟ. Απαιιαγή ππεξεζηψλ δεκνζηνγξάθσλ /6598/679/0014/ΠΟΛ. 1244/ Με ππαγσγή πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΠ ζε Φ Π Α 7.ΤΠΟΗΚ /282/Σ.&Δ.Φ./ Κνηλνπνίεζε ηεο /120ξΤΣ.&Δ.Φ / θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 8.ΤΠΟΗΚ /7338/963/Β0014/ΠΟΛ. 1148/ Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 1.4 Οικονομική δπαζηηπιόηηηα Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ εκπφξνπ ή απηνχ πνπ παξέρεη, ππεξεζίεο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ε εμφξπμε, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ελφο ελζψκαηνπ ή άυινπ αγαζνχ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ απηφ εζφδσλ. 5

10 Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ 1. ΤΠΟΙΚ /7338/963/Β0014/ΠΟΛ. 1148/ Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ 268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 2.0 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΔ ΠΡΑΞΔΙ 2.1 Παπάδοζη αγαθών 1. Παξάδνζε αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη θάζε πξάμε κε ηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θπξίσο ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, θαζψο θαη ηα αθίλεηα ηνπ άξζξνπ 6. Ωο ελζψκαηα αγαζά ζεσξνχληαη θαη νη θπζηθέο δπλάκεηο ή ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, φπσο είλαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην αέξην, ην ςχρνο θαη ε ζεξκφηεηα. 2. Καηά ηελ πψιεζε ή αγνξά αγαζψλ απφ παξαγγειηνδφρν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ, ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη παξάδνζε αγαζψλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ παξαγγειέα. ηελ πεξίπησζε απηή ν παξαγγειηνδφρνη ζεσξείηαη, θαηά πεξίπησζε, αγνξαζηήο ή πσιεηήο σο πξνο ηνλ παξαγγειέα. 3. Ωο παξάδνζε ινγίδεηαη επίζεο: α) ε πψιεζε αγαζψλ κε ηνλ φξν ηεο παξαθξάηεζα ηεο θπξηφηεηαο κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, 6

11 β) ε κεηαβίβαζε, κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ηεο θπξηφηεηαο αγαζνχ, πνπ ελεξγείηαη θαηφπηλ επηηαγήο δεκφζηαο αξρήο ή ζην φλνκα ηεο ή ζε εθηέιεζε λφκνπο 4. Γε ζεσξείηαη σο παξάδνζε αγαζψλ ε κεηαβίβαζε αγαζψλ επηρείξεζα σο ζπλφινπ, θιάδνπ ή κέξνπο ηεο απφ επαρζή ή ραξηζηηθή αηηία ή κε ηε κνξθή εηζθνξάο ζε πθηζηάκελν ή ζπληζηψκελν λνκηθφ πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε απηή ην πξφζσπν πνπ απνθηά ηα αγαζά ζεσξείηαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, φηη ππεηζέξρεηαη σο δηάδνρνο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεη ηνπ πξνζψπνπ πνπ κεηαβηβάδεη. Ζ δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ην πξφζσπν πνπ κεηαβηβάδεη ή ην πξφζσπν πνπ απνθηά ηα αγαζά ελεξγεί πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ /134/ (ΦΔΚ 204 Α). Απφ ε εθθαζάξηζε ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο ή αγνξάο γεληθά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε πξνκήζεηα σο αληηπξφζσπνη ή παξαγγειηνδφρνη ησλ ηξίησλ, εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηεο 10εο θάζε κήλα, κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, κέζα ζηνλ νπνίν έιαβαλ ρψξα νη αγνξέο ή πσιήζεηο. Ζ εθθαζάξηζε απηή, πνπ απνζηέιιεηαη ακέζσο ζ' απηφλ πνπ αθνξά, απνηειεί ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πψιεζεο ή αγνξάο. 2. Π. 2070/ Γε θεωπείηαι παπάδοζη (άπθπος 5 παπ. 2): α) Ζ πεξίπησζε πψιεζεο απηνχζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ελεξγνχληαη απφ αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο γηα ινγαξηαζκφ αγξνηψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 33, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πψιεζε απηή γίλεηαη πξνο άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν. Ζ δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο πσιήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ δηαθίλεζεο απηνχζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, β) Ζ πεξίπησζε αγνξάο απφ αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ππνθεηκέλσλ ζην θφξν, 7

12 απηνχζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 33. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε παξάδνζε αγαζψλ δελ επηβαξχλεηαη κε θφξν, εθηφο απφ ηελ πξνκήζεηα πνπ ιακβάλνπλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ εθθαζάξηζε. 3. /385/ΠΟΛ. 32/ ΔΓΤΟ. Υξφλνο έθδνζεο εθθαζαξίζεσλ ζηηο πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, γηα ινγαξηαζκφ παξαγσγψλ (γηα θάζε δηαρ. πεξίνδν) /78/22/Α0014/ΠΟΛ. 1002/ ΔΓΤΟ κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε / 5235/1602/ΠΟΛ. 1218/ : Οη ελδηάκεζεο εξγαζίεο γηα ηελ εθηχπσζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ εληχπσλ ζπληζηνχλ «θαζφλ» εξγαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνληαη κε πιηθά ηνπ εξγνδφηε αλεμάξηεηα αλ ν εξγνιάβνο ρξεζηκνπνηεί θαη δηθά ηνπ πιηθά θαη ππάγνληαη ζηνλ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. πνπ ππάγεηαη θαη ην ηειηθφ πξντφλ. Δπίζεο νη επί κέξνπο εξγαζίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ βηβιίνπ, εθφζνλ ζπληζηνχλ αλεμάξηεηε ππνελφηεηα ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ βηβιίνπ ζεσξνχληαη γηα ηελ επηβνιή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ (4%) σο παξάδνζε βηβιίνπ /284/78/0014 /ΠΟΛ. 1009/ ΔΓΤΟ κε ηελ νπνία αλαθαιείηαη κεξηθά θαη κφλν σο πξνο ηα ξπζκηδφκελα κε ηελ παξνχζα ζέκαηα ε ΔΓΤΟ /447ΠΟΛ. 1103/ ΦΠΑ πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ /5289/1714/0014/ΠΟΛ. 1277/ ΔΓΤΟ. Έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο θαη άξζξν 5 παξαγξ. 4 ηνπ λ. 1642/ /2696/776/0014/ΠΟΛ. 1145/ ΑΤΟ. Τπνβνιή δειψζεσλ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1642/86 φπσο ηζρχεη, απφ ππνθείκελεο ζην θφξν επηρεηξήζεηο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2166/ ΤΠΟΙΚ /282/Σ.&Δ.Φ./ Κνηλνπνίεζε ηεο /120β/Σ.&Δ.Φ./ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 8

13 2.2 Παπάδοζη ακινήηων 1. Παξάδνζε αθηλήησλ είλαη ε κεηαβίβαζε απνπεξαησκέλσλ ή εκηηειψλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ ηνπο θαη ηνπ νηθνπέδνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη καδί κε απηά, εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ζ' απηά. Για την ευαρμογή τοσ παρόντος νόμοσ θεωρούνται: α) σο θηίξηα, ηα θηίζκαηα γεληθά θαη νη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα θηίζκαηα ή κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν ζηαζεξφ θαη κφληκν. β) σο πξψηε εγθαηάζηαζε, ε πξψηε ρξεζηκνπνίεζε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ησλ θηηξίσλ χζηεξα απφ ηελ αλέγεξζε ηνπο, φπσο είλαη ε ηδηνθαηνίθεζε, ε ηδηφρξεζε, ε κίζζσζε ή άιιε ρξήζε. ηαλ κε ηα θηίζκαηα κεηαβηβάδεηαη νηθφπεδν κεγαιχηεξν εθείλνπ πνπ νξίδεηαη σο νηθνδνκήζηκν απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεη, ε παξάδνζε ηνπ επί πιένλ νηθνπέδνπ ππάγεηαη ζην θφξν ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ απηφ δελ είλαη νηθνδνκήζηκν ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμείο. 2. Παξάδνζε αθηλήησλ ζεσξείηαη επίζεο : α) ε κεηαβίβαζε ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ε ζχζηαζε ή ε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα πξνζσπηθήο δνπιείαο, θαζψο θαη ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηεο επηθαξπίαο ησλ αθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 1, β) ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα αθίλεηα, κε κίζζσζε έξγνπ, αλεμάξηεηα αλ δηαζέηεη ηα πιηθά ν εξγνδφηεο ή ν εξγνιάβνο. Δξγαζίεο θαηά ηελ πην πάλσ έλλνηα είλαη θαη νη εθζθαθέο, νη θαηεδαθίζεη, ε θαηαζθεπή νηθνδνκψλ, νδψλ, γεθπξψλ, πδξαγσγείσλ, πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ έξγσλ, ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθψλ γεληθά έξγσλ, θαζψο θαη νη ζπκπιεξψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεη θαη επηζθεπέο, εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο ζπλήζνπο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απηψλ. 9

14 3. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 2, ζηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ν θφξνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ επηβάιιεηαη θφξνο κεηαβίβαζα αθηλήησλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο εθδίδεηαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ 1. Ν. 2753/99. Αξζξν 8 παξαγξ /546/86/ΠΟΛ. 1048/2000 Α. Τ.Ο. Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 8 παξαγξ. 7. ΤΠΟΗΚ /191/24/Α0014/ΠΟΛ. 1006/ Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξ. 1 έσο θαη 1 6 ηνπ άξζξνπ 1 9 θαη ηεο παξαγ. 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3091/02 νη νπνίεο αλαθέξνληαη, ζε ζέκαηα Φ.Π.Α. 2.3 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παπάδοζη αγαθών 1. ζεσξείηαη σο παξάδνζε αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ε δηάζεζε απφ ππνθείκελν ζην θφξν αγαζψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγαζά πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30, γηα ηα νπνία δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε απφθηεζήο ηνπο απφ άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν. 2. Δπίζεο, σο παξάδνζε αγαζψλ ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο πξάμεηο, εθφζνλ ε απφθηεζε ησλ αγαζψλ ή θαηά πεξίπησζε ησλ πιηθψλ ή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηα 10

15 νπνία έρνπλ παξαρζεί απηά παξέρεη ζηνλ ππνθείκελν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ: α) ε δηάζεζε αγαζψλ απφ ππαγφκελε ζην θφξν δξαζηεξηφηεηα ζε άιιε κε ππαγφκελε ηνπ ίδηνπ ππνθεηκέλνπ, β) ε αλάιεςε απφ ππνθείκελν ζην θφξν αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθά ε δσξεάλ δηάζεζε αγαζψλ γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο. Δμαηξνχληαη ηα δψξα κέρξηο αμίαο δέθα (10) επξψ θαη ηα δείγκαηα πνπ δηαζέηεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, γ) ε ηδηνθαηνίθεζε, ε ηδηφρξεζε, ε κίζζσζε ή ε ρξεζηκνπνίεζε γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ησλ αθηλήησλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, δ) ε αλάιεςε κεξίδαο ζε αγαζά απφ εηαίξν, κέηνρν ή θιεξνλφκν, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, ιχζεο ηεο εηαηξείαο, απνρψξεζεο ή ζαλάηνπ εηαίξνπ. Ή δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θνηλσλίαο θαη ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο επηηεδεπκαηηψλ, γηα ηελ νπνία πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ(π.γ. 186/ ΦΔΚ 84Α), ε) ε πεξηέιεπζε ζηνλ ππνθείκελν ζην θφξν ή ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ αγαζψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, θαηά ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ή θαηά ην ζάλαην ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ππνθεηκέλνπ, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεη ηνπ άξζξνπ 33, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ε πεληαεηήο πεξίνδνο δηαθαλνληζκνχ ηνπ θφξνπ απηψλ. 3.Θεσξείηαη επίζεο σο παξάδνζε αγαζψλ ε κεηαθνξά απφ έλαλ ππνθείκελν ζην θφξν αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνο έλα άιιν θξάηνο - κέινο. ζεσξείηαη σο κεηαθεξφκελν πξνο έλα άιιν θξάηνο κέινο, θάζε ελζψκαην αγαζφ πνπ απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, αιιά 11

16 εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή απφ άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, εθηφο αλ ηα αγαζά απηά πξννξίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο απφ ηηο αθφινπζεο πξάμεηο: α) παξάδνζε αγαζνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν εληφο ηνπ θξάηνπο-κέινπο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 13. β) παξάδνζε αγαζνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24, 27 θαη 28, γ) παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ππνθείκελν ζην θφξν, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ απηφ ην αγαζφ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πιηθψο ζην θξάηνο - κέινο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο ηνπ αγαζνχ, εθφζνλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηα αγαζά επαλαπνζηέιινληαη ζηνλ ίδην ππνθείκελν ζην θφξν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δ) πξνζσξηλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αγαζνχ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο-κέινπο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε) πξνζσξηλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αγαζνχ, γηα πεξίνδν κέρξη 24 κήλεο ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο -κέινπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε εηζαγσγή ηνπ ίδηνπ απηνχ αγαζνχ απφ ηξίηε ρψξα, κε ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, ζα ππαγφηαλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε πιήξε απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο. ζη) παξάδνζε αεξίνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' ή β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο παχεη λα πθίζηαηαη, ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη παξάδνζε αγαζνχ θαηά ην ρξφλν πνπ παχεη λα πθίζηαηαη ε ελ ιφγσ 12

17 πξνυπφζεζε. 4.Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ - διαηαγέρ 1. Π. 7015/ Ωο δψξα ζεσξνχληαη θηλεηά πξάγκαηα κηθξήο αμίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζε πειάηεο ρσξίο αληάιιαγκα, εθφζνλ: α) ε αμία θηήζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., δελ ππεξβαίλεη ηηο δξρ., β) δελ απνηεινχλ κέξνο δηαδνρηθήο πξνζθνξάο ζην ίδην άηνκν, γ) πξνζθέξνληαη ζε ινγηθέο πνζφηεηεο. Με δείγκαηα, ηέινο, εμνκνηψλνληαη ηα βηβιία πνπ πξνζθέξνληαη απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν ζπγγξαθείο «ΔΝΔΚΑ ΣΗΜΖ». Γε ζεσξνχληαη δψξα θαη δείγκαηα, κε ηελ σο άλσ έλλνηα, ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ηα θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα. Σν βάξνο απφδεημεο ησλ αλσηέξσ θέξεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν. 2. Π. 7475/ (ΦΔΚ 791 Β). Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν εηδηθνχ ζηνηρείνπ επί απηνπαξαδφζεσο αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ. Μεηά ηε ζέζπηζε εηδηθήο δηάηαμεο ζηνλ ΚΒ (άξζξν 14) ε απφθαζε απηή παχεη λα έρεη εθαξκνγή /3427/876/0014/ΠΟΛ. 1229/ ΑΤΟ. Σξφπνο ηήξεζεο εηδηθνχ βηβιίνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ /6219/1574/1078/1999 ΔΓΤΟ. Κνηλνπνίεζε ηεο 681/98 γλσκνδφηεζεο γηα απηνπαξαδφζεηο ζηε θηλεηή ηειεθσλία /379/60/0014/ΠΟΛ. 1038/ ΔΓΤΟ. Γσξεά δηάζεζε αγαζψλ ιφγσ ζεηζκψλ. 13

18 2.4 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 1. Παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ Ε, ζεσξείηαη θάζε πξάμε πνπ δε ζπληζηά παξάδνζε αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεη ησλ άξζξσλ 5 έσο 7. Ζ πξάμε απηή κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ηδίσο ζε: α) κεηαβίβαζε ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ελφο άπινπ αγαζνχ, β)ππνρξέσζε γηα παξάιεηςε ή αλνρή κηαο πξάμεο ή θαηάζηαζεο. 2. Ωο παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη επίζεο: α) ε εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ, επηπισκέλσλ δσκαηίσλ θαη νηθηψλ, θαηαζθελψζεσλ θαη παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηξνρφζπηησλ, β) ε δηάζεζε ηξνθήο θαη πνηψλ απφ εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη παξφκνηεο επηρεηξήζεηο γηα επηηφπηα θαηαλάισζε, γ) ε εθηέιεζε ππεξεζίαο κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο χζηεξα απφ επηηαγή δεκφζηαο αξρήο ή ζην φλνκα ηεο ή ζε εθηέιεζε λφκνπ. δ) ε κίζζσζε βηνκεραλνζηαζίσλ θαη ρξεκαηνζπξίδσλ, ε) νη εξγαζίεο θαζφλ επί ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ. Ωο εξγαζία θαζφλ λνείηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ παξαγσγήο, θαηαζθεπήο ή ζπλαξκνιφγεζα ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, απφ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν γηα ην ζθνπφ απηφλ, αλεμάξηεηα αλ ν εξγνιάβνο ρξεζηκνπνηεί θαη δηθά ηνπ πιηθά. Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο απηήο ηζρχεη θαη φηαλ ν εξγνδφηεο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο-κέινο, εθφζνλ ηα πιηθά θαη αληηθείκελα απνζηέιινληαη απφ ην θξάηνο ηνπ εξγνδφηε θαη ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη ή ζπλαξκνινγνχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν κεηαθέξνληαη ή απνζηέιινληαη ζηνλ εξγνδφηε ζην θξάηνο - κέινο, ζην νπνίν απηφο είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 3. Αλ ν ππνθείκελνί ζην θφξν κεζνιαβεί ζε παξνρή ππεξεζηψλ, ελεξγψληαο ζην φλνκα ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη 14

19 φηη ιακβάλεη θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο. 4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ - διαηαγέρ /590/248/0014/ΠΟΛ. 1043/ ΔΓΤΟ. Καηαβνιήο ζην Γήκν ηνπ ΦΠΑ ησλ ζπλδξνκψλ ΡΑΓΗΟ-ΣΑΞΗ /5986/1863/0014/ΠΟΛ. 1297/ ΔΓΤΟ. Τπαγσγή ζε ΦΠΑ ησλ θαηαλαιψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ελεξγνχλ κεηαθνξέο πξνζψπσλ /3221/859/ ΔΓΤΟ. Καηαβνιή απνδεκίσζε ζε εθκηζζσηέο αθηλήησλ. 4.ΤΠΟΗΚ /7338/963/Β0014/ΠΟΛ / Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ Νφκνπ 2963/01 (ΦΔΚ 268/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. 2.5 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ παποσή ςπηπεζιών Θεσξείηαη σο παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ε απφ ππνθείκελν ζην θφξν: α) ρξεζηκνπνίεζε αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο απηή, εθφζνλ θαηά ηελ απφθηεζε ησλ αγαζψλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, β) παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ επηρείξεζε ηνπ, γ) ρξεζηκνπνίεζε δηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ γηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 15

20 ππνθεηκέλνπ πνπ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν, θαζψο επίζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε δηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30, γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε ιήςεο φκνησλ ππεξεζηψλ απφ άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν. Τποςπγικέρ αποθάζειρ - διαηαγέρ /6580/96/ΠΟΛ. 1325/ ΔΓΤΟ. Διεχζεξε είζνδνο ζηα Γεκφζηα ζεάκαηα & αθξνάκαηα. 2.6 Διζαγωγή αγαθών 1. Ωο εηζαγσγή αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη: α) Ζ είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αγαζψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ή πξνθεηκέλνπ γηα αγαζά ππαγφκελα ζηε ζπλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηα Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα, πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, β) Ζ είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηα ρψξαο αγαζψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α'. 2. Ζ εηζαγσγή αγαζψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα αγαζά βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ρψξαο θαηά ην ρξφλν ηεο εηζφδνπ ησλ ζην εζσηεξηθφ ηα Κνηλφηεηαο. 3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 2, αλ ηα αγαζά πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 έρνπλ ππαρζεί απφ ηε ζηηγκή ηα εηζφδνπ ησλ ζην εζσηεξηθφ ηα Κνηλφηεηαο ζε έλα απφ ηα θαζεζηψηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα αα' θαη ββ' ηεο πεξίπησζεο β' ηα παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 25, ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε πιήξε απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο 16

21 δαζκνχο ή ζε θαζεζηψο εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο, ε εηζαγσγή ησλ αγαζψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα αγαζά απηά εμέξρνληαη απφ ηα θαζεζηψηα απηά ζην εζσηεξηθφ ηα ρψξαο. Δπίζεο, αλ αγαζά πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε β' ηα παξαγξάθνπ 1 έρνπλ ηεζεί απφ ην ρξφλν ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο ζηα θαζεζηψηα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή εζσηεξηθήο, θνηλνηηθήο δηακεηαθφκηζεο, ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61, ε εηζαγσγή ησλ αγαζψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα αγαζά εμέξρνληαη απφ ηα θαζεζηψηα απηά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 2.7 Δνδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών 1. Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη ε απφθηεζε ηα εμνπζίαο λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θχξηνο ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, πνπ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζηνλ απνθηψληα απφ ηνλ πσιεηή ή ηνλ απνθηψληα ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζην εζσηεξηθφ ηα ρψξαο απφ άιιν θξάηνο - κέινο, απφ ην νπνίν αλαρψξεζε ε απνζηνιή ή ε κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ. 2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, δελ ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ε θαηά ηηο δηαηάμεη ηνπ άξζξνπ 2 απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη: α) απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ ηνπ άξζξνπ 41, β) απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηεί κφλν παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, πνπ δελ ηνπ παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο θαη γ) απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελα αμίαο, πνπ νθείιεηαη ζην 17

22 θξάηνο - κέινο ηεο αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, δελ ππεξβαίλεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα θαη πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο. Σα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηε θνξνιφγεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα παξαγξάθνπ 1. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 3. Δπίζεο, θαηά παξέθθιηζε ηα παξαγξάθνπ 1, δε ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απφθηεζε αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε απαιιάζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεη ησλ πεξηπηψζεσλ α', β', γ', θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27. Οκνίσο, δελ ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ε απφθηεζε κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη αληί θεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ή αξραηνινγηθήο αμίαο, εθφζνλ ν πσιεηήο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν κεηαπσιεηήο ή δηνξγαλσηήο δεκνπξαζίαο, πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή θαη ην απνθηεζέλ αγαζφ θνξνινγήζεθε ζην θξάηνο - κέινο αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο απηνχ γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ή αξραηνινγηθήο αμίαο. 4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ: α) σο «πξντφληα ππαγφκελα ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο», ζεσξνχληαη ηα νξπθηέιαηα, ην νηλφπλεπκα θαη ηα αιθννινχρα πνηά θαη ηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, 18

23 β) ζεσξνχληαη σο «κεηαθνξηθά κέζα», ηα ζθάθε κήθνπο άλσ ησλ 7,5 κέηξσλ, ηα αεξνζθάθε ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ βάξν5 θαηά ηελ απνγείσζε ππεξβαίλεη ηα ρηιηφγξακκα θαη ηα ρεξζαία νρήκαηα κε θηλεηήξα θπβηζκνχ άλσ ησλ 48 θπβηθψλ εθαηνζηψλ ή ηζρχνο άλσ ησλ 7,2 kw, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ ή εκπνξεπκάησλ, κε εμαίξεζε ηα ζθάθε θαη ηα αεξνζθάθε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27, γ) δελ ζεσξνχληαη σο «θαηλνχξγηα», ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε β' φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθνινπζεί δχν πξνυπνζέζεη: αα) ε παξάδνζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο Θέζεο ζε θπθινθνξία. Δηδηθά, γηα ηα ρεξζαία νρήκαηα ε αλσηέξσ ρξνληθή δηάξθεηα απμάλεηαη ζε έμη κήλεο. ββ) ην κεηαθνξηθφ κέζν έρεη δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ ρηιηφκεηξα, αλ πξφθεηηαη γηα ρεξζαίν φρεκα, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη άλσ ησλ 100 σξψλ πιεχζεο, αλ πξφθεηηαη γηα ζθάθνο θαη άλσ ησλ 40 σξψλ πηήζεο, αλ πξφθεηηαη γηα αεξνζθάθνο. 5. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ /202/23/ΠΟΛ. 1003/ Γηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ, απφ πξφζσπα πνπ ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ θφξνπ /4230/868/Α0012/ΠΟΛ. 1091/15/4/94 ΔΓΤΟ. Κνηλνπνίεζε ηεο αξηζ. Π 6782/534/Α0019/7/ 4/94 ΓΤΟ ε νπνία θαηαξγεί ηελ κε αξηζ. Π600/46/2/3/93 ΓΤΟ. 19

24 /5521/0014/ΠΟΛ. 1157/16/6/94 ΔΓΤΟ. Γηελέξγεηα εηδηθνχ ειέγρνπ ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ πξνο αγνξαζηέο άιισλ θξαηψλ κειψλ κε αλχπαξθην ή ιαλζαζκέλν ΑΦΜ/ΦΠΑ. 4. Γ. 679/273/ ΔΓΤΟ. Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε θνξνινγηθή απφ πιεπξάο ΦΠΑ κεηαρείξηζε νδηθνχ νρήκαηνο. 5.Γ. 809/32/Β0018. Θαιακεγφ ζθάθε αλαςπρήο πνπ έρνπλ θαηαβάιεη Φ.Π.Α. ζε άιιεο ρψξεο κέιε /24/ Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ππαγφκελσλ ζε Δ.Φ.Κ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξνεξρνκέλσλ απφ Κ-Μ απφ κε ππνθεηκέλνπο. 7. Γ. 1633/721/ Κνηλνπνίεζε ηεο 587/97 γλσκνδφηεζεο ηνπ Ν.. Κξάηνπο /1431/ΠΟΛ. 1281/ ΔΓΤΟ. Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο /3632/4075/0014/ΠΟΛ. 1050/ ΔΓΤΟ. Γηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ έιεγρν ακνηβαίαο : -' ζπλδξνκήο. 10.Α.Τ.Ο.Ο. Γ 759/440/ Γηαδηθαζία θαηαβνιήο Φ.Π.Α. ζηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαηλνχξγησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 11.ΤΠΟΙΚΓ1575/909/Κ.Α.304.3/ Κνηλνπνίεζε ηεο Γ. 759/440/ Α.Τ.Ο. ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο Φ.Π.Α. ζηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαηλνχξγησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 12.ΤΠΟΙΚ /2420/998/0014/ΠΟΛ. 1037/ : Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ακνηβαία πλδξνκή θαη Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ κε ζηφρν ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηα πιαίζηα ηεο Γηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2.8 Ππάξειρ θεωπούμενερ ωρ ενδοκοινοηική απόκηηζη αγαθών. Θεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 20

25 δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2: α) ε παξαιαβή αγαζνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ίδην ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, απφ έλα άιιν θξάηνοκέινο εληφο ηνπ νπνίνπ έρεη παξαρζεί, εμνξπρηεί, κεηαπνηεζεί, αγνξαζζεί, απνθηεζεί ή έρεη εηζαρζεί ζ' απηφ ην θξάηνο - κέινο απφ ηνλ ίδην, ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, β) ε παξαιαβή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ψξαο απφ λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ην ίδην πξφζσπν απφ άιιν θξάηνο κέινο, ζην νπνίν είραλ εηζαρζεί απφ ην πξφζσπν απηφ, γ) ε κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ άιιν θξάηνο - κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηά αλάινγε εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 3.0 ΣΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 3.1 ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΑΘΩΝ 1. Ζ παξάδνζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ψξαο εθφζνλ θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηα αγαζά βξίζθνληαη: α) ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, β) πάλσ ζε πινίν, αεξνπιάλν ή ηξαίλν θαη παξαδίδνληαη πξνο επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηκήκαηνο κεηαθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, εθφζνλ ε αλαρψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 21

26 ρψξαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξνχληαη: «ηκήκα ηεο κεηαθνξάο ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο», ην ηκήκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ζηαζκφ έθηνο ηεο Κνηλφηεηαο, κεηαμχ ηνπ ηφπνπ αλαρψξεζεο θαη ηνπ ηφπνπ άθημεο ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ, «ηφπνο αλαρψξεζεο κεηαθνξάο επηβαηψλ», ην πξψην ζεκείν επηβίβαζεο ησλ επηβαηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ελδερνκέλσο κεηά απφ πξνζέγγηζε εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, «ηφπνο άθημεο κηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ», ην ηειεπηαίν ζεκείν απνβίβαζεο ησλ επηβαηψλ πνπ επηβηβάζηεθαλ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ελδερνκέλσο πξηλ απφ πξνζέγγηζε εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο. Δάλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά κεη' επηζηξνθήο, ε δηαδξνκή ηεο επηζηξνθήο ζεσξείηαη απηνηειήο κεηαθνξά. 2. ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε, κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ή ε ζπλαξκνιφγεζε.. 3. ηελ πεξίπησζε παξάδνζεο αεξίνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: α) ζε κεηαπσιεηή ππνθείκελν ζην θφξν, σο ηφπνο, παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ ν ππνθείκελνο ζην θφξν κεηαπσιεηήο έρεη ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ γηα ηελ νπνία παξαδίδνληαη ηα αγαζά, ή απνπζία έδξαο ή κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ν ηφπνο φπνπ έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο σο «κεηαπσιεηήο» ππνθείκελνο ζην θφξν λνείηαη ν ππνθείκελνο ζην θφξν ηνπ νπνίνπ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα, φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη ε κεηαπψιεζε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ θαη ηνπ νπνίνπ ε ίδηα θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη ακειεηέα. β) Δθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε α', σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο πξαγκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζα θαη θαηαλάισζα 22

27 ησλ αγαζψλ απφ ηνλ πειάηε. ηαλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αγαζψλ δελ θαηαλαιψλεηαη πξαγκαηηθά απφ ηνλ ελ ιφγσ πειάηε, ηεθκαίξεηαη φηη απηά ηα κε θαηαλαισζέληα αγαζά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηαλαισζεί ζηνλ ηφπν φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ γηα ηελ νπνία παξαδίδνληαη ηα αγαζά. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηεο ελ ιφγσ έδξαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ρξεζηκνπνίεζε θαη θαηαλάισζε ηα αγαζά ζηνλ ηφπν φπνπ έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 4. ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ5 ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ απηφ είλαη θαη ν ηφπνο ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο. 5. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ε παξάδνζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγαζά, ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ άιιν θξάηνο - κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεη: α) ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ή πξν5 νπνηνδήπνηε άιιν κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν θαη β) δελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα, νχηε γηα αγαζά, πνπ παξαδίδνληαη κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε, κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δληνχηνηο, νη δηαηάμεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δελ ππεξβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. 23

28 6. (1)Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηελ παξάγξαθν 2, ε παξάδνζε αγαζψλ δελ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηνλ πσιεηή ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ,. απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεη: α) ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν, ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεη γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο παξάδνζεο απηήο σο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο ζηε ρψξα ηνπο ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαη β) δελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα, νχηε γηα αγαζά πνπ παξαδίδνληαη κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δληνχηνηο, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο, Φ.Π.Α., πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην απηφ θξάηνο - κέινο δελ ππεξβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. Σν φξην απηφ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πξνο ηα θξάηε - κέιε πνπ εθαξκφδνπλ ην φξην απηφ. Οη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηελ ππαγσγή ησλ πξάμεσλ ηνπο ζηηο δηαηάμεη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνζηειιφκελα ή κεηαθεξφκελα αγαζά εηζάγνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε θξάηνο - κέινο δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο - κέινο άθημεο ηεο 24

29 απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο πξνο ηνλ αγνξαζηή. 7. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ ππάγνληαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 θαη 46. Γηα ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ ησλ άξζξσλ 45 θαη 46 σο ηφπνο παξάδνζεο ηνπο ζεσξείηαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν κεηαπσιεηή θαη ηνπ δηνξγαλσηή ηεο δεκνπξαζίαο. 8. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τποςπγικέρ αποθάζειρ διαηαγέρ /203/24/ΠΟΛ. 1004/8.1.93/ΑΤΟ. Γηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο θνξνιφγεζεο ησλ πσιήζεσλ απφ απφζηαζε. 2.ΔΓΤΟ Γ / Δθρψξεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο. 3.ΔΓΤΟ Γ 663/453/ΠΟΛ 26/ πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηελ επηβνιή ΦΠΑ ζηελ εθρψξεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο. 4.Δ 2549/218/ ΔΓΤΟ. πκπιήξσζε ηεο Γ. 129/86/ ΓΤΟ (Δθρψξεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο) / ΔΓΤΟ. Με ππαγσγή ζην Φ.Π.Α. ησλ θαηαλαιψζεσλ ζηα ελδνθνηλνηηθά ηαμίδηα Σόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 1. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο απηφο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο έρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ απφ ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ή, αλ δελ ππάξρεη έδξα ή κφληκε εγθαηάζηαζε, ηελ θαηνηθία ή ηε 25

30 ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 2. Καη' εμαίξεζε, ν ηφπνο παξακνλήο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: α) ππεξεζίεο ζπλαθείο κε αθίλεηα θείκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θηεκαηνκεζίηεο, εκπεηξνγλψκνλεο, κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο θαη γξαθεία επηβιέςεσλ, β) ππεξεζίεο κεηαθνξάο, εθφζνλ εθηεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξέο, κε ηφπν αλαρψξεζεο ηε$ κεηαθνξάο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ηφπν άθημεο έδαθνο εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο ή αληίζηξνθα, γηα ην δηαλπφκελν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηκήκα ηεο νιηθήο δηαδξνκήο. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο πξνζψπσλ. γ) ππεξεζίεο ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ν ηφπνο αλαρψξεζεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν ηφπνο άθημεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη: αα) «ελδνθνηλνηηθή κεηαθνξά αγαζψλ», θάζε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ -κειψλ. Δμνκνηψλεηαη πξνο ελδνθνηλνηηθή κεηαθνξά αγαζψλ, ε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ ε κεηαθνξά απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην έδαθνο δχν δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ - κειψλ, ββ) «ηφπνο αλαρψξεζεο», ν ηφπνο φπνπ αξρίδεη πξαγκαηηθά ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαδξνκέο πξν5 ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθνληαη ηα αγαζά γγ) «ηφπνο άθημεο», ν ηφπνο φπνπ πεξαηψλεηαη πξαγκαηηθά ε κεηαθνξά ησλ 26

31 αγαζψλ, δ)«ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή ζπλαξκνιφγεζεο αγαζψλ πξνεξρνκέλσλ απφ άιιν θξάηνο, εθφζνλ νη εξγαζίεο απηέο ελεξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ αγαζψλ, ν νπνίνο δελ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε) ππεξεζίεο κίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθφζνλ ν εθκηζζσηήο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην αγαζφ ζ' απηφ ή ζε άιιν θξάηνο- κέινο ηεο Κνηλφηεηαο ή εθφζνλ ν εθκηζζσηήο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε θξάηνο εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην αγαζφ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. «Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο, ζη) ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη έρνπλ σο αληηθείκελν: (αα) πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο, επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, ςπραγσγηθέο ή παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο ησλ νξγαλσηψλ ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη νη ηπρφλ παξεπφκελεο πξνο απηέο παξνρέο ππεξεζηψλ, (ββ) εξγαζίεο παξεπφκελεο ησλ κεηαθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε θφξησζε, ε εθθφξησζε θαη άιιεο παξφκνηεο, γγ) πξαγκαηνγλσκνζχλεο γεληθά, θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζε ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, εθφζνλ δελ παξέρνληαη ζε ιήπηε πνπ δηαζέηεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Φ.Π.Α. ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαη ηα αγαζά απηά κεηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δελ απνζηέιινληαη νχηε κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο. Γηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαζψο θαη νη ινηπέο εξγαζίεο ζε ηαμηλνκεκέλα ζηελ Διιάδα κεηαθνξηθά,κέζα ινγίδεηαη φηη απηά ζε θάζε πεξίπησζε δελ απνζηέιινληαη νχηε κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο. δ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο γ, παξνρή ππεξεζηψλ απφ κεζάδνληεο νη νπνίνη ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη πιηθψο ζην εζσηεξηθφ 27

32 ηεο ρψξαο. 3. Δπίζεο, θαη εμαίξεζε, ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, εθφζνλ παξέρνληαη απφ πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο κέινο ζε ππνθείκελνπο ζην θφξν, νη νπνίνη έρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπο ή ηελ θαηνηθία, ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ή, εθφζνλ παξέρνληαη απφ πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα εθηφο ηεο θνηλφηεηαο, ζε νπνηνδήπνηε ιήπηε εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο: α) κεηαβίβαζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ Καη άιισλ παξφκνησλ δηθαησκάησλ, β) δηαθεκίζεσλ γ) ζπκβνχισλ γεληθά, κεραληθψλ, γξαθείσλ κειεηψλ, δηθεγφξσλ, ινγηζηψλ ή θαη άιισλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ή παξνρήο πιεξνθνξηψλ, δ) αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα κε άζθεζε, ελ ιφγσ ή ελ κέξεη, επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δηθαηψκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή, ε) ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ, κε εμαίξεζε ηε κίζζσζε ρξεκαηνζπξίδσλ, ζη) δηάζεζεο πξνζσπηθνχ, δ) κίζζσζεο ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ εθηφο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε) πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, ζ) Σειεπηθνηλσληψλ. Ωο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ λννχληαη νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηάδνζε, εθπνκπή θαη ιήςε ζεκάησλ εγγξάθσλ, εηθφλσλ θαη ήρσλ ή 28

33 πιεξνθνξηψλ νπνηαζδήπνηε θχζεο κέζσ θαισδίνπ, ξαδηνθπκάησλ, νπηηθψλ ή άιισλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εθρψξεζεο ή παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο κέζσλ γηα κηα ηέηνηα κεηάδνζε, εθπνκπή ή ιήςε. η) ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ία) ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά, φπσο δεκηνπξγία θαη θηινμελία ηζηνζειίδσλ ε εμαπνζηάζεσο ζπληήξεζε πξνγξακκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, παξνρή ινγηζκηθνχ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ παξνρή εηθφλσλ, θεηκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη ε δηάζεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξνρή κνπζηθήο ηαηληψλ θαη παηρληδηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάζε είδνπο ηπρεξψλ παηγληδηψλ, θαζψο θαη πνιηηηθψλ πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ, αζιεηηθψλ, επηζηεκνληθψλ ή ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ ή εθδειψζεσλ παξνρή δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο. Μφλε ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ παξέρνληνο θαη ιήπηε ππεξεζίαο δελ αξθεί γηα λα ζεσξεζεί ε ππεξεζία απηή σο ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ειεθηξνληθά. ηβ) παξνρή πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη κεηαθνξάο θαη δηνρέηεπζεο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη παξνρή άιισλ άκεζα ζπλδεφκελσλ ππεξεζηψλ 4. Δπίζεο, θαη' εμαίξεζε ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, εθφζνλ παξέρνληαη ζε ιήπηε πνπ δηαζέηεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Φ.Π.Α. ζην εζσηεξηθφ ηε ρψξαο: α) ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο δελ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ κεζνιαβνχλ ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ, β) εξγαζίεο παξεπφκελεο ηεο ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ, πνπ εθηεινχληαη πιηθψο ζε άιιν θξάηνο - κέινο, θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ κεζνιαβνχλ ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ, 29

34 γ) παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, νχηε ζηελ παξάγξαθν 3, νη νπνίεο εθηεινχληαη πιηθά ζε άιιν θξάηνο - κέινο, δ) πξαγκαηνγλσκνζχλεο γεληθά θαη εξγαζίεο ζε ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, νη νπνίεο εθηεινχληαη πιηθά ζε άιιν θξάηνο - κέινο, εθφζνλ ηα αγαζά κεηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ θξάηνπο - κέινπο. 5. Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, φηαλ ν εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξέρεη: α) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2, γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, β) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, γ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά κε ηφπν αλαρψξεζεο άιιν θξάηνο - κέινο, δ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ αθνξνχλ ζε αγαζά, ηα νπνία εμάγνληαη ή απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο, ε) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην αγαζφ ζε ρψξα εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, ζη) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη πιηθά εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, δ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη πιηθά εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, ε) ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 3, πνπ παξέρνληαη ζε ππνθείκελν ζην θφξν εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο- κέινο ή ζε νπνηνλδήπνηε ιήπηε εγθαηαζηεκέλν εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο. ζ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 4, εθφζνλ ν ηφπνο αλαρψξεζεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο- κέινο, φηαλ ν ιήπηεο είλαη ππνθείκελνο 30

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ: Σπιγωνικέρ ςναλλαγέρ (Δνδοκοινοηικέρ Αποκηήζειρ, Δνδοκοινοηικέρ Παπαδόζειρ, Άλλερ ςναλλαγέρ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ (ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα