ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013"

Transcript

1 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη.

2

3 Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση 8 η : Συνάντηση 9 η : Συνάντηση 10 η : Συνάντηση 11 η : Συνάντηση 12 η : Συνάντηση 13 η : Συνάντηση 14 η : Συνάντηση 15 η : Συνάντηση 16 η : Συνάντηση 17 η : Συνάντηση 18 η : Συνάντηση 19 η : Συνάντηση 20 ή : Συνάντηση 21 η : Συνάντηση 22 η : Συνάντηση 23 η : Συνάντηση 24 η : Συνάντηση 25 η : Συνάντηση 26 η : Συνάντηση 27 η : Συνάντηση 28 η : Συνάντηση 29 η : Συνάντηση 30 ή : ΣΥΝΟΛΟ:

4 Η προζεστή μας Πρηκ αρτίζεη ε ζσκάκηεζε Γης ηο όκομα ηοσ Παηρός θαη ηοσ Υηού θαη ηοσ Αγίοσ Πκεύμαηος. Αμήκ. Βαζηιεύ οσράκηε, Παράθιεηε, ηο Πκεύμα ηες αιεζείας, ο πακηατού παρώκ θαη ηα πάκηα πιερώκ, ο ζεζασρός ηφκ αγαζώκ θαη δφής τορεγός, ειζέ θαη ζθήκφζοκ εκ εμίκ θαη θαζάρηζοκ εμάς από πάζες θειίδος θαη ζώζοκ αγαζέ, ηας υστάς εμώκ. Μεηά ηεκ ζσκάκηεζε Άγηος ο Θεός, άγηος ηζτσρός, άγηος αζάκαηος ειέεζοκ εμάς. (3) Πάηερ εμώκ, ο εκ ηοης οσρακοίς, αγηαζζήηφ ηο όκομά ζοσ ειζέηφ ε βαζηιεία ζοσ γεκεζήηφ ηο ζέιεμά ζοσ φς εκ οσρακώ θαη επί ηες γες. Τοκ άρηοκ εμώκ ηοκ επηούζηοκ δός εμίκ ζήμεροκ θαη άθες εμίκ ηα οθεηιήμαηα εμώκ, φς θαη εμείς αθίεμεκ ηοης οθεηιέηαης εμώκ θαί με εηζεκέγθες εμάς εης πεηραζμόκ, αιιά ρύζαη εμάς από ηοσ ποκερού. Δη εστώκ ηφκ Αγίφκ Παηέρφκ εμώκ, Κύρηε Ιεζού Φρηζηέ ο Θεός, ειέεζοκ θαη ζώζοκ εμάς. Αμήκ.

5 ΕΝΟΡΙΑ Κασηφησικό έσξρ Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί σξμ Τιό σξτ Θεξύ εκείμα σα ιεπά οπόςψοα, άμσπερ και γτμαίκερ, Πασπιάπφερ, Ππξυήσερ, Κπισέρ, Βαςιλιάδερ και όλξτρ σξτρ Δικαίξτρ οξτ άμξιναμ σξ δπόμξ για μα οεπάςει ξ Φπιςσόρ και μα υέπει ςσξμ κόςμξ σξ φαπμόςτμξ μήμτμα σηρ Αμάςσαςηρ, σηρ ςψσηπίαρ, σηρ εοιςσπξυήρ ςσξμ φαμέμξ Παπάδειςξ. Η Παλαιά Διαθήκη είμαι Βίβλξρ σηρ Εκκληςίαρ μαρ. Διαβάζξμσαρ ατσήμ, μοξπξύμε μα κασαμξήςξτμε όςα γπάυει η Καιμή Διαθήκη. Ανίζει, λξιοόμ, μα ση μελεσήςξτμε και μα ση γμψπίςξτμε!

6 Θέςη για σημ εικόμα σξτ οπξςσάση Αγίξτ σηρ εμξπίαρ μξτ. Θέςη για σημ εικόμα σξτ οπξςσάση μξτ Αγίξτ. Ο / Η είμαι οπξςσάσηρ σηρ Εμξπίαρ μαρ! Ο κεμσπικόρ μαρ μαόρ σιμάσαι ςσξ όμξμά σξτ. Ο / Η είμαι ξ οπξςσάσηρ μξτ! Υέπψ σξ όμξμά σξτ και θα ήθελα μα μξιάςψ.

7 Η υψσξγπαυία σηρ οαιδικήρ ςτμσπξυιάρ μαρ Θέςη για ση υψσξγπαυία σηρ ξμάδαρ μξτ! και η δική μξτ υψσξγπαυία! Μέςα ςσημ Εκκληςία καμείρ δεμ είμαι μόμξρ σξτ. Είμαςσε όλξι αδέλυια, οαιδιά σξτ ίδιξτ Πασέπα, σξτ Θεξύ μαρ! Θέςη για ση δική μξτ υψσξγπαυία! Αμήκξτμε όλξι ςσημ ίδια ξικξγέμεια, σημ Εκκληςία μαρ! Κι εγώ ςτμμεσέφψ ςσιρ οαιδικέρ ςτμσπξυιέρ σηρ εμξπίαρ

8 Ο Ππξςσάσηρ σηρ Εμξπίαρ μαρ Λίγα λόγια γι ατσόμ:... Σξ «Αοξλτσίκιό» σξτ:... Σξ «Μεγαλτμάπιό» σξτ:...

9 Η ασζέμσα μξτ για σημ οαιδική μαρ ςτμσπξυιά Ο ιεπέαρ μαρ: ο. : : Ο/Η κασηφησήρ/σπιά μαρ: κ. : : Οι υίλξι μξτ:

10 Ημεπξλόγιξ Αγιξλόγιξ κασηφησικξύ έσξτρ

11

12 Πώρ μα κάμψ ςψςσά σξμ σατπό μξτ; Η οιξ ςύμσξμη οπξςετφή Όταν προςευχόμαςτε, όταν περνάμε ζξω από μια εκκλθςία, όταν ξεκινάμε τθ μζρα μασ και πριν κοιμθκοφμε, πριν και μετά το φαγθτό, όταν ετοιμαηόμαςτε να κάνουμε κάτι δφςκολο, κάνουμε τον ταυρό μασ. Σο ςθμείο του ταυροφ είναι μια μικρι προςευχι. Κάκε κίνθςθ ζχει τθ δικι τθσ ςθμαςία. 1. Ενώνουμε τα τρία δάχτυλα του δεξιοφ μασ χεριοφ: τον αντίχειρα, το δείκτθ και το μζςο. Ζτςι ομολογοφμε τον Σριαδικό Κεό μασ: τον Πατζρα, τον Τιό και το Άγιο Πνεύμα. 2. Ακουμπάμε ςτθν παλάμθ μασ τα άλλα δφο δάχτυλα: τον παράμεςο και τον μικρό. Μασ κυμίηουν ότι ο Χριςτόσ είναι Κεόσ και άνκρωποσ. 3. Φέρνουμε το χζρι μασ ψθλά ςτο μετϊπθ. Ζτςι ομολογοφμε πωσ ο Χριςτόσ είναι Κεόσ και κάκεται ςτον Κρόνο του Ουρανού. 4. Κατεβάηουμε το χζρι μασ χαμθλά ςτθν κοιλιά. Ζτςι ομολογοφμε πωσ ο Χριςτόσ γεννικθκε από τθν Παναγία Μθτζρα Σου και ζγινε άνκρωποσ. 5.Φζρνουμε το χζρι ςτο δεξιό ϊμο μασ. Ζτςι παρακαλοφμε τον Κεό να μασ ζχει κοντά Σου, μαηί με τουσ Αγίουσ. 6. Φζρνουμε το χζρι ςτον αριςτερό ϊμο μασ. Ζτςι παρακαλοφμε τον Κεό να μθ μασ βάλει μακριά Σου, μαηί με τουσ αμαρτωλοφσ.

13 Πώρ μα κξιμψμήςψ ςψςσά, κασάλληλα οπξεσξιμαςμέμξρ / η; υμμετζχω τακτικά ςτο ιερό μυςτιριο τθσ μετάνοιασ και τθσ εξομολόγθςθσ, για να κακαρίηεται θ ψυχι μου, με τθν Χάρθ του Κεοφ, από τθν αμαρτία. Φροντίηω να φάω κάτι νθςτίςιμο τθν προθγοφμενθ θμζρα. Προςζχω να μθ νιϊκω κάτι κακό εναντίον άλλου ανκρϊπου -ηιλεια, κυμό, οργι Αν ςυμβαίνει αυτό, φροντίηω να αποκαταςτιςω τθ ςχζςθ μου μαηί του. Αφιερϊνω περιςςότερο χρόνο ςτθν προςευχι μου τθν προθγοφμενθ μζρα και το πρωί, πριν πάω ςτθν εκκλθςία. υμμετζχω από νωρίσ ςτθ Κεία Λειτουργία -όχι τθν τελευταία ςτιγμι Δεν παίηω τθν ϊρα τθσ Κ. Λειτουργίασ, αλλά παρακολουκϊ με προςοχι και προςευχι όςα γίνονται. Μζχρι τθν ϊρα που κα κοινωνιςω μζνω νθςτικόσ. Όταν πλφνω τα δόντια μου, προςζχω να μθν καταπιϊ οφτε νερό. Όσαμ θα οληςιάςψ για μα κξιμψμήςψ α. Δεν ςπρϊχνω για τθ ςειρά οφτε βιάηομαι να τρζξω πρϊτοσ ςτο Άγιο Ποτιριο. β. Κάνω τον ταυρό μου. γ. Πιάνω με το χζρι μου το «μάκτρο», το κόκκινο μαντιλι δθλαδι, και το βάηω κάτω από το ςαγόνι μου. δ. Ανοίγω το ςτόμα μου πολφ καλά. ε. Όταν αφιςει τθ Κεία Κοινωνία ςτο ςτόμα μου ο ιερζασ, καταπίνω καλά. ςτ. κουπίηομαι με το «μάκτρο» και το δίνω ςτον επόμενο. η. Παίρνω αντίδωρο και επιςτρζφω ςτθ κζςθ μου μζχρι το τζλοσ τθσ Κείασ Λειτουργίασ. θ. Ευχαριςτϊ το Κεό που με αξίωςε πάλι να δεχκϊ μζςα μου και πάλι το ϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ μασ!

14 τμάμσηςη 1 η Ημεπξμημία: Οκσψβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ Θευξ με ηε ζέιεζή Πμο δεμημφνγεζε ημκ θυζμμ απυ απένακηε αγάπε, γηα κα παίνμκηαη αηχκηα υια ηα πιάζμαηά Πμο με ηεκ πανμοζία Πμο! Λεπςνηζηά εκδηαθένζεθε γηα ημ ηειεηυηενμ απ υια, ημκ άκζνςπμ. Μ Θευξ ηα δεμημφνγεζε υια πμιφ θαιά θαη ημοξ έδςζε ηε δοκαηυηεηα κα γίκμοκ ηέιεηα με ηε άνε Πμο! Ο Θεόρ αοό αγάοη δημιξτπγεί σξμ κόςμξ! Για μα ςκευσξύμε: Σι ςθμαίνουν οι λζξεισ «καλά λίαν»; Πϊσ είναι δυνατόν να φτιάχτθκε όλοσ ο κόςμοσ μζςα ςε λίγεσ μόνο «θμζρεσ»; ε πόςεσ «θμζρεσ» δθμιοφργθςε τον κόςμο ο Κεόσ; Βάλσε σα οαπακάσψ ςσξιφεία σξτ οεπιβάλλξμσξρ αμάλξγα με ση ςειπά οξτ σα δημιξύπγηςε ξ Θεόρ: Σι ςημαίμει η υπάςη: «Ψρ εμεγαλύμθη σα έπγα ςξτ, Κύπιε! Πάμσα εμ ςξυία εοξίηςαρ!» Εμομετςθείσε αο ατσήμ και φπψμασίςσε κάσι ςσξμ οαπακάσψ ςελιδξδείφση!

15 Αμσιςσξιφίςσε ατσά οξτ σαιπιάζξτμ: 1θ Μζρα 2θ Μζρα κάλαςςα, ξθρά, ποτάμια, βουνά, δζντρα, λουλοφδια. ηϊα, ερπετά, άνκρωποσ 3θ Μζρα φωσ, ςκοτάδι 4θ Μζρα 5θ Μζρα ουρανόσ και γθ ιλιοσ, φεγγάρι, αςτζρια. 6θ Μζρα ψάρια και πουλιά Βπείσε ςσξ κπτοσόλενξ σα οαπακάσψ δημιξτπγήμασα σξτ Θεξύ: ΘΑΛΑΑ, ΞΗΡΑ, ΠΟΣΑΜΙΑ, ΒΟΤΝΑ, ΔΕΝΣΡΑ, ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ, ΖΨΑ, ΕΡΠΕΣΑ, ΑΝΘΡΨΠΟ, ΥΨ, ΚΟΣΑΔΙ, ΟΤΡΑΝΟ, ΓΗ, ΗΛΙΟ, ΥΕΓΓΑΡΙ, ΑΣΕΡΙΑ, ΧΑΡΙΑ, ΠΟΤΛΙΑ. Α Σ Ε Ρ Λ Α Γ Ξ Φ Ν Α Φ Ω Λ Γ Θ Ε Κ Κ Λ Η Ω Α Ο Φ Ρ Φ Ρ Ο Α Τ Β Ο Τ Ν Α Ε Ω Σ Δ Η Χ Λ Λ Θ Γ Π Α Ε Ξ Ρ Ο Θ Ψ Γ Ο Δ Α Ν Π Ο Τ Λ Λ Α Λ Κ Σ Κ Ψ Δ Λ Λ Ρ Γ Ψ Α Ρ Λ Α Λ Ο Ξ Λ Π Ο Σ Α Μ Λ Α Τ Κ Κ Λ Ο Τ Ρ Α Ν Ο Δ

16 τμάμσηςη 2 η Ημεπξμημία: Οκσψβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ Θευξ εμπηζηεφζεθε ζημκ άκζνςπμ ημκ θυζμμ πμο δεμημφνγεζε γηα κα ημκ απμιαμβάκεη, αιιά θαη κα ημκ πνμζηαηεφεη! Λέπαζε υμςξ ημ ζηυπμ ημο κα γίκεη ηέιεημξ («αμάνηεζε») θαη δηάιελε κα μείκεη μαθνηά απυ ημκ Νανάδεηζμ, ηε δςή θμκηά ζημ Θευ, παναζένκμκηαξ υιε ηε Δεμημονγία. Έπεη ηεκ εοζφκε κα μδεγήζεη θαη πάιη ημκ θυζμμ ζηε άνε ημο Θεμφ μέζα απυ ηα ηενά μοζηήνηα ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ θαη ηεκ αγία δςή ημο! Πώρ ξι δύξ «βαςιλιάδερ σηρ Δημιξτπγίαρ» διάλεναμ μα μείμξτμ μακπιά αοό σξ Θεό! Σι βλέοεσε ςσιρ δύξ εικόμερ σξτρ; Με ση βξήθειά σξτρ, θτμηθείσε σημ ιςσξπία σψμ Ππψσξολάςσψμ!

17 Βξηθήςσε σξμ Αδάμ και σημ Εύα οξτ έφξτμ οια μεσαμιώςει μα ναμαβπξύμ σημ ούλη σξτ Παπαδείςξτ: Αμσιςσξιφίςσε σα οαπακάσψ τλικά αοό σξ οεπιβάλλξμ μαρ με σιρ ιεπέρ ακξλξτθίερ και σα ιεπά μτςσήπια, ςσα ξοξία σα φπηςιμξοξιεί η Εκκληςία μαρ: Ππξςξφή! Κάοξια μοξπξύμ μα σαιπιάζξτμ με οεπιςςόσεπερ εοιλξγέρ! ΚΓΞΜ ΘΑΔΖ ΣΩΙΖ ΗΞΑΟΖ ΟΖΠΑΞΖ ΑΚΘΕ ΙΚΕΙΜΟΡΚΜ ΓΡΓΘΑΖΜ ΒΑΝΠΖΟΙΑ ΘΓΖΑ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΓΑΙΜΟ ΞΖΟΙΑ ΝΑΚΕΓΡΞΖΑ ΑΓΖΩΚ τζησήςσε: Θέλει η ξικξγέμεια σξτ ούπξτ μα σελέςει μία Θεία Λεισξτπγία τοέπ τγείαρ σψμ ζώμσψμ και Μμημόςτμξ τοέπ αμαοαύςεψρ σξτ οαοοξύ σξτ, οξτ εκξιμήθη οπόςυασα. Σι δώπα θα φπειαςσεί μα οπξςυέπει ςσξ Θεό; Δίολα αοό κάθε υπάςη βάλσε μ ςσξ αμσίςσξιφξ κξτσάκι, αμάλξγα με σξ αμ μαρ βξηθξύμ ή όφι μα είμαςσε ςτμεσξί διαφειπιςσέρ σηρ Δημιξτπγίαρ! Άθεκε μένα κφπηα υια ηα θχηα ημο ζπηηημφ ζμο ακαμμέκα! Γιηηχκεηξ ηεκ εκένγεηα πμο ζα λυδεοεξ γηα ημ πάηεμα ημο θμομπημφ! Οβήκε ηεκ ηειευναζε απυ ηε ζοζθεοή θαη υπη απυ ημ ηειεπεηνηζηήνημ. Άκμηγε ζοπκά ηεκ πυνηα ημο ρογείμο! Ναγχκεη θαιφηενα! Κα πνμηημάξ πιαζηηθά πηάηα θαη πμηήνηα μηαξ πνήζεξ! Λμδεφεηξ ιηγυηενμ κενυ γηα ημ πιφζημμ! Κα θαηαβνέπεηξ δομ θμνέξ ηε μένα ηηξ πιάθεξ ηεξ αοιήξ, γηα κα είκαη θαζανή! Νιέκε ημ αοημθίκεηυ ζμο με ημ ιάζηηπμ ημο πμηίζμαημξ, υπη ζε αοηυμαημ πιοκηήνημ! Όηακ παξ εθδνμμή ζημ βμοκυ, λενίδςζε μηθνά δέκηνα, γηα κα ηα θοηέρεηξ ζημκ θήπμ ζμο!

18 τμάμσηςη 3 η Ημεπξμημία: Οκσψβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Γπεηδή ε αμανηία πενίζζερε ζημκ θυζμμ, μ Θευξ απμθάζηζε με ημκ Ηαηαθιοζμυ κα ακαθαηκίζεη ημκ θυζμμ, κα βγεη έκαξ θυζμμξ θαηκμφνημξ, θαζανυξ απυ αμανηία. Βμήζεζε θαη μ δίθαημξ Κχε με ηεκ Ηηβςηυ, πμο γιίηςζε υια ηα είδε ηςκ δχςκ. Έηζη ζχδεη θη εμάξ ε Γθθιεζία! Ιαξ λεπιέκεη απυ ηεκ αμανηία με ημ άγημ Βάπηηζμα! Απυ ηεκ θμιομβήζνα βγαίκεη άκζνςπμξ θαζανυξ, άκζνςπμξ ημο Θεμφ! Ο Νώε γλισώμει σξμ κόςμξ αο σξμ Κασακλτςμό! Η Εκκληςία ςώζει σξμ κόςμξ αοό σημ αμαπσία! βήςσε αο σξ καθέμα αοό σα οαπακάσψ ςύμξλα ση λένη οξτ δεμ έφει ςφέςη με σημ ιςσξπία σξτ Νώε: ΗΜ ΦΑΜ ΙΑΥΕΘ - ΑΒΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΚΟΡΑΚΙ - ΑΗΔΟΝΙ ΕΛΙΑ ΑΜΠΕΛΙ - ΠΛΑΣΑΝΟ Γπάχσε όςερ οεπιςςόσεπερ λένειρ μοξπείσε, φπηςιμξοξιώμσαρ σα γπάμμασα σηρ λένηρ ΣΑΛΑΝΣΟ. Κάθε γπάμμα μοξπεί μα φπηςιμξοξιηθεί μόμξ 1 υξπά ςε κάθε λένη!.. τζησήςσε: Σι ςφέςη έφει σξ «σάλαμσξ» οξτ φπηςιμξοξιείσαι ςσα μξμαςσήπια με σημ Κιβψσό σξτ Νώε;..

19 Βπείσε σιρ 8 διαυξπέρ οξτ τοάπφξτμ αμάμεςα ςσιρ δύξ εικόμερ: Α Β

20 τμάμσηςη 4 η Ημεπξμημία: Νξεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Ε θηιμλεκία είκαη έθθναζε ηεξ αγάπεξ μαξ γηα ημκ ζοκάκζνςπυ μαξ πςνίξ δηαθνίζεηξ -ηδηαίηενα γηα ημκ λέκμ, ημκ πνυζθογα, ημκ πάζπμκηα. Μ Αβναάμ θαη ε Οάννα με ηεκ αγάπε θαη ηεκ πίζηε ημοξ αληχζεθακ κα θηιμλεκήζμοκ ημκ Ίδημ ημκ Πνηαδηθυ Θευ με ηε μμνθή ηνηχκ λέκςκ, πμο ε Γθθιεζία μαξ εηθμκίδεη ςξ Αγγέιμοξ! Ο Αβπαάμ και η άππα υιλξνεμξύμ σξμ Σπιαδικό Θεό! Αμσιςσξιφίςσε σα ζετγάπια σηρ Αγίαρ Γπαυήρ: ΑΔΑΜ ΑΝΝΑ ΛΑΚΩΒ ΕΤΑ ΑΚΤΛΑ ΑΘΝΕΚ ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΛΑΒΕΣ Rebus! Οι οαπακάσψ εικόμερ και σα γπάμμασα θα ςαρ βξηθήςξτμ μα διαβάςεσε σημ κπτμμέμη υπάςη: 9 Η τςσπα ΛΑΑΚ ΜΩΤΘ ΗΑΧΑΡΛΑ ΛΩΑΚΕΛΜ ΛΩΘΦ ΠΡΛΚΛΛΛΑ ΡΑΧΘΛ ΑΡΡΑ ΡΕΒΕΚΚΑ ΕΠΦΩΡΑ βλξ ακαρ βδι ξμι

21 τμάμσηςη 5 η Ημεπξμημία: Νξεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ δίθαημξ Αβναάμ είπε ηέημηα αγάπε θαη πίζηε - αθμζίςζε ζημ Θευ, χζηε οπάθμοζε θαη μδήγεζε ημ μμκάθνηβμ γημ ημο, ημκ Ζζαάθ, ζηε ζοζία. Μ Θευξ υμςξ ημκ γιίηςζε! Απυ αγάπε γηα ημκ άκζνςπμ θαη μ μμκμγεκήξ Ρηυξ ημο Θεμφ, μ Ηφνηυξ μαξ Ζεζμφξ νηζηυξ, ζοζηάζηεθε ζημ Οηαονυ γηα μαξ, αιιά ζε ηνεηξ μένεξ ακαζηήζεθε! Θοζηάδεηαη υμςξ θη ακαζηαίκεηαη γηα εμάξ ζε θάζε Θεία Θεηημονγία! Έμαρ Πασέπαρ εσξιμάζεσαι μα θτςιάςει σξ Γιξ Σξτ: Η θτςία σξτ Ιςαάκ! Αμσιςσξιφίςσε ξμόμασα και υπάςειρ: ΟΑΞΞΑ ΝΑΠΓΞΑΟ ΠΜΡ ΖΟΑΑΗ ΗΞΖΑΞΖ ΓΖΜΟ ΠΜΡ ΑΒΞΑΑΙ ΗΑΖ ΠΕΟ ΟΑΞΞΑΟ ΑΒΞΑΑΙ ΙΕΠΓΞΑ ΠΜΡ ΖΟΑΑΗ ΖΟΑΑΗ ΠΜ ΘΡΟΖΑΟΓ Μ ΑΒΞΑΑΙ ΑΚΠΖ ΠΜΡ ΓΖΜΡ ΠΜΡ Σξ κπτοσόλενξ σξτ ΑΒΡΑΑΜ Ν Η Ξ Ζ Α Ξ Ζ Ο Α Π Μ Γ Α Η Μ Ξ Α Η Ν Θ Α Θ Ξ Α Β Ρ Π Γ Δ Α Β Μ Ρ Φ Ο Α Ξ Ξ Α Η Ι Α Ξ Ο Π Ζ Ο Ζ Α Γ Γ Γ Θ Μ Ζ Ε Ι Θ Ω Π Α Η Ε Ο Λ Α Η Ξ Β Μ Π Ξ Ι Γ Π Ε Ο Θ Μ Β Α Λ Μ Ρ Ο Π Α Π Ζ Ν Γ Ι Γ Γ Κ Μ Ρ Ι Ε Δ Α Ξ Δ Α Γ Κ Θ Ζ Ξ Η Μ Θ Θ Ε Α Ι Ο Ζ Η Α Δ Ο Ε Ξ Α Ζ Ξ Π Α Ν Μ Αμάμεςα ςσα ςκόποια γπάμμασα θα ςτμαμσήςεσε οπόςψοα και άλλα ςσξιφεία γμψςσά αοό σημ ιςσξπία σξτ Αβπαάμ. Μοξπείσε μα αμακαλύχεσε κάθεσα, ξπιζόμσια ή διαγώμια σιρ λένειρ: ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΑΡ ΑΡΡΑ ΙΑΑΚ ΟΤΡ ΛΨΣ ΑΓΓΕΛΟΙ ΙΜΑΗΛ ΘΤΙΑ ΠΑΣΡΙΑΡΦΗ ΔΡΤ ΜΑΜΒΡΗ - ΚΡΙΑΡΙ τζησήςσε: Σι δξκίμαςε ξ Θεόρ ςσξμ Αβπαάμ, ζησώμσαρ σξτ μα θτςιάςει σξμ Ιςαάκ; 1.Σημ τοακξή 2.Σημ οίςση 3.Σημ σαοείμψςη

22 τμάμσηςη 6 η Ημεπξμημία: Νξεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Ε Νακαγία ζοκδέεη ημκ μονακυ θαη ηε γε, υπςξ ε «θιίμαθα» (ζθάια) πμο είδε ζημ υκεηνυ ημο μ Ζαθχβ. Ιέζς Αοηήξ θαηέβεθε μ Θευξ ζηε γε, αθμφ γέκκεζε ημκ Ρηυ Πμο. Όμςξ γίκεηαη θαη ζθάια πμο μεηαθένεη ηηξ πνμζεοπέξ ηςκ ακζνχπςκ ζημ Θευ θαη Πμκ παναθαιεί γηα πάνε μαξ. Αξ δεηάμε, ιμηπυκ, ηε μεζηηεία Πεξ! Η Παμαγία μαρ: Η Κλίμακα οξτ είδε ξ Ιακώβ! Αμακαλύχσε ςσξ οαπακάσψ κπτοσόλενξ, διαβάζξμσαρ οπξςεκσικά και με ση ςειπά σα γπάμμασα, σα ξμόμασα οξτ έφξτμ δώςει ξι οιςσξί ςσημ Παμαγία. Βάλσε v ςε όςξτρ αοό σξτρ οαπακάσψ φαπακσηπιςμξύρ σαιπιάζξτμ ςσημ εικόμα σηρ Παμαγίαρ σηρ Υαμεπψμέμηρ: Αχειροποίθτθ Βρεφοκρατοφςα Ελεοφςα Κυρία των Αγγζλων Πολιοφχοσ τθσ Λευκάδασ Ζνκρονθ Καυματουργόσ Οδθγιτρια Ο Λ Ρ Γ Λ Τ Κ Ο Υ Ι Λ Ο Τ Α Μ Η Ν Γ Ψ Υ Δ Σ Τ Ρ Κ Κ Τ Ρ Ι Α Η Γ Δ Κ Ι Τ Σ Β Χ Κ Λ Λ Σ Ρ Ι Φ Ε Ρ Ο Τ Α Ν Μ Ο Δ Η Γ Η Σ Ρ Ι Α Κ Λ Η Ζ Φ Α Χ Ο Ι Υ Α Ν Ε Ρ Ψ Μ Ε Ν Η Ξ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Θ Τ Σ Γ Ο Ρ Γ Ο Τ Π Η Κ Ο Ο Β Γ Ι Ε Λ Ε Ο Τ Α Δ Τ Λ Μ Φ Α Ρ Ο Τ Π Ο Τ Χ Β Ρ Ε Υ Ο Κ Ρ Α Σ Ο Τ Α Ξ Π Α Ν Σ Α Ν Α Α Τ Σ Κ Ε Φ Α Ρ Ι Σ Ψ Μ Ε Ν Η Δ Γ Π Ρ Ο Τ Ι Ψ Σ Ι Α Ε Σ Τ Μ Ε Γ Α Λ Ο Φ Α Ρ Η Α Δ Ψ Χ Γ Ε Ρ Ο Ν Σ Ι Α Λ Π Ο Ι Θ Π Ο Ρ Σ Α Ι Σ Ι Α Η Ξ Λ Δ Ξ Χ Π Ι Ε Ρ Λ Ο Ψ Ζ Π Α Ρ Α Μ Τ Θ Ι Α Ρ Σ Ζ Ψ Π Α Ν Σ Ψ Ν Φ Α Ρ Α Π Α Ξ Ι Ο Ν Ε Σ Ι, Α Η Δ Μ Δ Δ Ν Α Ξ Κ Α Μ Ψ Μ Ο Λ Π Δ Δ Ε Ο Μ Ε Ν Η Π Κ Η Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ζ Α Θ Τ Ι Ο Ν Α Ξ Ε Ν Ι Α

23 Πώρ οπξείδαμ σημ Παμαγία μαρ! Ο Πασπιάπφηρ Ιακώβ οπξείδε σημ Παμαγία μαρ ςαμ «κλίμακα», ςαμ μια ςκάλα δηλαδή. Κτκλώςσε όςα αοό σα οαπακάσψ αμσικείμεμα αοξσελξύμ και ατσά «οπξστοώςειρ» σηρ Θεξσόκξτ ςσημ Παλαιά Διαθήκη: ΜΔΕΓΕΠΞΖΑ Αμσιςσξιφίςσε ΞΜΔΜΚ ΠΜ ΑΙΑΞΑΚΠΜΚ σα ξμόμασα οξτ έφει δώςει ξ λαόρ μαρ ΠΜΡ ΑΗΑΘΖΟΠΜΡ ςσημ Παμαγία μαρ με σιρ αμσίςσξιφερ εικόμερ: ΓΘΡΗΜΦΖΘΜΡΟΑ ΔΩΜΔΜΜΟ ΝΕΓΕ τζησήςσε: Γιασί, αυξύ η Παμαγία είμαι μία, έφει οξλλά ξμόμασα; ΝΘΑΠΡΠΓΞΑ ΠΩΚ ΜΡΞΑΚΩΚ

24 τμάμσηςη 7 η Ημεπξμημία: Νξεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ Θευξ είκαη ε Νεγή ηεξ αιεζηκήξ Ομθίαξ θαη ηεξ Γκχζεξ! Φςηίδεη ημ κμο μαξ, γηα κα δηαθνίκεη ημ θαιυ απυ ημ θαθυ, ημ δίθαημ απυ ημ άδηθμ, ημ εοιμγεμέκμ απυ ημ ακηίζεημ ζημ Κυμμ ημο Θεμφ. Αθυμε μαξ θςηίδεη, χζηε κα πνμμδεφμομε ζηα μαζήμαηα θαη ζηε δςή μαξ γεκηθά. Φηάκεη κα δεηάμε ηε άνε Πμο! Έμαρ αληθιμά ςξυόρ Βαςιλιάρ: Ο Ππξυήσηρ ξλξμώμσαρ! Έμα έντομξ σεςσ! Γθηός από ηης ΕΝΑ, έτοσκ 4ε Ζοσιίοσ θαη ζηεκ Αγγιία; α. Δεκ λένς β. καη γ. υπη Γπηά θαη πέκηε μας θάκοσκ έκηεθα ή έκδεθα; α. Δεκ λένς β. έκηεθα γ. έκδεθα δ. δχδεθα Θα βπείσε σιρ λύςειρ αοό σα αιμίγμασα; Πμκ έκα άκζνςπμ, ημκ θάκεη δφμ! Πη είκαη; Π αθμφεη υια, μα δεκ μπμνεί κα πεη ηίπμηα! Πη είκαη; Νίζς απυ άζπνμ θνάπηε, θυθθηκμ ζθοιί γαβγίδεη! Πη είκαη; ίιημη μφνημη θαιμγένμη, ζ έκα νάζμ ηοιηγμέκμη! Πη είκαη; Ννάζηκμ ημ μμκαζηήνη, ζηα θυθθηκα κηομέκμ, μαφνμη θαιμγένμη θαημηθμφκε μέζα! Πη είκαη; ε. άιιμ Ιπορεί θάποηος ζηεκ Γιιάδα κα πακηρεσηεί ηεκ αδερθή ηες τήρας ηοσ; α. Δεκ λένς β. καη γ. υπη Νόζα δώα από θάζε είδος πήρε ο Ιωσζής μαδί ηοσ ζηεκ θηβωηό; α. Δεκ λένς β. 3 γ. 2 δ. 1 ε. 0 Νόζα γραμμαηόζεμα ηωκ 10 ιεπηώκ σπάρτοσκ ζε μηα δωδεθάδα; α. Δεκ λένς β. 1 γ. 3 δ. 6 ε. 9 ζη. 12

25 Διαβάζξτμε «σα βιβλία σψμ αγπαμμάσψμ»! σημ οαπακάσψ εικόμα βλέοεσε μια Αγία, σημ ξοξία η Εκκληςία μαρ ξμόμαςε «οάμςξυη» και «μύμυη σξτ Φπιςσξύ»! -Αμαγμψπίζεσε οξια είμαι; -Γιασί σημ ξμξμάζξτμε έσςι; -Πξύ βλέοεσε ςσημ εικόμα σα ςύμβξλα σηρ ςξυίαρ σηρ; -Σι άλλα αμσικείμεμα βλέοεσε; Γιασί; -Με οξιξτρ ςτμξμιλεί η Αγία ςσημ οαπαοάμψ εικόμα; -Σι δείφμει η Αγία και σι εκείμξι; -Σι μξμίζεσε όσι σξτρ λέει; Σεςσ ετυτΐαρ 1 ξ : τμοληπώςσε ςψςσά ση ςειπά σψμ απιθμώμ: Σεςσ ετυτΐαρ 2 ξ : τμοληπώςσε σξ μσόμιμξ οξτ λείοει: Σεςσ ετυτΐαρ 3 ξ : σιρ λίςσερ σψμ λένεψμ οξτ ακξλξτθξύμ τοάπφει μια μόμξ λένη με διαυξπεσικό μόημα αοό σιρ τοόλξιοερ! Θα ση βπείσε;

26 τμάμσηςη 8 η Ημεπξμημία: Δεκεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ ζθμπυξ δεκ αγηάδεη ηα μέζα! Γηα υ,ηη ζέιμομε ζηε δςή μαξ, πνεηάδεηαη κα δεπυμαζηε ηεκ εοιμγία ημο Θεμφ, αιιά με μέζα έκηημα, υπη με δυιμ ή απάηε. Νμιφ πενηζζυηενμ υηακ πνυθεηηαη γηα η αδένθηα μαξ! Οημ θαζέκα αξ ακαγκςνίδμομε ηηξ πάνεξ θαη ηα πνμηενήμαηά ημο πςνίξ δήιεηεξ θαη ακηαγςκηζμμφξ πμο, πμιιέξ θμνέξ, μαξ ζηεκμπςνμφκ υιμοξ ζημ ζπίηη! Ηη ακ ηφπεη κα λεπαζημφμε, μπμνμφμε πάκηα κα δημνζχζμομε ημ ιάζμξ μαξ! Δτξ αδέπυια ςε αμσαγψμιςμό: Ο Ιακώβ οαίπμει αο σξμ Ηςαύ σα «οπψσξσόκια»! τζησήςσε: -Για οξιξ λόγξ «ςτγκπξύςσηκαμ» ξ Ιακώβ και ξ Ηςαύ; -Σι είφαμ μα κεπδίςξτμ; -τμυψμείσε με σξμ σπόοξ οξτ λεισξύπγηςε σξ καθέμα αοό σα οπόςψοα σηρ ιςσξπίαρ; -Για οξιξτρ λόγξτρ μοξπεί μα μαλώμξτμ ςήμεπα σα αδέπυια μεσανύ σξτρ; -Πώρ ςτμοεπιυεπόμαςσε ςτμήθψρ όσαμ σςακψμόμαςσε με κάοξιξμ; -ε μια «ςύγκπξτςη» οόςξι θεψπξύμ όσι έφξτμ δίκιξ; -Σελικά σι θα ήσαμ καλό μα γίμεσαι; -Ζηλεύξτμ σα αδέπυια μεσανύ σξτρ; Για οξιξτρ λόγξτρ; -Πώρ μα αμσιμεσψοίςξτμε ση ζήλεια μαρ; Ναππούς: Γηαγηά: Ναηέρας: Ιεηέρα: Σξ γεμεαλξγικό δέμσπξ σξτ Ιακώβ τμοληπώςσε σα ξμόμασα ςσα κεμά, για μα δείσε σξτρ εν αίμασξρ ςτγγεμείρ σξτ Πασπιάπφη Ιακώβ: ΖΑΗΩΒ Αδειθός:

27 τμάμσηςη 9 η Ημεπξμημία: Δεκεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μη Άγημη Πνεηξ Ναίδεξ θαη μ Ννμθήηεξ Δακηήι δε ζθέθηεθακ υηη δμοκ ακάμεζα ζε εηδςιμιάηνεξ, δε κηνάπεθακ μφηε θμβήζεθακ ηηξ απεηιέξ ημο βαζηιηά. Έμεηκακ πηζημί ζημκ αιεζηκυ Θευ θαη ημ Κυμμ Πμο! Ανκήζεθακ κα ιαηνέρμοκ ηα είδςια θη Γθείκμξ ημοξ έζςζε απυ ημ βέβαημ ζάκαημ ζημ θμβενυ θαμίκη! Κεζηεφμομε θη εμείξ απυ αγάπε γηα ημκ νηζηυ θάζε Πεηάνηε θαη Ναναζθεοή θαη υπμηε ε Γθθιεζία μαξ μνίδεη! Ο Ππξυήσηρ Δαμιήλ & ξι Άγιξι 3 Παίδερ σξλμξύμ: μηςσεύξτμ και δε λασπεύξτμ σα είδψλα! ΣΟ ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ ΣΟΤ ΠΡΟΥΗΣΗ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΣΡΙΨΝ ΠΑΙΔΨΝ Αμάμεςα ςσα ςκόποια γπάμμασα θα ςτμαμσήςεσε οπόςψοα, μξτςικά όπγαμα και άλλα ςσξιφεία γμψςσά αοό σημ ιςσξπία σξτ Ππξυήση Δαμιήλ και σψμ Αγίψμ Σπιώμ Παίδψμ. Μοξπείσε μα αμακαλύχεσε κάθεσα, ξπιζόμσια ή διαγώμια σιρ λένειρ: ΝΑΒΟΤΦΟΔΟΝΟΟΡ ΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΜΙΑΗΛ ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΛΣΑΑΡ ΚΤΡΟ ΕΔΡΑΦ ΜΙΑΦ ΑΒΔΕΝΑΓΨ - ΒΑΒΤΛΨΝΑ ΑΙΦΜΑΛΨΙΑ ΔΕΗΡΑ ΑΜΒΤΚΗ ΑΛΠΙΓΓΑ ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΜΙΝΟ-ΤΡΙΓΓΑ ΧΑΛΣΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑ ΕΤΛΟΓΕΙΣΕ τζησήςσε: «Η οπώση εμσξλή οξτ έδψςε ξ Θεόρ ςσξμ άμθπψοξ μέςα ςσξμ Παπάδειςξ ήσαμ η μηςσεία!» τμυψμείσε ή διαυψμείσε; Γιασί; Κ Ο Α Θ Ι Ω Ο Μ Κ Ζ Ι Α Η Α Γ Α Σ Α Θ Π Ε Ξ Ζ Μ Ρ Η Α Ζ Ρ Ζ Β Α Θ Π Α Ο Α Ξ Ν Α Α Θ Κ Α Μ Ο Ε Ι Γ Ζ Α Α Γ Ι Μ Α Β Η Ρ Ξ Μ Ο Α Π Ξ Α Γ Α Γ Κ Ρ Μ Ξ Μ Ο Π Ε Α Κ Ζ Θ Γ Α Θ Δ Ζ Η Μ Γ Γ Κ Θ Α Ν Ω Ζ Δ Ω Α Γ Ε Ο Δ Α Κ Ζ Ε Θ Ο Π Α Κ Ζ Γ Μ Ρ Ξ Μ Ρ Η Θ Α Ζ Γ Ξ Α Κ Α Κ Π Α Φ Κ Α Ζ Ο Α Ξ Ζ Θ Ι Ζ Ο Α Ξ Κ Μ Κ Π Μ Α Α Ξ Α Θ Ζ Η Θ Θ Ε Α Ο Ζ Ι Η Ο Α Ι Β Ρ Η Ε Α Ν Α Λ Μ Δ Μ Π Α Ν Κ Ω Γ Α Κ Γ Δ Β Α Ξ

28 Φπψμασίςσε όςερ αοό σιρ σπξυέρ σηρ οαπακάσψ εικόμαρ είμαι μηςσίςιμερ! τζησήςσε: «Σα είδψλα σψμ εθμώμ, απγύπιξμ και φπτςίξμ, έπγα φειπώμ αμθπώοψμ! σόμα έφξτςι και ξτκ όχξμσαι! Ουθαλμξύρ έφξτςι και ξτκ όχξμσαι! Ώσα έφξτςι και ξτκ εμψσιςθήςξμσαι!» Σι ςημαίμξτμ ατσξί ξι ςσίφξι αοό σξμ Χαλμό; Οι Άγιξι Σπειρ Παίδερ θα ςτμυψμξύςαμ με ατσξύρ ή όφι; Αοό οξύ βγάζεσε ατσό σξ ςτμοέπαςμα; τζησήςσε: «Οι Φπιςσιαμξί οξτ οπξςκτμξύμ σιρ εικόμερ είμαι ειδψλξλάσπερ!» Σι θα αοαμσξύςασε ςε ατσή σημ κασηγξπία; Αρ χάλλξτμε όλξι μαζί ςε ήφξ α σξμ οαπακάσψ ύμμξ οξτ έχελμαμ μέςα ςσξ καμίμι ξι Άγιξι Σπειρ Παίδερ! σημ εκκληςία σξμ χέλμξτμε σξ οπψί σξτ Μεγάλξτ αββάσξτ! «Σξμ Κύπιξμ τμμείσε και τοεπτχξύσε ειρ οάμσαρ σξτρ αιώμαρ!»

29 τμάμσηςη 10 η Ημεπξμημία: Δεκεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ Θευξ αθμφεη ηεκ πνμζεοπή υζςκ Πμκ παναθαιμφκ με πίζηε! Ιε ηε δφκαμε ηεξ πίζηεξ θαη ηε ζενμή πνμζεοπή ημο θαη μ Ννμθήηεξ Δακηήι «έθναλε ζηυμαηα ιευκηςκ». Αξ μηιάμε ζημ Θευ θαη Ναηένα μαξ με ζάννμξ, υπςξ ζημοξ γμκείξ μαξ, γηα κα Πμκ δμλάζμομε, κα Πμκ εοπανηζηήζμομε θαη κα Πμκ παναθαιέζμομε γηα υ,ηη μαξ απαζπμιεί! Γθείκμξ έπεη ημκ ηνυπμ Πμο κα μαξ απακηήζεη... Ο Ππξυήσηρ Δαμιήλ οπξςεύφεσαι ςσξμ αληθιμό Θεό μέςα ςσξ λάκκξ σψμ λεόμσψμ! Η ακπξςσιφίδα σηρ ΠΡΟΕΤΦΗ τμοληπώςσε σα κεμά, ςύμυψμα με σξτρ ξπιςμξύρ οξτ τοάπφξτμ οαπακάσψ. Θα βπείσε σιρ αοαμσήςειρ ςσιρ οπξηγξύμεμερ ςελίδερ. Γπάχσε μια ςύμσξμη δική ςαρ οπξςετφή! Π _ Ρ Ο Ε _ Τ Φ Η Π: Ο Φπιςσόρ είοε ςσξτρ μαθησέρ Σξτ, όσαμ μιλξύμ ςσξμ Θεό, μα Σξμ αοξκαλξύμ έσςι (αισιασική). Ρ: Ϋσςι λέγεσαι ξ Ϊγιξρ Ιψάμμηρ, ξ Βαοσιςσήρ σξτ Φπιςσξύ. ημαίμει «ατσόρ οξτ οεποάσηςε οπώσξρ για μα αμξίνει σξ δπόμξ για σξμ Φπιςσό». Ο : Για μα δείνξτμε οόςξ αμώσεπξρ αο σξτρ αμθπώοξτρ είμαι ξ Θεόρ, λέμε όσι βπίςκεσαι ςσξμ (αισιασική). : Σημ σιμάμε κάθε Παπαςκετή. Ε: Ϋσςι λέγεσαι σξ λάδι ςσα απφαία. Τ: Με ση λένη ατσή απφίζει έμαρ ύμμξρ για σημ Πεμσηκξςσή, οξτ χέλμξτμε και ςσξμ Αγιαςμό σημ 1η μέπα σηρ ςφξλικήρ φπξμιάρ. Φ: Σξ δεύσεπξ οπόςψοξ σηρ Αγίαρ Σπιάδαρ, ξ Ιηςξύρ Η: σξμ κήοξ σηρ (αμσίςσπξυα) οπξςετφήθηκε ξ Κύπιξρ ση μύφσα οξτ θα Σξμ οπόδιδε ξ Ιξύδαρ.

30 τμάμσηςη 11 η Ημεπξμημία: Δεκεμβπίξτ 2012 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Ιε ηε Γέκκεζε ημο νηζημφ εθπιενχκεηαη ε οπυζπεζε ημο Θεμφ ζημοξ Ννςημπιάζημοξ υηη απυ έκακ απυγμκμ ηεξ Γφαξ ζα κηθεζεί μ δηάβμιμξ θαη ζα ζςζεί ε ακζνςπυηεηα απυ ημ ζάκαημ. Γηα ημκ ενπμμυ Πμο πνμεημίμαδακ ημκ θυζμμ μη Ννμθήηεξ, πνμβιέπμκηαξ με εθπιεθηηθή αθνίβεηα ηε Γέκκεζε, ηεκ επίγεηα δςή, ηα Νάζε θαη ηεκ Ακάζηαζε ημο νηζημφ με εθπιεθηηθέξ ιεπημμένεηεξ, αηχκεξ πνηκ Αοηυξ γεκκεζεί. Αξ εημημαζημφμε θη εμείξ κα Πμκ οπμδεπζμφμε ηα θεηηκά νηζημφγεκκα! Όλξι ξι Ππξυήσερ οεπιμέμξτμ σξμ Φπιςσό οξτ θα γεμμηθεί! ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ: ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΑΤΡΟΛΕΞΟ 3. ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΓΙΟΡΣΑΖΟΤΜΕ ΣΗ...ΣΟΤ ΦΡΙΣΟΤ 4. ΣΑ ΣΟΛΙΖΟΤΜΕ ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 5. Η ΠΟΛΗ ΠΟΤ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΦΡΙΣΟΤΛΗ. 7. ΒΑΖΟΤΜΕ ΠΑΝΨ ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΑ ΔΕΝΣΡΑ 12. ΕΝΑ ΟΜΟΡΥΟ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ. ΣΟ ΚΟΡΙΣΑΚΙ ΜΕ ΣΑ Ε ΜΙΑ ΣΕΣΟΙΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΦΡΙΣΟΤΛΗ 16. ΠΑΝΨ ΑΠΟ ΣΗΝ ΥΑΣΝΗ ΕΥΕΓΓΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΤΚΑ ΠΟΤ ΣΑ ΣΡΨΜΕ ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ. 19. Ο ΠΡΨΣΟ ΜΗΝΑ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 20. ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΟ ΘΕΛΟΤΝ ΝΑ "ΠΕΕΙ" ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΚΑΘΕΣΑ Created with EclipseCrossw ord w ww.eclipsecrossword.com 1. Ο ΜΗΝΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΜΕ ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 2.ΣΑ ΛΕΜΕ ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΚΡΑΣΨΝΣΑ ΣΡΙΓΨΝΑ 6. ΠΑΝΨ Ε ΑΤΣΕ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΜΕ ΣΑ ΔΨΡΑ. 8.ΟΙ ΣΡΕΙ... ΜΕ ΣΑ ΔΨΡΑ. 9. ΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΙ ΒΑΙΛΗ. 10.ΥΣΙΑΦΝΟΤΜΕ ΜΕ ΦΙΟΝΙ ΚΑΙ ΣΟΤ ΒΑΖΟΤΜΕ ΑΝΣΙ ΓΙΑ ΜΤΣΗ ΕΝΑ ΚΑΡΟΣΟ 11. ΦΣΤΠΑΝΕ ΦΑΡΜΟΤΝΑ ΑΤΣΕ ΣΙ ΑΓΙΕ ΜΕΡΕ. 13.ΕΡΝΟΤΝ ΣΟ ΕΛΚΗΘΡΟ ΣΟΤ ΑI ΒΑΙΛΗ 15. ΕΣΙ ΛΕΜΕ ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΜΕΡΑ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 17.ΣΕΣΟΙΕ ΚΡΕΜΑΜΕ ΠΑΝΨ ΣΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΑ ΔΕΝΣΡΑ

31 τμδέςσε σα λόγια σψμ οπξυησώμ με σα γεγξμόσα οξτ σα εοαλήθετςαμ: - «Θα ζθμηχζς ημκ βμζθυ θαη ζα ζθμνπηζζμφκ ηα πνυβαηα ημο θμπαδημφ». - «θαη με ημοξ ακυμμοξ ζογθαηαιέπζεθε» - «Ιε θμβάζαη, ζογαηένα μμο, πυιε ηεξ Οηχκ. Κα ημξ! Ένπεηαη ζ εζέκα μ βαζηιηάξ ζμο, ζε γασδμονάθη πάκς θαζηζμέκμξ» - «Ηφνηε, πμημξ πίζηερε ζημ μήκομά μαξ; Οε πμημκ θακένςζε μ Ηφνημξ ηε δφκαμή Πμο;» θαη «Μ Θευξ ηφθιςζε ηα μάηηα ημοξ θαη ζθυηηζε ημ κμο ημοξ, έηζη πμο κα με δμφκε με ηα μάηηα ημοξ θαη με ημ κμο ημοξ κα μεκ θαηαιάβμοκ θη επηζηνέρμοκ ζ εμέκα θαη ημοξ γηαηνέρς» - «Γθείκμξ πμο μμηνάδεηαη μαδί μμο ημ ρςμί, ζηνάθεθε εκακηίμκ μμο» - «Πα νμφπα μμο μμίναζακ μεηαλφ ημοξ θαη ημ ημάηηυ μμο ημ βαιακ ζημκ θιήνμ» -Γηα ημ ιμγπηζμυ Πμο. - Γηα ηεκ απηζηία ηςκ Ζμοδαίςκ. - Γηα ημ δηαμενηζμυ ηςκ ημαηίςκ ημο απ ημοξ ζηναηηχηεξ ζημ Γμιγμζά. - Γηα ηεκ είζμδμ ημο νηζημφ ζηα Ζενμζυιομα. - Γηα ηε ζομμεημπή ημο πνμδυηε Ζμφδα ζημκ Ιοζηηθυ Δείπκμ. - Γηα ηεκ εγθαηάιεηρε ημο νηζημφ απυ ημοξ Ιαζεηέξ, μεηά ηεκ ζφιιερή Πμο. - Γηα ηεκ ζφιιερή Πμο ζα κα ήηακ θαθμφνγμξ. - «Ηακέκα θυθαιμ δεκ ζα ζοκηνηβεί» θαη «Θα ζηνέρμοκ ηα μάηηα ημοξ ζ εθείκμκ πμο Πμκ θέκηεζακ με ηε ιυγπε» Πμ μεγαιφηενμ μένμξ ηςκ πνμθεηηθχκ πνμννήζεςκ γηα ηε δςή ημο νηζημφ ακήθεη ζημκ Εζαΐα, πμο γη αοηυ παναθηενίζηεθε «πέμπηος Γσαγγειηζηής». Όιςκ ηςκ πνμθεηχκ ημ θήνογμα είκαη ζηναμμέκμ ζημ πνυζςπμ ημο νηζημφ, νίπκμκηαξ αμοδνά θαη θεθαιομμέκα ημ Φςξ ηεξ Αιήζεηαξ ζημκ πνμπνηζηηακηθυ θυζμμ θαη ζε υζμοξ δηαπνμκηθά δοζθμιεφμκηαη κα ακαγκςνίζμοκ ζημ πνυζςπυ Πμο «ημ πιήνςμα ημο Κυμμο θαη ηςκ Ννμθεηχκ».

32 τμάμσηςη 12 η Ημεπξμημία: Ιαμξταπίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Νμιιμί αζπμιμφκηαη με ηα υκεηνα. Ννμζπαζμφκ κα ηα ελεγήζμοκ, αιιά λεπκμφκ ηη θηκδφκμοξ μπμνεί κα θνφβμοκ γηα ηεκ πκεομαηηθή μαξ δςή. Ηάπμηε, θαη μ Θευξ πνεζημμπμηεί ηα υκεηνα γηα κα μαξ θακενχζεη ημ ζέιεμά Πμο, ημ ίδημ υμςξ θαη μ δηάβμιμξ, γηα κα μαξ παγηδέρεη. Ιπμνεί αθυμε κα πνμένπμκηαη απυ θοζηθέξ αηηίεξ. Άνα μαξ πνεηάδμκηαη δηάθνηζε θαη μ θςηηζμυξ ημο Θεμφ, γηα κα ηα λεπςνίδμομε! Αοηυ ημ πάνηζμα ημ είπε μ Ζςζήθ, δεκ ημ έπμοκ υμςξ υιμη. Ηαιφηενα, ιμηπυκ, κα μεκ αζπμιμφμαζηε θαζυιμο με ηα θάζε ιμγήξ υκεηνά μαξ! Ο Ιψςήυ ενηγεί σα όμειπα! Ενηγήςσε σα όμειπα σξτ Ιψςήυ με ση βξήθεια σψμ οαπακάσψ εικόμψμ: Φπψμασίςσε σξμ φισώμα οξτ φάπιςε ξ Ιακώβ ςσξμ Ιψςήυ: Με ση βξήθεια σξτ Ιψςήυ, ενηγήςσε σξ όμειπξ σξτ Υαπαώ, όοψρ υαίμεσαι ςσημ οαπακάσψ εικόμα:

33 Ζψγπαυίςσε σι βλέοει ςσξ όμειπό σξτ ξ άμθπψοξρ οξτ κξιμάσαι:

34 τμάμσηςη 14 η Ημεπξμημία: Ιαμξταπίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ Ζςζήθ οπέθενε πμιιέξ ζηεκμπχνηεξ θαη θαθμοπίεξ, ελαηηίαξ ηεξ δήιεηαξ ηςκ αδενθηχκ ημο. Μ Θευξ υμςξ γιίηςζε απυ θίκδοκμ αοηυ ημκ «πάγθαιμ» ζηεκ ροπή κέμ γηα ηεκ αγάπε ημο, ηεκ πίζηε ημο ζημ Θευ, ηεκ οπαθμή ημο ζημ ζέιεμά Πμο, ηεκ ακεληθαθία θαη ηε ζογπςνεηηθυηεηά ημο! Πμκ ακέβαζε ζε πμιφ ορειά αληχμαηα θη εθείκμξ, με ηεκ θαιμζφκε ημο, ηα αλημπμίεζε γηα κα θάκεη ημ θαιυ: ζογπχνεζε αοημφξ πμο ημκ ηαιαηπχνεζακ, ηα ίδηα ημο ηα αδένθηα, θαη ημοξ εοενγέηεζε! Όπςξ αθνηβχξ μ νηζηυξ! Ο Ιψςήυ και σ αδέπυια σξτ: Ο Δίκαιξρ οάςφει, αλλά ςτγφψπεί! κευσείσε: Σι ςτμαιςθήμασα ςαρ οπξκαλξύμ σα οαπακάσψ ςκίσςα; Για οξιξ λόγξ μοξπεί μα μιώθξτμ έσςι σα οπόςψοα σψμ οαπακάσψ εικόμψμ;

35 Βξηθήςσε σα αδέπυια σξτ Ιψςήυ μα υσάςξτμ ςσξ οαλάσι σξτ αμσιβαςιλιά σηρ Αιγύοσξτ, για μα ζησήςξτμ ςισάπι: Θτμηθείσε σημ ιςσξπία σηρ σαύπψςηρ και σηρ Αμάςσαςηρ σξτ Φπιςσξύ με ση βξήθεια σψμ εικόμψμ σηρ ςσήληρ Β και αμσιςσξιφίςσε σιρ με σιρ εικόμερ οξτ σαιπιάζξτμ αοό ση ςσήλη Α (αοό σημ ιςσξπία σξτ Ιψςήυ):

36 τμάμσηςη 15 η Ημεπξμημία: Ιαμξταπίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Ηάζε πηζηυξ νηζηηακυξ απυ ημ Βάπηηζμά ημο έπεη δεπζεί απυ ημ Θευ ημκ πνμζςπηθυ ημο θφιαθα άγγειμ, γηα κα ημκ πνμζηαηεφεη. Ιαξ πανεγμνεί ζηηξ ζιίρεηξ, ζομπάζπεη μαδί μαξ, παίνεηαη υηακ πνμμδεφμομε, μαξ πνμζηαηεφεη απυ θάζε θαθυ θαη απυ ημ δηάβμιμ. Όμςξ ε αμανηία ημκ ζηεκμπςνεί θαη ημκ δηχπκεη απυ θμκηά μαξ. Αξ θνμκηίδμομε, ιμηπυκ, κα είκαη πάκηα μ Άγγειυξ μαξ ζημ πιεονυ μαξ, θφιαθαξ θαη μδεγυξ μαξ, υπςξ ζηάζεθε ζημκ Πςβία! Ο Άγγελξρ σξτ Θεξύ οπξςσασεύει σξμ Σψβία! Βξηθήςσε σξμ Σψβία μα βπει ςσημ κξιλιά σξτ χαπιξύ σξ γιασπικό οξτ σξτ τοέδεινε ξ Απφάγγελξρ Ραυαήλ: Εκσόρ αοό σξτ Απφαγγέλξτ Ραυαήλ, γμψπίζξτμε και σα ξμόμασα σψμ Απφαγγέλψμ Μ _ & Γ. Σι γμψπίζεσε για σξμ καθέμα;

37 σημ Αγία Γπαυή ςτμαμσάμε οξλλέρ υξπέρ σξτρ αγγέλξτρ μα μεσαυέπξτμ θεία μημύμασα ςσξτρ αμθπώοξτρ ή μα ςτμμεσέφξτμ με άλλξ σπόοξ ςε γεγξμόσα αοό ση ζψή σξτ Φπιςσξύ μαρ! Αμσιςσξιφίςσε σημ εικόμα με σξ ςφεσικό κείμεμξ: «Όηακ πέναζε ημ Οάββαημ, ε Ιανία ε Ιαγδαιεκή θαη ε Ιανία, ε μεηένα ημο Ζαθχβμο θαη ε Οαιχμε αγυναζακ ανχμαηα γηα κα πάκε κα αιείρμοκ ημ ζχμα ημο Ζεζμφ Ιυιηξ μπήθακ ζημ μκήμα είδακ έκα κεανυ με ιεοθή ζημιή κα θάζεηαη ζηα δεληά, θαη ηνυμαλακ. Αοηυξ υμςξ ημοξ είπε: «Ιεκ ηνμμάδεηε. Σάπκεηε γηα ημκ Ζεζμφ απυ ηε Καδανέη, ημ ζηαονςμέκμ. Ακαζηήζεθε. Δεκ είκαη εδχ». (θαηά Ιάνθμκ, 16,1 5-6) «Οηεκ πενημπή εθείκε βνίζθμκηακ βμζθμί πμο έμεκακ ζημ φπαηζνμ θοιάγμκηαξ βάνδηεξ ηε κφπηα γηα ημ θμπάδη ημοξ. Ο αοημφξ πανμοζηάζηεθε έκαξ άγγειμξ Ηονίμο θαη ζεσθή ιαμπνυηεηα ημοξ πενηέβαιε με ηε ιάμρε ηεξ θαη θαηαηνυμαλακ. Μ άγγειμξ ημοξ είπε: «Ιεκ ηνμμάδεηε. Οαξ θένκς πανμυζοκμ άγγειμα, πμο ζα γεμίζεη με πανά μεγάιε υιμκ ημκ θυζμμ: Οήμενα, ζηεκ πυιε ημο Δαβίδ γεκκήζεθε γηα πάνε ζαξ ζςηήναξ θη αοηυξ είκαη μ νηζηυξ, μ Ηφνημξ Λαθκηθά, θμκηά ζημκ άγγειμ, πανμοζηάζηεθε έκα πιήζμξ απ ηεκ μονάκηα ζηναηηά ηςκ αγγέιςκ, μη μπμίμη ομκμφζακ ημκ Θευ θαη έιεγακ: Δυλα ζημκ φρηζημ Θευ θαη εηνήκε ζηε γε, αγάπε θαη ζςηενία γηα ημοξ ακζνχπμοξ». (θαηά Θμοθάκ, 2, ) «Ιυιηξ ηα είπε αοηά, θη εκχ εθείκμη ημκ θμίηαδακ, ακορχζεθε πνμξ ημκ μονακυ θαη μηα κεθέιε ημκ έθνορε απυ ηα μάηηα ημοξ. Ηαη θαζχξ θμίηαδακ πμο ακέβαηκε πνμξ ημκ μονακυ, λαθκηθά δομ άκηνεξ εμθακίζηεθακ μπνμζηά ημοξ, με άζπνμ έκδομα, θαη ημοξ είπακ: «Γαιηιαίμη, ηη ζηαζήθαηε θαη θμηηάηε ζημκ μονακυ; Αοηυξ μ Ζεζμφξ, πμο ακαιήθζεθε απυ ακάμεζά ζαξ ζημκ μονακυ, έηζη ζα νζεη πάιη, με ημκ ίδημ ηνυπμ πμο ημκ είδαηε κα πεγαίκεη εθεί». (Ννάλεηξ Απμζηυιςκ, 1,9-11) «Ηαηά ημκ 6 μ μήκα ηεξ εγθομμζφκεξ ηεξ Γιηζάβεη, μ Θευξ έζηεηιε ημκ άγγειμ Γαβνηήι ζηεκ πυιε ηεξ Γαιηιαίαξ Καδανέη Πεκ πανζέκμ ηεκ έιεγακ Ιανηάμ. Νανμοζηάζηεθε ζ αοηήκ μ άγγειμξ θαη ηεξ είπε: «αίνε εζφ, πνμηθηζμέκε με ηε άνε ημο Θεμφ. Μ Ηφνημξ είκαη μαδί ζμο». (θαηά Θμοθάκ, 1,26 28) Μ Αβναάμ «ζήθςζε ηα μάηηα ημο θαη είδε ηνεηξ άκηνεξ κα ζηέθμοκ απέκακηί ημο. Αμέζςξ έηνελε κα ημοξ πνμτπακηήζεη θαη ημοξ πνμζθφκεζε ςξ ηε γε. «Ηφνηέ μμο», είπε, «ακ έπς ηεκ εφκμηά ζμο, μεκ πνμζπενάζεηξ ημκ δμφιμ ζμο. Αξ θένμοκ ιίγμ κενυ κα πιφκεηε ηα πυδηα ζαξ θαη μεηά μπμνείηε κα ακαπαοηείηε θάης απυ ημ δέκηνμ. Θα θένς θαη ιίγμ ρςμί κα πάνεηε δφκαμε θαη μεηά μπμνείηε κα πεγαίκεηε. Νενάζηε, ιμηπυκ, απυ ημ δμφιμ ζαξ». (Γέκεζηξ 18, 2-4)

38 τμάμσηςη 16 η Ημεπξμημία: Υεβπξταπίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μη Ζμοδαίμη ιάηνεοακ ημ Θευ μυκμ ζε έκα Καυ, ζηα Ζενμζυιομα, εθεί πμο αθηένςζακ μη γμκείξ ημο ημκ Ννμθήηε Οαμμοήι θη εθεί πμο έγηκε ε Ρπαπακηή ημο νηζημφ απυ ημ δίθαημ Οομεχκ. Μ νηζηυξ μαξ δίδαλε υηη, επεηδή είκαη Νκεφμα μ Θευξ, μπμνμφμε πακημφ κα πνμζεοπυμαζηε ζ Γθείκμκ. Νεγαίκμομε υμςξ ζηεκ Γθθιεζία μη νηζηηακμί, γηα κα ηειέζμομε υιμη μαδί ηε Θεία Θεηημονγία, κα θμηκςκήζμομε υιμη με ημ Θευ θαη μεηαλφ μαξ! Όιε ε δηαθυζμεζε θαη ηα ηενά ζθεφε ημο καμφ μαξ βμεζμφκ ζ αοηυ! Έμα οαιδί ςσξ Ναό σξτ Θεξύ: Ο Ππξυήσηρ αμξτήλ! τζησήςσε: -Πώρ μοξπεί έμα οαιδί ςήμεπα μα βξηθήςει ςσημ εκκληςία; 3 4 -Έμαρ μεγάλξρ; Κτκλώςσε όςα αοό σα οαπακάσψ οπόςψοα ςτμμεσείφαμ ςσημ Τοαοαμσή σξτ Φπιςσξύ: Ιψμάρ Μψτςήρ τμεώμ αμχώμ Ιώβ Ϊμμα Ζαφαπίαρ Ελιςάβεσ αμξτήλ Παμαγία Ιακώβ Αβπαάμ Σψβίαρ Ρξτθ Ιψςήυ Δαβίδ Ηλίαρ Ιεζεκιήλ Δαμιήλ Ιηςξύρ Ελιςςαίξρ ξλξμώμσαρ

39 Πξια αοό σα γεγξμόσα οξτ βλέοεσε ςσιρ εικόμερ έγιμαμ μέςα ςσξ Ναό; 3 5

40 τμάμσηςη 17 η Ημεπξμημία: Υεβπξταπίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Κηχζμομε ζοπκά αδφκαμμη μπνμζηά ζημοξ θηκδφκμοξ! Πνμμάδμομε εφθμια! Φμβυμαζηε πςξ δεκ ζα ηα θαηαθένμομε ζηα μαζήμαηα, ζηηξ ζηεκμπχνηεξ, ζε θάπμηα δφζθμιε ζηηγμή! Λεπκάμε υμςξ πςξ μ Θευξ μαξ είκαη Νακημδφκαμμξ θαη μαξ βμεζάεη κα λεπενκάμε ηε δηθή μαξ αδοκαμία, υπςξ βμήζεζε ημοξ Ζζναειίηεξ με ανπεγυ ημκ Ηνηηή Γεδεχκ κα κηθήζμοκ ηνμμενμφξ επζνμφξ. Φηάκεη κα Πμο δείπκμομε απυιοηε εμπηζημζφκε θαη κα δεηάμε εμείξ ηε βμήζεηά Πμο! Ο Κπισήρ Γεδεώμ: «Σ αδύμασα οαπ αμθπώοξιρ δτμασά οαπά σψ Θεώ εςσί!» 3 6 Αμαγμψπίςσε σιρ οαπαοάμψ εικόμερ, αοό σημ ιςσξπία σξτ Γεδεώμ! Σι δείφμει η καθεμιά; Αοαμσήςσε ςψςσά ςσιρ επψσήςειρ, για μα ςτμοληπώςεσε ση διολαμή ακπξςσιφίδα: Γ Ε Δ Ε Ψ Ν Γ: Σξ οπώσξ βιβλίξ σηρ Αγ. Γπαυήρ. Ε: Πξια ημέπα σηρ Δημιξτπγίαρ αμαοαύθηκε ξ Θεόρ; Δ: ώθηκε αμάμεςα ςσα λιξμσάπια! Ε: Η... είμαι η «Κιβψσόρ» οξτ ςώζει σξμ κόςμξ αοό σημ αμαπσία! Ψ: «... έφξτςι και ξτκ εμψσιςθήςξμσαι!» Ν: Ο βαςιλιάρ οξτ έπινε ςσξ καμίμι σξτρ Αγίξτρ Σπειρ Παίδερ.

41 τμάμσηςη 17 η Ημεπξμημία: Υεβπξταπίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Πμ μηθνυ θαη ηαπεηκυ ηζμπακυπμοιμ ηεξ Βεζιεέμ, μ Δαβίδ, με ηε δφκαμε ημο Θεμφ κίθεζε ημκ οπενήθακμ γίγακηα Γμιηάζ! «Μ Θευξ πεγαίκεη εκάκηηα ζημοξ οπενήθακμοξ θαη ηε άνε Πμο ηε δίκεη ζημοξ ηαπεηκμφξ!» Φηάκεη κα με ζηενηδυμαζηε ζηηξ δηθέξ μαξ δοκάμεηξ, κα μεκ πνμβάιιμομε ηηξ γκχζεηξ θαη ηα πανίζμαηά μαξ, αιιά κα ηα βιέπμομε υια ςξ δχνα ημο Θεμφ θαη κα θάκμομε ημ θαζεηί γηα κα δμλάδεηαη με ηα δηθά μαξ ένγα μ Θευξ υπη μ εγςηζμυξ μαξ... Ο Θεόρ δίμει δύμαμη ς όοξιξμ Σξμ αγαοάει: Δαβίδ και Γξλιάθ! τμοληπώςσε σα κεμά οξτ τοάπφξτμ ςσξ κείμεμξ με όςερ αοό σιρ οαπακάσψ λένειρ σαιπιάζξτμ: ςσπασόοεδξ, λαόρ, γίγαμσαρ, αοξσέλεςμα, ςκόσψςε, οπξκλήςειρ, ςυεμσόμα, υαγησό, οίςση, άδεια, φσύοηςε, υτγή, ςσπασόρ, αξύλ, νίυξρ 3 7 ε μια μάφη σψμ Υιλιςσαίψμ με σξτρ Ιςπαηλίσερ έμαρ, ξ Γξλιάθ, για ςαπάμσα μέπερ οπξκαλξύςε σξτρ Ιςπαηλίσερ, για μα αμαμεσπηθεί με κάοξιξμ αοό ατσξύρ. Ο Δαβίδ οξτ έστφε μια μέπα μα είμαι ςσξ σψμ Ιςπαηλισώμ για μα οάει ςσα αδέπυια σξτ, άκξτςε σιρ σξτ γίγαμσα και ζήσηςε σημ αοό σξ αξύλ μα αμαμεσπηθεί ξ ίδιξρ με σξ γίγαμσα σψμ Υιλιςσαίψμ. Ο βαςιλιάρ έδψςε σημ άδεια ςσξ Δαβίδ μα αμσιμεσψοίςει σξ Γξλιάθ. Ο Δαβίδ έφξμσαρ μόμξ μια, αλλά ξολιςμέμξρ με σημ ςσξ Θεό, με μια οέσπα σξ Γξλιάθ ςσξ μέσψοξ, με αοξσέλεςμα ξ Γξλιάθ μα οέςει κάσψ αμαίςθησξρ. Σόσε ξ Δαβίδ με σξ ίδιξ σξτ σξ σξτ έκξχε σξ κευάλι. ατσήρ σηρ μίκηρ σξτ Δαβίδ ήσαμ μα σπαοξύμ ςε ξι Υιλιςσαίξι. Όσαμ ξ εοέςσπευε ξ τοξδέφσηκε σξ Δαβίδ με σπαγξύδια, φξπξύρ και κπατγέρ φαπάρ υψμάζξμσαρ: «Ο αξύλ φιλιάδερ, μα ξ Δαβίδ μτπιάδερ!»

42 τμάμσηςη 18 η Ημεπξμημία: Υεβπξταπίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Έκαξ θαιυξ θίιμξ μπμνεί κα ζηαζεί δχνμ Θεμφ ζηε δςή μαξ. Ακηίζεηα, οπάνπμοκ θίιμη με ζοκήζεηεξ θαθέξ πμο μπμνμφκ κα βιάρμοκ θαη ημ δηθυ μαξ παναθηήνα. νεηάδεηαη κα είμαζηε εηιηθνηκείξ με ημοξ θίιμοξ μαξ, με αιεζηκή αγάπε θαη εθηίμεζε, πςνίξ δήιεηεξ, ακηαγςκηζμμφξ θαη μαιχμαηα κα θάκμομε δηπιή ηε πανά ημοξ θαη μηζή ηε ιφπε ημοξ! Πίπμηε κα με μαξ πςνίδεη απυ έκακ θαιυ θίιμ, υπςξ δεκ έζβεζε πμηέ ε θηιία ημο Δαβίδ θαη ημο Ζςκάζακ! Δαβίδ και Ιψμάθαμ: Δτξ αγαοημέμξι υίλξι! Γπάχσε μέςα ςσξ ςοίσι σιρ λένειρ για σα «τλικά» οξτ φπειάζξμσαι για μα φσιςσεί μια γεπή υιλία: Υ Ι Λ Ι Α 3 8 Με ση βξήθεια σξτ κασηφησή ςαρ αμξίνσε σημ Αγία Γπαυή ή σημ Καιμή Διαθήκη, για μα βπείσε σα οαπακάσψ «φψπία» και μα αμακαλύχεσε σα αοαπαίσησα φαπίςμασα σξτ καλξύ υίλξτ: Ιακώβξτ 1,19 Ππξρ Ευεςίξτρ 4,29 Α Ιψάμμξτ 1,9 Παπξιμίερ 2,6 ετγέμεια αςτμεμμξηςία εμοιςσξςύμη αγάοη οεπιέπγεια αμειλικπίμεια ιδιξσέλεια εμθάππτμςη εγπήγξπςη ςτμοαπάςσαςη αδιαυξπία ςτμεπγαςία κπισική αγέμεια μξίπαςμα ζήλια τοξκπιςία εμσιμόσησα αμιδιξσέλεια ςτμέοεια οπξςετφή εμδιαυέπξμ αμεκσικόσησα κξπξϊδία αλληλξβξήθεια δτςοιςσία

43 Διαβάςσε σημ οαπακάσψ ιςσξπία: Η Γεψπγία έοεςε και φσύοηςε σξ γόμασό σηρ άςφημα ςσημ ατλή σηρ εκκληςίαρ. Σπόμανε οξλύ, έκλαχε και ζήσηςε αοό σημ κασηφήσπιά σηρ μα καλέςει σξτρ γξμείρ σηρ μα σημ οαπαλάβξτμ, οπιμ σελειώςει η ςτμάμσηςη. σεμξφψπήθηκε ακόμη οξλύ, γιασί, εκσόρ αοό σξμ σπατμασιςμό σηρ, φπειάςσηκε μα οαπαμείμει ένψ αοό σημ εκκληςία για απκεσή ώπα, μέφπι μα υπξμσίςξτμ σξ σπαύμα σηρ. Η Αλενία ζήσηςε αοό σημ κασηφήσπιά σηρ μα σηρ εοισπέχει μα μείμει μαζί με ση Γεψπγία ςσξ γπαυείξ σξτ ιεπέα όςη ώπα φπειαςσεί, μέφπι μα έπθξτμ ξι γξμείρ σηρ και μα σηρ κάμει οαπέα μέφπι μα μιώςει καλύσεπα και μα μημ οξμάει σξ σπαύμα σηρ! τζησήςσε: -Σι έκαμε η Αλενία και για οξιξ λόγξ; -Πώρ έμιψθε η Γεψπγία μόμη σηρ και σι άλλανε όσαμ οήγε η Αλενία; -Με οξιξτρ άλλξτρ σπόοξτρ θα μοξπξύςασε μα «βξηθήςεσε» ση Γεψπγία; - εςάρ έστφε οξσέ κάοξιξ αμάλξγξ οεπιςσασικό; Δημιξτπγήςσε σέςςεπιρ εικόμερ (με ςκίσςξ μόμξ ή και με φπώμασα) αοό σημ ιςσξπία σηρ Γεψπγίαρ: 3 9

44 τμάμσηςη 19 η Ημεπξμημία: Μαπσίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: «Άκζνςπμη είμαζηε θαη ζθάιμαηα θάκμομε!» Φηάκεη κα δημνζχκμομε ηηξ «αμανηίεξ» μαξ, ηηξ αζημπίεξ μαξ δειαδή απυ ημκ αιεζηκυ ζηυπμ ηεξ δςήξ ημο νηζηηακμφ, πμο είκαη ε δςή θμκηά ζημ Θευ. Ηη υηακ αμανηήζμομε υμςξ, μ Θευξ μαξ πενημέκεη κα γονίζμομε θμκηά Πμο, κα μεηακηχζμομε εηιηθνηκά, υπςξ μ Δαβίδ θαη κα δεηήζμομε κα μαξ ζογπςνέζεη με ημ ηενυ μοζηήνημ ηεξ Ιεηάκμηαξ θαη ηεξ Γλμμμιυγεζεξ, ζημ πεηναπήιη ημο πκεομαηηθμφ μαξ! Ο Ππξυήσηρ & Βαςιλιάρ Δαβίδ μ ε σ α μ ξ ε ί! τζησήςσε: Ο Ν (50όρ) Χαλμόρ ξμξμάζεσαι «χαλμόρ σηρ μεσαμξίαρ»! Ο 1 ξρ ςσίφξρ λέει: «Ελέηςόμ με, ξ Θεόρ, κασά σξ μέγα έλεόρ ςξτ και κασά σξ ολήθξρ σψμ ξικσιπμώμ ςξτ ενάλειχξμ σξ αμόμημά μξτ!» 4 0 Πξύ, μξμίζεσε, ξυείλει σημ ξμξμαςία σξτ ατσή; τζησήςσε: Σι κάμξτμ σξ οαιδί και ξ ιεπέαρ ςση διολαμή εικόμα; Γιασί; Σι γμψπίζεσε γι ατσό σξ ιεπό μτςσήπιξ; Πώρ γίμεσαι; Κάθε οόσε; ΠΨ ΑΡΙΘΜΟΤΑΝ ΟΙ ΑΡΦΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕ & ΟΙ ΒΤΖΑΝΣΙΝΟΙ! Για σξτρ απιθμξύρ φπηςιμξοξιξύςαμ σα ενήρ γπάμμασα σξτ ελλημικξύ αλυαβήσξτ: Γράμμα Αξία Γράμμα Αξία Γράμμα Αξία Γράμμα Αξία Α 1 Ι 10 Ρ 100 Α 1000 Β 2 Κ Β 2000 Γ 3 Λ 30 Σ 300 Γ 3000 Δ 4 Μ 40 Τ 400 Δ 4000 Ε 5 Ν 50 Υ 500 Ε 5000 Ϛ 6 Ξ 60 Φ 600 Ϛ 6000 Ζ 7 Ο 70 Χ 700 Z 7000 Η 8 Π 80 Ψ 800 H 8000 Θ 9 Ϟ 90 Ϡ 900 Θ 9000 Απιθμήςσε Ελλημικά! Με ση βξήθεια σξτ διολαμξύ οίμακα, ςτμοληπώςσε σα οαπακάσψ κεμά: Ν = 50 -Β = -ΞΘ = -ΠΗ = -ΡΙΖ = -ΦϞϛ =

45 τμάμσηςη 20 ή Ημεπξμημία: Μαπσίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Όηακ μ άκζνςπμξ απμμαθνφκζεθε απυ ημ Θευ, μπήθε ζηε δςή ημο μ ζάκαημξ! Ιε ηεκ Ακάζηαζε ημο νηζημφ υμςξ μ ζάκαημξ μμηάδεη με έκα μεγάιμ φπκμ. Μη άκζνςπμη πμο πεζαίκμοκ είκαη ζα κα «θμημμφκηαη», γηα κα λοπκήζμοκ υηακ ζα γίκεη ε Δεοηένα Νανμοζία ημο νηζημφ μαξ θαη ε ακάζηαζε υιςκ ηςκ κεθνχκ, υπςξ ηεκ είδε ζημ υναμά ημο μ Ννμθήηεξ Ζεδεθηήι! Πυηε μη δίθαημη ζα δμοκ αηχκηα θμκηά Πμο θαη ζα παίνμκηαη ζηε Βαζηιεία Πμο, εκχ μη αμανηςιμί πμο δε μεηάκηςζακ ζα ιοπμφκηαη αηχκηα μαθνηά Πμο, ζα δμοκ μηα «θυιαζε». Ε Γθθιεζία μαξ πνμζεφπεηαη γηα κα βνμοκ ακάπαοζε μη ροπέξ ηςκ θεθμημεμέκςκ με ηα μκεμυζοκα, ηα ηνηζάγηα θαη ηηξ Θείεξ Θεηημονγίεξ, ηδηαίηενα υμςξ ηα «Σοπμζάββαηα»! Σξ όπαμα σξτ Ππξυήση Ιεζεκιήλ: Η αμάςσαςη σψμ μεκπώμ! 4 1 τζησήςσε: Γιασί υσιάφμξτμε σα κόλλτβα; Σι ςτμβξλίζξτμ; Πόσε σα οπξςυέπξτμε; Μοξπείσε μα υσιάνεσε κι εςείρ; Βάλσε ςση ςψςσή ςειπά σα γπάμμασα οξτ ακξλξτθξύμ για μα δείσε οξια λένη βγαίμει: Σ Α Β Χ Ο Β Φ Α Τ Ο Σι ςημαίμει; Σι άλλξ γμψπίζεσε γι ατσό;

46 Γπάχσε σα ξμόμασα σψμ αγαοημέμψμ ςαρ οπξςώοψμ, οξτ ζξτμ ή έφξτμ «κξιμηθεί», ςση ςψςσή ςσήλη. Υψσξστοήςσε σα και δώςσε σα ςσξμ ιεπέα, για μα σα μμημξμεύει ςσημ Ππξςκξμιδή κάθε υξπά οξτ θα σελεί ση Θ. Λεισξτπγία Τ Π Ε Ρ Τ Γ Ε Λ Α Τ Π Ε Ρ Α Ν Α Π Α Τ Ε Ω 4 2 Πεπιμέμξμσαρ ση Μεγάλη απακξςσή! Σξ Σπιώδιξ έφει ήδη αμξίνει και ςε λίγερ μέπερ έπφεσαι η Καθαπά Δετσέπα, για μα απφίςει η Μεγάλη απακξςσή! Κάθε Κτπιακή μέφπι σξ Πάςφα έφει σξ δικό σηρ όμξμα! Θα σα βπείσε ςσξ διολαμό ςφήμα, αμακασεμέμα όμψρ. Μοξπείσε μα σα βάλεσε ςση ςψςσή ςειπά; ΚΤΡΙΑΚΕ ΣΟΤ ΣΡΙΨΔΙΟΤ Α : Β : Γ : Δ : ΚΤΡΙΑΚΕ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΑΚΟΣΗ Α : Β : Γ : Δ : Ε : -: ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΦΑ! σατπξοπξςκτμήςεψρ Σηρ Στπιμήρ Οςίαρ Μαπίαρ σηρ Αιγτοσίαρ Σξτ Αςώσξτ Οπθξδξνίαρ Σξτ Σελώμξτ και σξτ Υαπιςαίξτ Οςίξτ Ιψάμμξτ σηρ Κλίμακξρ Βαΐψμ Αγίξτ Γπηγξπίξτ σξτ Παλαμά Σψμ Αοόκπεψ

47 τμάμσηςη 21 η Ημεπξμημία: Μαπσίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Δεκ μπμνμφμε κα εμπηζηεουμαζηε εφθμια ημκ μπμημκδήπμηε, πςνίξ κα γκςνίδμομε ηη πνμζέζεηξ έπεη πναγμαηηθά θαη ακ μπμνεί κα μαξ βμεζήζεη κα μείκμομε με ηε δςή μαξ θμκηά ζημ νηζηυ! Ρπάνπμοκ πανέεξ πμο μαξ πνμθαιμφκ κα θάκμομε πνάγμαηα ακηίζεηα ζημ ζέιεμα ημο Θεμφ. Ηένδμξ γηα μαξ είκαη κα ηηξ απμθεφγμομε! Δηαθμνεηηθά, θηκδοκεφμομε κα πάζμομε ηα πανίζμαηα πμο μαξ έδςζε μ Θευξ, υπςξ έπαζε μ Οαμρχκ! Ο ετκξλόοιςσξρ αμχώμ φάμει ση δύμαμή σξτ! τμοληπώςσε σα κεμά οξτ τοάπφξτμ ςσξ κείμεμξ με όςερ αοό σιρ οαπακάσψ λένειρ σαιπιάζξτμ: Υιλιςσαίξι, στυλώςξτμ, ήπψαρ, δύμαμη, φέπια, οαπετπιςκόμεμξτρ, κπισέρ, οαπάδξςη, ςσέγη, διαοξμοεύςξτμ, έκξχε, γκπέμιςε, Δαλιδά, κξλόμερ, ςαγόμι, οαμέμξπυη, χτφή, μαλλιά, ςε 4 3 Έκαξ απ' ημοξ... ημο Ζζναήι, μ Οαμρχκ, ήηακ πενίθεμμξ γηα ηεκ οπενθοζηθή ημο ζςμαηηθή δφκαμε, πμο ηε πνςζημφζε, υπςξ ιέεη ε, ζηα ποθκά θαη μαθνηά ημο μαιιηά. Ι' έκα γασδμονημφ ζθυηςζε πίιημοξ Φηιηζηαίμοξ, αιιά με δυιμ μη Φηιηζηαίμη θαηυνζςζακ κα ημκ ζοιιάβμοκ θαη κα ημκ. Γηαηί, εκχ θμημυηακ, ε Φηιηζηαία, ημο ηα μαιιηά θη έηζη, πάκμκηαξ ηε δφκαμή ημο, δεκ μπυνεζε κ' ακηηζηαζεί ζ' αοημφξ πμο ημκ ζοκέιαβακ. Όμςξ ηα ημο μεγάιςζακ ιίγμ θαηνυ θαη λακαβνήθε ηεκ παιηά ημο. Όηακ, ιμηπυκ, μη ημκ μδήγεζακ ζημ καυ θαη ημκ έδεζακ ακάμεζα ζηηξ δομ πμο βαζημφζακ ηε ημο καμφ, γηα κα ημκ, αοηυξ, με ηα δοκαηά ημο, ημ καυ, πεζαίκμκηαξ θη αοηυξ μαδί με ημοξ Φηιηζηαίμοξ, θάης απυ ηα ενείπηα. Ε πανάδμζε ιέεη υηη πεζαίκμκηαξ είπε ηε θνάζε: "Αποζακέηω ε μοσ μεηά ηωκ αιιοθύιωκ".

48 4 4 Φπψμασίςσε σξ ςώμα σηρ Κτπα απακξςσήρ και κάθε μέα εβδξμάδα σηρ Αγίαρ και Μεγάληρ Σεςςαπακξςσήρ φπψμασίζεσε αοό έμα οόδι σηρ!

49 τμάμσηςη 22 η Ημεπξμημία: Μαπσίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ Θευξ είκαη Ναηέναξ υιςκ ηςκ ακζνχπςκ! Δεκ θάκεη δηαθνίζεηξ ακάιμγα με ηεκ θαηαγςγή, ηε θοιή, ηεκ εζκηθυηεηα! Αγαπάεη υζμοξ Πμκ αγαπμφκ θαη εοιμγεί θάζε θαιμπνμαίνεημ θαη δίθαημ άκζνςπμ, αθυμε θη ακ δεκ έπεη γκςνίζεη αθυμε ηεκ Αιήζεηα! Θέιεη υμςξ κα Πμκ γκςνίζμοκ υιμη μη ιαμί θαη κα ένζμοκ θμκηά Πμο με ηεκ αιεζηκή Νίζηε, με ημ Άγημ Βάπηηζμα θαη με ηε δςή πμο Γθείκμξ πνμηείκεη. Μη Άγημη Απυζημιμη παιαηά θαη μη ηεναπυζημιμη ζήμενα ζε αοηυ βμεζμφκ με ημ ένγμ ημοξ «πάκηα ηα έζκε»! Μια νέμη δέφεσαι σημ ετλξγία σξτ Θεξύ: Η δίκαιη Ρξτθ! Αμακαλύχσε σιρ οαπακάσψ λένειρ ςσξ κπτοσόλενξ, διαβάζξμσαρ οξλύ οπξςεκσικά με ση ςειπά: ΡΟΤΘ - ΝΨΕΜΙΝ- ΒΟΟΖ ΔΑΒΙΔ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΨΑΒΙΣΙΑ ΣΑΦΤΑ ΘΕΡΙΜΟ. 4 5 ΞΛΡΟΡΓΛΚΙΟΑΑΔΛΜΦΜΛΟ ΘΜΧΓΡΠΜΨΙΣΞΥΚΘΕΔΛΔΙΓΕΡ ΟΤΘΓΞΑΝΨΕΜΙΝΛΑΟΔΚΠΠΒΟΟ ΖΜΔΞΛΠΕΡΙΣΤΔΑΒΙΔΛΟΠΣ ΤΙΘΦΧΒΜΝΑΒΗΘΛΕΕΜΓΕΡΡΟΑ Βάλσε ςση ςψςσή ςειπά σα γπάμμασα οξτ ακξλξτθξύμ για μα δείσε οξιερ λένειρ ςφημασίζξμσαι: Π Ο Ε Λ Ψ Ξ Η Ο Σ Α Ρ Ι Ι Κ Ε Η Ε Ρ Σ ΛΜΨΑΒΙΣΙΑΑΚΥΜΝΨΣΒΦΧΖ ΣΑΦΤΑΛΟΘΙΔΠΚΑΕΡΣΟΔΛΠ ΚΔΠΚΑΘΕΡΙΜΟΖΜΟΛΥΔΚΛ ΑΗΤΙΛΡΚΛΛΗΡΣΠΛΟΞΥΖΨΝΣ ΤΟΛΗΠΣΡΕΝΛΟΕΠΟΑΗΔΙΘ ΔΥΖΝΔΚΙΚΠΟΛΕΜΟΟΤΔΑ Σι ςημαίμει; Σι γμψπίζεσε γι ατσήμ;

50 τμάμσηςη 23 η Ημεπξμημία: Μαπσίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ Θευξ είκαη ε Νεγή ηεξ Δςήξ! Γθείκμξ δεμημφνγεζε ημκ θυζμμ θαη ημκ άκζνςπμ, Γθείκμξ μαξ πμνεγεί ηε δςή θαη ηεκ ογεία μαξ! Μ Θευξ ηα δεμημφνγεζε υια πμιφ θαιά. Ε αννχζηηα θαη μ ζάκαημξ μπήθακ ζηε δςή μαξ υηακ λεμαθνφκαμε μη άκζνςπμη απ ημ Θευ με ηεκ αμανηία. Γθείκμξ υμςξ αθμφεη ηηξ πνμζεοπέξ μαξ θαη ζεναπεφεη, υηακ είκαη γηα ημ πκεομαηηθυ μαξ ζομθένμκ, θαη ηηξ αννχζηηεξ μαξ. Ε Νακαγία θαη μη Άγημί μαξ Πμκ παναθαιμφκ γηα μαξ κα θάκεη ημ «ζαφμα» Πμο! Ε Γθθιεζία μάξ πμνεγεί ημ ηενυ Γοπέιαημ «εηξ ίαζηκ ροπήξ θαη ζχμαημξ». Μ Θευξ ζθμνπίδεη ηεκ αγάπε Πμο ζε υιμοξ ημοξ ακζνχπμοξ, πςνίξ κα δηαθνίκεη ηεκ θαηαγςγή, υπςξ ζενάπεοζε ημ Οφνημ αληςμαημφπμ Κεεμάκ μέζς ημο Ννμθήηε Γιηζζαίμο, πανυιμ πμο δεκ ήηακ Ζμοδαίμξ, αιιά εηδςιμιάηνεξ. Η αγάοη σξτ Θεξύ νεοεπμάει σα ςύμξπα: Ο Ππξυήσηρ Ελιςςαίξρ θεπαοεύει σξ Νεεμάμ! 4 6 τζησήςσε: Η ξικξγέμειά ςαρ θέλει μα σελέςεσε σξ Ιεπό Ετφέλαιξ ςσξ ςοίσι ςαρ. Γιασί; Σι τλικά θα φπειαςσξύμ; σιρ οαπακάσψ εικόμερ βλέοεσε σπία θαύμασα οξτ έκαμε ξ Φπιςσόρ μαρ ςε άππψςσξτρ αμθπώοξτρ οξτ ςτμάμσηςε ςσξ δπόμξ Σξτ! Μοξπείσε μα βπείσε αοό σι θεπάοετςε σξμ καθέμα;

51 τμάμσηςη 24 η Ημεπξμημία: Αοπιλίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Πμ λφιμ ημο Οηαονμφ ήηακ ανπηθά ημ υνγακμ ηεξ πημ αηημςηηθήξ θαηαδίθεξ. Ιε ηε ζοζία ημο νηζημφ υμςξ αγηάζηεθε θαη έγηκε ημ ακίθεημ υπιμ ημο νηζηηακμφ απέκακηη ζημ δηάβμιμ. Γη αοηυ κα θάκμομε ημ Οηαονυ μαξ πνμζεθηηθά, κα Πμκ αζπαδυμαζηε με εοιάβεηα θαη κα ημκ θμνάμε πάκημηε ζημ ιαημυ μαξ! Μ Θευξ έδεηλε πμιιέξ θμνέξ ζημοξ Ζμοδαίμοξ ηα 40 πνυκηα πμο πενηπιακηυκηακ με ημ Ιςοζή ζηεκ ένεμμ υηη ημ ζεμείμ ημο Οηαονμφ είκαη ημ ζφμβμιμ ηεξ ζςηενίαξ μαξ! Ο Ππξυήσηρ Μψτςήρ οπξστοώμει σξμ Σίμιξ σατπό! Βξηθήςσε σξτρ Ιςπαηλίσερ μα υσάςξτμ κξμσά ςσξ φάλκιμξ υίδι και μα σξ κξισάνξτμ, για μα θεπαοετθξύμ αοό σα δαγκώμασα σψμ υιδιώμ: 4 7 Βάλσε ςση ςψςσή ςειπά σα γπάμμασα οξτ ακξλξτθξύμ για μα δείσε οξια λένη βγαίμει: Π Τ Ν Η Α Σ Ο Τ Ρ Ρ Η Ο Κ Σι ςημαίμει; Σι άλλξ γμψπίζεσε γι ατσό;

52 τμάμσηςη 25 η Ημεπξμημία: Αοπιλίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: O Θευξ δεμημφνγεζε ημκ άκζνςπμ, γηα κα είκαη ειεφζενμξ θαη, εθ υζμκ ημ ζέιεη, κα γίκεη ηέιεημξ, υμμημξ με ημ Θευ! Γηα κα πνμζηαηέρεη ηεκ ειεοζενία ημο θαη κα ημκ βμεζήζεη ζημ δνυμμ ημο, ζημ υνμξ Οηκά έδςζε ζημ Ιςοζή 10 εκημιέξ μδεγίεξ πνμηάζεηξ δςήξ, ακ ζέιεη κα δεη θμκηά Πμο. Ιε δομ ιυγηα μαξ ιέεη κα αγαπάμε με υιε μαξ ηεκ ροπή ημκ αιεζηκυ Θευ θη υπη ηα είδςια, αιιά θαη κα αγαπάμε ημκ «πιεζίμκ» μαξ, υπςξ ημκ εαοηυ μαξ. Όηακ ήνζε μ νηζηυξ ζημκ θυζμμ, ζομπιήνςζε ημ Κυμμ, θαιχκηαξ μαξ ζε ακχηενα πκεομαηηθά αγςκίζμαηα! Ο Θεόρ οπξςσασεύει σημ ελετθεπία μαρ δίμξμσαρ σιρ 10 Εμσξλέρ ςσξ Μψτςή! Rebus! Οι οαπακάσψ εικόμερ και σα γπάμμασα θα ςαρ βξηθήςξτμ μα διαβάςεσε σημ κπτμμέμη υπάςη: τζησήςσε ση υπάςη: «Ο Θεόρ έδψςε εμσξλέρ ςσξτρ αμθπώοξτρ και οεπιόπιςε σημ ελετθεπία σξτρ, για μα σξτρ κασαοιέζει και μα σξτρ έφει εναπσημέμξτρ αο Ατσόμ!» τμυψμείσε ή διαυψμείσε; Γιασί; 4 8 ΝΣΡΟ ΣΡΟ ΜΑ ΨΥΟΡΕΙΟ

53 Αμσιςσξιφίςσε σιρ δέκα εμσξλέρ ςύμυψμα με ση μεσάυπαςή σξτρ: Σίμα σξμ οασέπα ςξτ και σημ μησέπα ςξτ, ίμα ετ ςξι γέμησαι και ίμα μακπξφπόμιξρ γέμη εοί σηρ γηρ. Οτ υξμεύςειρ. Δεκ ζα θαηαζθεοάζεηξ γηα ζέκα είδςια θαη θακεκυξ είδμοξ μμμίςμα πμο κα ακηηπνμζςπεφεη μ,ηηδήπμηε βνίζθεηαη ρειά ζημκ μονακυ ή εδχ θάης ζηε γε ή μέζα ζηα κενά, θάης απ` ηε γε. Δεκ ζα ηα πνμζθοκάξ μφηε ζα ηα ιαηνεφεηξ, γηαηί εγχ μ ΗΡΞΖΜΟ, μ Θευξ ζμο, είμαη Θευξ πμο απαηηχ απμθιεηζηηθυηεηα. Οτ οξιήςειρ ςεατσώ είδψλξμ, ξτδέ οαμσόρ ξμξίψμα όςα εμ σψ ξτπαμώ άμψ και όςα εμ ση γη κάσψ και όςα εμ σξιρ ύδαςιμ τοό κάσψ σηρ γηρ. Οτκ εοιθτμήςειρ οάμσα όςα σψ οληςίξμ ςξτ εςσί. Δεκ ζα πνμθένεηξ γηα θακέκα ιυγμ ημ υκμμα ημο ΗΡΞΖΜΡ, ημο Θεμφ ζμο. Ννάγμαηη, εγχ μ ΗΡΞΖΜΟ, δεκ ζ` αζςχζς θακέκακ πμο πνμθένεη ημ υκμμά μμο γηα μπμημκδήπμηε ιυγμ. Κα ζομάζαη ηεκ εμένα ημο Οαββάημο γηα κα ηεκ λεπςνίδεηξ θαη κα ηεκ αθηενχκεηξ ζημκ ΗΡΞΖΜ. Έλη μένεξ ζα ενγάδεζαη θαη ζα θάκεηξ υιεξ ηηξ ενγαζίεξ ζμο. Αιιά ε έβδμμε μένα είκαη εμένα ακάπαοζεξ, αθηενςμέκε ζ` εμέκα ημκ ΗΡΞΖΜ ημ Θευ ζμο. Μμήςθησι σημ ημέπαμ σξτ αββάσξτ αγιάζειμ ατσήμ, εν ημέπαρ επγά και οξιήςειρ οάμσα σα έπγα ςξτ, ση δε εβδόμη άββασα Κτπίψ σψ Θεώ ςξτ. Οτ κλέχειρ. Κα ηημάξ ημκ παηένα ζμο θαη ηε μεηένα ζμο, γηα κα δήζεηξ πμιιά πνυκηα ζηε πχνα πμο εγχ μ ΗΡΞΖΜΟ, μ Θευξ ζμο, ζα ζμο δχζς. Δεκ ζα θμκεφζεηξ. 4 9 Εγώ ειμί ξ Κύπιξρ ξ Θεόρ ςξτ, ξτκ έςξμσαί ςξι θεξί έσεπξι ολημ εμξύ. Οτ χετδξμαπστπήςειρ κασά σξτ οληςίξμ ςξτ μαπστπίαμ χετδή. Δεκ ζα μμηπεφζεηξ. Δεκ ζα επηζομήζεηξ ηίπμηε απ` υ,ηη ακήθεη ζημ ζοκάκζνςπυ ζμο: μφηε ημ ζπίηη ημο, μφηε ηε γοκαίθα ημο, μφηε ημ δμφιμ ημο, μφηε ηε δμφιε ημο, μφηε ημ βυδη ημο, μφηε ημ οπμδφγηυ ημο. Οτ μξιφεύςειρ. Δεκ ζα θαηαζέζεηξ ρεφηηθε μανηονία εκάκηηα ζημ ζοκάκζνςπυ ζμο. Οτ λήχει σξ όμξμα Κτπίξτ σξτ Θεξύ ςξτ εοί μασαίψ. Δεκ ζα θιέρεηξ. Δεκ ζα οπάνπμοκ γηα ζέκα άιιμη ζεμί εθηυξ απυ μέκα.

54 τμάμσηςη 26 η Ημεπξμημία: Αοπιλίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Δεκ ένπμκηαη υια εφθμια ζηε δςή μαξ! Ηαμηά θμνά οπμθένμομε απυ αννχζηηεξ, θαηαζηνμθέξ, ζηεκμπχνηεξ... Οε ηέημηεξ πενηπηχζεηξ, πνεηάδεηαη κα θναηάμε ηεκ πίζηε θαη ηεκ ειπίδα μαξ ζημ Θευ θαη κα δείπκμομε οπμμμκή μεγάιε, υπςξ έθακε μ Ζχβ, αθυμε θη ακ μη θίιμη θαη μη γκςζημί μαξ μάξ πνμθαιμφκ κα Πμκ βιαζηεμήζμομε... Μ Ζχβ έιεγε «αξ είκαη εοιμγεμέκμ ημ υκμμα ημο Ηονίμο» θη Γθείκμξ ηα απμθαηέζηεζε υια θαιφηενα απυ πνηκ! Ιώβειξρ τοξμξμή! Βάλσε ςση ςψςσή φπξμική ςειπά σιρ δξκιμαςίερ οξτ οέπαςε ξ Ιψβ, ςημειώμξμσαρ σξτρ απιθμξύρ 1-5 ςσα κασάλληλα κτκλάκια: Rebus! Οι οαπακάσψ εικόμερ και σα γπάμμασα θα ςαρ βξηθήςξτμ μα διαβάςεσε σημ κπτμμέμη υπάςη: Ο Ιώβ οπξςβλήθηκε ςση ςτμέφεια αοό υξβεπή μξλτςμασική αςθέμεια (κάσι ςαμ λέοπα) και γέμιςε αοό οληγέρ, ζώμσαρ ένψ αοό σα σείφη σηρ οόληρ σξτ Ϋυιοοξι ληςσέρ κασά ξμάδερ οεπικύκλψςαμ σα κξοάδια σψμ καμήλψμ, σιρ ξοξίερ και άποαναμ, υξμεύξμσαρ όλξτρ σξτρ δξύλξτρ και βξςκξύρ οξτ σιρ υύλαγαμ. Υψσιά έοεςε αοό σξμ ξτπαμό και κασέκαχε όλα σα οπόβασα και σξτρ βξςκξύρ σξτρ. υξδπόρ άμεμξρ άποανε ση ςσέγη σηρ ξικίαρ ςσημ ξοξία διαςκέδαζαμ σα οαιδιά σξτ Ιώβ με ςτμέοεια μα σαυξύμ όλα κάσψ αοό σα επείοια. Ληςσέρ, αυξύ έςυαναμ σξτρ δξύλξτρ βξςκξύρ, σξτ άποαναμ σα ζεύγη σψμ βξδιώμ και σξτρ θηλτκξύρ όμξτρ. ΝΑ ΙΔΑ 5 0 ΚΑΜΙΟ

55 ΣΟ ΣΑΤΡΟΛΕΞΟ ΣΟΤ Ι Ψ Β E Ν Π Α 2 Ζ Γ 3 Γ Ζ Ε Γ Ρ Ο Π Α Θ Ζ Μ Ο Ν 4 Ω Ξ Θ Γ 5 Β Δ Μ Η Ζ Ι Α Ο Ζ Α Ζ 6 Γ Ο Ξ 7 Δ Ζ Α Β Μ Θ Μ Ο Θ Ε Θ Ρ Α 8 Μ Θ Ν Ο 9 Ο Γ Ρ Θ Μ Γ Ε Ι Γ Κ Μ Ι 10 Ι Ι Μ 11 Β Θ Α Ο Π Ε Ι Ζ Α Μ Κ Μ Ο 12 Ξ Ξ Κ 13 Σ Γ Η Α Ι Ε Θ Α 14 Α Ρ Ο Ζ Π Ζ Δ Α Β 15 Ο Ζ Ω Β Α Β 16 Ε Α ΟΡΛΗΟΝΣΛΑ: 1.Σόςοι οι γιοι του Λϊβ. 4. «... το όνομα Κυρίου...» 6. Άγιοσ που ζχαςε οικογζνεια, αξιϊματα, περιουςία, τουσ ξαναβρικε και μαρτφρθςαν όλοι μαηί. 8. ε τζτοιεσ υποβλικθκε ο Λϊβ (ενικόσ). 9. Δαίμονασ, ςατανάσ. 10. Σο αντίκετο του άρςεν. 12. Ο Λϊβ ζλεγε: "Ασ είναι το όνομα του Κυρίου..." (αρχ.) 13. Αρνιόταν ο Λϊβ να ξεςτομίςει τζτοια. 16. Ηϊο που φθμίηεται για τθν υπομονι του (αρχ). 18. Ηϊο τθσ εριμου. Απ' αυτά ο Λϊβ είχε τρεισ χιλιάδεσ. 19. Λεγόταν ςτθν εποχι του Λϊβ θ περιοχι που ηοφςε. 20. Σο προθγοφμενο όνομα του Λϊβ. ΚΑΚΕΣΑ: 2. Σα ςτερικθκε ο Λϊβ. 3. Εκεί ςταυρϊκθκε και αναςτικθκε ο Χριςτόσ. 5. Παροιμιϊδθσ υπομονι. 7. Δοκιμαςία. Αλλιϊσ ο διάβολοσ. 11. Θ αρετι του Λϊβ. 14. Σόςεσ οι κυγατζρεσ του Λϊβ. 15. Σο ςθμερινό όνομα τθσ πατρίδασ του Λϊβ. 17. Αυτιν δεν επζτρεψε ο Κεόσ ςτο διάβολο να πειράξει από τον Λϊβ. Αρ χάλλξτμε όλξι μαζί σξμ οαπακάσψ ύμμξ οξτ είοε ξ Ιώβ μέςα ςσιρ δξκιμαςίερ σξτ. Σξμ χέλμξτμε ςσξ σέλξρ κάθε Θείαρ Λεισξτπγίαρ, δξνάζξμσαρ σξ Θεό για σα Δώπα Σξτ! 5 1 «Είη σξ όμξμα Κτπίξτ ετλξγημέμξμ αοό σξτ μτμ και έψρ σξτ αιώμξρ!»

56 τμάμσηςη 27 η Ημεπξμημία: Αοπιλίξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: «Νάζπα» ζεμαίκεη πέναζμα: απυ ηεκ Αίγοπημ θαη ηε δμοιεία ημο Φαναχ ζηε Γε ηεξ Γπαγγειίαξ θαη ηεκ ειεοζενία ημο Θεμφ! Όπςξ ηυηε ειεοζενχζεθακ μη Ζζναειίηεξ, με πανυμμημ ηνυπμ ειεοζενςκυμαζηε υιμη μη βαπηηζμέκμη ζημ Όκμμα ημο νηζημφ θαη πενκάμε απυ ηεκ πκεομαηηθή δμοιεία ηεξ αμανηίαξ θαη ημο δηαβυιμο ζηεκ αιεζηκή ειεοζενία πμο μαξ πάνηζε μ νηζηυξ με ηε Οηαφνςζε θαη ηεκ Ακάζηαζή Πμο: ηε δςή θμκηά Πμο! Αοηυ ημ Νάζπα γημνηάδμομε μη νηζηηακμί θαη ηηξ άγηεξ αοηέξ εμένεξ, αιιά θαη ζε θάζε Θεία Θεηημονγία! Σξ οπώσξ «Πάςφα» και σξ Πάςφα σψμ Θτμηθείσε σημ ιςσξπία σξτ Μψτςή! Βάλσε σιρ εικόμερ ςση ςψςσή ςειπά, βάζξμσαρ ςσα κτκλάκια σξτρ απιθμξύρ 1 9: Φπιςσιαμώμ! 5 2

57 Αρ θτμηθξύμε λίγξ σημ ιςσξπία σξτ Μψτςή! 1. Σι βπιςκόσαμ μέςα ςσιρ υλόγερ και δεμ καιγόσαμ. 2. ε σι μεσαμξπυώθηκε σξ παβδί σξτ Μψτςή; 3. Πξιξρ μιλξύςε εκ μέπξτρ σξτ Μψτςή; 4. Πώρ λεγόσαμ ξ βαςιλιάρ σψμ Ιςπαηλισώμ; 5. Πόςερ ήσαμ ξι «οληγέρ» οξτ οαπξτςιάςσηκαμ ςσημ Αίγτοσξ; 6. Πώρ λεγόσαμ η θάλαςςα οξτ οέπαςαμ ξι Ιςπαηλίσερ; 7. Πώρ λεγόσαμ σξ χψμί οξτ έςσελμε ξ Θεόρ αοό σξμ ξτπαμό; 8. Σι έβγαλε αοό σξ βπάφξ ξ Μψτςήρ; 9. Πξύ υύλαναμ σιρ ολάκερ με σιρ δέκα εμσξλέρ; 10. Σι έυσιανε ξ Ααπώμ για μα λασπεύξτμ ξι Ιςπαηλίσερ; 11. Πώρ ξμξμάζεσαι γη όοξτ έππεε άυθξμξ μέλι και γάλα; Αμσιςσξιφίςσε ατσά οξτ σαιπιάζξτμ: Αρ ςκευσξύμε! Πξια ςφέςη μοξπεί μα έφει σξ μεπό σηρ κξλτμβήθπαρ ςσξ Άγιξ Βάοσιςμα με σημ Επτθπά θάλαςςα; Σι ςφέςη έφει σξ οέπαςμα σψμ Ιςπαηλισώμ αοό σημ Αίγτοσξ ςση Γη σηρ Εοαγγελίαρ με σημ Αμάςσαςη σξτ Φπιςσξύ; Πξιξτρ / Σι ςτμβξλίζξτμ αοό σα οπόςψοα και σα σα γεγξμόσα σηρ Αμάςσαςηρ ξ Μψτςήρ, η Αίγτοσξρ, ξ Υαπαώ, η Γη σηρ Εοαγγελίαρ, η Επτθπά Θάλαςςα, σξ Μάμμα; 5 3 Μάμμα Νεπά Επτθπάρ θάλαςςαρ Σα μεπά σηρ οηγήρ Μεππά Άυλεκσξρ Βάσξρ Θεία Κξιμψμία Παμαγία Αγιαςμόρ Νεπό Βαοσίςμασξρ

58 τμάμσηςη 28 η Ημεπξμημία: Μαΐξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Μ νηζηυξ ζηαονχζεθε θαη ηάθεθε γηα κα κηθήζεη ημ δηάβμιμ θαη κα ζχζεη υιμοξ ημοξ ακζνχπμοξ απυ ηεκ αμανηία θαη ημ ζάκαημ. Έμεηκε μυκμ ηνεηξ εμένεξ μέζα ζημκ Πάθμ! Ιεηά, με ηε Θεία δφκαμή Πμο, ακαζηήζεθε θαη πάνηζε υιμοξ μαξ ηεκ αιεζηκή δςή, δίκμκηαξ ηεκ ειπίδα αθυμε θαη ζημοξ κεθνμφξ! Πεκ Ακάζηαζε ημο νηζημφ είπε «πνμηοπχζεη» μ Ννμθήηεξ Ζςκάξ, πμο έμεηκε γηα ηνία μιυθιενα μενυκοπηα ζηεκ θμηιηά εκυξ ζαιάζζημο θήημοξ θαη βγήθε δςκηακυξ! Γίκαη ημ «ζεμείμ ημο Ννμθήηε Ζςκά», γηα ημ μπμίμ μίιεζε μ Ίδημξ μ νηζηυξ! Σπειρ μέπερ ξ Ιψμάρ ςσξ κήσξρ! Σπειρ μέπερ ξ Φπιςσόρ ςσξμ Σάυξ! 5 4 Βπείσε σιρ 6 διαυξπέρ οξτ τοάπφξτμ αμάμεςα ςσιρ δύξ εικόμερ: Αμαζησήςσε, με ση βξήθεια σξτ κασηφησή ςαρ, ςσημ Καιμή Διαθήκη σξ «φψπίξ»: Κασά Μασθαίξμ Εταγγέλιξ 12,38. Εκεί θα δείσε σι είοε ξ Φπιςσόρ για σξ «ςημείξ» σξτ Ππξυήση Ιψμά!

59 Αρ ςκευσξύμε: Σξμ Ππξυήση Ιψμά κασάοιε έμα θαλάςςιξ κήσξρ. Ϋμειμε ςσημ κξιλιά σξτ για σπία ξλόκληπα μεπόμτφσα. Ωςσεπα σξμ άυηςε ελεύθεπξ ςσημ ακσή. Σι ςτμβξλιςμό κπύβει ατσή η ιςσξπία; Σι οπξεικξμίζξτμ: α. ξ Ιψμάρ, β. σξ κήσξρ, γ. σα σπία μεπόμτφσα, δ. η αοελετθέπψςη σξτ Ππξυήση; Διαγπάχσε αοό σημ κξιλιά σξτ κήσξτρ όςερ λένειρ δεμ έφξτμ ςφέςη με σημ ιςσξπία σξτ Ππξυήση Ιψμά: ΝΛΝΕΤΘ ΛΕΡΟΤΑΛΘΜ ΚΛΒΩΣΟ ΒΑΒΤΛΩΝΑ ΚΟΛΟΚΤΚΛΑ ΒΑΣΟ ΚΘΣΟ ΚΑΡΕΛ ΛΕΡΕΜΛΑ ΝΑΒΟΤΧΟΔΟΝΟΟΡ ΡΟΧΑΛΘΣΟ 5 5 Η ΠΡΟΕΤΦΗ ΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΟΤ ΠΑΦΑ Ανάστασιν Φριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον. Σον ταυρόν ου, Φριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν ου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. υ γαρ ει Θεός ημών, εκτός ου άλλον ουκ οίδαμεν το όνομά ου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Φριστού αγίαν Ανάστασιν ιδού γαρ ήλθε διά του ταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού ταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν. Φριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αφού είδαμε την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον άγιο Κύριο Ιησού, τον μόνο αναμάρτητο. Προσκυνούμε, Χριστέ, τον Σταυρό Σου. Υμνούμε και δοξάζουμε την αγία Σου Ανάσταση. Γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μας. Άλλον από Σένα δε γνωρίζουμε και το όνομά Σου ομολογούμε. Ελάτε όλοι οι πιστοί να προσκυνήσουμε την αγία Ανάσταση του Χριστού. Γιατί, να! Με τον Σταυρό Του ήρθε χαρά σε όλο τον κόσμο. Ας δοξολογούμε παντοτινά τον Κύριο και ας υμνούμε την Ανάστασή Του. Γιατί, αφού υπέμεινε για χάρη μας τον Σταυρό, συνέτριψε με το θάνατό Του το θάνατο. Αναστάς ο Ιησούς από του Σάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος!

60 τμάμσηςη 29 η Ημεπξμημία: Μαΐξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Να θτμάμαι: Ακ μαιχκμοκ μη άκζνςπμη μεηαλφ ημοξ, είκαη γηαηί ζομβαίκμοκ αδηθίεξ ζοκεπχξ: μη δοκαημί αδηθμφκ ημοξ ακίζπονμοξ, μη πιμφζημη ημοξ θηςπμφξ... Αθυμε θη εμείξ, ζηα παηπκίδηα θαη ζηηξ πανέεξ μαξ, μπμνεί κα αδηθήζμομε ημοξ ίδημοξ μαξ ημοξ θίιμοξ, ζθυπημα ή πςνίξ ηε ζέιεζή μαξ! Αιιά μ Θευξ δεκ εοιμγεί ηεκ αδηθία! Ννμζηαηεφεη ημκ αδηθεμέκμ θαη επηηνέπεη, πμιιέξ θμνέξ, κα πάζεη μ άιιμξ ηα ίδηα, γηα κα ζοκεηηζζεί... Δεηχκηαξ υμςξ εηιηθνηκά ζογγκχμε θαη δημνζχκμκηαξ ημ άδηθμ ή επηζηνέθμκηαξ ημ θιεμμέκμ, μπμνεί κα λακαγίκμοκ ηα πνάγμαηα υπςξ πνχηα, υζμ αοηυ είκαη δοκαηυκ... Σξ άδικξ δεμ ετλξγείσαι! Ο Ππξυήσηρ Ηλίαρ και σξ αμοέλι σξτ Ναβξτθαί! ΣΟ ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ ΣΟΤ ΠΡΟΥΗΣΗ ΗΛΙΑ Αμάμεςα ςσα ςκόποια γπάμμασα θα ςτμαμσήςεσε οπόςψοα και άλλα ςσξιφεία γμψςσά αοό σημ ιςσξπία σξτ Ππξυήση Ηλία. Μοξπείσε μα αμακαλύχεσε κάθεσα, ξπιζόμσια ή 5 6 διαγώμια σιρ λένειρ: ΗΛΙΑ - ΙΕΖΑΒΕΛ - ΠΡΟΥΗΣΗ - ΘΙΒΕ - ΕΛΙΑΙΟ - ΑΦΑΑΒ ΒΑΑΛ ΑΡΕΠΣΑ. Κτκλώςσε όςα αοό σα οαπακάσψ ζώα ςτμαμσάμε ςσημ Αγία Γπαυή, δηλαδή είσε ςσημ Παλαιά είσε ςσημ Καιμή Διαθήκη! Θτμάςσε ςε οξια ιςσξπία αμαυέπεσαι σξ καθέμα; Γ Θ Ζ Ο Ο Α Ζ Μ Ο Ζ Ξ Ε Θ Θ Ι Η Ξ Ν Γ Η Θ Κ Ζ Ο Θ Ο Ξ Δ Θ Ζ Β Ο Α Ι Π Μ Α Α Α Β Ξ Κ Ρ Φ Β Ε Ο Α Γ Γ Λ Φ Ε Γ Ξ Η Θ Ι Ν Μ Π Θ Α Κ Λ Ν Π Ν Σ Ε

61 τμάμσηςη 30 ή Ημεπξμημία: Μαΐξτ 2013 ιμερα γιορτάηουν οι Άγιοι: Βαβέλ = ςύγφτςη Πεμσηκξςσή = εμόσησα! Να θτμάμαι: Μ εγςηζμυξ ηςκ ακζνχπςκ ημοξ μδήγεζε κα πηίζμοκ ημκ ηενάζηημ Νφνγμ ηεξ Βαβέι, κμμίδμκηαξ πςξ έηζη ζα θηάζμοκ ζημ Θευ... Απμηέιεζμα: κα πςνηζζμφκ μεηαλφ ημοξ! Μ νηζηυξ υμςξ έζηεηιε ημ Άγημ Νκεφμα ηεκ εμένα ηεξ Νεκηεθμζηήξ, ίδνοζε ηεκ Γθθιεζία Πμο ζημκ θυζμμ θαη θχηηζε ημοξ Απμζηυιμοξ κα ηνέλμοκ ζε μιυθιενε ηεκ Μηθμομέκε θαη κα θαιέζμοκ υιμοξ ημοξ ακζνχπμοξ, απ υια ηα έζκε, κα γίκμοκ μέιε Πεξ, παηδηά ημο Θεμφ θαη κα θηάζμοκ με ηε άνε Πμο πναγμαηηθά θμκηά Πμο! Αξ με ζηενίδμομε θη εμείξ ηηξ επηζομίεξ μαξ μυκμ ζημκ εαοηυ μαξ, αιιά ζηε βμήζεηα ημο Θεμφ θη αξ δμφμε πακημηηκά μέζα ζηεκ Γθθιεζία Πμο! 5 7 Rebus! Οι οαπακάσψ εικόμερ και σα γπάμμασα θα ςαρ βξηθήςξτμ μα διαβάςεσε σημ κπτμμέμη υπάςη: τζησήςσε: ΛΗ Πξιξρ είμαι: ξ μέξρ Αδάμ; η μέα Εύα; ξ «μέξρ Ιςπαήλ»; ΖΟ Ο

62 Αρ χάλλξτμε κάοξιξτρ ςσίφξτρ αοό σξμ 134 ξ Χαλμό, για μα θτμηθξύμε οώρ ξ Θεόρ έυσιανε σξμ κόςμξ και οώρ οπξςσάσεχε σξ λαό Σξτ! Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθός, ἀλληλούϊα ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. Σῷ ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ Σῷ ποιήσαντι τούς οὐρανούς ἐν συνέσει Σῷ στερεώσαντι τήν γῆν ἐπί τῶν ὑδάτων Σόν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας Σήν σελήνην καί τούς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός Σῷ πατάξαντι Αἴγυπτον σύν τοῖς πρωτοτόκοις αὐτῶν Καί ἐξαγαγόντι τόν Ἰσραήλ ἐκ μέσου αὐτῶν Καί ἐκτινάξαντι Υαραώ καί τήν δύναμιν αὐτοῦ εἰς θάλασσαν Ἐρυθράν Σῷ διαγαγόντι τόν λαόν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ Σῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους Καί δόντι τήν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν Κληρονομίαν Ἰσραήλ δούλῳ αὐτοῦ Θτμηθείσε όςα ακξύςασε όλη ση φπξμιά και αοαμσήςσε με ςψςσό () ή λάθξρ (Λ) σιρ οαπακάσψ επψσήςειρ: -Πρϋπει να πιςτεύουμε χωρύσ να ψϊχνουμε πολλϊ πολλϊ Δεν πρϋπει να δύνουμε βϊςη ςτην Παλαιϊ Διαθόκη, γιατύ εύναι ξεπεραςμϋνη. -Διαθόκη ςημαύνει το κεύμενο που αφόνει αυτόσ που πεθαύνει. -Σα Ευαγγϋλια τησ Καινόσ Διαθόκησ εύναι 12 όςα και οι Μαθητϋσ του Φριςτού. -Ο Προφότησ Ηςαΐασ ονομϊςτηκε «πϋμπτοσ Ευαγγελιςτόσ». -Η Παλαιϊ Διαθόκη μιλϊει για διαφορετικό Θεό από την Καινό. -Σα βιβλύα τησ Παλαιϊσ Διαθόκησ εύναι 72. -Η Παλαιϊ Διαθόκη προετοιμϊζει τον κόςμο για να δεχθεύ τον Μεςςύα, τον Ιηςού Φριςτό. -Η Καινό Διαθόκη αρχύζει με τη Δημιουργύα του Κόςμου από τον Θεό. - Δεν χρειϊζεται να διαβϊζουμε την Αγύα Γραφό, γιατύ εύναι βιβλύο γραμμϋνο από Εβραύουσ. -Η χριςτιανικό πύςτη εύναι Αποκϊλυψη. -Οι Προφότεσ μύληςαν και για την Παναγύα. -Αυτϊ που ξϋρουμε για τον Φριςτό εύναι μόνο από την Αγύα Γραφό. -Οι Προφότεσ φωτύζονταν από τον Θεό και δεν ϋκαναν μαγικϊ για να μαντϋψουν.

63 ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, Φαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε! (Επωδός) Παρθένε Μήτερ Άνασσα, πανέδροσέ τε πόκε. Φαίρε,... Τψηλοτέρα Ουρανών, ακτινών λαμπροτέρα. Φαίρε,... Φαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα. Φαίρε,... Έκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα. Φαίρε,... Σων ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα. Φαίρε,... Μαρία αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία. Φαίρε,... Άχραντε νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία. Φαίρε,... Μαρία, Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Φαίρε,... Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ Ύπεραγία. Φαίρε,... Σιμιωτέρα Φερουβείμ, υπερενδοξοτέρα. Φαίρε,... Σων Ασωμάτων εραφείμ, των θρόνων υπέρτερα. Φαίρε,... Φαίρε το άσμα Φερουβείμ, χαίρε ύμνος αγγέλων. Φαίρε,... Φαίρε ωδή των εραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων. Φαίρε,... Φαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας. Φαίρε,... Πάστας του Λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας. Φαίρε,... Φαίρε παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας. Φαίρε,... Φαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Φαίρε,... ε Ικετεύω, Δέσποινα, ε νυν επικαλούμαι. Φαίρε,... ε δυσωπώ. Παντάνασσα, σην χάριν εξαιτούμαι. Φαίρε,... Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία. Φαίρε,... Θερμώς επικαλούμαι ε, Ναέ ηγιασμένε. Φαίρε,... Αντιλαβού μου, ρύσαι με από του πολεμίου. Φαίρε,... Και κληρονόμον δείξον με ζωής της αιωνίου. Φαίρε,... ΦΑΙΡΕ ΝΤΜΥΗ ΑΝΤΜΥΕΤΣΕ! 5 9 ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ Χαίροις, ευλογημένη Αγνή, Γοργοεπήκοε, Παντάνασσα Δέσποινα, Πανάχραντε Ελεούσα, Φανερωμένη Σεμνή, Κεχαριτωμένη, Πορταΐτισσα, σεπτή Οδηγήτρια, Καθαριώτισσα άφθορε, Γλυκοφιλούσα, Σπηλαιώτισσα πάνσεμνε, Διασώζουσα Θεοτόκε πανάσπιλε, άχραντε Παναγία μου, του Όρους Γερόντισσα και της Ελλάδος απάσης ελπίς χαρά και εντρύφημα, Χριστόν εκδυσώπει, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι το μέγα έλεος.

64 ΑΠΟΛΤΣΙΚΙO ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ «ΥΑΝΕΡΨΜΕΝΗ» ΠΟΛΙΟΤΦΟΤ ΛΕΤΚΑΔΟ Ἦχος πλ. δ' Ἐν τῇ Μονῇ σου Παρθένε πόθῳ προστρέχοντες καί προσκυνοῦντες τήν θαυμαστήν σου Εἰκόνα, μετ' εὐλαβείας ἀντλοῦμεν τάς χάριτας καί δι' αὐτῆς ἔκ τε σεισμοῦ, λιμοῦ, λοιμοῦ, αὐχμοῦ καί νόσων, ταῖς πρεσβείαις σου σωζόμεθα. ΑΠΟΛΤΣΙΚΙO ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ «ΚΑΘΑΡΙΨΣΙΗ» ΠΟΛΙΟΤΦΟΤ ΙΘΑΚΗ Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Εὖχος πάντιμον Ἰθακησίων πέλεις, Ἄνασσα Θεοκυῆτορ, ἱερὰ Καθαριώτισσα, κράζομεν τῇ σῇ ἁγίᾳ Εἰκόνι προστρέχοντες ἐν συμφοραῖς καὶ δειναῖς περιστάσεσιν, ἵνα εὕρωμεν εἰρήνην ψυχῶν καὶ ἴασιν σωμάτων ταῖς πρεσβείαις σου πρὸς Κύριον. ΑΠΟΛΤΣΙΚΙO ΚΟΙΝΟ ΣΨΝ ΕΝ ΛΕΤΚΑΔΙ ΑΓΙΨΝ Ἦχος πλ. α'. Τόν συνάναρχον Λόγον. Λευκαδίων ὁ δῆμος ὁ χριστεπώνυμος ᾠδαῖς καί ὕμνοις συντόνοις καί ἐγκωμίοις τερπνοῖς προστατῶν αὐτοῦ γεραίρει τήν ὁμήγυριν οἵ καί ὡς τεῖχος ἀῤῥαγές ἀπό παντοίων προσβολῶν ἄτρωτον ταύτην τήν νῆσον διατηροῦσιν ἀπαύστως τῷ Πανοικτίρμονι πρεσβεύοντες.

65 Ν α σ π α γ ξ τ δ ή ς ξ τ μ ε ; Ήσαμ μια υξπά κι έμαμ καιπό Κτπα Υαμεπψμέμη Κυρά Φανερωμζνθ μου, του Λευκαδίτθ ςκζπθ, χαρά ςτον που ςε προςκυνά, χαρά ςτον που ςε βλζπει. εμνι Παρκζνο να κρατάσ ςτ απζριττο Κρονί ςου τον Γιόκα ςου τον ακριβό και τον Μονογενι ςου. Κι από τα πεφκα γφρωκε κι από τον κάμπο κάτω κι απ του Λονίου τθν πνοι που γζμει αφρό δροςάτο. Κι από τα κάμνα, τα ςτρουκιά και τα άγρια λουλοφδια μφρα, ψαλμοφσ, λιβανωτό ςου ςτζλνουν τ αγγελοφδια. Κάμε, Κυρά μου, του φτωχοφ τον μόχκο ευλογία, του ανιμπορου τον πυρετό καν τον δροςιά αγία. Σθσ μάνασ τον παραδαρμό που `χει παιδί ςτα ξζνα κάν τον τραγοφδι και χορό με κορυφαία εςζνα. Βλόγα, Κυρά μου, του φτωχοφ το λάδι και το αμπζλι ωσ ς ευλογοφν ακοίμθτοι οι δυo ςου οι Αρχαγγζλοι. Κι ωσ ςτζκονται ο ζνασ ηερβά κι ο άλλοσ ςτα δεξιά ςου, ςτζλνε μασ κεία μθνφματα και ςϊηε τα παιδιά ςου. Φανζρωνζ μασ, Δζςποινα, τθν κρφφια τθ βουλι ςου, διϊξ το κακό κι αγκάλιαςε το όμορφο το νθςί ςου. Ωσ αγκαλιάηει με ςτοργι τα τζκνα τθσ θ μάνα, ωσ αγκαλιάηει τθν ψυχι του δειλινοφ θ καμπάνα. Κι αξίωςζ μασ αν ποτζ ςτα ξζνα κοιμθκοφμε ςτο χϊμα τθσ δικισ ςου γθσ ανάπαυςθ να βροφμε. Κυρά Φανερωμζνθ μου, τθσ πίςτθσ μου λαμπάδα, Κυρά μου και Βαςίλιςςα, βοικα τθν Λευκάδα. Ιταν μια φορά κι ζναν καιρό Μεσ' τθν εκκλθςιά τθν τριςυπόςτατθ Ιταν το χρυςό και τ' αργυρό Σ' αχτινοδεμζνο διςκοπότθρο Ιταν μια φορά κι ζναν καιρό (2). Κι όταν λειτουργοφςε ο παπάσ Σθ ςτιγμι που μόνοσ επροςκόμιηε Κάποιοσ του το πιρε, που το πάσ Σ αχτινοδεμζνο διςκοπότθρο; τράφθκε και ρϊτθςε ο παπάσ μια φορά κι ζναν καιρό. Ποφ το πασ μ' ολάνοιχτα φτερά Μόνο ο Βαςιλιάσ μασ εκοινϊνθςε Κοίταξε τι πλικοσ καρτερά Σ αχτινοδεμζνο διςκοπότθρο Που το πάσ μ' ολάνοιχτα φτερά ναι μ' ολάνοιχτα φτερά. Ζτςι με τθν κεία Κοινωνία κα το κρφψω μζςα ςτον Παράδειςο Και ςτθν πιο κρινόςπαρτθ γωνιά Σ' αχτινοδεμζνο διςκοπότθρο Ζτςι με τθν κεία Κοινωνία Κα μεταλαβαίνουν οι ψυχζσ Σων μαρτφρων που ζχυςαν το αίμα τουσ Και κα ακοφςει ανικουςτεσ ευχζσ Σ αχτινοδεμζνο διςκοπότθρο Από των μαρτφρων τισ ψυχζσ (2). Ϊςπου να ζρκει θ ϊρα θ ςτιγμι Που κε ν' ακουςτοφν ευχζσ ανικουςτεσ κα το ξαναφζρω με τιμι τ αχτινοδεμζνο διςκοπότθρο Ϊςπου να ζρκει θ ϊρα θ ςτιγμι (2). 61

66 Η Ελοίδα σξτ ςκλαβψμέμξτ Είμαςτε απ το ςϊμα ςου τα μζλθ ςου θ πνοι απ τθν αναπνοι ςου οι κλθματαριζσ απ το αμπζλι ςου εικόνα θ δίκθ ςου. Κι όςοι απ τουσ ανκρϊπουσ δε ςε πίςτεψαν κι όςοι απ τουσ ανκρϊπουσ ςε προδϊςαν, είναι ςαν τουσ ςπόρουσ που δε φφτρωςαν, και ς' άγονθ γθ νζκρωςαν. ζχω μάκει απ των ανκρϊπων τισ βριςιζσ Κι από τισ βλαςτιμιεσ των εχκρϊν ςου Ζνοχοσ για όλεσ ςου τισ εποχζσ Κατάδικοσ του κόςμου. Κι όταν ςε ςταυρϊνανε ςτο Γολγοκά, μπροσ ςτα εκοφςια ςου Πάκθ, ράγιςαν οι πζτρεσ και τα ςίδερα κι ανοίχτθκαν οι τάφοι. Επωδόσ: Είςαι θ αγάπθ που τον κόςμο αγκαλιάηει κι αυτά που δεν ξζρουμε κι αυτά που δεν είδαμε κι αυτά που πρόκειται να δοφμε. Θεία Κξιμψμία ' ζνα δρόμο τθσ Ρϊμθσ πεςμζνοσ, ζνασ Μάρτυσ μικρόσ πλθγωμζνοσ, ςτο βωμό του Χριςτοφ ξαπλωμζνοσ, ςαν αρνάκι μικρό ςφαγιαςμζνοσ. Σο χαμόγελο λάμπει ςτα χείλθ και ςτα χζρια του κάτι κρατεί. Είναι ϊμα Χριςτοφ που 'χε πάρει για να φζρει κρυφά ςτθν φυλακι. Σον Σαρςίηιο ζχουν κυκλϊςει αγγελοφδια με άςπρα φτερά. υνοδεία μαηί του κα πάνε μεσ ςτου Πλάςτθ τθν ολόκερμθ αγκαλιά. Και ςε λίγο ο Μάρτυσ πεκαίνει και ςτεφάνι τθσ δόξθσ φορεί. Σζτοια δόξα κανείσ τθ ηθλεφει. Σζτοια δόξα κανείσ τθν ποκεί. 62 Φαπά ςσα μάσια οξτ δακπύζξτμ Χαρά ςτα μάτια που δακρφηουν για κάποιον άλλον που πονά, γιατί τα μάτια αυτά κα δοφνε του Παραδείςου τ αγακά. Χαρά ςτο ςτόμα που κε λζγει λόγια παριγορα γλυκά, γιατί το ςτόμα αυτό κα ψάλλει με τουσ αγγζλουσ «ωςαννά!». Χαρά ςτ αυτιά όπου ακοφνε το κείο Λόγο του Κεοφ, γιατί τ αυτιά αυτά κ ακοφςουν τισ ςάλπιγγεσ του ουρανοφ. Χαρά ςτα χζρια που κε ντφνουν μικρά παιδιά και ορφανά, γιατί τα χζρια αυτά κα γίνουν φτερά για να πετοφν ψθλά. Χαρά ςτα πόδια που φροντίηουν για τθν αγάπθ του Χριςτοφ, γιατί αυτά κα ς οδθγιςουν ςτθ Βαςιλεία τ ουρανοφ. Χαρά ςτο ςπίτι που ανοίγει τθν πόρτα ςτον περαςτικό, γιατί θ πόρτα αυτι ανοίγει ςτθν Παναγιά και ςτο Χριςτό.

67 Η υξτπσξύμα Μζςα ς' ζνα πλοίο ιταν ο Χριςτόσ, και δϊδεκα ψαράδεσ φοβιςμζνοι, το κφμα ιταν μεγάλο, το καράβι μικρό καμιά ελπίδα δεν τουσ μζνει. Σον είδαν να ςθκϊνεται, ςτο κφμα να μιλά κι θ κάλαςςα ευκφσ να γαλθνεφει ιτανε ψαράδεσ κι είχαν δει πολλά τοφτο δεν το είδανε ξανά. Ποιοσ, πεσ μασ ποιοσ είςαι ποιοσ; Εςφ που τουσ ανζμουσ διατάηεισ, Εςφ που τθ βροχι ςταματάσ Και τθ φουρτοφνα κοπάηεισ. Και ςιμερα φουρτοφνα, και ςιμερα βροχι Με πόλεμο, ψευτιά και αδικία, Σο μίςοσ του ανκρϊπου απλϊνεται ςτθ γθ μ' ατάραχοι μζνουν οι πιςτοί. Δώδεκα ετζψμάκια Δϊδεκα ευηωνάκια τ' αποφαςίςανε ςτον πόλεμο να πάνε, Παναγιά μου, να πολεμιςουνε. το δρόμο που διάβαιναν, ςτθ Μαφρθ κάλαςςα, κακιά φουρτοφνα πιάνει, Παναγιά μου, ςκίηονται τα πανιά. Τψϊνουνε τα χζρια τουσ ψθλά ςτον ουρανό, Εςφ είςαι θ μόνθ ελπίδα που τουσ μζνει Και γφρω τουσ απλϊνεται γαλινθ κεϊκι κι οι άνκρωποι ρωτοφν εκςτατικοί: Ποιοσ, πεσ μασ ποιοσ είςαι ποιοσ;... Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα πανιά, μόν' κλαίμε τα ευηωνάκια, Παναγιά μου, τα νιοφτςικα παιδιά. Βοικα, Παναγιά μου, να τα γλιτϊςουμε, κι όλα ςου τα καντιλια, Παναγιά μου, κα ςτ' αςθμϊςουμε. 6 3 Άγιξρ ξ Θεόρ Αν μποροφςεσ να βρεκείσ ψθλά ςτον ουρανό κα άκουγεσ εκεί ετοφτο τον ψαλμό κι αν μποροφςεσ ν ανεβείσ ςτου δζντρου τα κλαδιά κα άκουγεσ εκεί να λζνε τα πουλιά: Άγιοσ ο Θεόσ, Άγιοσ Ιςχυρόσ, Άγιοσ Ακάνατοσ ελζθςον θμάσ. Αν μποροφςεσ να βρεκείσ ςτο γαλάηιο του βυκοφ κα άκουγεσ εκεί τθ φωνοφλα του ψαριοφ κι αν μποροφςεσ ν ανεβείσ ςτθν ψθλότερθ κορφι κα άκουγεσ κι εκεί τθν ίδια προςευχι: Άγιοσ ο Θεόσ Αν μποροφςεσ να βρεκείσ ςτο περβόλι τθσ καρδιάσ κα άκουγεσ εκεί τον φμνο τθσ χαράσ κι αν μποροφςεσ ν αγαπάσ και φίλουσ και εχκροφσ κα άκουγεσ μεμιάσ εκείνουσ τουσ ψαλμοφσ: Άγιοσ ο Θεόσ

68 Ο μικπόρ οπξςκτμησήρ Σα βουνά περνάω και τισ κάλαςςεσ περνϊ κάποιον αγαπάω Δυο ευχζσ κρατάω και δυο τάματα κρατϊ περπατϊ και πάω Κάποιοσ είπε πωσ θ αγάπθ ςε ζνα αςτζρι κατοικεί Αφριο βράδυ κα 'μαι 'κεί Κάποιοσ είπε πωσ ο ζρωτασ για μια ςτιγμι κρατά Αφριο βράδυ κα 'ν' αργά τα πουλιά μιλάω και ςτα δζντρα τραγουδϊ κάποιον αγαπάω Κι όταν τραγουδάω προςευχζσ παραμιλϊ περπατϊ και πάω Κάποιοσ είπε πωσ ο δρόμοσ είναι θ φλζβα τθσ φωτιάσ Ψυχι μου πάντα να κυλάσ Κάποιοσ είπε πωσ ταξίδι είναι μόνο θ προςευχι Καρδιά μου να 'ςαι ηωντανι Κάποιοσ είπε πωσ θ αγάπθ ς ζν' αςτζρι κατοικεί Αφριο βράδυ κα 'μαι 'κεί Κάποιοσ είπε πωσ ο ζρωτασ για μια ςτιγμι κρατά Αφριο βράδυ κα 'ν' αργά Ο Καπαγκιόζηρ Κείνο που με τρϊει, κείνο που με ςϊηει, Είναι που ονειρεφομαι ςαν τον Καραγκιόηθ Φίλουσ και εχκροφσ ςτισ φρικτζσ μου πλάτεσ Όμορφα να ςικωνα ςα να 'ταν επιβάτεσ. Λευκό μου ςεντονάκι, λάμπα μου τρελι Ποια αγάπθ τάχα μασ φυςάει Βάλε ςτθν ςκιά ςου τοφτο το παιδί, Που δεν ζχει απόψε που να πάει, που να πάει... αν ςκιζσ γλιςτροφν λόγια και εικόνεσ Κάρα ςκουπιδιάρικα φεφγουν οι χειμϊνεσ Αν δε ντρζπεςαι να κακίςεισ πίςω Ζλα ςτθν παράςταςθ να ςε γιουχαΐςω. Η εμδεκάση εμσξλή Ρίξ' ζνα βλζμμα ςιωπθλό ςτον κόςμο τον αμαρτωλό και δεσ θ γθ πωσ καίει. Και με το χζρι ςτθν καρδιά αν δε ς' αγγίξει θ πυρκαγιά, ψάξε να βρεισ ποιοσ φταίει. α χαμοποφλι ταπεινό που δεν εγνϊρις' ουρανό και περπατάει ςτο χϊμα, (τθν ενδεκάτθ εντολι δεν τθν ςεβάςτθκεσ πολφ γι' αυτό πονάσ ακόμα. (2) Είναι καινοφργια και παλιά ςαν τθσ ψυχισ τθν αντθλιά, ςαν τθσ καρδιάσ τα βάκθ. Μα μεσ του κόςμου τθ φωτιά που μπερδευτικαν τα χαρτιά κανείσ δε κα τθ μάκει. Σράβα να βρεισ τον Μωυςι και ξαναρϊτα τον κι εςφ μιπωσ αυτόσ τθν ξζρει (τθν ενδεκάτθ εντολι που 'ν' ολοκάκαρο γυαλί και κοφτερό μαχαίρι. (2) τθν παγωμζνθ ςου ερθμιά το γζλιο γίνεται ηθμιά κι θ ομορφιά ςκοτάδι. Ζτςι είναι φίλε μου θ ηωι φζρνει τον ιλιο το πρωί τθν καταχνιά το βράδυ. Κάνε λοιπόν υπομονι τϊρα που φωσ δεν κα φανεί κι οφτε κα 'ρκει καράβι. (Σθν ενδεκάτθ εντολι τθν ξζρουν μόνο οι τρελοί κι όλοι τθσ γθσ οι ςκλάβοι. (2) 64 Λευκό μου ςεντονάκι, λάμπα μου τρελι Ποια αγάπθ τάχα μασ φυςάει Βάλε ςτθν ςκιά ςου τοφτο το παιδί, Που δεν ζχει απόψε που να πάει, που να πάει...

69 Ατσόμ σξμ κόςμξ σξμ καλό Αυτόν τον κόςμο τον καλό τον χιλιομπαλωμζνο βρε ράβε ξιλωνε ράβε ξιλωνε δουλειά - δουλειά - δουλειά να μθ ςου λείπει Αυτόν τον κόςμο τον καλό άλλοι τον είχαν πρϊτα βρε γζλα φίλε μου γζλα φίλε μου δεν είναι - δεν είναι - δεν είναι και για λφπθ Αυτόν τον κόςμο τον καλό ς' εμάσ τον παραδϊςανε βρε τρζχα φίλε μου τρζχα φίλε μου και μθ - και μθ - και μθ βαριά το παίρνεισ Αυτόν τον κόςμο τον καλό άλλοι τον καρτεράνε βρε ςκζψου φίλε μου ςκζψου φίλε μου τθν ϊρα - τθν ϊρα - τθν ϊρα που κα φεφγεισ. Σξ οξδήλασξ Παίρνω ζνα ποδιλατο και φεφγω για τ' αδφνατο κρατάω ςτο χζρι το κλειδί πιάνω το τιμόνι ο ςφυγμόσ μου δυναμϊνει το ζργο κάπου το 'χω ξαναδεί Οι γλψςςξδέσερ Μια άςπρθ μζρα ξζξαςπρθ, /που εγϊ δεν είχα μία με τον ρουμποκομπολογι /πιγαμε για Ρουμπία. Ανζβθκα ςτθ τηιτηιριά/για να φωνάξω χοφι μα ο τηιτηιμθτηιχότηθρασ/ποτζ του δεν ακοφει. Κι όλου του κόςμου θ Βαβζλ/ςαν γλωςςοδζτθσ μοιάηει κι αν γλϊςςεψεσ τθν μπζρδα ςου/κανζναν δεν τον νοιάηει. (2) Να τρζξει πιγε πίςω μου/μια κατωκουβαριάςτθκε τθσ καρζκλασ το ποδάρι/ξεκαρεκλοποδαριάςτθκε. Ανζβθκα ςτθ τηιτηιριά/για να φωνάξω χοφι μα ο τηιτηιμθτηιχότηθρασ/ποτζ του δεν ακοφει. Βασςισςέλξ τραβόσ βελόνα γφρευε ολά- ολά (2) μζςα ς ζνα αχυρϊνα βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) Κι ζνασ κουφόσ του ζλεγε ολά- ολά (2) τθν άκουςα που εβρόντα βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) Κουτςόσ ςτον κάμπο ζτρεχε ολά- ολά (2) να φτάςει καβαλάρθ βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) 65 Ήμουν μικρό παιδάκι με κακαρι καρδιά είχα τ' όνειρό μου, το ποδιλατό μου κι όλα ζμοιαηαν ςωςτά ζγινα δεκάξι, κι όλα ιταν εντάξει είχα μια ηωι μπροςτά Κι ζνασ μουγγόσ του ζλεγε ολά- ολά (2) που πασ βρε παλλθκάρι βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) Πολλά ψζματα είπαμε ολά ολά (2) ασ ποφμε και μια αλικεια βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) Σο ποδιλατό μου, ιταν πάντοτε δικό μου και με πιγαινε πολφ μακριά μζςα ςτθ αχάρα, ςαν τθν πιο βακιά λαχτάρα μ' οδθγοφςε πζρα απ' τθ χαρά Και τώρα ςτον αγώνα, ξανά απ' τθν αρχι Φόρτςα ςτο πετάλι, να 'ρκουνε κι οι άλλοι πάμε για ορκοπεταλιζσ τα ποδιλατά μασ, όπωσ τα όνειρά μασ ξζρουν από ανθφοριζσ. Ο κόκκορασ εγζννθςε ολά ολά (2) κι ζκανε κολοκφκια βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) Σα κολοκφκια είχαν νερό ολά ολά (2) και το νερό βατράχια βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) Απ όλα τα πετοφμενα ολά ολά (2) ο γάιδαροσ μ αρζςει βατςιτςζλο- βατςιτςό (2) γιατί ζχει αγγελικι φωνι ολά ολά (2) και δαχτυλίδι μζςθ βατςιτςζλο- βατςιτςό (2)

70 Nα φαμε, σι μα φαμε! Να `χαμε, να `χαμε, να `χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζναν κιπο με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα. Να `χαμε, να `χαμε, να `χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζναν γζρο, να φφλαγε τον κιπο, με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα Να `χαμε, να `χαμε, να` χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζναν ςκφλο, να ζτρωγε το γζρο, που φφλαγε τον κιπο με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα. Να `χαμε, να `χαμε, να `χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζνα ξφλο, να ζδερνε τον ςκφλο, που ζφαγε το γζρο, που φφλαγε τον κιπο με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα. Να `χαμε, να `χαμε, να `χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζναν φοφρνο, να ζκαιγε το ξφλο, που ζδειρε τον ςκφλο, που ζφαγε το γζρο, που φφλαγε τον κιπο με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα. Να `χαμε, να `χαμε, να `χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζνα ποτάμι, να ζςβθνε τον φοφρνο, που ζκαψε το ξφλο, που ζδειρε τον ςκφλο, που ζφαγε το γζρο, που φφλαγε τον κιπο με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα. Να `χαμε, να `χαμε, να `χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζνα βόδι, να ζπινε το ποτάμι, που ζςβθςε τον φοφρνο, που ζκαψε το ξφλο, που ζδειρε τον ςκφλο, που ζφαγε το γζρο, που φφλαγε τον κιπο με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα. Να `χαμε, να `χαμε, να `χαμε τι να `χαμε. Να `χαμε ζνα χαςάπθ, να ζςφαηε το βόδι, που ιπιε το ποτάμι, που ζςβθςε τον φοφρνο, που ζκαψε το ξφλο, που ζδειρε τον ςκφλο, που ζφαγε το γζρο, που φφλαγε τον κιπο με τα τριαντάφυλλα και με τα γαρφφαλλα. ΝΑ `ΧΑΜΕ, ΝΑ `ΧΑΜΕ, ΝΑ `ΧΑΜΕ ΣΛ ΝΑ `ΧΑΜΕ!!! 66 Η ιςσξπία μιαρ χείπαρ Ροφλαλα Ροφλαλα ροφλα ροφλα ροφλαλά ροφλαλα ροφλαλα ροφλα ροφλα λα. Μια μζρα πιγα ςτο γιατρό για να τον ερωτιςω εάν υπάρχει φάρμακο τθν ψείρα να ψοφιςω. ροφλαλα Και ο γιατρόσ μ απάντθςε τι λεσ, βρε αρχθγείο θ ψείρα είναι ωφζλιμθ ςε κάνει ςα κθρίο. ροφλαλα Σθν πλζνω με ηεςτό νερό τθν πλζνω και με κρφο μ αυτι θ αφιλότιμθ γίνεται ςα κθρίο. ροφλαλα Σθν πλζνω με ηεςτό νερό τθν πλζνω με ςαποφνι μ αυτι θ αφιλότιμθ γλιςτράει ςα μπαρμποφνι. ροφλαλα Μια ψείρα εδϊ μια ψείρα εκεί μια ψείρα παραπζρα μου κάναν τθν κεφάλα μου ςαν τρφπια κουνουπιζρα. ροφλαλα Ο αρχθγόσ κυνιγαγε μια ψείρα να βαρζςει που πιγε και εκάκθςε ςτου υπαρχθγοφ τθ μζςθ. ροφλαλα Θ ψείρα όμωσ επζταξε και βοφτθξε ςαν το δφτθ και πιγε και εκάκθςε ςτου αρχθγοφ τθ μφτθ. ροφλαλα Σθσ ρίχνει μια ο υπαρχθγόσ τθσ ρίχνει και άλλεσ δφο και ζςτειλε τον αρχθγό εισ το νοςοκομείο. ροφλαλα Σον πιάνει τότε πανικόσ τον πιάνει και φαγοφρα και αρχίηει να τινάηεται ςαν ςτο άγκιςτρο θ τςιποφρα. ροφλαλα Απλϊνει τθ χεροφκλα του τθ ψείρα τθ μαγκϊνει και μ εκδίκθςθ πολφ τθν άχαρθ ςκοτϊνει. ροφλαλα Ο αρχθγόσ επζςτρεψε απ το νοςοκομείο και θ ψείρα αναπαφεται εισ το νεκροταφείο. Ροφλαλα ροφλαλα τρία τα καροφμπαλα το ζνα εδώ το άλλο εκεί τ άλλο εισ τθν κεφαλι.

71 Ήπθαμ σα Φπιςσξύγεμμα κι η Ππψσξφπξμιά! Σξ αοξλτσίκιξ σηρ Γεμμήςεψρ Θ Γζννθςίσ ςου, Χριςτζ ο Κεόσ θμϊν, ανζτειλε τω κόςμω το φωσ το τθσ γνϊςεωσ. Εν αυτι γαρ οι τοισ άςτροισ λατρεφοντεσ υπό αςτζροσ εδιδάςκοντο ε προςκυνείν, τον Ιλιον τθσ Δικαιοςφνθσ, και ε γινϊςκειν εξ Υψουσ Ανατολιν. Κφριε, δόξα οι. Κξμσάκιξμ Φπιςσξτγέμμψμ Θ Παρκζνοσ ςιμερον τον Τπεροφςιον τίκτει και θ γθ το ςπιλαιον τω απροςίτω προςάγει. Άγγελοι μετά Ποιμζνων δοξολογοφςι, Μάγοι δε μετά Αςτζροσ οδοιποροφςι. Δι θμάσ γαρ εγεννικθ, Παιδίον νζον ο προ αιϊνων Κεόσ. Κάλαμσα Παμελλήμια Καλιν εςπζραν άρχοντεσ κι αν είναι οριςμόσ ςασ Χριςτοφ τθν κείαν Γζννθςιν να πω ςτ αρχοντικό ςασ. Χριςτόσ γεννάται ςιμερον εν Βθκλεζμ τθ πόλει οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει θ Κτίςισ όλθ. Εν τω ςπθλαίω τίκτεται εν φάτνθ των αλόγων ο Βαςιλεφσ των Ουρανϊν και Ποιθτισ των όλων. Πλικοσ αγγζλων ψάλλουςι το δόξα εν υψίςτοισ και τοφτων άξιον εςτίν θ των Ποιμζνων πίςτισ. Εκ τθσ Περςίασ ζρχονται τρεισ Μάγοι με τα Δϊρα Άςτρο λαμπρό τουσ οδθγεί χωρίσ να λείψει ϊρα. Κάλαμσα βτζαμσιμά Άναρχοσ Θεόσ καταβζβθκεν και εν τθ Παρκζνω κατώκθςεν. 67 Κασαβαςίερ Φπιςσξτγέμμψμ Χριςτόσ γεννάται, δοξάςατε. Χριςτόσ εξ ουρανϊν, απαντιςατε. Χριςτόσ επί γθσ, υψϊκθτε. Άςατε τω Κυρίω πάςα θ γθ και εν ευφροςφνθ ανυμνιςατε λαοί, ότι δεδόξαςται. Ερουρζμ, ερουρζμ, ερου ερου ερουρζμ, Χαίρε άχραντε. Βαςιλεφσ των όλων και Κφριοσ ιλκε τον Αδάμ αναπλάςαςκαι. Τεριρζμ, τεριρζμ, τεριρζμ και τενενά, χαίρε Δζςποινα. Γθγενείσ ςκιρτάτε και χαίρετε, τάξεισ των Αγγζλων ευφραίνεςκε. Ερουρζμ, ερουρζμ

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012 2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012 2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012 2013 Το ηεηράδιο ασηό αμήκει ζη. ΕΝΟΡΙΑ... ΠΑΙΔΙΚΓ ΤΝΣΡΟΦΙΓ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥΙΟΛΟΓΙΟ ΤΝΑΝΣΗΗ 1 η : ΤΝΑΝΣΗΗ 2 η : ΤΝΑΝΣΗΗ 3 η : ΤΝΑΝΣΗΗ 4 η : ΤΝΑΝΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Από απόζηαζε: -Γκδμθνηκήξ -Παναθνηκήξ Signaling cell Target cell Με επαθή Gap junction Notch signaling εμαημδόηεζε μέζς θακαιηώκ ηόκηςκ: Κακάιηα ηόκηςκ ςξ δηαθόπηεξ Πένα

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει 1 Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1 Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ μεσαναςση" Ωπια μοτ πονσινεddα α ποτσε ςσε σςε ςσασζει πλεα σαλαςςα ς αγκοταddει

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>> ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : ΝΗΠΙΑΓΧΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ

Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ Οι.56 ςτμμεσξφέρ αοό σα 8 Ελλημικά ςψμασεία και σα 5 ςψμασεία αοό όλη σημ Ετπώοη (5 φώπερ), δείφμει όσι σξ Athens Challenge έφει κεπδίςει μια ςημαμσική

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Οη θονηόηενμη ζτημαηιζμοί σποθαλάζζιοσ αμάγλσθοσ είκαη: Η επεηνωηηθή οθαιμθνεπίδα Η επεηνωηηθή θαηωθένεηα Τα αβοζζηθά πεδία Οη ωθεάκηεξ ηάθνμη Οη μεζμωθεάκηεξ νάπεξ Ελέμη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Οι κιπςοί είναι σο ανσίσιμο σοτ ανθπώπινοτ είδοτρ από σην όπθια ςσάςη σοτ ςώμασορ ποτ δημιοτπγεί ςτνθήκερ ςσάςηρ σοτ υλεβικού αίμασορ ςσα κάσψ άκπα. Είναι γνψςσό νόςημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Fonderie Sime S.p.A.

Copyright Fonderie Sime S.p.A. Copyright Fonderie Sime S.p.A. Ανηιπποζωπεύει ένα αναμθιζβήηηηο ζημείο αναθοπάρ ζηον ηομέα ηηρ θέπμανζηρ Μεηαξύ ηων ππώηων 10 εηαιπιών ζηην Δςπώπη Μεηαξύ ηων ππώηων 3 εηαιπιών ζηοςρ επιδαπέδιοςρ λέβηηερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO Η επιστφία από σύφη ςτνήθψρ έπφεσαι μια υοπά. Οι δπόμοι ποτ μποπούν να οδηγήςοτν ςσην επιστφία είναι πολλοί. Όλοι oι δπόμοι όμψρ έφοτν κοινά φαπακσηπιςσικά. Γνώςη ανσικείμενοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014

Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014 Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014 Τί είναι λογοθεπαπεία Κπίςιμη ηλικία Πποβλήμασα λόγοτ ςσα παιδιά με απώλεια ακοήρ Φψνολογία Σύνσαξη /γπαμμασική Λεξιλόγιο / Σημαςιολογία Ππαγμασολογία Ομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι θ βουλιμία. Επανειλημμένη αππόζθοπη ανηιζηαθμιζηική ζςμπεπιθοπά πποκειμένος να αποηπαπεί η αύξηζη βάποςρ

Τι είναι θ βουλιμία. Επανειλημμένη αππόζθοπη ανηιζηαθμιζηική ζςμπεπιθοπά πποκειμένος να αποηπαπεί η αύξηζη βάποςρ Τι είναι θ βουλιμία Δηαηαναπή θαηά ηεκ μπμία ζομβαίκμοκ ζοπκά επεηζόδηα/ θνίζεηξ οπενθαγίαξ με ηνόθημα ηα μπμία ζεςνμύκηαη «παποκηηθά» θαη θαηά ζοκέπεηα «απαγμνεομέκα» γηα ημ άημμμ ημ μπμίμ πνμζπαζεί απεγκςζμέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Φτιάχνω ρομπότ με τον ηλεκτρονικό γεωπίνακα

Μαθηματικά: Φτιάχνω ρομπότ με τον ηλεκτρονικό γεωπίνακα Μαθηματικά: Φτιάχνω ρομπότ με τον ηλεκτρονικό γεωπίνακα ΚΣΕ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - 1073/1191/1 Θεζζαλονίκη 07.2008 Ευηέρπη Θεοδώρου, Δαζκάλα 1. Σύντομη ανασκόπηση του σεναρίου βασική ιδέα Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν»

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» «Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» 1 Βαζηθέο Κνηλέο Αξρέο Μεηαλάζηεπζεο Το Συμβοφλιο Ευρώπθσ τον Νοζμβριο του 2004 κατζλθξε ςε ςυμφωνία επί κοινών βαςικών αρχών για τθν πολιτικι ζνταξθσ των μεταναςτών

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ.

σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ. σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ. Forum για σην Τγεία και σιρ Πολισικέρ Τγείαρ, Ετπψπαωκϋ Κένσπο Δελυύν. 19-21 Νοεμβπίοτ 2010. Είκοςι πένσε φπϋνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Με ζύλζεκά καο «Γηαβάδσ βηβιία δίλσ θηεξά ζηε ζθέςε κνπ» επηρεηξνύκε θαη επηδηώθνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα