Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ"

Transcript

1

2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ Αξγπξόθαζηξν

3 Universiteti «Eqrem Çabej Fakulteti i Shkencave Shoqërore Departamneti i Gjuhës dhe i Letërsisë Greke Gjirokastër Redaktor: Kosta Zavali Rradhitja në kompjuter dhe faqosja: Kosta Hila Kopertina:Laert Barka

4 Ο ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ, ζε ειιεληθή θαη αιβαληθή εθδνρή, είλαη θαζεγεηήο ζην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ Αιβαλίαο. Σν βηβιίν γξάθηεθε γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο Έιιελεο κεηνλνηηθνχο θαη ινηπνχο αλαγλψζηεο. Σαπηνρξφλσο απνηειεί ην πξψην νινθιεξσκέλν θαη θαηνρπξσκέλν ληνθνπκέλην ζηελ αιβαληθή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκαηα ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία. Ζ έθδνζή ηνπ ζεσξήζεθε δεδνκέλε απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ρνξήγεζε ζην ελ ιφγσ Σκήκα ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ θνλδχιην γηα ηελ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπ ζρεκαηίζηεθε Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη εθπξνζψπνπο ηεο Διιάδαο ζην Γεληθφ Πξνμελείν ζην Αξγπξφθαζηξν. Δπί ηξεηο κήλεο ε Δπηηξνπή δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ αξλήζεθε λα απαληήζεη ζεηηθά ζην αίηεκα ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο βηβιίνπ. Σαπηνρξφλσο, ρξεκαηνδφηεζε ηελ έθδνζε ηξηψλ άιισλ βηβιίσλ ζπγγξαθέσλ εθηφο ηκήκαηνο. Οη ιφγνη άξλεζεο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, θαζεγεηήο ζην Σκήκα απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, δελ αλήθεη ζηα ηδενινγηθά πηζηεχσ ηεο παξάηαμεο πνπ εθπξνζσπνχλ νη ζπλάδειθνί ηνπ θαζεγεηέο ζην Σκήκα. Ο ζπγγξαθέαο, επεηδή δελ πεξίκελε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ απηνχο πνπ ε ηδενινγία ηνπο ζέιεη ην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο «ηζηθιίθη ηνπο», εθπιήζζεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Διιάδαο. Γη απηφ ηνπο «επραξηζηεί ζεξκά» γηα «ηελ εθηίκεζε» πνπ έρνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ελόο βηβιίνπ, θαζώο θαη γηα ηελ «ηζόηηκε» κεηαρείξηζε (!!) Ζ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, ζηηο δύν γιώζζεο, έγηλε κε πξνζσπηθή δαπάλε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε άιισλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Διιάδα. Έρνπλ ηηο εγθάξδηεο επραξηζηίεο θαη επγλσκνζύλε ηνπ ζπγγξαθέα!

5 PARATHËNIE ΔΗΑΓΧΓΖ v ix ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ Η.1. Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα, απζεληηθή θιεξνλνκηά ηνπ δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ 1 Η.2. Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα πξντφλ εζληθνπνιηηηζηηθνχ ρψξνπ 6 Η.3. Πξνζδηνξηζκφο νλνκαζίαο 16 Η.4. Καηάηαμε ζε πεξηφδνπο 21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ΠΡΧΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ, Ζ ΑΜΔΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΗΗ.1. Ζ Ήπεηξνο, ρψξνο ηνπ απζεληηθνχ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 29 ΗΗ. 2. Αξραία κπζνινγία θαη νη επηηφπηνη κχζνη θαη ζξχινη. 35 ΗΗ.3. Ζ αλαδήηεζε ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο ηεο έληερλεο ινγνηερλίαο κε ηε ιανγξαθία 47 ΗΗ.4. Ο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ 51 ΗΗ.5. Σα ρξνληθά Ο «ΚΟΤΒΑΡΑ»- Υξνληθφ ησλ Ησαλλίλσλ Υξνληθφ ησλ ΣΟΚΚΧΝ- Δλζπκίζεηο 56 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ ΜΑΚΡΑ ΚΑΣΟΥΖ ΣΖ ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΊΑ ΗΗΗ.1. Ζ Ήπεηξνο πεξηκέλεη ηνπο «βάξβαξνπο»! 61

6 ΗΗΗ.2. Ζ αξρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο 64 ΗΗΗ.3. Σα γξάκκαηα ζηνπο πξψηνπο αηψλεο ηνπξθνθξαηίαο 66 ΗΗΗ.4. Οη θψδηθεο 72 ΗΗΗ.5. Σν απνθνξχθσκα, ε ζπκβνιή ζηελ ηδενινγία ηνπ λενειιεληζκνχ 75 ΗΗΗ.6. Σα ζπγθεθξηκέλα επηηεχγκαηα 79 ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΓΔΤΔΣΔΡΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ IV.1. Σα ραξαθηεξηζηηθα ηεο ινγνηερληαο ζηελ ειιεληθε κεηνλνηεηα κεηα ηε ραξαμε ησλ ζπλνξσλ κεηαμπ ησλ θξαησλ 88 IV. 2. Οη επηπηψζεηο ζηε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο,- νη βαζηθνί εθπξφζσπνη. 92 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ V. 1. Γεληθέο εθηηκήζεηο, ηδηαηηεξφηεηεο 100 ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΟΗΑΛΗΣΗΚΟΤ ΡΔΑΛΗΜΟΤ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ ΚΑΗ Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ VΗ.1 Οη ηζηνξηθεο ζπλζεθεο ζηελ κεηαπνιεκηθε πνιηηηθε πξαγκαηηθνηεηα ηεο Αιβαληαο 109 VΗ. 2 Ζ αθνκνησζε in extremis ησλ αξρσλ ηεο κεζνδνπ ηνπ ζνζηαιηζηηθνπ ξεαιηζκνπ ζηε ινγνηερληα 110

7 VΗ. 3 Ζ θνκκνπληζηηθε πξαγκαηηθνηεηα θαη ηα βησκαηα ζηελ πλεπκαηηθε δσε ηεο εζληθεο ειιεληθεο κεηνλνηεηαο 114 VΗ. 4. Ζ ππνδνκε 118 VΗ. 5. Ζ θξηηηθή 122 VΗ. 6. ρέζεηο θαη επηθνηλσλία κε κεηξηθή ινγνηερλία 124 VΗ. 7. Απν κηα ινγνηερλία κφλν ζηα ειιεληθά, ζε κηα δίγισζζε ινγνηερλία θαη αληίζηξνθα 128 VΗ. 8. Λνγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ίζνλ κφλν πνίεζε;! 135 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΦΑΔΗ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ, ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ, ΟΗ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ VIΗ.1. Ζ θαηάηαμε 141 VIΗ. 2. «Ζ θπιαθηζκέλε» ινγνηερλία 143 VIΗ. 3. Ζ ζηξαηεπκέλε ινγνηερλία 156 VIΗ. 4. Πξψηε θάζε 160 VIΗ. 5. Γεχηεξε θάζε Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 171 VII. 6. Οη εθπξφζσπνη 175 VIΗ. 7. Άιινη εθπξφζσπνη ηεο πεξηφδνπ απηήο. 183 ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIIΗ VIIΗ.1. Πεξίνδνο ζε εμέιημε ηε ζέζε ηνπ επηιόγνπ 188 Βηβιηνγξαθία 191 Καηάινγνο κε ηα βαζηθά έξγα ησλ ζπγγξαθέσλ 194

8 Parathënie SHPIRTI GREK DHE UNIVERSAL I AKTIT KRIJUES Fill pas shthurjes së perandorisë Otomane, si pasojë e gjeopolitikës europiane, pjesë të vogla të nacionaliteteve ballkanike, u përfshinë në territoret politike të kombshteteve të tjera, duke krijuar në praktikën jetësore të përditshme realitetete humane dhe politike, të emërtuara me termin; pakica kombëtare ose minoritete etnike. Një prej tyre është edhe Pakica Kombëtare Greke, e cila, si pjesë e trungut të madh grek dhe popullsi e këtij nacionaliteti, po mbush gati një shekull, që jeton e vepron brenda kufijve politikë të Shqipërisë, në skajin jugor të saj, konkretisht në rrethet Gjirokastër, Delvinë, Sarandë dhe Përmet. Qysh prej vitit 1920, kur Shqipëria u pranua si e barabartë në Lidhjen e Kombeve e deri në ditët tona, anëtarët e Pakicës Kombëtare Greke, vijojnë të jenë pjesë e natyrshme e shoqërisë shqiptare, shtetas dhe qytetarë shqiptar. Si të tillë, njëlloj dhe bashkarisht me shqiptarët në mazhoritet dhe grekët e Shqipërisë në minoritet, kanë gjeneruar jetën e tyre të përditshme, përmes veprimtarive politike, ekonomike, shoqërore, shpirtërore, dhe kulturore. Në të gjitha këto veprimtari, pjesëtarët e komunitetit grek, jo vetëm që janë pjesmarrës aktiv, por verifikohen si kontribues cilësorë dhe profesionistë. Ata shquhen, përpos të tjerave, si njerëz me talent të spikatur në fushën e arsimit, artit, kulturës. Janë të shumtë emrat e mësuesve, profesorëve, aktorëve, muzikantëve, instrumentistëve, kompozitorëve, piktorëve e skulptorëve, të dalë nga pakica kombëtare greke, të cilët, për disa dekada me radhë, kanë qenë pjesë organike e auditoreve, skenave dhe galerive shqiptare e të huaja. Vlera estetike të mirëfillta e individualitete të shquara, prodhoi kjo pakicë edhe në fushën e letërsisë artistike; prozë, poezi e dramaturgji. Ky produkt letrar, i krijuar në vijimësi historike nga autorë të kësaj pakice, në gjuhët shqipe e greke, është pjesë specifike e integrale e Historisë së Letërsisë Shqiptare. Tani, që kemi distancën e duhur prej

9 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα vi kohës së shkrimit dhe lirinë e plotë të gjykimit mbi to, tekstet letrare të autorëve të pakicës kombëtare greke në letërsinë shqipe, duhet t i nënshtrohen një shqyrtimi serioz teoriko-letrar, për të karakterizuar përfundimisht çështje, që lidhen me natyrën, vlerat dhe organizimin estetik të tyre. Libri Letërsia e Minoritetit etnik grek në Shqipëri, shkruar nga studiuesi Panajot Barka, është pikërisht libri që vjen në kohën e duhur, i shkruar me seriozitetin e duhur, libër që çel siparin e studimeve të kësaj letërsie. Paraqitur më parë si tezë magjistrature, ripunuar e zgjeruar nëpërmjet një pune të thelluar, korrekte e shkencore, studimi i P. Barkës prezantohet tani para nesh si një vepër pioniere në lëmin e studimeve shqiptare për shkrimet letrare të autorëve të minoritetit grek, të cilat nisin nga mesi i shekullit të kaluar e vazhdojnë deri sot. Në literaturën shqipe sigurisht që ka patur artikuj e recensa për vepra letrare të autorëve minoritarë grek, por ato kanë qenë fragmentare, të përcipta dhe të veçuara. Kanë munguar punë të tilla të plota e gjithpërfshirëse, me analiza të thelluara për vepra të shkruara në gjuhën shqipe, greke ose përkthime të ndërsjellta, vepra me gjykime e shqyrtime teoriko-letrare për autorë, prirje apo fenomene, që kanë ndodhur gjatë këtij procesi letrar specifik. Në këtë kontekst ky libër mbush vakumin e studimeve të tilla dhe shërben si referencë për të tjera kontribute të pritshme e të nevojshme në këtë fushë. Libri Letërsia e minoritetit grek në Shqipëri, dëshmon se, autori e nis gjykimin e tij, pasi ka kryer njohjen e plotë për tekstet në prozë apo poezi të kësaj letërsie, se ai niset nga parime të qarta bashkëkohore në studimin e letërsisë dhe se procedon nëpërmjet një metodike racionale arsyetuese e ballafaquese. Të gjitha këto e kanë ndihmuar autorin e këtij studimi të mbërrijë në analiza e konkluzione të sakta e të pjekura profesionalisht si dhe të ndërtojë një panoramë të plotë të zhvillimit të gjinive e llojeve, kuadrit tematiko-ideor dhe teknikave të shkrimit, në rrjedhën e viteve. Ndërtohet kështu jo vetëm një kronologji e plotë e procesit letrar përkatës, por dhe një hierarki vlerash letrare. Në këtë këndvështrim studimi në fjalë mund të perceptohet prej lexuesit edhe si një Histori Letërsie e autorëve të Pakicës Kombëtare Greke në Shqipëri, ose së paku, si një bazë e shëndoshë për vet autorin, për të ndërtuar në të ardhmen një të tillë.

10 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα vii Autori i kushton një vëmendje të posaçme rrethanave politike e socio-kulturore, që vulosin këtë prodhim letrar, duke mbërritur në përfundime, të cilat reflektojnë diferencat ideore e estetike të periudhave të ndryshme; para Luftës së Dytë Botërore, gjatë dhe pas saj. Duke i mbetur besnik parimit kronologjik, ai ndërton skemën periodizuese dhe emërtuese të kësaj letërsie, përkufizon dallimet themelore mes tyre dhe nënvizon të përbashkëtat e pandryshueshme, të cilat dëshmojnë për një shpirt sa grek aq edhe universal të aktit të krijimit e shkrimit letrar, që përciellet herë në gjuhën shqipe e herë në atë greke. Në këtë libër studiuesi P. Barka arrin me sukses të argumentojë me detaje e lëndë letrare lidhjet dhe bashkëveprimet mes Letërsisë shqiptare dhe asaj minoritare greke, duke analizuar brenda këtij korrelacioni, përfshirjen/integrimin e shkrimtarëve e poetëve të kombësisë greke në rrjedhën e letërsisë shqipe, manifestimin e shenjave materiale e shpirtërore të nacionit grek në këtë letërsi si dhe një varg karakteristikash semantike, funksionale, strukturore e formale të teksteve e veprave letrare. Me shumë kujdes dhe profesionalizëm në këtë libër, analizohen kondicionet sociokulturore dhe politike, të cilat bënë të mundur ndërprerjen e kontinuitetit estetik paraardhës, krijimin e një ndërgjegjeje të re letrare dhe lëvrimin e një letërsie të re, në përshtatje me platformën e shkrimit letrar socrealist, si dhe një sërë çështjesh që lidhen organikisht me këtë produkt letrar. Në faqet e këtij libri vjen informacion dhe analizë për individualitete të tilla letrare si; Spiro Xhai, Pano Çuka, Niko Kacalidha, Andrea Zarballa, Telemak Koça, Spiro Llajo, Petro Çerkezi etj, vepra e të cilëve i ofron studiuesit dhe lexuesit vlera të mirëfillta estetike, tematikë e problematikë universale si dhe metodika të ndryshme shkrimi e procedimi letrar. Një vend të veçant në faqet e këtij studimi zenë të dhënat dhe trajtimet për autorët disidentë të letërsisë së pakicës kombëtare greke në Shqipëri, duke hedhur dritë mbi emrat e njerëzve që nuk e pranuan denatyrimin e letërsisë dhe artit në veçanti si dhe tjetërsimin e jetës njerëzore në përgjithësi. Me këtë libër, pedagogu dhe studiuesi i letërsisë Panajot Barka dëshmon njohjen e thellë të proceseve letrare shqiptare dhe greke, gjë që shprehet në shqyrtimet e rrafshit krahasues e ballafaques të

11 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα viii dukurive e prirjeve të ndodhura në rrjedhën e viteve, në shtratin e dy letërsive respektive. Gjithashtu autori me këtë studim, manifeston dukshëm pjekurinë teoriko-letrare dhe sigurinë aplikative të koncepteve shkencore, gjatë qasjeve e analizave për veprat, fenomenet dhe proceset që merr në shqyrim. Libri Letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri është një libër shumë i vlefshëm për specialistët dhe pedagogët e letërsisë shqiptare dhe greke, për mësuesit dhe nxënësit e shkollave parauniversitare në zonën e pakicës greke dhe veçanërisht tepër i nevojshëm për studentët e Filologjisë greke e shqiptare. Stili dhe qartësia gjuhësore janë arsye të mjaftueshme që ky libër të shfletohet e lexohet nga gjithkush që kërkon informacion për këtë letërsi. Prof.as.Dr. Roland Zisi Universiteti Eqrem Çabej, Gjirokastër

12 ΔΗΑΓΩΓΖ Αλ ν «ειιεληθφο πνιηηηζκφο» απνηειεί ηνπο βαζηθνχο ζηχινπο ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, ε Ήπεηξνο απνηειεί γηα ηνλ ειιεληθφ θφζκν ην ιίθλν θαη ηελ αζπίδα ηνπ. Γελ ήηαλ γηα ηελ Διιάδα έλαο θσηεηλφο θνκήηεο πνπ κπνξεί λα θακαξψλεη θαλείο ηνλ θεπγαιέν θαη ζηηγκηαίν θσηηζκφ ηνπ θαη λα αδηαθνξεί γηα ην ζθφηνο θαη ηηο παγσληέο ηεο ηζηνξίαο. Απελαληίαο ππήξμε έλαο Ήιηνο πνπ θψηηδε θαη πχξσλε ηνλ ειιεληζκφ ζηα δχζθνια θαη ζθνηεηλά ζηαπξνδξφκηα ηεο φιεο ηζηνξίαο ηνπ. Ζ Ήπεηξνο ζηελ καθξφρξνλε ηζηνξία θαιιηέξγεηαο ηνπ έζλνπο ησλ Διιήλσλ, απνηέιεζε, ηελ νξηαθή γξακκή, ην καμηιάξη φζκσζεο θαη αληηπαξάζεζεο κεηαμχ αιινγελψλ θαη γεγελψλ θχισλ. Τπήξμε ε θνηηίδα φισλ ησλ εηδψλ θαη επηπέδσλ δηαζηαπξψζεσλ. Απφ ηε ζέζε απηή έδηλε ζην Γέλνο ν,ηη ρξεηαδφηαλ γηα λα πεηχρεη ηελ δφμα, ηελ ιάκςε θαη ηελ ηζηνξηθή εππξέπεηα. Γηα ιφγν ηεο θξάηεζε ηα εξεηπσκέλα θάζηξα απφ ηε ζπλερή ππεξάζπηζή ηνπ, σο ηα ζπάξγαλα κέζα απφ ηα νπνία αληξψζεθε ην έζλνο. Γεδνκέλνο ινηπφλ ν λφκνο πεξί ηεο πεξαζηηθήο δφμαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο, ηεο Ρψκεο, ηεο Αηγχπηνπ. Ζ λνκνηέιεηα απηή σζηφζν θαίλεηαη αλίζρπξε κπξνζηά ζηελ πεξίπησζε ηεο Ζπείξνπ. Ίζσο απνηειεί ηελ εμαίξεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θαλφλα. Σν αλεμάξηεην πλεχκα ηεο Ζπείξνπ απφ ην Κνηλφ ησλ Μνινζζψλ, ην Κνηλφ ησλ Ζπεηξσηψλ, ην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ θαη κέρξη αθφκα ην παζαιίθη ηνπ Αιί Παζά, ππήξμε ζηελ νπζία ε ππμίδα ηνπ Γέλνπο ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο θαη ε αθεηεξία θάζε έλδνμεο ζειίδαο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο. Γελ είλαη κάιηζηα ηπραίν πνπ ζηελ πην ζχγρξνλε ηζηνξία, ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ε Διιάδα έγξαςε ζηελ Ήπεηξν ηελ ιακπξή ζειίδα ηεο πξψηεο λίθεο ησλ ζθιαβσκέλσλ ιαψλ ηεο Τθειίνπ θαηά ηεο θαζηζηηθήο κεραλήο. Αθφκε πην εθπιεθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απηή ε δηαξθήο παξνπζία ηεο Ζπείξνπ ζηελ παλειιήληα ηζηνξία ζπλδπάδεηαη κνλίκσο κε ηελ αλάιεςε εγεκνληθνχ ξφινπ ζε ζηξαηησηηθφ, πνιηηηθφ ή πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Μέξνο ηεο έλδνμεο απηήο θιεξνλνκηάο, απνηειεί θαη ε ζεκεξηλή Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία. Αλεμάξηεηα απφ ηα

13 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα x ζθακπαλεβάζκαηα ηεο ηζηνξίαο ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο αλέδεημε αλεπαλάιεπηεο αμίεο ηφζν ζε φθεινο ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, φζν θαη σο ηδηαίηεξεο αμίεο ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. ην πνιιαπιφ θαη ζχλζεην δηαρξνληθφ ηνπίν πνιχηηκσλ ζπλεηζθνξψλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηε ινγνηερλία θαη ηα γξάκκαηα ζην ρψξν ηεο ζεκεξηλήο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Ζ πξνζέγγηζε ζεσξεί ην ρψξν αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ απζεληηθνχ θιεξνλφκνπ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ.

14 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ Η.1. Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα, απζεληηθή θιεξνλνκηά ηνπ δηαρξνληθνύ πνιηηηζκνύ ηεο Ζπείξνπ Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία κε ηελ έλλνηα ηεο θιεξνλφκνπ ηνπ δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ, απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο βηβιίνπ. Θα ηελ εμεηάζνπκε απφ ηε ζθνπηά ησλ γεσπνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ. Σαπηφρξνλα, ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ζπλππνλνεί ηελ πξνζέγγηζε ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηεο, ιφγσ αθξηβψο ησλ ηδηαίηεξσλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζην ζεκεξηλφ θνκκάηη ειιεληζκνχ ζηελ Αιβαλία. Ζ ηζηνξηνγξαθία έρεη απνδερηεί φηη ηελ ηαπηφηεηα ηεο Ζπείξνπ ζθξάγηζαλ ηζηνξηθνί, γεσπνιηηηθνί θαη εζλνινγηθνί παξάγνληεο, άκεζα ζπλδεκέλσλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε, αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Κνηλψο απνδερηφ είλαη επίζεο, φηη ν πνιηηηζκφο θαη ε ινγνηερλία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, αλαδείρηεθαλ κέζα απφ ηε ζπλερή επηζηξάηεπζε γηα ηελ επηηπρή επηβξάβεπζε ηνπ ξφινπ πνπ επσκίζηεθε ε Ήπεηξνο ζε φθεινο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Γεχηεξν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα απνηειεί απζεληηθή θιεξνλνκηά ηνπ δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ κε ζπλερή επηθνηλσλία, ηφζν κε ηελ αξραία πνιηηηζηηθή ηεο παξάδνζε, φζν θαη κε άιινπο νκνγελείο θαη εηεξνγελείο παξάγνληεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εκπεξηθιείεη ζηνηρεία κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ «ζρεηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κε δχν δηαθνξεηηθέο ζεηξέο δεδνκέλσλ». Οη ιφγνη, εθηφο ησλ άιισλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη ηφζν νη

15 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 2 ζπγγξαθείο φζν θαη «νη θαηαλαισηέο ηεο» εζληθά αλήθνπλ ζην έζλνο ησλ Διιήλσλ θαη πνιηηηθά ζην αιβαληθφ θξάηνο. Ηζηνξηθά θαη πέξα απφ ηε ινγηθή ησλ θξαηψλ, νη πιεζπζκνί είλαη ζε ζπλερή επαθή θαη επηθνηλσλία ζε πνιιά επίπεδα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή καο επηηξέπεη λα πξνζέμνπκε παξάιιεια θαη ηηο ζρέζεηο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία ζην γεληθφηεξν πιαίζην ζρέζεσλ κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ. Δπίζεο, παξαθνινπζψληαο ηελ ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα κε θξηηήξην ην ρξφλν, πξνζέρνπκε φηη δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ε αιιαγή ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο πφηε κε ηε παλειιήληα θαη πφηε κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, ή θαη κε ηηο δχν. Ζ επηθνηλσλία απηή είλαη ζε άκεζε εμάξηεζε απφ ηηο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή. Μφλν ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κηζνχ αηψλα έραζε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία. πλεπψο ε πξνζέγγηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ θνηλσληνινγηθή, ηζηνξηνγξαθηθή θαη ζπγθξηηηθή ζθνπηά. Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ επηβάιεη ηε ζεψξεζε απ απηή ηελ νπηηθή γσλία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηάζε ηεο αιβαληθήο πιεπξάο σο πξνο ηελ θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ θιεξνλφκσλ ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ. Γεγνλφο είλαη φηη φρη κφλν ζηελ αιβαληθή ηζηνξηνγξαθία, αιιά θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ αιβαληθνχ ιανχ, έρεη ιάβεη ζέζε ν ηζρπξηζκφο φηη νη Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο είλαη θνπβαιεκέλνη ζ απηά ηα κέξε θάπνπ ηνλ ΥΤΗΗΗ αηψλα σο ηζηθηζίδεο ησλ Αιβαλψλ αγάδσλ, νη νπνίνη ήηαλ θαηαπηαζκέλνη κε ηνπο πνιέκνπο ζην πιεπξφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. πλεπψο ν πνιηηηζκφο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ησλ Διιήλσλ πνπ απνηεινχλ ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, είλαη θαη απηνχο, πξντφλ ηεο αιβαληθήο πιεηνςεθίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηαπηζηψζεθε απηφ κε ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Κσζηή ηεθαλφπφπινπ ζηηο , ζηε Γεξβηηζηάλε. Ο θχξηνο ηεθαλφπνπινο ραξαθηήξηζε ηνπο Έιιελεο Βνξεηνεπεηξψηεο αλαπφζπαζηφ κέξνο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σελ επφκελε, ΜΜΔ θαη απινί Αιβαλνί αληέδξαζαλ δείρλνληαο φηη δελ κπνξνχζαλ λα αλερηνχλ ηελ ινγηθή ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ απφ ηελ Διιάδα σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σαπηφρξνλα ε θνηλφηεηά καο φρη κφλν δελ κπφξεζε λα θέξεη επηρεηξήκαηα γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηαγσγή θαη ηαπηφηεηά ζε αληίθξνπζε ησλ αιβαληθψλ ηζρπξηζκψλ, αιιά είλαη γεγνλφο φηη θαη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, απιψλ θαη ζηειερψλ, ππάξρνπλ ηέηνηα θελά πνπ θάλνπλ ηθαλή ηελ αληίζηαζε ησλ ςεπηνεπηρεηξεκάησλ

16 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 3 Γεγνλφο είλαη επίζεο φηη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία ζην ζέκα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζπλδχαζε ηηο πξαρηηθέο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, γηα ζξεζθεπηηθή θαη θαη επέθηαζε εζληθή νκνηνγελνπνίεζε, κε ηελ πνιηηηθή θαη πξαρηηθή ησλ ππνινίπσλ αλαηνιηθψλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα θαιιηεξγήζεη έλα απζχπαξθην ζχζηεκα κεηνλνηηθήο ζπλείδεζεο, ζηε ζέζε ηεο εζληθήο ειιεληθήο ζπλείδεζεο. Σαπηνρξφλσο, νη κνξθέο ήηαλ ηέηνηεο, πνπ έθαλαλ «απνδερηή» ηελ πνιηηηθή απηή ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο θαη αληίζηαζε, αιιά κε βαξχηαηεο ζπλέπεηεο. Ζ ηνπξθνθξαηία κε ζηφρν ηελ νκνηνγελνπνίεζε ησλ εζλψλ ππφ θαηνρή ηαχηηζε ηελ εζληθφηεηα κε ηε ζξεζθεία. Παξάιιεια, επηδίσμε λα πεηχρεη ηελ επηβνιή ηεο αλσηεξφηεηαο ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο αληηπαξάζεζεο κε ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, γηα ηε ζπζπείξσζε ησλ Αιβαλψλ ζε εζληθή βάζε, βαζίζηεθε ζηελ ίδηα αξρή,- εκείο θαη νη μέλνη, διδ νη Αιβαλνί θαη «νη ερζξνί πνπ δεηνχλ λα δηακειίζνπλ ηελ Αιβαλία». «Οη πην επηθίλδπλνη ερζξνί», φκσο παξέκεηλαλ ηα γεηηνληθά νξζφδνμα έζλε. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ ην θαζεζηψο δαλείζζεθε απφ ηνπο Αιβαλνχο εθπξνζψπνπο ηεο Αλαγέλλεζεο ηνπ XIX αηψλα ( ), δχν αξρέο πνπ εθείλνη αμηνπνίεζαλ γηα ηελ εκπέδσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο Αιβαλνχο. Πξφθεηηαη πξψηα γηα ηελ αξρή πνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί ησλ ερζξηθψλ βιέςεσλ ησλ νξζφδνμσλ γεηηφλσλ απφ βνξά θαη λφην. Έηζη ζε φιν ην ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ δφγκα ηνπ Υφηδα ε Διιάδα θαη ε εξβία απνηεινχζαλ ηνπο άκεζνπο ερζξνχο ηεο Αιβαλίαο ζην δήζελ πνιιαπιφ θχθιν ερζξψλ ηεο. Ζ δεχηεξε αξρή αθνξά ηελ ηζνπέδσζε ηεο ζξεζθείαο γηα ηελ θπξηαξρία ηεο ηδέαο ηνπ αιβαληζκνχ. Δπί δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο εθαξκφζζεθε εκπξάθησο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο ππφ ηελ πξνζδνθία ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ «λένπ ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ». ησλ Αιβαλψλ θαη νδεγεί πνιινχο λα ληψζνπλ ξερνί θαη μέλνη ζηηο εζηίεο πνπ θιεξνλνκνχλ απφ ηελ νκεξηθή επνρή. «Ζ ζξεζθεία ηνπ αιβαλνχ είλαη ν αιβαληζκφο», απηφ ήηαλ ην βαζηθφ ζχλζεκα ησλ Αιβαλψλ αλαγελλεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ππεξπήδεζε ηεο δηαζξεζθεπηηθήο δηάζπαζεο.

17 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 4 Σαπηφρξνλα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο ην θαζεζηψο ρξεηάδνληαλ έλα βαζχηεξν εμηδαληθεπκέλν ηζηνξηθφ ππφβαζξν. Δμαζθαιίζηεθε κέζσ ηεο πιαζηνγξάθεζεο ηεο ηζηνξίαο. Ήδε ππήξρε ην πξφζθνξν έδαθνο πνπ είραλ θαιιηεξγήζεη νη εθπξφζσπνη ηεο Αιβαληθήο Αλαγέλλεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θξφληηζαλ ηελ πιαζηνγξάθεζε ησλ εζλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Ζπείξνπ, δηαζηξεβιψλνληαο σκά ηα θείκελα ηνπ ηξάβσλα, ηνπ Θνπθπδίδε, ηνπ Ζξφδνηνπ ζρεηηθά κε ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε θαη ειιεληθφηεηά ηεο. Ζ πιαζηνγξάθεζε θαη αλειέεην ηξφπν ηεο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο, γηα ηελ «επηρεηξεκαηνιφγεζε» σο αιβαληθφ εζληθφ ρψξν ηνλ κέρξη ηφηε ππφ ηνπξθηθή θαηνρή βαιθαληθφ ρψξν. Δληνχηνηο, ζηνπο απηφρζνλεο θιεξνλφκνπο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ην θαζεζηψο απέδσζε ξερή θαη πξνζβιεηηθή ηζηνξία. «Σα ηζηνξηθά θαη γισζζηθά δεδνκέλα, αλαθέξεη ην εγθπθινπαηδηθφ ιεμηθφ ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ησλ Σηξάλσλ ζην ιήκκα «Γξφπνιε», απνδεηθλχνπλ φηη νη θάηνηθνη ηεο Γξφπνιεο ειιεληθήο εζληθφηεηαο αθίρζεθαλ εδψ ηνλ ΥΤΗΗΗ αηψλα σο θνιίγνη ζηα ηζηθιίθηα ησλ αιβαλψλ γαηνθηεκφλσλ» 1. Σελ ίδηα ζθνπηκφηεηα εμππεξέηεζε θαη ην επηζηεκνληθφ θελφ φζνλ αθνξά ηε κειέηε θαη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Μηινχκε γηα ζθνπηκφηεηα, παξά ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απφ ηε ζηηγκή ηεο ράξαμεο ησλ ζπλφξσλ. Απφ ηφηε πνπ ζρεκαηίζηεθε σο κεηνλφηεηα κέρξη θαη ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν, ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα ήηαλ δέζκηα ησλ ηζηνξηθψλ εθθξεκνηήησλ. Δλψ κεηαπνιεκηθά ππέζηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ηδηφηππνπ θαη εξκεηηθνχ αιβαληθνχ εζληθηζηηθνχ εζσζηξεθή ζνζηαιηζκνχ. πλεπψο, φπσο ζε φια ηα ζρεηηθά κε ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα πξνβιήκαηα θαη ζην ζέκα ηεο ινγνηερλίαο είλαη ινγηθή ε χπαξμε επηζηεκνληθνχ θελνχ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πξφβιεκα πθίζηαηαη θαη γηα ηηο δπν ρψξεο. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο δελ ππήξραλ δπλαηφηεηεο Σν ίδην ιεμηθφ αλαθέξεη φηη απφ ηα δέθα ρσξηά ηεο Κάησ Γξφπνιεο ηξία είλαη αιβαληθήο εζληθφηεηαο. 1 Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ηεο Λ.. Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ, Σίξαλα 1985 ζει 211

18 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 5 πξφζβαζεο. Απφ αιβαληθήο πιεπξάο ππήξρε ε γλσζηή ζθνπηκφηεηα, πνπ ήζειε θαη ηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, φπσο φιε ηελ θνηλσληθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, εληαγκέλε ζην αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ ηδενιφγεκα, αιιά ρσξίο εζληθνπνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ην γεγνλφο πνπ ζε φιε ηελ επίζεκε ηζηνξηνγξαθία γηα ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, (ζηελ Ηζηνξία ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο, εθδφζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ θαη ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο αληίζηνηρα 1959 θαη 1983, θαζψο θαη ζηελ αιβαληθή έθδνζε ηεο «Ηζηνξίαο ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο» ηνπ Robert Elsie,1997), ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα δελ αλαθέξεηαη νχηε σο ηκήκα ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο (σο ηδηαίηεξε αμία) θαη νχηε σο κηα ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Χζηφζν ζηε ζεηξά ησλ αιβαληθψλ ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ εληχπσλ, πεξηνδηθφ Nentori θαη εθεκεξίδα Drita (φξγαλα θαη ηα δπν ηεο Έλσζεο πγγξαθέσλ θαη Καιιηηερλψλ ηεο Αιβαλίαο αληίζηνηρα κελαίν θαη εβδνκαδηαία) ε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο απηήο ή είλαη κεδακηλή, ή ζρεδφλ αλχπαξθηε. Καηά ζπγθερπκέλν ηξφπν, εξαζηηερληθά θαη απνζπαζκαηηθά, κε ζεσξεηηθά εγρεηξήκαηα, φρη ηνπο θαλφλεο ινγνηερλίαο θαη αηζζεηηθήο, αιιά ηηο ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ θαζεζηψηνο, αληηκεησπίδεηαη ε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζε εθείλα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ δηέζεηε κεηαπνιεκηθά ε ίδηα ε Μεηνλφηεηα. Με ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο ήηαλ ε άξλεζε ζηα επίζεκα θφξνπκ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ ηεο Μεηνλφηεηαο, ηεο ινγνηερληθήο ηεο παξάδνζεο. Σαπηφρξνλα, πηνζέηεζαλ ηελ θαζεζησηηθή άπνςε φηη αθεηεξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα απνηειεί ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο. ην πεξηνδηθφ Nëntori βξήθακε κφλν δπν άξζξα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Σν πξψην είλαη ηνπ πχξνπ Σδηα (Πεξηνδηθφ Nëntori, αξ.10, ζει , Σίξαλα, 1955). Σν δεχηεξν είλαη απφ ηνλ Πάλν Σζνχθα σο νκηιία ζην πλέδξην ηεο Έλσζεο πγγξαθέσλ θαη θαιιηηερλψλ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1984 (Πεξηνδηθφ Nëntori, αξ. 6, ζει , Σίξαλα,1984). ηελ εθεκεξίδα Drita δελ ζπλαληήζακε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί ινγνηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα εθηφο απφ θάπνηεο ζχληνκεο βηβιηνπαξνπζηάζεηο.

19 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 6 ησπή ή κεζνδνινγηθή ζχγρπζε, δνγκαηηθή πξνζήισζε θαη δπζθεκηζηηθή ζηάζε πξνο ηελ ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο γξακκέλεο ηελ πεξίνδν ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, ζπλαληάηαη θαη ζηελ Διιάδα. Γελ πξφθεηηαη επίζεο, γηα πξαγκαηηθέο επηζηεκνληθέο κειέηεο αιιά γηα αξζξνγξαθία θαη κειέηεο ζε επίπεδν δνθηκίσλ. Ζ αδηαθνξία θαη ζχγρπζε πάλσ ζην ίδην ζέκα, φπσο θαη γεληθφηεξα, ζπλερίδεηαη θαη κεηά ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, ην Η.2. Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα πξντόλ εζληθνπνιηηηζηηθνύ ρώξνπ (όρη γισζζηθνύ) Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ απνδίδνπλ ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ηαπηφηεηα απζεληηθνχ θιεξνλφκνπ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ζπείξνπ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ινγνηερλία ηεο σο πξντφλ εζληλνπνιηηηζκηθνχ ρψξνπ θαη φρη απιψο γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ, αλαθέξνπκε: Πξψην. Ζ θνηλφηεηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, αλεμάξηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, ζε φιεο ηηο ηζηνξηθφ-πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο εθδειψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εζληθήο κεηνλφηεηαο, σο θπζηνινγηθή ζπλέρεηά ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. ην αιβαληθφ θξάηνο απνηειεί «κηα πιεζπζκηαθή νκάδα, ε νπνία αξηζκεηηθά είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηνπ θξάηνπο θαη δηαθξίλεηαη γηα πνιηηηζηηθά, θπζηθά, ηζηνξηθά ζηνηρεία, ή ζξήζθεπκα θαη γιψζζα, δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ» 1. Δίλαη, επίζεο, θιεξνλφκνο θαη θνξέαο ησλ θαζνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ εζληθήο ηαπηφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ιανχ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ) κε θνηλφ παξειζφλ, θνηλέο ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο, θνηλή γιψζζα θαη νκνηνγελή πνιηηηζκφ 2 Μφλν έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί γηαηί ην αίηεκα θαη νη πξνζπάζεηεο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, σο θαζνξηζηηθή αξρή ζηηο ζρέζεηο θάζε κεηνλφηεηαο κε ην θξάηνο ζην νπνίν ππάγεηαη, παξέκεηλαλ αλαιινίσηα. Σν ίδην επηρείξεκα καο βνεζάεη λα εμεγήζνπκε επίζεο ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηεο Διιεληθήο 1 Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα Γεκνθξαηία θαη Δηξήλε, ηκήκα λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ, εκεξ , 2 Βι. Φηινζνθηθφ ιεμηθφ, ιήκκα «έζλνο» θαη ηνλ νξηζκφ ζηελ θνηλσληνινγία ηνπ «έζλνπο»

20 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 7 Μεηνλφηεηαο ζηελ αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζηελ θνηλσλία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αλήθεη, φκσο δηαηεξψληαο θαη αλαπηχζζνληαο ηελ εζλνπνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηδηαίηεξσλ θαη δηαθξηηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνλφηεηαο, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ινγνηερλίαο, κπνξεί λα επηηεπρζεί «κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε ζ έλαλ νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ ηνπο φξγαλν» 1. ην ίδην απνηέιεζκα καο νδεγεί θαη ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο ηαπηφηεηα κε δηαθνξεηηθέο αμίεο απ φ, ηη ην έζλνο θνξκφο κεηά ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε «κεηνλφηεηα» θαη, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο λέαο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην αιβαληθφ θξάηνο θαη ηεο εζθεκκέλεο πνιηηηθήο ζε βάξνο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Δπεξεάζηεθαλ αξλεηηθά πνιιέο πηπρέο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ γίγλεζζαη θαη ζηεξεψκαηνο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Θίρζεθε, κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ, ε κεηξηθή γιψζζα. Ζ ρξήζε ηεο εηζήιζε ζε κηα θζίλνπζα πνξεία θαη πεξηνξίζηεθε ζην θαζεκεξηλφ ιφγν, κε κφλε πεγή επηθνηλσλίαο ηελ ινγνθξηλφκελε ιατθή παξάδνζε. Παξαηαχηα, ε πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα δελ αθνκνηψζεθε. πλεπψο δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε εθείλε ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Σαπηφρξνλα δελ απνθιίλεη νξηζηηθά απφ εθείλε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ γλσζηή πνιχκνξθε θαη απνπληθηηθή αθνκνησηηθή πίεζε ζην αιβαληθφ θξάηνο, απνηειεί, εθηφο ησλ άιισλ, επηβεβαίσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θνηλφηεηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία νθείιεη ηελ αδηάζεηζηε πνιηηηζηηθή θαη εζληθή ηαπηφηεηά ηεο ζην γεγνλφο φηη απνηειεί ηνλ θιεξνλφκν κηαο καθξφρξνλεο, ζηαζεξήο θαη ελεξγνχ πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηνηθεί. Δλλνείηαη φηη, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε πνιηηηζηηθή θαη εζληθή ηαπηφηεηα ηεο Μεηνλφηεηαο, ζπλεπψο θαη ε ινγνηερληθή ηεο θιεξνλνκηά, εμειίρηεθε ζε αδηάξξεθηε ζπλάξηεζε απφ ηζηνξηθνχο, θνηλσληθνχο, εζληθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, ινγηθφ είλαη λα ζεκαδεχηεθε απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο ηεο ζε εζληθή κεηνλφηεηα εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. 1 Γηψξγνο Βεινχδεο, Γξακκαηνινγία ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, ζει.279, Αζήλα 1994

21 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 8 Πξνζεγγίδνληαο ηελ θνηλφηεηα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζην επίπεδν απηφ, ηφηε ε πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά θαη ζην πιαίζην απηφ θαη ε ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή, απνηεινχλ κηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ απαηηνχλ ηελ πξέπνπζα πξνζνρή. Καηά ζπλέπεηα, αλ έρνπκε ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Y.Chevrel φηη νη αληηιήςεηο «εζληθή ινγνηερλία», «εζληθφο πνιηηηζκφο» θαη «εζληθή γιψζζα», νχηε ήηαλ, νχηε είλαη ηζφηηκεο» 1, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ινγνηερλία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί σο ινγνηερλία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο κε θξηηήξην κφλν ηε γιψζζα. Γελ κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε απηή «ειιεληθή ινγνηερλία», επεηδή γξάθηεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή «αιβαληθή ινγνηερλία» επεηδή έλα κέξνο ηεο γξάθηεθε ζηελ αιβαληθή. Ζ πξνζέγγηζε θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ζα καο νδεγνχζε ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε καο επηηξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη νη δηαθνξεηηθέο αμίεο πνπ απέθηεζε ε ηαπηφηεηα ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, επέθεξαλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ζηελ Διιάδα θαη ηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Μεηνλφηεηαο. Πξνζέρνπκε επίζεο φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ ρξνληθά ηελ πεξίνδν κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ αθνινχζεζε ε ινγνηερλία ζηελ Αιβαλία. Σελ ίδηα πεξίνδν ε Διιεληθή Μεηνλφηεηα αληηκεησπίζηεθε σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αιβαληθήο θνηλσλίαο ρσξίο θακηά ζρέζε κε ηελ Διιάδα. ην πιαίζην απηφ ε γιψζζα παξέκεηλε ζρεδφλ ην κφλν θνηλφ ζηνηρείν κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία. Πξνζέρνληαο, ηψξα, ηηο ζρέζεηο ηεο κεηνλνηηθήο ινγνηερλίαο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία (έρνπκε εδψ ππφςε ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν) ε γιψζζα απνηειεί γεληθψο ην βαζηθφ δηαθξηηηθφ ζηνηρείν. Σ άιια ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο ινγνηερλίαο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο απφ ην ζχλνιν ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο, εηζήιζαλ ζε ζπγθιίλνπζα πνξεία, αιιά, φπσο είπακε, δελ ελνπνηήζεθαλ. Σα ίδηα επηρεηξήκαηα, αιιά πξνο αληίζεηε θαηεχζπλζε, κπνξνχκε λα θέξνπκε θαη γηα ηε ινγνηερλία Διιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαθνξά απ απηνχο πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη 1 Y. Chevrel, La littérature comparée, Παξίζη, 1989, ζει.20

22 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 9 εζληθήο θαηαγσγήο ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Σν γεγνλφο απνηειεί κηα ηδηαηηεξφηεηα θαη έλα επηπξφζζεην επηρείξεκα φζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα, αλεμάξηεηα αλ είλαη ζηε κεηξηθή γιψζζα, ζηελ αιβαληθή ή δίγισζζε. Σν ηδηαίηεξν ζα πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε ζην γεγνλφο φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ έρνπκε ηελ νπζηαζηηθή επαλάιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ «θνηλή γιψζζα, δηαθνξεηηθέο ινγνηερλίεο», φπσο παξαηεξνχλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθξηηηθήο ινγνηερλίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αγγιφθσλσλ ινγνηερληψλ (ΖΠΑ, Μεγάιεο Βξεηαλίαο), γαιιφθσλσλ (Γαιιίαο, Καλαδά) θιπ. Οχηε ηελ επαλάιεςε πιήξσο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγνηερληψλ αλεμαξηήησο πνπ γξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εζληθέο γιψζζεο, αιιά εληφο ηνπ ίδηνπ «εζληθνχ» θξάηνπο. «Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ «εζληθψλ» γισζζψλ κέζα ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ «εζληθνχ» θξάηνπο, φπσο ι.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο Διβεηίαο ζε ηέζζεξηο γιψζζεο (γεξκαληθά, γαιιηθά, ηηαιηθά, ξαηηνξνκαληθά), δε ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά θαη ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ «εζληθψλ» ινγνηερληψλ» 1 αλαθέξεη ν Γηψξγνο Βεινχδεο. Ζ πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα, δε ζεκαηνδνηεί ηέινο, ηελ πιήξε επαλάιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζέιεη, κεξηθνχο ζπγγξαθείο λα γξάθνπλ ζηελ «ίδηα γιψζζα» δηαθνξεηηθέο εζληθέο ινγνηερλίεο. «Σα ζειήκαηα ηεο ηζηνξίαο, αλαθέξεη ζρεηηθά ν Y. Chevrel έρνπλ ρσξίζεη απφ θαηξφ ηνπο νιιαλδφθσλνπο ησλ Κάησ Υσξψλ, απφ εθείλνπο ηνπ Βειγίνπ, ηνπο γεξκαλφθσλνπο ηεο γεξκαληθήο Διβεηίαο απ απηνχο ηεο Απζηξίαο» 2. «Δγψ ζηελ Διιάδα, είκαη «ειιελφθσλνο» θαη φρη «έιιελαο» ινγνηέρλεο, -ιέεη ν γλσζηφο πεδνγξάθνο απφ ηε Μεηνλφηεηα, Σειέκαρνο Κψηζηαο. Σελ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε επσκίδνκαη ηφζν ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο κνπ θαηαγσγήο, φζν θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γξάθσ ινγνηερλία θαη ησλ ζεκάησλ πνπ επηθαινχκαη. Απφ ηε ζθνπηά απηή πεξηζζφηεξν κνηάδσ κε Αιβαλφ παξά κε Έιιελα ζπγγξαθέα. Παξφιε ηελ κεγάιε κνπ επηζπκία λα εληαρηψ ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία, αηζζάλνκαη φηη είκαη ινγνηέρλεο ζηα ζχλνξα. 1 Γηψξγνο Βεινχδεο, Γξακκαηνινγία ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, Αζήλα 1994, ζει Yves Chevrel, Letërsia e krahasuar, Σίξαλα, 2002, ζει. 28

23 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 10 Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη δχζθνιν λα ηαπηηζηεί ε ινγνηερλία κε ηε γιψζζα» 1 Έλαο αθφκα παξάγνληαο επηβεβαίσζεο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία απνηειεί θιεξνλνκηά θαη ζπλέρεηα ηνπ απηφρζνλνπ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο πνπ δηακέλεη θαη φρη απιψο έλα γισζζηθφ θαηλφκελν, είλαη νη ζρέζεηο ηεο ελ ιφγσ ινγνηερλίαο κε ηε ιανγξαθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ιανγξαθία ηνπ ρψξνπ απηνχ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θαη ζπλέρεηα ηεο ιανγξαθίαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Δπηβεβαησκέλε αιήζεηα είλαη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε ιανγξαθία ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο δηαθξίλεηαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο θαη πνιχηηκεο αμίεο ηεο, άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία θαη ησλ κπζηθψλ εξψσλ θαη γεγνλφησλ πνπ έδξαζαλ ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν. Δπίζεο, ε ιανγξαθία θαη γεληθά ν ιατθφο πνιηηηζκφο, φρη κφλν απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ινγνηερλία, αιιά αθνινχζεζαλ ηελ εμέιημή ηεο ζε φιεο ηηο πεξίνδεο. Μάιηζηα, ζε θάζε θξίζηκε ζηηγκή, φζνλ αθνξά ηνλ ινγνηερληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νη Έιιελεο ζπγγξαθείο ζην θνκκάηη απηφ ηεο Ζπείξνπ, αλαδήηεζαλ ζηελ ιανγξαθία ηελ εγγχεζε θαη ηελ αζθάιεηα γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ινγνηερληθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηήξεζε ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Λακπξφ παξάδεηγκα ε λέα αθεηεξία ζην Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ κεηέπεηηα πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε. ια ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα δελ κπνξεί λα αξλεζνχλ, απελαληίαο, ην γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα (κάιηζηα θαη ην ζηξαηεπκέλν θνκκάηη ζηελ ππεξεζία ηνπ 1 T. Κψηζηαο, πλάληεζε ινγνηερλψλ απφ ην Νφηην θαη Βφξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ. Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ Με ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη νη κχζνη θαη νη ζξχινη ηεο πεξηνρήο απηήο, νη νπνίνη είλαη πξντφλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθν-πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο θνηλφηεηαο απηή κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Οη αμίεο απηέο απνηεινχλ γλήζηα, δεκψδε, πξνθνξηθή, αδηάθνπε θαη άκεζε ζπλέρεηα ησλ αμηψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Ζ παξαιαβή ησλ ίδησλ κνηίβσλ θαη πνηεηηθψλ κέζσλ απφ ηελ ιατθή παξάδνζε λεφηεξσλ επνρψλ, ρξεζίκεπζε θαηά θαηξνχο σο ε ηδενινγηθή βάζε θαη ζεκείν αλαθνξάο ζηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλφηεηαο απηήο γεγνλφο πνπ ηεο εμαζθάιηδε ηελ αληηκεηψπηζε θαη μεπέξαζκα ησλ δπζρεξψλ ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ.

24 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 11 θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο) έρεη ραξάμεη ηελ δηθή ηεο ηζηνξηθή πνξεία εληφο ηεο νπνίαο θαιιηέξγεζε αδηακθηζβήηεηεο θαιιηηερληθέο αμίεο θαη ινγνηερληθέο πξνζσπηθφηεηεο. Με ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηδηνκνξθία ηεο ε ινγνηερλία απηή απνηειεί ζπλεηζθνξά θαη αμία γηα ηελ ειιεληθή ινγνηερλία. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε, κάιηζηα θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν, γηα ην ζχλνιν ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνχ. Γεχηεξν: Έλα αθφκα επηρείξεκα, πνπ εληζρχζεη ηελ άπνςεο φηη ε ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία είλαη πξντφλ κηαο απζεληηθήο πνιηηηζκηθήο θνηηίδαο απνηεινχλ θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο σο ινγνηερλία ζε επηθνηλσλία θαη επαθή κε άιινλ πνιηηηζκφ. πνηε ν ξνπο ηεο ηζηνξίαο δεκηνχξγεζε πξνυπνζέζεηο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ, ε ινγνηερλία ηνπ ρψξνπ ηεο Μεηνλφηεηαο εθδήισζε αλνηρηά ηάζεηο ελνπνίεζεο κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία. ηαλ ηεο επηβιήζεθε ε νιφπιεπξε απνκφλσζε απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ θαη ε ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή ζπκπεξηιήθζεθε ζε ελνπνηεηηθέο ηδενινγηθέο δηεξγαζίεο ζην πιαίζην ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο, ηφηε, παξά ηηο απξνζπέιαζηεο δπζθνιίεο, επηδίσμε λα δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εζληθή ηεο πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα. ηελ καθξφρξνλε ηζηνξηθή πνξεία νη επαθέο ηεο ινγνηερλίαο ηεο ζεκεξηλήο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο είλαη πφηε κνλφπιεπξεο, πφηε δίπιεπξεο. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη νη κνλφπιεπξεο επαθέο ηεο, κε ηελ κηα ε κε ηελ άιιε πιεπξά, αγγίδνπλ ηηο αθξφηεηεο. Οη ζρέζεηο επηθνηλσλίαο ηεο ινγνηερλίαο ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία πέξαζαλ απφ ην ζηάδην κηαο εληαίαο ινγνηερλίαο, ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ, ζε κηα ινγνηερλία ρσξίο θακηά επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία, ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν. Μεηά ην 1990 δηαπηζηψλεηαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ, ζπλεπψο θαη κε ηελ παλειιήληα ινγνηερλία. Οπφηε επαλεκθαλίδεηαη ε ηάζε ελνπνίεζεο ηνπο. Οη ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία αθνινχζεζαλ ηελ αθφινπζε πνξεία. Πξηλ απφ ηελ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ παξαηεξείηαη θπζηνινγηθή επηθνηλσλία ηεο ινγνηερλίαο ζηηο δπν γιψζζεο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλήζνπκε εδψ ην γεγνλφο φηη ε

25 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 12 ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θνηλνχ πνιηηηζηηθνχ ππνζηξψκαηνο ηεο πεξηνρήο ζπλέβαιε ζηε ζπγγξαθή θαη απφ ην αιβαληθφ ζηνηρείν ινγνηερλίαο πφηε κφλν ζηα ειιεληθά θαη πφηε δίγισζζεο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη έληνλν αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αιβαληθήο Αλαγέλλεζεο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο. Έηζη ηα θνξπθαία νλφκαηα ησλ αιβαληθψλ γξακκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, κάιηζηα θαη θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, φπσο ν Νατκ Φξάζεξη, ν Αιεμάληεξ ηαχξη Νηξελφβα, ν Θενθάλ Νφιη, ν Αλησλ Εάθν Σζηαγηνχπη, ν Κσλζηαληίλ Κξηζηνθνξίδη θιπ, φρη κφλν ηα πξψηα ηνπο έξγα ήηαλ ζηελ ειιεληθή, αιιά θαη ζπλέρηζαλ λα γξάθνπλ ζηηο δπν γιψζζεο. Δλλνείηαη, δελ απνθιείνκε εδψ θαη ηελ χπαξμε ινγνηερλίαο ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ε ινγνηερλία ζηελ κεηξηθή γιψζζα ηνπ απηφρζνπλνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Ζπείξνπ, αθνινπζεί ην γεληθφηεξν θιίκα ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν εζληθψλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή. πλεπψο, νδεγείηαη ζε ζρεδφλ πιήξε απνθνπή ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία. Σελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 90 ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ζηελ κεηνλνηηθή ινγνηερλία επηβάιιεηε κηα εληαηηθή επηθνηλσλία κε ελνπνηεηηθέο ηάζεηο (αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα) κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία. Με ην άλνηγκα ηεο Αιβαλίαο, κάιηζηα ζηα πξψηα βήκαηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, δηαθαίλεηαη ε έληνλε ηάζε ηεο γηα λα θφςεη φινπο ηνπο δεζκνχο επηθνηλσλίαο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία, πεξλψληαο ζηελ αληίζεηε αθξφηεηα, φκνηαο πεξίπνπ κε εθείλε ηεο πεξηφδνπ Σν ηδηαίηεξν απηφ πιέγκα ζρέζεσλ ζπλέβαιιε ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο θαηλνκέλνπ, πνπ ζπάληα ζπλαληάηαη ζηελ ηζηνξία ησλ πνιηηηζηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζε ρξφλνπο εληαμηαθψλ δηεξγαζηψλ παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ζηε ζπλέρεηα. Απηφ δηφηη ε εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηερλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ αληαιιαγή «πιεξνθνξηψλ», σο δάλεηα, αληηδάλεηα ή επεξεαζκψλ, ησλ αληίζηνηρσλ επηηεπγκάησλ αλάκεζα ζηηο εζσηεξηθέο (εζληθέο) ινγνηερληθέο παξαδφζεηο. Ζ θχζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο σζηφζν, είλαη ηέηνηα πνπ θαζνξίδεη ηελ εμέιημε ηαπηνρξφλσο ζε δπν θαηεπζχλζεηο: - σο ελνπνίεζε ή δηεζλνπνίεζε (ππφ ην ζθεπηηθφ ζεβαζκνχ ηεο ινγνηερληθήο «λφξκαο» ζε έλαλ επξχηεξν ρψξν ή ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο) θαη σο δηαθνξνπνίεζε (ππφ ηελ έλλνηα ηεο

26 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 13 απφθιηζεο απφ ηελ λφξκα) σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδηαίηεξεο ινγνηερληθήο ηαπηφηεηαο ζε πξνζσπηθφ θαη εζληθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ παξέθθιηζε απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα ζρέζεσλ ζηα πνιηηηζηηθά θαη ινγνηερληθά δξψκελα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ έπαημαλ νη γεσπνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ εζληθνπνιηηηζηηθή ζχλζεζε ησλ εζληθψλ θαη εζλνινγηθψλ νκάδσλ πνπ ηελ θαηνηθνχλ. Σφζν ην πεξηζζφηεξν αλ έρνπκε ππφςε φηη νη εμειίμεηο απηέο δηαδξακαηίδνληαη πάλσ ζε έλα θνηλφ δηαρξνληθφ πνιηηηζηηθφ ππφζηξσκα. Αλ έρνπκε, επίζεο, ππφςε φηη ε Ήπεηξνο επί αηψλεο απνηεινχζε κηα πεξηνρή ζπλχπαξμεο θαη φζκσζεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ φζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην ζξήζθεπκα. Δληνχηνηο, καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο κε θπζηνινγηθήο εμέιημεο ηεο ινγνηερλίαο ζε εθείλν ην ηκήκα πιεζπζκνχ ειιεληθήο ζπλείδεζεο κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε «εζληθή κεηνλφηεηα» ζηελ Αιβαλία. Σα ίδηα επηρεηξήκαηα καο βνεζνχλ λα εμεγήζνπκε ηελ έληνλε ηάζε πνπ εθδειψλνπλ νη Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο, θάζε θνξά πνπ ηζηνξηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, γηα πιήξε έληαμε θαη ελνπνίεζε ηεο ινγνηερλίαο ηνπο κε ηελ ινγνηερλία ηνπ εζληθνχ θνξκνχ. Σνλίδνπκε φηη νη ηάζεηο ελνπνίεζεο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ ζηε ινγνηερλία είλαη πην έθδειεο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο απφ άιινπο ηνκείο. Σαπηφρξνλα απνβιέπνπλ αλνηρηά ζηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο κε ηελ αιβαληθή ινγνηερλία. Σν θιίκα απηφ σζηφζν, απνηειεί έλδεημε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ππνρξεσηηθψλ θαη αθνκνησηηθψλ ζρέζεσλ πνπ επέβαιε ζηελ Μεηνλφηεηα ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο κε ηηο δνκέο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο. Σφζν ην ρεηξφηεξν φηαλ απφ αιβαληθήο πιεπξάο θαη κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζκνχ, επηρεηξείηαη, πφηε κε άιινπο ηξφπνπο θαη πφηε σο λννηξνπία, παξφκνηα αληηκεηψπηζε ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. (Σν γεγνλφο, απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηελ εξεπλεηηθή πξνζνρή.) ηε ζπλάληεζε ησλ Διιήλσλ ινγνηερλψλ ηεο Ζπείξνπ απφ ηηο δπν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ, πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ, ζηηο 30 Μαΐνπ 2004, ε ηάζε απηή ηέζεθε σο αίηεκα πνπ απαηηεί ιχζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ νκηιεηψλ. Μάιηζηα, φπσο ηφληζαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο απηήο, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο «ελζσκάησζεο» ή «επαλελζσκάησζεο».

27 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 14 Τπφ απηή ηε ζθνπηά, ε εμέιημε ησλ ζρέζεσλ ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα κε ηελ παλειιήληα θαη ηελ αιβαληθή, δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο εμειίμεηο ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ηηο ρψξεο ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ κπινθ νη ηάζεηο ελζσκάησζεο ησλ ηνπηθψλ ινγνηερληψλ ζηηο αληίζηνηρεο εζληθέο ινγνηερλίεο, είλαη δεδνκέλεο. κσο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, «ε παξφξκεζε» ησλ ηνπηθψλ κεηνλνηηθψλ ινγνηερληψλ πξνο ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο ινγνηερλίεο γεληθψο ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε. Αλαθέξνπκε ιφγνπ ράξε ηελ αιιαγή ηνπ ράξηε κε ηε δηάιπζε ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ή ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, ή ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία κε ηηο ρσξηζκέλεο Γεξκαλίεο. Δπίζεο, ζην γεληθφηεξν πλεχκα παγθνζκηνπνίεζεο ηεο επνρήο, κπνξεί λα δηαπηζησζεί εχθνια ε εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ κεηνλνηηθψλ ινγνηερληψλ κε ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο. Σν θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη σο θπζηνινγηθή εμέιημε θαη ζπλέρεηα κηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο ε νπνία δελ γλψξηζε πνηέ δηαθνπή θαη απνθιεηζκφ, φπσο ζηελ πεξίπησζε κε ηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμεγνχληαη νη ιφγνη γηαηί νη κεηνλνηηθέο ινγνηερλίεο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο άξλεζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο ινγνηερλίεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ππάγνληαη. ηε λέα απηή ηάμε πξαγκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην γεγνλφο φηη νη αληίζηνηρεο εζληθέο ινγνηερλίεο, ε ειιεληθή θαη ε αιβαληθή, δελ αξλνχληαη ηηο αληίζηνηρεο επαθέο θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Δληνχηνηο, ε επηθνηλσλία απηή δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ κεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο ινγνηερλίαο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, φπσο ζα ήηαλ ινγηθφ. Απελαληίαο. ηελ επηθνηλσλία ηνπο αλαδεηνχλ άκεζνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. (Έρνπκε εδψ ππφςε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο-επίδξαζεο ζηελ ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη φρη απιψο ηελ κεηάθξαζε.) Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνβιεκαηηζκφο, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη ε Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο αθνκνησηηθέο πηέζεηο, ηελ απφιπηε απνκφλσζε απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ θαη ηελ ζηξαηεπκέλε ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο πνπ επέβαιε ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο επί 50 ρξφληα, ζπλέρηζε ηελ ινγνηερληθή ηεο παξάδνζε, δεκηνπξγψληαο, ζηεξηδφκελε ζ απηή, δηθή ηεο ινγνηερληθή ηαπηφηεηα θαη αμίεο. Σν γεγνλφο απνηειεί αδηακθηζβήηεηε καξηπξία φηη κφλν ε ηδηφηεηα ηνπ θιεξνλφκνπ ηνπ

28 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 15 απζεληηθνχ δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ε ηδηφηεηα σο ινγνηερλία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζηηθνχ θαη φρη γισζζηθνχ ρψξνπ κπνξεί λα ηεο εμαζθαιίζεη κηα ηέηνηα επηβίσζε. Σξίην: Καη απφ λνκηθήο πιεπξάο, ε θνηλφηεηα ησλ Διιήλσλ ζηελ Αιβαλία είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε σο Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία πλεπψο, ππφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηάηνπο Σα ζχλνιν ησλ ληνθνπκέλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δ. Δ.. Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία είλαη: Σν Πξσηφθνιιν ηεο Φισξεληίαο, θαζνξίδεη ηα λφηηα φξηα ηνπ λένπ αιβαληθνχ θξάηνπο βάζε πνξίζκαηνο δηεζλνχο επηηξνπήο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, Σν πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο, Μάηνο Απφθαζε θπβέξλεζεο ηεθ. θνπινχδε λα θάκεη δεθηνχο ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ ηνπο 9 εθιεγκέλνπο ηνπηθψο βνπιεπηέο εθ Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ννέκβξεο 1916 (Με ηελ αληίδξαζε ηεο Ρψκεο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ππνρξεψλνπλ ηελ Διιάδα λα δηαθφςεη ηελ ζπκκεηνρή Βνξεηνεπεηξσηψλ ζην αζελατθφ Κνηλνβνχιην). Αίηεκα ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηηο Βεξζαιιίεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Β. Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα βάζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο ειιεληθήο ζπλεηδήζεσο Ηνχιεο Ζ κπζηηθή πκθσλία Βεληδέινπ -Σηηφλη, Ηνχιεο πκθσλία ηεο Καπεζηίηζαο, Γήισζε ηνπ Φαλ Νφιη, εθπξνζψπνπ αιβαληθήο θπβεξλήζεσο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ Ζ επαλαθνξά ηνπ πξσηνθφιινπ Φισξεληίαο ζηε πκκαρηθή πλδηάζθεςε Παξηζίσλ Νεφηεξν πξσηφθνιιν Φισξεληίαο θαζνξίδεη ηα λφηηα θαη αλαηνιηθά αιβαληθά ζχλνξα βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 1913, Ηαλ Έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία απνηειεί ε απφθαζε ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο ηεο Υάγεο, 1935, πνπ θαηνρχξσζε ην δηθαίσκα ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα λα δηαηεξεί θαη ηδξχεη εθπαηδεπηηθά θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα ηε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία ηεο. Μεηαπνιεκηθά ην χληαγκα ηνπ 1946, (άξζξν 39) αλαθέξεη φηη νη εζληθέο κεηνλφηεηεο απνιακβάλνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ηεο ειεχζεξεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ηνπο. ην άξζξν 42 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1976 αλαθέξεηαη: «ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο εμαζθαιίδεηαη ε δηαθχιαμε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ησλ παξαδφζεσλ, ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ε εθκάζεζή ηεο ζηα ζρνιεία, ε ηζφηηκε αλάπηπμε ζε φια ηα παηδεία ηεο θνηλσληθήο δσήο». Σν ζχληαγκα ηνπ 1998 ζην άξζξν 20 αλαθέξεη: «Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο αζθνχλ ζε πιήξε ηζνηηκία ελψπηνλ ηνπ λφκνπ ηα δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ηνπο. 2. Έρνπλ δηθαίσκα λα εθδειψλνπλ ειεχζεξα αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο απαγνξεχζεηο ηελ

29 Ζ Λογοηεσνία και ηα Γπάμμαηα ζηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα 16 θαη ε ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ινγνηερλία ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Ννκίδνπκε σζηφζν φηη θαιχηεξα αξκφδεη ν νξηζκφο «ε ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία». Η.3. Πξνζδηνξηζκό νλνκαζίαο ηελ γεληθφηεξε ζχγρπζε ζρεηηθή κε ην ελ ιφγσ αληηθείκελν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νλνκαζία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα. Δδψ δελ ππάξρεη κηα εληαία ζέζε. Ζ επηθξαηνχζα ζχγρπζε απνξξέεη απφ ηνπο πνιηηηθνχο, ηδενινγηθνχο θαη εζληθνχο ζθνπνχο θαη ζπλαηζζεκαηηζκνχο, πξντφλ ησλ ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πέξαζε ε πεξηνρή. Σελ ζχγρπζε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε επίζεο ζηελ έιιεηςε βνχιεζεο ησλ ππεπζχλσλ (πεξηζζφηεξν απφ δπζθνιίεο ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηζηνξηθν πνιηηηθνχ θαη εζληθν-πνιηηηζηηθνχ ζηάηνπο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία.. Αιιά θαη ζηελ αδπλακία πνιιέο θνξέο ηεο ίδηαο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο λα απηνπξνζδηνξηζηεί θαη απνδερηφ ηξφπν ηφζν πξνο ηα Σίξαλα φζν θαη πξνο ηελ Αζήλα. Σν ελ ιφγσ πφξηζκα πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ πξαρηηθή πνπ αθνινχζεζε πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ην θνκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν, ελ νλφκαηη ηεο ηδενινγίαο ηνπ λένπ ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ επηδίσμε λα «επλνπρίζεη» θαη κεηαηξέςεη ζε πβξίδην ηελ εζληθν-πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. εζληθή, πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή ηνπο θαηαγσγή. Γηθαηνχληαη λα δηαθπιάζζνπλ θαη αλαπηχζζνπλ απηά, λα δηδάζθνπλ θαη δηδάζθνληαη ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα, θαζψο θαη λα ελψλνληαη ζε νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηαπηφηεηάο ηνπο». Γελ αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά γηα πνηεο εζληθέο κεηνλφηεηεο πξφθεηηαη. ήκεξα, πεξηζζφηεξν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, παξά επίζεκν, αλαγλσξίδνληαη σο εζληθέο κεηνλφηεηεο ε ειιεληθή, ε ζιαβνκαθεδνληθή θαη ε ζεξβνκαπξνβνπληψηηθε. Απφ ηππηθήο πιεπξάο ε ηάζε απηή δηαπηζηψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αθαίξεζεο απφ ηελ επίζεκε νλνκαζία «Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα» ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο εζληθφηεηαο «εζληθή» θαη «ειιεληθή» θαη ηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ απιή νλνκαζία «κεηνλφηεηα- κεηνλνηηθφο». Αληηθαηέζηεζε ινηπφλ ηελ νλνκαζία κε ηελ νπνία ην θαζεζηψο αλαγλψξηδε επίζεκα ηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαη δήισλε άκεζα θαη κε πιεξφηεηα ηελ εζληθνπνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο, κε ηελ γεληθή νλνκαζία «κεηνλφηεηα» πνπ απιψο ηελ ππνλννχζε. εκαζία είρε λα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ «ΕΚΡΕΜ ΣΑΜΠΕΪ» ΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ Δπώλπκν: Μπάπκαρ Όλνκα: Παναγιώηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα