ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΚ3-8ΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΚ3-8ΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 17 ης 03/10/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός απόφασης : 189/2013 Περί: Έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας του Προγράµµατος Εθελοντισµού του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής. Στη Νέα Σµύρνη και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 03/10/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ / πρόσκλησης του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συµβούλους και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 67 του Ν. 3852/10 την ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 24. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 29. ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΓΙΑΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 12. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑ ΙΝΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ 19. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 21. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : 1. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 2. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 4. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 7. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 8. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 9. ΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 10. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 11. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθµ. 17 ης Συνεδρίασης της 03/10/2013 και Εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, διαβάζει την εισήγηση της Αντιδηµάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ιακωβάκη Μαρίνας, που έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, «Λαµβάνοντας υπόψη: Το γ' της παρ.3 του άρθρου 214 του Ν.3463/06 Το άρθρο 83 παρ.3 και το άρθρο 84 παρ.5 του Ν.3852/2010 Το όφελος που θα αποκοµίσουν οι κάτοικοι του ήµου από την λειτουργία του προγράµµατος Εθελοντισµού Την ανάπτυξη του πνεύµατος αλληλεγγύης µέσω της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο των συµµετεχόντων εθελοντών Ο εθελοντισµός ως ιδέα έχει ηθική αξία και οφείλουµε όχι µόνο να τον ενστερνιστούµε εµείς οι ίδιοι αλλά να τον καλλιεργήσουµε και να τον διαδώσουµε κυρίως στους νέους συµπολίτες µας. Έχουµε καθήκον και ευθύνη να τον θεσµοθετήσουµε στο ήµο µας ως βασικό εργαλείο ενεργού συµµετοχής των δηµοτών µας στην αντιµετώπιση των κοινών µας προβληµάτων Η ανιδιοτελής και συνάµα οικειοθελής προσφορά, η εθελοντική εργασία ακολουθεί µια κυκλική διαδροµή µε αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο ως µέλος συνόλου. Η έγκρισή του Κανονισµού ως πλαίσιο στήριξης, συνεργασίας, συντονισµού, συνεννόησης και δράσης µε όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που επιθυµούν να συνεργαστούν µε το ήµο, προς όφελος των κατοίκων του ήµου. Ο κανονισµός λειτουργίας θα αποτελεί για τους εθελοντές ένα πλαίσιο αναφοράς όπου θα µπορούν να ανατρέχουν και η δράση τους να είναι οργανωµένη µε συγκεκριµένα καθήκοντα. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο σώµα: Tην έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του Προγράµµατος Εθελοντισµού του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής». Τ Ο Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το ήµαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του : α) τις διατάξεις της παρ.3γ του άρθρου 214 του Ν.3463/06, β) τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 83 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, γ) το γεγονός ότι οι κάτοικοι του ήµου θα αποκοµίσουν όφελος από την λειτουργία του προγράµµατος Εθελοντισµού, µετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΚ3-8ΒΑ Εγκρίνει µε (25) ψήφους υπέρ τον Κανονισµό Λειτουργίας του Προγράµµατος Εθελοντισµού του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, που έχει ως εξής : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ υπό την επωνυµία ΕΝΕΡΓΟΣ ΡΑΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το Πρόγραµµα Εθελοντικής ράσης «ΕΝΕΡΓΟΣ ΡΑΣΗΣ» του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου Νέας Σµύρνης έχει ως στόχο την αξιοποίηση του εθελοντικού κινήµατος εντός του πλαισίου της Κοινωνίας των Πολιτών, για την δηµιουργία, ανάπτυξη και/ή στήριξη ευρύτατου πλαισίου πολιτιστικών, κοινωνικών, περιβαλλοντολογικών κ.λ.π. δράσεων του Κράτους και του ήµου Νέας Σµύρνης (όπως ενδεικτικά της Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, του Πολιτισµού, της Εκπαίδευσης, του Αθλητισµού, της Νεολαίας, του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Μέσων Επικοινωνίας, της Ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης, της προστασίας των καταναλωτών, και άλλες), καθώς και δοµών και πρωτοβουλιών εντός του πλαισίου των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει και/ή σχεδιάζει ο ήµος, προς όφελος τοπικό, υπερτοπικό, εθνικό ή/και υπερεθνικό. 2

3 2. ΟΡΙΣΜΟΙ: 2.1 Ως «Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου Νέας Σµύρνης» ορίζεται η υπηρεσία εκείνη που ανήκει οργανικά στον ήµο Νέας Σµύρνης, της οποίας πολιτικός προϊστάµενος και υπεύθυνος είναι ο ήµαρχος ή ο ορισµένος από αυτόν Αντιδήµαρχος. 2.2 Ως «Πρόγραµµα Εθελοντικής δράσης του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου Νέας Σµύρνης υπό την επωνυµία Ενεργός ράση» (ή, «Πρόγραµµα») νοείται κάθε ενέργεια που σχεδιάζεται, προγραµµατίζεται, κατευθύνεται, ή άλλως οδηγείται στην ικανοποίηση της ανάγκης των πολιτών, κατοίκων και δηµοτών, του ήµου Νέας Σµύρνης για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο εντός µιας δηµοκρατικής και ενεργούς Κοινωνίας των Πολιτών, στα πλαίσια δραστηριοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών του ήµου Νέας Σµύρνης. 2.3 Αρµόδιος φορέας του Προγράµµατος, το οποίο παρέχεται στα πλαίσια της Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου, τεκµαίρεται πάντοτε και αποκλειστικά ο ήµος Νέας Σµύρνης, όπως κάθε φορά νοµίµως εκπροσωπείται και/ή διοικείται. 2.4 Ως «Υπεύθυνος Λειτουργίας του Προγράµµατος Εθελοντικής δράσης» (ή, «Υπεύθυνος Προγράµµατος») για τις µεταξύ του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου και του Εθελοντή σχέσεις, δηλαδή ως προς την εσωτερική δοµή του Προγράµµατος- ορίζεται υπάλληλος του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ για οποιαδήποτε άλλη σχέση, ακόµη κι αν αυτή απορρέει εκ συµβάσεως ή αδικοπραξίας, ο ήµος Νέας Σµύρνης, όπως αυτός νοµίµως κάθε φορά εκπροσωπείται, ισχυόντων των περί προστήσεως διατάξεων κατά του υπαλλήλου 2.5 Ως «Υπεύθυνος Εποπτείας του Προγράµµατος Εθελοντικής δράσης» (ή «Υπεύθυνος Εποπτείας») ορίζεται υπάλληλος του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, ο οποίος έχει ρόλο συµβουλευτικό και υποστηρικτικό. 2.6 Ως «Εθελοντής» στα πλαίσια του Προγράµµατος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που (α) είναι κάτοικος και/ή δηµότης του ήµου Νέας Σµύρνης, (σε περίπτωση υποψήφιων που δεν είναι κάτοικοι ή/και δηµότες θα αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή - άρθρο 3.3 κατά περίπτωση) (β) έχει καλή ψυχική υγεία, τόσο στην αρχή όσο και κατά τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, (γ) επιλέγει - ελεύθερα, ενσυνείδητα και δίχως ουδεµία προσδοκία οικονοµικής απολαβής- να διαθέσει και να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο και ενέργειά του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (εξαιρούµενου του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος) υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου, ανάλογα µε την ειδικότητα, γνώσεις και ικανότητές του, και ο οποίος (δ) γίνεται δεκτός στο Πρόγραµµα από το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου, κατόπιν υπογραφής σχετικής συµβάσεως δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, ε) ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας εκπαίδευσης και ατοµικής αξιολόγησής του, µετά την αποδοχή της αιτήσεως και επιλογής του διαµέσου προσωπικής συνεντεύξεως από την Υπηρεσία και πιστοποίησης της καλής ψυχικής υγείας του (µε ιατρική γνωµάτευση ή µη, κατά την απόλυτη κρίση του Υπευθύνου Εποπτείας). Εξάλλου, εντός των παραπάνω πλαισίων εντάσσεται και η διάταξη του άρθρου 98 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί πρόβλεψης «διοικητικής βοήθειας», σύµφωνα µε την οποία η εθελοντική προσφορά δηµοτών µπορεί να αξιοποιείται από τον ήµαρχο στα πλαίσια των αναγκών του ειδικού αυτοτελούς γραφείου για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες του ήµου, ή στα αρµόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), εφόσον δεν αντιβαίνει σε άλλη απαγορευτική διάταξη Νόµου, κι εποµένως, δεν µπορεί να συµπεριληφθεί ως εθελοντής στα πλαίσια του Προγράµµατος εκλεγµένος δηµοτικός σύµβουλος (απόλυτο κώλυµα). 2.7 Ειδικότερη κατηγορία αποτελούν οι Εθελοντές µε εξειδίκευση (επαγγελµατίες συγκεκριµένων ειδικοτήτων) για τους οποίους υφίσταται η δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικές δράσεις κατ 3

4 αποκλειστικότητα στα πλαίσια της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ενώ θα εξαιρούνται της υποχρεωτικής παρακολούθησης του πλήρους κύκλου εκπαίδευσης (η οποία θα είναι προαιρετική). 2.8 Ως «Ωφελούµενος εθελοντικής υπηρεσίας» (ή, «ωφελούµενος») νοείται (α) κάθε φυσικό και/ή νοµικό πρόσωπο προς το οποίο κατευθύνεται και διοχετεύεται η ως άνω προσφορά του εθελοντή, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις, οδηγίες και υποδείξεις του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι (β) σχετική σύµβαση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει υπογραφεί µεταξύ του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου και του εκάστοτε ωφελούµενου. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3.1 Ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή µε την συµµετοχή του/της του Προϊστάµενου του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, ο οποίος υποχρεούται και να προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, του/της υπεύθυνου/ης Εποπτείας και του/της υπεύθυνου/ης Λειτουργίας του Προγράµµατος. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής είθισται να καλούνται ο ήµαρχος ή ο/η ορισµένος/η από αυτόν Αντιδήµαρχος και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, µε απολύτως προαιρετική εκ µέρους τους παρουσία και συµµετοχή. Στις αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής ανήκουν ενδεικτικά : - Εποπτεία της οµαλής λειτουργίας και υποστήριξης της δραστηριοποίησης των Εθελοντών στον τοµέα ευθύνης τους, καθώς και υποχρέωση να επιλαµβάνεται και κάθε ζητήµατος µεταξύ Υπευθύνων και Εθελοντών για την κρίση του και λήψη σχετικής απόφασης, κοινοποιούµενης εγγράφως στον ενδιαφερόµενο Εθελοντή. Κατά της απόφασης της Επιτροπής, δεν δύναται να ασκηθεί δευτεροβάθµια προσφυγή, ενώ µόνο ο ήµαρχος και ο οριζόµενος/νη αρµόδιος/α Αντιδήµαρχος κατά την απόλυτη κρίση του- είναι αρµόδιος να αναιρέσει µια τέτοια απόφαση, οπότε και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος Εθελοντής. - ράσεις επιβράβευσης των Εθελοντών για την προσφορά τους. - Τήρηση αρχείου/µητρώου Εθελοντών, µε τη βοήθεια και συνδροµή Γραµµατέως της Κοινωνικής Υπηρεσίας. - Σύνταξη ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων και ετήσιου απολογισµού / προϋπολογισµού (κατά περίπτωση) προς υποβολή στον ήµαρχο ή στον οριζόµενο/νη Αντιδήµαρχο. - Ενδεχόµενη πρόταση περί ανάγκης τροποποίησης του παρόντος Κανονισµού, καθώς και της διαδικασίας προσέλκυσης Εθελοντών, σύναψης συµβάσεων µε Λήπτες και άλλα σχετικά ζητήµατα. - Η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των δράσεων των Εθελοντών και γενικότερα του προγράµµατος Εθελοντισµού - Όποιο άλλο ζήτηµα δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπεύθυνου Προγράµµατος και χρήζει της προσοχής του. 3.2 Για την καλύτερη εσωτερική λειτουργία και συντονισµό του Προγράµµατος η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει, µία φορά το µήνα αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει έκτακτο θέµα προς επίλυση, στην οποία προεδρεύει ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής. 3.3 Η εξέλιξη του Προγράµµατος αλλά και η πορεία τόσο των εθελοντών όσο και των ωφελούµενων αναφέρονται στα µέλη της επιστηµονικής οµάδας του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ µπορούν να προσκληθούν και να συµµετάσχουν έχοντας συµβουλευτικό χαρακτήρα- αρµόδιοι κατά περίπτωση επαγγελµατίες του Τµήµατος. 3.4 Οι Εθελοντές υποχρεούνται να (α) συζητούν µε τους υπευθύνους (λειτουργίας και εποπτείας) τα περιστατικά που αναλαµβάνουν, καθώς και να (β) αναφέρουν κάθε πρόβληµα που αντιµετωπίζουν 4

5 3.5 στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Προγράµµατος, τηρώντας έγγραφη διαδικασία, εκτός αν υπάρχει λόγος χρονικά επείγοντος. 3.6 Για οτιδήποτε άλλο υποπέσει στην αντίληψή τους από πληροφορία του οικογενειακού ή φιλικού τους κύκλου, οφείλουν να ενηµερώνουν την υπεύθυνη λειτουργίας του Προγράµµατος εάν πρόκειται να δράσουν υπό την αιγίδα της «Ενεργούς ράσης» και µε το διακριτικό αυτής. 3.7 Η λειτουργία του Προγράµµατος ρυθµίζεται από τον παρόντα Κανονισµό (προς έγκριση αυτού και/ή των τροποποιήσεών του από το δηµοτικό συµβούλιο), αλλά και δια εσωτερικών οδηγιών, αρµοδιότητας της Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίες έχουν ως σκοπό να εξειδικεύουν και να αναλύουν τα άρθρα του παρόντος Κανονισµού στα πλαίσια των εκάστοτε συγκεκριµένων αναγκών του Προγράµµατος, της Υπηρεσίας και/ή του ήµου, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του Προγράµµατος. Οι ως άνω οδηγίες τροποποιούνται ελευθέρως κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής, προς εναρµόνιση των στόχων του Προγράµµατος µε τις κοινωνικές εξελίξεις και πάντα προς όφελος των παρεχόµενων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, ενώ για την εγκυρότητά τους απαιτείται η έγγραφη έγκριση/επικύρωση από τον/την ήµαρχο ή τον/την οριζόµενο από αυτόν Αντιδήµαρχο. 4. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΟΣ ΡΑΣΗ» Το Πρόγραµµα, στο πλαίσιο των σκοπών του, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω: ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΚ3-8ΒΑ 4.1 συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ήµου µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν άτοµα ευάλωτων κοινωνικά οµάδων 4.2 αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία µε το ήµο αλλά και άλλους θεσµοθετηµένους φορείς 4.3 δύναται να προσκαλεί φορείς, οργανώσεις, ηµόσιες Αρχές για συνεργασία και ενηµέρωση σε θέµατα κοινωνικού χαρακτήρα και διοργάνωσης εκδηλώσεων για κοινωνικούς σκοπούς 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΩΝ / ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συνεργαζόµενων µε το πρόγραµµα): 5.1 Ο/Οι ωφελούµενος/-οι (κάτοικοι ή/και δηµότες) υποχρεούνται να υπογράφουν µε το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου (α) έγγραφη σύµβαση/αίτηση περί ρητής συγκατάθεσης χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Εθελοντής για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες που επιθυµεί να του παρασχεθούν και µπορεί/διατίθεται ελεύθερα να προσφέρει ο Εθελοντής (π.χ µαγείρεµα, διάβασµα παιδιού, συνοδεία παιδιού σε σχολείο κ.α.), καθώς και (β) βεβαίωση λήψης εθελοντικής δράσης και αξιολόγηση της παρασχεθείσας προσφοράς. 5.2 Ο/Οι ωφελούµενος/-οι πρέπει να δηλώσουν ρητά και εγγράφως (στην παραπάνω Σύµβαση) ότι αναλαµβάνουν αποκλειστικά και κάθε ευθύνη για (α) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Εθελοντή εντός του πλαισίου της παρεχόµενης υπηρεσίας προς το ωφελούµενο, εξαιρώντας τον/- ους Εθελοντή/-ές, το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και το ήµο από οποιαδήποτε ευθύνη τους για δόλο, βαρεία ή/και ελαφρά αµέλεια, (β) την υποχρέωση να ενηµερώνουν συνεχώς τον Εθελοντή για τον τρόπο και τις ιδιοµορφίες της βοήθειας την οποία αποζητούν από τον τελευταίο, καθώς και ότι (γ) αποδέχονται µε ευγνωµοσύνη την παροχή που τους προσφέρεται δωρεάν. 5.3 Ο/Οι ωφελούµενος/-οι οφείλουν να σέβονται εµπράκτως τους Εθελοντές, και να τους συµπεριφέρονται µε την απαιτούµενη αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας ρητώς και εγγράφως (στην Σύµβαση) τον συµπληρωµατικό ρόλο τους στις ανάγκες του ωφελούµενου, και όχι την υποχρέωση παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών των ωφελούµενων. 5

6 5.4 Οι Υπεύθυνοι των Ωφελούµενων Υπηρεσιών πρέπει να δηλώσουν ρητά και εγγράφως την αποδοχή εθελοντικής δράσης που θα διέπεται από τα οριζόµενα του παρόντος κανονισµού και να σέβονται εµπράκτως τους Εθελοντές, να τους συµπεριφέρονται µε την απαιτούµενη αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας τον συµπληρωµατικό ρόλο τους στις ανάγκες του ωφελούµενου, και όχι την υποχρέωση παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών των ωφελούµενων. 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ: ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΚ3-8ΒΑ 6.1 Ο Εθελοντής δεν υπόκειται στις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας ούτε διατηρεί καµία σχετική αξίωση για την ανιδιοτελή προσφορά των υπηρεσιών του ή εξ αφορµής αυτής. Ενδεικτικά αναφερόµενα, δεν υπόκειται σε ωράριο και δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή αµοιβής, ενώ εξάλλου, δεν έχει υποχρέωση συνεχούς συµµετοχής στον εθελοντισµό (πέραν της εκπαίδευσής του) και δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε. Ειδικότερα, στην περίπτωση αποχώρησης, ο Εθελοντής αποδέχεται την εκ νέου κρίση του από τη Συντονιστική Επιτροπή ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα αρµονικής επανενσωµάτωσής τους. 6.2 Ο Εθελοντής υπέχει έναντι του ήµου και των υπηρεσιών του αυστηρό καθήκον εχεµύθειας και τήρησης του απορρήτου για οποιαδήποτε πληροφορία, προσωπικό δεδοµένο και/ή γεγονός που αφορούν την προσφορά των υπηρεσιών που του ανατίθενται και/ή αναλαµβάνει, κατά τη διάρκεια της σύµβασης και µετά τη λήξη της, ενώ εξάλλου, εγγυάται ότι θα τηρεί και θα διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών, προσωπικών δεδοµένων και/ή γεγονότων των οποίων λαµβάνει γνώση κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, µη καθιστώντας τα καθ οποιονδήποτε τρόπο γνωστά σε τρίτα πρόσωπα. 6.3 Ο Εθελοντής υποχρεούται να σέβεται την προσωπικότητα κάθε ενός ωφελούµενου, να συµπεριφέρεται µε διακριτικότητα και απόλυτο σεβασµό προς την αξιοπρέπεια αυτού και κάθε δικαιώµατός του και να παύει οποιαδήποτε δραστηριότητα, εφόσον ο ωφελούµενος την απορρίψει ενσυνείδητα. 6.4 Κανείς Εθελοντής δεν προσδοκά και δεν αποκοµίζει οποιοδήποτε υλικό όφελος από την εθελοντική δράση και προσφορά του από τον ωφελούµενο, ούτε εξάλλου λαµβάνει οποιαδήποτε αµοιβή από οποιονδήποτε για την εθελοντική βοήθεια που προσφέρει στο συνάνθρωπο. Κατ εξαίρεση, µπορεί να ζητήσει και να λάβει για τις υπηρεσίες του σχετική βεβαίωση από το ήµο, για κάθε νόµιµη χρήση 6.5 Κανείς Εθελοντής δεν έχει οποιουδήποτε είδους οικονοµική σχέση και συναλλαγή µε τους ωφελούµενους. Εάν η κατάσταση του ωφελούµενου (π.χ. κινητική αναπηρία) απαιτεί ο Εθελοντής να ενεργήσει οικονοµική συναλλαγή για λογαριασµό του ωφελούµενου µε χρήµατα του τελευταίου (π.χ. πληρωµή λογαριασµού) εξασφαλίζει έγγραφη απόδειξη και συµπαρίσταται µε άλλον Εθελοντή στη διαδικασία. 6.6 Ο Εθελοντής δεν εισέρχεται στον ιδιωτικό χώρο του ωφελούµενου παρά µόνο µε την παρουσία και δεύτερου προσώπου, εθελοντή ή άλλου προσώπου που συνδράµει λόγω ιδιότητας, π.χ. ιατρός. Η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εφόσον ο ωφελούµενος έχει παράσχει εγγράφως τη συγκατάθεσή του για την παρουσία του εθελοντή στον ιδιωτικό του χώρο. 6.7 Ο Εθελοντής δεν χορηγεί φάρµακο σε ωφελούµενο παρά µόνο εφόσον ενεργεί ως ιατρός και υπό αυτήν την ιδιότητά του. 6.8 Ο Εθελοντής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια αναφορικά µε κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εθελοντική δράση του. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται χρονικά απεριόριστα, ακόµη και µετά την ολοκλήρωση της εθελοντικής παρέµβασης ή την απώλεια της ιδιότητας του εθελοντή, µε οποιονδήποτε τρόπο. 6

7 6.9 Ο Εθελοντής δεν θέτει ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωµατική του ακεραιότητα και την υγεία του κατά την εθελοντική προσφορά. Αντιθέτως, υποχρεούται να τα προστατεύει µε κάθε τρόπο Ο Εθελοντής φέρει πάντα µαζί του, κατά την εθελοντική του παρέµβαση, την ταυτότητά του καθώς και το διακριτικό της συγκεκριµένης εθελοντικής δράσης «Ενεργός ράση». Ο εθελοντής δεν παρέχει στον ωφελούµενο κανένα στοιχείο της ταυτότητάς του ούτε καµία άλλη πληροφορία ή δεδοµένο, πέρα από τα αναφερόµενα στο δελτίο της ταυτότητάς του Ο Εθελοντής υποχρεούται να καλεί σε συνδροµή τον ειδικό, ανάλογα µε την εκπαίδευσή του και την περίπτωση που αντιµετωπίζει π.χ. εθνικό κέντρο άµεσης βοήθειας, αστυνοµία, κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολόγο και να µην αντιµετωπίζει ποτέ ο ίδιος µόνος περιστατικά, τα οποία απαιτούν εξειδικευµένη παρέµβαση Ο Εθελοντής κινητοποιεί και κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία και φορέα, ανάλογα µε την εκπαίδευσή του και την περίπτωση, µε σκοπό την ολόπλευρη αντιµετώπιση κάθε ανάγκης του ωφελούµενου Οι Εθελοντές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά και ενηµερωτικά σεµινάρια του Προγράµµατος, να προσέρχονται στην προκαθορισµένη ώρα και να παρακολουθούν όλη την ενότητα, να συµµορφώνονται µε τους κανόνες λειτουργίας του Προγράµµατος (ενδεικτικά: τήρηση Τράπεζας Χρόνου, τήρηση ωραρίου, συµµετοχής στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, κοκ), καθώς και να σέβονται το χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το έργο των λοιπών εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένης της γραµµατείας και των φοιτητών υπό πρακτική άσκηση) Οι υποψήφιοι εθελοντές του Προγράµµατος υποχρεούνται σε εκπαίδευση, σε ωράριο που θα διευκολύνει την πλειοψηφία των αιτούντων. Κατά την διάρκεια της εθελοντικής τους δράσης θα υποστηρίζονται συµβουλευτικά σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο (εποπτεία) Ο Εθελοντής υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες που περιέχονται στο παρόν, να αναφέρεται στους Υπεύθυνους Προγράµµατος και Εποπτείας για κάθε πρόβληµα που αντιµετωπίζει και να απέχει οπωσδήποτε, ακόµη και εν αµφιβολία, από οποιαδήποτε ενέργεια που µπορεί να διακινδυνεύσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Προγράµµατος και του ίδιου Σε περιπτώσεις έκτακτης και πραγµατικής ανάγκης, ο Εθελοντής επιτρέπεται να προβεί σε ενίσχυση, οικονοµική και/ή σε είδος, ενός περιστατικού, ενηµερώνοντας πάντοτε τον Υπεύθυνο Προγράµµατος για τις περιστάσεις και τη µορφή εκδήλωσης/αποτέλεσµα µιας τέτοιας του πρωτοβουλίας O Εθελοντής ενηµερώθηκε και συγκατατίθεται, µε την υπογραφή της Σύµβασης µε το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, ειδικώς και ελευθέρως στην αποκλειστική εκ µέρους του συγκεκριµένου Προγράµµατος συλλογή, τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του που περιλαµβάνονται στην αίτηση του και την συνέντευξη που ακολουθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, αποκλειστικά για το σκοπούς του εν λόγω Προγράµµατος. ικαίωµα πρόσβασης σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα που τηρούνται και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας ως άνω παρέχεται στον Εθελοντή ελευθέρως και ακωλύτως, κατόπιν εγγράφου αίτησης Ο Εθελοντής δικαιούται να λάβει Βεβαίωση Εθελοντικής Προσφοράς από τον ήµο Νέας Σµύρνης, εφόσον έχει ολοκληρώσει πρώτα την εκπαίδευση του και ανθρωποώρες δράσεων που του έχει ανατεθεί σε αριθµό επισκέψεων που του έχουν υποδειχθεί Η µη συµµόρφωση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους αποτελεί αποκλειστικά και 7

8 µόνο- λόγο διακοπής της συµµετοχής του στο Πρόγραµµα, εξαιρούµενης κάθε περαιτέρω ευθύνης του. 7. ΠΡΟΒΟΛΗ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Για την προβολή δηµοσιότητα του Προγράµµατος, ο εθελοντής αφήνει στην αποκλειστική εκ µέρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας συλλογή, τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο (έντυπο, ηλεκτρονικό ή και άλλως) των προσωπικών δεδοµένων του, για τις ανάγκες της προβολήςδηµοσιότητας του προγράµµατος (συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά και της παρουσίασης/συνέντευξης εθελοντή για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού µέσου (CD)), σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και των Κανονισµών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της εθελοντικής οµάδας. Για οποιαδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο προϊόν δηµοσιότητας ο εθελοντής δεν έχει, ούτε διεκδικεί οποιουδήποτε είδους µισθό, αποζηµίωση, και/ή άλλη παροχή. Ο παρών κανονισµός επικυρώθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο και είναι µια γενική και δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της πράξης (εθελοντές, ωφελούµενους, απασχολούµενο προσωπικό του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής) µε άµεση εφαρµογή από την ψήφισή του. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Βρεττός Άγγελος, Ματής Αλέξιος Φραγκούλης Ιωάννης και Βαµβουρέλλη Μαρία ψήφισαν αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σµύρνη 04/10/2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /10-2-2016 Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 37/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης 17/4/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 122/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 8 ης Αριθμός απόφασης : 115/2012 6/6/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 28/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης Αριθμός απόφασης : 167/2012 24/7/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (1) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 107/2012 Περί: Έγκρισης όρων Σύμβασης Ερευνητικού Προγράμματος Δήμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 107/2012 Περί: Έγκρισης όρων Σύμβασης Ερευνητικού Προγράμματος Δήμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης 2/5/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 107/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Η πρόταση του Από Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 80/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 17 ης Αριθµός απόφασης : 203/2012 31/10/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 74/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /5-7-2016 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 198/2016

Διαβάστε περισσότερα

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από Δημόκλεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 18 ης 28/11/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός απόφασης : 234/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 2/2/2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 16/2010 Περί :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 34/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. σε Υπηρεσίες του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. σε Υπηρεσίες του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης Αριθμός απόφασης : 90/2012 2/5/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης Αριθμός Απόφασης : 311/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 16/12/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 19/11/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 249/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ NΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τ.Κ. 171 21 ΤΗΛ.: 213.2025.922 έως 926 FAX: 210-9310408 e-mail: politistika@0149.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 8 ης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 3/12/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 288/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ. Αριθµ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37273/20-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 220/2012 ΘΕΜΑ Αιτήµατα για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 162/2014 Απόφασης.Σ., µε θέµα: Συγκρότηση σε Σώµα»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 162/2014 Απόφασης.Σ., µε θέµα: Συγκρότηση σε Σώµα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 108/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 99/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Αρ. Aπόφασης 256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 144/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ίδρυση γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 3 συνεδριάσεως του.σ. Αριθµός απόφασης: 10 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 53257/09.12.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ».

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 199 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 04 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 379/28989 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 101 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 101 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/21-10-2016 έκτακτης συνεδρίασης του.σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 24 ης (τακτικής) συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 19 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 19 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 2ης/07-03-2016 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 Αριθµ. Απόφασης: 151α / 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου».

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 171 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 1 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 1 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 1ης/14-01-2016 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα