Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ:

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Ταυτότητα Διακήρυξης... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... 8 Α1.Περιβάλλον του Έργου... 9 Α2.Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α4. Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών Α5.Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Ταυτότητα Διακήρυξης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος Ιεράπετρας Σελίδα2από84

3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Δήμος Ιεράπετρας ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΥΠΑΚΙ 1, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Τ.Κ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία Υπηρεσίας: 07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τους κωδικούς ΣΑΕ 0558 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Σελίδα3από84

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.../.../ /.../ /.../2011 και ώρα...:.. Η έδρα του Δήμου Ιεράπετρας, Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΥΠΑΚΙ 1, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Τ.Κ /.../2011 και ώρα...:... Σελίδα4από84

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου και αειφορικού, αναπτυξιακού μοντέλου από τη νέα «Καλλικράτεια» Δημοτική Αρχή, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες, καθιστά τη διαφάνεια σε θεμελιώδες στοιχείο των σχέσεων μεταξύ του δήμου και των συμμετόχων (πολιτών, επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, ΜΚΟ, δημόσιων φορέων, επενδυτών κ.α.). Προκειμένου να υποστηριχτεί αυτή η προσδοκία για συνεννόηση και συμπόρευση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και να επικοινωνήσει με σαφήνεια και ανοιχτά η Δημοτική Αρχή όλα τα θέματα βιωσιμότητας, απαιτείται η εφαρμογή ενός παγκοσμίου πλαισίου εννοιών, κοινής γλώσσας και συστημάτων μέτρησης. Το GRI (Glbal Reprting Initiative) είναι το πλέον αποδεκτό πρότυπο έκδοσης απολογισμών αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι απολογισμοί αειφορίας που βασίζονται στο Πλαίσιο έκδοσης απολογισμών GRI δημοσιοποιούν με ποσοτικοποιημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο παρατηρήσεις και συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την περίοδο του απολογισμού και αφορούν την επίδοση Δημοτικής Αρχής σε μία σειρά από στρατηγικές δεσμεύσεις και στόχους. T προτεινόμενο έργο αποτελεί μια πρόταση του Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα συμβάλουν σημαντικά στα κάτωθι: Στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν στο ρόλο και το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Στη δυνατότητα του Δήμου για διαρκή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη για τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή του. Στη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την αειφορία. Στην δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) Σελίδα5από84

6 Η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου και αειφορικού, αναπτυξιακού μοντέλου από τη νέα «Καλλικράτεια» Δημοτική Αρχή, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες, καθιστά τη διαφάνεια σε θεμελιώδες στοιχείο των σχέσεων μεταξύ του δήμου και των συμμετόχων (πολιτών, επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, ΜΚΟ, δημόσιων φορέων, επενδυτών κ.α.). Προκειμένου να υποστηριχτεί αυτή η προσδοκία για συνεννόηση και συμπόρευση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και να επικοινωνήσει με σαφήνεια και ανοιχτά η Δημοτική Αρχή όλα τα θέματα βιωσιμότητας, απαιτείται η εφαρμογή ενός παγκοσμίου πλαισίου εννοιών, κοινής γλώσσας και συστημάτων μέτρησης. Το GRI (Glbal Reprting Initiative) είναι το πλέον αποδεκτό πρότυπο έκδοσης απολογισμών αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι απολογισμοί αειφορίας που βασίζονται στο Πλαίσιο έκδοσης απολογισμών GRI δημοσιοποιούν με ποσοτικοποιημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο παρατηρήσεις και συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την περίοδο του απολογισμού και αφορούν την επίδοση Δημοτικής Αρχής σε μία σειρά από στρατηγικές δεσμεύσεις και στόχους. T προτεινόμενο έργο αποτελεί μια πρόταση του Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα συμβάλουν σημαντικά στα κάτωθι: Στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν στο ρόλο και το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Στη δυνατότητα του Δήμου για διαρκή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη για τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή του. Στη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την αειφορία. Στην δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) Στην πολυκαναλική πρόσβαση του Δημότης στις Διαδικτυακές αυτές Σελίδα6από84

7 εφαρμογές. Σελίδα7από84

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΚΠΣ ΚΥΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΠΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ ΟΕΥ ΠΠΛ ΠΕ ISO WS AS ΒΔ Π&Δ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Ψηφιακή Σύγκλιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Προεδρικό Διάταγμα Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Περίοδος Παραγωγικής Πιλοτικής Λειτουργίας Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Internatinal Organizatin fr Standardizatin Web Services Applicatin Server Βάση/εις Δεδομένων, Επίσης και RDBMS Παρακολούθηση και Διαχείριση Σελίδα8από84

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας διακήρυξης εμπλέκονται οι εξής φορείς: Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ο Δήμος Ιεράπετρας Η Περιφέρεια Κρήτης Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Ιεράπετρας. Ο νέος (Καλλικρατικός) Δήμος Ιεράπετρας περιλαμβάνει τον τέως ομώνυμο Δήμο με πληθυσμό (απογραφή 2001) και έκταση 394,6 τ.χλμ. και τον τ. Δήμο Μακρύ Γιαλού με πληθυσμό 4204 και έκταση 159,2 ήτοι συνολικά κατοίκους και 553,8 τ.χλμ. Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011 ο διευρυμένος Δήμος Ιεράπετρας έχει πληθυσμό (αύξηση 1,3% έναντι μείωσης του πληθυσμού Νομού Λασιθίου κατά 0,8%), είναι ο 4ος σε πληθυσμό Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης και ο μεγαλύτερο ς του Νομού Λασιθίου (37,3% ). Ο ανωτέρω πληθυσμός εκτός από τους επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο, προσαυξάνεται από οικονομικούς μετανάστες που ζουν μόνιμα στην περιοχή. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός ξεπερνά συνολικά τους κατοίκους. Πρόκειται για μια ομοιογενή στα χαρακτηριστικά της περιοχή που καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του Ν.Λασιθίου. Διαθέτει αναπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα με μεγάλη εμπειρία και σε πρωτοπορία στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και επίσης μεγάλες δυνατότητες στην ανάπτυξη του τουρισμού. Εκτός από την υφιστάμενη τουριστική αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης ( με χαμηλό βαθμό κορεσμού), η ορεινή αγροτική ενδοχώρα με την αυθεντικότητα που διατηρεί μπορεί να αναπτύξει εναλλακτικές Σελίδα9από84

10 μορφές τουρισμού. Η πόλη της Ιεράπετρας είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της νότιας Κρήτης και επίσης ο ενιαίος ουσιαστικά οικισμός Κουτσουρά- Μακρύ Γιαλού- Ανάληψης διαθέτει χαρακτηριστικά για να αποτελέσει ένα οικιστικό κέντρο ανάπτυξης, αντίβαρο στην αποδυνάμωση των αγροτικών οικισμών. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Δήμου Ιεράπετρας καταρτίστηκε σύμφωνα με το Ν.3852/2010 από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόταση του νέου ΟΕΥ περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο (3 αυτοτελή γραφεία και το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας) και τις υπόλοιπες υπηρεσίες διαρθρωμένες σε 3 κύκλους που περιλαμβάνουν 5 Διευθύνσεις (Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ) και 4 Αυτοτελή Τμήματα (Προγραμματισμού, Τοπικής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας και Υγείας- Πρόνοιας- Εκπαίδευσης και Πολιτισμού). Επίσης περιλαμβάνει αποκεντρωμένες υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού που υπάγονται στις κεντρικές υπηρεσίες.στο οργανόγραμμα προβλέπονται 367 θέσεις υπαλλήλων, από τις οποίες νέες 131. Επισυνάπτεται το οργανόγραμμα βάει του νέου ΟΕΥ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί η άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την παροχή άμεσων υπηρεσιών μέσω της σύστασης δύο ΝΠΔΔ: της Κοινωνικής-Πολιτιστικής Αλληλεγγύης Ιεράπετρας και της Περιβαλλοντικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Έχει προβλεφθεί η μη επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον Οργανισμό του Δήμου και στα ΝΠΔΔ. Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Η Ομάδα Διοίκησης θα στελεχωθεί από στελέχη που υπηρετούν στο Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου σύμφωνα με το νέο Οργανισμό. Σήμερα υπηρετεί 1 μόνιμος υπάλληλος κλάδου Πληροφορικής της κατηγορίας ΠΕ. Επίσης από στελέχη του Δήμου με καθήκοντα και αρμοδιότητες συναφή με το προς υλοποίηση πρόγραμμα. Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Ε.Π.Ε.) Σελίδα10από84

11 Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Ε.)», η οποία θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, την λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του έργου και τη διοίκηση και συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Στην Ε.Π.Ε. ορίζονται και τα ακόλουθα μέλη, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Π. του Φορέα: - Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου - Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της, τον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου. Θεματικές Ομάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ οσον απαιτείται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήματος (Key Users). Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Αρμόδιο Τμήμα, σύμφωνα με το νέο ΟΕΥ του Δήμου Ιεράπετρας, για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Φροντίδας, ως προς το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής, είναι το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Η εφαρμογή των διαφόρων κοινωνικών προγραμμάτων γίνεται μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», που έχει Σελίδα11από84

12 συστήσει ο Δήμος. Για την υλοποίηση του έργου, θα αξιοποιηθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ». Σελίδα12από84

13 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α1.3 Αντικείμενο του Έργου Το προτεινόμενο έργο «Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας» αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης στρατηγικής αειφορίας και δημόσιας διαβούλευσης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το σύστημα περιλαμβάνει διαδικτυακά εργαλεία, εφαρμογές και υπηρεσίες που επιτρέπουν: την αποτύπωση της στρατηγικής μέσω καταγραφής και μέτρησης τυποποιημένων δεικτών αειφορίας, την άντληση και επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων του δήμου από υφιστάμενα ΟΠΣ, την συστηματική, ανοικτή δημόσια διαβούλευση με του πολίτες επί όλων των βασικών επιλογών της δημοτικής αρχής για την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των αποφάσεων στην στρατηγική. Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης και στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων των Δήμων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και στην Διαχείριση της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω λειτουργικά υποσυστήματα: Σελίδα13από84

14 Συνοπτικός Χάρτης Υποσυστημάτων του προτεινόμενου Συστήματος Υποσύστημα Πρόσβασης σε δεδομένα και Ενοποίησής τους Το εν λόγω υποσύστημα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε μια πληθώρα πηγών δεδομένων (όπως π.χ. διαδραστικά συστήματα τύπου erp, crm, mrp κλπ, βάσεις δεδομένων διαφορετικών τεχνολογιών, ακόμα και σε παλαιάς τεχνολογίας αυτόνομα συστήματα) και παρέχει σημαντικές λειτουργίες όπως εξαγωγή, καθαρισμός (cleanse), μετατροπή, ενοποίηση, φόρτωση, διαχείριση και συγχρονισμός των δεδομένων. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο και εναλλακτικά με τη χρήση batch. Υποσύστημα φόρτωσης, αποθήκευσης και μόχλευσης των δεδομένων Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει την εξαγωγή, μετατροπή και φόρτωση δεδομένων από όλες τις υπηρεσίες του οργανισμού, με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστων και ποιοτικών σετ πληροφοριών. Μέσα από μια οπτικοποιημένη και φιλική προς το χρήστη (pint και click) διαδικασία επιτυγχάνεται η δόμηση λογικών διαδικασιών και ροών εργασιών που επιτρέπουν την ανίχνευση αμφίδρομης ροής δεδομένων και τη δημιουργία επιχειρησιακών διαδικασιών για τα μεταδεδομένα. Κατ αυτόν τον τρόπο απλοποιείται και επιταχύνεται η δημιουργία αποθηκών δεδομένων (data Σελίδα14από84

15 warehuses), data marts και ροών δεδομένων. Το υποσύστημα επίσης επιτρέπει τη δημιουργία διαδικασιών ETL, οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να τροποποιηθούν εύκολα και να διαθέτουν ενσωματωμένες εφαρμογές επεξεργασίας και ποιοτικής αναβάθμισης των δεδομένων Υποσύστημα Απολογισμών Αειφορίας (Παρατηρητήριο Αειφορίας). Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει την άμεση και διαρκή παρακολούθηση αριθμητικών δεδομένων που είναι κρίσιμα για την έκδοση απολογισμών βάσει του Glbal Reprting Initiative (G.R.I), του πλέον αποδεκτού και διαδεδομένου προτύπου για την αειφορία, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι απολογισμοί αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τον έλεγχο των εφαρμοζόμενων πολιτικών του ΟΤΑ. Το υποσύστημα επιτρέπει: τον καθορισμό γενικών και ειδικών στόχων για την εφαρμογή της στρατηγικής. τη μέτρηση των επιδόσεων του Ο.Τ.Α. σε όλα τα πεδία πολιτικής (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον) με τη χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key Perfrmance Indicatrs - KPIs). την παρακολούθηση της εφαρμογής στρατηγικής (μέσω των υλοποιούμενων δράσεων) σε καθημερινή βάση. Υποσύστημα Πολιτικής για τον περιορισμό του Ενεργειακού Αποτυπώματος Το υποσύστημα επιτρέπει την μέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος του Ο.Τ.Α. και τη σαφή στοχοθέτηση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ολοκληρωμένη δράση για τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον έλεγχο εκπομπών επιτυγχάνεται με συνδυασμένες δράσεις, όπως είναι η αξιόπιστη μέτρηση των εκπομπών, ο ορισμός στόχων για τη μείωσή τους, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, η εκπαίδευσή του και παράλληλα ο περιορισμός της σπατάλης πόρων. Υποσύστημα Διαδικασιών Λογοδοσίας και Δημόσιας Διαβούλευσης Σελίδα15από84

16 Η εφαρμογή του νέου διοικητικού χάρτη της χώρας (πρόγραμμα Καλλικράτης) ενισχύει την ανάγκη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων όπου η κοινωνία και οι πολίτες θα έχουν ενεργή συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Η διαδικασία αυτή θεσμοθετείται με τη σύσταση των δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης. Η εφαρμογή στρατηγικής για την αειφορία αξιολογείται, υιοθετείται και υποστηρίζεται από το κοινωνικό σύνολο. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής πολιτικών αποτυπώνονται στους ΒΔΑ του Παρατηρητηρίου Αειφορίας και οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη λήψη των αποφάσεων, είτε προτείνοντας μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών, είτε προτείνοντας νέες και εναλλακτικές πολιτικές. Η πρόσβαση στο Παρατηρητήριο Αειφορίας θα είναι πολυκαναλική και θα πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου με χρήση Η/Υ, μέσω ειδική εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή μέσω ειδικών διαδραστικών οθονών που θα τοποθετηθούν στα ΚΕΠ του Δήμου. Υποσύστημα Πύλης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας Πρόκειται για ένα μοναδικό και ενιαίο σημείο πρόσβασης προς την πληροφορία που διαθέτουν τα υποκείμενα υποσυστήματα, μέσα από ένα απλό περιβάλλον Web. Πρόκειται για ένα κοινό έμπροσθεν (frnt end) περιβάλλον πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, μέσα από διαδικασίες διαβαθμισμένης πρόσβασης και υψηλής ασφάλειας. Περιλαμβάνονται: Λειτουργίες διάχυσης πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου Παραμετροποίηση και προσωποποιημένη πρόσβαση Προσωποποιημένες αναφορές και ειδοποιήσεις Συστήματα ασφαλείας Ενιαιοποίηση δεδομένων και παρουσίαση με τη χρήση προηγμένου γραφικού περιβάλλοντος Υποστήριξη ανοιχτών προτύπων Υποσύστημα Εναλλακτικών Καναλιών Πρόσβασης Σελίδα16από84

17 Πέρα από την ύπαρξη της Πύλης το έργο ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών προβολής και προώθησης των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτού. Τα εναλλακτικά του Διαδικτύου κανάλια περιλαμβάνουν Διαδραστικές Οθόνες, οι οποίες μπορεί θα είναι εσωτερικού και εξωτερικού χώρου Εφαρμογή κινητών τηλεφώνων η οποία θα παρουσιάζει κατάλληλο δυναμικό περιεχόμενο προκειμένου να υποστηρίξει τις υπηρεσίες της Πύλης Διάχυσης και του Υποσύστημα Διαδικασιών Λογοδοσίας και Δημόσιας Διαβούλευσης Το υποσύστημα ολοκληρώνεται με σημεία Bluetth & WiFi HtSpts Ενημέρωσης σε προεπιλεγμένους χώρου του Δήμου (ΚΕΠ, Κέντρα Νεότητας, κλπ.), και μια Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης των Διαδραστικών Οθονών και των Bluetth & WiFi HtSpts, η οποία θα εγκατασταθεί σε ήδη υπάρχοντα server του Δήμου. Α1.4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν την αειφόρο ανάπτυξη ως έννοια και στρατηγική για την ορθολογική διαχείριση των πόρων που διαθέτουν και απασχολούν. Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», με άλλα λόγια η μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση. Ως κύριες δυνάμεις στο πλαίσιο της κοινωνίας, οι οργανισμοί κάθε είδους αλλά ιδιαίτερα οι Δημοτικές Αρχές με τις νέες επαυξημένες αρμοδιότητες που προέκυψαν από την εφαρμογή του Σχεδίου «Καλλικράτης», έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου (π.χ. μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων, τη στόχευση των Σελίδα17από84

18 επενδύσεων, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τις δράσεις πολιτισμού, της ενέργειας, των απορριμμάτων, της πολεοδομίας κλπ.). Εντούτοις, στη σύγχρονη εποχή της άνευ προηγουμένου οικονομικής ανάπτυξης, η επίτευξη αυτού του στόχου μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη. Αν και λόγω της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, προκύπτουν διαρκώς νέες ευκαιρίες για ευμάρεια και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής, κυρίως μέσω του εμπορίου, της ανταλλαγής γνώσης και της πρόσβασης στην τεχνολογία, τελικά δεν έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και γι αυτό η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί καινοτόμες επιλογές και τρόπο σκέψης. Η νέα γνώση και οι καινοτομίες στην τεχνολογία, τη διοίκηση και τη δημόσια πολιτική θέτουν προκλήσεις για τη Δημοτική Αρχή, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις της, οι ενέργειές της, τα έργα που προγραμματίζονται και εκπονούνται από αυτήν, καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρονται επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον, τους ανθρώπους και την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου και αειφορικού, αναπτυξιακού μοντέλου από τη νέα «Καλλικράτεια» Δημοτική Αρχή, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες, καθιστά τη διαφάνεια σε θεμελιώδες στοιχείο των σχέσεων μεταξύ του δήμου και των συμμετόχων (πολιτών, επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, ΜΚΟ, δημόσιων φορέων, επενδυτών κ.α.). Προκειμένου να υποστηριχτεί αυτή η προσδοκία για συνεννόηση και συμπόρευση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και να επικοινωνήσει με σαφήνεια και ανοιχτά η Δημοτική Αρχή όλα τα θέματα βιωσιμότητας, απαιτείται η εφαρμογή ενός παγκοσμίου πλαισίου εννοιών, κοινής γλώσσας και συστημάτων μέτρησης. Το GRI (Glbal Reprting Initiative) είναι το πλέον αποδεκτό πρότυπο έκδοσης απολογισμών αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι απολογισμοί αειφορίας που βασίζονται στο Πλαίσιο έκδοσης απολογισμών GRI δημοσιοποιούν με ποσοτικοποιημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο παρατηρήσεις και συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την περίοδο του απολογισμού και αφορούν την επίδοση Δημοτικής Αρχής σε μία σειρά από στρατηγικές δεσμεύσεις και στόχους. T προτεινόμενο έργο «Διαδικτυακές εφαρμογές για την συμμετοχή του πολίτη στην πολιτική για την πράσινη ανάπτυξη του Δήμου», αποτελεί μια πρόταση του Σελίδα18από84

19 Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα συμβάλουν σημαντικά στα κάτωθι: Στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν στο ρόλο και το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Στη δυνατότητα του Δήμου για διαρκή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη για τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή του. Στη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την αειφορία. Στην δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) Στην πολυκαναλική πρόσβαση του Δημότης στις Διαδικτυακές αυτές εφαρμογές Α1.5 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το προτεινόμενο έργο έρχεται να καλύψει απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί διεθνώς μέσα από ρυθμιστικά και κανονιστικά πλαίσια, σύμφωνα με διάφορες συνθήκες καλές πρακτικές, όπως είναι η Συνθήκη του ÅRCHUS, του χάρτη της Ληψείας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις και του προτύπου Glbal Reprting Initiative. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί Ο.Τ.Α. στην Ευρώπη υιοθετούν ανάλογα συστήματα Μέτρησης της Αειφορίας και Στρατηγικής Διοίκησης προκειμένου, τόσο οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν να προκύπτουν από συστηματική διαβούλευση των μελών των τοπικών κοινωνιών, όσο και τα αποτελέσματα των δράσεών τους να καταγράφονται συστηματικά και να καταδεικνύουν την απόδοση των πολιτικών που επιλέγουν. Σελίδα19από84

20 Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής πολιτών και κοινωνικών εταίρων στα δρώμενα της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια της διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχικότητας ως αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα προσφέρει στο Δήμο τις παρακάτω δυνατότητες: (Α) στο επίπεδο της διαφάνειας και επικοινωνίας: να εστιάσει στην διαχείριση της αειφόρου ανάπτυξης και απόδοσης στο πεδίο δραστηριότητας του, στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών και στην συνεπακόλουθη λήψη κατάλληλων/βέλτιστων αποφάσεων. να παρακολουθεί τους δείκτες αειφορίας και απόδοσης με την χρήση δεδομένων ακριβείας και συνδυασμούς από σχήματα, κείμενο, σηματοδότες και διαγράμματα. να κατανοεί τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται με την οπτικοποίηση των σχέσεων αίτιου αιτιατού μέσω διαγραμμάτων και χαρτών στρατηγικής. να συντονίζει τους διαθέσιμους πόρους με την στρατηγική, μέσω της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας και κατανόησης των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των δεικτών αειφορίας και των στρατηγικών στόχων που έχουν ορισθεί. να προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον μέσω της έγκαιρης λήψης κατάλληλων αποφάσεων βασισμένες σε ακριβή στοιχεία και δεδομένα. (Β) στο επίπεδο της κοινωνικής συμμετοχής: να ενημερώνει και να επικοινωνεί ουσιαστικά με τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα αειφορίας να συν-διαμορφώνει στρατηγικές ευρείας αποδοχής λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προτάσεων των εμπλεκομένων φορέων και πολιτών (ΜΚΟ, επιχειρήσεις, πολίτες κτλ) μέσω σύγχρονων μοντέλων δημόσιας διαβούλευσης Σελίδα20από84

21 να ενσωματώνει τις απόψεις των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής μίας πολιτικής, από τη σύλληψη μέχρι τον επανασχεδιασμό με χρήση πολλαπλών καναλιών πρόσβασης. Π.χ. να πραγματοποιούν Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις με τη χρήση των οποίων θα μπορεί να μαθαίνει η Αυτοδιοίκηση με εύκολο τρόπο και σε σύντομο χρόνο τις απόψεις των πολιτών για ένα θέμα που αφορά στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών αειφορίας, σύμφωνα και με το διεθνές και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο Α1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: 1. Οργανωτικοί παράγοντες: Ο σωστός σχεδιασμός των διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες να πλαισιώνονται και να υποστηρίζονται σωστά από τις οργανωτικές δομές του Δήμου. Η πλήρης και έμπρακτη υποστήριξη από την διοίκηση του Δήμου στο έργο και στον Ανάδοχο και η παροχή κάθε εύλογου μέσου για την διευκόλυνση των εργασιών του έργου, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς το προσωπικό του Δήμου που εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου. 2. Τεχνολογικοί παράγοντες a. Η εξασφάλιση της πλήρους και απρόσκοπτη διαλειτουργικότητας των νέων υπηρεσιών. Ο φορέας θα τα εξασφαλίσει την υποστήριξη του Ανάδοχου και των αρμόδιων τμημάτων. b. Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας που αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του πληροφοριακού συστήματος από τους χρήστες. Σελίδα21από84

22 c. Η σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά που θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της αποδοχής του έργου από τους χρήστες και στην αποδοτική του λειτουργία. d. Απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. e. Ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. 3. Διοικητικοί και κανονιστικοί παράγοντες: a. Η επιτυχής και συνεχής ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις νέες υπηρεσίες και η παρότρυνση και ενθάρρυνση για την χρήσης τους. Η απομάκρυνση όπου είναι δυνατό κάθε γραφειοκρατικού εμποδίου και η απλοποίηση των διαδικασιών. Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α1.7 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Α1.7.1 Υπηρεσίες δημιουργίας και διαχείρισης αναφορών και ανάλυσης δεδομένων Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω των υποσυστημάτων «πρόσβασης σε δεδομένα και ενοποίησής τους» και «φόρτωσης, αποθήκευσης και μόχλευσης των δεδομένων». Με τη χρήση των υποσυστημάτων, ο Δήμος θα είναι σε θέση να αποτυπώνει και να παρακολουθεί κρίσιμα μεγέθη που σχετίζονται με την άσκηση πολιτικής και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, δύναται να εκδίδει πολλαπλές ακριβείς και σύνθετες αναφορές προς τους κρατικούς φορείς (συχνά απαντώντας σε Σελίδα22από84

23 έκτακτα αιτήματα των κρατικών φορέων), ενώ επιτυγχάνεται και η δυνατότητα στοχευμένων διασταυρώσεων. Για παράδειγμα οι δήμοι διατηρούν σήμερα διοικητικές αρμοδιότητες ως προς τις ληξιαρχικές πράξεις, και ταυτόχρονα την παροχή προνοιακών υπηρεσιών στον πληθυσμό. Η παροχή προνοιακών υπηρεσιών σε μέρος του πληθυσμού που τις έχει ανάγκη, θα μπορούσαν να προγραμματίζονται και να διατίθενται μετά από στοχευμένες αναλύσεις στα δημοτολόγια. Α1.7.2 Υπηρεσίες παρακολούθησης δεικτών απόδοσης αειφορίας Μέσα από το υποσύστημα «Στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη», θα είναι διαθέσιμες οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν τους διάφορους τιθέμενους δείκτες που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μπορούν να αναλυθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: Παρακολούθηση της εξέλιξης εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου. Μέτρηση της απόδοσης, ως προς τους τιθέμενους Στρατηγικούς στόχους Ο οργανισμός αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο που τον βοηθά να εκτελεί στρατηγικό σχεδιασμό και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εφαρμογή των πολιτικών και την υλοποίηση των προγραμμάτων του. Το προτεινόμενο σύστημα παρέχει καινοτόμα εργαλεία για τον καθορισμό και την παρακολούθηση ενός πλέγματος ειδικών στόχων που κρίνονται σημαντικοί για την αειφόρο ανάπτυξη του οργανισμού. Συγκεκριμένα το προτεινόμενο σύστημα ενσωματώνει έναν «χάρτη στρατηγικής», ο οποίος εκτός από τη σχέση μεταξύ στρατηγικών στόχων, προτεινόμενων παρεμβάσεων και ΒΔΑ υποδεικνύει (με δυναμικό τρόπο) και την τρέχουσα επίδοση του οργανισμού, στην εφαρμογή της Σελίδα23από84

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα