Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1"

Transcript

1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικά σε σχέση µε τη σύγκλιση των ε ικοινωνιών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της τεχνολογίας ληροφοριών. Στην αρχή θα ε ιχειρήσω να αναλύσω την αγορά του ο τικοακουστικού τοµέα. Στη συνέχεια θα σας µιλήσω για τη σύγκλιση και για την Πράσινη Βίβλο της Ε ιτρο ής. Αµέσως µετά, θα σας αρουσιάσω τα α οτελέσµατα των διαβουλεύσεων. Τέλος, θα µιλήσω για το νέο έγγραφο της Ε ιτρο ής, καθώς και για τα ερωτήµατα ου τίθενται σε αυτό. 1. Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Η µεγάλη ανά τυξη της ο τικοακουστικής αγοράς στην Ευρω αϊκή Ένωση ( ρώτη αγκόσµια αγορά), η ο οία υ ολογίζεται σε ερί ου 70% για τα ε όµενα δέκα έτη, α οτελεί µείζονα ευκαιρία και ρόκληση τόσο για τις βιοµηχανίες όσο για την κοινωνία γενικά. Το ο τικοακουστικό εριβάλλον µεταβάλλεται γρήγορα. Η ψηφιακή τεχνολογία α οτελεί βασικό αράγοντα αυτής της µεταβολής λόγω της ολλα λής χρήσης της: µ ορεί να χρησιµο οιηθεί α ό διάφορες λατφόρµες για µεγάλο φάσµα υ ηρεσιών, και, αντίστροφα, η ίδια υ ηρεσία µ ορεί να µεταδοθεί 1 Οµιλία Σπύρου Παππά, Γενικού ιευθυντή Πληροφόρησης, Επικοινωνίας, Πολιτισµού και Οπτικοακουστικής Πολιτικής στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1998

2 µε ολυάριθµα µέσα: µε δορυφόρο, καλώδιο, Internet, ακόµα και µέσω ερτζιανών. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει το λεονέκτηµα ότι είναι α οτελεσµατική, ευέλικτη και βελτιώνει τη σχέση κόστους/α οτελεσµατικότητας. Ε ίσης ροσφέρει ευκαιρίες για τη δηµιουργία, την ροµήθεια και τη χρησιµο οίηση νέων ο τικοακουστικών µέσων. Η αύξηση και η διαφορο οίηση των υ ηρεσιών ο τικοακουστικών µέσων ου ε ιτρέ ει η ψηφιακή τεχνολογία ροβλέ εται να αυξήσουν τη ζήτηση ταινιών, τηλεο τικών ρογραµµάτων και ροϊόντων ολυµέσων. Ο τοµέας εξελίσσεται, συνε ώς, ταχέως. Τα καινοτόµα ροϊόντα και υ ηρεσίες και, ιδίως, η διαλογική τηλεόραση και τα ολυµέσα θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανά τυξη της αγοράς, ιδίως κατά την ερίοδο Πρόκειται, βέβαια, για ε έκταση των ο τικοακουστικών αγορών και όχι για φαινόµενο υ οκατάστασης. Εκτός α ό την αγορά αυτή καθ αυτή της τηλεόρασης, η ρόοδος σε τµήµατα αγοράς των ροµηθευτών ευρω αϊκών ρογραµµάτων θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις άλλες αγορές, ό ως ο κινηµατογράφος, το βίντεο, η συνδροµητική τηλεόραση και τα ολυµέσα. Σε αυτούς τους τοµείς, στην αγορά των ο οίων ε ικρατούν κυρίως τα αµερικάνικα ροϊόντα, το οσοστό των ευρω αϊκών ροϊόντων µ ορεί, µε σταθερή ολιτική, να αυξηθεί α ό 13% το 1995 σε 21% το Η ευρω αϊκή βιοµηχανία θα α οκοµίσει σηµαντικά κέρδη α ό αυτή την µεγάλη αύξηση, αξιο οιώντας την ολιτιστική και γλωσσική ολυµορφία µας και στηριζόµενη στο δηµιουργικό δυναµικό της. Σήµερα, η ευρω αϊκή βιοµηχανία αρουσιάζει ακόµη µεγάλο έλλειµµα στις συναλλαγές (6 δισ. δολάρια, δηλαδή ερί ου θέσεις α ασχόλησης). Ο αριθµός των θέσεων α ασχόλησης αυτού του τοµέα στην Ευρώ η (1,8 εκατοµµύρια) είναι ολύ µικρότερος α ό εκείνον των Ηνωµένων Πολιτειών (2,6 εκατοµµύρια). Συνε ώς, ροτεραιότητα για την Ε ιτρο ή α οτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ε ιχειρήσεων µε την ανά τυξη του µάρκετινγκ και των σχετικών ολιτικών, µε την

3 ραγµατο οίηση οικονοµιών κλίµακας ιδίως στη διανοµή, καθώς και µε την ανά τυξη της διεθνούς διάθεσης αυτών των ροϊόντων στο εµ όριο. Τα νέα ροϊόντα και υ ηρεσίες ροϋ οθέτουν, ε ίσης, την ανά τυξη ορισµένων τεχνογνωσιών, ιδίως όσον αφορά στο γλωσσικό και ολιτιστικό εντο ισµό, τη χρησιµο οίηση των αρχείων και διαχείριση των δικαιωµάτων. Εν ολίγοις, η αγορά ευρίσκεται σε λήρη εξέλιξη. Ποια είναι η σχέση µεταξύ αυτής της αγοράς και της σύγκλισης; 2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Η λέξη σύγκλιση σηµαίνει τη δυνατότητα ου έχουν διάφορες λατφόρµες να µεταφέρουν υ ηρεσίες κατ ουσίαν όµοιες. Αυτός είναι ο βασικός ορισµός ου δίνεται σχετικά µε το θέµα στην Πράσινη Βίβλο ου εξέδωσε η Ε ιτρο ή στις 3 εκεµβρίου Ποια είναι η σηµασία της για τον ο τικοακουστικό τοµέα; Το φαινόµενο της σύγκλισης είναι σχετικά νέο. Οι γνώµες διίστανται όσον αφορά στις ε ι τώσεις της στην κοινωνία και στις οικονοµικές δραστηριότητες. Ωστόσο, είναι ροφανές ότι η ψηφιακή τεχνολογία ροσφέρει στους φορείς ου θα µ ορέσουν να ε ωφεληθούν α ό την ευελιξία της ολλές νέες αγορές για να ροτείνουν νέες υ ηρεσίες σε σύγκριση µε τους αραδοσιακούς τοµείς δραστηριότητάς τους. Ό,τι και αν ιστεύουµε για τις µελλοντικές εξελίξεις αυτού του φαινοµένου, είναι ροφανές ότι η σύγκλιση θα έχει βέβαιες ε ι τώσεις στους τοµείς αυτούς. Το θέµα είναι οια θα είναι η έκταση αυτών των ε ι τώσεων στις υφιστάµενες ρακτικές.

4 Ορισµένοι είναι της γνώµης ότι η σύγκλιση θα οδηγήσει στην ταχεία και λήρη µετατρο ή των υ ηρεσιών των τηλε ικοινωνιών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της τεχνολογίας των ληροφοριών, κατά τέτοιο τρό ο ου τα διάφορα αυτά είδη υ ηρεσιών, ου σήµερα είναι ξεχωριστά, θα συγχωνευθούν µεταξύ τους εξαλείφοντας ουσιαστικά τα αλιά εµ όδια ου τις χώριζαν. Άλλοι ιστεύουν ότι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα θα εριορίσουν την έκταση της σύγκλισης των υ ηρεσιών και ότι ο ρόλος της βιοµηχανίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι να µεταφέρει κοινωνικές, ολιτιστικές και ηθικές αξίες µέσα στην κοινωνία µας και, µάλιστα, ανεξάρτητα α ό τις τεχνολογίες ου βοηθούν στην ροσέγγιση του καταναλωτή. Αυτό σηµαίνει ότι η ρύθµιση των υ οδοµών και του εριεχοµένου των υ ηρεσιών ρέ ει να εξακολουθήσουν να διακρίνονται µεταξύ τους, ώστε να διατηρήσουν την α οτελεσµατικότητα και την οιότητα τους και να διαφυλάξουν το γενικό ενδιαφέρον. Η Πράσινη Βίβλος εξετάζει αυτά τα σηµαντικά θέµατα και θέτει τις ανάλογες ερωτήσεις για να ροετοιµάσει τις µελλοντικές ροτάσεις της Ε ιτρο ής για τους διάφορους τοµείς ου αφορά η σύγκλιση. Η ερίοδος διαβουλεύσεων για την Πράσινη Βίβλο διήρκεσε 5 µήνες οια ήταν τα συµ εράσµατα; 3. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ Θα έ ρε ε ίσως να αρχίσω µε την υ ενθύµιση ότι σκο ός της Πράσινης Βίβλου ήταν να αρχίσει µια ευρεία συζήτηση σχετικά µε ένα νέο και ολύ λοκο φαινόµενο. Ο στόχος αυτός έχει σίγουρα ε ιτευχθεί!

5 Στα µέσα Ιουνίου, η Ε ιτρο ή είχε λάβει άνω α ό 3000 σελίδες αρατηρήσεων α ό 270 οργανώσεις των τριών τοµέων, καθώς και α ό τις οργανώσεις καταναλωτών και α ό όλα τα κράτη µέλη. Στα λαίσια του Συµβουλίου για τον ο τικοακουστικό/ ολιτιστικό τοµέα και του Συµβουλίου τηλε ικοινωνιών ραγµατο οιήθηκαν συζητήσεις ροσανατολισµού και η Οικονοµική και Κοινωνική Ε ιτρο ή εξέδωσε ε ίσηµη γνώµη. Το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο ρόκειται να εκδώσει γνώµη σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο την ερχόµενη εβδοµάδα. Τον Μάρτιο και Α ρίλιο του 1998 διοργανώθηκαν τρεις αρουσιάσεις της Πράσινης Βίβλου ρώτον για τις εθνικές και ευρω αϊκές ενώσεις και τα αντι ροσω ευτικά όργανα, δεύτερον για τις ε ιχειρήσεις µεµονωµένα και τρίτον για τις αρχές κρατών µελών. Στο τέλος των διαβουλεύσεων εντο ίσθηκαν ορισµένα κοινά θέµατα. (1) Υ άρχει συµφωνία όσον αφορά στην ραγµατικότητα της τεχνολογικής σύγκλισης, αλλά οι γνώµες διίστανται όσον αφορά στο ρυθµό της και την ε ί τωσή της στις αγορές και στις υ ηρεσίες. (2) Oι ερισσότεροι α ό αυτούς ου διατύ ωσαν αρατηρήσεις είναι υ έρ µιας εξελικτικής και όχι ε αναστατικής ροσέγγισης της νοµοθεσίας. Η λειοψηφία τάχθηκε σαφώς υ έρ της ρώτης ε ιλογής ου αρουσίασε η Ε ιτρο ή, µε την ροσαρµογή τους στις ιδιαιτερότητες των νέων υ ηρεσιών, ό ου είναι α αραίτητο.

6 (3) Μια τοµεακή νοµική ρύθµιση θα εξακολουθήσει να είναι α αραίτητη για να διασφαλισθούν ορισµένοι στόχοι γενικού ενδιαφέροντος, ιδίως στον ο τικοακουστικό τοµέα. Ωστόσο, η ρύθµιση αυτή, ή οι λε τοµέρειες εφαρµογής της, θα ρέ ει ροφανώς να ροσαρµοσθούν, ώστε να ληφθούν υ όψη οι συνέ ειες των νέων τεχνολογιών. Η εφαρµογή µιας τοµεακής ρύθµισης θα συνδυασθεί αφενός µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού, αφετέρου µε µεγαλύτερη χρησιµο οίηση της αυτορρύθµισης εκ µέρους των φορέων. (4) Τονίσθηκαν ορισµένα ιθανά εµ όδια και σηµαντικά ροβλήµατα νοµικής φύσεως. Ένα α ό τα θέµατα ου ρέ ει να εξετασθεί σύντοµα είναι το θέµα της ρόσβασης στους α οκωδικο οιητές, στους ηλεκτρονικούς οδηγούς ρογραµµάτων (EPG) και στις διε αφές ρογραµµατισµού εφαρµογών (API). (5) Μεγάλη σηµασία α οδίδεται στη διαχείριση των συχνοτήτων, και ιδίως τις διαδικασίες ανάθεσης και τα τέλη. Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι διαθέσιµες συχνότητες ρέ ει να χρησιµο οιούνται µε α οτελεσµατικότερο τρό ο, αλλά οι γνώµες διίστανται όσον αφορά στο καλύτερο µέσο για να ε ιτευχθεί αυτό. (6) Φαίνεται ότι υ άρχει οµοφωνία για µια ιο οριζόντια ροσέγγιση της νοµοθεσίας (δηλαδή για αρα λήσιους κανόνες όσον αφορά τα δίκτυα και την ρόσβαση, αλλά µε κάθετη ή τοµεακή ροσέγγιση για ορισµένες τυχές της αροχής υ ηρεσιών ό ως, για αράδειγµα, το εριεχόµενο των ο τικοακουστικών ρογραµµάτων). Αυτή η ροσέγγιση ρέ ει να εξετασθεί στα λαίσια των α αντήσεων ου δίνουν οι ε ιλογές της Πράσινης Βίβλου.

7 Εξάλλου, ένας µεγάλος αριθµός αρατηρήσεων δείχνουν τα συµφέροντα των διαφόρων τοµέων. Για αράδειγµα: (1) Oι τοµείς των τηλε ικοινωνιών και της τεχνολογίας ληροφοριών ασκούν ιέσεις για λιγότερο αυστηρή τοµεακή νοµοθεσία ή για λιγότερο δεσµευτικούς κανόνες, λαµβανοµένου υ όψη του αυξανόµενου ανταγωνισµού λόγω της α ελευθέρωσης των τηλε ικοινωνιών, και της ταχύτητας των αλλαγών, ου καθορίζονται α ό την τεχνολογία και τη συντόµευση του κύκλου ζωής των ροϊόντων. (2) Οι ενώσεις καταναλωτών θεωρούν ότι η θέση ου υιοθετείται στην Πράσινη Βίβλο ε ικεντρώνεται κυρίως στην τεχνολογία και την ροσφορά, ενώ δεν τονίζεται αρκετά η εκτίµηση της ιθανής ζήτησης συγκλινουσών υ ηρεσιών, καθώς και η εκτίµηση των αναγκών των καταναλωτών. (3) Στον ο τικοακουστικό τοµέα, α οδίδεται µεγάλη σηµασία στο θέµα, εάν ρέ ει να καθορίσουν εθνικά ή κοινοτικά χρονοδιαγράµµατα για την αύση των αναλογικών εκ οµ ών. Η σχέση µεταξύ των ρυθµίσεων και των ρωτοβουλιών υ έρ των ρογραµµάτων αναφέρθηκε, ε ίσης, σε µεγάλη έκταση. Πρέ ει να αραδεχθούµε ότι η ζήτηση ρογραµµάτων υψηλής οιότητας θα αυξηθεί, ιδίως στον τοµέα της ραδιοτηλεόρασης και ότι, συνε ώς, ρέ ει να ροβλεφθούν µέτρα ου θα τονώσουν την ευρω αϊκή αραγωγή. Η Ε ιτρο ή εξέδωσε τον Ιούλιο του 1998 µια ανακοίνωση ου συνοψίζει τα α οτελέσµατα των διαβουλεύσεων και ζητά τη βαθύτερη εξέταση ορισµένων ουσιαστικών θεµάτων. Ποια είναι αυτά τα θέµατα;

8 4. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόκειται για τρία θέµατα: - Πώς θα διασφαλισθεί η ανταγωνιστική ρόσβαση στα δίκτυα και στις ψηφιακές ύλες σε ένα συγκλίνον εριβάλλον; - Πώς θα δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό λαίσιο για την ε ένδυση και την καινοτοµία, και ώς θα ενθαρρυνθεί η αραγωγή, η διανοµή και η διάθεση των ευρω αϊκών ρογραµµάτων; - Ποια θα είναι τα κριτήρια ου ρέ ει να θεσ ισθούν για να διασφαλισθεί ισορρο ηµένη κανονιστική ροσέγγιση; Οι α αντήσεις στα ερωτήµατα αυτά, ου ρέ ει να ανακοινωθούν στην Ε ιτρο ή έως τις 3 Νοεµβρίου, θα ε ιτρέψουν την ανά τυξη και την ανάλυση των βασικών θεµάτων και θα βοηθήσουν την Ε ιτρο ή να ροετοιµάσει το σχέδιο δράσης της για τη σύγκλιση. Αυτό το σχέδιο δράσης, του ο οίου η δηµοσίευση ροβλέ εται για τις αρχές του ε όµενου έτους, θα εριέχει µια ιο εµ εριστατωµένη ανάλυση και θα αρουσιάζει τις ροτάσεις συγκεκριµένων δράσεων ου α ορρέουν α ό την ανάλυση. Προτρέ ω το Ε.Σ.Ρ. να α αντήσει στις ερωτήσεις αυτές, τις ο οίες η Ε ιτρο ή θα εξετάσει µε ολλή ροσοχή και, ροσω ικά, θα διαβάσω µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για την ροσοχή σας.

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επισκόπηση Συστηµάτων Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Αιολικής Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΟΥΡ ΑΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα