Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ. ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ. ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452"

Transcript

1 Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ: Η βάζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ

2 Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ ζε καηοικίερ για θέπμανζη / τύξη

3 Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ ζε κηίπια για θέπμανζη / τύξη

4 Ηλεκηπονικοί κςκλοθοπηηέρ ζηη βιομησανία

5 Παιηέο ζεξκάλζεηο κε αλνηθηό δνρείν

6 Παιηέο ζεξκάλζεηο κε αλνηθηό δνρείν Με ζεξκνζηαηηθνύο δηαθόπηεο θαη θαηαλνκή δαπαλώλ

7 Πξνβιήκαηα ζε ζπκβαηηθέο ζεξκάλζεηο πκβαηηθόο Κπθινθνξεηήο ηαζεξέο κέγηζηεο ζηξνθέο αθόκα θαη ζε κηθξή δήηεζε Καηαπόλεζε & κεησκέλε δηάξθεηα δσήο Τςειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο kwh ζόξπβνη ξνήο από κεγάιεο ηαρύηεηεο ξνήο θαη κεγάιν Γp

8 Πξνβιήκαηα ζε ζπκβαηηθέο ζεξκάλζεηο ζόξπβνη ξνήο από κεγάιεο ηαρύηεηεο ξνήο θαη κεγάιν Γp

9 Πξνβιήκαηα ζε ζπκβαηηθέο ζεξκάλζεηο kwh - 80%

10 Παξαζθεπή θαη Γηαλνκή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο

11 Παξαζθεπή θαη Γηαλνκή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο Έιεγρνο κε 0..10V

12 Θέξκαλζε ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ Δλδνδαπέδηα Θέξκαλζε Δπίηνηρε Θέξκαλζε

13 Τπνζηήξημε ζέξκαλζεο κε Ζιηαθή Δλέξγεηα

14 Θέξκαλζε κε Αληιία Θεξκόηεηαο Γπλαηόηεηα ειέγρνπ κε 0..10V

15 Αζύγρξνλνο ειεθηξνθηλεηήξαο (AC-Motor) Γεκηνπξγία επαγώγηκνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ζηνλ ξόηνξα Αζύγρξνλνο βξαρπθπθισκέλνο δξνκέαο πόηοπαρ ζηάηοπαρ Τδξνιίπαληνο θπθινθνξεηήο ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο Πξνηέξεκα : Μεηνλέθηεκα : αζόξπβε ιεηηνπξγία + ρωξίο ζπληήξεζε ρακειόο βαζκόο απόδνζεο

16 ύγρξνλνο ειεθηξνθηλεηήξαο (EC-Motor) Coil 1 Electronic Commutation (Αληηζηξνθή ξεύκαηνο) Coil 4 Coil 2 Coil 3

17 Απόδνζε θηλεηήξα Κςκλοθοπηηέρ Υτηλήρ Απόδοζηρ με EC-κινηηήπα Σύγκριση βαθμών απόδοσης % EC Motor 30 Asynchronous motor EC = Electronic Commutated motor Ηζρύο θηλεηήξα P2 [W]

18 ΔΣΖΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ Πνζνζηηαία θαηαλνκή θνξηίνπ Blue Angel Παποσή (%) Χπονική Καηανομή(%)

19 Κςκλοθοπηηέρ Υτηλήρ Απόδοζηρ με EC-κινηηήπα Λειηοςπγικά έξοδα [ ] % 80 % Wilo-TOP-S Υδπολίπανηορ 30/10 κςκλοθοπηηήρ ζηαθεπών ζηποθών, με αζύγσπονο κινηηήπα, 180 W Wilo-TOP-E Ηλεκηπονικόρ 30/1-10, κςκλοθοπηηήρ με Δp-v, αζύγσπονο Hs= κινηηήπα 5m AC, 180 W Wilo-Stratos Ηλεκηπονικόρ κςκλοθοπηηήρ 30/1-12, με Δp-v, κινηηήπα Hs= 5mEC, 200 W Πεπίοδορ λειηοςπγίαρ [έηη]

20 Κλάζη Δλεξγεηαθή ήκαλζε Δείκηης ενεργειακής απόδοζης (EEI) A EEI < 0,4 B 0,4 EEI < 0,6 C 0,6 EEI < 0,8 D 0,8 EEI < 1,0 E 1,0 EEI < 1,2 F 1,2 EEI < 1,4 G 1,4 EEI > Η εξοικονόμηζη ενέπγειαρ από κλάζη ζε κλάζη ανηιζηοισεί καηά μέζο όπο ζε 22%.

21 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 641/2009 ηεο 22/7/2009 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2005/32/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα απηόλνκνπο θαη ελζωκαηωκέλνπο ζε πξνϊόληα ζηεγαλνύο θπθινθνξεηέο 1 ν Βήκα : 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 EEI <0,27 2 ν Βήκα : 1ε Απγνύζηνπ 2015 EEI <0,23 θξηηήξην ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο EEI 0,20

22 Σν κέιινλ είλαη ε Τςειή Απόδνζε EEI > 0.27 Τδξνιίπαληνη θπθινθνξεηέο γηα Θ/Φ: ζηαζεξώλ & κεηαβιεηώλ ζηξνθώλ EEI > 0.23 Ζιεθηξνληθνί θπθινθνξεηέο γηα Θ/Φ θαη ελζσκαησκέλνη θπθινθνξεηέο EEI < 0.23 Κπθινθνξεηέο εμαηξεηηθά Τςειήο Απόδνζεο 1 Ιαλ Απγ. 2015

23 Ζ Πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δγθαηεζηεκέλνη θπθινθνξεηέο : Μέζε απνξξνθνύκελε Ηζρύο : 100 watt Μέζνο Δηήζηνο Υξόλνο Λεηηνπξγίαο : 2000 Hours πλνιηθή Δηήζηα Καηαλάισζε από θπθινθνξεηέο = Υ 100 Υ 2000 = kwh = 0,5 TWh εκεξηλό θόζηνο kwh = 0,16 euro Δηήζηα Γαπάλε = euro Γπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο έσο 80% δειαδή επξώ, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηελ κείσζε ησλ εθιπόκελσλ ξύπσλ.

24 Κπθινθνξεηέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο H p - c 50 % H min Q

25 ΣΤΠΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ p-c 2 m 2 m H [m] 4 2 m 2 m Καμπύλη Δp-c 0,12 0,03 0,5 0,3 m 2,12 2,03 2,5 2,3 m m 3 /h Q [m 3 /h]

26 ΣΤΠΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ p-v 2 m 2 m 2 m H [m] 4 Καμπύλη Δp-c 2 m 3 1,1 0,5 0,1 2 m 2 2,0 3,1 2,5 2,1 4 m m 3 /h Q [m 3 /h]

27 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ βαιβίδα δηαθνξηθήο πίεζεο ελεξγνπνηεί έλα by-pass κεηαμύ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο όηαλ ην καλνκεηξηθό ηνπ θπθινθνξεηή ζηαζεξώλ ζηξνθώλ απμάλεηαη επεηδή θιείλνπλ ειεθηξνβάλεο απηνλνκίαο ή ζεξκνζηαηηθέο θεθαιέο ζσκάησλ. Ζιεθηξνληθνί θπθινθνξεηέο νη νπνίνη πξνζαξκόδνπλ ηηο ζηξνθέο ηνπο αλάινγα κε ηε δήηεζε κε θξηηήξην ην καλνκεηξηθό (Γp) δελ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε βαιβίδεο δηαθνξηθήο πίεζεο αθνύ ην έλα αλαηξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ.

28 Έιεγρνο ζηξνθώλ θπθινθνξεηώλ: Γp - T p-t Έιεγρνο καλνκεηξηθνύ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Ο θπθινθνξεηήο δηαηεξεί ζηαζεξό καλνκεηξηθό αιιά ην set-point κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ πνπ κεηξηέηαη κε ην ελζσκαησκέλν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Δθαξκνγή: ε κε κεηαβαιιόκελα θπθιώκαηα (θπθινθνξεηήο ζηελ επηζηξνθή) ε θπθιώκαηα κεηαβαιιόκελεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο (αληηζηάζκηζε θπθινθνξεηήο ζηελ πξνζαγσγή) ε ιέβεηεο ζπκππθλσκάησλ (θπθινθνξεηήο ζηελ επηζηξνθή)

29 Έιεγρνο ζηξνθώλ Γp T AF Δp-T ύζηεκα ζέξκαλζεο κε αληηζηάζκηζε

30 Έιεγρνο ζηξνθώλ Γp T p-c p-t p-t Δοσείο Δοσείο

31 Έιεγρνο ζηξνθώλ Γp T Αέπαρ Αξρή ιεηηνπξγίαο ιέβεηα ζπκππθλσκάησλ: Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκόηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ πξνζθέξεη ζεκαληηθό θέξδνο από ηε πιεπξά ηνπ ιέβεηα Πξαγκαηνπνηείηαη ςύμε ησλ θαπζαεξίσλ κέζσ ηεο ζπλαιιαγήο ζεξκόηεηαο κε ην λεξό ηεο επηζηξνθήο Γεκηνπξγνύληαη ζπκππθλώκαηα ζην θαπζαέξην πνπ απειεπζεξώλνπλ ρξήζηκε ζεξκόηεηα Εναλλάκηηρ θεπμόηηηαρ Φςζικό αέπιο Καςζαέπια Καςζηήπαρ Πποζαγυγή νεπού Επιζηποθή νεπού Αποπποή ζςμπςκνυμάηυν ηόρνο: Υακειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο πξνο ην ιέβεηα

32 Έιεγρνο ζηξνθώλ Γp T Δθαξκνγή ζε ιέβεηεο ζπκππθλσκάησλ H 4 m 45,00 C 47,50 C 46,25 C 1 m 50,00 C 48,75 C 50 % 100 % Q

33 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ηιεθηξνληθόο θπθινθνξεηήο κε Inverter STRATOS 30/1-12 πκβαηηθόο θπθινθνξεηήο 3 ηαρπηήηωλ RS 30/100 ΜΔΣΡΗΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΙΥΤΟ

34 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ STRATOS 30/ 1 12 RS 30/100 Απνξξ. ηζρύο W / h Απνξξ. Ιζρπο W / h Καηαλάιωζε ξεύκαηνο πεξηόδνπ Stratos 135 kwh (ιεηηνπξγηθά έμνδα: 135 Υ 0,14 = 18.9 ) RS 30/ kwh (ιεηηνπξγηθά έμνδα: 629 Υ 0,14 = 88 ) Δμνηθνλόκεζε 494 kwh Αλακελόκελε εηήζηα εμνηθνλόκεζε > 700 kwh

35 Case Study: Αληηθαηάζηαζε παιηνύ θπθινθνξεηή Gustavsberg ηζρύνο 250Watt, ζε ιέβεηα Kcal/h

36 Αληηθαηάζηαζε κε ειεθηξνληθό θπθινθνξεηή κε Inverter, ηδίαο απόδνζεο, κε κέγηζηε απνξξνθνύκελε ηζρύ 130Watt

37 ΔΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Φξνληίδνπκε ην πεξηβάιινλ καο

ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ

ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ McQuay Hellas A.E. - Νίθνο Μέξεο Υαιθίδα 11 Ματνπ 2011 «FANCOIL» ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΙ ΦΤΚΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΣΗ ΔΚΣΟΝΧΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΞΑΣΜΙΣΗ ΤΜΠΙΔΣΗ 7 o C 12 o C Φνξηίν πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Σν θόζηνο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ

KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ Δηζεγεηήο : Νεθηάξηνο Βξπώλεο ΑΒΒ i-bus KNX Product Manager Σπγγξαθή : Νεθηάξηνο Βξπώλεο, BEng (Hons)/EEE, MSc ΑΒΒ i-bus KNX Product Manager

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1 «Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος Θαλνπάξηνο 2012 1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ TEI ΥΑΛΚΙΓΑ (Φύμεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο) Ιαλνπάξηνο 2012 Prof.

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δηζαγσγή Η EMMETRON ΑΔ αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα