Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 11 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Γενικών Απαιτήσεων Πίνακας Αρχιτεκτονικής Συστήματος 14 Γενικά Χαρακτηριστικά 14 Λογική Αρχιτεκτονική 14 Βάση Δεδομένων 14 Αρχιτεκτονική MVC 15 Λειτουργικότητες 16 Backend & frontend 17 Σύστημα authentication 17 Διαχείριση Hardware & Software 17 e-museumplus 18 Συγχρονισμός με το e-shop 19 Search Engine Optimization Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου 21 Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών 21 Δυνατότητες Συστήματος 21 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λειτουργικές Ενότητες Πίνακας Διαδικτυακού Τόπου και Υπηρεσιών του 24 Προδιαγραφές Σχεδιασμού Εφαρμογών και Υπηρεσιών 24 Γραφιστικός Σχεδιασμός 25 Προδιαγραφές Υλοποίησης Αναβαθμισμένου Διαδικτυακού Τόπου 25 Υπηρεσία Ένταξης των Google Maps στις Ιστοσελίδες των Συλλογών του Μουσείου 26 Υπηρεσία Προσωπικών Συλλογών 27 Υπηρεσία Διάθεσης Online Επιστημονικών Καταλόγων του Μουσείου 28 Υπηρεσία Προσωποποιημένης Παροχής Υπηρεσιών & Δημιουργίας και Αποστολής Newsletter 29 Υπηρεσία Παρουσίασης Προσωρινών Εκθέσεων 31 Υπηρεσία Mobile Site 31 Υπηρεσία Ειδικής Ενότητας Αναζητήστε/Μάθετε/Αλληλεπιδράστε 35 Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου 36 Υπηρεσία Εικονικής Περιήγησης 37 Υπηρεσία Ετικετών (tags) 38 Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης 39 Σελίδα 1 από 102

2 Διαχείριση Χρηστών 40 Διαχείριση Υδατογραφημάτων Πίνακας Εφαρμογών Ανάδειξης Συλλογών του Μουσείου 43 Σχεδιαστικές αρχές 43 Διάθεση Συλλογής Χειρογράφων 44 Εργαστήρι Γιάννη Παππά 45 Τα σχέδια του Γκίκα 46 Ο Γκίκας και η Εποχή του 47 Ένα Έργο Ψάχνει για Τίτλο 47 Κινέζικη Συλλογή 48 Ειδική Παρουσίαση Μαθαίνω από τη Συλλογή 49 Το Χάρτινο Θέατρο 50 Ελληνικά Κοσμήματα 50 Ελληνική Ιστορία 51 Ομάδα Εφαρμογών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πίνακας Συστήματος Προσβάσιμου Περιεχομένου για ΑμεΑ Πίνακας Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 57 Γενικά χαρακτηριστικά 58 Προδιαγραφές Διαχείρισης Περιεχομένου 59 Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 61 Διαχείριση Χρηστών 63 Διαχείριση Συστήματος Πίνακας Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 69 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 69 Αντικείμενα των Συλλογών του Μουσείου 71 Εφαρμογές Ανάδειξης των Συλλογών του Μουσείου 72 Μέλη του Διαδικτυακού Τόπου του Μουσείου 72 Διαχειριστές του Διαδικτυακού Τόπου του Μουσείου 73 Άρθρα του Διαδικτυακού Τόπου 73 Κανονικοποίηση της Βάσης Δεδομένων Πίνακας Λογισμικού Εξυπηρετητή Εφαρμογών Διαδικτύου Πίνακας Προδιαγραφών Οριζόντιων Λειτουργιών Πίνακας Μη Λειτουργικών Προδιαγραφών 77 Τεχνολογία Αρχιτεκτονική 77 Διεπαφή 77 Ευχρηστία 77 Προσβασιμότητα για ΑμεΑ 77 Στατιστικά Στοιχεία Πρόσβασης 78 Αξιοπιστία 78 Ασφάλεια 79 Απόδοση 81 Περιβάλλον 81 Επεκτασιμότητα 81 Διασυνδέσεις με άλλα Συστήματα - Διαλειτουργικότητα 82 Αντίγραφα Ασφαλείας 82 Ανάκαμψη μετά από βλάβη 82 Προσβασιμότητα 83 Εμφάνιση 83 Περιεχόμενο Πίνακας Μελέτης Εφαρμογής 84 Σελίδα 2 από 102

3 14. Πίνακας Τεκμηρίωσης Πίνακας Ελάχιστων Προδιαγραφών Υπηρεσιών 85 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας και Έλεγχος Συστήματος 85 Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 86 Υπηρεσίες Συντήρησης 86 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Πίνακας Μεθοδολογίας Υλοποίησης και Διοίκησης Έργου 88 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 88 Διοίκηση Έργου 88 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου 88 Σενάρια χρήσης και ελέγχου 89 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 89 C4.1 Υποσυστήματα (βλ. Α3.3) 89 C4.2 Υπηρεσίες (βλ. Α4) 90 C4.3 Άλλες δαπάνες 90 C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 90 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 91 C5.1 Σχέδιο Σύμβασης 91 Σελίδα 3 από 102

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1.Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 4 από 102

5 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνο υ ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Σελίδα 5 από 102

6 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 102

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Σελίδα 7 από 102

8 Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 102

9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 9 από 102

10 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 102

11 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 1 (από έως) / / - / / 1 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 11 από 102

12 / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 102

13 C3.Πίνακες Συμμόρφωσης Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει. 1. Πίνακας Γενικών Απαιτήσεων Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1 Διαλειτουργικότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α3.4.6 της διακήρυξης. 2 Πολυκαναλική προσέγγιση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α3.4.7 της διακήρυξης. 3 Ασφάλεια του συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α3.4.2 της διακήρυξης. 4 Προσβασιμότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων Α3.3.3 και Α της διακήρυξης. 5 Τα προσφερόμενα συστήματα και εφαρμογές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση μέσω των πλέον σύγχρονων Web Browsers. 6 Το mobile site που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υποστηρίζει τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών (τουλάχιστον τα εξής τέσσερα: ios, Android, Windows Phone). 7 Το Μουσείο Μπενάκη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσθήκης πληροφορίας με τρόπο δυναμικό και παραμετροποιήσιμο. Να περιγραφεί ο προσφερόμενος μηχανισμός. 8 Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη θα πρέπει να μεταφερθεί στον νέο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου. Σελίδα 13 από 102

14 2. Πίνακας Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γενικά Χαρακτηριστικά 1 Σχεδιασμός συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επίπεδα υλοποίησης. 2 Πλήρης παραμετροποίηση του όλου συστήματος ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά τη δυναμική τοπική μετεξέλιξη και επέκταση της λειτουργικότητάς του, τόσο στα πλαίσια του έργου, όσο και πέρα από αυτό. 3 Υποστήριξη διαμοιρασμού πόρων σύμφωνα με το πρότυπο cloud computing. 4 Λογικός διαχωρισμός του λογισμικού σε τρία (τουλάχιστον) ανεξάρτητα λογικά υποστρώματα σύμφωνα με το πρότυπο web n- tier 5 Αποκλειστικά προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών στο επίπεδο επιχειρησιακής λογικής. 6 Υποστήριξη πρωτοκόλλου XML και JSON για μετάδοση πληροφοριών μέσω Web services για το σύνολο των εφαρμογών. 7 Επικοινωνία και συγχρονισμός του e-shop του Μουσείου με το νέο σύστημα. 8 Ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με το πρότυπο αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (object-oriented programming). Λογική Αρχιτεκτονική Βάση Δεδομένων 9 Το σύστημα θα αποθηκεύει και θα ανακτά τα στοιχεία του από μια σχεσιακή βάση, σε αντίστοιχο Database Server. 10 Δυνατότητες επεκτασιμότητας. 11 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές προκλήσεις όπως αλλαγή δομής της βάσης, αύξηση κίνησης κτλ. Σελίδα 14 από 102

15 12 Οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται προαιρετικά σε περισσότερες από μία γλώσσες. 13 Τυχόν αλλαγές στην δομή (πχ προσθήκες πεδίων, σχέσεων πληροφοριών κτλ) θα εμφανίζονται με τον ελάχιστο δυνατό κόπο στα interface του συστήματος (backend, frontend κτλ). 14 Θα ακολουθηθεί το πρότυπο υλοποίησης MVC (Model Controller - View). 15 Ενδιάμεσο επίπεδο (layer) που θα χειρίζεται τα δεδομένα (ανάκτηση/αποθήκευση) του Database Server. 16 Το ενδιάμεσο επίπεδο θα κάνει σαφή διαχωρισμό της λειτουργικότητας του συστήματος και της διεπαφής. 17 Το ενδιάμεσο επίπεδο θα βελτιστοποιεί τη διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών, τόσο σε επίπεδο πρόσβασης (τι έχει δικαίωμα κάθε χρήστης να δει και να κάνει μέσα στο διαδικτυακό τόπο) όσο και σε επίπεδο ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει από τους χρήστες (όπου αυτό επιτρέπεται), όπως κείμενο, φωτογραφίες κτλ για την ορθότητα του περιεχομένου. 18 Το σύστημα θα πρέπει να διαχωρίζει τις πληροφορίες σε «επίπεδα», βάσει της προέλευσής τους: Αυτόματη εισαγωγή από άλλα συστήματα (πχ e- MuseumPlus) Εισαγωγή από διαχειριστές (ανά εφαρμογή ή κατηγορία περιεχομένου) Από λοιπούς χρήστες 19 Κάθε πληροφορία μέσα στο σύστημα θα μπορεί να είναι επαναχρησιμοποιήσιμη. Να περιγραφεί ο τρόπος που θα Αρχιτεκτονική MVC Σελίδα 15 από 102

16 υλοποιηθεί αυτό. 20 Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου (duplicate snapshot) πληροφορίας για μελλοντική της χρήση (ατόφιας ή τροποποιημένης) Λειτουργικότητες 21 Χρήση δυναμικού συστήματος ανοιχτής αρχιτεκτονικής, βασισμένου σε HTTP server με αποδεδειγμένη αξιοπιστία, τόσο σε μεγάλη επισκεψιμότητα, όσο και επεκτασιμότητα, για τη δημιουργία του backend και του frontend. 22 Χρήση caching server με σκοπό την άμεση ανταπόκριση του συστήματος σε επισκέψεις χρηστών. 23 Τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να εμφανίζονται σε διαφορετικά interfaces κατά βούληση (πχ αλλαγή του εικαστικού ανά χρονική περίοδο) ή βάσει συνθηκών (πχ εμφάνιση σε κινητό τηλέφωνο, εμφάνιση ΑμεΑ κτλ). 24 Τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να ανακτηθούν με σύγχρονους τρόπους ανταλλαγής δεδομένων (JSON, XML κτλ), με σκοπό οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες να εμφανίζονται σε συμβατά web services. 25 Λειτουργία αμφίδρομου συγχρονισμού με λοιπά web services, όπως για παράδειγμα (και όχι αποκλειστικά): 26 το νέο e-shop του Μουσείου με συγχρονισμό εγγραφής χρηστών, sign in χρηστών και εκδόσεων από και προς τον μηχανισμό του e-shop. 27 μια διαδικτυακή πλατφόρμα αποστολής newsletter (ως βασική Σελίδα 16 από 102

17 υπηρεσία αποστολής Newsletter, συγχρονισμός addresses κτλ χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή το MailChimp). 28 το σύστημα διασύνδεσης της Online βιβλιοθήκης. 29 Το e-museumplus, η εφαρμογή βιβλιοθήκης (σε Unix server), το βιβλιολογικό εργαστήρι, και τα ιστορικά αρχεία θα πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την υλοποίηση του νέου διαδικτυακού τόπου. 30 Λειτουργικότητα και επιλογές της εφαρμογής διαθέσιμες ανεξάρτητα από το εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο backend ή το frontend (όπου του επιτρέπεται, μέσω συστήματος διαχείρισης δικαιωμάτων των χρηστών). Backend & frontend 31 Ενιαία υλοποίηση σε backend και frontend. Σύστημα authentication 32 Κεντρικό σύστημα αυθεντικοποίησης για όλες τις υπηρεσίες του Μουσείου. 33 Ενιαίος λογαριασμός χρηστών για τις υπηρεσίες και εφαρμογές του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου. 34 Σύστημα SESSION που να αποθηκεύει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του χρήστη ώστε να κινείται ελεύθερα μέσα στο σύστημα χωρίς πολλαπλές πιστοποιήσεις και logins. 35 Σύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων όπως Facebook, Google+, Twitter κ.α. 36 Load-balancing με αυτόματη και χειροκίνητη διαχείριση μέσω του backend. 37 Elasticity (αυτόματη αύξηση ή μείωση instances) σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί cloud υποδομή. Διαχείριση Hardware & Software Σελίδα 17 από 102

18 38 Αυτόματο και χειροκίνητο backup όλου του συστήματος και των πληροφοριών. 39 Tείχος προστασίας μέσω του backend και αυτόματη ενημέρωση του κεντρικού firewall το συστήματος. 40 Σύνδεση, διαχείριση και ενημέρωση εξωτερικού caching server με σκοπό την επίτευξη του ελάχιστου δυνατού χρόνου απόκρισης του συστήματος, αλλά με σωστά και όχι ετεροχρονισμένα δεδομένα. 41 Monitoring της χρήσης των πόρων του συστήματων και ενημέρωση των διαχειριστών σε περίπτωση προβλήματος. e-museumplus 42 Σύνδεση και συγχρονισμός της βάσης του συστήματος με την βάση δεδομένων του e- MuseumPlus με σκοπό την χρήση των συλλογών μέσα από τις εφαρμογές του διαδικτυακού τόπου. 43 Χρήση του API του e-museumplus για σύνδεση με το σύστημα, ή εναλλακτικά, σύνδεση μέσω XML αρχείων. 44 Δυνατότητα χρήσης διακριτών επιπέδων πληροφορίας που έχουν προκύψει είτε από τον αυτόματο συγχρονισμό με την βάση του e-museumplus, είτε από ξεχωριστές καταχωρήσεις σε ξεχωριστές εφαρμογή. 45 Επιπλέον επίπεδο πληροφορίας (layer) που θα ορίζεται ως αντίγραφο (snapshot) της αρχικής πληροφορίας για κάθε εφαρμογή του διαδικτυακού τόπου. 46 Δυνατότητα τροποποίησης των πληροφοριών μιας εφαρμογής χωρίς τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών. 47 Δυνατότητα τροποποίησης των αρχικών πληροφοριών με Σελίδα 18 από 102

19 αποστολή ειδοποίησης προς όσους χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές. Συγχρονισμός με το e-shop 48 Ο χρήστης θα μπορεί να εγγράφεται είτε στο e-shop, είτε στον διαδικτυακό τόπο του Μουσείο αλλά ο λογαριασμός του θα καταχωρείται και στα δύο συστήματα. 49 Ένα χρήστης θα μπορεί να γίνεται signed in και στο e-shop, και στον διαδικτυακό τόπο του Μουσείου, κάνοντας sign in σε ένα από τα δύο περιβάλλοντα, στον ίδιο υπολογιστή. 50 Με κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στα δεδομένα είτε του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου είτε του e-shop, και είναι η πιο πρόσφατη, θα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες του άλλου συστήματος. 51 Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο συστημάτων θα πραγματοποιείται με API Send/Receive των JASON κρυπτογραφημένων δεδομένων. 52 Το single sign-on θα πραγματοποιείται με διαδικασία CORS login. 53 Για τον συγχρονισμό δεδομένων, οι εγγραφές της βάσης δεδομένων θα περιλαμβάνουν update hashtag και timestamp. 54 Η server-to-server επικοινωνία μεταξύ του e-shop και του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου θα γίνεται μέσω HTTPS. Search Engine Optimization 55 Θα πρέπει να υπάρχουν NAI διαδικασίες που αφορούν στη δομή του website ώστε αυτό να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικό στις μηχανές αναζήτησης (SEO). Αυτές είναι: 56 Φιλικές στο χρήστη διευθύνσεις σελίδων (URLs) NAI Σελίδα 19 από 102

20 57 Κάθε σελίδα του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να έχει διαφορετικό URL 58 Ο τίτλος και περιγραφή θα πρέπει να είναι διαφορετικά για κάθε σελίδα 59 Θα πρέπει να υπάρχει sitemap στον διαδικτυακό τόπο 60 Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διπλοεμφανιζόμενα κείμενα 61 Θα πρέπει να εισαχθούν τα κατάλληλα μεταδεδομένα στις αντίστοιχες σελίδες 62 Θα πρέπει να υπάρχουν περιγραφές στις εικόνες NAI NAI NAI NAI NAI NAI Σελίδα 20 από 102

21 3. Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών 1 Αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture): επίπεδο παρουσίασης (Presentation Layer), επίπεδο εφαρμογής ή επιχειρησιακής λογικής (Application Layer) και επίπεδο αποθήκευσης/πρόσβασης στα δεδομένα (Data Access Layer) 2 Ανάπτυξη Βασισμένη σε Αυτόνομες Δομικές Μονάδες (Component Based Development) 3 Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA) 4 Δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης του συστήματος με νέες λειτουργίες (επεκτασιμότητα). 5 Δυνατότητα διασύνδεσης του συστήματος με άλλα συστήματα (Διαλειτουργικότητα και διάθεση API). 6 Λειτουργικότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών (και από τρίτα συστήματα) για διοικητική πληροφόρηση και στατιστική επεξεργασία. 7 Αναγνωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του Μουσείου, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από το σύστημα με παραμετροποίηση (ενότητα Α3 της Διακήρυξης). 8 Προσδιορίζουν τον τρόπο παραμετροποίησης του συστήματος με την πλήρη υποστήριξη των απαιτήσεων που έχουν ήδη καθοριστεί κατά τη φάση σχεδιασμού του δημοπρατούμενου έργου. 9 Αναγνωρίζουν τις παραμέτρους του συστήματος. 10 Καθορίζουν τις εναλλακτικές τιμές των παραμέτρων. 11 Καταγράφουν τον τρόπο παραμετροποίησης, τις παραμέτρους ανά λειτουργία / διαδικασία και τις τιμές τους. Δυνατότητες Συστήματος Σελίδα 21 από 102 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης

22 12 Παραμετροποιούν τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων. 13 Εκτελούν ελέγχους καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων με τις παραμέτρους αυτές. 14 Προσαρμόζουν τα αρχικά σενάρια χρήσης. 15 Ολοκληρώνουν το σύνολο του λογισμικού με παραμετροποίηση και ανάπτυξη όπου απαιτείται. Σελίδα 22 από 102

23 4. Λειτουργικές Ενότητες Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1 Το σύστημα που θα παραδοθεί θα περιλαμβάνει έναν αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Τόπο για το Μουσείο Μπενάκη μαζί με: 2 ένα σύνολο από Γενικές Υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη (ενότητα Α3.4.1 της διακήρυξης). 3 ένα σύνολο από Εφαρμογές που αναδεικνύουν τις Συλλογές του Μουσείου (ενότητα Α3.4.2 της διακήρυξης). 4 δυνατότητες προσβασιμότητας από ΑμεΑ στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου (ενότητα Α3.4.3 της διακήρυξης). 5 ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (ενότητα Α3.4.4 της διακήρυξης) που θα περιλαμβάνει και το σύνολο της υπάρχουσα λειτουργικότητας. 6 τις Βάσεις Δεδομένων (ενότητα Α3.4.5 της διακήρυξης) που θα περιλαμβάνουν και το σύνολο του υπάρχοντος περιεχομένου. 7 Τόσο το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου όσο και ο διαδικτυακός τόπος που θα υλοποιηθούν θα είναι συμβατοί με τις τελευταίες εκδόσεις των δημοφιλέστερων λειτουργικών συστημάτων και web browsers. Σελίδα 23 από 102

24 5. Πίνακας Διαδικτυακού Τόπου και Υπηρεσιών του Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Προδιαγραφές Σχεδιασμού Εφαρμογών και Υπηρεσιών 1 Αλληλεπίδραση με ένα πλήρως γραφικό περιβάλλον (GUI). 2 Ευκολία στη χρήση, άνετη παρακολούθηση, χωρίς επαναλαμβανόμενες κινήσεις και διατήρηση του ενδιαφέροντος του χρήστη. 3 Λειτουργίες μέσω web interface. Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) όπως CSS, HTML5, XHTML 1.1 κ.α. 4 Το σύστημα θα λειτουργεί σε περιβάλλον web browser και mobile browser (συμβατό με PC, MAC, Linux, συσκευές 3G/4G, tablets, smartphones, ios, Android, Windows Phone). 5 Η διεπαφή των υπηρεσιών/εφαρμογών θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε, οι τεχνικές λεπτομέρειές του να μην είναι εμφανείς στους χρήστες. 6 Η διεπαφή θα έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης κατά την εναλλαγή των οθονών. 7 Ελάχιστος δυνατός χρόνος απόκρισης. Για χρονοβόρες λειτουργίες θα υπάρχουν ενδείξεις στον χρήστη για τις εργασίες σε εξέλιξη. 8 Διεπαφή για κάθε κατηγορία ατόμων. Απλή στη χρήση, όμοια με desktop εφαρμογές, υποστήριξη λειτουργιών drag and drop, ανανέωση περιεχομένου χωρίς επαναφόρτωση σελίδων. 9 Πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Συμμόρφωση με τις οδηγίες του προτύπου W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 στο ανώτερο δυνατό επίπεδο συμμόρφωσης για το σύνολο του περιεχομένου και του περιβάλλοντος πλοήγησης του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου. Σελίδα 24 από 102

25 10 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική των υπηρεσιών/εφαρμογών και των λειτουργιών τους. Γραφιστικός Σχεδιασμός 11 Γραφιστικός Σχεδιασμός του Διαδικτυακού Τόπου του Μουσείου μαζί με τις λειτουργίες του. 12 Γραφιστικός Σχεδιασμός των Υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του Μουσείου. 13 Γραφιστικός Σχεδιασμός των Εφαρμογών Ανάδειξης των Συλλογών του Μουσείου. 14 To περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη καθώς και οι σχεδιαστικές λύσεις στο σύνολό τους, που θα δοθούν από τον art director και τους graphic designers του διαδικτυακού τόπου, θα προκύψουν από τη βέλτιστη δυνατή και πρωτότυπη γραφιστική αποτύπωση των στοιχείων που προσδιορίστηκαν στην φάση σχεδιασμού του έργου. Προδιαγραφές Υλοποίησης Αναβαθμισμένου Διαδικτυακού Τόπου 15 Χρήση tags για τα αντικείμενα των συλλογών του Μουσείου. 16 Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε στατικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, οι τοποθεσίες των εκθέσεων (κτίρια), ημέρες και ώρες επίσκεψης (βλέπε Παράρτημα 5). 17 Οι συλλογές του Μουσείου θα είναι προσβάσιμες, ξεκάθαρα παρουσιασμένες, με δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης καθώς και με την απαιτούμενη ποιότητα εικόνων (σε ανάλυση 72dpi η μεγαλύτερη διάσταση της εικόνας να είναι μεταξύ 1000 και 4000 pixels) (βλέπε Παράρτημα 25). 18 Εύκολη πρόσβαση από τον χρήστη χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει τον διαδικτυακό τόπο. 19 Έντονη διαδραστικότητα και αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων Σχόλια και προσωπικές ιστορίες χρηστών Δυνατότητα δημιουργίας κοινοτήτων γύρω από τις Σελίδα 25 από 102

26 συλλογές 20 Δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης, ανεξάρτητα από ορθογραφία και τονικότητα. 21 Βελτιωμένη παρουσίαση του ημερολογίου για ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη παρουσία των εκδηλώσεων (βλέπε Παράρτημα 25). 22 Προσαρμογή των templates του e-museumplus για τις οθόνες των αντικειμένων των συλλογών καθώς και των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. 23 Αυτόματη προώθηση στο mobile site κατά την πρόσβαση του διαδικτυακού τόπου από κινητή συσκευή. Σύνδεσμος για πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Μουσείου. 24 Χρήση του Google Maps API, όπου απαιτείται, λόγω ευελιξίας, δημοφιλίας και ανοικτής δομής διαχείρισης. Υπηρεσία Ένταξης των Google Maps στις Ιστοσελίδες των Συλλογών του 25 Χρήση του Google Maps API για ενσωμάτωση χαρτών Google στον διαδικτυακό τόπο του Μουσείου. 26 Επισκόπηση των χαρτών Google με τις γεωσυσχετισμένες και χρονοσυσχετισμένες πληροφορίες των συλλογών που θα έχουν υλοποιηθεί από το Μουσείο. 27 Δυνατότητα εύκολου εντοπισμού και επιλογής συγκεκριμένης τοποθεσίας από τον χρήστη, καθώς και εστίασης σε αυτή μέσω αναζήτησης από σχετική λίστα. 28 Δυνατότητα εμφάνισης πληροφορίας στο χάρτη με στίγμα, κείμενο τεκμηρίωσης, οπτικοακουστικό υλικό, οδηγίες μετάβασης, κ.α. 29 Ενσωμάτωση της διαχείρισης της υπηρεσίας στο ενιαίο σύστημα διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου. 30 Το σύστημα θα μπορεί να διαχειριστεί: γεγονότα πάνω σε αντικείμενα των Google Maps. στοιχεία για αλληλεπίδραση Μουσείου Σελίδα 26 από 102

27 με τον χρήστη. επικαλύψεις του χάρτη. επίπεδα από συλλογές αντικειμένων. τύπους χαρτών. υπηρεσίες των Google Maps. 31 Χρονογραμμή για οπτική αναπαράσταση χρονοσυσχετισμένης και ομαδοποιημένης πληροφορίας βάσει χρονικών περιόδων στους χάρτες. 32 Σύνδεση της υπηρεσίας με δυναμική βάση δεδομένων. 33 Εύκολη περιήγηση και πλοήγηση στην υπηρεσία. 34 Δυναμικός ορισμός του μεγέθους του χάρτη. 35 Εμφάνιση εικόνων σε μορφή thumbnail με σύνδεση σε αντίστοιχο αναδυόμενο παράδειγμα πληροφόρησης. 36 Δυνατότητα εξατομίκευσης με δημιουργία και χρήση προσωπικών χαρτών. 37 Παροχή βοήθειας. 38 Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης. 39 Δυνατότητα προβολής χαρτών Google ώστε να δίνονται πληροφορίες μετάβασης στα κτήρια του Μουσείου Μπενάκη. 40 Δυνατότητα οργάνωσης γεγονότων και αντικειμένων σε χρονογραμμές μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. 41 Δημιουργία χαρτών για την Κινέζικη Συλλογή. 42 Ακριβής και πλήρης υλοποίηση του σχεδιασμού της υπηρεσίας Google Maps όπως διατυπώνεται στο παράρτημα Π.01 της Διακήρυξης. Υπηρεσία Προσωπικών Συλλογών 43 Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών συλλογών - εκθέσεων από τους ενδιαφερόμενους χρήστες με βάση τα ψηφιοποιημένα και τεκμηριωμένα εκθέματα συλλογών του Μουσείου. 44 Σύνδεση των προσωπικών συλλογών με τους λογαριασμούς των διαπιστευμένων χρηστών καθώς και Σελίδα 27 από 102

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα