TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TB 36 TB 42 TB 46 TB 50"

Transcript

1 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! /12

2 2

3 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος. EL.. 1 Σύμβολα στη συσκευή.... EL.. 1 Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγι ών EL.. 1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL.. 1 Περιγραφή εγκατάστασης.. EL.. 4 Στοιχεία χειρισμού EL.. 5 Τεχνικά χαρακτηριστικά... EL.. 9 Λειτουργία EL. 11 Απενεργοποίηση EL. 12 Συντήρηση και φροντίδα... EL. 13 Βοήθεια για την αντιμετώπιση βλαβών EL. 18 Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ EL. 28 Εγγύηση EL. 28 Ανταλλακτικά EL. 28 Προστασία περιβάλλοντος Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής. Τα λάδια του κινητήρα δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον Προστατέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με οικολογικό τρόπο. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν μεταλλικά έλαια δεν πρέπει διοχετεύονται στο έδα φος, στο νερό ή στο αποχετευτικό δίκτυο χωρίς επεξεργασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη τις νομικές διατάξεις και κα νονισμούς περί υγρών αποβλήτων, που ισχύουν στην περιοχή σας. Στο σύστημα χειρισμού βρίσκεται μια μπαταρία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του ρολογιού του συστήματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι μπαταρίες περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον. Γι' αυτό, παρακαλούμε να φροντίζετε για τη διάθεση αυτών των υλικών στα κατάλληλα συστήματα συλλογής. Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH) Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: Σύμβολα στη συσκευή Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές επιφάνειες! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών Κίνδυνος Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Προσοχή Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες. Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας Γενικά Προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους για άτομα, ζωά και αντικείμενα, διαβάστε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε την εγκατάσταση: τις οδηγίες χρήσης όλες τις υποδείξεις ασφαλείας τους εκάστοτε εθνικούς κανονισμους και νόμους τις υποδείξεις ασφαλείας που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιείτε (κατά κανόνα στην ετικέτα συσκευασίας). Για τη λειτουργία της εγκατάστασης, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί και οδηγίες (διατίθενται από τις Εκδόσεις Carl Heymanns KG, Luxemburger Strasse 449, Koeln): Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Γενικοί Κανονισμοί" BGV A1 Διάταγμα περί Ασφαλείας Λειτουργίας (BetrSichV). Βεβαιωθείτε ότι: έχετε κατανοήσει όλες τις υποδείξεις όλοι οι χρήστες της εγκατάστασης είναι ενήμεροι για τις υποδείξεις και τις έχουν κατανοήσει. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας πρέπει να μετατρέπονται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης πλύσης λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και ιδιωτικές συνθήκες σε εντολές λειτουργίας. Οι εντολές λειτουργίας πρέπει να γνωστοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο με επίδειξη ή ανάρτηση στο χώρο εργασίας. Εγκαταστάσεις πλυντηρίων αυτοκινήτων Ο χειρισμός, η παρακολούθηση, η φροντίδα, η συντήρηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων πλυντηρίων αυτοκινήτων πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά από άτομα, τα οποία γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης και έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η εγκατάσταση. Χειρισμός από το χρήστη Σε περίπτωση χειρισμού της εγκατάστασης πλυντηρίων αυτοκινήτων από το χρήστη πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα άτομο, το οποίο είναι εξοικειωμένο με την εγκατάσταση και μπορεί να εκτελέσει ή να αναθέσει την εκτέλεση των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή πιθανών κινδύνων. Για το χρήστη της εγκατάστασης πρέπει να υπάρχουν υποδείξεις χειρισμού και σωστής χρήσης της εγκατάστασης σε προβεβλημένο σημείο του πλυντηρίου. Συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται κατά κύριο λόγο μόνο όταν η εγκατάσταση είναι απενεργοποιημένη. Στην περίπτωση αυτή, ο γενικός διακόπτης πρέπει να ασφαλίζεται για να αποτραπεί η επανενεργοποίηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επικίνδυνα υλικά Κατά την επαφή με συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, τα οποία περιέχουν ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία, λαμβάνετε πάντα προστατευτικά μέτρα. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, γάντια και στολή, και λαμβάνετε υπόψη τα δελτία παρατηρήσεων/δεδομένων ασφαλείας που συνοδεύουν το απορρυπαντικό. Είσοδος στην εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων Δεν επιτρέπεται στα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να εισέλθουν στο χώρο της εγκατάστασης πλυντηρίου. Η σήμανση απαγόρευσης εισόδου πρέπει να είναι μόνιμη και καλά ορατή. Κίνδυνος γλιστρίματος Μέσα στην εγκατάσταση υφίσταται κίνδυνος γλιστρήματος λόγω της υγρασίας του δαπέδου και τμημάτων της εγκατάστασης. Κατά την εργασία μέσα στην εγκατάσταση φροντίστε να κινείστε προσεκτικά και να φοράτε τα κατάλληλα υποδήματα. Οι πελάτες του πλυντηρίου θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο γλιστρήματος με τις κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες. Χειρισμός της εγκατάστασης Προειδοποίηση Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι από λανθασμένη χρήση, ο χειρισμός της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται από άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα έχουν αποδείξει ότι είναι ικανά να χειριστούν την εγκατάσταση έχουν λάβει ρητή εντολή να χρησιμοποιούν την εγκατάσταση. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι προσβάσιμες σε κάθε χρήστη. Η εγκατάστη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εκπαιδευόμενοι άνω των 16 ετών υπό επιτήρηση. EL - 1 3

4 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς Η εγκατάσταση πλύσης προορίζεται για τον εξωτερικό καθαρισμό των οχημάτων που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των διαστάσεων των οχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο "Τεχνικές προδιαγραφές/ διαστάσεις". Στην ορθή χρήση συμπεριλαμβάνονται επίσης τα εξής: τήρηση όλων των υποδείξεων των οδηγιών λειτουργίας και τήρηση των υποδείξεων επιθεώρησης και συντήρησης. Προσοχή Σε περίπτωση χρήσης των βουρτσών Carlite, το όχημα πρέπει πρώτα να καθαριστεί με το χέρι, εφόσον η εγκατάσταση δεν διαθέτει πρόσθετο εξάρτημα υψηλής πίεσης! Η εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την τοποθέτηση να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ισχύουσες τοπικές διατάξεις ασφαλείας (π.χ. απόσταση μεταξύ της εγκατάστασης και του κτιρίου). Προειδοποίηση Κίνδυνος βλάβης λόγω παγετού στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση παγετού, πρέπει να απομακρύνετε το νερό από την εγκατάσταση και από τον αγωγό προσαγωγής. Οι οδοί κυκλοφορίας των πελατών του πλυντηρίου πρέπει να είναι αντιολισθητικές (π.χ. υποδαπέδια θέρμανση, χαλίκι). Προσοχή Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης λόγω της χρήσης ακατάλληλων απορρυπαντικών. Τα ακόλουθα απορρυπαντικά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στη μονάδα: Απορρυπαντικά, τα οποία προορίζονται για τον καθαρισμό της αίθουσας πλύσης. Απορρυπαντικά, τα οποία προορίζονται για τον εξωτερικό καθαρισμό της εγκατάστασης πλύσης. Όξινα απορρυπαντικά. Απορρυπαντικά, τα οποία απλώνονται στο όχημα με ξεχωριστές συσκευές (π.χ. καθαριστικά φτερών). Μέσα επεξεργασίας λυμάτων. Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά εγκεκριμένα από την KÄRCHER. Τόπος εργασίας Η εγκατάσταση ενεργοποιείται από τη θέση χειρισμού. Σε ορισμένες χώρες επιβάλλεται η απομάκρυνση από το όχημα κατά τη διάρκεια της πλύσης. Οφείλετε να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες διατάξεις στον τόπο εγκατάστασης και να συμμορφώνεστε με αυτές. Στη διάρκεια της πλύσης απαγορεύεται η είσοδος στην εγκατάσταση. Αντικανονική χρήση Προειδοποίηση Υλικές ζημίες! Σε περίπτωση μη τήρησης των οριακών προδιαγραφών οχημάτων μπορούν να προκληθούν βλάβες στο όχημα και στην εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πλύσης με πυλώνα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό οχημάτων, τα οποία δεν μπορούν να πλυθούν με βούρτσα, π.χ. για ειδικά οχήματα. Αυτά τα οχήματα μπορούν να πλυθούν και χωρίς βούρτσα, με την επιλογή πλύσης υπό υψηλή πίεση. Ειδικά οχήματα, δηλαδή οχήματα με ειδική κατασκευή, για παράδειγμα Οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων Οχήματα με ανατρεπόμενο κάδο Βυτία και οχήματα-σιλό Οχήματα με προσαρτήματα στην οροφή, που προεξέχουν από το παρμπρίζ μπορούν να πλυθούν μόνο με το χέρι. Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω οδηγίες, ο κατασκευαστής της εγκατάστασης δεν φέρει ευθύνη για τις παρεπόμενες προσωπικές βλάβες υλικές βλάβες τραυματισμούς ζώων. Πηγές κινδύνων Γενικοί κίνδυνοι Κίνδυνος Κίνδυνος για οφθαλμολογικούς τραυματισμούς λόγω της διαφυγής πεπιεσμένου αέρα. Τα τμήματα πεπιεσμένου αέρα της συσκευής παραμένουν υπό υψηλή πίεση ακόμα και μετά την απενεργοποίηση μέσω του κεντρικού διακόπτη ή του διακόπτη εκτάκτου ανάγκης. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω διαφυγόντων τμημάτων! Τυχόν διαφυγόντα θραύσματα ή αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς σε άτομα ή ζώα. Κατά συνέπεια στο δάπεδο της αίθουσας δεν πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένα αντικείμενα. Κίνδυνος έκρηξης Κίνδυνος Κίνδυνος έκρηξης! Η εγκατάσταση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε χώρους που διατρέχουν κίνδυνο έκρηξης. Εξαιρούνται μόνο οι εγκαταστάσεις που προορίζονται ρητώς για παρόμοια χρήση και φέρουν τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. Ως απορριπαντικό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκρηκτικά, εύφλεκτα ή τοξικά υλικά, όπως: Βενζίνη πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης Διαλυτικά Υγρά που περιέχουν διαλυτικά μη αραιωμένα οξέα ακετόνη Σε περίπτωση αμφιβολιών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή. Ακουστικές βλάβες Οι θόρυβοι που απορρέουν από την εγκατάσταση είναι ακίνδυνοι. Εάν, ωστόσο, εκπεμφθούν τμήματα / σώματα που ενισχύουν τους θορύβους, μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την ακοή. Στην περίπτωση αυτή φοράτε ωτοασπίδες. Ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι Κίνδυνος Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά καλώδια, πρίζες και ηλεκτρολογικούς πίνακες με υγρά χέρια. Προσέχετε ώστε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ή το καλώδιο προέκτασης να μην υποστούν φθορές ή βλάβες από πατήματα, συνθλίψεις, τραβήγματα ή παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε τα καλώδια από την ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές γωνίες. Μην στρέφετε ποτέ τους πίδακες νερού κινητών μονάδων καθαρισμού (π.χ. συσκευών καθαρισμού υψηλής πίεσης) προς τις ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις. Όλα τα ρευματοφόρα εξαρτήματα στο χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτουν αδιάβροχη προστασία από ρίψη νερού. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να συνδέονται μόνο με γειωμένες πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες. Όλες οι εργασίες στα ηλεκτρικά τμήματα της εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ηλεκτρολόγους. Τα εξαρτήματα που δεν συνδέονται απευθείας στην εγκατάσταση πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το σύστημα εξίσωσης δυναμικού. Κίνδυνος λόγω επικίνδυνων για την υγεία υλικών Κίνδυνος Τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούνται περιέχουν εν μέρει επικίνδυνα για την υγεία υλικά και η τήρηση των υποδείξεων που τα συνοδεύουν είναι απαραίτητη. Μην πίνετε το νερό που εξέρχεται από την εγκατάσταση! Δεν είναι πόσιμο λόγω των απορριπαντικών που περιέχει. Εάν για τη λειτουργία της εγκατάστασης χρησιμοποιείτε οικιακό νερό, να λαμβάνετε υπόψη τις διατάξεις περί καταπολέμισης των βλαβερών οργανισμών του κατασκευαστή της μονάδας επεξεργασίας. Ουσίες που δεν συναντώνται συνήθως κατά τον γενικό εξωτερικό καθαρισμό των οχημάτων (π.χ. χημικά, βαρέα μέταλλα, μικροβιοκτόνα, ραδιενεργά υλικά, περιτώμματα ή μολυσματικές ουσίες) δεν πρέπει να εισέρχονται στην εγκατάσταση πλυντηρίου. Κίνδυνος λόγω διακοπής ρεύματος Η μη ελεγχόμενη επανέναρξη της λειτουργίας έπειτα από διακοπή ρεύματος είναι αδύνατη λόγω της κατασκευής της εγκατάστασης. Κίνδυνος για το περιβάλλον από τα υγρά απόβλητα Για την διάθεση των υγρών αποβλήτων, τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. 4 EL - 2

5 Συντήρηση και παρακολούθηση Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και να προλάβετε κινδύνους κατά την συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, τηρείτε πάντα τις αντίστοιχες υποδείξεις. Συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο άτομο σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, να λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις και απαιτήσεις ασφαλείας. Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Κίνδυνος Κίνδυνος τραυματισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να ασφαλιστεί κατά της αθέλητης και μη εξουσιοδοτημένης ενεργοποίησής της, πριν αρχίσετε να εκτελείτε τις εργασίες συντήρησης. οι δεξαμενές και οι αγωγοί πεπιεσμένου αέρα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Πριν από τυχόν εργασίες στην εγκατάσταση, μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση. Τέλος, επιβεβαιώστε την έλλειψη πίεσης στο μανόμετρο της μονάδας συντήρησης. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ξαφνικής ρίψης νερού υψηλής πίεσης. Το σύστημα υψηλής πίεσης βρίσκεται υπό πίεση, ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Πριν από τις εργασίες στην εγκατάσταση, μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση στο σύστημα υψηλής πίεσης. Παρακολούθηση Η ασφάλεια της εγκατάστασης πλυντηρίου αυτοκινήτων πρέπει να ελεγχθεί από έναν ειδικό πριν την πρώτη χρήση της και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ιδιαιτέρως: Οπτικό έλεγχο όσον αφορά τυχόν εξωτερικές φθορές ή βλάβες Έλεγχος λειτουργίας Ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις αυτόματου χειρισμού, ημερησίως πριν την έναρξη λειτουργίας, ανάλογα με τις ανάγκες για εγκαταστάσεις που παρακολουθούνται, και πάντως τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή ή τα εξαρτήματα που αυτός συστήνει. Διαφορετικά, δεν ισχύει η εγγύηση. Λαμβάνετε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης, που επισυνάπτονται στα εξαρτήματα αυτά. Αυτό αφορά: Ανταλλακτικά και εξαρτήματα που υφίστανται φθορά Βοηθητικό εξοπλισμό Υλικά λειτουργίας Απορρυπαντικά. EL - 3 5

6 Περιγραφή εγκατάστασης Γενική περιγραφή Βούρτσα οροφής Προστασία από ρανίδες στην οροφή (προαιρετικό) Προστασίας από ρανίδες στο πλάι (προαιρετικό) Πλευρική βούρτσα Πίνακας ελέγχου Πίνακας νερού Κλείδωμα θύρας Ράγες κίνησης Σασί Κεντρική στήλη 1 Δοχείο υγρού καθαρισμού Δοσομετρικές αντλίες Μονάδα συντήρησης πεπιεσμένου αέρα Φίλτρα Κεντρική στήλη 2 Σωλήνας ακροφυσίου καθαρού νερού, νερού χρήσης, σαμπουάν, CTH (τόξο Α) Σωλήνας ακροφυσίου καθαρού νερού, νερού χρήσης, σαμπουάν, CTH, αφρού (τόξο Β) Σωλήνας ακροφυσίου καθαρού νερού, νερού χρήσης, σαμπουάν, CTH (τόξο C, προαιρετικό) Φωτοκύτταρο Φανός τοποθέτησης οχήματος (προαιρετικό) A Πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου 1 Δοκός οροφής υψηλής πίεσης (προαιρετικό) 1 EL -4 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο (Spinner), (προαιρετικό)

7 Στοιχεία χειρισμού Διακοπή εκτάκτου ανάγκης (Not-Aus) Σε περίπτωση κινδύνου για άτομα, αντικείμενα και ζώα η εγκατάσταση πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως με το πλήκτρο "NOT-AUS". Πλήκτρα "NOT-AUS" μπορείτε να βρείτε στα εξής σημεία στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/ κωδικών στη θέση χειρισμού στην είσοδο του θαλάμου πλύσης, εφόσον η θέση χειρισμού ή η συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών (προαιρετικό) δεν βρίσκεται εκεί. Κατανεμητής φόρτισης (προαιρετικό) Τα προγράμματα πλύσης μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο από τη θέση χειρισμού και από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών. Τα προγράμματα πλύσης μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών. Στον κατανεμητή φόρτισης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η εγκατάσταση και προεπιλέγονται διάφοροι τύποι λειτουργίας. Κιβώτιο χειρισμού Basic (προαιρετικό) 2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος 3 Πλήκτρο Reset 4 Πλήκτρα πρόσθετου προγράμματος 5 Πλήκτρα επιλογών προγράμματος 6 Πλήκτρο "Start/Stop" 7 Πλήκτρα χειροκίνητης παρέμβασης Η θέση χειρισμού μπορεί να χρησιμοποιη θεί για την εκτέλεση των ακόλουθων λει τουργιών: Εκκίνηση προγραμμάτων πλύσης. Εκτέλεση χειροκίνητων παρεμβάσεων. Εκτέλεση χειροκίνητων λειτουργιών για εργασίες συντήρησης. Επιλογή και κατάργηση πρόσθετων προγραμμάτων και επιλογών. Διακόπτης επιλογής προγράμματος Δεν έχει επιλεγεί πρόγραμμα πλύσης, η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Φορτηγά Φορτηγό με ρυμούλκα 1 Κύριος διακόπτης Επικαθήμενο 2 Διακόπτης προεπιλογής ταχύτητας Ταχύτητα κινδύνου πυλώνα, βούρτσας οροφής/δοκού υψηλής πίεσης κανονική Ταχύτητα κινδύνου πυλώνα, %. 3 Διακόπτης προεπιλογής τύπου λειτουργίας Η εγκατάσταση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου λειτουργίας. Εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 1 Πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης 2 Πλήκτρο Reset /Χειροκίνητη παρέμβαση 3 Πλήκτρο επιλογής προγράμματος/χειροκίνητης παρέμβασης 4 Πλήκτρο "Start/Stop" Η θέση χειρισμού μπορεί να χρησιμοποιη θεί για την εκτέλεση των ακόλουθων λειτουργιών: Εκκίνηση προγραμμάτων πλύσης. Εκτέλεση χειροκίνητων παρεμβάσεων. Εκτέλεση χειροκίνητων λειτουργιών για εργασίες συντήρησης. Θέση χειρισμού Advanced (προαιρετικό) Ρυμουλκό μόνο του Λεωφορείο Μικρό φορτηγό Μικρό φορτηγό με ρυμουλκούμενο Μικρό επικαθήμενο Θα εκκινηθεί ένα πρόγραμμα πλύσης που έχει προεπιλεγεί από τον υπεύθυνο. Μικρό όχημα 4 Διακόπτης προεπιλογής θέσης χειρισμού Τα προγράμματα πλύσης μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο από τη θέση χειρισμού. Ελεύθερη χρήση Ελεύθερη χρήση 1 Πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης EL - 5 7

8 Πλήκτρα πρόσθετων προγραμμάτων ή μεμονωμένων προγραμμάτων Πλύσιμο με αφρό Εντατικό πλύσιμο Πλύσιμο υπό υψηλή πίεση Απλό πλύσιμο Το πλήκτρο ανάβει εάν επιλεγεί ένα πρόσθετο πρόγραμμα. Η επιλογή του πρόσθετου προγράμματος μπορεί να καταργηθεί με πίεση του φωτεινού πλήκτρου. Πλήκτρα επιλογών Λασπωτήρες επιλογή: πριν και κατά την διάρκεια της πλύσης κατάργηση επιλογής: πριν την πλύση Ράμπα επιλογή: πριν και κατά την διάρκεια της πλύσης κατάργηση επιλογής: πριν και κατά την διάρκεια της πλύσης Καθρέφτης φορτηγού επιλογή: πριν την πλύση κατάργηση επιλογής: πριν την πλύση Καθρέφτης λεωφορείου επιλογή: πριν την πλύση κατάργηση επιλογής: πριν την πλύση Κεντρικό σκέπαστρο επιλογή: πριν και κατά την διάρκεια της πλύσης κατάργηση επιλογής: πριν και κατά την διάρκεια της πλύσης Πλύση με 2 βούρτσες (χωρίς βούρτσα οροφής) επιλογή: πριν την πλύση κατάργηση επιλογής: πριν την πλύση Ευρωκαμπίνα επιλογή: πριν την πλύση κατάργηση επιλογής: πριν την πλύση Καμπίνα Η.Π.Α. επιλογή: πριν την πλύση κατάργηση επιλογής: πριν την πλύση Το πλήκτρο ανάβει εάν επιλεγεί ένα προαιρετικό πρόγραμμα. Η επιλογή του προαιρετικού προγράμματος μπορεί να καταργηθεί με πίεση του φωτεινού πλήκτρου. Συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών (προαιρετικό) Η επιλογή του προγράμματος πλύσης γίνεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών με εισαγωγή στοιχείων από ένα πληκτρολόγιο, με το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην κάρτα πλύσης, με εισαγωγή ενός κωδικού. Περισσότερες υποδείξεις θα βρείτε στις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών. Διακόπτης αυτόματης/ χειροκίνητης λειτουργίας 1 Διακοπτης αυτόματης / χειροκίνητης λειτουργίας Σύστημα ελέγχου 1 Ένδειξη οθόνης 2 Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ 3 Πλήκτρο ΔΕΞΙΑ 4 Πλήκτρο "ΟΚ" 5 Πλήκτρο "ESC" Στη βασική κατάσταση, στην οθόνη εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη: Z100 =##### Z101 =##### Total =##### Truck =##### Z100: Geasmt Z101: Φορτηγά Z102: Φορτηγό με ρυμούλκα Z103: Επικαθήμενο Z104: Ρυμουλκούμενο Z105: Βυτίο Z106: Αυτόματο Z107: Λεωφορείο Z108: Αντίθετη πλύση Z109: Σύντομη πλύση Z110: Πλύσιμο με ακίνητο πυλώνα Z111: Φορτηγό Z112: Φορτηγό με ρυμούλκα Z113: Μικρό επικαθήμενο Z114: Μικρό όχημα Μετρητής πλύσεων, η κάτω γραμμή παρουσιάζει διαδοχικά το σύνολο των επιμέρους προγραμμάτων πλύσης (φορτηγό, φορτηγό με ρυμούλκα...) Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ. Z100 =##### T102 =##### Total =##### Foam =##### Z100: Geasmt T102: Αφρός T103: Εντατικό πλύσιμο T104: Πλύσιμο υπό υψηλή πίεση T105: Απλό πλύσιμο T106: Ευρωκαμπίνα T107: Καμπίνα Η.Π.Α. T108: Υποδάπεδο T109: Λασπωτήρες T110: Ράμπα T111: Καθρέφτης φορτηγού T112: Καθρέφτης λεωφορείου T113: Κεντρικό σκέπαστρο Μετρητής προαιρετικών προγραμμάτων, η κάτω γραμμή παρουσιάζει διαδοχικά το σύνολο των επιμέρους προγραμμάτων (αφρός, εντατικό πλύσιμο...) Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ. Z100 =##### Z131 =##### Total =##### Card =##### Μετρητής συσκευής έναρξης, η κάτω γραμμή παρουσιάζει διαδοχικά το σύνολο της συσκευής έναρξης των επιμέρους καρτών (κάρτα 1, κάρτα 2...) 8 EL - 6

9 Υπόδειξη Εάν αντιθέτως εμφανιστούν τρέχοντα μηνύματα βλαβών, πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για διάστημα 30 λεπτών, εμφανίζονται ξανά τα τρέχοντα μηνύματα βλάβης. Εάν εμφανιστούν ξανά τα μηνύματα βλάβης μετά τα 30 λεπτά, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ και το πλήκτρο "ΟΚ". Εάν, αντίθετα, εμφανιστεί κάποια άλλη ένδειξη, πιέστε το πλήκτρο ESC για 2 δευτερόλεπτα. Μενού διάρθρωσης Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. M1: Πληροφορίες M2: Διαμόρφωση :54 < M1 M2> :54 < Info Set up> Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ. [<] [>] M1000 Select / Choice Fault M1000: Μνήμη σφαλμάτων Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ. [<] [>] M2000 Select / Choice Adjust M2000: Διαμόρφωση Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". [<] [>] M2100 Select / Choice Speed menu M2001: Ταχύτητα Έχετε φθάσει στο μενού ρύθμισης παραμέτρων: EL - 7 9

10 1 Στοιχείο μενού 2 Παράμετροι Επιλογή της υπό ρύθμισης παραμέτρου Επιλέξτε το στοιχείο μενού με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Ανοίξτε την ομάδα παραμέτρων με το πλήκτρο "ΟΚ". Επιλέξτε την υπό ρύθμιση παράμετρο με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Ρύθμιση παραμέτρου με μια μεταβλητή Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". Η υπό ρύθμιση μεταβλητή αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την τιμή της μεταβλητής με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Για ταχεία αλλαγή της μεταβλητής κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο. Αποθηκεύστε την τιμή με πίεση του πλήκτρου "ΟΚ". ή Διακόψτε την αλλαγή με πίεση του πλήκτρου "ΕSC". Ρύθμιση παραμέτρου με περισσότερες μεταβλητές Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". Η υπό ρύθμιση μεταβλητή αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την τιμή της μεταβλητής με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Αποθηκεύστε την τιμή με σύντομη πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" και μεταβείτε ταυτόχρονα στην επόμενη μεταβλητή. Αποθηκεύστε τις ρυθμισμένες τιμές με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλεπτο) του πλήκτρου "ΟΚ". ή Διακόψτε την αλλαγή με πίεση του πλήκτρου "ΕSC". Έξοδος από το μενού Μπορείτε να επιστρέψετε προς τα πάνω στο μενού με το πλήκτρο "ESC". Επιλογή ταχύτητας Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κίνησης των θυρών για τα μεμονωμένες φάσεις του προγράμματος. Φάση προγράμματος Εύρος ρύθμισης Αφρός 30%...150% Εντατικό πλύσιμο 30%...150% ΥΠ-ΥΠ οροφής 30%...150% Πλευρική πλύση υπό 30%...150% ΥΠ Επιβατικά οχήματα 30%...120% Φορτηγά 30%...120% Λεωφορείο 30%...120% Truck 30%...120% Βυτία 30%...120% Έκπλυση 30%...150% Επιλογή ρύθμισης FW λειτ. έκτ.. ανάγκ. No: Εάν τελειώσει το απόθεμα νερού χρήσης, η τρέχουσα πλύση συνεχίζεται με καθαρό νερό. Μετά το πέρας της πλύσης η εγκατάσταση τίθεται αυτόματα σε ετοιμότητα χρήσης. FW λειτ. έκτ. ανάγκ. Yes: Εάν τελειώσει το απόθεμα νερού χρήσης, η πλύση συνεχίζεται με καθαρό νερό. Η εγκατάσταση παραμένει σε ετοιμότητα και εμφανίζεται ένα μήνυμα. Επιλογή ημερομηνίας / ώρας Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και αλλαγής θερινής/χειμερινής ώρας. Αυτόματη ρύθμιση θερινής-χειμερινής ώρας = YES: Αυτόματη προσαρμογή ενεργή. Έναρξη της θερινής ώρας την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 2:00. Έναρξη της κανονικής ώρας (χειμερινής) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 3:00. Αυτόματη ρύθμιση θερινής-χειμερινής ώρας = ΝΟ Χωρίς αυτόματη αλλαγή ώρας. Επιλογή χρόνου λειτουργίας Η εγκατάσταση είναι ανοικτή στη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Η εγκατάσταση είναι κλειστή εκτός του χρόνου λειτουργίας. 24 ώρες ανοικτή: Ρυθμίστε την έναρξη και τη λήξη του χρόνου λειτουργίας στην ίδια τιμή. 24 ώρες κλειστή: Ρυθμίστε τη λήξη του χρόνου λειτουργίας σε μια προγενέστερη ώρα από την ώρα έναρξης του χρόνου λειτουργίας. Επιλογή κινητών αργιών Οι κινητές αργίες αλλάζουν ημερομηνία κάθε χρόνο και πρέπει να ρυθμίζονται εκ νέου για κάθε χρονιά. Για τις αργίες που ρυθμίζονται ισχύουν ο καταχωρημένος χρόνος λειτουργίας για τις αργίες. Υπόδειξη Για τις μη απαραίτητες αργίες εισάγετε την ημερομηνία EL - 8

11 Επιλογή σταθερών αργιών Οι σταθερές αργίες έχουν την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο. Για τις αργίες που ρυθμίζονται ισχύουν ο καταχωρημένος χρόνος λειτουργίας για τις αργίες. Υπόδειξη Για τις μη απαραίτητες αργίες εισάγετε την ημερομηνία XX. Επιλογή γλώσσας Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα των ενδείξεων οθόνης για το μενού πληροφοριών. Ρύθμιση δοσομετρικής αντλίας 1 Δοσομετρική αντλία σαμπουάν 2 Δοσομετρική αντλία CTH (προαιρετικό) 3 Δοσομετρική αντλία αφρού (προαιρετικό) Με τις δοσομετρικές αντλίες ρυθμίζεται η δοσολογία των απορρυπαντικών στο νερό, σύμφωνα με το πρόγραμμα πλύσης και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης. Υπόδειξη Η δοσολογία ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο συναρμολόγησης κατά την ανέγερση της εγκατάστασης. Κατά κανόνα δεν απαιτείται αργότερα νέα ρύθμιση. Ρύθμιση δοσολογίας Προσοχή Κίνδυνος βλάβης. Μην ρυθμίζετε τη δόση όταν η εγκατάσταση είναι ανενεργή. 1 Μοχλος εξαέρωσης 2 Πλήκτρο εξαέρωσης 3 Κουμπί ρύθμισης δόσης Ενεργοποιήστε τη δοσομετρική αντλία στη χειροκίνητη λειτουργία. Πιέστε επανειλημμένα και αφήστε το πλήκτρο απαερίωσης. Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί ρύθμισης δόσης. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης στην επιθυμητή τιμή. Αφήστε το πλήκτρο εξαέρωσης. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης δόσης. Εξαερισμός της δοσομετρικής αντλίας Η παροχή πεπιεσμένου αέρα της εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Περιστρέψτε προς τα αριστερά το μοχλό εξαερισμού ως το τέρμα. Ρυθμίστε τη δόση στο 100%. Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο εξαερισμού, ώσπου να εξέρχεται απορρυπαντικό χωρίς φυσαλίδες από τον αγωγό εξαερισμού στο κάτω μέρος της δοσομετρικής αντλίας. Ρυθμίστε ξανά τη δόση στην επιθυμητή τιμή. Περιστρέψτε προς τα δεξιά το μοχλό εξαέρωσης ως το τέρμα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις (για βούρτσες διαμέτρου 965 mm) Διαστάσεις εγκατάστασης TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Πλάτος πλύσης* mm 2900 Ύψος πλύσης, εγκατάσταση με 3 βούρτσες** mm Ύψος πλύσης, εγκατάσταση με 2 βούρτσες** mm Ελεύθερο πλάτος διέλευσης υπερδομής/τροχών mm 3540/3510 Ελεύθερο ύψος διέλευσης** mm Πλάτος εγκατάστασης με περιστρεφόμενες βούρτσες* mm 4830 Πλάτος εγκατάστασης με πλευρική προστασία από ρανίδες*** mm 5000 Ύψος εγκατάστασης** mm Ύψος εγκατάστασης με προστασία από ρανίδες στην mm Ύψος εγκατάστασης +58 mm οροφή** * μείωση σε βήματα των 200 mm ** μείωση σε βήματα των 100 mm *** προσαρμογή κατά +/- 200 mm ανάλογα με τη διάμετρο της βούρτσας (τυπική διάμετρος 965 mm) EL

12 χαρακτηριστικό Βούρτσες πλύσης Διάμετρος πλευρικών βουρτσών Αριθμός στροφών πλευρικών βουρτσών Διάμετρος βουρτσών οροφής Αριθμός στροφών βουρτσών οροφής Ταχύτητα κίνησης της θύρας mm /min 129 mm /min 129 m/min Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L pa db (A) 79*/ 75** Αβεβαιότητα K db (A) 4*/3** *Εγκατάσταση με πλευρικά ακροφύσια υψηλής πίεσης, χωρίς υπό καθαρισμό όχημα ** Εγκατάσταση με δοκό οροφής υψηλής πίεσης και Spinner, με υπό καθαρισμό όχημα Τιμές σύνδεσης βασικής εγκατάστασης Ηλεκτρική σύνδεση Τάση** V 400±10%/ 3~, P, N Διακύμανση τάσης % 5 μέγ.*** Συχνότητα Hz 50 Ισχύς παροχής βασικής kw 5,3 εγκατάστασης Προασφάλιση πίνακα A 16 ελέγχου * * πρόβλεψη κατασκευής σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς **Δεν επιτρέπεται η παροχή τάσης με γεννήτρια *** Οι κορυφώσεις της τάσης πρέπει να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων τι μών τάσης Σύνδεση νερού Ονομαστικό μήκος ίντσε ς 1 Πίεση ροής σύμφωνα με το DIN 1988 (στα 100 l/min) MPa (bar) 0,4...0,6 (4...6) Θερμοκρασία C μέγ. 50 Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα Ονομαστικό μήκος ίντσε ς 1/2 Πίεση Δυνατότητα παροχής, ελάχ. Κατανάλωση με σύστημα προστασίας από τον παγετό Κατανάλωση με αφρό, εντατικός προ-ψεκασμός (πλευρικός και/ή οροφής) MPa (bar) 0,6...0,8 (6...8) l/min 100 l/min 500 l/min EL - 10

13 Υποδείξεις ασφαλείας Σε περίπτωση κινδύνου για άτομα, αντικείμενα ή ζώα, η εγκατάσταση πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως με το πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης. Το πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης / κωδικών στη θέση χειρισμού στην είσοδο του θαλάμου πλύσης, εφόσον ο πίνακας χειρισμού ή η συσκευή ανάγνωσης καρτών / κωδικών δεν βρίσκονται εκεί Προειδοποίηση! Κίνδυνος βλάβης στο όχημα που πρόκειται να πλυθεί. Εάν μετά τον ψεκασμό του απορριπαντικού παρουσιαστεί βλάβη στην εγκατάσταση πλυντηρίου, αφού απενεργοποιηθεί η εγκατάσταση, το απορριπαντικό πρέπει να απομακρυνθεί με προσεκτικό ψεκασμό νερού, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο χρώμα του οχήματος λόγω της μεγάλης διάρκειας εφαρμογής. Υπόδειξη Στην περίπτωση χειρισμού της εγκατάστασης από τον πελάτη, ένα ειδικευμένο και εξοικειωμένο με την εγκατάσταση άτομο πρέπει να είναι διαθέσιμο, προκειμένου να λάβει ή να δώσει εντολή για τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ενός κινδύνου. Ενεργοποίηση έπειτα από διακοπή εκτάκτου ανάγκης Απασφαλίστε το πλήκτρο Not-Aus με τράβηγμα. Ρυθμίστε τον διακόπτη αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας του κατανεμητή φόρτισης στο αυτόματο. Πιέστε το πλήκτρο "Reset" για 2 δευτερόλεπτα. Η εγκατάσταση μεταβαίνει αυτόματα στην αρχική θέση. Υπόδειξη: Εάν υπάρχει κάποιο όχημα στην εγκατάσταση, η εγκατάσταση πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταβεί στην αρχική θέση με τις χειροκίνητες λειτουργίες. Στην αρχική θέση ανάβει το πλήκτρο "Start/ Stop". Η εγκατάσταση βρίσκεται και πάλι σε λειτουργική ετοιμότητα. Έναρξη λειτουργίας Ανοίξτε τις βαλβίδες σφράγισης για το νερό και τον πεπιεσμένο αέρα. Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "1" στον κατανεμητή φόρτισης. Προεπιλέξτε την ταχύτητα, τη θέση χειρισμού και τον τύπο λειτουργίας από τους διακόπτες του κατανεμητή φόρτισης. Ρυθμίστε τον διακόπτη αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας στο αυτόματο. Πιέστε το πλήκτρο "Reset" για 2 δευτερόλεπτα. Στην αρχική θέση ανάβει το πλήκτρο "Start/ Stop". Λειτουργία Η εγκατάσταση είναι ξανά έτοιμη για λειτουργία και τα οχήματα μπορούν να εισέλθουν για πλύσιμο. Προετοιμασία οχήματος Προειδοποίηση Σε περίπτωση χρήσης των βουρτσών Carlite, το όχημα πρέπει πρώτα να καθαριστεί με το χέρι, εφόσον η εγκατάσταση δεν διαθέτει πρόσθετο εξάρτημα υψηλής πίεσης! Προειδοποίηση Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες στο όχημα, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις στο όχημα πριν ενεργοποιήσετε την εγκατάσταση πλυσίματος: Κλείστε τα παράθυρα, τις πόρτες και την ηλιοροφή. Κατεβάστε τις κεραίες, στρίψτε τις προς το πίσω τζάμι ή αποσυναρμολογήστε τις Κλείστε τους μεγάλους ή προεξέχοντες καθρέπτες. Εξετάστε το όχημα για εξαρτήματα που δεν είναι καλά στερεωμένα και αποσυναρμολογήστε τα, π.χ.: Διακοσμητικές ράβδοι, λασπωτήρες, προφυλακτήρες, λαβές θύρας, σωλήνες εξάτμισης, αεροτομές, σχοινιά καραβόπανου, μονωτικά λάστιχα, εξωτερικά αλεξήλια, σχάρες αποσκευών, μπαγκαζιέρες για σύνεργα του σκι. Εισαγωγή οχήματος Φανός τοποθέτησης οχήματος (προαιρετικό) Το φανάρι προσαρμογής θέσης βοηθά τον πελάτη να τοποθετήσει σωστά το όχημα. 1 Κίνηση εμπρός 2 Στάση, η θέση είναι σωστή 3 Κίνηση πίσω Τοποθετήστε το όχημα ευθεία και στο κέντρο ανάμεσα στις ράγες. Έπειτα από την τοποθέτηση του οχήματος Σβήστε τον κινητήρα. Βάλτε ταχύτητα. Εάν το όχημα έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, επιλέξτε τη θέση "Ρ". Τραβήξτε το χειρόφρενο Ελέγξτε εάν έχουν εφαρμοστεί οι υποδείξεις του τμήματος "Προετοιμασία Οχήματος". Εγκαταλείψτε το όχημα (όλα τα άτομα) και ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης. Υπόδειξη: Μην βγαίνετε από το όχημα στη σύντομη πλύση, την αντίθετη πλύση, την πλύση με ακίνητο πυλώνα και την αυτόματη εκκίνηση. Έναρξη προγράμματος Στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών (προαιρετικό). Η λειτουργία με συσκευή ανάγνωσης καρ τών πλύσης/κωδικών περιγράφεται στις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης της συσκευής ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών. Με θέση χειρισμού Adv. (προαιρετικό) Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρό γραμμα. Πιέστε το πλήκτρο του επιθυμητού πρόσθετου προγράμματος. Πιέστε το πλήκτρο του επιθυμητού προγράμματος. Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop". Η διαδικασία πλύσης ξεκινά. Με κιβώτιο χειρισμού Basic (προαιρετικό) Πιέστε ένα ή περισσότερα πλήκτρα, για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. (Βλ. τον ακόλουθο πίνακα Πρόγραμμα 1 X Πρόγραμμα 2 X Πρόγραμμα 3 X X Πρόγραμμα 4 X Πρόγραμμα 5 X X Πρόγραμμα 6 X X Πρόγραμμα 7 X X X Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop". Η διαδικασία πλύσης ξεκινά. EL

14 Διακοπή προγράμματος Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop". Το πρόγραμμα πλύσης διακόπτεται. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "Start/Stop". Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζεται. Χειροκίνητη παρέμβαση Κατά τη διάρκεια εξελισσόμενου προγράμματος μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις. Απελευθερώστε το πλήκτρο ακινητοποίησης βούρτσας οροφής/ δοκού οροφής, χαμηλώστε τη βούρτσα οροφής**. Μετακινήστε τη βούρτσα οροφής προς τα πάνω, ενεργοποιήστε την ακινητοποίηση προς τα κάτω. Μετακινήστε τις πλευρικές βούρτσες προς τα μέσα**, ενεργοποιήστε την ακινητοποίηση. Μετακινήστε τις πλευρικές βούρτσες προς τα έξω, ενεργοποιήστε την ακινητοποίηση προς τα μέσα. Μετακινήστε τον πυλώνα προς τα πίσω**. (Όχι για τη θέση χειρισμού Basic) Μετακινήστε τον πυλώνα προς τα εμπρός**. (Όχι για τη θέση χειρισμού Basic) ** Η κίνηση εκτελείται μόνον όταν δεν έχει επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα πλύσης. Η ακινητοποίηση απενεργοποιείται με σύντομη πίεση του πλήκτρου αντίθετης κατεύθυνσης. Διακοπή/πρόωρος τερματισμός του τμήματος πλύσης εμπρός (μόνο θέση χειρισμού Adv.) Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop" κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τμήματος του προγράμματος. Η εγκατάσταση ακινητοποιείται. Πιέστε προς την αντίθετη κατεύθυνση το πλήκτρο κίνησης πίσω του πυλώνα. Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop". Η εγκατάσταση διακόπτει την πλύση εμπρός και συνεχίζει με την πλύση πίσω. Ολοκλήρωση προγράμματος Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, το όχημα μπορεί να εξέλθει από την εγκατάσταση πλυντηρίου. Το φανάρι προσαρμογής θέσης δίνει την ένδειξη για έξοδο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Σύστημα ελέγχου θύρας (προαιρετικό) Οι θύρες του θαλάμου ρυθμίζονται από το κιβώτιο χειρισμού πυλώνα μέσω ενός προαιρετικού συστήματος ελέγχου των θυρών με ραδιοσήματα. Γίνεται διάκριση μεταξύ του θερινού και του χειμερινού χειρισμού θύρας. Θερινό σύστημα ελέγχου θύρας Πριν την έναρξη της πλύσης οι θύρες είναι ανοικτές. Το όχημα μπορεί να εισέλθει. Οι θύρες κλείνουν με την έναρξη της πλύσης. Μετά το πέρας της πλύσης οι θύρες ανοίγουν και παραμένουν ανοικτές. Χειμερινό σύστημα ελέγχου θύρας Πριν την έναρξη της πλύσης η θύρα εισόδου είναι κλειστή και πρέπει να ανοίξει για να περάσει το όχημα. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με την εισαγωγή μίας κάρτας πλύσης στη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Με την έναρξη της πλύσης (π.χ. πιέστε το πλήκτρο "Έναρξη" στη συσκευή ανάγνωσης καρτών) κλείνει η θύρα εισόδου. Μετά το πέρας της πλύσης η θύρα εξόδου ανοίγει και κλείνει πάλι, αφού εξέλθει το όχημα. Απενεργοποίηση Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Ολοκληρώστε το τρέχον πρόγραμμα πλύσης. Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "0". Απενεργοποίηση διαρκείας Ολοκληρώστε το τρέχον πρόγραμμα πλύσης. Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "0". Κλείστε την παροχή νερού. Κλείστε την παροχή πεπιεσμένου αέρα. Αν στη διάρκεια αχρησίας αναμένεται να εμφανιστεί παγετός: Απομακρύνετε το νερό από όλους τους σωλήνες παροχής νερού. Απενεργοποίηση με την εγκατάσταση προστασίας από παγετό (προαιρετικό) Προειδοποίηση Κίνδυνος βλάβης στην εγκατάσταση. Ο μηχανισμός προστασίας από τον παγετό λειτουργεί μόνο με ενεργοποιημένο τον κεντρικό διακόπτη και μη ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Not-Aus. Χειροκίνητος μηχανισμός προστασίας από τον παγετό Οι βαλβίδες χειρός για το χειροκίνητο σύστημα αντιπαγετικής προστασίας βρίσκονται στο μηχανοστάσιο. Κλείστε τις χειροκίνητες βαλβίδες για το καθαρό νερό και το νερό χρήσης (προαιρετικά). Στη χειροκίνητη λειτουργία (βλ. Συντήρηση και φροντίδα/χειροκίνητη λειτουργία) στην ομάδα 7/1, εκκινήστε το σύστημα αντιπαγετικής προστασίας, ώστε ο σύστημα ελέγχου να ξεκινήσει τη διαδικασία εκροής. Εισάγετε πεπιεσμένο αέρα στον αγωγό πεπιεσμένου αέρα για την προστασία από τον παγετό, ανοίγοντας την χειροκίνητη βαλβίδα. Ανοίγετε πάντα μία μόνον βαλβίδα χειρός (διαδοχικά φρέσκου νερού, νερού χρήσης, υψηλής πίεσης). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκφύσησης, κλείσε την χειροκίνητη αντλία πεπιεσμένου αέρα για προστασία από τον παγετό. Κατά την επανάχρηση έπειτα από τη χρήση της χειροκίνητης προστασίας από τον παγετό, ανοίξτε τις χειροκίνητες βαλβίδες για το καθαρό νερό και το νερό χρήσης (προαιρετικό). Αυτόματος μηχανισμός προστασίας από τον παγετό Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο: το τρέχον πρόγραμμα πλύσης θα ολοκληρωθεί. Έπειτα οι πλαστικοί σωλήνες και οι σωλήνες ακροφυσίων της θύρας θα γεμίσουν πεπιεσμένο αέρα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει καινούριο πρόγραμμα πλύσης. Αν κατά την απενεργοποίηση μιας εγκατάστασης με αυτόματη προστασία από τον παγετό, είναι επιθυμητή η λήψη προληπτικών μέτρων κατά του παγετού, μπορεί να εγκατασταθεί ένας πρόσθετος διακόπτης. Όταν περάσει ο κίνδυνος παγετού, η εγκατάσταση τίθενται αυτόματα σε ετοιμότητα χρήσης. 14 EL - 12

15 Πρόσθετα μέτρα αντιπαγετικής προστασίας Προσοχή Κίνδυνος βλάβης σε περίπτωση παγετού. Εάν υφίσταται κίνδυνος παγετού, εκκενώστε τις δοσομετρικές αντλίες, αφαιρέστε το δοχείο απορρυπαντικού από την εγκατάσταση και φυλάξτε το σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. Τα ίδια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και για τις αυτόματες διατάξεις αντιπαγετικής προστασίας. Αφαιρέστε τους ελαστικούς σωλήνες αναρρόφησης των δοσομετρικών αντλιών από τα δοχεία απορρυπαντικού. Εκκενώστε τις δοσομετρικές αντλίες. (Η εκκένωση εκτελείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η απαερίωση των δοσομετρικών αντλι ών, βλ. "Απαερίωση δοσομετρικών βαλβίδων"). Αφαιρέστε το δοχείο απορρυπαντικού από την εγκατάσταση και φυλάξτε το σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. Συντήρηση και φροντίδα Υποδείξεις συντήρησης Η ασφαλής εγκατάσταση βασίζεται στην τακτική συντήρηση σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα συντήρησης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή ή τα εξαρτήματα που αυτός συστήνει, όπως Ανταλλακτικά και εξαρτήματα που υφίστανται φθορά Πρόσθετα εξαρτήματα Υλικά λειτουργίας Απορρυπαντικό Κίνδυνος Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κλείστε την τάση της εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτόν, ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στο "0" και ασφαλίστε τον για μην επανενεργοποιηθεί. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη αναμενόμενης εξόδου πεπιεσμένου αέρα. Το δοχείο και οι αγωγοί πεπιεσμένου αέρα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Πριν από τυχόν εργασίες στην εγκατάσταση μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ξαφνικής ρίψης νερού υψηλής πίεσης. Πριν από τις εργασίες στην εγκατάσταση μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση στο σύστημα υψηλής πίεσης. Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών λόγω εκσφενδονιζόμενων τμημάτων ή ρύπων. Μην παραμένετε κοντά στις περιστρεφόμενες βούρτσες. Κατά τις εργασίες συντήρησης, φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Ποιος μπορεί να εκτελεί εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης; Οι εργασίες που φέρουν την υπόδειξη "χειριστής" πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, που μπορούν να χειρίζονται και να συντηρούν εγκαταστάσεις πλυντηρίου με ασφάλεια. Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Οι εργασίες με την ένδειξη "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" μπορούν να εκτελούνται μόνο από τους συναρμολογητές της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της Kaercher. Σύμβαση συντήρησης Για να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης, συνιστούμε να συνάψετε ένα συμβόλαιο συντήρησης. Απευθυνθείτε στην αρμοδια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Kδrcher. Καθαρισμός του θαλάμου πλύσης Για τον καθαρισμό του θαλάμου πλύσης ενδείκνυται το απορρυπαντικό θαλάμων και πλακιδίων RM 841 ASF. Χειροκίνητος χειρισμός Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια τρίτων, απενεργοποιήστε την εγκατάσταση στη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και επισκευής. Ωστόσο, δεν είναι άμεσα προσβάσιμα όλα τα τμήματα της εγκατάστασης που πρέπει να υποβληθούν σε συντήρηση. Γι' αυτό ορισμένα τμήματα της εγκατάστασης πρέπει να μετακινηθούν κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η κατάσταση "χειροκίνητης λειτουργίας". Η χειροκίνητη λειτουργία εκτελείται από το κιβώτιο χειρισμού Basic. Κίνδυνος Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια τρίτων, τηρείτε πάντα τη σειρά των ακόλουθων σταδίων εργασίας. Βγάλτε το όχημα από την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι μέσα στην εγκατάσταση δεν βρίσκονται άνθρωποι ή ζώα. Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση. Ενεργοποιήστε τη χειροκίνητη λειτουργία. Μετακινήστε τα τμήματα της εγκατάστασης. Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση και ασφαλίστε την, ώστε να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Εκτελέστε τις εργασίες συντήρησης. Προειδοποίηση Κίνδυνος βλάβης για την εγκατάσταση και το όχημα. Μην χρησιμοποιήσετε το χειροκίνητο σύστημα ελέγχου για πλύση. Ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας 1 Διακοπτης αυτόματης / χειροκίνητης λειτουργίας Περιστρέψτε το διακόπτη αυτόματης/ χειροκίνητης λειτουργίας στη θέση χειροκίνητης λειτουργίας. Με ενεργοποιημένη την χειροκίνητη λειτουργία, στο φωτεινό σηματοδότη θέσης Stop και στη θέση χειρισμού αναβοσβήνει το πλήκτρο "Reset". Κιβώτιο χειρισμού Basic χειροκίνητης λειτουργίας Υπόδειξη Mε τη θέση χειρισμού Basic δεν μπορούν να εκτελεστούν όλες οι χειροκίνητες λειτουργίες. Για την εκτέλεση όλων των χειροκίνητων λειτουργιών απαιτείται μια θέση χειρισμού Adv. Επιλέξτε ομάδα Οι χειροκίνητες λειτουργίες είναι χωρισμένες σε ομάδες από 1 έως 7. Πιέστε το πλήκτρο ή το συνδυασμό πλήκτρων (ταυτόχρονη πίεση) για την επιθυμητή ομάδα. 1 Πλήκτρο Reset 2 Πλήκτρο "1" 3 Πλήκτρο "2" 4 Πλήκτρο "4" Πλήκτρο Ομάδα Βούρτσα οροφής X 2 Πλευρικές βούρτσες X 3 Υψηλή πίεση, εντατικό X X πλύσιμο 4 Πυλώνας X 5 Νερό X X 6 Σήματα, συσκευή X X ανάγνωσης καρ τών, φωτεινός σηματοδότης 7 Αντιπαγετική προστασία X X X (προαιρετικό) Η ακολουθία αναλαμπής του πλήκτρου "Reset" και ο φωτεινός σηματοδότης θέσης (προαιρετικό) δείχνουν την επιθυμητή ομάδα. Απενεργοποιήστε την ομάδα Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Reset. EL

16 Επιλογή λειτουργίας Πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων (ταυτόχρονη πίεση) για την επιθυμητή ομάδα. I: Η λειτουργία παραμένει ενεργή για όσο χρόνο είναι πιεσμένο το αντίστοιχο πλήκτρο. 0-I: Η λειτουργία ενεργοποιείται με την πρώτη πίεση του πλήκτρου και απενεργοποιείται με την επόμενη πίεση του πλήκτρου. Ομάδα 1, βούρτσα οροφής Πλήκτρο Λειτουργία Η βούρτσα οροφής περιστρέφεται 0-I X προς τα εμπρός Η βούρτσα οροφής περιστρέφεται 0-I X προς τα πίσω Χαμήλωμα της βούρτσας I X X οροφής Ανύψωση της βούρτσας I X οροφής Βούρτσα οροφής/δοκός οροφής, ταχεία κίνηση I X X Ομάδα 2, πλευρικές βούρτσες Πλήκτρο Λειτουργία Οι πλευρικές βούρτσες 0-I X περιστρέφονται προς τα εμπρός Οι πλευρικές βούρτσες 0-I X περιστρέφονται προς τα πίσω Απόσυρση πλευρικής I X X βούρτσας 1 Έξοδος πλευρικής I X βούρτσας 1 Απόσυρση πλευρικής I X X βούρτσας 2 Έξοδος πλευρικής I X X βούρτσας 2 Λειτουργία άκρων, πλευρικές βούρτσες I X X X Ομάδα 3, υψηλή πίεση, εντατικό Πλήκτρο πλύσιμο Λειτουργία Υψηλή πίεση οροφής 0-I X Πλευρική υψηλή πίεση 0-I X Χαμήλωμα της δοκού I X X οροφής Ανύψωση της δοκού I X οροφής Μετακίνηση της δοκού 0-I X X οροφής, εμπρός Μετακίνηση της δοκού 0-I X X οροφής, πίσω Εντατικό πλύσιμο, πλάι 0-I X X X Ομάδα 4, πυλώνας Πλήκτρο Λειτουργία Πυλώνας εμπρός I X Πυλώνας πίσω I X Γρήγορη κίνηση πυλώνα 0-I X X (Αρχικοποίηση μηχανήματος) I X Ομάδα 5, νερό Πλήκτρο Λειτουργία Δοσομετρική αντλία 0-I X CTH, τόξο εμπρός (Α) Δοσομετρική αντλία 0-I X CTH, τόξο πίσω (C) Αφρός (B) 0-I X X Υδροδότηση βουρτσών 0-I X με νερό χρήσης Α+Β+(C) Υδροδότηση βουρτσών 0-I X X με καθαρό νερό Α+Β Τόξο έκπλυσης με καθαρό 0-I X X νερό C Δοσομετρική αντλία σαμπουάν 0-I X X X Ομάδα 6, σήματα, συσκευή Πλήκτρο ανάγνωσης καρ- τών, φωτεινός σηματοδότης Λειτουργία Ειδοποιήσεις 0-I X Ετοιμότητα για πλύση 0-I X Πλύση σε εξέλιξη 0-I X X Ειδοποίηση παγετού 0-I X Φωτεινός σηματοδότης 0-I X X εμπρός Φωτεινός σηματοδότης 0-I X X Stop Φωτεινός σηματοδότης 0-I X X X πίσω Ομάδα 7, αντιπαγετική Πλήκτρο προστασία Λειτουργία Εκκίνηση αντιπαγετικής I X προστασίας Βαλβίδα αέρος καθαρού 0-I X νερού Βαλβίδα αέρος νερού 0-I X X χρήσης Βαλβίδα αέρος υποδαπέδιας 0-I X πλύσης Βαλβίδα αέρος ισχυρού 0-I X X απορρυπαντικού Βαλβίδα αέρος υψηλής 0-I X X πίεσης 1 Βαλβίδα αέρος υψηλής πίεσης 2 0-I X X X Χειροκίνητη λειτουργία θέσης χειρισμού Adv. 1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος 2 Πλήκτρο Reset 3 Πλήκτρα λειτουργιών Επιλέξτε ομάδα Οι εκτεταμένες χειροκίνητες λειτουργίες είναι χωρισμένες σε ομάδες από 1 έως 9. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στον αντίστοιχο αριθμό. Η ακολουθία αναλαμπής του πλήκτρου "Reset" δείχνει την επιθυμητή ομάδα. Επιλογή λειτουργίας Πιέστε το πλήκτρο λειτουργιών με τον αντίστοιχο αριθμό. I: Η λειτουργία παραμένει ενεργή για όσο χρόνο είναι πιεσμένο το αντίστοιχο πλήκτρο. 0-I: Η λειτουργία ενεργοποιείται με την πρώτη πίεση του πλήκτρου και απενεργοποιείται με την επόμενη πίεση του πλήκτρου. Ομάδα 1, βούρτσα οροφής Η βούρτσα οροφής περιστρέφεται 0-I 1 προς τα εμπρός Η βούρτσα οροφής περιστρέφεται 0-I 2 προς τα πίσω Χαμήλωμα της βούρτσας οροφής I 3 Ανύψωση της βούρτσας οροφής I 4 Βούρτσα οροφής/δοκός οροφής, I 5 ταχεία κίνηση Reset μετρητή απόδοσης I 8 Ομάδα 2, πλευρικές βούρτσες Οι πλευρικές βούρτσες περιστρέφονται 0-I 1 προς τα εμπρός Οι πλευρικές βούρτσες περιστρέφονται 0-I 2 προς τα πίσω Απόσυρση πλευρικής βούρτσας 1 I 3 Έξοδος πλευρικής βούρτσας 1 I 4 Απόσυρση πλευρικής βούρτσας 2 I 5 Έξοδος πλευρικής βούρτσας 2 I 6 Λειτουργία άκρων, πλευρικές βούρτσες I 7 16 EL - 14

17 Ομάδα 3, υψηλή πίεση, εντατικό πλύσιμο Υψηλή πίεση οροφής 0-I 1 Πλευρική υψηλή πίεση 0-I 2 Χαμήλωμα της δοκού οροφής I 3 Ανύψωση της δοκού οροφής I 4 Μετακίνηση της δοκού οροφής, 0-I 5 εμπρός Μετακίνηση της δοκού οροφής, 0-I 6 πίσω Εντατικό πλύσιμο, πλάι 0-I 7 Εντατικό πλύσιμο, οροφή 0-I 8 Ομάδα 4, πυλώνας Πυλώνας εμπρός I 1 Πυλώνας πίσω I 2 Γρήγορη κίνηση πυλώνα 0-I 3 (Αρχικοποίηση μηχανήματος) I 4 Άνοιγμα θύρας 1 I 1 Κλείσιμο θύρας 1 I 2 Άνοιγμα θύρας 2 I 3 Κλείσιμο θύρας 2 I 4 Θύρα 1, φωτεινός σηματοδότης 0-I 5 κόκκινος Θύρα 1, φωτεινός σηματοδότης 0-I 6 πράσινος Θύρα 2, φωτεινός σηματοδότης 0-I 7 κόκκινος Θύρα 2, φωτεινός σηματοδότης πράσινος 0-I 8 Ομάδα 5, νερό Δοσομετρική αντλία CTH, τόξο 0-I 1 εμπρός (Α) Δοσομετρική αντλία CTH, τόξο 0-I 2 πίσω (C) Αφρός (B) 0-I 3 Υδροδότηση βουρτσών με νερό 0-I 4 χρήσης Α+Β+(C) Υδροδότηση βουρτσών με καθαρό 0-I 5 νερό Α+Β Τόξο έκπλυσης με καθαρό νερό C 0-I 6 Δοσομετρική αντλία σαμπουάν 0-I 7 Δοσομετρική αντλία αφρού 0-I 8 Ομάδα 6, σήματα, συσκευή ανάγνωσης καρτών, φωτεινός σηματοδότης Ειδοποιήσεις 0-I 1 Ετοιμότητα για πλύση 0-I 2 Πλύση σε εξέλιξη 0-I 3 Ειδοποίηση παγετού 0-I 4 Φωτεινός σηματοδότης εμπρός 0-I 5 Φωτεινός σηματοδότης Stop 0-I 6 Φωτεινός σηματοδότης πίσω 0-I 7 Δοκιμή λυχνίας 0-I 8 Ομάδα 7, αντιπαγετική προστασία Εκκίνηση αντιπαγετικής προστασίας I 1 Βαλβίδα αέρος καθαρού νερού 0-I 2 Βαλβίδα αέρος νερού χρήσης 0-I 3 Βαλβίδα αέρος υποδαπέδιας 0-I 4 πλύσης Βαλβίδα αέρος ισχυρού απορρυπαντικού 0-I 5 Βαλβίδα αέρος υψηλής πίεσης 1 0-I 6 Βαλβίδα αέρος υψηλής πίεσης 2 0-I 7 Βαλβίδα αέρος υψηλής πίεσης 3 0-I 8 Ομάδα 8, υποδαπέδια πλύση Εκκίνηση της υποδαπέδιας πλύσης 0-I 1 Βαλβίδα μεταγωγής αντλίας 1 0-I 2 Βαλβίδα μεταγωγής αντλίας 2 0-I 3 Ομάδα 9, χειρισμός θύρας EL

18 Χρονική στιγμή καθημερινά εβδομαδιαία ή ανά 500 πλύσεις Επειτα από 1000 πλύσεις μηνιαίως ή έπειτα από 2000 πλύσεις ανά εξάμηνο ή έπειτα από 5000 πλύσεις Πρόγραμμα συντήρησης Δραστηριότητα Σχετικό συγκρότημα Αντιμετώπιση Ποιος Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις ασφαλείας Επαφέας εκτάκτου ανάγκης σε όλες τις θέσεις χειρισμού, στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/ εκτάκτου ανάγκης ή το διακόπτη ασφαλείας. Η εγκατάστα- Εκκινήστε το πρόγραμμα πλύσης και πατήστε τον επαφέα κωδικών, όλοι οι λοιποί επαφείς εκτάκτου ανάγκης ση πρέπει να ακινητοποιηθεί. Τέλος, πιέστε το πλήκτρο στην εγκατάσταση, διακόπτης ασφαλείας σε μικρούς θαλάμους τάσης συστήματος ελέγχου/αρχικής θέσης στη θέση χειρισμού. Ελέγξτε τις υποδείξεις για τους αυτοεξυπηρετούμενους πελάτες (μόφωνη με τους κανονισμούς στο χώρο πλύσης Πινακίδες με υποδείξεις χειρισμού και χρήση σύμνο για εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης) Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών καθαρισμού Ελέξτε εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα Δοχείο υγρού καθαρισμού στη στήλη με κατεύθυνση κίνησης προς τα δεξιά Ελέγξτε την ακεραιότητα και το ευανάγνωστο των πινακίδων. Αντικαταστήστε τις πινακίδες που έχουν υποστεί ζη- μιά. Γεμίστε ή αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητηο Ακροφύσια στο επάνω μέρος και σωλήνες ακροφυσίων στις στήλες, στην εγκατάσταση υποδαπέδιας σμός εάν είναι αναγκαίο. Προσοχή, μην αλλάζετε τα ακρο- Οπτικός έλεγχος (έλεγχος εικόνας ψεκασμού), καθαρι- πλύσης (προαιρετικά) και ακροφύσια υψηλής πίεσης (προαιρετικά). ακροφύσιο, καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα και βιδώστε φύσια μεταξύ τους! Ξεβιδώστε ξεχωριστά κάθε το ξανά. Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα. Όλα τα φωτοκύτταρα (εικόνες 2 και 9) Σκουπίστε τα φωτοκύτταρα με ένα απαλό, υγρό πανί χωρίς απορριπαντικό, εφαρμόζοντας ήπια πίεση. Οπτικός έλεγχος Όλοι οι τερματικοί διακόπτες (βλ. εικόνες 2 έως 8) Ελέγξτε για τυχόν μηχανικές βλάβες και αστάθεια. Η απόσταση μεταξύ του τερματικού διακόπτη και του στοιχείου ενεργοποίησης πρέπει να είναι 5 mm. Η ενσωματωμένη φωτοδίοδος πρέπει να είναι αναμμένη, όταν δεν είναι ενεργοποιημένος ο τερματικός διακόπτης. Ελέγξτε τους κυλίνδρους βουρτσών για ξένα σώματα Ελατήριο διακόπτη ασφαλείας (εικόνα 8) Πλευρικές βούρτσες, βούρτσα οροφής Πατήστε τον επιλογέα προς τα κάτω κι ελέγξτε εάν το ελατήριο τον ξανασηκώνει προς τα πάνω. Οπτικός έλεγχος, απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα, καθαρίστε τις λερωμένες βούρτσες με καθαριστικό υψηλής πίεσης. Ελέγξτε την παροχή νερού Συστήματα πλύσης και ψεκασμού Ενεργοποιήστε το νερό στην χειροκίνητη λειτουργία και ελέγξτε αν το νερό επαρκεί για το πλύσιμο του οχήματος. Η ανεπάρκεια ή απουσία νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο όχημα που πλένεται. Έλεγχος λειτουργίας Φανάρι προσαρμογής θέσης Διακόψτε τα φωτοκύτταρα "Θέσης 1" και "Θέσης 2" (βλ. Εικόνα 2). Το φανάρι προσαρμογής θέσης θα πρέπει να εμ- φανίζει τα αντίστοιχα σήματα. Ελέγξτε την κατάσταση των βουρτσώκών Κύλινδρος βούρτσας οροφής και κύλινδροι πλευρι- βουρτσών Μόνο για εγκαταστάσεις χωρίς αφρό Αδειάστε το νερό Ελέγξτε τη στεγανότητα των πλαστικών σωλήνων και των σωληνώσεων. Έλεγχος λειτουργίας Βαλβίδα απορροής διαχωριστή νερού στην κεντρική στήλη 2 (εικόνα 11) Πλαστικοί σωλήνες του αγωγού τροφοδοσίας και του πυλώνα Τροχίσκοι Διακόπτης ασφαλείας δοκού οροφής υψηλής πίεσης (εικόνα 10) Αναθέσετε την πρώτη επιθεώρηση σύμφωνα με το βιβλιάριο συντήρησης. Καθαρίστε το φίλτρο Καθαρισμός λασπωτήρα Οπτικός έλεγχος Ελέγξτε την παροχή ενέργειας Φίλτρο αναρρόφησης απορριπαντικού στα δοχεία απορριπαντικού Λασπωτήρες με νερό χρήσης (προαιρετικό), λασπωτήρες με καθαρό νερό (εικόνα 1) Επίπεδος ιμάντας βούρτσας οροφής, δοκός οροφής υψηλής πίεσης, οδοντωτός ιμάντας πλευρικής βούρτσας Ετησίως ή έπειτα από Αναθέστε την επιθεώρηση σύμφωνα με το βιβλιάριο συντήρησης. πλύσεις Ελέγξτε την κυκλική διαδρομή του άξονα βουρτσών, ελέγξτε τη σταθερή έδραση της βούρτσας, ελέγξτε τη βούρτσα για τυχόν φθορές (ελάχιστο μήκος βούρτσας: καινούργιες μείον 30 mm), να αντικατασταθούν εάν είναι απαραίτητο. Αναθέστε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών την αντικατάσταση των βουρτσών ΡΕ έπειτα από έως πλύσεις και των βουρτσών Carlite έπειτα από έως45000 πλύσεις. / Υπηρεσία εξυπηρέτη σης πελατών Ανοίξτε τη βαλβίδα απορροής. Περιμένετε να εκρεύσει το νερό από το διαχωριστή νερού. Κλείστε τη βαλβίδα απορροής. Οπτικός έλεγχος Ελέγξτε την ευχρηστία των τροχών κύλισης. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του δοχείου απορριπαντικού και ξεπλύνετε το φίλτρο των σωλήνων αναρρόφησης με καθαρό νερό. / Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Διακόψτε την παροχή νερού, ξεβιδώστε το κάλυμμα των λασπωτήρων, ξεπλύνετε το φίλτρο με νερό, τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του και βιδώστε το κάλυμμα. Έλεγχος για μηχανικές φθορές και ρωγμές, αντικατάσταση του ιμάντα κατά περίπτωση. Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Καλώδια και πλαστικοί σωλήνες για: - για στήριγμα Οπτικός έλεγχος Κατάσταση των πλαστικών σωλήνων ενέργειας ή - αλυσίδα ενέργειας ή - ρυμούλκηση καλωδίωλήνων και στοιχείων σύνδεσης. Ελέγξτε την ελεύθερη και καλωδίων, έλλειψη στεγανότητας των πλαστικών σω- πρόσβαση του βαγονέτου σε περίπτωση ρυμούλκησης καλωδίων. 18 EL - 16

19 1 2 3 Φωτοκύτταρο θέσης 2 επάνω Τερματικός διακόπτης κάτω βούρτσας οροφής (DBU) Φωτοκύτταρο θέσης 2 κάτω Εικόνα 3 1 Τερματικός διακόπτης άνω βούρτσας οροφής (DBΟ) Εικόνα 1 1 Λασπωτήρες 2 Μονάδα συντήρησης 3 Διαχωριστής νερού 4 Μειωτήρας πίεσης 5 Μειωτήρας πίεσης Εντατικό πλύσιμο οροφής 6 Μειωτήρας πίεσης Εντατικό πλευρικό πλύσιμο 7 Μετακίνηση ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων δοκού οροφής υψηλής πίεσης 8 Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες μεταγωγής υψηλής πίεσης, πλευρικές/οροφής Εικόνα 5 1 Τερματικός διακόπτης έναρξης κίνησης (PFA) 2 Τερματικός διακόπτης ολοκλήρωσης κίνησης (PFE) 2 Τερματικός διακόπτης Δοκός οροφής υψηλής πίεσης κάτω (HdU) Εικόνα 8 1 Τερματικός διακόπτης Διακόπτης ασφαλείας δοκού οροφής υψηλής πίεσης 2 Ελατήριο Εικόνα 9 1 Φωτοκύτταρο δοκού οροφής υψηλής πίεσης Εικόνα 10 1 Τροχός κύλισης Εικόνα 6 1 Τερματικός διακόπτης πλευρικής βούρτσας έξω 2 Τερματικός διακόπτης πλευρικής βούρτσας μέσα Εικόνα 2 Εικόνα 7 1 Τερματικός διακόπτης Δοκός οροφής υψηλής πίεσης επάνω (HdO) EL

20 Εικόνα 11 1 Βαλβίδα εκκένωσης 2 Διαχωριστής νερού Βοήθεια για την αντιμετώπιση βλαβών Κίνδυνος Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Στη διάρκεια όλων των εργασιών, κλείστε την τάση της εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτόν, γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο "0" και ασφαλίστε τον για μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις βλάβες; Οι εργασίες που φέρουν την υπόδειξη "χειριστής" πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, που μπορούν να χειρίζονται και να συντηρούν την εγκατάσταση πλυντηρίου με ασφάλεια. Ηλεκτρολογικό προσωπικό Άτομα με επαγγελματική εκπαίδευση στον ηλεκτρολογικό / τεχνικό τομέα. Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Οι εργασίες με την ένδειξη "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" μπορούν να εκτελούνται μόνο από τους συναρμολογητές της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της Kaercher ή από συναρμολογητές εξουσιοδοτημένους από την Kaercher. Κίνδυνος Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κλείστε την τάση της εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτόν, ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στο "0" και ασφαλίστε τον για μην επανενεργοποιηθεί. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη αναμενόμενης εξόδου πεπιεσμένου αέρα. Το δοχείο και οι αγωγοί πεπιεσμένου αέρα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Πριν από τυχόν εργασίες στην εγκατάσταση μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ξαφνικής ρίψης νερού υψηλής πίεσης. Πριν από τις εργασίες στην εγκατάσταση μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση στο σύστημα υψηλής πίεσης. Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών λόγω εκσφενδονιζόμενων τμημάτων ή ρύπων. Μην παραμένετε κοντά στις περιστρεφόμενες βούρτσες. Κατά τις εργασίες συντήρησης, φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Εάν αναβοσβήνει το σήμα "Κίνηση εμπρός" και "Κίνηση πίσω" του φωτεινού Ένδειξη βλάβης του φανού τοποθέτησης οχήματος (προαιρετικό) σηματοδότη θέσης, υπάρχει μία από τις ακόλουθες δυσλειτουργίες. Φορές που αναβοσβήνει Σφάλμα Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση 2 φορές Ανοικτές θύρες πίνακα νερού Δεν έχουν ασφαλίσει και οι 3 κλειδαριές 3 φορές Πιέστηκε ο διακόπτης μοκρός / στενός θάλαμος (προαιρετικά) 4 φορές Διάταξη ασφαλείας δοκού οροφής υψηλής πίεσης ενεργή Ο διακόπτης πιέστηκε από κάποιο άτομο Ενεργοποιημένος διακόπτης ασφαλείας της δοκού οροφής υψηλής πί εσης 5 φορές Ενεργή προστασία από παγετό Το σύστημα αντιπαγετικής προστασίας είναι ενεργό. Και οι 3 κλειδαριές είναι ασφαλισμένες. Ένας ή περισσότεροι διακόπτες είναι ενεργοποιημένοι, σβήστε με το χέρι τους διακόπτες. Συνεχίστε την πλύση με το πλήκτρο "Start/Stop". Ελέγξτε το διακόπτης ασφαλείας της δοκού οροφής υψηλής πίεσης. Δεν είναι πλέον δυνατή η πλύση μέχρι η αντιπαγετική θερμοκρασία να ανέβει πάλι πάνω από το όριο 20 EL - 18

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου Με το Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Πετρελαίου (κωδ. 127 ή 135 ), το Σύστημα Αντάπτορα Ρύθμισης (κωδ. 13800) και το Σετ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού)

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού) Πίνακας περιεχομένων Απεικόνιση μηχανημάτων EL - 3 Γενικές υποδείξεις EL - 5 Υποδείξεις ασφαλείας EL - 6 Χειρισμός EL - 7 Φροντίδα, Συντήρηση EL - 8 Μεταφορά EL - 8 Αποθήκευση EL - 8 Δήλωση συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα