Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ί Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ί Ο Υ 2 0 1 4 1"

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ί Ο Υ

2 3 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 4 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 5 Π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς, Π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ αε ι σ η γ ή σ ε ι ς 6 Ε π α φ έ ς κ α ι Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς 7 Ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο ν κ λ ά δ ο Τ Π Ε 8 Ε κ θ έ σ ε ι ς, Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, Η μ ε ρ ί δ ε ς Σκυανιέ δ ρ ι α 8 Σ Ε Π Ε - The official EITO Partner for Greece 9 Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι Δ ι ε θ ν ε ί ςσ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 13 Α ι ρ ε τ ά Ό ρ γ α ν α 13 Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Π ρ ο σ ω π ι κ ό 14 Ε π ι τ ρ ο π έ ς Σ Ε Π Ε 15 Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι- ς Μ έ λ η 2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

3 Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ : Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Κ Λ Α Δ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κ ρ ί σ η κ α ι τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α υ τ ή σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ε τ ό σ ο σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, ό σ ο κ α ι σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς, ο Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε ν α α π α ν τ ή σ ε ι σ τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α, δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ς μ ι α ν έ α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή π ο υ έ θ ε σ ε ω ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α τ η ν α ν α π τ υ ξ ι α κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή β ά σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν μ α ς. Μ ε λ ί γ α λ ό γ ι α, ο Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε σ ε ό λ α τ α f o r a κ α ι τ α κ έ ν τ ρ α α π ο φ ά σ ε ω ν, μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κνρα ί σ η α, ν α δ ε ί ξ ε ι τ ο σ τ ρ α τ η γ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α π ο υ π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο µ ί α κ α ι τ ι ς µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ι ς π ο υ α υ τ ή χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι, κ λ ά δ ο ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν. ι ώ ν Σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α τ η ς γ ν ώ σ η ς, η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α α ν α μ ο ρ φ ώ ν ε ι τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, π ρ ο ω θ ε ί τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α κ α ι τ ι ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ έ ς α λ λ α γ έ ς σ ε κ ά θ ε π τ υ χ ή τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς. Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς κ ύ ρ ι ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς μ α ς ε ί ν α μ ε τ α τ ρ έ ψ ο υ μ ε τ ο ν κ λ ά δ ο ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α σ ε μ ι α η γ ε τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή β ι ο μ η χ α ν ί α, π ο υ θ α : τ ο ν ώ σ ε ι τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ ι ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σ τ η ν Έ ρ ε υ ν α κ α ι τ η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ ο ν ψ η φ ι α κ ό α λ φ α β η τ ι σ μ ό κ α ι τ η ν ί δ ι α σ τ ι γ μ ή ε φ α ρ μ ό σ ε ι τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η μ ε γ ά λ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν. Υ π ά ρ χ ο υ ν π έ ν τ ε π υ λ ώ ν ε ς σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς, η Ε λ λ ά δ α, π ρ έ π ε ι ν α β ε λ τ ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α : Α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο μ έ α Β ε λ τ ί ω σ η τ η ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ δ η μ ό σ ι ο υ τ ο μ έ α μ ε τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Υ ι ο θ έ τ η σ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι μ ό χ λ ε υ σ η τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς α π ό τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς Ι σ χ υ ρ ή β ι ο μ η χ α ν ί α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς π ο υ θ α υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι κ α ι θ α ο δ η γ ε ί μ ι α κ α ι ν ο τ ό μ α ο ι κ ο ν ο μ ί α μ ε ν έ α π ε δ ί α ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς Σ υ ν ε κ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο π ο λ ι τ ι κ ή ς π ο υ σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α ς μ έ σ ω τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

4 Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Ε Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α Κ Α Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ο μ ά δ α π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς τ ο υ Τ ο μ ε α κ ο ύ Σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ ι ς Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ τ ο υ Ε Π Α Ν Ε Κ : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Υ π ο δ ο µ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή Ε π ι τ ά χ υ ν σ η ς τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Ι. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς Ο μ ά δ α σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ & κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ο υ Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Τ Π Ε γ ι α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο : Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ, Ι. Γ ι α ν ν ί τ σ ι. ο ς Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Α ν. Τ ζ ή κ α ς Μ η τ ρ ώ ο Α ξ ι ο λ ο γ η τ ώ ν : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Β ρ α. δ ή ς Α θ η ν ά - Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Κ α ι ν ο τ ο µ ί α ς σ τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι τ η ς Γ ν ώ σ η ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Β. Π α π α λ ά μ π ρ ο υ, Β. Ο ρ φ α ν ό ς. Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Enterprise Greece: Α ν. Τ ζ ή κ α ς,γ. Π α π α ρ ί δ ο υ DIGITALEUROPE Executive Board: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. European Information Technology Observatory EITO Task Force: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Μ. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ World Information Technology and Services Alliance (WITSA) Vice Chairman for Europe: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π έ ς κ α ι Ο µ ά δ ε ς Ε ρ γ α σ ί α ς Ε π ι τ ρ ο π ή Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Τ ι μ ο λ ό γ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή Σ υ μ β ο ύ λ ω ν Τ Π Ε Ε π ι τ ρ ο π ή Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Π α ρ α κ ρ ά τ η σ η Φ ό ρ ο υ 20% Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ ο Κ Φ Α Σ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Ε π ι τ ά χ υ ν σ η Δ ρ ά σ ε ω ν τ ο υ Ε Σ Π Α. Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι Δ ρ ά σ ε ι ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ Ε Β Σ Ε Π Β Ε Σ Ε Κ Τ Σ Ε Κ Ε Ε Δ Ε Θ e g g ( E u r o b a n k κ α ι C o r a l l i a ). 4 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

5 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς µ ε τ ί τ λ ο Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί α :Υ π. Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π. Π α ι δ ε& ί αθς ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ& η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π. Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς. Α ν ά γ κ η ά µ ε σ η ς θ ε σ µ ι κ ή ς π α ρ έ µ β α σ η ς γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ςκ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι : ώ ν Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η - Ά ξ ο ν α ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 2 Τ Π Ε κ α ι Β ε λ τ ί ω σ η Π ο ι ό τ η τ α ς Ζ ω ή ς : Ε ν δ ι ά μ ε σ ο Φ ο ρ έ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Ε Φ Δ Ε Ε Τ Α Α. Σ υ µ µ ε τ ο χ ή Ε. Κ Α θ η ν ά σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ µ ό γ ι α τ ο έ ρ γ ο Π λ α τ φ ό ρ µ α κ α ι α ν ά π τ υ ξ η λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς,ο ρ γ ά ν ω σ η ς, δ ι ά θ ε σ η ς ψ η φ ι α κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ : Ε Δ Ε Τ Α Ε. Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η Σ χ ε δ ί ο υ Ν ό µ ο υ γ ι α τ ι ς Δ η µ ό σ ι ε ς Σ υ µ β ά σ ε ι ς : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ. α ς Υ π ό µ ν η µ α Σ Ε Π Ε γ ι α π α ρ α κ ρ ά τ η σ η φ ό ρ ο υ 2 0 % : Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e -Skills for Jobs 2014: Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Α τ ζ έ ν τ α, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ ι ς Ε π ι χ ε ι ρ ήεσπ είιτ ς ρ, ο π ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ η ν Ε ρ γ α σ ί α, Ε π ί τ ρ ο π ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ η ν Π α ι δ ε ί α, τ ο ν Π ο λ ι τ ι σ μ ό,υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Γ. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ.Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ Ν. έγ α. ς Γ ε ν ι ά ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Ι δ. Γ ρ α φ ε ί ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε θ ν ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς, Σ. Κ ά τ σ ι κ α. Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί α : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π. Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς, Γ. Γ Σ. υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ.Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ.Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, Γ Τ. Γ η λ. ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν. Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς :Y φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ Σ Ε Κ Α θ η ν ά : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε ς Γ :. Γ.Ε μ π ο ρ ί ο υ. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς Σ Ε Π Ε γ ι α τ η ν α ν α µ ό ρ φ ω σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Τ µ. Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ Ε Ι Α θ ή ν α ς :Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο Τ μ. Μ η χ α ν ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ. Ε. Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η δ η µ ο σ ί ω ν σ η µ ε ί ω ν α σ ύ ρ µ α τ η ς ε υ ρ υ ζ ω ν ι κ ή ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο ( W i F i H o t s p o t s ) σ τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή Ε π ι κ ρ ά τ ε ι α Γ :. Γ.Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο Υ π ο έ ρ γ ο 2 Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς Φ ο ρ έ ω ν κ α ι σ υ ν α λ λ α γ ώ ν π ο υ θ α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν τ ο π ε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ η ς δ ρ ά σ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Τ ώ ρ α : Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ό τ α σ η γ ι α Έ λ λ η ν α Ψ η φ ι α κ ό Π ρ ω τ α θ λ η τ ή: Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Ν έ ο Τ ο µ ε α κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο ν τ ο µ έ α Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ν έ ο υ : Σ ΕΓ Σ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

6 Υ π ό µ ν η µ α Σ Ε Π Ε " Ο δ ρ ό µ ο ς γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ε λ λ ά δ α κ α ι η α ν ά δ ε ι ξ η τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ω ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Β ι ο µ η χ α ν ί α γ ι α τ η χ ώ ρ α : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο µ ο ρ φ ό τ υ π ο τ ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ ν: Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ρ ό λ ο υ τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν σ τ η ν έ α π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ: ο Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η & ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η, ς Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο µ ά θ η µ α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ α σ χ ο λ ε ί α: Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Ε ι σ η γ η τ ή Σ χ ε δ ί ο υ Σ χ ό λ ι α ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Α ν ο ι κ τ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ α Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά β ά ρ η Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α τ ά τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν τ ο υ Δ η µ ο σ ί ο υ : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς Σ Ε Π Ε γ ι α τ η ν α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς I C T 4 G r o w t h : Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Υ Ε Ξ Ι Σ Ι: Ι Υ Α Π Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό o p e n s: o u r c e Ε Δ Ε Τ Φ Π Α Δ η µ ο σ ί ω ν σ υ µ β ά σ ε ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν : Υ π ο υ ρ γ ό Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ: Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α Ψ η φ ι α κ ή Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η :Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε: ς Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ I C T 4 G r o w t h: Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Κ ώ δ ι κ α ς Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς Α π ε ι κ ό ν ι σ η ς Σ τ ο ι χ ε: ί ω ν Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν, Γ. Γ. Δ η μ ο σ ί ω ν Ε σ ό δ ω ν. Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α ν τ. Σ α μ α ρ ά Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς κ υ β έ ρ ν η σ η & ς Υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Ε υ. Β ε ν ι ζ έ λ ο Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν, Γ. Σ τ ο υ ρ ν ά ρ α Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ, α ς Κ. Χ α τ ζ η δ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς κ α ι Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς, Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς & Θ ρ η σ κ ε υ µ ά τ ω ν, Κ. Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Δ. Σ τ α μ ά τ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Δ. Κ ο ύ ρ κ ο υ λ α Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Ν. Μ η τ α ρ ά κ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Ε. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ Γ. Γ.Σ υ ν τ ο ν ι σ µ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η, ς Δ. Β α ρ τ ζ ό π ο υ λ ο Γ. Γ.Ε µ π ο ρ ί ο υ, Σ τ. Κ ο μ ν η ν ό Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Β. Κ ό λ λ ι α Γ. Γ.Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ω ν, Μ. Δ α σ κ α λ ά κ η Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ µ β ο υ λ ο Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Κ. Τ ζ ο ά ν. ν η 6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

7 Δ Ε Λ Τ Ι Α Τ Υ Π Ο Υ Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς κ α ι Π α ρ ο υ σ ί α σ η τ η ς Ε θ ν ι κ ή ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ Τ Π Ε Ο ι Τ Π Ε σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τ η ς ε θ ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή - ς Τ ο ό ρ α μ α γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς S i l i c o n V a l l e y σ τ η ν Ε λ λ ά δ α α ν έ δ ε ι ξ ε ο Σ Ε Π Ε e- S k i l l s f o r J o b s G r a n d E v e n t σ τ η ν Α θ ή ν α : Η Ε λ λ ά δ α, η έ κ τ η ε υ ρ ω π α ϊ κ ή χ ώ ρ α π ο υ α π ο κ τ ά ε θ ν ι κ ή σ υ μ μ α χ ί α γ ι α τ η ν ψ η φ ι α κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α Σ τ ι ς6 Μ α ΐ ο υ τ ο Grand Event τ ο υ e-skills for Jobs 2014 e-skills for Jobs : Μ ι α μ ε γ ά λ η ν έ α κ α μ π ά ν ι α ξ ε κ ι ν ά, σ τ ι ς 6 Μ α ΐ ο υ Grand τ ο Event σ τ η ν Α θ ή ν α Ψ η φ ι α κ έ ς Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς, Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η κ α ι Ψ η φ ι α κ ή Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τ ω ν σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε Σ υ ν ά ν τ η σ η Σ Ε Π Ε μ ε τ ο ν Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν κ ύ ρ ι ο Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Μ ε ε π ι τ υ χ ί α ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν τ α W e b i n a r s γ ι α τ α ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α μbga κ α ι PLC Prog α π ό τ ο ν Σ Ε Π Ε Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η Σ Ε Π Ε, Ν έ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν Έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι Μ ε λ έ τ ε ς 4 5 Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί - Δ ι α β ο υ λ ε ύ σ ε ι ς - Π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς 8 Δ ε λ τ ί α Τ ύ π ο υ 7 8 Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς. Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ - Α Ρ Θ Ρ Α 812 Α π ο κ ό μ μ α τ α Τ ύ π ο υ σ ε έ ν τ υ π α κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ α μ ε α ν α φ ο ρ έ ς σ τ ο Σ Ε Π Ε 2 3 Ά ρ θ ρ α κ α ι Σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς. Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Τ Ο FACEBOOK Κ έ ρ δ ι σ ε 1 Apple ipad Mini Wi-Fi 16GB! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι i P o d n a n o 1 6 G B! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ α 5 t a b l e t s b i t m o r e T a b 8 6 0! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι t a b l e t P C S o n y V A I O T a p 11! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι S m a r t p h o n e S o n y X p e r i a Z1! 2 τ υ χ ε ρ ο ί κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν ε κ τ υ π ω τ ή X e r o x P h a s e r 6010V/N! 3 τ υ χ ε ρ ο ί κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν γ ι α 1 χ ρ ό ν ο, ά δ ε ι α O f f i c e 365 Home Premium! Κ ά ν ε δ ι κ ή σ ο υ μ ι α Ψ η φ ι α κ ή Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή Μ η χ α ν ή Sony Cyber-Shot DSC-TF1! Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

8 Business IT Excellence Awards 2014, Boussias Communications, Α θ ή ν α 2 ο ς κ ύ κ λ ο ς egg, Eurobank - Corallia, Α θ ή ν α Κ ι ν η τ ό Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ, Χ α μ ό γ ε λ ο τ ο υ Π α ι δ ι ο ύ, Α θ ή ν α Kodu Kup Europe, Microsoft Ε λ λ ά ς - European Schoolnet, Α θ ή ν α 4o Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , Teamworks, Α θ ή ν α Σ ε μ ι ν ά ρ ι οη γ ε σ ί α ς Wake up your Creative Mind!, SARGIA Partners SA, Α θ ή ν α e-skills for Jobs 2014 Grand Event, Σ Ε Π Ε - DIGITALEUROPE, Α θ ή ν α OUTSOURCING CONFERENCE 2014, Ethos Events, Α θ ή ν α Enterprise Mobility Conference, Boussias C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α Ε κ δ ή λ ω σ η Getonline Wee, HePIS, Α θ ή ν α Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e-skills for Jobs : Ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι Α π α σ χ ό λ η σ η , Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η Γ ι ο ρ τ ή Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α e-volution Awards 2014, Boussias C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 15o Σ υ ν έ δ ρ ι ο InfoCom World 2013, Smart Press, Α θ ή ν α IT DIRECTORS FORUM 2013, Boussias C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 15o Greek ICT Forum, Teamworks, Α θ ή ν α Business IT Excellence Awards 2013, Boussias Communications, Α θ ή ν α 3 ο Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , TEAMWORKS, Α θ ή ν α Digital Banking Money Conference, Ethos Media S.A. - Π ε ρ ι ο δ ι κ ό Χ Ρ Η Μ Α, Α θ ή ν α Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς γ ι α σ τ ε λ έ χ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ- ε ωμ ν ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε γ ι α μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α, Σ Ε Π Ε - AIT, Α θ ή ν α 7 ο ς Φ ο ι τ η τ ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ψ η φ ι α κ ή ς Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς γ ι α τ ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Ε π ι χ ε ι ρ εennovation ί ν ( 2014), ELTRUN, Α θ ή ν α 1 ο ς κ ύ κ λ ο ς egg, Eurobank - Corallia, Α θ ή ν α. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν τ ο υ ν α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η ν α ι χ μ ή τ ω ν δ ι ε θ ν ώ ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν, π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο ν κ λ ά δ ο Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς, ο Σ Ε Π Ε ε ί μν έα λι ο ς τ ο υ EITO (European Information Technology Observatory ), ω ς ε π ί σ η μ ο ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο υ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ο ν τ α ς τ ο ν SEPE τ ί τ λ- ο The official EITO Partner for Greece. Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή, ο Σ Ε Π Ε ε κ δ ί δ ε ι ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ά η λ ε κ τnewsletters ρ ο ν ι κ ά μ ε θ έ μ α Έ ρ ε υ ν α γ ι α τ η ν α γ ο ρ ά Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, μ ε σ τ ό χ ο ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι π ο υ θ α α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α, ε υ ρ ω π α ϊ κ ή κ α ι ε λ λ η ν ι κ ή α γ ο ρ ά Τ Π Ε. Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α μ ι α σ η μ α ν τ ι κ ή κ α ι φ ι λ ό δ ο ξ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ έ ρ χ ε τ α ι ν α κ α λ ύ ψ ε ι τ ο κ ε ν ό σ τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς μ ε ε π ί σ η μ α κ α ι έ γ κ υ ρ α σ τ ο ι χ ε ί α α π ό γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α ι τ ο ν κ ό σ μ ο. Ο E I T O α π ό τ ο π ρ ο σ φ έ ρ ε ι έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η δ ι ε θ ν ή κ α ι τ η ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α γ ο ρ ά Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ( Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς κ α ι Ψ η φ ι α κ ά Κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ά Π ρ ο ϊ ό ν τ α ). Δ ι ο ι κ ε ί τ α ι α π ό τ ο ν B I T C O M R e s e a r c h G m b H, θ υ γ α τ ρ ι κ ή τ η ς B I T C O M, π ο υ ε ί ν α ι ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Ν έ ω ν Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ ε κ ο ρ υ φ α ί ε ς ε τ α ει ρ ε υί νε ώς ν τ ο υ κ λ ά δ ο υ τ ω ν ν έ ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν.σ τ ο έ ρ γ ο τ ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι η Ο μ ά δ α Δ ρ ά σ η ς τ ο υ Ε Ι Τ Ο, π ο υ υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τκ ηα ν ι Ε τ. ο Εν Ο Ο Σ Α. Μ έ λ η τ ο υ E I T O ε ί ν α ι σ ύ ν δ ε σ μ ο ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς α π ό τ ι ς χ ώ ρ ε ς : Α υ σ τ ρ ί α, Β έ λ γ ι ο, Γ α λ λ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ β ε τ ί Ε λ λ ά δ α, Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο, Ι σ π α ν ί α, Ι τ α λ ί α, Π Γ Δ Μ κ α ι Τ ο υ ρ κ ί α. sepe.gr/gr/eito 8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

9 Ο κ ύ ρ ι ο ς σ τ ό χ ο ς τ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς ε ί ν α ι η ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η γ ι α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η, τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ε ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς, π ο υ ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ ε ς γ ι α τ α ά τ ο μ α μ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ- ι ό τ η τ ε ς ε κ ε ί ν ο υ ς ό σ ο υ ς ξ έ ρ ο υ ν π ώ ς ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά τ ι ς ψ η φ ι α κ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς. σ τ ο χ ε ύ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν α ν ά γ κ η ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν τ ι ς ψ η φ ι αδκεέξςι ό τ η τ ε ς τ ο υ ς σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν ε ρ γ α σ ί α. Ο Σ Ε Π Ε σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς έ μ π ρ α κ τ α κ α ι μ ε σ υ ν έ π ε ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α ι τ η ν π ρ ό ο δ ο τ ο υ κ λ ά δ ο υ Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ υ-μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε θ ν ι κ ό ς ε τ α ί ρ ο ς σ τ η ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ η ς E. E. e-skills for Jobs , π ο υ Η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ε ί ν α ι μ ι α α π ά ν τ η σ η σ τ η ν α υ ξ α ν ό μ ε ν η ζ ή τ η σ η γ ι α ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς κ α τ α ρ τ ι σ μ έ ν ο υ ς σ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς π- ο υ ε π ί τ ο υ π α ρ ό ν τ ο- ς δ ε ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι, π α ρ ά τ ο υ ψ η λ ό ε π ί π ε δ ο τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η. Η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α τ ε λ ε ί υ π ό τ η ν α ι γ ί δ α τ η ς δ ρ ά σ η ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς G r a n d C o a l i t i o n f o r ital D i g J o b s, μ ι α π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α π ο λ λ ώ ν ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν, π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ε λ λ ε ί μ μ α τ ο ς σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό τ ω ν ε υ ρ ω π α ί ω ν π ο λ ι τ ώ ν μ ε ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι σ τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς δ υ ν α τ ό τ η τ α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ( Τ Π Ε ). eskills4jobs.gr Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ , η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α e-skills for J o b s θ α π α ρ ο υ σ ι α σ τ ε ίσ ε 3 0 χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς ( Α υ σ τ ρ ί α, Β έ λ γ ι ο, Β ο υ λ γ α ρ ί α, Κ ρ ο α τ ί α, Κ ύ π ρ ο ς, Τ σ ε χ ί α, Δ α ν ί α, Ε σ θ ο ν ί α, Φ ι ν λ α ν δ ί α, Γ α λ λ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ λ ά δ α, Ο υ γ γ α ρ ί α, Ι ρ λ α ν δ ί α, Ι σ ρ α ή λ, Ι τ α λ ί α, Λ ε τ ο ν ί α, Λ ι θ ο υ α ν ί α, Μ ά λ τ α, Ο λ λ α ν δ ί α, Ν ο ρ β η γ ί α, Π ο λ ω ν ί α, Π ο ρ τ ο γ α λ ί α, Ρ ο υ μ α ν ί α, Σ λ ο β α κ ί α, Σ λ ο β ε ν ί α, Ι σ π α ν ί α, Σ ο υ η δ ί α, Τ ο υ ρ κ ί α, Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο). Θ α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι φ ο ι τ η τ έ ς, α ν έ ρ γ ο υ ς, ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς τ ω ν Τ Π Ε κ α ι τ ω ν Μ μ Ε, σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο ε υ ρ ύ φ ά σ μ α τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν, π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς σ τ ι ς Τ Π Ε σ ή μ ε ρ α. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι, ε π ί σ η ς, δ ύ ο σ η μ α ν τ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή κ α ι Ι τ α λ ι κ ή π ρ ο ε δ ρ ί α τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς. Σ τ ο e-skills for Jobs 2014 Grand Event, τ ο ο π ο ί ο ε ί χ εε ν τ α χ θ ε ί σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Π ρ ο ε δ ρ ί α ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Ε. σευ μ μ ε υ τ ε ί χ α ν υ ψ η λ ο ύ κ ύ ρ ο υ ς π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν α π ό ό λ η τ η ν Ε υ ρ ώ π η ( κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι π ο λ ι τ ι κ ο ί, ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς κ α ι σ τ ε λ έ χ η, α κ α δ η μ α ϊ κ ο ί, φ ο ι τ η τ έ ς, μ α θ η τ έ ς, δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι, κ. ά. ), ο ι ο π ο ί ο ι α ν έ π τ υ ξ α ν τ ι ς α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ς σ ε π α ρ ά λ λ η λ ε ς θ ε μ α τ ι κ έ ς σ υ ν ε δ ρ ί ε ς ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς μ ε τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς Digital τ η ς Agenda Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

10 Ε π ί σ η ς, σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο-skills υ e for Jobs 2014 Opening Event υ π ο γ ρ ά φ η κ ε τ ο National Grand Coalition ( Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ ί τ λ ο : Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ) ί αγ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν Α ν ά π τ υ ξ η & ς Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Π α ι δ ε& ί α ς Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς κ α ι Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, τ ω ν Γ ε ν ι κ ώ ν Γ ρ α μ μ α τ ε ι ώ ν Μ έ σ ω ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ PLENARY SESSION Opening: How e-skills can Create Jobs Panel 1. Education for Digital Jobs Panel 2. e-skills and Entrepreneurship/ Innovation Panel 3. Grand Coalition for Digital Jobs - A conversation with the Youth Panel 4. Digital Skills and Entrepreneurs. Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν κ α ι Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, τ ο υ Σ Ε Π Ε κ α ι τ ηεςυ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, ό π ο υ σ τ ό χ ο έ χ ε ι τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι τ η σ ύ ν δ ε σ ή τ η ς μ ε τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς β α σ ι σ μ έ ν ε ς σ τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, π ο υ θ α α π ο δ ώ σ ο υ ν α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α μ ε τ η π ο λ υ μ ε τ ο χ ι κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α Δ η μ ό σ ι ο υ κ α ι Ι δ ι ω τ ι κ ο ύ τ ο μ έ α. PARALLEL WORKSHOPS Workshop I: Reinforcing a competitive Digital Economy Workshop II: Turning e-skills into Jobs Workshop III: Women and ICT Workshop IV: Using e-skills to Create Digital Jobs Closing Dinner. Τ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Σ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ... 1 Η Μ Ε Ρ Α 10 Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ 2 Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Exhibition Area Game Area. 65 Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ 1 Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς & 1 Ε π ί τ ρ ο π ο ς τ η ςε. Ε. 3 Υ π ο υ ρ γ ο ί τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς 2 Γ ε ν ι κ ο ί Γ ρ α μ μ α τ. ε ί ς 865 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ 100 Φ ο ι τ η τ έ ς 125 Μ α θ η τ έ ς 640 Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί Α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι Π ο λ ι τ ι κ ο ί, Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς, Σ τ ε λ έ χ η τ η ς α γ ο ρ ά ς Τ Π Ε, Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ί, Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι. PR, ADVERTISING & MEDIA CAMPAIGN 225 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α ( sites & portals: 164, ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς : 2 0 newsletters, & π ε ρ ι ο δ ι κ: ά41). TV & RADIO 9 τ η λ ε ο π τ ι κ έ ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς : Σ Κ Α Ι TV - Τ Ω Ρ Α, Ν Ε Ρ Ι Τ, SBC Channel. 3 ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ έ ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε : ι ς 9,84 & Σ Κ Α Ι radio. 25 Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ ~ Π α ρ α λ ή π τ ε ς / τ ε ύ χ ο ς ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK Reach Likes Clicks Shares Posts Engagements Π Α Ρ Α Λ Η Π Τ Ε Σ N E W S L E T T E R. ESKILLS4JOBS.GR (3-5/2014) Visits Unique visitors Page views. BANNERS sepe.gr, naftemporiki.gr, netweeek.gr, hrpro.gr, marketingweek.gr, biztech.gr, deasy.gr, ictplus.gr, infocom.gr, techblog.gr, readyo.gr, google AdSense, google AdWords Impressions, Clicks. TWITTER 905 Retweets 617 Favorites Clicks. YOUTUBE Views. LINKEDIN Likes 487 Comments. FLICKR 345 Views. 10 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

11 MEMORIES Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

12 Τ ο έ ρ γ ο ClusMED Η δ ι ά ρ κ ε ι α έ ρ γ ο υ έ χ ε ι ο ρ ι σ θ ε ί σ ε 2 4 μ ή ν ε ς, μ ε έ ν α ρ ξ η (Reinforcement of τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ ICT Regulations & ICTs for trackling Societal Challenges links in Europe and Mediterranean countries) χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ια π ό τ ο 7 ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π λ α ί σ ι ο τ η ς Ε. Ε κ α ι σ τ ο χ ε ύ ε ισ τ η δ ι ε θ ν ή Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε θ ν ι κ ό ς ε τ α ί ρ ο ς γ ι α τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς α π ο τ ύ π ω σ η ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς μ ε σ υ μ μ ε τ ο χ ή, ε π ί σ η ς, σ τ ι ς κ ο ι ν έ ς ο μ ά δ ε ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ έ ρ γ ο υ. σ υ ν ε ρ γ α σ ί α σ τ ο ν τ ο μ έ α Τ Π Ε μ ε τ α ξ ύ τ η ς Ε. Ε. κ α ι τ ω ν κ ρ α τ ώ ν τ η ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ. Η κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α τ ω ν ε τ α ί ρ ω ν γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ο υ έ ρ γ ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό τ ο υapre/ ς : Ι τ α λ ί α A-CING/, Τ ο έ ρ γ ο θ α ε π ι κ ε ν τ ρ ω θ ε ί σ τ ο ρ ό λ ο τ ο υ κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ Ι σ π α ν ί α, USMBA/ Μ α ρ ό κ ο, DIGITALEUROPE/ Β έ λ γ ι ο, π λ α ι σ ί ο υ ω ς κ α τ α λ ύ τ η γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν Τ Π Ε σ ε MNC/ Μ α ρ ό κ ο, Sup Com/ Τ υ ν η σ ί α, RSD/ Α λ γ ε ρ ί α, ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο, μ έ σ ω τ η ς α π ο τ ύ π ω σ η ς κ α ι σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς EITESAL/ Α ί γ υ π τ ο ς, AOU/ Λ ί β α ν ο ς, Σ Ε Π Ε/ Ε λ λ ά δ α, α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ ο υ κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ σ τ ι ς χ ώ ρ ε ς τ η ς IJMA3/ Λ ί β α ν ο ς. Μ ε σ ο γ ε ί ο υ, σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς, ε π ί σ η ς, σ τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό κ α ι τ η ν α ν τ α λ λ α γ ή τ ω ν β έ λ τ ι σ τ ω ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν. Η υ λ ο π ο ί η σ η π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι μ ι α σ ε ι ρ ά μ ε λ ε τ ώ ν α π ο τ ύ π ω σ η ς τ ω ν ε π ι μ έ ρ ο υ ς κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ί σ ί ο υ σ ε κ ά θ ε χ ώ ρ α, κ α θ ώ ς κ α ι υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ώ ν μ έ τ ρ ω ν δ η μ ο σ ι ό τ η τ α ς γ ι α θ ε μ α τ ι κ έ ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν χ ω ρ ώ ν π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε τ α ί ρ ο ς σ τ ο έ ρ γ ο A Novel System for the Production of World s First Micro Ball Grid Array Spheres for enabling the EU Electronics Industry to produce smaller e l e c t r o n i c s g o o d s τ η ς Ε. Ε., τ ο ο π ο ί ο ε ί ν α ι έ ν α σ χ έ δ ι ο σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ α ξ ύ ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν. Σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι η α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ν ο τ ό μ ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν σ τ η ν α γ ο ρ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν. Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η μ B G A β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η ν ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ν τ ω ν B a l l G r i d A r r a y s ( B G A s ) π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ε υ ρ έ ω ς π λ έ ο ν σ τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α τ ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν. Τ α B a l l G r i d A r r a y s α π ο τ ε λ ο ύ ν τ η ν τ ε χ ν-ο κλ λο εγ ιί δα ί γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς ε π α φ ώ ν τ ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν κ υ κ λ ω μ ά τ ω ν π ο υ π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι σ ε κ ά θ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή σ υ σ κ ε υ ή. Π α ρ ά λ λ η λ α, ο Σ Ε Π Ε σ ε ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο κ α ι σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ ο ν Σ Ε Π Β Ε, σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ ο ν α δ ο θ ε ί η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ α μ έ λ η τ ο υ ς ν α α ξ ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν κ α ι ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ο υ έ ρ γ ο υ τ α ο π ο ί α α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ύ ν σ ε ε κ δ ή λ ω σ η π ο υ θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί σ τ η ν Ε λ λ ά δ α. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε τ α ί ρ ο ς σ τ ο έ ρ γ ο PLC- P R O G, τ ο ο π ο ί ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ι α π ό τ ο 7 ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π λ α ί σ ι ο τ η ς Ε. Ε., Π ρ ό σ κ λ η σ η : Horizontal Research Activities Involving SMEs ", π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ε χ ν ι κ ώ ν λ ύ σ ε ω ν γ ι α τ η ν ε π ί λ υ σ η π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν μ ε τ η ν β ο ή θ ε ι α τ ω ν Τ Π Ε. Τ ο έ ρ γ ο ε σ τ ι ά ζ ε τ α ι σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν α υ τ ο μ α τ ι σ μ ώ ν κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ ο υ έ ρ γ ο υ. υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι α π ό κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α φ ο ρ έ ω ν ( Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Α ν ά π τ υ ξ η ς, Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς κ α ι τ ε λ ι κ ο ύ ς χ ρ ή σ τ ε ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν ε τ α ί ρ ω ν ). Τ ο έ ρ γ ο υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι α π ό κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α φ ο ρ έ ω ν, η ο π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι : α π ό 3 Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Α ν ά π τ υ ξ η ς : L A B O R, τ ο Τ μ ή μ α Η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ω ν τ ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ τ η ς Β α λ έ ν θ ι α κ α ι τ ο Ι σ π α ν ι κ ό Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Ι Τ Τ, Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς : G Α Ι Α, B P F κ α ι Σ Ε Π Ε κ α ι 3 τ ε λ ι κ ο ύ ς χ ρ ή σ τ ε ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν ε τ α ί ρ ω ν : D O T S O F T, Μ Ι Κ Ο Ν κ α ι L o g i t e k, π ο υ α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς α υ τ ο μ α τ ο π ο ί η σ η ς. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α ω ς ε τ α ί ρ ο ς μ ε ρ ό λ ο σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς δ ι ά χ υ σ η ς κ α ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν 12 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

13 Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Τ ζ ή κ α ς, Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ο Ι Τ Ι Δ Α Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ ι ά ν ν η ς Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, SENSE ONE TECHNOLOGIES Β Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ ι ώ τ α Π α π α ρ ί δ ο υ, A G I L T E C H Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α θ α ν ά σ ι ο ς Κ ω τ σ ή ς, I N T R A S O F T I N T E R N A T I O N A L Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Β α σ ί λ η ς Ο ρ φ α ν ό ς, G L O B O T E C H N O L O G I E S Τ Α Μ Ι Α Σ Α ν τ ώ ν η ς Τ σ ι μ π ο ύ κ η ς, C I S C O S Y S T E M S Μ Ε Λ Η Δ Σ Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ α ρ α ν ι κ ο λ ό ς, KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α ν τ ώ ν η ς Κ ο τ ζ α μ α ν ί δ η ς, ENTERSOFT Θ α ν ά σ η ς Π ε τ μ ε ζ ά ς, cosmoone HELLAS MARKETSITE Μ α ρ ί κ α Λ ά μ π ρ ο υ, SINGULARLOGIC (5/2013-5/2014). Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Π λ α γ ι ά ν ν η ς, MELLON TECHNOLOGIES Μ Ε Λ Η Γ ι ά ν ν η ςγ ι α ν ν ί τ σ ι, οdatacon ς Τ ρ ύ φ ω ν Σ ω τ η ρ ό π ο υ λ ο ς, TECHNOPOLIS. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Κ α τ σ ά ν ο ς, I N F O G R O U P Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μ Ε Λ Η Δ η μ ή τ ρ η ς Δ ά φ ν η ς, C O S M O S C O N S U L T I N G Δ η μ ή τ ρ η ς Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, O K T A B I T. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Γ ι ά ν ν η ς Σ ύ ρ ρ ο ς Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Γ ι ά ν ν η ς Β ρ α δ ή ς Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Π α π α λ ά μ π ρ ο υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Μ ο υ λ ά ς Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ ο υ κ ο β ί ν ο ς Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ά ν ν α - Μ α ρ ί α Τ σ α κ α λ ά κ η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π α ν τ ε λ ή ς Ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ & Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Μ ύ ρ ι α μ Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ HEAD OF INTERNET & SOCIAL MEDIA Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ s e p e. g r Ν α τ ά σ α Φ ρ α γ κ ο ύ λ η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Σ Ε Π Ε n e w s Γ ι ώ ρ γ ο ς Σ τ ο υ ρ α ΐ τ η ς. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

14 Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ Σ τ η ν ε π ι τ ρ ο π ή σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν σ τ ε λ έ χ η τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω Ε π ι χ ε ι ρ ή- σ εμ ωε ν λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε : ALTEC INTEGRATION, BYTE COMPUTER, CISCO SYSTEMS, ERICSSON HELLAS, GLOBO TECHNOLOGIES, HEWLETT-PACKARD HELLAS, IKNOWHOW, INTRACOM TELECOM, INTRASOFT INTERNATIONAL, LOGICOM SOLUTIONS, MELLON TECHNOLOGIES, ORACLE HELLAS, OTS, SINGULARLOGIC, SPACE HELLAS, UNISYSTEMS, Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α, Ο Τ Ε. Π α ρ α τ η ρ η τ έ ς: ADACOM, BE BUSINESS EXCHANGES, COSMOS CONSULTING, DIS, CYTA HELLAS, EPSILON NET, KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES, Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Λ ε ω ν ί δ α ς Α θ α ν α σ ί ο υ, INTRASOFT INTERNATIONAL Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Β α σ ι λ ι κ ή Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ - Χ ρ ή σ τ ο υ, HEWLETT-PACKARD HELLAS Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Π α ρ ί σ η ς, S I N G U L A R L O G I C. Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Σ τ η ν ε π ι τ ρ ο π ή σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν σ τ ε λ έ χ η τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω Ε π ι χ ε ι ρ ή- σ εμ ωε ν λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε : BYTE COMPUTER, CISCO SYSTEMS, COSMOS CONSULTING, CYTA HELLAS, DATACON, DIS, EPSILON NET, ERICSSON HELLAS, GLOBO TECHNOLOGIES, GOOGLE HELLAS, INTE*LEARN, INTRASOFT INTERNATIONAL, ORACLE HELLAS, SINGULARLOGIC, SOFTONE TECHNOLOGIES, SPACE HELLAS, Ε Λ Μ Η SYSTEMS, Β Ε Λ Λ Ο Υ Μ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Ι ω ά ν ν η ς Γ ι α ν ν ί τ σ, ιdatacon ο ς Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ν ί κ ο ς Κ ο υ τ ρ ο ύ π η ς, Ε Λ Μ Η SYSTEMS Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α ν δ ρ έ α ς Δ ι α μ α ν τ έ α, ς INTRASOFT INTERNATIONAL. Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Σ τ η ν ε π ι τ ρ ο π ή σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν σ τ ε λ έ χ η τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω Ε π ι χ ε ι ρ ή- σ εμ ωε ν λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε : ADACOM, ALTEC, BE BUSINESS EXCHANGES, Ε Λ Μ Η SYSTEMS, EPSILON NET, BYTE, DIS, INFORMATION SYSTEMS IMPACT, INTRASOFT INTERNATIONAL, MELLON TECHNOLOGIES, ORACLE HELLAS, RETAIL LINK, SINGULARLOGIC, SOFT ONE TECHNOLOGIES, UNISYSTEMS, Β Ε Λ Λ Ο Υ Μ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Α λ έ ξ η ς Δ ρ υ μ ώ τ η ς, SINGULARLOGIC Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ William Δ ρ ά κ ο ς, INFORMATION SYSTEMS IMPACT Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Π λ α γ ι ά ν ν η ς, MELLON TECNOLOGIES. 14 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

15 0 1 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, 4 Μ Α Ε, 4 Μ -VK, AC. & E. HELLAS Α Ε, ACCENTURE, AGILIS AE, AGILTECH AE, AIS, ALFAWARE, ALLWEB SOLUTIONS SA, ALTASOFT EE, ALTEC INTEGRATION Α Ε, ALTEC SOFTWARE Α Ε, AMCO ABEE, ANIXTER GREECE NETWORK SYSTEMS Μ Ε Π Ε, ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA AE, ATHENS TECHNOLOGY CENTER Α Β Ε Τ Ε, A V A Y A E M E A Ε Π Ε, BE-Business Exchanges, Β- Λ Ο Γ Κ Ι Ν Α Ε, BMC Λ ο γ ι σ μ ι κ ό Ε λ λ ά ς Μ Ε Π Ε, B R I D G E I T Α BROKER Ε, SYSTEMS Α Ε, BULL, BYTE COMPUTER Α Β Ε Ε, C.M.R. Ε Π Ε, CA Hellas Μ Ε Π Ε, CISCO SYSTEMS, CIVILTECH AE, CLICKMEDIA, COMPUTER INTEGRATED SOLUTIONS AE, CONCEPTUM Α Ε, CORESEC AE, COSMOLINE, cosmoone HELLAS MARKETSITE, COSMOS CONSULTING, COSMOTE, COSMOTECH, CPI Α Ε, CRYSTAL Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η, CYBERSTREAM LTD, CYBERTECH, CYTA HELLAS, D.D.SYNERGY HELLAS Α Ε, DATA COMMUNICATION Α Ε, DATA CONCEPT Α Ε, DATACON Α Ε Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν, DELL AE, DEXTERA, DIS AE, E.R.P EXPERT PROFESSIONALS, EMC Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, ENCODE Α Ε, EPSILON NET AE, EURISKO, EXUS Α Ε, FORTH CRS, FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (Holding) B.V., GENNET Α Ε, GLOBO TECHNOLOGIES SA, GoNET, GOOGLE GREECE, GR IpDomain, HEWLETT- PACKARD HELLAS Ε Π Ε, HYPERSYSTEMS Α Ε, IBM Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, I C T L O G I C O M S O L U T I O N S, iknowhow AE, IMS Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, INFO QUEST TECHNOLOGIES, INFORMATION SYSTEMS IMPACT Α Ε, INFOTECHNICA AE, INTE*LEARN, INTEL Μ Ι Κ Ρ Ο Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Α Ι Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, INTELLISOFT Ε Π Ε, INTRACOM TELECOM, INTRASOFT INTERNATIONAL, IP.GR, IRIDO, ISL COMPUTERS Ε Π Ε, isquare AE, istorm Μ. Ε Π Ε, ITWAY HELLAS, KNOWLEDGE BRODBAND SERVICES AE, LAVISOFT Α Ε, LEXIS, LOGIN Ε Π Ε, LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS AE, MANPOWER AE, MARLEX SOFT Α Ε Β Ε, MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE, MELLON TECHNOLOGIES SA, METROSOFT Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Β Ε Ε, MICROSOFT HELLAS Α Ε, MULTIMEDIA CENTER AE, NEUROPUBLIC AE, NOISIS Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ε, OKTABIT AE, ON LINE DATA Α Ε, OPEN SYSTEM SOFTWARE, OPTIMUM, OPTISOFT, ORACLE Ε Λ Λ Α Σ Μ. Ε Π Ε, ORANGE BUSINESS SERVICES, OTS AE, PANSYSTEMS AE, PARTNERS IN BUSINESS, PC SYSTEMS AE, PCS AE, PLUS Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, POSTSCRIPTUM, PRINTEC Α Ε, PRONET Α Ε, QUALITY & RELIABILITY AE, RETAIL- LINK, SAP HELLAS A Ε, SAS INSTITUTE S.A., SCAN INFORMATION SYSTEMS, SCHNEIDER ELECTRIC IT GREECE Α Β Ε Ε, SCIENTIA Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α Ε, SENSE ONE TECHNOLOGIES AE, SIBA SOFT Α Ε, SIEMENS AE, SIMPLEX Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π Ε, SINGULARLOGIC SA, SOFT ONE TECHNOLOGIES AE, SONY HELLAS, SPACE Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, SPORTS.COMM Α Ε, SUNSOFT, SWIFT LOGIC, SYSCOM Α Ε, SYSKO Α Ε, SYSTEM SOFT AE, TALENT, TOPTECH AE, UNI SUPPORT Ε Π Ε, UNISYSTEMS Α Ε, UNIXFOR SA, UPSTREAM AE, UTELIT Ε Π Ε, VODAFONE - PANAFON, WINCOR NIXDORF, WIND Ε Λ Λ Α Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ Α Ε Β Ε, XEROX HELLAS Α Ε Ε, ZTE Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, Α & Ν Κ Ο Μ Π Ι Ο Υ Τ Ε Ρ Σ Ε Π Ε, Α Ϊ Τ Ι Μ Α Ε, Α Λ Φ Α Σ Ο Φ Τ Α Ε, Α Ν Κ Ο Α Ε, Α Ν Ο Δ Ο Σ Α Ε, Α Ν Τ Α Κ Ο Μ Α Ε, Α Π Ο Ψ Η Α Ε, Β Α Σ Ι Σ Α Ε, Β Ε Λ Λ Ο Υ Μ Α Ε, Γ Ι Ο Υ Ρ Ο Ν Ε Τ Κ Α Ρ Τ Σ Ε Ρ Β Ι Σ Ι Σ Α Ε, Γ Ν Ω Σ Ι Σ COMPUTERS, Δ Ε Ρ Μ Ι Τ Ζ Α Κ Η Σ Σ. & Υ Ι Ο Ι Ο Ε, Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Α Ε, Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ - SPEECH COMMUNICATIONS, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η, Ε Λ Μ Η SYSTEMS, Ε Ν Τ Ε Ρ Σ Ο Φ Τ Α Ε, Ε Π Α Φ Ο Σ Ε Π Ε, Ε Ρ Ι Κ Σ Ο Ν Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ο Ι Τ Ι Δ Α Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ε, Ι Ν Φ Ο Γ Κ Ρ Ο Υ Π Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α Ε, Κ Ε Σ Τ Ρ Ε Λ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Ε, Κ Ο Ρ Ρ Ε Ι Ω Α Ν Ν Α & Σ Ι Α Ο Ε, Μ Ε Κ Α Ν Ο Τ Ε Κ Ν Ι Κ Α, Μ Ε Ν Τ Ω Ρ Ε Λ Λ Α Σ Μ. Ε Π Ε, Μ Ο Σ Ι Ο Ν Ε Λ Λ Α Σ, Ν Ε Σ Σ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, Ν Τ Ο Ν Α Μ Α Ρ Κ Α Ε, Ο Δ Ο Σ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Η Ε Π Ε, Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, Ο Τ Ε Α Ε, Π Α Π Α Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ Α Ε - Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο, Π Λ Α Ι Σ Ι Ο COMPUTERS Α Ε Β Ε, Σ Α Ϊ Ν Ε Τ Α Ε Β Ε, Σ Υ Ν Π Α Ν Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Σ Α Ρ Γ Ο Λ Ο Γ Ο Σ, Σ Υ Ν Τ Α Ξ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Β Ε Ε, Τ Ε Χ Ν Η & Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Π Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Ι Σ Α Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Σ Υ Σ, Φ Ω Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ε Π Ε, Χ Ρ Ο Ν Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

16 Α μ β ρ ο σ ί ο υ Φ ρ α ν τ ζ ή 1 9, 1Α1θ7 ή ν4αt F

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005,

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005, Α ACCENTURE: Παρουσίασε αύξηση 42% στον κύκλο εργασιών της για το 2006, ο οποίος ανήλθε στα 15.410 χιλ. ευρώ σε σχέση με τα 10.836 χιλ. ευρώ το 2005. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 244 χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

e Skills for Jobs 2014

e Skills for Jobs 2014 e Skills for Jobs 2014 Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας Γιάννης Σύρρος Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA 4 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ Ο ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις. Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής

Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις. Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα http://www.businessinsider.com.a u/be-a-software-programmer-nota-doctor-2014-2

Διαβάστε περισσότερα

Naftemporiki Digital Network Presentation

Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Η πρώτη εμφάνιση της Ναυτεμπορικής στο διαδίκτυο έγινε το 1996, με ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα site του ελληνικού web Νaftemporiki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about.

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about. APOSTOLIS AIVALIS Innovation & Strategy Mentor facebook.com/tolisaivalis linkedin.com/in/aivalis twitter.com/aivalis (@aivalis) about.me/αivalis STRATEGY Online Marketing & Communication REALITY Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

Naftemporiki Digital Network Presentation

Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Η πρώτη εμφάνιση της Ναυτεμπορικής στο διαδίκτυο έγινε το 1996, με ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα site του ελληνικού web, το Νaftemporiki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Naftemporiki Digital Network Presentation

Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Η πρώτη εμφάνιση της Ναυτεμπορικής στο διαδίκτυο έγινε το 1996, με ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα site του ελληνικού web Νaftemporiki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών Δείτε τους HP Gold και Silver ServiceOne Delivery Συνεργάτες της ΗΡ καθώς και τους εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών commercial/consumer και consumer μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ...

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ... 2 ... 4... 4... 6... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 16... 18... 20... 22... 22... 25... 25... 25... 27... 27... 28... 30... 32... 34... 36... 43... 51... 54... 54... 55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2012 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ Κοινωνικο-Οικονομική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Εργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

στο MICROSOFT DYNAMICS NAV COSMOS CONSTRUCTION Project Management Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη

στο MICROSOFT DYNAMICS NAV COSMOS CONSTRUCTION Project Management Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη Licensing Solutions Microsoft Business Solutions Information Worker Solutions Networking Infrastructure Solutions Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV COSMOS CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Ισίδωρος Σιδερίδης Managing Director

Ισίδωρος Σιδερίδης Managing Director Ισίδωρος Σιδερίδης Managing Director Agenda Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN είναι Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000 και παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής και με ειδίκευση σε συστήματα sales

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HePIS) Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MBA FBCS CITP, Strategic Planning & Development Director GET ONLINE WEEK 2014 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας

Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας Η πρώτη αθηναϊκή εφημερίδα στο internet. Online από τον Αύγουστο του 1995 Ενημέρωση όλο το 24ωρο, από ειδική συντακτική ομάδα. Με πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu 1 Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Ethos Events το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03/02/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03/02/2015 Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες ς στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ανακοινώνεται η έγκριση των παρακάτω υποβληθέντων ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu 1 Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 Divani Caravel Hotel Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Ethos Events το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Μπερμπερίδης Ακαδημαϊκός Βοηθός MSc in ICT Systems MSc in ICT Systems Σε ποιους απευθύνεται;

Διαβάστε περισσότερα

Pharma & Health Conference 2014 - Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίση Website: pharma.ethosevents.eu

Pharma & Health Conference 2014 - Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίση Website: pharma.ethosevents.eu 1 Pharma & Health Conference 2014 Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης Η Ethos Media S.A. και το περιοδικό Pharma & Health Business διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Pharma

Διαβάστε περισσότερα

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu 1 Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 Divani Caravel Hotel Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Ethos Events το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

CLOUD COMPUTING. conference. Business of the future, the Cloud way. www.cloudforum.gr

CLOUD COMPUTING. conference. Business of the future, the Cloud way. www.cloudforum.gr Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, Αμφιθέατρο Maroussi Plaza CLOUD COMPUTING Το πιο έγκυρο και αναγνωρισμένο ανεξάρτητο συνέδριο της ελληνικής αγοράς για το Cloud Computing, διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Cosmos Paramedics. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV

Cosmos Paramedics. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο στο MICROSOFT DYNAMICS NAV Cosmos Paramedics για εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ΙΑΤΡΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Licensing Solutions

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4.10. 2008 Ολοι μιλούν για Δίκτυα National Innovation Networks Ego Networks Κοινωνικά Δίκτυα Formal Networks

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό.Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Intracom S.A. Telecom Solutions 19.7 km Markopoulou Ave., 19002 Peania,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Human Resources SharePoint Solution Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Agenda Παρουσίαση της SiEBEN Microsoft SharePoint HR SharePoint Solution Modules Demo Case Studies Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN

Διαβάστε περισσότερα

June - July 2010 Retail Pricelist

June - July 2010 Retail Pricelist June - July 2010 Retail Pricelist DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Digital receiver first class, with embedded hard drive 160 GB, for non stop TV pleasure. Price: 485 * Twin Tuner * 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

XTERRA Greece Championship 2015 Publicity Report

XTERRA Greece Championship 2015 Publicity Report XTERRA Greece Championship 2015 Η επιτυχία του XTERRA Greece Championship, αποτυπώνεται στους 3 απολογισμούς δημοσιότητας, οι οποίοι αφορούν: Α) στην ανακοίνωση της ημερομηνίας, των εγγραφών, των διαδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Σεμινάρια Πληροφορικής WINDOWS OFFICE Windows - Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία Κειμένου με το MS Word Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων με

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! Επανάσταση! 2012: Ο αριθμός των κινητών συσκευών θα είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του πλανήτη! Πηγή: CISCO Μια παγκόσμια αγορά Πηγή: Andrew Trench Με τεράστια μεγέθη 1 δισεκατομμύριο

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος

Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας Η Συµβολή του ΣΕΠΒΕ στην ανάπτυξη του ΠΠΚ ΚΜ Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7 ου ΠΠ: ο τομέας των επιχειρήσεων

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7 ου ΠΠ: ο τομέας των επιχειρήσεων 10th March 2014 National Hellenic Research Foundation Participation of the Greek non-academic sector in FP7-PEOPLE programme Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7 ου ΠΠ: ο τομέας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 20 12 2013 BOUSSIAS COMMUNICATIONS #2925

Παρασκευή 20 12 2013 BOUSSIAS COMMUNICATIONS #2925 Παρασκευή 20 12 2013 BOUSSIAS COMMUNICATIONS #2925 1 DAILY IT, INTERNET & TELECOMS BRIEFING #2925 Παρασκευή 20 12 2013 Διεθνής αναγνώριση για τη συνεργασία IBM και Eurobank Αφορά το Exportgate.gr και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector» ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector» Πανεπιστήμιο Πατρών Συντονιστής Εταίρος Αθανάσιος Αργυρίου athanarg@upatras.gr Δήμος Σπάτων, 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα ρ. Αλέξανδρος Κ. Παπασπυρίδης Director, Corporate Solutions & Carrier Services Vivodi Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. apapaspyridis@vivodi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

e-skills for Jobs 2014 Καταλύτης δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, οι ψηφιακές τεχνολογίες

e-skills for Jobs 2014 Καταλύτης δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, οι ψηφιακές τεχνολογίες Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α e-skills for Jobs 2014 Καταλύτης δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, οι ψηφιακές τεχνολογίες Το e-skills for Jobs 2014 Grand Event συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ και τον DIGITALEUROPE υπό

Διαβάστε περισσότερα

Presentation Name. Patrick Malone Architect Evangelist

Presentation Name. Patrick Malone Architect Evangelist Presentation Name Patrick Malone Architect Evangelist Διαλειτουργικότητα Τι είναι Γιατί έχει σημασία Πως την πετυχαίνουμε Η δέσμευση της Microsoft Open XML Silverlight Τι είναι η διαλειτουργικότητα Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

It's all about the numbers. ROI & αποτελεσματικότητα digital καμπάνιας

It's all about the numbers. ROI & αποτελεσματικότητα digital καμπάνιας It's all about the numbers ROI & αποτελεσματικότητα digital καμπάνιας Γιατί digital campaigns; Το Content marketing το 2015 φέρνει 3 φορές περισσότερους δυνητικούς πελάτες από το παραδοσιακό marketing

Διαβάστε περισσότερα

GoGreen Green Business is Smart Business

GoGreen Green Business is Smart Business GoGreen Green Business is Smart Business Presentation Structure 1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 2. Εταίροι - Χώρες 3. Περίληψη Προγράμματος 4. Στόχοι του Προγράμματος 5. Αποτελέσματα Προγράμματος 6. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

THE DIGITAL LANDSCAPE IN GREECE AND WORLDWIDE

THE DIGITAL LANDSCAPE IN GREECE AND WORLDWIDE THE DIGITAL LANDSCAPE IN GREECE AND WORLDWIDE 2,000,000 GOOGLE SEARCHES ÖΦÙΩΩÔΤÏΟÃΓÑΡÁΑÖΦÉΙÅΕÓΣ ÁΑÍΝÅΕÂΒÁΑÉΙÍΝÏΟÕΥÍΝ ÓΣÔΤÏΟ 27.800 208.300 ÖΦÙΩΩÔΤÏΟÃΓÑΡÁΑÖΦÉΙÅΕÓΣ ÁΑÍΝÅΕÂΒÁΑÉΙÍΝÏΟÕΥÍΝ ÓΣÔΤÏΟ FACEBOOK &

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το Έργο : «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2 η συνάντηση Εργασίας για τη διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

enwis) Η καλύτερη λύση για την ανακύκλωση και την διαχείριση απορριμμάτων An Industry Solution based on Microsoft Business Solutions NA V I S I O N

enwis) Η καλύτερη λύση για την ανακύκλωση και την διαχείριση απορριμμάτων An Industry Solution based on Microsoft Business Solutions NA V I S I O N enwis) Η καλύτερη λύση για την ανακύκλωση και την διαχείριση απορριμμάτων An Industry Solution based on Microsoft Business Solutions NA V I S I O N H Cosmos Business Systems προσφέρει λύσεις ERP για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Επιστημονικό 1 193 ASMOPH -Hellas 1 436 LikeJumps Athens University of Economics and Business 1 771 DIKICOMA University of Crete 1 1082 ANAPROBANACH National

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Research Conference: Δυναμικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα 1

Clinical Research Conference: Δυναμικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα 1 Clinical Research Conference: Δυναμικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα 1 Clinical Research Conference 15 & 16 Ιανουαρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής Κλινική έρευνα: Δυναμικός μοχλός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΟΣ Ο θεσμός του Banking Forum διανύει τη δεύτερη δεκαετία του και η συμβολή του στην προαγωγή της τραπεζικής επιχειρηματικότητας υπήρξε σημαντική. Περαιτέρω σκοπός της εφετινής εκδήλωσης είναι η διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων.

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV Cosmos Shipping Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Licensing Solutions Microsoft Business Solutions Information Worker Solutions

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ανακοινώνεται η έγκριση των υποβαλλόμενων ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, οι οποίες μετά από έλεγχο κρίθηκαν ότι πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam.

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam. Company Profile Operational excellence is a goal of conducting business in a manner that improves quality, obtains higher yields, faster throughput, and less waste. Also sometimes known as OpX, operational

Διαβάστε περισσότερα

international commitment 65 Countries

international commitment 65 Countries 3 international commitment 65 Countries 1500 4 the open data policy 13 Districts 350 Municipalities introduce solid policy implement for all 7 Regional Administratio ns Central Governm ent Public Entities,

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τράπεζες. Αθήνα 9-10 Μαρτίου 2010. Ξενοδοχείο Athens Hilton

Πληροφορική και Τράπεζες. Αθήνα 9-10 Μαρτίου 2010. Ξενοδοχείο Athens Hilton Πληροφορική και Τράπεζες Η ανταγωνιστικότητα οδηγεί την τεχνολογία Διαπιστώσεις, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Αθήνα 9-10 Μαρτίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton ΣΚΟΠΟΣ Ο θεσμός του Banking Forum συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ALBA Alumni Association www.albaalumni.gr Αγαπητοί φίλοι, Καθώς βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη το Μάρτιο του 2013, ετοιμάσαμε τον Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Cosmos Business Systems S.A.

Σχετικά με την Cosmos Business Systems S.A. Services Σχετικά με την Cosmos Business Systems S.A. Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ. 1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Στόχοι!! Να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ο κατάλογος περιέχει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των, EDI,, και παρέχεται στους συνδροµητές της 520 Barcode Hellas προς διευκόλυνσή τους στην ανεύρεση προµηθευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 με μια ματιά Κεφαλαιοποίηση: 850.386 Κύκλος Εργασιών 2014: 43,9 εκ. EAT 2014: - 6,7 εκ. Τιμή μετοχής 0,06 (19/05/2015) Αριθ. Μετοχών: 14.173.104 2012 2013 2014 ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000.

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ELTRUN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟ DIGITAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ; Ενώ οι περισσότερες πρωτοπόρες στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

Business Objects Μετατρέψτε τα εδοµένα της Επιχείρησης σας σε Επιτελική Πληροφορία

Business Objects Μετατρέψτε τα εδοµένα της Επιχείρησης σας σε Επιτελική Πληροφορία Business Objects Μετατρέψτε τα εδοµένα της Επιχείρησης σας σε Επιτελική Πληροφορία Από το 1990, τα BusinessObjects έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την αξία των εταιρικών τους δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

24 BULL LEADER CONSULTANTS LTD Ντία Στυλιανού 24251222 www.bullleader.com 30 NEORAMA EDUCATION LIMITED ΑΔΩΝΙΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 77778818

24 BULL LEADER CONSULTANTS LTD Ντία Στυλιανού 24251222 www.bullleader.com 30 NEORAMA EDUCATION LIMITED ΑΔΩΝΙΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 77778818 0101 Διεύθυνση (γενικά) DEVELOPING THE STRATEGIC MANAGER ΑΡΧΕΣ MANAGEMENT ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ THE DIRECTOR'S ROLE IN STRATEGY AND MARKETING BUILDING AND LEADING THROUGH

Διαβάστε περισσότερα

Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study

Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study Speakers: Κώστας Κατσιμπόκης Anytime Online Μάνος E. Λίτινας Digital Ecosystems 2008 η Ελλάδα μπαίνει στην ύφεση 2010:

Διαβάστε περισσότερα