Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ί Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ί Ο Υ 2 0 1 4 1"

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ί Ο Υ

2 3 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 4 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 5 Π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς, Π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ αε ι σ η γ ή σ ε ι ς 6 Ε π α φ έ ς κ α ι Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς 7 Ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο ν κ λ ά δ ο Τ Π Ε 8 Ε κ θ έ σ ε ι ς, Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, Η μ ε ρ ί δ ε ς Σκυανιέ δ ρ ι α 8 Σ Ε Π Ε - The official EITO Partner for Greece 9 Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι Δ ι ε θ ν ε ί ςσ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 13 Α ι ρ ε τ ά Ό ρ γ α ν α 13 Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Π ρ ο σ ω π ι κ ό 14 Ε π ι τ ρ ο π έ ς Σ Ε Π Ε 15 Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι- ς Μ έ λ η 2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

3 Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ : Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Κ Λ Α Δ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κ ρ ί σ η κ α ι τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α υ τ ή σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ε τ ό σ ο σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, ό σ ο κ α ι σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς, ο Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε ν α α π α ν τ ή σ ε ι σ τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α, δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ς μ ι α ν έ α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή π ο υ έ θ ε σ ε ω ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α τ η ν α ν α π τ υ ξ ι α κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή β ά σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν μ α ς. Μ ε λ ί γ α λ ό γ ι α, ο Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε σ ε ό λ α τ α f o r a κ α ι τ α κ έ ν τ ρ α α π ο φ ά σ ε ω ν, μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κνρα ί σ η α, ν α δ ε ί ξ ε ι τ ο σ τ ρ α τ η γ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α π ο υ π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο µ ί α κ α ι τ ι ς µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ι ς π ο υ α υ τ ή χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι, κ λ ά δ ο ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν. ι ώ ν Σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α τ η ς γ ν ώ σ η ς, η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α α ν α μ ο ρ φ ώ ν ε ι τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, π ρ ο ω θ ε ί τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α κ α ι τ ι ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ έ ς α λ λ α γ έ ς σ ε κ ά θ ε π τ υ χ ή τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς. Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς κ ύ ρ ι ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς μ α ς ε ί ν α μ ε τ α τ ρ έ ψ ο υ μ ε τ ο ν κ λ ά δ ο ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α σ ε μ ι α η γ ε τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή β ι ο μ η χ α ν ί α, π ο υ θ α : τ ο ν ώ σ ε ι τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ ι ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σ τ η ν Έ ρ ε υ ν α κ α ι τ η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ ο ν ψ η φ ι α κ ό α λ φ α β η τ ι σ μ ό κ α ι τ η ν ί δ ι α σ τ ι γ μ ή ε φ α ρ μ ό σ ε ι τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η μ ε γ ά λ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν. Υ π ά ρ χ ο υ ν π έ ν τ ε π υ λ ώ ν ε ς σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς, η Ε λ λ ά δ α, π ρ έ π ε ι ν α β ε λ τ ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α : Α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο μ έ α Β ε λ τ ί ω σ η τ η ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ δ η μ ό σ ι ο υ τ ο μ έ α μ ε τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Υ ι ο θ έ τ η σ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι μ ό χ λ ε υ σ η τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς α π ό τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς Ι σ χ υ ρ ή β ι ο μ η χ α ν ί α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς π ο υ θ α υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι κ α ι θ α ο δ η γ ε ί μ ι α κ α ι ν ο τ ό μ α ο ι κ ο ν ο μ ί α μ ε ν έ α π ε δ ί α ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς Σ υ ν ε κ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο π ο λ ι τ ι κ ή ς π ο υ σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α ς μ έ σ ω τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

4 Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Ε Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α Κ Α Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ο μ ά δ α π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς τ ο υ Τ ο μ ε α κ ο ύ Σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ ι ς Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ τ ο υ Ε Π Α Ν Ε Κ : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Υ π ο δ ο µ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή Ε π ι τ ά χ υ ν σ η ς τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Ι. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς Ο μ ά δ α σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ & κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ο υ Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Τ Π Ε γ ι α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο : Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ, Ι. Γ ι α ν ν ί τ σ ι. ο ς Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Α ν. Τ ζ ή κ α ς Μ η τ ρ ώ ο Α ξ ι ο λ ο γ η τ ώ ν : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Β ρ α. δ ή ς Α θ η ν ά - Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Κ α ι ν ο τ ο µ ί α ς σ τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι τ η ς Γ ν ώ σ η ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Β. Π α π α λ ά μ π ρ ο υ, Β. Ο ρ φ α ν ό ς. Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Enterprise Greece: Α ν. Τ ζ ή κ α ς,γ. Π α π α ρ ί δ ο υ DIGITALEUROPE Executive Board: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. European Information Technology Observatory EITO Task Force: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Μ. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ World Information Technology and Services Alliance (WITSA) Vice Chairman for Europe: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π έ ς κ α ι Ο µ ά δ ε ς Ε ρ γ α σ ί α ς Ε π ι τ ρ ο π ή Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Τ ι μ ο λ ό γ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή Σ υ μ β ο ύ λ ω ν Τ Π Ε Ε π ι τ ρ ο π ή Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Π α ρ α κ ρ ά τ η σ η Φ ό ρ ο υ 20% Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ ο Κ Φ Α Σ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Ε π ι τ ά χ υ ν σ η Δ ρ ά σ ε ω ν τ ο υ Ε Σ Π Α. Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι Δ ρ ά σ ε ι ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ Ε Β Σ Ε Π Β Ε Σ Ε Κ Τ Σ Ε Κ Ε Ε Δ Ε Θ e g g ( E u r o b a n k κ α ι C o r a l l i a ). 4 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

5 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς µ ε τ ί τ λ ο Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί α :Υ π. Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π. Π α ι δ ε& ί αθς ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ& η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π. Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς. Α ν ά γ κ η ά µ ε σ η ς θ ε σ µ ι κ ή ς π α ρ έ µ β α σ η ς γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ςκ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι : ώ ν Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η - Ά ξ ο ν α ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 2 Τ Π Ε κ α ι Β ε λ τ ί ω σ η Π ο ι ό τ η τ α ς Ζ ω ή ς : Ε ν δ ι ά μ ε σ ο Φ ο ρ έ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Ε Φ Δ Ε Ε Τ Α Α. Σ υ µ µ ε τ ο χ ή Ε. Κ Α θ η ν ά σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ µ ό γ ι α τ ο έ ρ γ ο Π λ α τ φ ό ρ µ α κ α ι α ν ά π τ υ ξ η λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς,ο ρ γ ά ν ω σ η ς, δ ι ά θ ε σ η ς ψ η φ ι α κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ : Ε Δ Ε Τ Α Ε. Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η Σ χ ε δ ί ο υ Ν ό µ ο υ γ ι α τ ι ς Δ η µ ό σ ι ε ς Σ υ µ β ά σ ε ι ς : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ. α ς Υ π ό µ ν η µ α Σ Ε Π Ε γ ι α π α ρ α κ ρ ά τ η σ η φ ό ρ ο υ 2 0 % : Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e -Skills for Jobs 2014: Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Α τ ζ έ ν τ α, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ ι ς Ε π ι χ ε ι ρ ήεσπ είιτ ς ρ, ο π ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ η ν Ε ρ γ α σ ί α, Ε π ί τ ρ ο π ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ η ν Π α ι δ ε ί α, τ ο ν Π ο λ ι τ ι σ μ ό,υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Γ. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ.Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ Ν. έγ α. ς Γ ε ν ι ά ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Ι δ. Γ ρ α φ ε ί ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε θ ν ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς, Σ. Κ ά τ σ ι κ α. Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί α : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π. Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς, Γ. Γ Σ. υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ.Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ.Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, Γ Τ. Γ η λ. ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν. Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς :Y φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ Σ Ε Κ Α θ η ν ά : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε ς Γ :. Γ.Ε μ π ο ρ ί ο υ. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς Σ Ε Π Ε γ ι α τ η ν α ν α µ ό ρ φ ω σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Τ µ. Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ Ε Ι Α θ ή ν α ς :Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο Τ μ. Μ η χ α ν ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ. Ε. Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η δ η µ ο σ ί ω ν σ η µ ε ί ω ν α σ ύ ρ µ α τ η ς ε υ ρ υ ζ ω ν ι κ ή ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο ( W i F i H o t s p o t s ) σ τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή Ε π ι κ ρ ά τ ε ι α Γ :. Γ.Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο Υ π ο έ ρ γ ο 2 Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς Φ ο ρ έ ω ν κ α ι σ υ ν α λ λ α γ ώ ν π ο υ θ α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν τ ο π ε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ η ς δ ρ ά σ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Τ ώ ρ α : Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ό τ α σ η γ ι α Έ λ λ η ν α Ψ η φ ι α κ ό Π ρ ω τ α θ λ η τ ή: Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Ν έ ο Τ ο µ ε α κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο ν τ ο µ έ α Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ν έ ο υ : Σ ΕΓ Σ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

6 Υ π ό µ ν η µ α Σ Ε Π Ε " Ο δ ρ ό µ ο ς γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ε λ λ ά δ α κ α ι η α ν ά δ ε ι ξ η τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ω ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Β ι ο µ η χ α ν ί α γ ι α τ η χ ώ ρ α : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο µ ο ρ φ ό τ υ π ο τ ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ ν: Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ρ ό λ ο υ τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν σ τ η ν έ α π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ: ο Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η & ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η, ς Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο µ ά θ η µ α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ α σ χ ο λ ε ί α: Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Ε ι σ η γ η τ ή Σ χ ε δ ί ο υ Σ χ ό λ ι α ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Α ν ο ι κ τ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ α Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά β ά ρ η Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α τ ά τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν τ ο υ Δ η µ ο σ ί ο υ : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς Σ Ε Π Ε γ ι α τ η ν α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς I C T 4 G r o w t h : Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Υ Ε Ξ Ι Σ Ι: Ι Υ Α Π Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό o p e n s: o u r c e Ε Δ Ε Τ Φ Π Α Δ η µ ο σ ί ω ν σ υ µ β ά σ ε ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν : Υ π ο υ ρ γ ό Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ: Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α Ψ η φ ι α κ ή Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η :Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε: ς Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ I C T 4 G r o w t h: Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Κ ώ δ ι κ α ς Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς Α π ε ι κ ό ν ι σ η ς Σ τ ο ι χ ε: ί ω ν Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν, Γ. Γ. Δ η μ ο σ ί ω ν Ε σ ό δ ω ν. Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α ν τ. Σ α μ α ρ ά Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς κ υ β έ ρ ν η σ η & ς Υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Ε υ. Β ε ν ι ζ έ λ ο Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν, Γ. Σ τ ο υ ρ ν ά ρ α Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ, α ς Κ. Χ α τ ζ η δ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς κ α ι Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς, Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς & Θ ρ η σ κ ε υ µ ά τ ω ν, Κ. Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Δ. Σ τ α μ ά τ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Δ. Κ ο ύ ρ κ ο υ λ α Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Ν. Μ η τ α ρ ά κ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Ε. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ Γ. Γ.Σ υ ν τ ο ν ι σ µ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η, ς Δ. Β α ρ τ ζ ό π ο υ λ ο Γ. Γ.Ε µ π ο ρ ί ο υ, Σ τ. Κ ο μ ν η ν ό Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Β. Κ ό λ λ ι α Γ. Γ.Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ω ν, Μ. Δ α σ κ α λ ά κ η Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ µ β ο υ λ ο Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Κ. Τ ζ ο ά ν. ν η 6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

7 Δ Ε Λ Τ Ι Α Τ Υ Π Ο Υ Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς κ α ι Π α ρ ο υ σ ί α σ η τ η ς Ε θ ν ι κ ή ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ Τ Π Ε Ο ι Τ Π Ε σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τ η ς ε θ ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή - ς Τ ο ό ρ α μ α γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς S i l i c o n V a l l e y σ τ η ν Ε λ λ ά δ α α ν έ δ ε ι ξ ε ο Σ Ε Π Ε e- S k i l l s f o r J o b s G r a n d E v e n t σ τ η ν Α θ ή ν α : Η Ε λ λ ά δ α, η έ κ τ η ε υ ρ ω π α ϊ κ ή χ ώ ρ α π ο υ α π ο κ τ ά ε θ ν ι κ ή σ υ μ μ α χ ί α γ ι α τ η ν ψ η φ ι α κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α Σ τ ι ς6 Μ α ΐ ο υ τ ο Grand Event τ ο υ e-skills for Jobs 2014 e-skills for Jobs : Μ ι α μ ε γ ά λ η ν έ α κ α μ π ά ν ι α ξ ε κ ι ν ά, σ τ ι ς 6 Μ α ΐ ο υ Grand τ ο Event σ τ η ν Α θ ή ν α Ψ η φ ι α κ έ ς Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς, Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η κ α ι Ψ η φ ι α κ ή Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τ ω ν σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε Σ υ ν ά ν τ η σ η Σ Ε Π Ε μ ε τ ο ν Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν κ ύ ρ ι ο Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Μ ε ε π ι τ υ χ ί α ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν τ α W e b i n a r s γ ι α τ α ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α μbga κ α ι PLC Prog α π ό τ ο ν Σ Ε Π Ε Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η Σ Ε Π Ε, Ν έ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν Έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι Μ ε λ έ τ ε ς 4 5 Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί - Δ ι α β ο υ λ ε ύ σ ε ι ς - Π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς 8 Δ ε λ τ ί α Τ ύ π ο υ 7 8 Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς. Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ - Α Ρ Θ Ρ Α 812 Α π ο κ ό μ μ α τ α Τ ύ π ο υ σ ε έ ν τ υ π α κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ α μ ε α ν α φ ο ρ έ ς σ τ ο Σ Ε Π Ε 2 3 Ά ρ θ ρ α κ α ι Σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς. Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Τ Ο FACEBOOK Κ έ ρ δ ι σ ε 1 Apple ipad Mini Wi-Fi 16GB! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι i P o d n a n o 1 6 G B! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ α 5 t a b l e t s b i t m o r e T a b 8 6 0! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι t a b l e t P C S o n y V A I O T a p 11! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι S m a r t p h o n e S o n y X p e r i a Z1! 2 τ υ χ ε ρ ο ί κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν ε κ τ υ π ω τ ή X e r o x P h a s e r 6010V/N! 3 τ υ χ ε ρ ο ί κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν γ ι α 1 χ ρ ό ν ο, ά δ ε ι α O f f i c e 365 Home Premium! Κ ά ν ε δ ι κ ή σ ο υ μ ι α Ψ η φ ι α κ ή Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή Μ η χ α ν ή Sony Cyber-Shot DSC-TF1! Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

8 Business IT Excellence Awards 2014, Boussias Communications, Α θ ή ν α 2 ο ς κ ύ κ λ ο ς egg, Eurobank - Corallia, Α θ ή ν α Κ ι ν η τ ό Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ, Χ α μ ό γ ε λ ο τ ο υ Π α ι δ ι ο ύ, Α θ ή ν α Kodu Kup Europe, Microsoft Ε λ λ ά ς - European Schoolnet, Α θ ή ν α 4o Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , Teamworks, Α θ ή ν α Σ ε μ ι ν ά ρ ι οη γ ε σ ί α ς Wake up your Creative Mind!, SARGIA Partners SA, Α θ ή ν α e-skills for Jobs 2014 Grand Event, Σ Ε Π Ε - DIGITALEUROPE, Α θ ή ν α OUTSOURCING CONFERENCE 2014, Ethos Events, Α θ ή ν α Enterprise Mobility Conference, Boussias C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α Ε κ δ ή λ ω σ η Getonline Wee, HePIS, Α θ ή ν α Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e-skills for Jobs : Ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι Α π α σ χ ό λ η σ η , Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η Γ ι ο ρ τ ή Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α e-volution Awards 2014, Boussias C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 15o Σ υ ν έ δ ρ ι ο InfoCom World 2013, Smart Press, Α θ ή ν α IT DIRECTORS FORUM 2013, Boussias C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 15o Greek ICT Forum, Teamworks, Α θ ή ν α Business IT Excellence Awards 2013, Boussias Communications, Α θ ή ν α 3 ο Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , TEAMWORKS, Α θ ή ν α Digital Banking Money Conference, Ethos Media S.A. - Π ε ρ ι ο δ ι κ ό Χ Ρ Η Μ Α, Α θ ή ν α Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς γ ι α σ τ ε λ έ χ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ- ε ωμ ν ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε γ ι α μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α, Σ Ε Π Ε - AIT, Α θ ή ν α 7 ο ς Φ ο ι τ η τ ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ψ η φ ι α κ ή ς Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς γ ι α τ ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Ε π ι χ ε ι ρ εennovation ί ν ( 2014), ELTRUN, Α θ ή ν α 1 ο ς κ ύ κ λ ο ς egg, Eurobank - Corallia, Α θ ή ν α. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν τ ο υ ν α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η ν α ι χ μ ή τ ω ν δ ι ε θ ν ώ ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν, π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο ν κ λ ά δ ο Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς, ο Σ Ε Π Ε ε ί μν έα λι ο ς τ ο υ EITO (European Information Technology Observatory ), ω ς ε π ί σ η μ ο ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο υ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ο ν τ α ς τ ο ν SEPE τ ί τ λ- ο The official EITO Partner for Greece. Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή, ο Σ Ε Π Ε ε κ δ ί δ ε ι ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ά η λ ε κ τnewsletters ρ ο ν ι κ ά μ ε θ έ μ α Έ ρ ε υ ν α γ ι α τ η ν α γ ο ρ ά Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, μ ε σ τ ό χ ο ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι π ο υ θ α α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α, ε υ ρ ω π α ϊ κ ή κ α ι ε λ λ η ν ι κ ή α γ ο ρ ά Τ Π Ε. Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α μ ι α σ η μ α ν τ ι κ ή κ α ι φ ι λ ό δ ο ξ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ έ ρ χ ε τ α ι ν α κ α λ ύ ψ ε ι τ ο κ ε ν ό σ τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς μ ε ε π ί σ η μ α κ α ι έ γ κ υ ρ α σ τ ο ι χ ε ί α α π ό γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α ι τ ο ν κ ό σ μ ο. Ο E I T O α π ό τ ο π ρ ο σ φ έ ρ ε ι έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η δ ι ε θ ν ή κ α ι τ η ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α γ ο ρ ά Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ( Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς κ α ι Ψ η φ ι α κ ά Κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ά Π ρ ο ϊ ό ν τ α ). Δ ι ο ι κ ε ί τ α ι α π ό τ ο ν B I T C O M R e s e a r c h G m b H, θ υ γ α τ ρ ι κ ή τ η ς B I T C O M, π ο υ ε ί ν α ι ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Ν έ ω ν Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ ε κ ο ρ υ φ α ί ε ς ε τ α ει ρ ε υί νε ώς ν τ ο υ κ λ ά δ ο υ τ ω ν ν έ ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν.σ τ ο έ ρ γ ο τ ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι η Ο μ ά δ α Δ ρ ά σ η ς τ ο υ Ε Ι Τ Ο, π ο υ υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τκ ηα ν ι Ε τ. ο Εν Ο Ο Σ Α. Μ έ λ η τ ο υ E I T O ε ί ν α ι σ ύ ν δ ε σ μ ο ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς α π ό τ ι ς χ ώ ρ ε ς : Α υ σ τ ρ ί α, Β έ λ γ ι ο, Γ α λ λ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ β ε τ ί Ε λ λ ά δ α, Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο, Ι σ π α ν ί α, Ι τ α λ ί α, Π Γ Δ Μ κ α ι Τ ο υ ρ κ ί α. sepe.gr/gr/eito 8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

9 Ο κ ύ ρ ι ο ς σ τ ό χ ο ς τ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς ε ί ν α ι η ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η γ ι α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η, τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ε ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς, π ο υ ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ ε ς γ ι α τ α ά τ ο μ α μ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ- ι ό τ η τ ε ς ε κ ε ί ν ο υ ς ό σ ο υ ς ξ έ ρ ο υ ν π ώ ς ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά τ ι ς ψ η φ ι α κ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς. σ τ ο χ ε ύ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν α ν ά γ κ η ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν τ ι ς ψ η φ ι αδκεέξςι ό τ η τ ε ς τ ο υ ς σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν ε ρ γ α σ ί α. Ο Σ Ε Π Ε σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς έ μ π ρ α κ τ α κ α ι μ ε σ υ ν έ π ε ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α ι τ η ν π ρ ό ο δ ο τ ο υ κ λ ά δ ο υ Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ υ-μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε θ ν ι κ ό ς ε τ α ί ρ ο ς σ τ η ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ η ς E. E. e-skills for Jobs , π ο υ Η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ε ί ν α ι μ ι α α π ά ν τ η σ η σ τ η ν α υ ξ α ν ό μ ε ν η ζ ή τ η σ η γ ι α ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς κ α τ α ρ τ ι σ μ έ ν ο υ ς σ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς π- ο υ ε π ί τ ο υ π α ρ ό ν τ ο- ς δ ε ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι, π α ρ ά τ ο υ ψ η λ ό ε π ί π ε δ ο τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η. Η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α τ ε λ ε ί υ π ό τ η ν α ι γ ί δ α τ η ς δ ρ ά σ η ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς G r a n d C o a l i t i o n f o r ital D i g J o b s, μ ι α π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α π ο λ λ ώ ν ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν, π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ε λ λ ε ί μ μ α τ ο ς σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό τ ω ν ε υ ρ ω π α ί ω ν π ο λ ι τ ώ ν μ ε ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι σ τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς δ υ ν α τ ό τ η τ α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ( Τ Π Ε ). eskills4jobs.gr Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ , η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α e-skills for J o b s θ α π α ρ ο υ σ ι α σ τ ε ίσ ε 3 0 χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς ( Α υ σ τ ρ ί α, Β έ λ γ ι ο, Β ο υ λ γ α ρ ί α, Κ ρ ο α τ ί α, Κ ύ π ρ ο ς, Τ σ ε χ ί α, Δ α ν ί α, Ε σ θ ο ν ί α, Φ ι ν λ α ν δ ί α, Γ α λ λ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ λ ά δ α, Ο υ γ γ α ρ ί α, Ι ρ λ α ν δ ί α, Ι σ ρ α ή λ, Ι τ α λ ί α, Λ ε τ ο ν ί α, Λ ι θ ο υ α ν ί α, Μ ά λ τ α, Ο λ λ α ν δ ί α, Ν ο ρ β η γ ί α, Π ο λ ω ν ί α, Π ο ρ τ ο γ α λ ί α, Ρ ο υ μ α ν ί α, Σ λ ο β α κ ί α, Σ λ ο β ε ν ί α, Ι σ π α ν ί α, Σ ο υ η δ ί α, Τ ο υ ρ κ ί α, Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο). Θ α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι φ ο ι τ η τ έ ς, α ν έ ρ γ ο υ ς, ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς τ ω ν Τ Π Ε κ α ι τ ω ν Μ μ Ε, σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο ε υ ρ ύ φ ά σ μ α τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν, π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς σ τ ι ς Τ Π Ε σ ή μ ε ρ α. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι, ε π ί σ η ς, δ ύ ο σ η μ α ν τ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή κ α ι Ι τ α λ ι κ ή π ρ ο ε δ ρ ί α τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς. Σ τ ο e-skills for Jobs 2014 Grand Event, τ ο ο π ο ί ο ε ί χ εε ν τ α χ θ ε ί σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Π ρ ο ε δ ρ ί α ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Ε. σευ μ μ ε υ τ ε ί χ α ν υ ψ η λ ο ύ κ ύ ρ ο υ ς π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν α π ό ό λ η τ η ν Ε υ ρ ώ π η ( κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι π ο λ ι τ ι κ ο ί, ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς κ α ι σ τ ε λ έ χ η, α κ α δ η μ α ϊ κ ο ί, φ ο ι τ η τ έ ς, μ α θ η τ έ ς, δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι, κ. ά. ), ο ι ο π ο ί ο ι α ν έ π τ υ ξ α ν τ ι ς α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ς σ ε π α ρ ά λ λ η λ ε ς θ ε μ α τ ι κ έ ς σ υ ν ε δ ρ ί ε ς ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς μ ε τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς Digital τ η ς Agenda Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ ΝΙ Ο Υ

10 Ε π ί σ η ς, σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο-skills υ e for Jobs 2014 Opening Event υ π ο γ ρ ά φ η κ ε τ ο National Grand Coalition ( Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ ί τ λ ο : Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ) ί αγ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν Α ν ά π τ υ ξ η & ς Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Π α ι δ ε& ί α ς Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η& ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς κ α ι Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, τ ω ν Γ ε ν ι κ ώ ν Γ ρ α μ μ α τ ε ι ώ ν Μ έ σ ω ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ PLENARY SESSION Opening: How e-skills can Create Jobs Panel 1. Education for Digital Jobs Panel 2. e-skills and Entrepreneurship/ Innovation Panel 3. Grand Coalition for Digital Jobs - A conversation with the Youth Panel 4. Digital Skills and Entrepreneurs. Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν κ α ι Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, τ ο υ Σ Ε Π Ε κ α ι τ ηεςυ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, ό π ο υ σ τ ό χ ο έ χ ε ι τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι τ η σ ύ ν δ ε σ ή τ η ς μ ε τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς β α σ ι σ μ έ ν ε ς σ τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, π ο υ θ α α π ο δ ώ σ ο υ ν α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α μ ε τ η π ο λ υ μ ε τ ο χ ι κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α Δ η μ ό σ ι ο υ κ α ι Ι δ ι ω τ ι κ ο ύ τ ο μ έ α. PARALLEL WORKSHOPS Workshop I: Reinforcing a competitive Digital Economy Workshop II: Turning e-skills into Jobs Workshop III: Women and ICT Workshop IV: Using e-skills to Create Digital Jobs Closing Dinner. Τ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Σ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ... 1 Η Μ Ε Ρ Α 10 Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ 2 Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Exhibition Area Game Area. 65 Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ 1 Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς & 1 Ε π ί τ ρ ο π ο ς τ η ςε. Ε. 3 Υ π ο υ ρ γ ο ί τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς 2 Γ ε ν ι κ ο ί Γ ρ α μ μ α τ. ε ί ς 865 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ 100 Φ ο ι τ η τ έ ς 125 Μ α θ η τ έ ς 640 Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί Α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι Π ο λ ι τ ι κ ο ί, Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς, Σ τ ε λ έ χ η τ η ς α γ ο ρ ά ς Τ Π Ε, Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ί, Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι. PR, ADVERTISING & MEDIA CAMPAIGN 225 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α ( sites & portals: 164, ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς : 2 0 newsletters, & π ε ρ ι ο δ ι κ: ά41). TV & RADIO 9 τ η λ ε ο π τ ι κ έ ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς : Σ Κ Α Ι TV - Τ Ω Ρ Α, Ν Ε Ρ Ι Τ, SBC Channel. 3 ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ έ ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε : ι ς 9,84 & Σ Κ Α Ι radio. 25 Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ ~ Π α ρ α λ ή π τ ε ς / τ ε ύ χ ο ς ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK Reach Likes Clicks Shares Posts Engagements Π Α Ρ Α Λ Η Π Τ Ε Σ N E W S L E T T E R. ESKILLS4JOBS.GR (3-5/2014) Visits Unique visitors Page views. BANNERS sepe.gr, naftemporiki.gr, netweeek.gr, hrpro.gr, marketingweek.gr, biztech.gr, deasy.gr, ictplus.gr, infocom.gr, techblog.gr, readyo.gr, google AdSense, google AdWords Impressions, Clicks. TWITTER 905 Retweets 617 Favorites Clicks. YOUTUBE Views. LINKEDIN Likes 487 Comments. FLICKR 345 Views. 10 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Π Ε, 2 6 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12 1 ICT-000008 2 ICT-000011 3 ICT-000058 4 ICT-000109 5 ICT-000112 6 ICT-000120 7 ICT-000135 8 ICT-000136 9 ICT-000144 10 ICT-000181 11 ICT-000196 12 ICT-000212 13 ICT-000234 14 ICT-000265 15 ICT-000309

Διαβάστε περισσότερα

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr 14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ 2014 www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr About Το Job Fair Athens, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει το σήìα κατατεθέν για την ένταξη των φοιτητών και νέων απόφοιτων

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) 2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-23830) 2009 53.377 ΕΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

performativity intermediality sound art visual arts

performativity intermediality sound art visual arts architecture cyborgs hybridity 21st century performativity intermediality sound art bio-art expanded field new technologies neuroscience second life visual arts ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο Performer στον

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Οργάνωση: Ιορδάνης Λαδόπουλος, Καθηγητής ΑΣΟΕΕ και η ομάδα του ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 20-22 Μαρτίου 2015 ΠΑΡΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Συνεδριακό Kέντρο Eθνικής Aσφαλιστικής Λ. Συγγρού 103-105 National Insurance Conference Center 103-105 Syngrou Ave. Tρίτη 21 Nοεµβρίου 2006 Tuesday

Διαβάστε περισσότερα

Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary

Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary NOVEMBER 2011 Vol. 76 No. 1270 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary Nearly 500 persons joined Ecumenical Patriarch Bartholomew

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ)

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) Οκτώβριος 2014 Νάσος Σοφός http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_str

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα