Δ Θ Λ Η Θ Ζ Π Σ Ν Ι Ζ Γ Ζ Κ Ν Π Η Α Π Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Η Θ Δ Θ Ξ Α Η Γ Δ Ρ Η Θ Ζ Π Δ Η Ο Α Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Θ Λ Η Θ Ζ Π Σ Ν Ι Ζ Γ Ζ Κ Ν Π Η Α Π Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Η Θ Δ Θ Ξ Α Η Γ Δ Ρ Η Θ Ζ Π Δ Η Ο Α Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ Δ Θ Λ Η Θ Ζ Π Σ Ν Ι Ζ Γ Ζ Κ Ν Π Η Α Π Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Η Θ Δ Θ Ξ Α Η Γ Δ Ρ Η Θ Ζ Π Δ Η Ο Α Ρ Κ Ζ Κ Α Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Ξ Ζ Ο Δ Π Η Υ Λ Γ Δ Η Α Π Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Η Α Σ Δ Η Ο Η Π Ζ Ο Ν Ζ Π Α Π Θ Δ Λ Υ Λ Π Ρ Ν Σ Δ Η Ο Ν Ο Γ Δ Η Ν - Ζ Ξ Α Ο Α Κ Δ Ρ Ο Ν Π Ρ Ν Σ Ο Ν Λ Ν - Δ π η β ι έ π ν π ζ α : Κ π α ι α ζ ν π ν χ ι ν π Α λ α ζ η α ζ ί α Π π ν π δ ά ζ η ξ η α : Θ α ξ α θ α η ζ ά λ ε Λ ε θ η α ξ ί α Α Θ Ζ Λ Α

2 Γηαρείξηζε ξνήο αζζελψλ ζην Σεηξνπξγείν - Ζ παξάκεηξνο ηνπ ρξφλνπ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΙΝΓΝΠ... 4 ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ - ΝΟΝΙΝΓΗΑ... 5 ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ... 5 ΝΟΝΙΝΓΗΑ... 5 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ... 8 ABSTRACT ΞΟΝΝΗΚΗΝ Ζ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ Ζ ΟΝΖ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΘΑΗ Ζ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΡΝ ΣΟΝΛΝ Απνηχπσζε ησλ ζηαδίσλ ηεο ξνήο ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν Δθηίκεζε παξαγφλησλ θαζπζηέξεζεο ζηελ ξνή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν Δθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ αθπξψζεσο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επεκβάζεσλ Ν αληίθηππνο ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ αθπξψζεσλ ζην πξφγξακκα ησλ ρεηξνπξγείσλ ΙΗΡΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ «ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΝΡΖΡΑΠ» ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ ΘΔΥΟΗΑ ΡΖΠ ΙΗΡΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ (LEAN PRODUCTION) ΝΗ ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΡΖΠ ΙΗΡΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ, ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΙΗΡΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ Ξξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο (muda) Θαζνξηζκφο ηνπ κειινληηθνχ ξεχκαηνο αμίαο ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΝΦΔΙΖ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΙΗΡΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ ΒΔΙΡΗΠΡΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ «ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ» ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΠΡΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ΝΜΔΥΛ ΑΠΘΔΛΔΗΥΛ PENNINE (ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΗΑ) ΞΟΝΡΞΝ ΔΛΡΞΝ ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΖΚΔΟΑΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΝΟΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ ΞΝ ΔΦΖΟΚΝΠΑΛ «ΙΗΡΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ» Λνζνθνκείν Avera McKennan & Ξαλεπηζηεκηαθφ θέληξν γείαο (Λφηηα Ληαθφηα, ΖΞΑ) Θέληξν Νθζαικνινγηθήο Φξνληίδαο Aravind (Ηλδία) Άιινη θνξείο παξνρήο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πνπ εθήξκνζαλ ηηο Αξρέο ηεο Ιηηήο Ξαξαγσγήο ζε ηκήκαηα πιελ ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απεθφκηζαλ Νη πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο «παξαγσγηθφηεηαο» ησλ ρεηξνπξγείσλ ζηε Κ. Βξεηαλία ΠΘΗΑΓΟΑΦΖΠΖ ΡΖΠ «ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ» ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ ΠΡΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ, ΓΖΚΝΠΗΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΞΑΡΖΠΗΥΛ» Ζ ξνή ηνπ αζζελνχο ζηα ρεηξνπξγεία ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ «Ξαηεζίσλ»

3 5.1.2 Νη θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν «Ξαηεζίσλ» Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ, ΑΛΡΗΘΑΟΘΗΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ «ΚΔΡΑΜΑ» Ζ ξνή ηνπ αζζελνχο ζηα ρεηξνπξγεία ηνπ Λνζνθνκείνπ «Κεηαμά» Νη θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ρεηξνπξγεία ηνπ Γεληθνχ, Αληηθαξθηληθνχ Λνζνθνκείνπ «Κεηαμά» Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΛΗΘΑΗΑΠ «ΑΓ. ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ζ ξνή ηνπ αζζελνχο ζηα ρεηξνπξγεία ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Λίθαηαο «Αγ. Ξαληειεήκσλ» Νη θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Λίθαηαο «Αγ. Ξαληειεήκσλ» ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ΞΝ ΔΜΔΡΑΠΡΖΘΑΛ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΔΙΔΓΣΝ ΡΖΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΠΡΖΛ «ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖ» ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ ΡΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ, ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΥΛ ΘΑΘΗΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ ΣΟΖΠΖ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΥΛ Ξξσηφθνιια εγρεηξήζεσλ Ξξσηφθνιιν απνθπγήο ιαζψλ ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Ξξσηφθνιιν θαζαξηζκνχ αηζνπζψλ θαη δηαρείξηζεο κνιπζκαηηθψλ Ξξσηφθνιιν πξνεηνηκαζίαο πξνζσπηθνχ ρεηξνπξγείσλ Ξξσηφθνιια ζρεηηθά κε ην αίκα θαη ηα παξάγσγα απηνχ, πγεηνλνκηθνχ & απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ Ξξσηφθνιια αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ ή/θαη επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ ΣΥΟΝΘΔΡΖΠΖΠ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ ΓΟΑΦΔΗΝΘΟΑΡΗΑΠ ΔΞΗΚΘΗΝ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α Ξ.1 ΞΑΓΘΝΠΚΗΝ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ ΠΔ ΙΑΛΘΑΠΚΔΛΝ ΠΖΚΔΗΝ ΡΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ, ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΙΑΛΘΑΠΚΔΛΥΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ ΘΑΡΑ ΡΗΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΝΦΓΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΔΞΔΚΒΑΠΖΠ ΠΔ ΙΑΘΝΠ ΑΠΘΔΛΖ Ξ.2 ΞΟΝΡΞΝ ΓΔΙΡΗΝ ΑΠΘΔΛΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΡΝ ΠΔ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΖΚΔΟΑΠ* Ξ.3 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΑ ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝΛ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΡΥΛ ΠΛΖΘΔΠΡΔΟΥΛ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΛ ΠΡΖ ΟΝΖ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ ΠΔ ΡΟΗΑ (3) ΔΙΙΖΛΗΘΑ, ΓΖΚΝΠΗΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ Ξ.3.1 Δξσηεκαηνιφγην Ξεξηθεξεηαθνχ, Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ «Ξαηεζίσλ» Ξ.3.2 Δξσηεκαηνιφγην Ξεξηθεξεηαθνχ, Γεληθνχ, Αληηθαξθηληθνχ Λνζνθνκείνπ «Κεηαμά» Ξ.3.3 Δξσηεκαηνιφγην Ξεξηθεξεηαθνχ, Γεληθνχ, Λνζνθνκείνπ Λίθαηαο «Αγ.Ξαληειεήκσλ»

4 Ξξφινγνο Ξνηα είλαη ε ςπρνινγία ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνπ αλαθνηλψλεηαη φηη ζα πξέπεη λα ππνζηεί κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; Ξσο αληηκεησπίδεη ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη ε επέκβαζε απηή λα δηεμαρζεί ζε έλα Διιεληθφ, δεκφζην λνζνθνκείν; Κπνξεί λα εμαζθαιίζεη έλα ξαληεβνχ γηα ρεηξνπξγείν ζην ρξφλν πνπ επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ; Ξσο θαληάδεη ζηα κάηηα ηνπ αζζελνχο ε εκέξα ζηελ νπνία ζα ππνζηεί ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; Δίλαη ηα Διιεληθά, δεκφζηα λνζνθνκεία ζε ζέζε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ηαιαηπσξία γηα ηνπο ρεηξνπξγνχκελνπο αζζελείο, απφ ηελ φιε δηαδηθαζία; Κήπσο θσιηάδεη ε ζπαηάιε ζηα ρεηξνπξγεία; Δίλαη δπλαηφλ λα εμππεξεηήζνπκε πεξηζζφηεξνπο αζζελείο, κε θαιχηεξε ηξφπν, κε ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο; Ξφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ρεηξνπξγεία ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ; Αλ επηρεηξεζεί λα κπεη ν αζζελήο ζην επίθεληξν ησλ απαληήζεσλ φισλ ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ ηφηε επηηπγράλεηαη έλα νπζηαζηηθφ βήκα πξνο ην λα είλαη νη απαληήζεηο απηέο νξζέο. Αθνινπζψληαο ην ηαμίδη ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν, ε παξνχζα εξγαζία ζα απνπεηξαζεί λα απνηππψζεη απηφ πνπ ιίγν-πνιχ φινη έρνπκε βηψζεη ζηα Διιεληθά, δεκφζηα λνζνθνκεία θαη λα αξζξψζεη θάπνηεο απαληήζεηο-πξνηάζεηο, πάληα κε ππμίδα ησλ αζζελή. Νη θπξίεο Γεκεηξνπνχινπ Βαζηιηθή, αλαηζζεζηνιφγνο ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαηεζίσλ, Θαξακηράιε, πξντζηακέλε ρεηξνπξγείσλ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Λίθαηαο «Αγ. Ξαληειεήκσλ» θαη ε θπξία Καλνχζνπ Αηθαηεξίλε πξψελ πξντζηακέλε ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη λπλ πξντζηακέλε ηεο Α Σεηξνπξγηθήο θιηληθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ Κεηαμά είλαη δχν εθ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηα Διιεληθά, Γεκφζηα λνζνθνκεία είλαη ηθαλφ θαη άμην λα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ αληηκεησπίδνληαη ζηα ρεηξνπξγεία θαη σο ειάρηζηε αλαγλψξηζε ηεο πξνζπκίαο ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο δηαηππψλεηαη έλα κεγάιν «επραξηζηψ». 4

5 Ππληνκνγξαθίεο - Νξνινγία Ππληνκνγξαθίεο Κ.Δ.Θ. = Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο...Θ.Α. = πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. I.C.U. J I T = Intensive Care Unit, M.Δ.Θ. = βι. Just-In-Time (παξάγξαθνο «νξνινγία»). Νξνινγία Δλδνζθφπεζε = Δίλαη κηα εμέηαζε θαηά ηελ νπνία πξνζθέξεηαη κε ηελ ρξήζε ελδνζθνπίνπ (έλα φξγαλν ην νπνίν θέξεη θαθφ) ε νπηηθή επαθή ή/θαη ε ιήςε δεηγκάησλ βηνςίαο ζην εζσηεξηθφ νξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Νη πιένλ δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ηεο ελδνζθφπεζεο είλαη απηή ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο (ιαπαξνζθφπεζε), ε εμεηδηθεπκέλε ελδνζθφπεζε ηεο κήηξαο (πζηεξνζθφπεζε) θαη ε θπζηενζθφπεζε (ελδνζθφπεζε ηεο θχζηεο). Θεσξία «νπξάο» = (queuing theory) καζεκαηηθή ζεσξία γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζεηξψλ αλακνλήο (ή «νπξέο»). Πηα πιαίζηα ηεο καζεκαηηθήο απηήο αλάιπζεο ιακβάλνληαη ππ φςηλ νη επηκέξνπο εκπιεθφκελεο δηαδηθαζίεο φπσο ε άθημε ζηελ «νπξά», ε αλακνλή, ε εμππεξέηεζε. Ζ ζεσξία νπξάο επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ παξακέηξσλ φπσο ηνλ κέζν ρξφλν αλακνλήο κέρξη ηελ εμππεξέηεζε, ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ζε αλακνλή ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ηελ πηζαλφηεηα λα βξεη θάπνηνο ην ππφ εμέηαζε ζχζηεκα ρσξίο «νπξά» αλακνλήο φηαλ θηάζεη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή θ.α.. Θπζηενζθφπεζε = Δίλαη κηα εμέηαζε θαηά ηελ νπνία ν νπξνιφγνο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ελδνζθφπην (έλα φξγαλν ην νπνίν θέξεη έλα θαθφ) κπνξεί λα δεη ην ηνίρσκα ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο πξνθεηκέλνπ ν νπξνιφγνο λα δηαπηζηψζεη αλ ππάξρεη θαξθίλνο, πέηξεο ή άιια μέλα ζψκαηα, λα δεη ηα ζηφκηα ησλ νπξεηήξσλ, ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε αδέλα θαη ην αλ ππάξρνπλ ζηελψκαηα ή άιιεο παζήζεηο ηεο νπξήζξαο. Ζ θπζηενζθφπεζε κπνξεί λα γίλεη είηε ζηα 5

6 πιαίζηα ηνπ εμσηεξηθνχ ηαηξείνπ (κε ηνπηθή αλαηζζεζία) ή ζην ρεηξνπξγείν (κε γεληθή αλαηζζεζία). Ν αζζελήο ζπλήζσο δε ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη ζην λνζνθνκείν ελψ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δελ απαηηείηαη θάπνηα πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. Σεηξνπξγηθή νκάδα = ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ζ ρεηξνπξγηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ρεηξνπξγφ/νχο, αλαηζζεζηνιφγν, εηδηθεπκέλεο λνζειεχηξηεο θιπ Σεηξνπξγηθφ ζεη = ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο επέκβαζεο. Πεκεηψλεηαη φηη αλάινγα κε ηελ επέκβαζε ηα ρεηξνπξγηθά ζεη είλαη πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα κεηαμχ ηνπο. Container = εηδηθφ θηβψηην ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα απνζηεηξσκέλα ζεη εξγαιείσλ πνπ εηνηκάδνληαη απφ ην ηκήκα ηεο απνζηείξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζηα ρεηξνπξγεία. Ρν θηβψηην απηφ εμαζθαιίδεη φηη ηα πιηθά πνπ πεξηέρεη δελ ζα επηκνιπλζνχλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο. Just-In-Time = Κηα εθ ησλ αξρψλ ηεο Ιηηήο Ξαξαγσγήο πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή θάζε πιηθνχ ή ηελ παξνρή θάζε ππεξεζίαο ζην ρξφλν πνπ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνθπγή ζπαηάιεο ρξφλνπ, εξγαηνσξψλ, αλάγθεο απνζήθεπζεο θιπ Knife-to-skin = Έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ έλαξμε ηεο εγρεηξεηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ έρεη ρνξεγεζεί ε αλαηζζεζία. Δθθξάδεη δει. ηε ζηηγκή πνπ ν ρεηξνπξγφο αγγίδεη ηνλ αζζελή κε ην λπζηέξη γηα πξψηε θνξά. Patient journey = φξνο πνπ απνδίδεη ηε ξνή ηνπ αζζελνχο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα ζπγθεθξηκέλε θξνληίδα πγείαο. Πηα φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηελ ξνή ηνπ αζζελνχο ζηα ρεηξνπξγεία θαη πεξηιακβάλεη ην πξνεγρεηξεηηθφ ζηάδην ηεο κεηαθνξάο ηνπ αζζελνχο πξνο ην ρεηξνπξγείν, ην εγρεηξεηηθφ ζηάδην θαη ην κεηεγρεηξεηηθφ ζηάδην κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ θιηληθή. Queuing theory = βι. ζεσξία «νπξάο» Scrub-up = εηδηθφ είδνο πγηεηλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ρεηξνπξγηθή νκάδα, πξν ηεο επεκβάζεσο. Γηαζέηεη πνιιαπιέο πδξνιεςίεο (κπαηαξίεο) πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ 6

7 άζθεζε πίεζεο κε ηνλ αγθψλα (κπαηαξίεο αγθψλνο) ή κε θσηνθχηηαξν αλίρλεπζεο θίλεζεο. Turnover = «Λεθξφο» ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο. Ν ρξφλνο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο ζηηγκήο πνπ ζα εμέιζεη ηεο αηζνχζεο ν αζζελήο ηνπ νπνίνπ ε επέκβαζε κφιηο νινθιεξψζεθε θαη ηεο ζηηγκήο πνπ ζα εηζέιζεη ην επφκελν πεξηζηαηηθφ. Πην ρξφλν απηφ ε αίζνπζα ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα ππνζηεί φιεο εθείλεο ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ ηθαλή λα θηινμελήζεη κε αζθάιεηα ην επφκελν πεξηζηαηηθφ. Wrong site surgery = ηαηξηθφ ιάζνο πνπ νθείιεηαη ζε επέκβαζε ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο δηάθνξν απφ απηφ πνπ ρξήδεη εγρεηξήζεσο. 7

8 ΞΔΟΗΙΖΤΖ Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί ηελ θαηαγξαθή ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ (θιηληθή ρεηξνπξγεία αλάλεςε - Κ.Δ.Θ. ή θιηληθή) ζηα Διιεληθά, δεκφζηα λνζνθνκεία, εζηηάδνληαο ζηελ παξάκεηξν ηνπ ρξφλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη απνηχπσζε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ ζηελ απξφζθνπηε ξνή ησλ αζζελψλ, ελψ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπάληνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ιηηήο παξαγσγήο, ε νπνία αλαιχεηαη επαξθψο ελψ ηεθκεξηψλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε άιιεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο, ελψ ζθηαγξαθείηαη θαη ε ζρεηηθή Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ρέινο, παξαηίζεληαη ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί. Ιέμεηο θιεηδηά: ρεηξνπξγεία, ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, ξνή αζζελνχο, πξφγξακκα ρεηξνπξγείσλ, ιηηή παξαγσγή, ζπαηάιε, muda, ξεχκα αμίαο, ράξηεο ηξέρνπζαο ξνήο ηεο αμίαο, κειινληηθφο ράξηεο ξνήο ηεο αμίαο. ABSTRACT The current project attempts to record the flow of patients (ward-surgeries - resuscitation I.C.U. or ward) in Greek, public hospitals, focusing on the parameter of time. For this reason, a list of possible obstacles to the smooth flow of patients is built, and in order to improve the management of the rare surgical time the use of the lean production method is proposed. This method is adequately analyzed and its effectiveness is documented. Additionally, other best practices on the matter are quoted, and the relative to the subject Greek reality is outlined. Finally, concluding thoughts and concerns are made to sum up. Key words: operating theaters, operating rooms, patient flow, surgery schedule, lean production, muda, current value stream map, future value stream map. 8

9 1. Ξξννίκην Νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο είλαη, αλακθηζβήηεηα, νη θξηζηκφηεξεο ηαηξηθέο πξάμεηο, ζε φηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ιακβάλνπλ νη αζζελείο. Θαη επέθηαζε ηα ρεηξνπξγεία απνηεινχλ ηελ θνξσλίδα θάζε λνζνθνκείνπ θαη ηνλ θαζξέθηε πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ ηεο θαιήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ ηαηξηθή πξφνδνο θαη ε βειηίσζε ηεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο καδί κε ηνπο αμηφινγνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζηειερψλνπλ ηα ρεηξνπξγεία ησλ Διιεληθψλ, δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ππφζρνληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Ξαξά ηαχηα, ε ζπλνιηθή εκπεηξία πνπ απνθνκίδνπλ νη αζζελείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ζε δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο, δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο επράξηζηε, αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ελέρεη ηαιαηπσξία πνπ δελ απνδίδεηαη ζηελ θαζ απηή ηαηξηθή πξάμε. Καθξηέο ιίζηεο αλακνλήο γηα ηελ ππνβνιή ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, αθπξψζεηο πξνγξακκαηηζκέλσλ επεκβάζεσλ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ φιε δηαδηθαζία ππνβνιήο ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη νη παξάγνληεο πνπ, ζε πξψηε αλάιπζε, απνηεινχλ πεγή ηαιαηπσξίαο γηα ηνπο αζζελείο. Ξαξάιιεια ζηνπο ζεκεξηλνχο ραιεπνχο, νηθνλνκηθά, θαηξνχο ε αλάγθε γηα απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη επηηαθηηθή, ελψ ηαπηφρξνλα, ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο πνπ πθίζηαηαη κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έξρεηαη ζην πξνζθήλην γηα λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Ρν ηνπίν ζπκπιεξψλνπλ, αθελφο, ε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πνπ θαηά θχξην ιφγν απνδίδεηαη ζηελ δεκνγξαθηθή γήξαλζε, θαη αθεηέξνπ, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αζζελή ζε αζζελή πειάηε θνξνινγνχκελν ν νπνίνο απαηηεί ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηα ρεηξνπξγεία (θαη φρη κφλν). Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ην παξφλ πφλεκα επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ ζηα ρεηξνπξγεία ησλ Διιεληθψλ, δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, σο παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη 9

10 ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ «παξαγσγηθφηεηα» θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρεηξνπξγείσλ, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ νη ρεηξνπξγνχκελνη αζζελείο. Αλ θαη ν φξνο «παξαγσγηθφηεηα» πηζαλά λα μελίδεη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ φπνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πγείαο, φπσο ηα ρεηξνπξγεία, παξά ηαχηα, δηθαηψλεη ηελ ρξήζε ηνπ, αλ ιεθζεί ππ φςηλ ν φγθνο ησλ αζζελψλ πνπ ζα πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ άκεζα, θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο επεκβάζεηο επηδέρνληαη ειάρηζηε ή θαη θαζφινπ θαζπζηέξεζε. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν αζζελήο πνπ πξφθεηηαη λα ρεηξνπξγεζεί, απφ ηε θιηληθή ζηελ νπνία λνζειεχεηαη πξνο ηα ρεηξνπξγεία, εληφο ησλ ρεηξνπξγείσλ, ζηελ αλάλεςε θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ θιηληθή ή ζηε Κ.Δ.Θ., νξηνζεηνχλ ηελ απνθαινχκελε «ξνή ηνπ αζζελνχο ζηα ρεηξνπξγεία» ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ε παξάκεηξνο ηνπ ρξφλνπ ζηελ δηαρείξηζε ηεο ξνήο ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν ζα απνηειέζεη ην ζεκείν εζηίαζεο. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή πξαθηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ ζηα ρεηξνπξγεία, παξαηίζεληαη νη γεληθέο έλλνηεο ηεο κεζφδνπ ηεο ιηηήο παξαγσγήο, νη νπνίεο θαηφπηλ εμεηδηθεχνληαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ελψ, αθνινχζσο ηεθκεξηψλεηαη θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ απηήο. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε άιιεο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο φπσο θαηαγξάθνληαη παγθνζκίσο. Δπίζεο, ζθηαγξαθείηαη ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ ζε ηξηα (3) δεκφζηα λνζνθνκεία, ελψ ηέινο, παξαηίζεληαη ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο. 10

11 2. Ζ παξάκεηξνο ηνπ ρξφλνπ ζηα ρεηξνπξγεία 2.1. Ρν πξφγξακκα ησλ ρεηξνπξγείσλ Νη ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζπαληφηεξνπο πφξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη θαηαλέκνληαη έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά πνπ θξνληίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο. Ρα πεξηζηαηηθά πνπ εμππεξεηνχληαη είλαη αθελφο ηα πξνγξακκαηηζκέλα θαη αθεηέξνπ ηα επείγνληα. Αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, ε θάζε ρεηξνπξγηθή θιηληθή (π.ρ. θαξδηνινγηθή, νξζνπεδηθή, λεπξνινγηθή θ.ι.π.) κνηξάδνληαη ηνλ ρξφλν πνπ είλαη δηαζέζηκεο νη ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο θαη δηακνξθψλεηαη ην πξφγξακκα επεκβάζεσλ ησλ ρεηξνπξγείσλ. Ζ απμεκέλε δήηεζε, σο απνηέιεζκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ πνπ πξναλαθέξζεθε, δεκηνπξγεί ζπλήζσο ζπλζήθεο «αληαγσληζκνχ» κεηαμχ ησλ θιηληθψλ θαη ην πξφγξακκα πνπ δνκείηαη είλαη πξντφλ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηνπο. Πε φηη έρεη ζρέζε κε ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά είλαη πξνθαλέο φηη απηά απαηηνχλ άκεζεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη είλαη εκβφιηκα ζην θαηαζηξσκέλν πξφγξακκα ησλ ρεηξνπξγείσλ. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ν ζπάληνο ρξφλνο πνπ νη ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο είλαη δηαζέζηκεο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη επηκειψο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο «παξαγσγηθφηεηαο», απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο νη νπνίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε δηάθνξα επίπεδα. Κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη αθζνλία επηζηεκνληθψλ άξζξσλ 1,2,3, ηα νπνία πξνηείλνπλ πνιπάξηζκεο κεζφδνπο 1 Lamiri, Mehdi Xie, Xiaolan Zhang, Shuguang, Column generation approach to operating theater planning with elective and emergency patients, δηθηπαθφο ηφπνο: 2 Murrey V. Calichman, Creating the optimal operating room schedule, AORN Journal, March 2005, δηθηπαθφο ηφπνο: 3 ηειηθή αλαθνξά (final report) ηνπ Ηλζηηηνχην πνιηηηθήο πγείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηφλεο (Boston University Health Policy Institute), κε ηίηιν «Improving Patient Flow and Throughput in California Hospitals Operating Room Services», πνπ δεκνζηεχζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο» (Program for management the variability in 11

12 δφκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ρεηξνπξγείσλ. Νη κέζνδνη απηέο βαζίδνληαη ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ηελ ζεσξεία «νπξάο» (queuing theory) θαη άιιεο, θαη ζηνρεχνπλ ζηε κνληεινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, φπσο ν ξπζκφο εκθάληζεο επηπινθψλ ζηνπο αζζελείο θαη ν ξπζκφο άθημεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ απνζθνπεί ζηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο κεζφδνπ θαηάζηξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρεηξνπξγείσλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πηζηή ηήξεζή ηνπ, αθφκα θαη φηαλ νη παξάγνληεο απηνί θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. H αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαηάζηξσζεο πξνγξάκκαηνο ρεηξνπξγείσλ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία ζα επηρεηξήζεη κηα δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρεηξνπξγείσλ θαη πνπ νθείινληαη ζηνλ ηξφπν ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο. Κηα κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ απηψλ είλαη λα «αθνινπζεζεί» ν αζζελήο ζην «ηαμίδη» 4 ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζηελ επέκβαζε, δει. ε ξνή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν Ζ ξνή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν θαη ε παξάκεηξνο ηνπ ρξφλνπ Απνηχπσζε ησλ ζηαδίσλ ηεο ξνήο ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν Κε ηνλ φξν «ξνή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν» πεξηθιείνληαη φιεο εθείλεο νη δηαδηθαζίεο πνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν αζζελήο ζα παξαιεθζεί απφ ηελ θιηληθή, ζα κεηαθεξζεί ζηα ρεηξνπξγεία, ζα ζα ππνβιεζεί ζηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ζα επηζηξέςεη ζηελ θιηληθή ηνπ ή ηε Κ.Δ.Θ. -ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε επηβάιεη θάηη ηέηνην-. Κηα πξψηε απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, κε κηα αδξή εθηίκεζε ηεο δηάξθεηαο θάζε κηαο εμ απηψλ πξνθεηκέλνπ γηα κηα επέκβαζε ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη δηάξθεηαο, δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1. health care delivery) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο πεξεζηψλ γείαο ηεο Θαιηθφξληα (California health care Foundation). 4 Γλσζηφ θαη κε ηνλ αγγιηθφ φξν patient journey. 12

13 Ξίλαθαο 1 Πηάδηα ξνήο αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν Διαδικασία Χρόνος (min) Μεταφορά ασθενoύς στο χειρουργείο. 10 Εισαγωγή του ασθενούς στο χειρουργείο. 15 Μεταφορά ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα. 2 Χορήγηση αναισθησίας στον ασθενή. 10 Εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης. 40 Μεταφορά ασθενούς στην ανάνηψη. 5 Παραμονή του ασθενούς στην ανάνηψη έως ότου ανανήψει καλώς. 20 Μεταφορά του ασθενούς στην χειρουργική κλινική ή στη Μ.Ε.Θ.. 10 υνολικός Χρόνος: 112 min Χρωματικός Κωδικός Δίλαη ινηπφλ αμηνζεκείσην φηη γηα έλα ρεηξνπξγείν πνπ έρεη επεκβαηηθή δηαδηθαζία δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ αζζελή αλέξρεηαη ζε 112 ιεπηά. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ξνήο ηνπ αζζελνχο γηα θάζε επέκβαζε κπνξεί λα παξαζηαζεί φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 1. Πρήκα 1: Χρόνος (min) Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ξνήο ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν κε ηε ρξήζε ρξσκαηηθψλ θσδηθψλ αλά ζηάδην ηεο ξνήο Δθηίκεζε παξαγφλησλ θαζπζηέξεζεο ζηελ ξνή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν Κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ξνήο ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν, γίλεηαη κηα αλαιπηηθφηεξε δηαηχπσζε ησλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηθιείεη θάζε ζηάδην ζηε ξνή ηνπ αζζελνχο ζηα ρεηξνπξγεία. Ζ αλαιπηηθφηεξε απηή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2. Ξίλαθαο 2 Αλαιπηηθή απνηχπσζε ησλ ελεξγεηψλ & ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ θαηά ηε ξνή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν 13

14 Α/Α ΠΡΑΓΗΝ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ Κεηαθνξά αζζελoχο ζην ρεηξνπξγείν. Δηζαγσγή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείνπ. Κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπ (π.ρ. 1.1 λεζηεία, μχξηζκα, θιχζκα θιπ). Γηάζεζε ηνπ πιήξνπο ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο κε ηηο εμεηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 1.2 ην ηζηνξηθφ ηνπ (εμεηάζεηο αίκαηνο, νχξσλ, ηνκνγξαθίεο, αθηηλνγξαθίεο θιπ.). Βεβαίσζε φηη ν αζζελήο είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα κπνξεί 1.3 λα ρεηξνπξγεζεί (π.ρ. δελ είλαη εκπχξεηνο). 1.4 Γηάζεζε πξντζηακέλεο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ αζζελνχο 1.5 Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ρεηξνπξγείσλ. 1.6 Γηαθίλεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. 1.7 Γηαθίλεζε ζηνπο αλειθπζηήξεο ρεηξνπξγείσλ. 2.1 Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αζζελνχο. Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο θαη αλαηζζεζηνιφγνπ 2.2 γηα ηελ ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ εηζαγσγήο ζην ρεηξνπξγείν. Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο θαη αλαηζζεζηνιφγνπ 2.3 γηα ηελ κειέηε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ζπλνδεχεη ηνλ αζζελή. Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο θαη αλαηζζεζηνιφγνπ 2.4 γηα ηελ εθηέιεζε γεληθήο εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο (π.ρ. αθξφαζε, ςηιάθηζε θιπ). Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 2.5 πξνθαηαξθηηθψλ ελεξγεηψλ (π.ρ. ηνπνζέηεζε "πεηαινχδαο"). 3.1 Γηάζεζε ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ζε θαηάζηαζε πνπ λα κπνξεί λα θηινμελήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ. 3.2 Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα. 3.3 Γηαθίλεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ. 4. Σνξήγεζε ζηνλ αζζελή. αλαηζζεζίαο Γηάζεζε αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο. Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη πιηθνχ γηα ηελ ρνξήγεζε λάξθσζεο. (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 2 ζηε ζει. 15) 14

15 (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 2, απφ ζει. 14) Α/Α ΠΡΑΓΗΝ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 5.1 Γηάζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ζε θαηάζηαζε ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί λα δηεμαρζεί εληφο απηήο ε επέκβαζε Δθηέιεζε επέκβαζεο. ρεηξνπξγηθήο Κεηαθνξά αζζελνχο ζηελ αλάλεςε. Ξαξακνλή ηνπ αζζελνχο ζηελ αλάλεςε έσο φηνπ αλαλήςεη θαιψο. 5.2 Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ θαη εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγψλ. Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηεηνπ αξηζκνχ θαη εηδίθεπζεο 5.3 λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επέκβαζεο. 5.4 Γηάζεζε αλαηζζεζηνιφγνπ. 5.5 Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ βην-ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ (θηλεηνχ ή/θαη ζηαζεξνχ). 5.6 Γηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ κνλάδσλ αίκαηνο ή/θαη παξαγψγσλ απηνχ. 5.7 Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (π.ρ. θαζαηηήξεο). 5.8 Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ. 5.9 Γηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ Γηάζεζε άιισλ, εμεηδηθεπκέλσλ, απαξαίηεησλ ηαηξηθψλ πιηθψλ (π.ρ. ξάκκαηα, εκθπηεχκαηα θιπ) 6.1 Γηάζεζε ηεο αίζνπζαο αλάςεζεο ζε θαηάζηαζε πνπ λα κπνξεί λα δερζεί ην πεξηζηαηηθφ. 6.2 Γηάζεζε ειεχζεξεο θιίλεο ζηελ αλάλεςε. 6.3 Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ρεηξνπξγείσλ Γηάζεζε ηνπ/ηεο πξντζηακέλεο λάξθσζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αζζελνχο. Γηάζεζε ηνπ/ηεο πξντζηακέλεο λάξθσζεο θαη λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο. 8. Κεηαθνξά αζζελνχο απφ ην ρεηξνπξγείν ζηελ θιηληθή ή ηε Κ.Δ.Θ Γηάζεζε θιίλεο ζηε Κ.Δ.Θ. γηα ηελ λνζειεία ηνπ αζζελνχο. Γηάζεζε ρξφλνπ ζην πξνζσπηθφ γηα παξάπιεπξεο ελέξγεηεο 8.2 (π.ρ. ελεκέξσζε ζπγγελψλ, αλαςπρή, πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε επέκβαζε). 8.3 Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ρεηξνπξγείσλ. 8.4 Γηαθίλεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ. 8.5 Γηαθίλεζε ζηνπο αλειθπζηήξεο ρεηξνπξγείσλ. 8.6 Γηαθίλεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. 8.7 Γηάζεζε λνζειεχηξηαο ζηε ρεηξνπξγηθή θιηληθή γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αζζελνχο. Έρνληαο απνηππψζεη αλαιπηηθά ηελ δηαδηθαζία ξνήο ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν είλαη πιένλ δπλαηφ λα εθηηκεζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη πηζαλνί 15

16 παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε επέκβαζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 3. Ξίλαθαο 3 Ξηζαλνί παξάγνληεο θαζπζηέξεζεο δηεμαγσγήο δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ αλά ζηάδην ξνήο ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν. Α/Α ΠΡΑΓΗΝ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΞΗΘΑΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ & ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ Α/Α ΞΑΟ/ΛΡΑ Κε έγθαηξε εηδνπνίεζε απφ ηα ρεηξνπξγεία γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αζζελνχο Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπ (π.ρ. λεζηεία, μχξηζκα, θιχζκα θιπ) Κε έγθαηξε δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. Κε ηήξεζε ηεο λεζηείαο απφ ηνλ αζζελή. Κε έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο έρεη πάςεη λα ρξήδεη ηεο επεκβάζεσο Κε έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελείο δελ επηζπκεί πιένλ λα ππνζηεί ηελ επέκβαζε Κεηαθνξά αζζελoχο ζην ρεηξνπξγείν Γηάζεζε ηνπ πιήξνπο ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο κε ηηο εμεηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην ηζηνξηθφ ηνπ (εμεηάζεηο αίκαηνο, νχξσλ, ηνκνγξαθίεο, αθηηλνγξαθίεο θιπ.). Βεβαίσζε φηη ν αζζελήο είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα κπνξεί λα ρεηξνπξγεζεί (π.ρ. δελ είλαη εκπχξεηνο). Γηάζεζε πξντζηακέλεο θιηληθήο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ αζζελνχο ζηνλ ηξαπκαηηνθνξέα Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ρεηξνπξγείσλ Κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ εμεηάζεσλ απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ζηελ θιηληθή ηνπ αζζελνχο. Κε δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ. Δθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ εμεηάζεσλ απφ φζεο είλαη 8 απαξαίηεηεο. Δθηέιεζε εμεηάζεσλ γηα επηβεβαίσζε απνηειεζκάησλ 9 Κε έγθαηξε δηαθξίβσζε φηη ε θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο επηηξέπεη ηελ 10 δηεμαγσγή ηεο επέκβαζεο. Κε έγθαηξε δηάζεζε ηεο πξντζηακέλεο θιηληθήο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ αζζελνχο ζηνλ 11 ηξαπκαηηνθνξέα. Κε (ζπλέρεηα έγθαηξεηνπ Ξίλαθα δηάζεζε 3 ζηε ζει ) ηξαπκαηηνθνξέα. Κε έγθαηξε δηάζεζε θαηάιιεινπ θνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 13 αζζελνχο. 16 Ζ θιηληθή πνπ θηινμελεί ηνλ αζζελή βξίζθεηαη ρσξνζεηεκέλε

17 (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 απφ ζει. 16) 1. Α/Α ΠΡΑΓΗΝ Κεηαθνξά αζζελoχο ζην ρεηξνπξγείν. (ζπλέρεηα) Κεηαθνξά αζζελoχο ζην ρεηξνπξγείν. Δηζαγσγή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείνπ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ρεηξνπξγείσλ. Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπ (π.ρ. λεζηεία, μχξηζκα, θιχζκα θιπ). Γηαθίλεζε δηαδξφκνπο λνζνθνκείνπ. ΞΗΘΑΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ & ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ Κε έγθαηξε έγθαηξε εηδνπνίεζε απφ δηάζεζε ηα ρεηξνπξγεία ηξαπκαηηνθνξέα. γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε Κε έγθαηξε ηεο πξνεηνηκαζίαο δηάζεζε θαηάιιεινπ ηνπ αζζελνχο. θνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Κε αζζελνχο. έγθαηξε δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ Ζ θιηληθή πνππξνζσπηθνχ θηινμελεί ηνλ γηα ηελ αζζελή πξνεηνηκαζία βξίζθεηαη ηνπ ρσξνζεηεκέλε αζζελνχο. Κε ζε ηήξεζε κεγάιε ηεο απφζηαζε λεζηείαο απφ ηνλ αζζελή. ρεηξνπξγείν. Κε Ζ αξρηηεθηνληθή έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ρψξσλ ζηελ πεξίπησζε δηαθίλεζεο είλαη πνπ νηέηνηα αζζελήο πνπ έρεη δελ ζηνπο πάςεη λα ρξήδεη ηεο επεκβάζεσο. επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαθίλεζε ηνπ Κε ησλ έγθαηξε θνξείσλ. ελεκέξσζε ζηελ πεξίπησζε Νη ρψξνη πνπ ν αζζελείο δηαθίλεζεο δελ επηζπκεί παξνπζηάδνπλ πιένλ λα ππνζηεί κεγάιε ηελ επέκβαζε. ππθλφηεηα δηαθηλνχκελνπ Κε πιεζπζκνχ έγθαηξεπνπ παξάδνζε παξεκπνδίδεη ησλ εμεηάζεσλ απφ ηα αξκφδηα ηελ απξφζθνπηε πξνζέγγηζε ηκήκαηα ζηελ θιηληθή ηνπ πξνο ην ρεηξνπξγείν. αζζελνχο. Γηάζεζε ηνπ πιήξνπο ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο κε ηηο εμεηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο Κε Αλεπάξθεηα δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ αξηζκνχ ησλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην απαηηνχκελσλ αλειθπζηήξσλ εμεηάζεσλ. κεηαθνξάο ηζηνξηθφ ηνπ (εμεηάζεηο θνξείσλ. Δθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ αίκαηνο, Γηαθίλεζε νχξσλ, ζηνπο Σξήζε αλειθπζηήξσλ θνξείσλ εμεηάζεσλ απφ φζεο είλαη ηνκνγξαθίεο, αλειθπζηήξεο αθηηλνγξαθίεο ρεηξνπξγείσλ απαξαίηεηεο. πξνο ηα ρεηξνπξγεία θαη απφ ην θιπ.). Δθηέιεζε θνηλφ. εμεηάζεσλ γηα επηβεβαίσζε Πηάζε ησλ αλειθπζηήξσλ απνηειεζκάησλιφγσ Βεβαίσζε φηη ν αζζελήο Κε Ζ/Κ έγθαηξε βιαβψλ. δηαθξίβσζε φηη ε 1.3 είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ κπνξεί Γηάζεζε λαλνζειεπηή/ηξηαο ρεηξνπξγεζεί αζζελνχο Κε έγθαηξε επηηξέπεη δηάζεζε ηελ 2.1 (π.ρ. λάξθσζεο δελ είλαη εκπχξεηνο). γηα ηελ δηεμαγσγή λνζειεπηή/ηξηαο ηεο επέκβαζεο. λάξθσζεο γηα Γηάζεζε παξαιαβή ηνπ πξντζηακέλεο αζζελνχο. Κε ηελ παξαιαβή έγθαηξεηνπ δηάζεζε αζζελνχο. ηεο 1.4 θιηληθήο γηα ηελ παξάδνζε πξντζηακέλεο θιηληθήο γηα ηελ Κε έγθαηξε δηάζεζε ηνπ αζζελνχο ζηνλ παξάδνζε λνζειεπηή/ηξηαο ηνπ αζζελνχο λάξθσζεοζηνλ θαη ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. αλαηζζεζηνιφγνπ. Κε έγθαηξε δηάζεζε Καθξνζθειή έγγξαθα Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα Κε εηζαγσγήο έγθαηξε δηάζεζε πνπ πξέπεη θαηάιιεινπ λα ρεηξνπξγείσλ θνξείνπ ζπκπιεξσζνχλ. Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο. Κε θηιηθά πξνο ηε ζπκπιήξσζε λάξθσζεο θαη Ζέγγξαθα θιηληθή εηζαγσγήο πνπ θηινμελεί ηδηαίηεξα ηνλ γηα 2.2 αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ αζζελή άηνκα βξίζθεηαη ειηθησκέλα, ρσξνζεηεκέλε ρακεινχ ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ ζε κνξθσηηθνχ κεγάιε απφζηαζεεπηπέδνπ, ην εηζαγσγήο ζην ρεηξνπξγείν. ρεηξνπξγείν. αιινδαπνχο θιπ. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ρψξσλ 1.6 δηαθίλεζεο Αλάγθε είλαη ηέηνηα ζπκπιήξσζεο πνπ δελ Γηαθίλεζε ζηνπο επηηξέπεη πιεξνθνξηψλ ηελ εχθνιε ηα δηαθίλεζε έγγξαθα δηαδξφκνπο ηνπ ησλ θνξείσλ. λνζνθνκείνπ. εηζαγσγήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πξνζπκπιεξσκέλα. 2.3 Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο θαη αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ κειέηε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ζπλνδεχεη ηνλ αζζελή. Α/Α ΞΑΟ/ΛΡΑ Κε έγθαηξε δηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο θαη 25 αλαηζζεζηνιφγνπ Κε πιήξεο ηαηξηθφο θάθεινο Ηαηξηθφο θάθεινο πνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φζεο είλαη απαξαίηεηεο. 27 (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 ζηε ζει. 18) 17

18 (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 απφ ζει. 17) Α/Α ΠΡΑΓΗΝ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΞΗΘΑΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ & ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ Α/Α ΞΑΟ/ΛΡΑ Δηζαγσγή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείνπ. (ζπλέρεηα) Κεηαθνξά αζζελoχο ζην ρεηξνπξγείν. Κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα Κε έγθαηξε έγθαηξε εηδνπνίεζε απφ δηάζεζε ηα Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο ρεηξνπξγεία λνζειεπηή/ηξηαο γηα ηελ λάξθσζεο έγθαηξε θαη λάξθσζεο θαη έλαξμε αλαηζζεζηνιφγνπ. ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ αζζελνχο. Κε έγθαηξε δηαπίζησζε φηη ε εθηέιεζε γεληθήο εμέηαζεο θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο δελ ηνπ αζζελνχο (π.ρ Κε επηηξέπεη έγθαηξε ηελ δηάζεζε εθηέιεζε ηνπ ηεο αθξφαζε, ςηιάθηζε θιπ) απαηηνχκελνπ επέκβαζεο. πξνζσπηθνχ γηα Γηάζεζε λνζειεπηή/ηξηαο Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. λάξθσζεο γηα ηελ εθηέιεζε πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπ ηήξεζε ηεο λεζηείαο απφ ηνλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ Κε έγθαηξε δηάζεζε (π.ρ. λεζηεία, μχξηζκα, αζζελή. ελεξγεηψλ (π.ρ. ηνπνζέηεζε λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο θαη θιχζκα θιπ). "πεηαινχδαο"). Κε αλαηζζεζηνιφγνπ. έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο έρεη πάςεη λα ρξήδεη ηεο επεκβάζεσο. Κε έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηελ Κε έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζε πνπ ν αζζελείο δελ επέκβαζεο. επηζπκεί πιένλ λα ππνζηεί ηελ Κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ επέκβαζε. ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ γηα ηνλ Κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ρξφλν πνπ ε ρεηξνπξγηθή εμεηάζεσλ απφ ηα αξκφδηα Γηάζεζε ηνπ πιήξνπο αίζνπζα ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ηκήκαηα ζηελ θιηληθή ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ θαζαξηζκφ. αζζελνχο. αζζελνχο κε ηηο εμεηάζεηο Κε έγθαηξε άθημε ηνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο Κε ζπλεξγείνπ δηεμαγσγήθαζαξηζκνχ ηνπ ζπλφινπζηελ ησλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην απαηηνχκελσλ ρεηξνπξγηθή εμεηάζεσλ. αίζνπζα πνπ ηζηνξηθφ ηνπ (εμεηάζεηο νινθιεξψζεθε ε πξνεγνχκελε Δθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ αίκαηνο, νχξσλ, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εμεηάζεσλ απφ φζεο είλαη ηνκνγξαθίεο, αθηηλνγξαθίεο Βξαδχο ξπζκφο θαζαξηζκφο ηεο απαξαίηεηεο. θιπ.). ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Δθηέιεζε εμεηάζεσλ γηα Γηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ επηβεβαίσζε απνηειεζκάησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ απφ απηέο Βεβαίσζε φηη ν αζζελήο Κε έγθαηξε δηαθξίβσζε φηη ε πνπ είλαη απαξαίηεηεο. είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ Κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο κπνξεί λα ρεηξνπξγεζεί αζζελνχο επηηξέπεη ηελ πξντζηακέλεο ρεηξνπξγείσλ γηα (π.ρ. δελ είλαη εκπχξεηνο) δηεμαγσγή ηεο επέκβαζεο. Γηάζεζε ρεηξνπξγηθήο πξντζηακέλεο ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ Κε έγθαηξε δηάζεζε ηεο θιηληθήο αίζνπζαο γηα ζε θαηάζηαζε ηελ παξάδνζε πξντζηακέλεο θαζαξηζκνχ ηεο θιηληθήο αίζνπζαο. γηα ηελ ηνπ πνπ λα κπνξεί αζζελνχο λα Κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ ζηνλ παξάδνζε ηνπ αζζελνχο ζηνλ ηξαπκαηηνθνξέα θηινμελήζεη ην πξνζσπηθνχ γηα ηελ κεηαθνξά ηξαπκαηηνθνξέα. ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ. ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ Κε έγθαηξε δηάζεζε Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα Κε ηελ έγθαηξε δηεμαγσγή δηάζεζε ηεοθαηάιιεινπ επφκελεο ρεηξνπξγείσλ θνξείνπ επέκβαζεο. γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Κε έγθαηξε δηάζεζε αζζελνχο. Ζ πξνζσπηθνχ θιηληθή πνπ γηα θηινμελεί ηελ έγθαηξε ηνλ αζζελή κεηαθνξά βξίζθεηαη ηνπ ρσξνζεηεκέλε αλαγθαίνπ ζε θηλεηνχ κεγάιεεμνπιηζκνχ απφζηαζε γηα απφ ηελ ην ρεηξνπξγείν. επφκελε επέκβαζε. Κε έγθαηξε δηάζεζε ηνπ Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ρψξσλ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη δηαθίλεζεο είλαη ηέηνηα πνπ δελ Γηαθίλεζε ζηνπο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαθίλεζε δηαδξφκνπο ηνπ απαξαίηεηα γηα ηελ επφκελε ησλ θνξείσλ. λνζνθνκείνπ. εγρείξεζε. Κε έγθαηξε δηαπίζησζε βιαβψλ ζηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επφκελεο επέκβαζεο. Βξαδχο ξπζκφο κεηαθνξάο ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επφκελε επέκβαζε (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 ζηε ζει. 19) 18

19 (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 απφ ζει. 18) Α/Α ΠΡΑΓΗΝ Κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. (ζπλέρεηα) Σνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζηνλ αζζελή. Κεηαθνξά αζζελoχο ζην ρεηξνπξγείν. Δθηέιεζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΞΗΘΑΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ & ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ 3.2 Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα. Κε έγθαηξε έγθαηξε εηδνπνίεζε απφ δηάζεζε ηα ρεηξνπξγεία ηξαπκαηηνθνξέα. γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αζζελνχο. Κε έγθαηξε δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ Κε έγθαηξε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ θνξείνπ πξνεηνηκαζία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο. ηνπ Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο αζζελνχο. πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπ Κε ηήξεζε ηεο λεζηείαο απφ ηνλ (π.ρ. λεζηεία, μχξηζκα, αζζελή. Ππλνζηηζκφο ζηνπο δηαδξφκνπο θιχζκα θιπ). ησλ ρεηξνπξγείσλ πνπ δελ Κε έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ Γηαθίλεζε ζηνπο επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο έρεη 3.3 δηαδξφκνπο ησλ πάςεη δηαθίλεζε λα ρξήδεη ηνπ θνξείνπ. ηεο επεκβάζεσο. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ρψξσλ ρεηξνπξγείσλ. Κε δηαθίλεζεο έγθαηξε είλαη ελεκέξσζε ηέηνηαζηελ πνπ δελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελείο δελ επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαθίλεζε επηζπκεί πιένλ λα ππνζηεί ηελ ησλ θνξείσλ. επέκβαζε. Γηάζεζε αλαηζζεζηνιφγνπ Κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ Κε έγθαηξε δηάζεζε ηνπ 4.1 γηα ηελ ρνξήγεζε εμεηάζεσλ απφ ηα αξκφδηα Γηάζεζε ηνπ πιήξνπο ηκήκαηα αλαηζζεζηνιφγνπ. ζηελ θιηληθή ηνπ ηαηξηθνχ αλαηζζεζίαο. θαθέινπ ηνπ αζζελνχο. αζζελνχο κε ηηο εμεηάζεηο Βιάβεο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη απαξαίηεηεο Κε δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξνρήο ηαηξηθψλ αεξίσλ. 1.2 πξνθεηκέλνπ Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ λα ιεθζεί ην απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ. Βιάβεο ζηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ 4.2 ηζηνξηθφ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη πιηθνχ (εμεηάζεηο γηα Δθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ αίκαηνο, νχξσλ, αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ. ηελ ρνξήγεζε λάξθσζεο εμεηάζεσλ απφ φζεο είλαη ηνκνγξαθίεο, αθηηλνγξαθίεο Βιάβεο ζηα εθεδξηθά ζπζηήκαηα απαξαίηεηεο. θιπ.) Δθηέιεζε ηαηξηθψλ αεξίσλ. εμεηάζεσλ γηα επηβεβαίσζε απνηειεζκάησλ Ξξνβιήκαηα ζηα δνκηθά Βεβαίσζε φηη ν αζζελήο Κε έγθαηξε δηαθξίβσζε φηη ε Γηάζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα θιηληθή ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζε αίζνπζαο (π.ρ. ηνπ κπνξεί αίζνπζαο λα ζε θαηάζηαζε ρεηξνπξγεζεί αζζελνχο θζνξέο ζε ςεπδνξνθέο επηηξέπεη θιπ). ηελ 5.1 (π.ρ. ηέηνηα δελ ψζηε είλαη λα εκπχξεηνο). κπνξεί λα δηεμαγσγή Ξξνβιήκαηα ηεο επέκβαζεο. ζηηο Ζ/Κ Γηάζεζε δηεμαρζεί εληφο πξντζηακέλεο απηήο ε Κε εγθαηαζηάζεηο έγθαηξε δηάζεζε (π.ρ. ηεο θιηληθήο γηα ηελ παξάδνζε πξντζηακέλεο θιηληθήο γηα ηελ 1.4 επέκβαζε θιηκαηηζκφο, ειεθηξνινγηθά ηνπ αζζελνχο ζηνλ παξάδνζε ηνπ αζζελνχο ζηνλ θιπ). ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. Κε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Κε έγθαηξε δηάζεζε Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. αξηζκνχ ρεηξνπξγψλ αξηζκνχ θαη εηδηθφηεηαο Κε έγθαηξε δηάζεζε θαηάιιεινπ ρεηξνπξγείσλ. Ξαξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ ρεηξνπξγψλ θνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά εηδηθεπφκελσλ πνπ δεκηνπξγεί αζζελνχο. θαζπζηεξήζεηο. Ζ θιηληθή πνπ θηινμελεί ηνλ Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηεηνπ αζζελή βξίζθεηαη ρσξνζεηεκέλε αξηζκνχ θαη εηδίθεπζεο ζε Κε κεγάιε δηάζεζε απφζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ απφ ην 5.3 λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ρεηξνπξγείν. αξηζκνχ θαη εηδίθεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Ζλνζειεπηηθνχ αξρηηεθηνληθή πξνζσπηθνχ. ησλ ρψξσλ επέκβαζεο. δηαθίλεζεο είλαη ηέηνηα πνπ δελ Γηαθίλεζε ζηνπο επηηξέπεη Κε ηελ έγθαηξε εχθνιε δηαθίλεζε δηάζεζε δηαδξφκνπο ηνπ ησλ αλαηζζεζηνιφγνπ. θνξείσλ. λνζνθνκείνπ. Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Κε έγθαηξα δηαζέζηκνο 5.5 βην-ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνο βην-ηαηξηθφο (θηλεηνχ ή/θαη ζηαζεξνχ). εμνπιηζκφο (ζηελφηεηα πφξσλ, βιάβεο θιπ.) 5.6 Γηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ κνλάδσλ αίκαηνο ή/θαη παξαγψγσλ απηνχ Κε έγθαηξα δηαζέζηκν ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα αίκα θαη παξάγσγα απηνχ. Α/Α ΞΑΟ/ΛΡΑ (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 ζηε ζει. 20) 19

20 (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 απφ ζει. 19) Α/Α ΠΡΑΓΗΝ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΞΗΘΑΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ & ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ Α/Α ΞΑΟ/ΛΡΑ Δθηέιεζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Κεηαθνξά αζζελνχο Κεηαθνξά ζηελ αζζελoχο αλάλεςε. ζην ρεηξνπξγείν. Ξαξακνλή ηνπ αζζελνχο ζηελ αλάλεςε έσο φηνπ αλαλήςεη θαιψο Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Κε έγθαηξε έγθαηξε εηδνπνίεζε δηάζεζε απφ ηα ηνπ ρεηξνπξγεία γηα ηελ έγθαηξε πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (π.ρ απαξαίηεηνπ πγεηνλνκηθνχ έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαζαηηήξεο). πιηθνχ ζε πνζφηεηα θαη αζζελνχο. πνηφηεηα. Γηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Κε έγθαηξε δηάζεζε ηνπ απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ απαηηνχκελνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ απνζηεηξσκέλφπ γηα Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. πιηθνχ ζε πνηφηεηα θαη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπ Κε ηήξεζε ηεο λεζηείαο απφ ηνλ πνζφηεηα. (π.ρ. Γηάζεζελεζηεία, ησλ απαξαίηεησλ μχξηζκα, αζζελή. Κε έγθαηξε δηάζεζε ησλ θιχζκα θιπ). θαξκάθσλ Κε απαξαίηεησλ έγθαηξε ελεκέξσζε θαξκάθσλ ζηελ ζε πεξίπησζε πνζφηεηα θαη πνπ πνηφηεηα. ν αζζελήο έρεη Γηάζεζε άιισλ, πάςεη λα ρξήδεη ηεο επεκβάζεσο. εμεηδηθεπκέλσλ, Κε Κε έγθαηξε έγθαηξε ελεκέξσζε δηάζεζε ζηελ ησλ απαξαίηεησλ ηαηξηθψλ πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλσλ, πνπ ν αζζελείο απαξαίηεησλ δελ πιηθψλ (π.ρ. ξάκκαηα, επηζπκεί πιηθψλ. πιένλ λα ππνζηεί ηελ εκθπηεχκαηα θιπ) επέκβαζε. Κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ Γηάζεζε ηεο αίζνπζαο εμεηάζεσλ Βιάβεο Ζ/Καπφεγθαηαζηάζεσλ ηα αξκφδηα Γηάζεζε ηνπ πιήξνπο αλάςεζεο ζε θαηάζηαζε ηκήκαηα (π.ρ. θιηκαηηζκφο, ζηελ θιηληθήδίθηπα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ πνπ λα κπνξεί λα δερζεί ην αζζελνχο. ηαηξηθψλ αεξίσλ, ειεθηξνινγηθά αζζελνχο κε ηηο εμεηάζεηο πνπ πεξηζηαηηθφ. είλαη απαξαίηεηεο θιπ). Κε δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην απαηηνχκελσλ Κε έγθαηξε εμεηάζεσλ. εηδνπνίεζε θαη Γηάζεζε ειεχζεξεο θιίλεο ηζηνξηθφ ηνπ (εμεηάζεηο ζπληνληζκφο ηνπ ρεηξνπξγείνπ ζηελ αλάλεςε. Δθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ αίκαηνο, νχξσλ, θαη ηεο αλάλεςεο εμεηάζεσλ απφ φζεο είλαη ηνκνγξαθίεο, αθηηλνγξαθίεο απαξαίηεηεο. Κε έγθαηξε δηάζεζε θιπ.) Δθηέιεζε ηξαπκαηηνθνξέα. εμεηάζεσλ γηα Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα επηβεβαίσζε απνηειεζκάησλ Βεβαίσζε ρεηξνπξγείσλ. Κε έγθαηξε δηάζεζε θαηάιιεινπ φηη ν αζζελήο Κε έγθαηξε δηαθξίβσζε φηη ε θνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ κπνξεί λα ρεηξνπξγεζεί αζζελνχο αζζελνχο. επηηξέπεη ηελ (π.ρ. δελ είλαη εκπχξεηνο). δηεμαγσγή Κε έγθαηξε ηεο επέκβαζεο. δηάζεζε ηνπ/ηεο Γηάζεζε πξντζηακέλεο Κε έγθαηξε δηάζεζε ηεο θιηληθήο γηα ηελ παξάδνζε πξντζηακέλεο θιηληθήο γηα ηελ ηνπ Γηάζεζε ηνπ/ηεο αζζελνχο ζηνλ Γηάζεζε ρξφλνπ ζηνλ ρεηξνπξγφ παξάδνζε ηνπ αζζελνχο ζηνλ ηξαπκαηηνθνξέα πξντζηακέλεο λάξθσζεο ηξαπκαηηνθνξέα. πνπ εθηέιεζε ηελ επέκβαζε γηα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ Κε ηελ ελεκέξσζε έγθαηξεησλ ζπγγελψλ δηάζεζε Γηάζεζε αζζελνχο. ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. γηα ηελ έθβαζε ηεο επέκβαζεο. Κε έγθαηξε δηάζεζε θαηάιιεινπ ρεηξνπξγείσλ. Γηάζεζε ρξφλνπ ζηελ νκάδα θνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ρεηξνπξγείνπ πνπ εθηέιεζε ηελ αζζελνχο. επέκβαζε γηα αλάπαπζε. Ζ θιηληθή πνπ θηινμελεί ηνλ αζζελή Κε έγθαηξε βξίζθεηαη δηάζεζε ρσξνζεηεκέλε ηνπ/ηεο ζε πξντζηακέλνπ/εο κεγάιε απφζηαζελάξθσζεο ην ρεηξνπξγείν. ή/θαη ηνπ/ηεο λνζειεπηή/ηξηαο Ζ αξρηηεθηνληθή λάξθσζεο. ησλ ρψξσλ δηαθίλεζεο είλαη ηέηνηα πνπ δελ Γηαθίλεζε Γηάζεζε ηνπ/ηεο ζηνπο Ξξνβιήκαηα ζηελ αλάλεςε ηνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαθίλεζε δηαδξφκνπο πξντζηακέλεο λάξθσζεο ηνπ αζζελνχο πνπ επηκεθχλνπλ ην λνζνθνκείνπ. θαη λνζειεπηή/ηξηαο λάξθσζεο πξντζηακέλνπ/εο λάξθσζεο. 65 ησλ θνξείσλ. ρξφλν πνπ απηφο παξακέλεη ζηελ αλάλεςε Κεηαγρεηξηηηθέο επηπινθέο πνπ επηβάιινπλ ηελ επαλεηζαγσγή 70 ηνπ αζζελνχο ζε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 ζηε ζει. 21) 20

21 (ζπλέρεηα ηνπ Ξίλαθα 3 απφ ζει. 20) Α/Α ΠΡΑΓΗΝ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΞΗΘΑΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ & ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΑΛΑ ΠΡΑΓΗΝ Α/Α ΞΑΟ/ΛΡΑ Κεηαθνξά αζζελνχο απφ ην ρεηξνπξγείν Κεηαθνξά ζηελ αζζελoχο θιηληθή. ζην ρεηξνπξγείν Κε Κε έγθαηξεεηδνπνίεζε ελεκέξσζε απφ ηεο ηα Κ.Δ.Θ. ρεηξνπξγεία γηα ηελ γηα αλάγθε ηελ έγθαηξε δηάζεζεο 71 Γηάζεζε θιίλεο ζηε Κ.Δ.Θ θιίλεο. έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ηελ λνζειεία ηνπ Κε αζζελνχο. έγθαηξε δηάζεζε θιίλεο ζηε αζζελνχο Κ.Δ.Θ. γηα ηε λνζειεία ηνπ 72 Κε έγθαηξε δηάζεζε ηνπ αζζελνχο. απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα 2 Γηάζεζε ρξφλνπ γηα ηελ Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο ελεκέξσζε ησλ ζπγγελψλ απφ 73 πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπ Κε ηήξεζε ηεο λεζηείαο απφ ηνλ ηνλ αλαηζζεζηνιφγν. 3 Γηάζεζε (π.ρ. ρξφλνπ λεζηεία, ζην μχξηζκα, Γηάζεζε αζζελή. ρξφλνπ ζηελ θιχζκα θιπ). πξνζσπηθφ γηα πξντζηακέλε Κε έγθαηξεαλαηζζεζηνινγηθνχ ελεκέξσζε ζηελ παξάπιεπξεο ελέξγεηεο (π.ρ γηα πεξίπησζε αλάπαπζε. πνπ ν αζζελήο έρεη 4 ελεκέξσζε ζπγγελψλ, πάςεη λα ρξήδεη ηεο επεκβάζεσο. αλαςπρή, πξνεηνηκαζία γηα Γηάζεζε ρξφλνπ ζηνλ Κε έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ 75 ηελ επφκελε επέκβαζε). αλαηζζεζηνιφγν γηα αλάπαπζε. πεξίπησζε πνπ ν αζζελείο δελ Γηάζεζε 5 επηζπκεί ρξφλνπ πιένλ ζηε λα ππνζηεί λνζειεχηξηα ηελ λάξθσζεο επέκβαζε. γηα αλάπαπζε. 76 Κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ Κε εμεηάζεσλ έγθαηξε απφ ηα δηάζεζε αξκφδηα Γηάζεζε ηνπ πιήξνπο Γηάζεζε ηκήκαηα ζηελ θιηληθή ηνπ ηαηξηθνχηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. θαθέινπ ηνπ Κε αζζελνχο. έγθαηξε δηάζεζε θαηάιιεινπ ρεηξνπξγείσλ. αζζελνχο κε ηηο εμεηάζεηο θνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο Κε δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελνχο. πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ. Ππλνζηηζκφο ζηνπο δηαδξφκνπο ηζηνξηθφ ηνπ (εμεηάζεηο ησλ Δθηέιεζε ρεηξνπξγείσλ πεξηζζνηέξσλ πνπ δελ αίκαηνο, νχξσλ, Γηαθίλεζε εμεηάζεσλ απφ φζεο είλαη ηνκνγξαθίεο, ζηνπο επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε αθηηλνγξαθίεο δηαδξφκνπο απαξαίηεηεο. θιπ.). ησλ δηαθίλεζε ηνπ θνξείνπ. ΖΔθηέιεζε αξρηηεθηνληθή εμεηάζεσλ ησλ ρψξσλ γηα ρεηξνπξγείσλ δηαθίλεζεο επηβεβαίσζε είλαη απνηειεζκάησλ ηέηνηα πνπ δελ Βεβαίσζε φηη ν αζζελήο επηηξέπεη Κε έγθαηξε ηελ εχθνιε δηαθξίβσζε δηαθίλεζε φηη ε είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ ησλ θνξείσλ. κπνξεί λα ρεηξνπξγεζεί Αλεπάξθεηα αζζελνχο επηηξέπεη αξηζκνχ ηελ (π.ρ. δελ είλαη εκπχξεηνο) αλειθπζηήξσλ δηεμαγσγή ηεο επέκβαζεο. κεηαθνξάο Γηάζεζε πξντζηακέλεο θνξείσλ. Κε έγθαηξε δηάζεζε ηεο Γηαθίλεζε θιηληθήο γηα ζηνπο ηελ παξάδνζε πξντζηακέλεο θιηληθήο γηα ηελ Σξήζε αλειθπζηήξσλ θνξείσλ αλειθπζηήξεο ηνπ αζζελνχο ρεηξνπξγείσλ. ζηνλ πξνο παξάδνζε ηα ρεηξνπξγεία ηνπ αζζελνχο θαη απφ ζηνλ ην ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. θνηλφ. Κε έγθαηξε δηάζεζε Πηάζε ησλ αλειθπζηήξσλ ιφγσ Γηάζεζε ηξαπκαηηνθνξέα ηξαπκαηηνθνξέα. Ζ/Κ βιαβψλ. Κε έγθαηξε δηάζεζε θαηάιιεινπ ρεηξνπξγείσλ. Ζ θιηληθή πνπ θηινμελεί ηνλ θνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελή αζζελνχο. βξίζθεηαη ρσξνζεηεκέλε ζε Ζ κεγάιε θιηληθή απφζηαζε πνπ θηινμελεί απφ ην ηνλ ρεηξνπξγείν. αζζελή βξίζθεηαη ρσξνζεηεκέλε Ζζε αξρηηεθηνληθή κεγάιε απφζηαζε ησλ ρψξσλ απφ ην δηαθίλεζεο ρεηξνπξγείν. είλαη ηέηνηα πνπ δελ Γηαθίλεζε ζηνπο επηηξέπεη Ζ αξρηηεθηνληθή ηελ εχθνιεησλ δηαθίλεζε ρψξσλ δηαδξφκνπο ηνπ δηαθίλεζεο είλαη ηέηνηα πνπ δελ Γηαθίλεζε ζηνπο ησλ θνξείσλ. λνζνθνκείνπ. Νη επηηξέπεη ρψξνη ηελ εχθνιε δηαθίλεζεο δηαδξφκνπο ηνπ παξνπζηάδνπλ ησλ θνξείσλ. κεγάιε λνζνθνκείνπ. ππθλφηεηα δηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε πξνζέγγηζε πξνο ην ρεηξνπξγείν Γηάζεζε λνζειεχηξηαο ζηε ρεηξνπξγηθή θιηληθή γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αζζελνχο Κε έγθαηξε δηάζεζε λνζειεπηή/λνζειεχηξηαο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αζζελνχο

22 Θαζίζηαηαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ θαηά ηε ξνή ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν, επηθέξνληαο θαζπζηεξήζεηο, είλαη πνιπάξηζκνη, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε πηζηή ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ρεηξνπξγείσλ. Παθψο δελ ππνλνείηαη φηη νη παξάγνληεο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθα 3 επηδξνχλ ηαπηφρξνλα ζηε ξνή εθάζηνπ αζζελνχο πξνο ηα ρεηξνπξγεία, αιιά νχηε φηη είλαη θαη νη κφλνη πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο, θαζψο παξάκεηξνη φπσο ν βαζκφο θάιπςεο ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ησλ νξγαληζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ρεηξνπξγείσλ, νη πξνγξακκαηηζκέλεο αιιά θαη νη έθηαθηεο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο θ.ι.π. κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αδηάιεηπηε ξνή ησλ αζζελψλ ζηα ρεηξνπξγεία. Δπίζεο, νη παξάγνληεο πνπ επηθέξνπλ απεπζείαο αθπξψζεηο, θαη φρη θαζπζηεξήζεηο, ζην πξφγξακκα ησλ ρεηξνπξγείσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαη κηα αξρηθή εθηίκεζή ηνπο γίλεηαη αθνινχζσο Δθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ αθπξψζεσο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επεκβάζεσλ 5 Δπηπξφζζεηα, ησλ δηαθφξσλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζηε ξνή ησλ αζζελψλ ζην ρεηξνπξγείν, δελ ζα πξέπεη λα ακειεζεί θαη ν παξάγνληαο ησλ αθπξψζεσλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επεκβάζεσλ. Κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε νδεγεί ζηελ εθηίκεζε ησλ αθφινπζσλ ιφγσλ αθχξσζεο ησλ επεκβάζεσλ. i. αθπξψζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ αζζελή, κε ηνπο εμήο ιφγνπο: ε εκεξνκελία ρεηξνπξγείνπ δελ ήηαλ εμ αξρήο βνιηθή γηα ηνλ αζζελή, ν αζζελήο ηελ εκέξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ δελ επηζπκνχζε λα ππνζηεί ηελ επέκβαζε, ν αζζελήο ηελ εκέξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ δελ έρξηδε πιένλ ηεο επεκβάζεσο, ν αζζελήο δελ πξνζήιζε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκέξα ηεο επέκβαζεο. Ζ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο δελ ήηαλ ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή ηεο επέκβαζεο, 5 Ζ δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζηεξίρζεθε ζην άξζξν «Cancelled Operations Diagnostic Tool», NHS, Modernisation Agency, Results from the Theater Program. 22

23 Ν αζζελήο δελ αθνινχζεζε ηελ πξν-εγρεηξεηηθή δηαδηθαζία πνπ ηνπ είρε ππνδεηρζεί, ii. αθπξψζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην λνζνθνκείν γηα κε θιηληθνχο ιφγνπο, πνπ θπξίσο νθείινληαη ζην φηη ηελ εκέξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο: δελ ππήξρε δηαζέζηκν θξεβάηη ζηελ ρεηξνπξγηθή θιηληθή, δελ ήηαλ δηαζέζηκνο ν ρεηξνπξγφο πνπ ζα εθηεινχζε ηελ επέκβαζε, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ησλ ρεηξνπξγείσλ δελ επαξθνχζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο επέκβαζεο, Ζ θαιή νξγάλσζε ηεο «παξαγσγηθήο» δηαδηθαζίαο ησλ ρεηξνπξγείσλ νθείιεη λα κελ παξαγλσξίδεη φια ηα παξαπάλσ ελδερφκελα αθπξψζεσο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη λα επηδηψθεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπο Ν αληίθηππνο ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ αθπξψζεσλ ζην πξφγξακκα ησλ ρεηξνπξγείσλ Ζ κε πηζηή ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ρεηξνπξγείσλ πνπ νθείιεηαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο ζηε ξνή ησλ αζζελψλ ζηα ρεηξνπξγεία, αιιά θαη ζηηο αθπξψζεηο πνπ γίλνληαη ζε ηέηνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ αληίθηππν αξρηθά ζηνπο αζζελείο. Αθελφο επεξεάδνληαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο αλακνλήο επηκεθχλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζηελ επέκβαζε, αθεηέξνπ δε, πιήηηνληαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε επέκβαζε αθπξψλεηαη θαη επαλαπξνγξακκαηίδεηαη γηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηνπ αζζελνχο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κηα επηβαξπκέλε (ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν) θιηληθή εηθφλα αθνχ ρξήδεη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο-, έρεη ππνζηεί έλαλ αξηζκφ πξν-εγρεηξεηηθψλ εμεηάζεσλ, έρεη ηεξήζεη ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα λεζηείαο, έρεη ππνζηεί φιεο ηηο πξν-εγρεηξεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη θαθή, ςπρνινγηθή θαηάζηαζε εκθαλίδνληαο ζεκάδηα άγρνπο, πνπ ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο αλακνλήο κπνξεί λα κεηεμειηρζνχλ ζε δπζθνξία θαη εθλεπξηζκφ. Άγρνο θαη δπζθνξία πξνθαιείηαη φκσο θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, έρνληαο ηξνπνπνηήζεη ην θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα (π.ρ. απνπζία απφ ηελ εξγαζία). Πε πεξηπηψζεηο, καθξάο αλακνλήο θαη θαζπζηεξήζεσλ είλαη 23

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο αθηηλνζεξαπεηώλ

Διαβάστε περισσότερα