Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27

2 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Οκτ.2 Οκτ.3 Οκτ.4 Οκτ.7 Οκτ.8 Οκτ.9 Οκτ.1 Οκτ.11 Οκτ.14 Οκτ.15 Οκτ.16 Οκτ.17 Οκτ.18 Οκτ.21 Οκτ.22 Οκτ.23 Οκτ.24 Οκτ.25 Οκτ.29 Οκτ.3 Οκτ.31 Νοε Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 9, , % 48, % 1, % 61, Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 557,118 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 49, % σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 182, % σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6,627.5% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 5, % σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 312, % Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 81, Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 9,21.78 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -54, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -9, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 78, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 24, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 8,5.8 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 43, , , % 4, ,311-9,339 29, % 14 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 15, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -11, % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 42, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 1, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 74, 72, 7, 68, 66, 64, 62, Οκτ.17 Οκτ.18 Οκτ.21 Οκτ.22 Οκτ.23 Οκτ.24 Οκτ.25 Οκτ.29 Οκτ.3 Οκτ.31 Νοε Οκτ.17 Οκτ.18 Οκτ.21 Οκτ.22 Οκτ.23 Οκτ.24 Οκτ.25 Οκτ.29 Οκτ.3 Οκτ.31 Νοε.1 58, 56, 54, 52, 5, 48, Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 31/1/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 1/11/213 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 1/11/213 31/1/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1, # 1, % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,27.37 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης % % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, # 1, % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2,77.25 # 2, % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς % % # FTSE/Med 1 4, # 4, % 4,8.95 4, % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , ,1.98 1, % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1,494.4 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ % % Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % , % Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες % % FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4, , % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 5, # 5, % 5,1.25 5, , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7, , % 7, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3, , % 3,31.5 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6, , % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1,623.6 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία # % % Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 31/1/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 1/11/213: -.92% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1/11/213:.26% 35,, 45 4,, 126 3,, 4 35,, ,, 2,, 15,, 1,, ,, 25,, 2,, 15,, 1,, ,, 37 5,, 11 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 365 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 18 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1/11/213: -.48% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1/11/213: -1.42% 3,5, ,, 186 3,, 2,5, 2,, ,, 1,, 8,, ,5, 1,, 5, ,, 4,, 2,, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 15 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 164 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1/11/213:.65% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 1/11/213:.81% 45, 133 8, 278 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, , 6, 5, 4, 3, 2, 1, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 123 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 264 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 74 / 67 / / 52 / 12 5 / 3 / 3 11 / 9 / 4 / 2 / 1 1 / 1 / 1 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 68, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) *** 78, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 81, , , ,187,39 38,311,112 4,875,927 22,311 22, , , ,477, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών *** 53,529,73 45,451,884 49, ,26 11,336 31,314,935 11, ,529 29,837,698 11, , Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων *** 29,595 27, , , , , , , ,924,459 11,424,338 8,25,648 3,398,69 2,422 2,746 2,74 6 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. (***) Ο Συνολικός Μ.Ο. Της Αξίας Συναλλαγών, του Όγκου Συναλλαγών και του Αριθμού Πράξεων για το σύνολο της Αγοράς, δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους Μέσων Όρων των Kατηγοριών καθότι η Διαπραγμάτευση των Warrants ξεκίνησε στις 11/6/213. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 3 / , , % Ασφάλειες 1 / / 7 26,833 4,34.7.5% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1 / 6 / ,14 1,384, % Δ.Α.Κ. / 2 / % Εμπόριο 3 / 2 / ,167 1,779, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 / 1 / 1 1, ,962 3,532, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / 1 / 1 9 2, % Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / ,53 937, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 1 / 5 / ,34 3,124, % Πρώτες Ύλες 7 / 5 / 2,284 1,267,457 7,19, % Ταξίδια & Αναψυχή 8 / 4 / 2 1,945 1,327,265 6,627, % Τεχνολογία 3 / 7 / , , % Τηλεπικοινωνίες / 1 / 1, ,933 4,379, % Τράπεζες 4 / 5 / 1 8,555 35,418,432 42,664, % Τρόφιμα & Ποτά 7 / 6 / , , % Υγεία 4 / 1 / , , % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1 / 3 / 1, ,39 5,32, % Χημικά 1 / 2 / ,288 81, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2 / 2 / 1,35 1,24,778 3,337, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) % # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % # CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) % # ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) % # ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) % # LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) % # ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) % # EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % # ΙΑΣΩ (ΚΟ) % # ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 13, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 7, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 7, % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 4, % ΟΤΕ (ΚΟ) 4, % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3, % JUMBO (ΚΟ) 2, % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 1, % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) % ΟΤΕ (ΚΟ) % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) % ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) % ΔΕΗ (ΚΟ) % MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,831, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8,969, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,811,936.96% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,544, % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 1,144, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 831, % ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 655, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 621, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 531,221.55% # ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 525, % # Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 257 1,868 49,967 3,684,912.5 FTSE/Χ.Α. Large Cap 257 1,868 49,967 3,684,912.5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,36 13, ,748 5,54, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 86 3,21 28,98 194,624.7 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,248. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ,147 1,991. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,612 38,829. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,859 2,18. EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,757. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,81 21,486. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,989. FRIGOGLASS (KO) ,71. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,17 262,34. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ,46 78,962. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,252 55,584. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,39 29,959. JUMBO (ΚΟ) ,836. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,931 1,215.4 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,3 38,24. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,819 43,648. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 21 1,871 12,779 1,142,51. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 143 1,392 1, ,762. ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,56 259,284. ΟΤΕ (ΚΟ) ,49 864,827. ΟΛΠ (ΚΟ) ,944. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 13 3,3 36,967 53,593. ΔΕΗ (ΚΟ) ,69 738,119. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2 1 2,35 1,75. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4 1 2,367 3,82.24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,883. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ,59 368,741. Δικαιώματα σε Δείκτες ,627 2,5. FTSE/Χ.Α. Large Cap ,627 2,5. Δικαιώματα σε Μετοχές 1 1 5, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1 1 1, ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1,627. ΟΤΕ (ΚΟ) 1,135. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5. ΔΕΗ (ΚΟ) 626. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου 312,242. Stock Reverse Repos 12,134. Stock Repos 182,48. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 27,628. Συνολική Δραστηριότητα 1,622 15, ,118 9,21,78.84 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,233,53,482 11/6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /1/ ,712, ,683, ,22, ,195,13 3/7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) #.84 31/1/ ,258, ,172, ,558, ,779,626 27/6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /1/ ,453,297 1,228 3,925, ,42, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) # /1/ , , , ,178, /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /1/ , ,, 1. 1/8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /1/ , ,,.4 3/6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /1/ , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) #.53 31/1/ , , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # 2. 31/1/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /1/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) #.689 3/1/ , , ,474,91.3 3/7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) /1/ , ,63, ,376, ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) # /1/ , ,325,.6 19/7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /1/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) #.42 31/1/ ,2 29 4, , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /1/ , ,882, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) # /1/ (6) , ,698, , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) # /1/ ,1 11 6,44. 9, ,,.3 6/7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /1/ , ,, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) /1/ (6) ,242 1,17 4,577, ,482, ,72,.31 16/6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) /1/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /1/ , ,396,785, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # /1/ ,811,936 1,236 7,627,39.5 1,42, ,848, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.39 31/1/ , ,25,.56 26/7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) # /1/ ,98 9 3, , ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) # /1/ , , , ,648, 1. 7/7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) #.78 31/1/ , , , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) # /1/ , , , ,23,.3 11/8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /1/ , , , ,734, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) # /1/ , ,828,13.5 7/7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /1/ , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /1/ , , , ,864, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /1/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /1/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /1/ , , ,99, ,368, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) /1/ , ,46, , Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 26,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) /1/ , , , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /1/ , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /1/ , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) #.48 31/1/ , , , ,3, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /1/ , , , ,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /1/ , , , ,53, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # /1/ , , , ,347,6.6 2/6/21 25/2/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /1/ , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) # /1/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) # /1/ , , , ,58, /8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /1/ , , , ,,.88 15/5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /1/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /1/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /1/ , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) # /1/ (6) , ,332, , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) # /1/ , ,765, ,486, ,5,.56 25/6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /1/ , ,742, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /1/ , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /1/ , , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) # /1/ , ,219, /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.69 31/1/ , , , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /1/ , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /1/ , ,45,.39 25/6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /1/ , , , ,48,.42 19/7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) # /1/ , , , ,65, /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /1/ , , , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /1/ , ,945, /8/28 16/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /1/ , ,595,16.6 8/8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) # /1/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /8/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /1/ , , ,16, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /1/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /1/ , ,222, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /1/ (6) , ,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /1/ , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /1/ , , , ,7,.59 2/6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) #.31 31/1/ , ,782, /6/213 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /1/ , , , Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 32,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /1/ , ,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /1/ ,8 27 6, , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /1/ , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # /1/ ,144,721 1,982 6,952, , ,34,.6 3/11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) #.77 31/1/ , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) #.198 3/1/ , ,697, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO).43.7 # /1/ , , , ,873,12.3 7/7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /1/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /1/ , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /1/ , ,8, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) /1/ , ,, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) # /1/ , , , ,, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /1/ ,221 1,45 4,949, ,934, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) /1/ ,933 1,525 4,379, ,362, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /1/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) # /1/ , ,72,567, /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /1/ ,969,289 2,127 13,673,8.75 7,558, ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # /1/ , , , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /1/ , , , ,94, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /1/ , , , ,379, /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /1/ , , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) /1/ , 2 2,142. 3, ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /1/ ,23 3 1, , ,77, /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /1/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /1/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) /1/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) #.33 29/1/ , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) /1/ , , , ,314,4.3 (.384) (.589) /5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /1/ , , , ,125, 5. 3/7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /1/ (6) , , , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /1/ , ,269, ,583, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /1/ , ,583, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) # /1/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /1/ , ,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /1/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /1/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /1/ , ,876,7.38 8/7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ) /1/ ,5 3 1,285. 8, Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 1,922,96,12.3 7/4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /1/ ,831,99 1,23 7,175, ,22, ,33,6, /6/28 1/1/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) /1/ , , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) /1/ , , ,12, (.45) --- 3/4/212 16/1/ AUTOHELLAS (ΚΟ) # /1/ , , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) /1/ , ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /1/ , , , ,491, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /1/ , , ,86, ,97,5.3 6/1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) /1/ , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) /1/ , , ,37, /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ) #.78 31/1/ , , , ,5,416, /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) /1/ ,544, ,85, ,762, ,, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) # /1/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) # /1/ , ,72, /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) /1/ , , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /1/ , , , ,592, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) /1/ , , , ,69,21.4 5/9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /1/ , , , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /1/ , , , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) /1/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) /1/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) # /1/ , , , ,994, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) # /1/ , ,762, ,32, , /1/ JUMBO (ΚΟ ανευ μερίσματος) /1/ ,32, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) # /1/ , 5 3, , ,267,7.3 3/5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # /1/ , , , ,74,.86 14/3/ LOGISMOS (ΚΟ) /1/ , ,328, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /1/ , , , , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) # /1/ , ,5,.9 24/6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) # /1/ , , , ,74, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /1/ , , ,2,.5 22/6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) /1/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /1/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /1/ , ,953,9.9 2/7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ).9.78 # /1/ , , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) # /1/ ,6 5 2, , ,836, /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) # /1/ , , , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) /1/ , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) /1/ , Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 54,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /1/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) #.36 31/1/ , ,59.9 4, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 294,878 29/6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α /1/ ,55 3/11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY /1/ ,848,618 24/1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /1/ Χαμηλή Διασπορά 49,152,94.8 9/8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /1/ , ,9, 3. 23/6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) # /1/ ,64 1 1, , ,3,.3 3/7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /1/ , ,418, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /1/ , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /1/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) /1/ , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /1/ , ,,.6 12/6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /1/ , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # /1/ , , ,7,.8 19/7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /1/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /1/ , , ,385, /7/28 22/1/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /1/ , , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) # /1/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /1/ , , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /1/ ,35 8 2, , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) #.95 31/1/ , , ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /1/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) /1/ , , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /9/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /1/ , , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) #.23 31/1/ , , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /1/ , ,175, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /1/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) # /1/ , , ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /1/ ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /1/ , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /1/ , Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 3,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /1/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/213 -(6) , ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /1/ , , ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) # /1/ , , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /1/ , ,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) /1/ , , , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /9/ , ,179,64.6 8/8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) #.66 31/1/ , , ,54,.6 8/8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /1/ , ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /1/ , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /1/ , ,21, /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) #.93 31/1/ , ,65.9 2, ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /1/ , ,221,3.4 1/7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /1/ , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /1/ , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /1/ , , , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /1/ , , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /1/ , ,793,.3 16/7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /1/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /1/ ,53 9 1, , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /1/ ,91 3 1,7.46 2, ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) /1/ ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /1/ , ,952,61.3 4/1/ FORTHNET (ΚΟ) /1/ ,86 4 2, , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) #.14 31/1/ , ,489. 7, ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /9/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) #.18 31/1/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /1/ , ,56, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) # /1/ , 43 36,62.5 4, ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) #.34 31/1/ , , ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /1/ ,87 7 1, , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) #.21 23/1/ , Προς Διαγραφή 766, /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /8/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /9/ , ,25,.3 5/7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /1/ Ενότητα 2, 6/8

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 Παρασκευή 28/12/2012 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D) Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Κερδοφορία 12Μ 2005 Κατανοµή κερδών 3µήνου 2006 Ισολογισµοί: 100,0% Εταιρική εικόνα κερδών Ποσοστιαία Καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας (%) Top -10 Κερδοφόρες 240 Ζηµιογόνες 83 Κερδοφόρες 74% Ζηµιογόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµούµε ότι η βέλτιστη βραχυπρόθεσµη στρατηγική είναι εκείνη της Τοποθέτησης σε

Εκτιµούµε ότι η βέλτιστη βραχυπρόθεσµη στρατηγική είναι εκείνη της Τοποθέτησης σε Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 759 21/12/2009 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4.

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4. 994 +0,26% ΩΡΑ: 15:32 Γενικός δείκτης Χρηματιστήριο Αγορές Ισοτιμίες Εμπορεύματα 10/09 11/09 12/09 13/09 16/09 1100 1060 1020 980 940 900 Γενικός XA 994 +0,26% FTSE/ASE 20 342 +0,50% FTSE/ASE 40 1.035

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα