ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Χηµείας Εισαγωγή Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται τα ιοντικά υγρά, µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία εναλλακτικών διαλυτών, ως αντικαταστάτες για τα συµβατικά µέσα στις χηµικές διαδικασίες. Με αυξανόµενη την ανησυχία για το περιβάλλον που διαρκώς καταστρέφεται, τα ιοντικά υγρά ως µέσα αντίδρασης (διαλύτες), µπορούν να παρέχουν έναν τρόπο ελαχιστοποίησης της παραγωγής αποβλήτων. Όχι µόνο είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν οι άτοµο-αποδοτικές αντιδράσεις στα ιοντικά υγρά, αλλά ουσιαστικά συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των απωλειών του διαλύτη. Εποµένως, η χρήση των ιοντικών υγρών οδηγεί σε οικολογικά και οικονοµικά οφέλη, εκ παραλλήλου δε, προστατεύει την υγεία των χρηστών και θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πράσινοι διαλύτες Τα ιοντικά υγρά είναι υγρά άλατα σε µία περιοχή θερµοκρασιών από 85 o C έως 223 o C, ενώ τα συνηθισµένα άλατα είναι υγρά µόνο στη θερµοκρασία τήξεως τους, που είναι αρκετά υψηλή (πχ, NaCl σ.τ. 801 o C και LiCl σ.τ. 604 o C). Για τις περισσότερες εφαρµογές χρησιµοποιούνται ιοντικά υγρά στην περιοχή θερµοκρασιών από -20 o C έως 100 o C, ενώ µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιοντικά υγρά που είναι υγρά κοντά στη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Μία εξαιρετική ιδιότητα τους είναι ότι τα ιοντικά υγρά έχουν αµελητέα µικρή τάση ατµών, οπότε δεν µπορούν να εξατµιστούν και να οδηγήσουν σε εκποµπές συστατικών στο περιβάλλον. Έτσι, θεωρούνται ιδανικοί 1

2 διαλύτες. Έχουν πολύ χαµηλή αστάθεια και µεγάλη περιοχή θερµοκρασιών υγρής κατάστασης, είναι χηµικά και φυσικά σταθερά, ανακυκλώσιµα και επαναχρησιµοποιήσιµα. Η δοµή των ιοντικών υγρών Η δοµή τους εµφανίζει την ιδιαιτερότητα να περιλαµβάνει ένα µεγάλο οργανικό κατιόν και ένα συνήθως µικρό ανόργανο ανιόν, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις το µικρό ανιόν είναι επίσης οργανικό. Έτσι, η τελική δοµή που προκύπτει είναι µη κρυσταλλική αφού δεν υπάρχει δυνατότητα συµµετρικής διάταξης, οπότε σε αντίθεση µε τα συνηθισµένα άλατα που είναι στερεά, είναι υγρά ακόµα και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τα περισσότερα κοινά κατιόντα είναι βασισµένα στα παράγωγα ιµιδαζολωνίου (imidazolium), πυριδινωνίου (pyridinium), πυρρολιδωνίου (pyrrolidinium), αµµωνίου (ammonium) και φωσφωνίου (phosphonium). Τα ανιόντα αποτελούνται είτε από πολυπυρηνικά ιόντα, όπως Al 2 Cl - 7, Al 3 Cl - 10, είτε µονοπυρηνικά ιόντα, όπως BF - 4, PF - 6, SbF - 6, ZnCl - 3, CuCl - 2, τα οποία οδηγούν σε ουδέτερα στοιχειοµετρικά ιοντικά υγρά. Ιδιότητες των ιοντικών υγρών Περιοχή θερµοκρασιών υγρής κατάστασης Οι περιοχές θερµοκρασιών υγρής κατάστασης που εκτίθενται για τα ιοντικά υγρά είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες που βρίσκονται στους κοινούς µοριακούς διαλύτες. Το χαµηλότερο όριο θερµοκρασίας στο οποίο τα ιοντικά υγρά βρίσκονται στην υγρή κατάσταση διαµορφώνεται από το σηµείο τήξης ή το σηµείο µετάβασης γυαλιού, ενώ η θερµοκρασία θερµικής αποσύνθεσης διαµορφώνει το αντίστοιχο ανώτερο όριο θερµοκρασίας δεδοµένου ότι τα ιοντικά υγρά είναι αµετάβλητα. Το φορτίο, το µέγεθος και η κατανοµή του φορτίου στα αντίστοιχα ιόντα είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το σηµείο τήξης των ιοντικών υγρών. Η κυρίαρχη δύναµη για το σχηµατισµό στερεής κατάστασης είναι η έλξη Coulomb µεταξύ των ιόντων, οπότε καθώς αυξάνεται το µέγεθος των ιόντων, το σηµείο τήξης ελαττώνεται. 2

3 Το σχήµα των ιόντων είναι επίσης σηµαντικό. Η αύξηση της συµµετρίας στα ιόντα αυξάνει τα σηµεία τήξης, καθώς επιτρέπει µια αποδοτικότερη δέσµη ιόντος-ιόντος στην στερεά κατάσταση. Η συµµετρία του κατιόντος καθορίζεται συνήθως από το µήκος αλυσίδων των αλκυλ-οµάδων. Σχήµα 1: Εξάρτηση σηµείου τήξεως ανάλογα µε το µέγεθος της αλκυλικής αλυσίδας στα 1-άλκυλ-3-µεθυλιµιδαζολικά άλατα Ιξώδες, πυκνότητα και επιφανειακή τάση Τα ιοντικά υγρά είναι πιο ιξώδη από τους συνηθισµένους οργανικούς διαλύτες. Τα ιξώδη των ιοντικών υγρών σε θερµοκρασία δωµατίου κυµαίνονται από 10 cp ως 500 cp. Ο τύπος του κατιόντος έχει µικρή επίδραση στο ιξώδες, ενώ ο τύπος του ανιόντος έχει µεγαλύτερη επιρροή. Το µέγεθος του ανιόντος δεν επηρεάζει το ιξώδες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην επίδραση άλλων ιδιοτήτων, όπως η δυνατότητα σχηµατισµού αδύναµων δεσµών υδρογόνου µε το κατιόν. Οι πυκνότητες των ιοντικών υγρών ποικίλλουν µεταξύ 1,1 g/cm 3 και 2.4 g/cm 3. Όσο υψηλότερη η µοριακή µάζα του ανιόντος, τόσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα του. Προσθέτοντας CH 2 - οµάδες στην αλκυλική αλυσίδα του κατιόντος µειώνεται η 3

4 πυκνότητα, δεδοµένου ότι µόριο µε οµάδες -CH 2 είναι λιγότερο πυκνό από έναν αρωµατικό δακτύλιο. Γενικά, οι τιµές επιφανειακής τάσης υγρού / αέρα των ιοντικών υγρών είναι κάπως υψηλότερες απ' ό,τι για τους συµβατικούς διαλύτες (εξάνιο: 18 dyn/cm), αλλά όχι τόσο υψηλός όσο το νερό (73 dyn/cm). Το µήκος της αλκυλικής αλυσίδας του κατιόντος έχει µεγαλύτερη επίδραση στην επιφανειακή τάση, καθώς αύξηση του µήκους της αλυσίδας οδηγεί σε χαµηλότερες τιµές. ιαλυτότητα και διάλυση Τα ιοντικά υγρά, ως ιοντικές ενώσεις, θεωρούνται πολικοί διαλύτες, ο βαθµός όµως της πολικότητας µπορεί να σχεδιαστεί σε µεγάλο βαθµό, µε την κατάλληλη επιλογή των ιόντων. Η δυνατότητα ανάµιξης µε το νερό µπορεί να ποικίλει από την πλήρη δυνατότητα ανάµιξης για να καταλήξει σχεδόν τελείως αδιάλυτο µε την αλλαγή του ανιόντος, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγµα: Σχήµα 2: Πλήρως διαλυτό στο νερό Σχήµα 3: Πλήρως αδιάλυτο στο νερό Η παρουσία νερού στο ιοντικό υγρό µπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση στις φυσικές ιδιότητές. Η παρουσία νερού και άλλες προσµίξεις, όπως τα αλογόνα, προκύπτουν από την προετοιµασία των ιοντικών υγρών, σαν αρχικό υλικό που δεν αντέδρασε. Εποµένως 4

5 είναι ουσιαστικός ο καλός καθαρισµός των ιοντικών υγρών, τα οποία παρασκευάζονται συνήθως ξηρά (άνυδρα) µε θέρµανση υπό κενό. Οι αµοιβαίες διαλυτότητες των ιοντικών υγρών και των οργανικών διαλυτών εξαρτώνται από τη δυνατότητα των ιοντικών υγρών να σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου ή άλλες πιθανές αλληλεπιδράσεις µε τους διαλύτες. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις εξαρτώνται από την ικανότητα δοτικών δεσµών υδρογόνου από το κατιόν στις πολικές ή διπολικές ενώσεις, αποδοχή του δεσµού υδρογόνου από το ανιόν και π-π αλληλεπιδράσεις, οι οποίες ενισχύουν την αρωµατική διαλυτότητα. Ηλεκτροχηµικές ιδιότητες Οι ηλεκτροχηµικές ιδιότητες είναι αποτέλεσµα της σύστασης των ιοντικών υγρών, που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ιόντα. Τα ιοντικά υγρά έχουν καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα και ευρέα ηλεκτροχηµικά δυναµικά παράθυρα (η σειρά των τάσεων πέρα από την οποία ο διαλύτης είναι ηλεκτροχηµικά αδρανής, επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη και ασφαλή πραγµατοποίηση ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων εντός των ορίων της). Το πλάτος των ηλεκτροχηµικών παραθύρων των ιοντικών υγρών καθορίζεται από τους τύπους των ανιόντων και κατιόντων και µπορεί να είναι πάνω από 4.5 V, ως προς 1.2 V που ισχύει για τους υδατικούς ηλεκτρολύτες. Η αγωγιµότητα των ιοντικών υγρών ποικίλλει µεταξύ 0,5 και 25 ms/cm. Η αγωγιµότητα φαίνεται να εξαρτάται λιγότερο από το µέγεθος και τον τύπο κατιόντος. Αυξάνοντας το µέγεθος των κατιόντων προκαλείται µικρότερη αγωγιµότητα, που οφείλεται πιθανότατα στη χαµηλότερη κινητικότητα των µεγαλύτερων κατιόντων. Εφαρµογές των ιοντικών υγρών Οι πολυάριθµες επιλογές του κατιόντος και του ανιόντος των ιοντικών υγρών, που οδηγούν σε διαφορετικές ιδιότητες, καθιστούν πιθανή και δυνατή τη σχεδίαση των ιοντικών υγρών ως διαλυτών για συγκεκριµένες εφαρµογές. 5

6 Ηλεκτροχηµικές συσκευές Οι τρέχουσες εφαρµογές των ιοντικών υγρών στην ηλεκτροχηµεία, περιλαµβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) τη χρήση τους στις λίθιο-ιονικές µπαταρίες και ως διαλυτών κατά την ηλεκτροαπόθεση µετάλλων και ηµιαγωγών. Επίσης, τα ιοντικά υγρά έχουν χρησιµοποιηθεί σε πολυµερή ηλεκτρολυτικά συστήµατα, όπου διαδραµατίζουν το ρόλο του µεταφορέα φορτίων. Χηµική σύνθεση και κατάλυση Τα ιοντικά υγρά είναι καλοί διαλύτες για οργανικές αντιδράσεις, όπως πυρηνόφιλες και ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις συµπεριλαµβανοµένων των όξινων καταλυµένων αντιδράσεων, και διαλύτες για τις αντιδράσεις που καταλύονται από συµπλέγµατα µετάβατικών µετάλλων. Τα ιοντικά υγρά είναι επίσης καλά µέσα για τις βιοκαταλυόµενες αντιδράσεις. Τα κύρια πλεονεκτήµατα της χρήσης των ιοντικών υγρών ως µέσων αντιδράσεων είναι η αύξηση της απόδοσης της αντίδρασης και η βελτίωση της εκλεκτικότητας σε σχέση µε τους συµβατικούς οργανικούς διαλύτες. Πολλές ενώσεις, πολικές και µη πολικές, διαλύονται εύκολα στα ιοντικά υγρά, κάτι που οδηγεί στη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν ιοντικοί υγροί διαλύτες στην πραγµατοποίηση πολυφασικών αντιδράσεων που περιορίζονται από τη µεταφορά µάζας σε µια ενιαία φάση. Επίσης, κάποια ιοντικά υγρά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διαλύτες και καταλύτες ταυτόχρονα. ιαχωριστικές τεχνικές Τα ιοντικά υγρά αναγνωρίζονται ευρέως ως κατάλληλα υλικά για διαδικασίες διαχωρισµού όπως η εκχύλιση, ο καθαρισµός αερίων και η απόσταξη. Αυτό οφείλεται στον καταπληκτικό συνδυασµό των ιδιοτήτων τους όπως η αµελητέα µικρή τάση ατµών, η µη ευφλεκτικότητα και η ρύθµιση των ιδιοτήτων τους σε διαλύµατα, που τα διαφοροποιεί από τους µοριακούς διαλύτες. Αυτό έχει αποδειχθεί εντυπωσιακά στην 6

7 οµογενή κατάλυση, όπου το µεταβατικό µέταλλο-καταλύτης διαλύεται στο ιοντικό υγρό και µπορεί κανονικά να ανακυκλωθεί µε λίγη µείωση στη δραστηριότητα. Επίσης, ένας από τους πολύ γρήγορα αναπτυσσόµενους τοµείς έρευνας µε ιοντικά υγρά είναι η χρήση τους σε βιοκαταλυόµενες αντιδράσεις. Επιστήµη των υλικών Η σύνθεση πολυµερών από πολυµερισµό των µονοµερών σε ιοντικά υγρά είναι εφικτή και παρουσιάζει σηµαντικά οφέλη. Παραδείγµατος χάριν, µε την χρήση τους εµφανίζεται σηµαντική αύξηση του ποσοστού αναφορών της διάδοσης των πολυµερών στους πολυµερισµούς µέσω ριζών. Οι πολυµερισµοί µέσω ριζών παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον διότι επιτρέπουν τη σύνθεση πολυµερών σωµάτων µε ποικίλες αρχιτεκτονικές ιδιότητες και προκαθορισµένες τελικές οµάδες. Αυτοί οι πολυµερισµοί προχώρησαν γρηγορότερα στα ιοντικά υγρά απ' ό,τι στους συµβατικούς διαλύτες.. Επίσης, µια πολύ νέα περιοχή στον τοµέα των ιοντικών υγρών είναι στην προετοιµασία παρασκευής νανοσωµατιδίων, ενώ πολύ πρόσφατες δηµοσιεύσεις περιγράφουν τα οφέλη των ιοντικών υγρών ως νέων και ευπροσάρµοστων λιπαντικών. Άλλες χρήσεις Άλλες εφαρµογές των ιοντικών υγρών περιλαµβάνουν τη χρήση τους για τον καθαρισµό διαλυτών και ως λιπαντικά και ρευστά που µεταφέρουν θερµότητα. Ακόµα χρησιµοποιούνται στην αφαίρεση οργανικών ουσιών από ρεύµατα υδατικών αποβλήτων καθώς και στην αποµάκρυνση του θείου από τη νάφθα και τη βενζίνη. Επίσης έχουν βρει εφαρµογή σε ποικίλες διαδικασίες, όπως είναι η διάλυση δυσδιάλυτων υλικών, όπως πλαστικά, κυτταρίνη, κάρβουνο, αρκετά µέταλλα και ορυκτά καθώς και στην εκχύλιση µετάλλων. 7

8 Προβλήµατα κατά τη χρήση των ιοντικών υγρών ως διαλυτών Yψηλό κόστος Οι τιµές των ιονικών υγρών κυµαίνονται περίπου στα ανά κιλό, έναντι πχ 0,30 για την ακετόνη και 0,20 για το τολουόλιο. Η τιµή µπορεί να µειωθεί γύρω στα 200 ανάλογα µε τη σύνθεση, την καθαρότητα και την ποσότητα παραγωγής. Η διαφορά αυτή µπορεί να ελαττωθεί αν ληφθούν υπόψη η ικανότητα προς ανακύκλωση και επανάχρηση. Επίσης αντισταθµίζεται από το κόστος των καταλυτών και τη µεγαλύτερη απόδοση και εκλεκτικότητα της αντίδρασης. Έλλειψη αρκετών δεδοµένων ασφαλείας για την υγεία και το περιβάλλον Τα ιονικά υγρά αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, οπότε µελέτες για την τοξικότητα και την περιβαλλοντική συµβατότητα είναι απούσες, κάτι το οποίο αυξάνει την ανησυχία για το πόσο δικαιούνται τα ιοντικά υγρά να περιληφθούν στους πράσινους διαλύτες. Αδυναµία πρόβλεψης της σταθερότητα τους Είναι περιορισµένη η γνώση για τη σταθερότητα, λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος χρήσης των ιονικών υγρών. Επειδή τα περισσότερα ιονικά υγρά είναι µάλλον σύνθετα, η σταθερότητα τους δεν µπορεί να προβλεφθεί εύκολα. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για τη θερµική σταθερότητα και την ευαισθησία στο νερό και τις προσµίξεις (αλογονίδια-νερό) που προκύπτουν κατά την προετοιµασία τους. Ακατάλληλα για κάθε τύπου αντίδραση Η χρήση των ιοντικών υγρών ως εναλλακτικών διαλυτών δεν είναι δυνατή για όλα τα είδη των αντιδράσεων. Τα ουδέτερα ιοντικά υγρά είναι συνήθως πιο ιξώδη από τους συµβατικούς οργανικούς διαλύτες. Λόγο του αυξηµένου ιξώδους τους δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αντιδράσεις που περιλαµβάνουν υψηλά µοριακά αντιδραστήρια ή προϊόντα (που είναι ιδιαίτερα ιξώδη) στα ουδέτερα ιοντικά υγρά, όπως οι πολυµερισµοί. 8

9 Μερικές φορές, είναι απαραίτητοι οι συν-διαλύτες για να χαµηλώσουν το ιξώδες του ιοντικού υγρού. Επιπλέον, τα κατάλοιπα των αλογονιδίων ιόντων µπορούν να δηλητηριάσουν ορισµένα είδη καταλυτών. Ανάκτηση του προϊόντος από το ιοντικό υγρό Για την ανάκτηση του προϊόντος στην περίπτωση που παρουσιάζει αµοιβαία διαλυτότητα µε το ιονικά υγρό απαιτείται κάποια διαδικασία ανάκτησης, η οποία µπορεί να είναι απόσταξη ή εξάτµιση (για πτητικά και θερµικά σταθερά προϊόντα) ή εκχύλιση µε την προσθήκη ενός συνδιαλύτη, ο οποίος είναι µη αναµίξιµος µε το ιονικό υγρό και ολικά αναµίξιµος µε το προϊόν ή το αντίθετο. Μία καλή λύση είναι η χρήση υπερκρίσιµου CO 2 ως διαλύτη για τις εκχυλίσεις προϊόντων από ιονικά υγρά. Συµπεράσµατα Η χρήση των ιοντικών υγρών ως διαλυτών οδηγεί σε οικολογικά οφέλη. Τα ιοντικά υγρά µπορούν να αντικαταστήσουν τους πτητικούς οργανικούς διαλύτες και τους διπολικούς απρωτικούς διαλύτες, οι οποίοι µπορούν να διαφύγουν στο περιβάλλον ως εκποµπές και είναι ιδιαίτερα τοξικοί. Η χρησιµοποίηση των ιοντικών υγρών ως διαλυτών θα οδηγούσε σε µεγαλύτερα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης διαλύτη και καταλύτη και σε χαµηλότερη περιβαλλοντική επίδραση. Επιπλέον, η χρήση των ιοντικών υγρών δεν οδηγεί σε παράλληλη ρύπανση του προϊόντος. Είναι εποµένως φιλικά µέσα προς το περιβάλλον, τα οποία επιτρέπουν επίσης γρηγορότερες και ιδιαίτερα εκλεκτικές µετατροπές. Η απουσία όµως δεδοµένων ασφάλειας για την υγεία και το περιβάλλον, αυξάνει την ανησυχία για το πόσο δικαιούνται τα ιοντικά υγρά να χαρακτηρίζονται και να ονοµάζονται πράσινοι διαλύτες. Πρέπει να πραγµατοποιηθούν τοξικολογικές µελέτες των ιοντικών υγρών, συµπεριλαµβανοµένων µελετών για βιοσυσσώρευση. Η χρήση των ιοντικών υγρών ως εναλλακτικών πρασίνων διαλυτών είναι εποµένως ένας ιδιαίτερα ελπιδοφόρος τοµέας στην εφαρµοσµένη χηµική µηχανική και στη χηµεία γενικότερα. 9

10 Βιβλιογραφία 1. Blanchard, L.A., Gu, Z., Brennecke, J.F., High-pressure behaviour of ionic liquid/ CO 2 systems, J. Phys. Chem. B 2001, 105, Brennecke, J.F., Maginn, E.J., Ionic liquids: innovative fluids for chemical processing, AIChE J. 2001, 47 (11) Domanska, U., Marciniak, A., Solubility of 1-alkyl-3-methylimidazolium hexafluouophosphate in hydrocarbons, J. Chem. Eng. Data 2003, 48 (3), Earle, M.J., Seddon, K.R., Ionic liquids. Green solvents for the future, Pure Appl. Chem. 2000, 72 (7), Fadeev, A.G., Meagher, M.M., Opportunities for ionic liquids in recovery of biofuels, Chem. Commun. 2001, Gordon, C.M., New developments in catalysis using ionic liquids, Appl. Catal. A 2001, 222 (1-2): Holbrey, J.D., Seddon, K.R., Ionic liquids, Clean Prod. Proc. 1999, 1, Huddleston, J.G., e.a., Characterization and comparison of hydrophilic and hydrophobic room temperature ionic liquids incorporating the imidazolium cation, Green Chem. 2001, 3, Huddleston, J.G., Rogers, R.D., e.a., Room temperature ionic liquids as novel media for clean liquid-liquid extraction, Chem. Commun. 1998, Olivier-Bourbigou H., Magna L., Ionic liquids: perspectives for organic and catalytic reactions, J. Mol. Cat. A. 2002, , Rogers, R.D., Seddon, K.R., Volkov, S. (Eds.), Green Industrial Applications of Ionic Liquids, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2002) 12. Seddon, K.R., Ionic liquids for clean technology, J. Chem. Tech. Biotechnol. 1997, 68, Sheldon, R.A., Catalytic reactions in ionic liquids, Chem. Commun. 2001, 23, Sheldon, R.A., e.a., Biocatalysis in ionic liquids, Green Chem. 2002, 4 (2), Wasserscheid, P., Keim, W., Ionic liquids, new solutions for transition metal catalysis, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39 (21), Wasserscheid, P., Welton, T. (Eds.), Ionic Liquids in Synthesis, Wiley-VCH Verlag, Weinheim (2003) 17. Zhang, S., Zhang, Z.C., Novel properties of ionic liquids in selective sulfur removal from fuels at room temperature, Green Chem. 2002, 4 (4),

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.: 2310 424167, Fax: 2310 424149, Email: papadopoulou@ari.gr; office@ari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκατάλυση. Η πράσινη προσέγγιση.

Βιοκατάλυση. Η πράσινη προσέγγιση. Βιοκατάλυση. Η πράσινη προσέγγιση. Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ. Παλασοπούλου Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 E-mail: palass@chem.auth.gr, apm@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔιΧηΝΕΤ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Χημεία και Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

στοιχεία. Έτσι µε τα σύνθετα λιπάσµατα σε ένα προϊόν περιέχονται περισσότερα από ένα θρεπτικά στοιχεία. Είναι δυνατοί µεγάλου εύρους συνδυασµοί, ώστε

στοιχεία. Έτσι µε τα σύνθετα λιπάσµατα σε ένα προϊόν περιέχονται περισσότερα από ένα θρεπτικά στοιχεία. Είναι δυνατοί µεγάλου εύρους συνδυασµοί, ώστε 1 1.1 Εισαγωγή Τα χηµικά λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στη γεωργία είναι ευρέως γνωστό ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά προκαλώντας το φαινόµενο του ευτροφισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Η Πράσινη Προσέγγιση. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Θάλεια Τελίδου. Επιβλέποντες καθηγητές Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Σπάνιες Γαίες. Η Πράσινη Προσέγγιση. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Θάλεια Τελίδου. Επιβλέποντες καθηγητές Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο όρος ιοντική χρωµατογραφία εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία το 1975 από τον H. Small, µε σκοπό την περιγραφή µίας τεχνικής υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς

Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη, Τµήµα Χηµείας, Θεσσαλονίκη 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Οµάδα εργασίας : Πουλιόπουλος Πούλιος Χατζηµπαλάση Θεοδώρα I ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί εκπονήθηκε στο µάθηµα «Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή», στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Χηµεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση. 1 Εισαγωγή

Η Χηµεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση. 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Ενώ η Χηµεία και η Τεχνολογία προσέφεραν πολλά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωή του ανθρώπου ταυτόχρονα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Λύση στα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών vi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN 978-960-456-282-4 Copyright, Μάϊος 2012, E. Μπόκαρης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ιδάσκουσα: Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Επικ. Καθηγήτρια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προκατεργασία του δείγµατος είναι βασικό τµήµα της ανάλυσης µε HPLC, που αποσκοπεί στην παραλαβή ενός οµογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ιηλεκτρικός Χαρακτηρισµός Μιγµάτων ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης Αθήνα, Ιανουάριος 2005 A. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΡΡΟΗ - ΣΥΣΚΕΥΗ CRAIG A.1 Θεωρία Η εκχύλιση

Διαβάστε περισσότερα