ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ"

Transcript

1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε & Θεβώλ 250, Αηγάιεσ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΡΓΑΗΑ : FAX ΔΡΓΑΗΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 5/1994 Δηδάθηορας Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ Δθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα: "Απεηθόληζε Γνκώλ Λνγηζκηθνύ ζε Δλαιιαθηηθέο Αξρηηεθηνληθέο Γηαηάμεσλ Δπεμεξγαζηώλ," ζην Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Παξάιιεια παξαθνινύζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα "Φεθηαθή Δπεμεξγαζία εκάησλ Η θαη ΗΗ", "ρεδηαζκόο Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ Η θαη ΗΗ" θαη "πζηήκαηα Τπνινγηζηώλ Η θαη ΗΗ", ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην ηέηαξην θαη πέκπην έηνο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ. 3/1987 Πηστίο Φσζηθής Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, κε βαζκό "Λίαλ Καιώο" (7.82). Θέκα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: "Τινπνίεζε Αιγνξίζκσλ Φεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο εκάησλ ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν κε Υξήζε ηνπ Δπεμεξγαζηή TMS32010." Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο. 6/1982 Αποισηήρηο Λσθείοσ Β Λύθεην Κέξθπξαο, κε βαζκό "Λίαλ Καιώο" (17.4). ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγιηθά : Καιά Γαιιηθά : Καιά, "Certificat de Langue Francaise"

2 ΠΕΡΙΟΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ςεθηαθώλ ζπηεκάησλ ζε πξνγξακκαηηδόκελα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα (FPGAs, CPLDs) κε εθαξκνγέο ζηελ αλάγλσζε θαη δηθηύσζε αηζζεηήξσλ. Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε κνληέισλ νπηνειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ (devices) γηα ρξήζε ζε παθέηα ζρεδηαζκνύ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. ρεδηαζκόο, εμνκνίσζε θαη πινπνίεζε νπηνειεθηξνληθώλ δηαύισλ θαη δηθηπσκάησλ πςειήο ηαρύηεηαο γηα πινπνίεζε δηαζπλδέζεσλ κεηαμύ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ή κέζα ζε απηά. ρεδηαζκόο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πνιύ κεγάιεο θιίκαθαο νινθιήξσζεο (VLSI). ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ κε ρξήζε επεμεξγαζηώλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ θαη δηαθξηηά νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα. Τινπνίεζε αιγνξίζκσλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ off-line ή/θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, γηα εθαξκνγέο αθαίξεζεο ζνξύβνπ θαη αλαγλώξηζεο νκηιίαο. Φεθηαθή ηζνζηάζκηζε ερείσλ θαη κεηαβιεηά ςεθηαθά θίιηξα γηα εθαξκνγέο αθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ πςειήο πηζηόηεηαο. Απεηθόληζε επαλαιεπηηθώλ αιγνξίζκσλ ζε δηαηάμεηο επεμεξγαζηώλ. Μέζνδνη εθηίκεζεο θαηαλάισζεο ηζρύνο CMOS νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, κε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε αιγνξίζκσλ επεμεξγαζίαο ςεθηαθώλ ζεκάησλ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5/2014 ζήκεξα Kαζεγεηής Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά 9/2009 5/2014 Αλαπιερωηής θαζεγεηής Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά 6/2003 9/2009 Επίθοσρος θαζεγεηής Σκήκα Ζιεθηξνληθήο, ΣΔΗ Πεηξαηά 3/2000 6/2003 Ερεσλεηής κε ζύκβαζε Ηλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο, ΔΚΔΦΔ "Γεκόθξηηνο" 2/1996-2/2000 σλεργαδόκελος Ερεσλεηής κε προζόληα ερεσλεηή Δ βαζκίδας

3 Ηλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο, ΔΚΔΦΔ "Γεκόθξηηνο" Δηδαζθαιία Πιεροθορηθής Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ΟΑΔΓ, ΗΔΚ Αιίκνπ, (Σκήκαηα ρεδηαζηώλ κε Xξήζε Ζ/Τ & Δηδηθώλ Πιεξνθνξηθήο ) Ερεσλεηής κε ζύκβαζε Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ, Σκήκα Ζιεθηξν- ιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Ερεσλεηής KNOWLEDGE A.E., Πάηξα, (Σκήκα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο) Δηδαζθαιία Πιεροθορηθής θαη Γιωζζώλ Προγρακκαηηζκού Computer Practica, Πάηξα, (Κέληξν Διεπζέξσλ πνπδώλ) Δηδαζθαιία Γιωζζώλ Προγρακκαηηζκού Σνκή, Πάηξα, (Κέληξν Διεπζέξσλ πνπδώλ). ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΔΙΑΛΕΞΕΙ Οξγάλσζε θαη δηδαζθαιία ηεζζάξσλ καζεκάησλ (ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά: ρεδίαζε Λνγηθώλ Κπθισκάησλ (Γ Δμάκελν), Αθαδ. έηε θαη ρεδίαζε Φεθηαθώλ πζηεκάησλ (Γ Δμάκελν), Αθαδ. έηε Μηθξνειεγθηέο (Σ Δμάκελν), Αθαδ. έηε Μηθξνειεθηξνληθή VLSI (Σ Δμάκελν) (ρεδίαζε Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ VLSI ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα ζπνπδώλ), Αθαδ. έηε Οη δηαθάλεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο, ηα εξγαζηεξηαθά θπιιάδηα θαη άιιν ελεκεξσηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν ζηε δηεύζπλζε http//:digilab.teipir.gr. Δπίβιεςε πηπρηαθώλ εξγαζηώλ ζπνπδαζηώλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά. ηνηρεία γηα ηηο πηπρηαθέο είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν ζηε δηεύζπλζε http//:digilab.teipir.gr. Απνηειέζκαηα δύν πηπρηαθώλ εξγαζηώλ νδήγεζαλ ζηηο δεκνζηεύζεηο ζε ζπλέδξηα C[33] θαη C[37], ελώ ε επέθηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κηαο από απηέο νδήγεζε ζηε δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθό [J22].

4 Μέινο ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ππνςεθίνπ δηδάθηνξα ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηε ΔΜΦΔ ηνπ ΔΜΠ. Δπίβιεςε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο». Γηδαζθαιία εμακεληαίνπ κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο κε αληηθείκελν ρεδηαζκόο Φεθηαθώλ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ζην δηαηκεκαηηθό κεηαπηπρηαθό ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξη-θήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ - Μεηα-πηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Μηθξνειεθηξνληθή ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ (Αθαδεκατθά έηε ). Γηαιέμεηο κε ζέκα "ρεδηαζκόο Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ Δηδηθνύ θνπνύ" ζην εηήζην Θεξηλό ρνιείν ηνπ ΔΚΔΦΔ "Γεκόθξηηνο" ηα έηε εκηλάξην "ρεδηαζκόο VLSI Κπθισκάησλ κε Σερληθή Gate Array", πνπ δηνξγαλώζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 1994 από ην Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΟΚ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο JTTT (COMMET). Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο "Φπζηθόο ζρεδηαζκόο (layout)" θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. εκηλάξην "Industrial Projects" πνπ δηνξγαλώζεθε ην Γεθέκβξην 1993 από ην Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΟΚ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο JTTT (COMMET). Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο "ύζηεκα ςεθηαθήο ηζνζηάζκηζεο αθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζρεδηαζκόο εηδηθνύ ζθνπνύ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο". εκηλάξην "Φεθηαθή Σερλνινγία θαη Δπεμεξγαζία εκάησλ", πνπ δηνξγαλώζεθε ην 1991 από ην Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ηα Πεξηθεξεηαθό Κνηλσληθό Σακείν ηεο ΔΟΚ θαη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο. Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο "Γηαηάμεηο επεμεξγαζηώλ θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο γηα ςεθηαθή επεμεξγαζία ζεκάησλ". εκηλάξην Σερλνινγίαο Ήρνπ "Audio '90", 8-10 Οθησβξίνπ 1990, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώζεθε από ην Δξγαζηήξην Δλζύξκαηεο Σειεπηθνηλσλίαο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο "Δπεμεξγαζηέο ςεθηαθώλ ζεκάησλ". Δπίβιεςε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μηθξνειεθηξνληθήο. Μαζήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ ζε Γεκόζηα ΗΔΚ θαη Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδώλ.

5 ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 7/2012-ζήκεξα Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ «Καηαλεκεκέλν Μηθξνειεθηξνληθό ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δπίβιεςεο κε Έκθαζε ζηελ Ζρεηηθή Υαξηνγξάθεζε, ESOUNDMAPS ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ΗIΗ, ΔΠΑ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΤΠΔΠΘ. 7/2012-ζήκεξα Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε Πιαηθόξκαο Αλνηθηνύ Κώδηθα γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Δξεπλα Αζύξκαησλ Γηθηύσλ Αηζζεηήξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ΗIΗ, ΔΠΑ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΤΠΔΠΘ. 1/2012-6/2012 Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ Safe Control of non Cooperative Vehicles Through Electromagnetic Means, SAVELEC, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΔ ζηα πιαίζηα ηνπ FP7. 7/ /2007 Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ Πξνεγκέλεο Καζνιηθέο Τπεξεζίεο Θέζεο γηα Δζσηεξηθνύο Υώξνπο, (Μλεζηθιήο), ΠΑΒΔΣ 2005, (Κσδ. Έξγνπ 05 ΠΑΒ 282) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε ΓΓΔΣ. 1/ /2007 Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ «Καηαπνιέκεζε ηεο Ζρνξύπαλζεο ζε Δξγαζηαθνύο/Γεκόζηνπο Υώξνπο κέζσ Φεθηαθνύ πζηήκαηνο Δλεξγνύ Διέγρνπ ηνπ Θνξύβνπ» (Τπνέξγν 06) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ΗΗ, ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΤΠΔΠΘ. 1/ /2006 Κύξηνο εξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "Multigigabit Optical Backplane Interconnections" (ESA/ESTEC Contract No: 17884/03/NL/HE), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ESA). 1/2004-3/2007 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα «Photonic Interconnect Layer on CMOS by Wafer-Scale Integration» PiCMOS (FP IST ), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΔ θαη ηε ΓΓΔΣ. 7/2003-7/2007 πκκεηνρή ζην πξόγξακκα «Αλακόξθσζε Πξνπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ» ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά. 3/2001-6/2005 Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζην πξόγξακκα "Αζύξκαηεο ζπλδξνκεηηθέο δηαζπλδέζεηο δηθηύνπ πξόζβαζεο πξνεγκέλσλ ππεξεζηώλ πινπνηεκέλεο κε ζπζηήκαηα ζε ππξίηην" ΜΗΛΗ-Α (00ΔΠΔΡ100), πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηε ΓΓΔΣ (Φάζε Α & B). 9/ /2002 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "Bonding Technology for Monolithic Integration of GaAs Optoelectronic Devices on Si

6 Substrates for Chip-to-Chip Optical Interconnections" BONTEC (ESPRIT 28998), πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΔ θαη ηε ΓΓΔΣ. 11/1997-4/1999 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "High Performance Electronic System Design Network" ESD-Net (ESPRIT 22509), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΔ θαη ηε ΓΓΔΣ. 2/1997-ζήκεξα Παξνρή ππεξεζηώλ ζρεδηαζκνύ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ζε ειιε-ληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 10/1996-4/1998 Μέινο ζην "Γίθηπν γηα ηε δηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ" (ΔΠΔΣ ΗΗ 554), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε ΓΓΔΣ. 9/1993-2/1994 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "ρεδίαζε νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο εηδηθνύ ζθνπνύ γηα ςεθηαθό ηζνζηαζκηζηή αθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ" πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηα Δπξσπατθά Κνηλσληθά Σακεία (ΔΚΣ), Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "ύλδεζε ΑΔΗ/ΣΔΗ- Δπηρεηξήζεσλ". 3/1993-2/1994 Τπεύζπλνο γηα ην θπζηθό ζρεδηαζκό πξσηόηππνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο κε ηελ ηερληθή Gate Array ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο QUICKCHIPS (ESPRIT III, 6043) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ INTRAKOM A.E. 1/1993-8/1993 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "Διιεληθό Πεξηβάιινλ ρεδηαζκνύ θαη Καηαζθεπήο Πξσηνηύπσλ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ΗΗ" HVLSI-DPE II (ESPRIT 7503), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΟΚ. 1/ /1992 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "Διιεληθό Πεξηβάιινλ ρεδηαζκνύ θαη Καηαζθεπήο Πξσηνηύπσλ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ" (HVLSI DPE), STRIDE 187, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΟΚ θαη ηε ΓΓΔΣ. 9/1991-4/1992 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "RIWORD" πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΟΚ ζηα πιαίζηα ηνπ ESPRIT II (5677). 9/1990-9/1991 Δξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε ελόο πζηήκαηνο Ηζνζηάζκηζεο Μεγαθώλσλ" (ΠΑΒΔ 91, 90ΒΔ98) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε ΓΓΔΣ. 6/1989-2/1992 Δξεπλεηήο θαη νηθνλνκηθόο δηαρεηξηζηήο ζην πξόγξακκα "Behavioral Synthesis, Partitioning and Architectural Optimisation for Complex Systems on Silicon (ASCIS)", BRA 3281, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΟΚ ζηα πιαίζηα ηνπ Basic Research Action ηνπ ESPRIT II. 3/1989-3/1991 Δξεπλεηήο θαη νηθνλνκηθόο δηαρεηξηζηήο ζην πξόγξακκα "Πξνγξακ-καηηζκόο θαη Aξρηηεθηνληθέο Παξαιιήισλ Eπεμεξγαζηώλ", πνπ ρξεκαηνδν-ηήζεθε από ηε ΓΓΔΣ.

7 12/ /1988 Δξεπλεηήο θαη νηθνλνκηθόο δηαρεηξηζηήο ζην πξόγξακκα "Αξρηηεθηνληθή θαη ρεδίαζε Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ γηα Φεθηαθνύο Δπεμεξγαζηέο Φαζκαηηθήο Ηζρύνο", πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε ΓΓΔΣ ζήκεξα ύληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζην Δξγαζηήξην ρεδηαζκνύ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζηελ εηαηξία KNOWLEDGE A.E. ζηo Ηλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο, θαη ζην Tκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά, ζεκαληηθόο αξηζκόο ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε (FP6, IST, ESPRIT, RACE), ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ESA), ηε ΓΓΔΣ (EPET I&II, ΠΑΒΔ, ΠΔΝΔΓ) ή άιινπο θνξείο. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τπεύζπλνο ηνπ Σνκέα Ζιεθηξνληθήο θαη Τπνινγηζηώλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθισλ ΣΔ ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά γηα ηα αθαδεκατθά έηε Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά γηα ηα αθαδεκατθά έηε , Μέινο ηεο ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά από ηνλ 1/2013. Μέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά (εθπξόζσπνο ηνπ ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο) θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά από ηνλ 1/2013. Μέινο δηάθνξσλ επηηξνπώλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο, όπσο Δπηηξνπή Μεηεγγξαθώλ, Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δθηάθησλ Δπηζηεκνληθώλ θαη Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ, Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζύκθσλα κε ην λόκν 2640/1998. Σαθηηθό κέινο εθιεθηνξηθώλ ζσκάησλ γηα ηε κνληκνπνίεζε ή εμέιημε κειώλ ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο θαη αληίζηνηρσλ εηζεγεηηθώλ επηηξνπώλ. Σαθηηθό ή αλαπιεξσκαηηθό κέινο εθιεθηνξηθώλ ζσκάησλ γηα ηε κνληκνπνίεζε ή εμέιημε κειώλ ΔΠ ζηα ΣΔΗ Πεηξαηά, Υαιθίδαο, Πάηξαο, Λακίαο θαη Λάξηζαο. ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Μέινο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηεο ΓΓΔΣ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, Γξάζε Γεκηνπξγία - ππνζηήξημε λέσλ θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο πςειήο έληαζεο γλώζεο (Spin-off θαη Spin-out)».

8 Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Wireless Sensor Networks for Space Applications Workshop, WiSens4Space 2009, πνπ νξγαλώζεθε από ηελ ESA ζηε αληνξίλε. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ International Conference of Space Optics 2006, πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ ESA. Κξηηήο ζην ζπλέδξην IEEE ICECS 2002 θαη ICECS Κξηηήο ζην ζπλέδξην ACM Design Automation Conference (DAC) Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 6 th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Κξηηήο ζην πεξηνδηθό ΗΔΔΔ Transactions on Circuits and Systems, Part I. Κξηηήο ζην πεξηνδηθό IEE Proceedings- Circuits, Devices and Systems. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ πκπνζίνπ Ζ Μηθξνειεθηξνληθή ζηελ Διιάδα: Γπλαηόηεηεο Δθαξκνγώλ, πνπ δηνξγαλώζεθε ππό ηελ αηγίδα ηεο ΓΓΔΣ θαη ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο ζηηο 30 Οθησβξίνπ Κξηηήο ζην ζπλέδξην European Design Automation Conference (EURO- DAC) Κξηηήο ζην ζπλέδξην Application Specific Array Processors (ASAP) Κξηηήο ζην ζπλέδξην International Conference on Parallel Processing (ICPP) Μέινο ηνπ Ηnstitute of Δlectrical and Δlectronics Δngineers (IEEE) , (Computer θαη Laser and ElectroOptics (LEOS) Societies). ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηζηνζειίδαο ζε joomla κε εθπαηδεπηηθό θπξίσο πεξηερόκελν. Οινθιεξσκέλα Παθέηα Λνγηζκηθνύ : Δξγαιεία ζρεδηαζκνύ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηεο Mentor Graphics θαη Cadence (frontend θαη back-end), Δξγαιεία ζρεδηαζκνύ FPGA ηεο ALTERA, Integrated Laboratory System (ILS). Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ : C, FORTRAN, BASIC, Prolog, Assembly γηα ηελ νηθνγέλεηα ςεθηαθώλ επεμεξγαζηώλ TMS320xx, Assembly γηα ηηο νηθνγέλεηεο κηθξνεπεμεξγαζηώλ ειέγρνπ 8051 θαη AVR. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα : UNIX, Windows, DOS, Novell Netware, VMS, DOMAIN-OS. ΣΙΜΗΣΙΚΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ Τπνηξνθία ηνπ ΗΚΤ γηα ηα αθαδεκατθά έηε θαη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα