EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί"

Transcript

1 EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί Φαπμανδάπηρ Βαγγέληρ, Τμήμα Δθαπμοζμένων Μαθημαηικών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ, Φειμεπινό Δξάμηνο 2010/11 Κεθάλαιο 2: Απσιηεκηονική Απσιηεκηονική Παπάλληλων Σςζηημάηων. Ταξινόμηζη Flynn. Οπγάνωζη Μνήμηρ. Γίκηςο: Τοπολογία Γιαζύνδεζηρ. Παπαδείγμαηα.

2 Απσιηεκηονική Παπάλληλων Σςζηημάηων Τα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Παπαδείγμαηα: Ταμηλόκεζε Flynn (1966): βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό εληνιώλ θαη ηνλ αξηζκό δεδνκέλωλ. Αξρηηεθηνληθή Μλήκεο: κε βάζε ην αλ ε κλήκε είλαη θνηλή ή θαηαλεκεκέλε. Με βάζε ηελ δηαζύλδεζε ηωλ ππνινγηζηώλ ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηύνπ. Πξνζνρή: ηα πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα παξάιιεια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ πβξηδηθή αξρηηεθηνληθή. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 2

3 Ταξινόμηζη Flynn (1966) Ταμηλόκεζε ηωλ ππνινγηζηώλ κε θξηηήξηα ηνλ αξηζκό κνλάδωλ εληνιώλ θαη ηνλ αξηζκό δεδνκέλωλ εηζαγωγήο. SISD: Single Instruction Single Data (Δληαίεο Δληνιέο Δληαία Γεδνκέλα). SIMD: Single Instruction Multiple Data (Δληαίεο Δληνιέο Πνιιαπιά Γεδνκέλα). MISD: Multiple Instruction Single Data (Πνιιαπιέο Δληνιέο Δληαία Γεδνκέλα). MIMD: Multiple Instruction Multiple Data (Πνιιαπιέο Δληνιέο Πνιιαπιά Γεδνκέλα). Πποζοσή: Η ηαμηλόκεζε Flynn κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηόζν ζην hardware όζν θαη ζην software. Δδώ εζηηάδνπκε ζην hardware. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 3

4 Απσιηεκηονική von Neumann: SISD: Ο Σειπιακόρ Υπολογιζηήρ Ο (κνλαδηθόο) ππνινγηζηήο εθηειεί ζεηξηαθά (κηα-κηα) ηηο εληνιέο. Τόζν ηα δεδνκέλα όζν θαη νη εληνιέο θνξηώλνληαη ζηελ κλήκε. Βειηίωζε ηεο Υπνινγηζηηθήο Ιζρύνο κε: Αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ππνινγηζηή ή Βειηίωζε ηνπ ρξόλνπ πξόζβαζεο ζηε κλήκε. Σπκθόξεζε δεδνκέλωλ (bottleneck): Η ηαρύηεηα εθηέιεζεο ηνπ θώδηθα εμαξηάηαη από ηνλ ξπζκό κεηαθνξάο ηωλ δεδνκέλωλ από ηελ κλήκε ζηνλ επεμεξγαζηή. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 4

5 Ιεπαπσική Απσιηεκηονική Μνήμηρ Σηόρνο: H βειηίωζε ηεο πξόζβαζεο ηεο κλήκεο: Φξήζε ηεξαξρηθήο κλήκεο Hierarchical Memory: Hard Disk, RAM, Cache (Level 1 and Level 2), Registers) ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 5

6 SIMD Όινη νη επεμεξγαζηέο εθηεινύλ ηελ ίδηα εληνιή ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά ζύλνια δεδνκέλωλ. Όινη νη επεμεξγαζηέο είλαη ζπγρξνληζκέλνη ζην ίδην ζεκείν εθηέιεζεο. Οη εληνιέο δίλνληαη ζηνπο επεμεξγαζηέο από έλα επεμεξγαζηή ειέγρνπ (ζπλήζωο ν master node). Μπνξεί λα είλαη ηύπνπ «θαηαλεκεκέλεο» (distributed) ή «κνηξαζκέλεο» (shared) κλήκεο. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 6

7 MISD Όινη νη επεμεξγαζηέο εθηεινύλ δηαθνξεηηθέο εληνιέο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην ζύλνιν δεδνκέλωλ. Γεν ςπάπσοςν πνιινί ηέηνηνπ ηύπνπ ππνινγηζηέο γηαηί νη SIMD θαη MIMD αξρηηεθηνληθέο επηηξέπνπλ θαιύηεξε δηαρείξηζε κλήκεο θαη ιηγόηεξε επηθνηλωλία κεηαμύ επεμεξγαζηώλ. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 7

8 MIMD Οη επεμεξγαζηέο εθηεινύλ δηαθνξεηηθό set εληνιώλ ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά ζύλνια δεδνκέλωλ. Κάζε επεμεξγαζηήο έρεη αλεμάξηεην έιεγρν ηεο εθηέιεζεο θαη κπνξεί λα εθηειεί ηαπηόρξνλα δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο. Μπνξεί λα είλαη ηύπνπ «θαηαλεκεκέλεο» (distributed) ή «κνηξαζκέλεο» (shared) κλήκεο. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 8

9 Οπγάνωζη Μνήμηρ Γιάθοπα «επίπεδα» μνήμηρ: δεπηεξνγελέο απνζήθεπζε (secondary storage), θπξίωο κλήκε (main memory), εζωηεξηθή κλήκε (internal memory). Αλάινγα κε ηελ δηαρείξηζε ηεο θπξίωο κλήκεο ππάξρνπλ δύν ηύπνη ζπζηεκάηωλ: Σπζηήκαηα κνηξαζκέλεο-θνηλήο κλήκεο (Shared Memory Machines). Σπζηήκαηα θαηαλεκεκέλεο κλήκεο (Distributed Memory Machines). ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 9

10 Shared Memory Machines Shared Memory Machines: : Όινη νη επεμεξγαζηέο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα κλήκε. Πνιπεπεμεξγαζηέο (Multiprocessors). Υπέπ: Ο πξνγξακκαηηζκόο είλαη ζπλήζωο επθνιόηεξνο. Καηά: Πνιύ δύζθνιν λα βάινπκε καδί πνιινύο επεμεξγαζηέο (ζπλήζωο N procs < 64). ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 10

11 Distributed Memory Machines Distributed Memory Machines. Κάζε επεμεξγαζηήο έρεη ηελ δηθηά ηνπ κλήκε (private memory). Πνιπππνινγηζηέο (Multicomputers). Υπέπ: Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιέο ρηιηάδεο επεμεξγαζηώλ! Ο κόλνο ηξόπνο λα θηάζνπκε ζε ηζρύο Pflops. Καηά: Ο πξνγξακκαηηζκόο είλαη δπζθνιόηεξνο. Note: Μηα ζπζηνηρία πξνζωπηθώλ ππνινγηζηώλ (PC cluster) είλαη έλα MIMD ζύζηεκα. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 11

12 Γίκηςο (Network) Βαζικά σαπακηηπιζηικά δικηύος ςπολογιζηών: Σύλδεζκνο: ην θαλάιη επηθνηλωλίαο κεηαμύ δύν θόκβωλ (nodes) ηνπ δηθηύνπ. Τύπνη ζπλδέζκωλ: Μνλόπιεπξνο, Ακθίπιεπξνο Γιάμεηπορ (diameter): Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ζπλδέζεωλ κεηαμύ ηωλ πην απνκαθξπζκέλωλ θόκβωλ ηνπ δηθηύνπ. Υζηέπηζη Δπικοινωνίαρ (Communication Latency): Ο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη από ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό ώζηε λα ππάξμεη επηθνηλωλία κεηαμύ δύν θόκβωλ ηνπ δηθηύνπ (t lat ). Δύπορ Γιαύλος (Bandwidth): Ο αξηζκόο ηωλ bits πνπ κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ ζηελ κνλάδα ρξόλνπ, x 0. Φπόνορ επικοινωνίαρ: Γηα X αξηζκό δεδνκέλωλ t comm = t lat + X/ x 0 ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 12

13 Τοπολογία Γικηύος (Network Topology) "There are two kinds of people in the world: those who divide the world into two kinds of people, and those who don't" Robert Benchley ( ) Τοπολογία Γικηύος: Γηαζύλδεζε ηωλ δηαθόξωλ ζηνηρείωλ ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηώλ. Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη θαλνληθήο δηαζύλδεζεο (regular network topology) δηθηύνπ: Γπαμμική (Linear Bus): Οη κεραλέο ζπλδένληαη ζεηξηαθά ζην ίδην θαιώδην. -- Υπέπ: Δύθνιε ζύλδεζε, πην νηθνλνκηθή ιύζε. -- Καηά: Όιν ην δίθηπν πέθηεη αλ ππάξμεη βιάβε ηνπ θπξίωο θαιωδίνπ. Γύζθνινο εληνπηζκόο βιάβεο. Αζηεπιού (Star): Όιεο νη κεραλέο ζπλδένληαη ζε κία θεληξηθή κνλάδα. -- Υπέπ: Δύθνιε ζύλδεζε, εύθνινο εληνπηζκόο βιάβεο. -- Καηά: Πην αθξηβή ιύζε. Όιν ην δίθηπν πέθηεη ζε βιάβε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο. Γενηπική (Tree): νη κεραλέο ζπλδένληαη ζε κνξθή δέληξνπ. -- Υπέπ: Σεηξηαθή ζύλδεζε γηα θάζε «θιαδί». Καιή ππνζηήξημε από Software. -- Καηά: Πην δύζθνιε δηαζύλδεζε. Όιν ην δίθηπν πέθηεη αλ ππάξμεη βιάβε ηνπ «θνξκνύ». ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 13

14 Τοπολογία Γικηύος Πλέγμα (Mesh): θάπνηεο από ηηο κεραλέο ζπλδένληαη κε πεξηζζόηεξεο από κία άιιε. -- Υπέπ: Δύθνιε ζύλδεζε, Δύθνινο εληνπηζκόο βιάβεο. -- Καηά: Πην αθξηβή ιύζε. Fully connected mesh: όιεο νη κεραλέο ζπλδένληαη αλακεηαμύ ηνπο. -- Υπέπ: Καηεπζείαλ ζύλδεζε κεηαμύ όιωλ ηωλ κεραλώλ. -- Καηά: Η πην αθξηβή θαη πεξίπινθε ιύζε. Hypercubes: νη κεραλέο ζπλδένληαη ζε κνξθή ππεξθύβωλ. -- Υπέπ: Δπέιηθηε δηαζύλδεζε. Καιή επηθνηλωλία. -- Καηά: Πεξίπινθε δηαζύλδεζε. Υβπιδικά (Hybrids): ζπλδπαζκόο όιωλ ηωλ παξαπάλω. Grid: 2D Mesh. Παπάμεηποι Δπιλογήρ: Οηθνλνκηθνί, Σπλνιηθό κήθνο θαιωδίνπ, Τύπνο θαιωδίνπ, Μειινληηθή ρξήζε ηνπ δηθηύνπ. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 14

15 Τοπολογία Γικηύος (Static vs. Dynamic) Έλα δίθηπν ππνινγηζηώλ κπνξεί λα είλαη: Σηαηικό (Static): Οη επεμεξγαζηέο νη ίδηνη απνηεινύλ ηνπο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ. Γςναμικό (Dynamic): Οη επεμεξγαζηέο θαη ε κλήκε είλαη «εθηόο» δηθηύνπ θαη εηδηθνί θόκβνη κεηαθέξνπλ ηα κελύκαηα. ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 15

16 Μησανέρ GPU GPU (Graphics Processing Unit) αξρηηεθηνληθή: ρξήζε πνιύ-επεμεξγαζηηθήο θάξηαο γξαθηθώλ. Υβξηδηθή αξρηηεθηνληθή: Οη επεμεξγαζηέο ηεο θάξηαο γξαθηθώλ είλαη SIMD ελώ νη επεμεξγαζηέο ηεο κεηξηθήο είλαη MIMD. Πνιύ ηζρπξή θαη νηθνλνκηθή ιύζε: δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ππνινγηζηή γξαθείνπ (desktop) κε ηζρύ ηάμεο Tera-flops! Φπήζη ηηρ κάπηαρ γπαθικών για επιζηημονικούρ ςπολογιζμούρ ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 16

17 Βιβλιογπαθία Parallel Programming, B. Wilkinson, M. Allen, Prentice Hall, 2nd Ed Designing and Building Parallel Programs, Ian Foster, Addison-Wesley Parallel Computing: Theory and Practice, M. J. Quinn, McGraw-Hill, Computer Networks: s_taxonomy GPU Machines: ΔΜ 361: Παξάιιεινη Υπνινγηζκνί 2010/11, Κεθάιαην 2 17

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Γίθηπα Τπνινγηζηώλ Δπίπεδν Εεύμεο Μαξία Παπαδνπνύιε

HY-335 : Γίθηπα Τπνινγηζηώλ Δπίπεδν Εεύμεο Μαξία Παπαδνπνύιε W N net works R E O T HY-335 : Γίθηπα Τπνινγηζηώλ Δπίπεδν Εεύμεο Μαξία Παπαδνπνύιε K Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012 MAC Layer- 1 Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε... Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Φνπηξάθεο Παληειήο Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα