15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003112325 2015-10-01"

Transcript

1 .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC Λάρισα 23/09/2015 Αρ. Πρωτ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,80 ΕΥΡΩ. ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) ιακήρυξη ηµοπρασίας β)τεχνικέςπροδιαγραφές. γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. δ) Φύλλο προσφοράς 1

2 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Προκηρύσσει την επανάληψη της διενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού της ιεύθυνσης Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής Πολιτικής µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για την προµήθεια «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισµού ,80 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: Έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις: 1.Της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ 2. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 3. Του Ν. 3463/06,.Κ.Κ., όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 4.Του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». 5.Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις όπως ισχύει. 6.Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α/ «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 7.Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 8.Των Π1/3305,3306/2010 (ΦΕΚ 1789/Β/ ) αποφάσεων του Υφυπ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 9.Του άρθρου 11 παρ.1 του Ν. 4310/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.6 του άρθρου 58 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/ ). 10.Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 11.Το µε αριθµ. πρωτ. ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων». 12. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 13.Την µε αριθµό 99/2015 αποφάση του ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας των προµηθειών του ήµου για το έτος Την µε αριθµ. 381/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής«περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης». 15.Την µε αριθµ. 469/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής«περί έγκρισης για τον καθορισµό του τρόπου και όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων & Τεχνικών Προδιαγραφών». Όπου στη διακήρυξη γίνεται παραποµπή σε ειδικούς νόµους και σε πράξεις που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτών, αυτή αναφέρεται σε κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση, συµπλήρωση ή αντικατάσταση τούτων. ΑΡΘΡΟ 2 ο Χρόνος & τόπος διεξαγωγής Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία της ιεύθυνσης Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής Πολιτικής, Ρούσβελτ & Οικονόµου εξ Οικονόµων,στη Λάρισα, την Tετάρτη και ώρα π.µ. (έναρξη παραλαβής προσφορών), µέχρι π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από την 2

3 κα.παπανικολάου Καλλιόπη, στο τηλ κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες. Σε περίπτωση µη διενέργειας του διαγωνισµού στην παραπάνω ηµεροµηνία λόγω ακύρωσης του χωρίς όµως να τροποποιηθεί όρος της παρούσης διακήρυξης, τότε αυτός θα γίνει την Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δηµοσίευση. ΑΡΘΡΟ 3 ο εκτοί στο διαγωνισµό Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί). 2. Όλα τα νοµικά πρόσωπα. 3. Συνεταιρισµοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 4. Ενώσεις προµηθευτών εφόσον: α. Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος. β. Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. γ. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. δ. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. ε. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. στ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. ζ. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 4 ο Φάκελος Προσφοράς Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνον γλώσσα και θα αφορούν στο σύνολο των ζητουµένων υλικών. εν δύναται να υποβληθεί προσφορά για κάποια µόνο από τα ζητούµενα υλικά, απαραιτήτως θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα ζητούµενα είδη της συγκεκριµένης προµηθειας. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας της Υπηρεσίας Αθλητισµού Πολιτισµού & κοινωνικής Πολιτικής του ήµου Λαρισαίων, µέσα σε (σφραγισµένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης β. Αριθµός της διακήρυξης γ. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. Μέσα στο 3

4 φάκελο αυτό θα περιέχονται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθώς και 3 υποφάκελοι µε όλα τα προηγούµενα στοιχεία (α) έως (δ). Ο κάθε υποφάκελος θα περιλαµβάνει: 1. Υποφάκελος Νο1 µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εις διπλούν που ζητούνται στο επόµενο 5 άρθρο. Καλό είναι αυτά να βρίσκονται εις διπλούν µε την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα απώλειας τους. 2. Υποφάκελος Νο2 µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν τοποθετηµένα µέσα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο. Εκτός από τα τεχνικά στοιχεία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης, η εταιρεια κατασκευής του υλικού που προσφέρεται και ο χρονος εγγυησης καλης λειτουργιας του. Όλα τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και θα συνοδευονται από τα απαραιτητα πιστοποιητικα ποιοτητας. 3. Υποφάκελος Νο3 µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και όλα τα προηγούµενα στοιχεία (α) έως (δ) σφραγισµένος. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου, για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη σε EURO ανά τιµή µονάδος. Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός του Φ.Π.Α. και αυτών των τελών από τα οποία ο ήµος Λαρισαίων απαλλάσσεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία), για παράδοση των ειδών, στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 3. Προσφορά, στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Ο Φ.Π.Α. αναφέρεται χωριστά ως ποσοστό (επί τοις %), ως ποσό και τέλος αναγράφεται η συνολική τιµή µετά του Φ.Π.Α. Η προσφορά πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 της παρούσης. 5. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχθεί, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Οι προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον τρόπο ή χρόνο πληρωµής εξόφλησης και πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής του προµηθευτή από τον ήµο Λαρισαίων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 9. Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 10. Προσφορές γίνονται δεκτές µε ταχυδροµική αποστολή µία ηµέρα πριν το διαγωνισµό ή κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. 11. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων και µετά τον έλεγχο εγγυρότητας των εγγυητικών συµµετοχής στην ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής Πολιτικής. µετά από έγγραφη ειδοποίηση όπου θα ορίζεται ο τόπος και χρονος. ΆΡΘΡΟ 5 ο Στοιχεία ικαιολογητικά συµµετοχής Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, την σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού κατατίθενται εις διπλούν µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς (όπως περιγράφεται στο προηγούµενο άρθρο) και είναι τα εξής: 1. Υπεύθυνη ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών-ποιοτικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµιά επιφύλαξη. 2. Υπεύθυνη ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει σύµφωνα µε την παρούσα τα ανωτέρω είδη. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του αρθρου 4 παρ. 3 Ν.2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του 4

5 ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επειρηµατική του δραστηριότητα. 4. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης. 5. Για ανώνυµες εταιρίες - συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας - Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής-αυτού, στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας των. 6. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει αν είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. β. Αλλοδαποί: 1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. δ. Συνεταιρισµοί: 1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α. της παραγράφου αυτής. ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 5

6 συµµετέχει στην ένωση. 2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλυτέρου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή 'τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδας. 4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. ΑΡΘΡΟ 6 ο Η προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού και η ισχύς δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) µηνών και θα αναγράφεται στο φύλλο προσφοράς που θα κατατεθεί χωρίς τιµές µε τα δικαιολογητικά. Ο ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από την λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο δύο (2) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20, παρ. 5 και 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ7 ο Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει µόνο µία προσφορά για το σύνολο της προµήθειας. Προσφορές που αφορούν σε µερικά από τα ζητούµενα υλικά, όπως αναγράφονρται στο Παράρτηµα του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού επί ποινή αποκλεισµού δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς εκ µέρους ενός διαγωνιζοµένου, η Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές οι αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 8 ο Εγγύηση συµµετοχής 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό η οποία αποτελεί το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας, 6

7 θα έχει τετράµηνη τουλάχιστον ισχύ, θα απευθύνεται στο ήµο Λαρισαίων, θα έχει πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης, θα αναφέρεται στον τίτλο του διαγωνισµού και θα εκδίδεται υπέρ του διαγωνιζοµένου. 2. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Να απευθύνεται στον ήµο Λαρισαίων. δ. Τον αριθµό της εγγύησης. ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Την σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. η. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως. θ. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ήµου Λαρισαίων και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. ι. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. ια. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης τουλάχιστον 6 µηνών. 4. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού Όταν η οριζόµενη παραπάνω ώρα λήξης επίδοσης προσφορών παρέλθει ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών. Η αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας διαγωνισµού συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλλων, µονογράφοντας και σφραγίζοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα δείγµατα, κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισµένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αναγράφοντας περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως τα διαβάζει µεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επί αυτού ο ίδιος µε εκείνον του κυρίως φακέλου αύξων αριθµός. Μετά την αποσφράγιση και την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών στο πρακτικό το οποίο υπογράφεται, αποσφραγίζεται από την παραπάνω επιτροπή ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού καθώς επίσης και οι σφραγισµένοι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι την αποσφράγισή τους, µετά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών για την εγκυρότητά τους. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων επαναφέρονται για όσες κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί στην παραγρ. 11 άρθρο 4 της παρούσας. Όσες προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται εφόσον το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγηση τους οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σ' αυτό (άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 10 ο Αξιολόγηση προσφορών 7

8 1. Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς στο σύνολο της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: - Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. - Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προµήθειας. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 11 ο Κατακύρωση διαγωνισµού Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρµόδια επιτροπή οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για τον έλεγχο και την αποσφράγιση τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί στην παργρ. 11 του άρθρου 4 της παρούσας και εχουν λάβει γνώση οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από την επιτροπή αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια. Η Επιτροπή ιενέργειας αφού αποσφραγίσει και µονογράψει κατά φύλλο τις οικονοµικές προσφορές προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό, το οποίο και υπογράφει. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατόπιν των παραπάνω το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, υποβάλλει σχετική γνωµοδότηση µε τις προτάσεις του προς την Οικονοµική Επιτροπή η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας µε απόφαση της. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στα µισά του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και την υποβολής των προσφορών. Αν προκύψει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη µέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, η 8

9 Οικονοµική Επιτροπή µεταθέτει µε απόφαση της την ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού κατά τριάντα (30) ηµέρες µετά την δηµοσίευση της σχετικής τροποποιηµένης διακήρυξης στις ίδιες εφηµερίδες που δηµοσιεύθηκε η αρχική διακήρυξη. 2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση επί της οικονοµικής προσφοράς, όπως παρακάτω αναφέρεται, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού καθώς και µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. 3. Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Περιφέρεια κατά τις διατάξεις του.κ.κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφεροµένου λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ο Σε περίπτωση ακύρωσης ή µη διενέργειας του διαγωνισµού χωρίς να τροποποιηθεί κάποιος όρος της διακήρυξης αλλά για οποιαδήποτε άλλη αιτία τότε ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 2 άρθρο της παρούσης χωρίς να προηγηθεί επαναδηµοσίευση της περίληψης της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 14 ο Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ) να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ( η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α) προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του Ε.Κ.Π Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 15 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλής λειτουργίας Ρήτρες Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Να απευθύνεται στο ήµο Λαρισαίων 4. Τον αριθµό της εγγύησης, 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά 9

10 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ήµου Λαρισαίων και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης που ορίζεται ένα (1) έτος από την έναρξη της σύµβασης 12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του ήµου Λαρισαίων. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 13. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: Ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: α. Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, και των σχετικών χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. β. Την καλή ποιότητα και αντοχή των ειδών σε όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης που θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. (Πάντως αυτό δεν µπορεί να είναι επί ποινή αποκλεισµού µικρότερο των δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής των). γ. Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι επίσης υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε είδους που παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής κατασκευής. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω-ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Ο.Ε. ή το.σ. δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. ΑΡΘΡΟ 16 ο Ισχύς σύµβασης Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ τριών (3) µηνών από την ηµέρα υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 17 ο Έξοδα-κρατήσεις-εισφορές Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα έξοδα της σύµβασης, και όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Ο ήµος επιβαρύνεται µόνο µε τον Φ.Π.Α. που ο προµηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνεται το σύνολο των ειδών. Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε ανώτερη από της προσφοράς κλίµακα του Φ.Π.Α., την διαφορά την επιβαρύνεται ο προµηθευτής, και µόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω µεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κλπ θα εφαρµοσθεί η αντίστοιχη για το θέµα νοµοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρµοδίων Υπουργείων. ΑΡΘΡΟ 18 Παραλαβή ειδών προµήθειας Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συµφωνεί µε τη παραγγελία θα επιστρέφεται στον προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει αµέσως. Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται εντός του συµβατικού χρόνου να ολοκληρώσει την προµήθεια εγκατάσταση καθώς και την εκπαίδευση σύµφωνα µε την παρουσα. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος, υποχρεούµενος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προµηθειών µέχρι 10

11 λήξεως της συµβάσεως. Η προµήθεια, εγκατάσταση, η θεση σε λειτουργια του εξοπλισµου καθώς και η εκπαίδευση θα γίνει σύµφωνα µτε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Η προµήθεια,εγκατάσταση, η θεση σε λειτουργια του εξοπλισµου καθώς και την εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο ή στον τόπο που θα ορίσει η Υπηρεσία και η φορτοεκφόρτωση θα βαρύνει τον προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 19 ο Πληρωµές Η πληρωµή της αξίας των ειδών προµήθειας θα γίνεται σε ΕΥΡΩ και ύστερα από προσκόµιση τιµολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προµηθευτή. Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωµής δεν µπορεί να γίνει πριν από την προσωρινή παραλαβή των ειδών. ΑΡΘΡΟ 20 Χορήγηση προκαταβολής εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. ΑΡΘΡΟ 21 Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόµενη της υπογραφής της σύµβασης και δε σχετίζεται µε την έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει να φροντίσει ο ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 22 Γενικά Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προµηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισµού από τα Γραφεία της ιεύθυνσης Αθλητισµού Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου Λαρισαίων, Ρούσβελτ & Οικονόµου εξ Οικονόµων 8 α, Λάρισα, τηλ Fax όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες καθώς και από το site ηµου. ΑΡΘΡΟ 23 Κανόνες ηµοσιότητας της ιακήρυξης Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη ιεύθυνση Αθλητισµού, Πολιτισµού και Κοινωνικής Πολιτικής, Ρούσβελτ & Οικονόµου εξ Οικονόµων 8 Α, 3 ος όροφος, και την ιστοσελίδα του ήµου:. 2. Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α., του Π. 60/2007, και του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 3. Τα έξοδα της δηµοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισµού βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά µε βάση τον προϋπολογισµό της κατακυρωθείσης προµήθειας Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού καταστήµατος. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ.. 469/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 24 Ο ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11

12 Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να καταθέσουν 1. Τεχνικα φυλλαδια τα οποια θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 2. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούµενων υλικών.. 4. Για ότι δεν προβλέφτηκε ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Προϋπολογισµού απάνης ,80 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει : 1.ΚΑΜΠΙΝΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : την προµήθεια µιας καµπίνας ηχογράφησης µε τα Kαµπίνα ηχογράφησης µε εξωτερικές διαστάσεις 4 Χ 6 (δηλαδή περίπου 1.22m X 1.82m), µε 88 ίντσες ύψος (2.24m) και το πάχος του τοίχου µαζί µε την επένδυση είναι 3 ίντσες (7.62cm). Οι εσωτερικές καθαρές διαστάσεις της καµπίνας θα είναι: 1.14m Χ 1.44m µε ύψος 2.08m. Η εσωτερική επένδυση θα είναι µε αφρώδες υλικό απορρόφησης ήχου (Convolutedfoam). Θα συµπεριλαµβάνεται επιπλέον σύστηµα εξαερισµού αέρα και διατήρησης της θερµοκρασίας σε επίπεδα του περιβάλλοντος χώρου, που να µην επηρεάζει την ηχοµόνωση (SilencerUpgrade). Θα διαθέτει πόρτα που ανοίγει προς τα έξω επενδυµένη µε το ίδιο αφρώδες υλικό µε δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης αριστερά ή δεξιά. Θα διαθέτει παράθυρο ενδεικτικών διαστάσεων 91.44cm X 91.44cm. Θα διαθέτει επίσης σύστηµα καλωδιώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος και ήχου που δεν επηρεάζουν την ηχοµόνωση. Η καµπίνα θα είναι είναι λυόµενη και µπορεί να αποσυναρµολογηθεί και να επανασυναρµολογηθεί εάν χρειαστεί. Η καµπίνα θα είναι σκούρου γκρι χρώµατος επένδυσης και ηχοαποροφητικού υλικού.

14 Τα υλικά κατασκευής δεν θα είναι επικίνδυνα για την υγεία. Υπάρχει επίσης η προαιρετική δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης σε ροδάκια για ευκολία µετακίνησης της. Στην περίπτωση αυτή το εξωτερικό ύψος της καµπίνας φτάνει τα 2.34m 15PROC Ακολουθεί ο πίνακας απορροφητικότητας του κατασκευαστικού οίκου: DECIBEL REDUCTION SPECS (Accurate to +/- 3dB) Frequency ( Hertz ) Η ΚΑΜΠΙΝΑ ΘΑ ΠΑΡΑ ΟΘΕΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2.ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DAISY Πρόκειται για µια συσκευή ηχογράφησης υψηλής ποιότητας µε την δυνατότητα δηµιουργίας ψηφιακών ακουστικών βιβλίων σε µορφή DAISY 2.02, ή µόνο audio και µουσικών CD. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Θα έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής DAISY τίτλων, µουσικών CD καθώς και CD ή κάρτες µνήµης CF, αρχείων ήχου MP3, MP2, DAISY ADPCM2, PCM. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα εξωτερικό CD-RW ή memory carddrive όταν συνδεθεί σε υπολογιστή. Για γρηγορότερη και ευκολότερη επεξεργασία των DAISY δεδοµένων, η συσκευή θα συνοδεύεται από το λογισµικό επεξεργασίας ήχου. Το σύστηµα θα δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία στον χρηστή για να ηχογραφήσει, να διορθώσει και να ολοκληρώσει τη δηµιουργία των δικών του ψηφιακών ακουστικών βιβλίων DAISY Η συσκευή θα µπορεί να λειτουργήσει µε δυο βασικούς τρόπους, που ονοµάζονται "Normal" και "BookCreator"- καταστάσεις λειτουργίας-. Ο χρήστης θα µπορεί να µεταβεί από την µια κατάσταση στην άλλη όποτε το θελήσει. Η τυπική κατάσταση λειτουργίας θα είναι η Normal. Η κατάσταση αυτή παρέχει ένα απλό περιβάλλον λειτουργίας και κάνει τη διαδικασία δηµιουργίας περιεχοµένου εύκολη και σαφή.θα είναι ιδανική για τους νέους χρήστες ή για αυτούς που θέλουν εύκολο και γρήγορο αποτέλεσµα. Στην κατάσταση BookCreator, ο χρήστης θα έχει στη διάθεση του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δηµιουργία ενός πλήρους δοµηµένου ψηφιακού ακουστικού βιβλίου, είτε σε audio, είτε σε DAISY 2.02 κάνοντας χρήση εργαλείων όπως το insert, punch in και overwriterecording, phraseediting και τη δυνατότητα ορισµού headinglevels. 3. ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ Επαγγελµατική κονσόλα πολλαπλών χρήσεων µε εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. 4 είσοδοι µικροφώνου 4 στέρεο είσοδοι line 4 AUX (2 pre, 2 post) 4 στέρεο returns ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Directoutputs (pre ή post fader) σε όλα τα µονοφωνικά κανάλια Ψηφιακή έξοδος S/PDIF Mute και PFL σε όλα τα κανάλια EQ τριών περιοχών Υψηλής ποιότητας faders Ενδεικτικά LEDs σήµατος και υπεροδήγησης Μονοφωνικά κανάλια : 4 Στερεοφωνικά κανάλια : 4 Phantompower : Ναι Equalizer : 3 περιοχών µε παραµετρικό στα Mid

15 Εφέ : Όχι 15PROC Αριθµός καναλιών AUX: 4 DirectOutputs : Ναι Έξοδοι : MAIN Προσάρτηση σε rack: Ναι Ενδεικτικές ιαστάσεις : 39,7 χ 11,9 χ 52,3 εκατοστά (µε τα πλαίσια) - 37,3 χ 11,9 χ 49 εκατοστά (χωρίς τα πλαίσια για τοποθέτηση σε rack) Έτοιµη για τοποθέτηση σε rack µε απλή αφαίρεση των πλαϊνών πλαισίων Βάρος περίπου : 6,75 κιλά 4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Stereo δυναµικά ακουστικά ηµιανοιχτού τύπου. Κατάλληλο για studio εφαρµογές. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Ευαισθησία: 114dB SPL/V Αντίσταση: 55Ω Απόκριση συχνοτήτων: 18Hz - 24 khz. Αποσπώµενο καλώδιο 3m. Η συσκευασία περιλαµβάνει 2 τύπους καλωδίων, ίσιο & σπιράλ. ιαθέτει ανταλλακτικά "µαξιλαράκια" Βάρος περίπου : 225gr 5. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ Πυκνωτικό µικρόφωνο µεγάλου διαφράγµατος studiorecording, φωνή, όργανα. µε επιτραπέζια βάση. Κατάλληλο για ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Χρήση: professional studio recording, leadvocals, leadinstruments, professional stagemiking, drumoverheadmiking ensemblerecording, Τύπος κάψας: πυκνωτική µεγάλου διαφράγµατος 1 Polarpattern: καρδιοειδές ιακόπτης: basscutfilter 160 Hz και preattenuationpad -20dB Βύσµα µικροφώνου: 3 pin XLR MaleImpedance: 200Ω Frequencyresponse: 20Hz - 20KHz Ευαισθησία: 20 mv/pa SNR: 81dB (A-weighted) Max. SPL: 136/156 db SPL (0/-20 db) Καρδιοειδές πολικό διάγραµµα, ευαισθησία 20mV/PA, frequencyresp 20Ηz-20kΗz, max SPL 156dΒ, Τροφοδοσία phantompower: 9-52V Ενδεικτικές ιαστάσεις: 160 x 56 mm, Βάρος περίπου : 280gr Η συσκευασία περιλαµβάνει: µικρόφωνο, αντικραδασµικό holder µικροφώνου, θήκη µεταφοράς, windscreen και καλώδιο. 6. Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Η/Υ που θα περιλαµβάνει:

16 Α Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 15PROC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (PC) Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προσφέροντα Α1 ΓΕΝΙΚΑ Α1.1 Αριθµός µονάδων 1 Α1.2 Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής Α2 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (MOTHERBOARD) Α2.1 Τύπος ATX (να αναγραφεί το Μοντέλο) Α2.2 Ταχύτητα Διαύλου FSB (MHz) 1600 Α2.3 Υποδοχές δίαυλου 4 Α2.3.1 PCI-Express X 16 / PCI-Express X 1 / PCI 1 / 1 / 2 Α2.4 Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης 2 κανάλια DDR3 Α2.4.1 Ταχύτητα Διαύλου μνήμης (MHz) 1600 A2.4.2 Υποδοχές μνήμης / Υποστηριζόμενη μνήμη (GB) 4 / 16 A2.5 Ταχύτητα δίαυλου SATA 6 Gbps (SATA3) A2.6 Πυκνωτές αποκλειστικά τύπου solid state A2.7 Σύστημα παθητικής ψύξης Α3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α3.1 Κλίμακα κατασκευής (nm) 22 A3.2 Αριθμός Πυρήνων 4 Α3.3 Βασική συχνότητα (GHz) 3 Α3.4 Ταχύτητα δίαυλου FSB (MHz) 1600 Α3.5 Μνήμη Cache (MB) 6 Α4 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ Α4.1 Τύπος µνήµης DDR3 σε διαµόρφωση Dual Channel Α4.2 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 8 (2 X 4) Α4.3 Ταχύτητα μνήμης (MHz) 1600 Α5 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α5.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο Α5.2 Τύπος δίαυλου PCI-Express X 16 Α5.3 Ανάλυση 1280 x 1024 true color (32 bit), 100 Hz και ανώτερη Α5.4 Μνήμη βίντεο τύπου DDR3 (MB) 512

17 Α5.5 Δίαυλος μνήμης (bit) PROC Α5.6 Αναλογική έξοδο (VGA) Α5.7 Ψηφιακή έξοδο (DVI) Α5.8 TV out Α5.9 Πυκνωτές αποκλειστικά τύπου solid state Α5.10 Ημερομηνία ανακοίνωσης του chipset υποστήριξης της προσφερόμενης κάρτας γραφικών τουλάχιστον (έτος) 2012 Α6 ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α6.1 Ενσύρματο δίκτυο 10/100/1000 Mbps Auto-sense Α6.2 Led ενδείξεις για Link, Activity Α6.3 Θύρα RJ 45 / UTP Α7 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α7.1 Σκληρός Δίσκος (GB) 2000 A7.1.1 Ταχύτητα δίαυλου SATA 6 Gbps (SATA3) Α7.1.2 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 7200 Α7.1.3 Λανθάνουσα μνήμη (MB) 8 Α7.2 Οδηγός εγγραφής DVD διπλής στρώσης Α7.2.1 Ταχύτητα εγγραφής DVD±R Α7.2.2 Ταχύτητα εγγραφής διπλής στρώσης Α7.2.3 Τεχνολογία προστασίας εγγραφής (ενδεικτική τεχνολογία Burn Prof ή αντίστοιχη) 16x 4x Α8 ΔΙΑΦΟΡΑ Α8.1 Υποσύστημα ήχου 16 bit stereo με εξψτερικά στερεοφωνικά ηχεία Α8.2 Πληκτρολόγιο 102 / 104 πλήκτρων, τύπου (διάταξης πλήκτρων) QWERTY με μόνιμη αποτύπωση των Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων στα πλήκτρα, καθώς και το σύμβολο του ευρώ ( ) Α8.3 Ποντίκι οπτικό (ενδεικτική τεχνολογία Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο) Α8.4 Αθόρυβη λειτουργία του υπολογιστή με χρήση συστημάτων παθητικής ψύξης και αθόρυβων ανεμιστήρων Α9 ΘΥΡΕΣ Ι/Ο Α9.1 USB 2.0 / USB / 2 Α9.1.1 Δύο (2) θύρες USB στην πρόσοψη Α9.2 Παράλληλη / OXI Α10 ΚΟΥΤΙ Η/Υ

18 Α10.1 Τύπος Middle Tower 15PROC Α10.2 Τροφοδοτικό (W) APFC low noise 500 Α10.3 Διακόπτης ON OFF στο τροφοδοτικό Α11 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Α11.1 Εγχειρίδια Α11.2 Αδειες χρήσης λογισμικού Α11.3 Οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το σήμα CE Α11.4 Να αναφερθούν τα πρότυπα ασφάλειας εξοπλισμού, μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και απομάκρυνσης των τοξικών υλικών από διάφορα βασικά ή μη εξαρτήματα (οικολογικός σχεδιασμός) Α11.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια Α12 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Α12.1 Καλώδια σύνδεσης Α12.2 CD εκκίνησης διόρθωσης και εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών από «μηδενική βάση» Α12.3 Ο χώρος στο σκληρό δίσκο θα χωριστεί σε δύο (2) πρωτεύοντα διαμερίσματα (partitions) με ονόματα SYSTEM (C:) και DATA (D:). Το λειτουργικό σύστημα και τα λογισμικά πακέτα θα είναι εγκατεστημένα στο πρώτο διαμέρισμα (partition) που θα ορίζεται σαν C: Drive και θα έχει μέγεθος 200 GB και τα προφίλ χρηστών θα είναι εγκατεστημένα στο δεύτερο διαμέρισμα (partition) που θα ορίζεται σαν D: Drive Β Β1 ΟΘΟΝΗ ΓΕΝΙΚΑ Β1.1 Αριθµός µονάδων 1 Β1.2 Να αναγραφεί το Μοντέλο Β1.3 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής Β1.4 Ημερομηνία ανακοίνωσης του προσφερόμενου μοντέλου τουλάχιστον (έτος) 2012 Β2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Β2.1 Τύπος TFT Β2.2 Διαγώνιος 24 Β2.3 Ανάλυση 1920 x 1080 στα 75 Hz True Color τουλάχιστον Β2.4 On Screen Display για όλες τις ρυθμίσεις Β2.5 Φωτεινότητα 300 cd / m² Β2.6 Αντίθεση (τυπική) 800 : 1 Β2.7 Γωνία οριζόντιας / κάθετης θέασης 170 / 170

19 Β2.8 Χρόνος απόκρισης (ms) 8 15PROC Β2.9 Περιστροφή ± 30 Β2.10 Εύρος κάθετης κλίσης (tilt range) 15 Β2.11 Εύρος ρύθμισης ύψους (χιλ.) 70 Β2.12 Ελάχιστα καμένα / φωτεινά pixel για αντικατάσταση (να αναφερθεί ο αριθμός ή η τεχνολογία) Β2.13 Αναλογική είσοδος Β2.14 Ενσωµατωµένα ηχεία Β2.15 Εργονοµική σχεδίαση και βάση Β2.16 Ενσωµατωµένο τροφοδοτικό Β3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Β3.1 Εγχειρίδια Β3.2 Οι οθόνες θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το σήμα CE Β3.3 Πρότυπα / Χαρακτηριστικά Energy Star, FCC Κλάση B, SEMKO, ΤCO2003, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL, Plug & Play, VESA DCC Β3.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια Β3.5 Καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, αναλογικό, ήχου) Γ Γ1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 Professional 64 bit Greek η μεταγενέστερο μαζί με τα μέσα εγκατάστασης και το τελευταίο Service Pack και άδεια χρήσης 1 Γ1.1 Το υλικό των σταθμών εργασίας και οι περιφερειακές συσκευές θα πρέπει να ανήκουν στο Hardware Compatibility List του λειτουργικού συστήματος που προτείνεται Γ2 OpenOffice Greek τελευταίας έκδοσης παραμετροποιημένο για συμβατότητα με Microsoft Office Professional Edition Greek 1 Γ3 Πρόγραμμα προστασίας από ιούς για τρία (3) χρόνια 1 Γ4 Acrobat Reader Greek τελευταίας έκδοσης 1 Γ5 7-zip τελευταίας έκδοσης 1 Γ6 VLC media player τελευταίας έκδοσης 1 Γ7 Γ8 Γ9 Δ Να αναφερθεί όποιο επιπλέον λογισμικό δίνεται προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή Το λειτουργικό σύστημα, οι οδηγοί συσκευών καθώς και όλο το προεγκατεστημένο λογισμικό να υπάρχουν σε CD Rom Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς της εγκατάστασης στην αρχική μορφή με απλά βήματα Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB

20 Δ1 Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB 1 15PROC Δ1.2 Χωρητικότητα (GB) 2000 Δ1.3 Συνδεσημότητα usb3 Ε Compact flash memory stick Ε1 Compact flash memory stick 6 Ε1.2 Χωρητικότητα (GB) 8 Ε1.3 Συνδεσημότητα usb3 ΣΤ USB card reader ΣΤ1 USB card reader 2 ΣΤ1.2 Συνδεσημότητα usb3 Ζ Εξωτερική συσκευή usb BlueRay Recorder Ζ1 Εξωτερική συσκευή usb BlueRay Recorder 1 Ζ1.2 Να αναγραφεί το Μοντέλο Ζ1.3 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής Ζ1.4 Εγγύηση (Ετη) 2 Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας και τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Επίσης ο προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες του συστήµατος. Η Συντάξασα Η ιευθύντρια Γεωργία ΧΑ ΟΥΛΟΥ Μηχανολόγος Μηχανικός µε βαθµό ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Προϋπολογισµού απάνης ,80 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤ. 1 1.Καµπινα ηχογραφησης 2.ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DAISY ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ Τεµ , ,00 2 Πρόκειται για µια συσκευή ηχογράφησης υψηλής ποιότητας µε την δυνατότητα δηµιουργίας ψηφιακών ακουστικών βιβλίων σε µορφή DAISY 2.02, ή µόνο audio και µουσικών CD. Τεµ , , ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ Επαγγελµατική κονσόλα πολλαπλών χρήσεων µε εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Τεµ ,00 290,00 4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 4 Stereo δυναµικά ακουστικά ηµιανοιχτού τύπου. Κατάλληλο για studio εφαρµογές. Τεµ. 2 80,00 160, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ Πυκνωτικό µικρόφωνο µεγάλου διαφράγµατος µε επιτραπέζια βάση. Κατάλληλο για studiorecording, φωνή, όργανα. Τεµ ,00 370, Η/Υ και περιφερειακα για επεξεργασια & αποθηκευση οµιλουντων βιβλιων Τεµ , ,00 1

22 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Υπηρεσία , ,00 Καθαρή αξία ,00 ΦΠΑ 23% 3.072,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 Συντάχθηκε Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Γ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ 2

23 ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παρακαλούµε η προσφορά να συµπληρωθεί στο έντυπο αυτό, για το σύνολο των ειδών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Προϋπολογισµού απάνης ,80 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤ. 1 1.Καµπινα ηχογραφησης 2.ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DAISY Τεµ. 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ 2 Πρόκειται για µια συσκευή ηχογράφησης υψηλής ποιότητας µε την δυνατότητα δηµιουργίας ψηφιακών ακουστικών βιβλίων σε µορφή DAISY 2.02, ή µόνο audio και µουσικών CD. Τεµ ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ Επαγγελµατική κονσόλα πολλαπλών χρήσεων µε εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Τεµ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 4 Stereo δυναµικά ακουστικά ηµιανοιχτού τύπου. Κατάλληλο για studio εφαρµογές. Τεµ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ Πυκνωτικό µικρόφωνο µεγάλου διαφράγµατος µε επιτραπέζια βάση. Κατάλληλο για studiorecording, φωνή, όργανα. Τεµ Η/Υ και περιφερειακα για επεξεργασια & αποθηκευση Τεµ. 1 1

24 οµιλουντων βιβλιων 15PROC ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Υπηρεσία 1 Καθαρή αξία ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Της ε ιχείρησης, έδρα...,.,..., αριθµός, τηλέφωνο., fax... οδός Χρόνος ισχύος ροσφοράς µήνες α ό την ηµέρα ιαγωνισµού. Λάρισα / / 2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 2