Διακήρυξη Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 2 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Αρ πρωτ φ/2/4024 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29 MAIOY 2015 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Μέρος Ά: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Περιβάλλον Έργου Αναθέτουσα Αρχή Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Όργανα και Επιτροπές της αναθέτουσας αρχής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Επιτροπή Ενστάσεων Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) Στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Στόχοι και Έκταση του Έργου Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Πρώτο Επίπεδο (First Tier) - Database Server Δεύτερο Επίπεδο (Second Tier) - Application Server Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) - Client Thread Models Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Λειτουργική Ενότητα «Προκαταρκτικές Ενέργειες» Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Συστήματος» Λειτουργική Ενότητα: «Πιλοτική Λειτουργία Εκπαίδευση» Server consolidation, Virtualization, Cloud Computing Διαλειτουργικότητα Πολυκαναλική προσέγγιση Ανοιχτά δεδομένα Ανοικτά πρότυπα Απαιτήσεις Ασφάλειας Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Χρονοδιάγραμμα Έργου Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πίνακας Παραδοτέων Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού [2]

3 2.1 Προϋπολογισμός Έργου Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Δημοσίευση της Διακήρυξης Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Δικαίωμα Συμμετοχής Αποκλεισμός Συμμετοχής Γενικοί όροι συμμετοχής Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις Εγγύηση Συμμετοχής Τεχνική προσφορά Απαιτήσεις Λύσεων / Λειτουργικές / Τεχνολογικές Προδιαγραφές Πίνακας Συμμόρφωσης Τρόπος σύνταξης τεχνικής προσφοράς Οικονομική Προσφορά Ισχύς Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση Προσφορών Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Δικαιολογητικά κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι συνεταιρισμοί Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις Απόρριψη Προσφορών Προσφυγές Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης, τόπος παροχής Εγγυήσεις [3]

4 2.22 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Υποχρεώσεις Αναδόχου Υπεργολαβίες Εμπιστευτικότητα Πνευματικά δικαιώματα Εφαρμοστέο Δίκαιο ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Πίνακες Συμμόρφωσης Προκαταρκτικές Ενέργειες Λογισμικό Επιστημονικό αποθετήριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Διαλειτουργικότητα Πολυκαναλικότητα Πιλοτική λειτουργία και Εκπαίδευση Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Σχέδιο Σύμβασης [4]

5 1 Μέρος Ά: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών διαχείρισης επιστημονικού υλικού οικονομολογικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υφιστάμενης υποδομής αποθετηρίου. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί εφαρμογή, μέσω της οποίας: Θα υποβάλλονται στην υφιστάμενη υποδομή Αποθετηρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας οι οικονομοτεχνικές μελέτες που χρηματοδοτούνται έμμεσα ή άμεσα από το στενό δημόσιο τομέα, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή όργανα της Ε.Ε., Θα τεκμηριώνονται οι προαναφερθείσες μελέτες και Θα εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους για όλους τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση, επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής Αποθετηρίου ώστε να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο «αριστείας». Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθεί υπηρεσία μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η υποβολή μελετών και εργασιών, οι οποίες με τη σειρά τους θα αξιολογούνται από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές. Οι μελέτες - εργασίες που θα λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία θα βραβεύονται και θα προωθούνται-αναδεικνύονται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο παρόν τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του Αναδόχου και της οικείας διακήρυξης (Μέρος Β και Γ). Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 1.1 Περιβάλλον Έργου Αναθέτουσα Αρχή Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο μόνος εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο 1100/80 το Ο.Ε.Ε. αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της χώρας, ενώ παράλληλα είναι και ο φορέας έκφρασης των Ελλήνων οικονομολόγων, πτυχιούχων Ανώτατων Οικονομικών Σχολών. Σήμερα το Ο.Ε.Ε. είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά άμεσα και πρακτικά στους τομείς της Εθνικής Οικονομίας, όπως στη διαμόρφωση αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην αναπτυξιακή διαδικασία, στη λειτουργία θεσμών οικονομικού αντικειμένου και στην εξεύρεση αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Εθνικής Οικονομίας. [5]

6 Σκοποί του Ο.Ε.Ε. είναι: 1. Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα, 2. Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών, 3. Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης του οικονομικού τομέα, 4. Η χορήγηση στα μέλη του και στους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης επαγγελματικής ταυτότητας για άσκηση δραστηριότητας του οικονομολογικού επαγγέλματος, 5. Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των Οικονομικών Επιστημόνων και η παροχή βοηθείας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους, 6. Η παροχή της ετήσιας αναγκαίας εκπαίδευσης για τους λογιστές φοροτεχνικούς προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 4093/2012 και της επιμόρφωσης που απαιτείται για τους λογιστές φοροτεχνικούς Β τάξης για την απόκτηση της Α τάξης (ΠΔ 340/1998) Το Ο.Ε.Ε. σε άριστη και θεσμοθετημένη σχέση με τα Οικονομικά Πανεπιστήμια και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου των Οικονομολόγων, αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την διαδικασία και την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης. Η διασφάλιση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος από τις πληγές της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας επιτυγχάνεται με την υπεύθυνη νομοθετικά και θεσμικά ελεγχόμενη άσκηση των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος. Το Ο.Ε.Ε. διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) η οποία απαρτίζεται από 15 μέλη δηλαδή, τον Πρόεδρο, Α Αντιπρόεδρο, Β Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη και 10 συμβούλους. Η Κ.Δ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το Ανώτατο Όργανο του Ο.Ε.Ε., τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Για την καλύτερη λειτουργία του Ο.Ε.Ε. ιδρύθηκαν 16 Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) με Περιφερειακές Αρμοδιότητες τα οποία αποτελούν την έκφραση του Ο.Ε.Ε. στην περιοχή τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά την πολιτική του Ο.Ε.Ε Όργανα και Επιτροπές της αναθέτουσας αρχής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Επιτροπή Ενστάσεων Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Η Ομάδα Διοίκησης θα στελεχωθεί από στελέχη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και το συντονισμό του έργου. [6]

7 Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΕ αποτελεί η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. 1.2 Στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπός του έργου είναι η συμπλήρωση και ανάπτυξη του υφιστάμενου περιβάλλοντος ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του Ο.Ε.Ε., έχοντας ως βασικούς πυλώνες τη δημιουργία δυνατότητας πρόσβασης στις πληροφορίες μέσω WEB περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση ενός πραγματικού αποθετηρίου γνώσης και επιστημονικού υλικού οικονομολογικού ενδιαφέροντος και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. τόσο μεταξύ τους, όσο και με τρίτα συστήματα. Με αυτό τον τρόπο το Ο.Ε.Ε. εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του, αναβαθμίζει το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών του προς τα μέλη του, ενισχύει τους εποπτικούς του μηχανισμούς, εξοικονομεί πόρους, αποθηκεύει επιστημονική γνώση και τη διαθέτει δωρεάν σε όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους. Τα οφέλη για τα μέλη και τις επιχειρήσεις είναι: Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών και πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού ή και κεντρικού επιπέδου, πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατό να προσφερθούν εκτός δικτύου, ιδιαίτερα λόγω των μεγάλων αποστάσεων, δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός μόνο σημείου πρόσβασης, εξοικονόμηση πόρων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση καθώς και επικοινωνιακή προσέγγιση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Στόχοι και Έκταση του Έργου ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Στόχοι. Γενικός Στόχος 1 «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ» Ειδικός Στόχος 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» Στόχος: Η αποδοτικότερη λειτουργία του δημοσίου τομέα μέσω της εισαγωγής αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών Φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα προτεινόμενης πράξης Φάση Α: Προκαταρκτικές Ενέργειες - Π.Α.1 Ανάπτυξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών υποεφαρμογών του συστήματος - Π.Α.2 Ανάπτυξη κύκλου μαθημάτων για τους εμπλεκόμενους με την διαχείριση των υποεφαρμογών του συστήματος - Π.Α.3 Ανάπτυξη σχεδίου διαλειτουργικότητας του συστήματος Φάση Β: Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Συστήματος [7]

8 - Π.Β.1 Ανάπτυξη των υποεφαρμογών του συστήματος - Π.Β.2 Ολοκλήρωση των υποεφαρμογών στο σύστημα - Π.Β.3 Εγκατάσταση του συστήματος σε εξυπηρετητή του Ο.Ε.Ε. Φάση Γ: Πιλοτική Λειτουργία Εκπαίδευση - Π.Δ.1 Καταγραφές παρατηρήσεων σχετικές με τη λειτουργικότητα των υποεφαρμογών του συστήματος - Π.Δ.2 Εγχειρίδια χρήσης διαχειριστών και χρηστών - Π.Δ.3 Εκπαίδευση Διαχειριστών - Π.Δ.4 Εκπαίδευση Χρηστών - Π.Δ.5 Αναφορά Εκπαίδευσης 1.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του συστήματος θα ακολουθούν το μοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government)» και το οποίο αναπτύσσεται στα παρακάτω επίπεδα ως εξής: 1ο Επίπεδο: Υπηρεσίες πληροφόρησης, δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών 2ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες. Αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα ( , fax, κόμβοι «συχνών ερωτήσεων» (FAQ), κλπ) 3o Επίπεδο: Ηλεκτρονικές συναλλαγές 4ο Επίπεδο: Ολοκλήρωση Συναλλαγής 5ο Επίπεδο: Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσία / προσωποποίηση Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με λειτουργικούς όρους που θα παρέχονται μέσω του υλικού και λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου και θα συντελούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Φορέας προσδιορίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Υπηρεσία Επίπεδο* Ωφελούμενος** Πλατφόρμα διαχείρισης επιστημονικού περιεχομένου οικονομολογικού ενδιαφέροντος 3 1,2 Καθετοποιημένη θεματική διαδικτυακή πύλη προβολής του υλικού 3 1,2 Συμμετοχική εφαρμογή προβολή και ανάκτηση επιλεγμένου υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές [8] 4 1,2

9 Εφαρμογή ανάρτησης από τον επισκέπτη επιστημονικού περιεχομένου 1,2 4 με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές Εφαρμογή ανάδειξης της αριστείας στην οικονομική επιστήμη 4 1,2 *1 ο - Πληροφοριακό, 2 ο - Επικοινωνιακό, 3 ο - Διαδραστικό, 4 ο - Συναλλακτικό, 5 ο - Προσωποποιημένο ** 1 Κράτος, 2- Πολίτης, 3-Επιχείρηση Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Το σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε Three Tier αρχιτεκτονική και θα εγκατασταθεί σε δίκτυο υπολογιστών με χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP. Το σύστημα θα αποτελείται από τρία διακριτά επίπεδα: Database Server Application Server Client Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή θα παρέχει ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και θα χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και συστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης, Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα πρέπει να ακολουθηθεί τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού (εύκολη διασύνδεση, επέκταση, αντικατάσταση μερών, κλπ) όσο και σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών (π.χ. αρθρωτός σχεδιασμός, επέκταση λειτουργικότητας, ύπαρξη APIs, κλπ). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Το σύστημα θα έχει αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. Η λειτουργία των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, θα γίνεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους εργαζόμενους στο φορέα. Στόχοι του σχεδιασμού πρέπει να είναι οι εξής: Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας αυτών, Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές, Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα αποτελέσουν την λύση. [9]

10 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη και για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου. Θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. Ακόμη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σουίτα εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους, Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών (error messages) και στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς, Δυνατότητα χρησιμοποίησης από το χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών που θα περιέχουν πληροφορίες για την ανάλυση των βασικών διαδικασιών που θέλει ο φορέας να εντάξει στο σύστημα, καθώς και τη δυνατότητα για δημιουργία ad-hoc αναφορών για την ανάλυση συγκεκριμένων παραμέτρων και υποθέσεων, Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας, Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων, Άμεση ανταλλαγή επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης εργασιών γραφείου, Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Η ανάλυση και παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με την κατά περίπτωση πιο πρόσφορη μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά, κλπ). Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήματος σε διαφορετικές ηλεκτρονικές μορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή τους (π.χ. ιστοσελίδες, απλό κείμενο, έγγραφα PDF, έγγραφα Word/Excel, σχεσιακοί πίνακες, κτλ) Οι προτεινόμενες λύσεις από τους αναδόχους θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες: Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο θα εξυπηρετείται από εξωτερικό Data Center Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου [10]

11 (Web Services), και εγγραφής αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ»), όπου αυτό είναι δυνατόν Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών (υπάρχει και αντίστοιχο κεφάλαιο για την Πολυκαναλικότητα) Υπηρεσίες με χρήση Web2.0 εργαλείων και με Έξυπνους Alerting μηχανισμούς προς τους ενδιαφερόμενους Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση ανοικτών προτύπων Πρώτο Επίπεδο (First Tier) - Database Server Αποτελώντας το βασικότερο επίπεδο του συστήματος, ο Database Server παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποθήκευση, ανάκτηση, ενημέρωση και συντήρηση των δεδομένων του συστήματος καθώς επίσης και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την ακεραιότητα των δεδομένων (Data Integrity) Δεύτερο Επίπεδο (Second Tier) - Application Server Θα αποτελεί το κύριο τμήμα του λογισμικού, στο οποίο θα εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες, εκτός εκείνων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των οθονών εργασίας. Θα υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης, περισσότερων του ενός, Application Servers σε διαφορετικά μηχανήματα, αξιοποιώντας, με τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ και εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα ανταπόκρισης, αξιοπιστίας και επεκτασιμότητας. Με την κατανομή των Application Servers σε ανεξάρτητα μηχανήματα, θα επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση του συνολικού φόρτου του συστήματος, αφού κάθε Application Server είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα υποσύνολο του συνολικού αριθμού των Remote Clients Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) - Client To τρίτο επίπεδο του λογισμικού θα αποτελεί την επαφή του χρήστη με το σύστημα (User Interface). Στο επίπεδο αυτό θα πραγματοποιείται η διαχείριση των Οθονών Εργασίας (User Screens) καθώς επίσης και η μορφοποίηση των δεδομένων που εμφανίζονται. Η συγκρότηση του συστήματος σε τρία επίπεδα θα πρέπει να εξασφαλίζει: Την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του δικτύου λόγω μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων Τη δυνατότητα διαχωρισμού του διακομιστή δεδομένων (Database Server) από το διακομιστή ή τούς διακομιστές εφαρμογής (Application Servers), ώστε να εκτελούνται σε διαφορετικά μηχανήματα. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός των κρίσιμων μεγεθών απόδοσης των αντίστοιχων μηχανών (sizing) μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται απεριόριστη επεκτασιμότητα, χωρίς ανακατασκευή, του λογισμικού. Τη μέγιστη ευελιξία στην επιλογή του διακομιστή δεδομένων, καθώς πρέπει να επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος, με μοναδική απαίτηση τη δυνατότητα επικοινωνίας δια μέσου TCP/IP πρωτοκόλλου. Έτσι, θα είναι δυνατή η μεταγενέστερη αναβάθμιση ως προς τη βάση δεδομένων με την αλλαγή / αναβάθμιση του μηχανήματος, χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστημα. [11]

12 Thread Models To σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει μεθόδους διαχείρισης μνήμης όπως Single Thread Model, Multi Thread Model για καλύτερη απόδοση του συνολικού συστήματος Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: o την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των προς προμήθεια υπηρεσιών o την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. Οι εφαρμογές του Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν, κατ ελάχιστον, τα ακόλουθα: Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.), Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν. 1.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Λειτουργική Ενότητα «Προκαταρκτικές Ενέργειες» Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ενεργειών θα πραγματοποιηθεί εκτενής ανάλυση του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα σχεδιαστεί με βάσει τις αποκλειστικές ανάγκες του Ο.Ε.Ε. σε επίπεδο διαχείρισης επιστημονικού υλικού. Παράλληλα, [12]

13 θα αναπτυχθούν μαθήματα προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα προς εκτέλεση κατά την φάση της εκπαίδευσης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη εντοπισμένου σχεδίου διαλειτουργικότητας του συστήματος με υφιστάμενα και τρίτα συστήματα Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Συστήματος» Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης πρόκειται να υλοποιηθούν ενέργειες που θα περιλαμβάνουν την προμήθεια και παραμετροποίηση της πλατφόρμας διαχείρισης επιστημονικού περιεχομένου οικονομολογικού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία των λοιπών υπηρεσιών του υποσυστήματος ψηφιακής περιήγησης ήτοι: α) την καθετοποιημένη θεματική διαδικτυακή πύλη προβολή του υλικού, β) τη συμμετοχική εφαρμογή προβολή και ανάκτηση επιλεγμένου υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές, γ) την εφαρμογή ανάρτησης από τον επισκέπτη επιστημονικού περιεχομένου με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές και δ) την εφαρμογή ανάδειξης της αριστείας στην οικονομική επιστήμη. Παρακάτω προδιαγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα έχει το υποσύστημα καθώς και συγκεκριμένα επίπεδα διαθεσιμότητας και οι δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης. Σημαντικό βάρος θα δοθεί στην απαίτηση για χρήση της γλώσσας XML και στην τεχνική - συντακτική διαλειτουργικότητα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων, για την κάλυψη της οποίας θα τεθούν πολύ συγκεκριμένοι περιορισμοί. - Πλατφόρμα διαχείρισης επιστημονικού περιεχομένου οικονομολογικού ενδιαφέροντος Το προσφερόμενο λογισμικό ψηφιοποίησης θα διέπεται από τις ακόλουθες αρχές και χαρακτηριστικά: Φιλικότητα προς τον χρήστη. Ανοιχτή αρχιτεκτονική. Επεκτασιμότητα, ακολουθώντας πάντα τις νέες τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής ψηφιακού υλικού περιεχομένου. Πλήρη υποστήριξη της συλλογής και ψηφιοποίησης του περιεχομένου. Υποστήριξη κωδικοποίησης με αυτόματα αποδιδόμενο κωδικό. Την εισαγωγή, τη θεματική ευρετηρίαση και τη διαχείριση των ψηφιακών υποκατάστατων. Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης (TIFF, Jpeg, GIF, RAW). Δυνατότητα εισαγωγής μεταδεδομένων ανά τεκμήριο και δυναμική εισαγωγή πεδίων, προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή σε διεθνή πρότυπα τεκμηρίωση όπως το Dublin Core ή ισοδύναμο. Δυνατότητα δυναμικής απόδοση δικαιωμάτων ανά τεκμήριο με βάση την Creative Commons αδειοδότηση. Αυτοματοποιημένη μεταφορά του ψηφιοποιημένου περιεχομένου που συλλέγεται σε οργανωμένες αποθήκες δεδομένων (Πολυμεσική Βάση δεδομένων). Χαρακτηρισμό του περιεχομένου σε πρώτο επίπεδο (καταγραφή της πηγής, σύντομη περιγραφή) σύμφωνα με τις ανάγκες. Οργάνωση των τεκμηρίων σε μία ή περισσότερες συλλογές που διαμορφώνονται από το χρήστη. [13]

14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Δυνατότητα εξαγωγής μεταδεδομένων Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές. Η εν λόγω ενέργεια, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εξάγουν μεταδεδομένα από τη βάση μέσω πρωτοκόλλων XML, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την απαραίτητη διασύνδεση με άλλες εφαρμογές, καθώς επίσης και τη δυνατότητα προγραμματιστικής διεπαφής (API), που θα επιτρέπει την ανάπτυξη Web Services για τεκμήρια και μεταδεδομένα τα οποία θα μπορεί να επιλέξει ο διαπιστευμένος διαχειριστής συστήματος. Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής Δεδομένων Μεταδεδομένων. Η συγκεκριμένη ενέργεια, αναφέρεται στην παροχή δυνατότητας εισαγωγής των ήδη υπαρχόντων δεδομένων από τα συστήματα. Η εισαγωγή γίνεται μέσω ενός απλού συστήματος φορμών και θα μπορεί να την κάνει μόνο κάποιος εγκεκριμένος χρήστης. Επίσης, ιδιαίτερης σημασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων από άλλες εφαρμογές, όπως το MS Word, το MS Excel, το MS Access XML, καθώς και άλλες μορφές. Δυνατότητα επιλογής υλικού προς προβολή στο διαδίκτυο. - Καθετοποιημένη θεματική Διαδικτυακή Πύλη Η συνολική διάθεση και παρουσίαση της πληροφορίας θα πραγματοποιείται μέσω μιας καθετοποιημένης θεματικής διαδικτυακής πύλης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και λειτουργικής αναζήτησης στο ψηφιοποιημένο υλικό, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της πλατφόρμας τεκμηρίωση. Με αυτό τον τρόπο ο επισκέπτης από την Ελλάδα και το εξωτερικό (μέρος του υλικού της πύλης θα είναι και στην αγγλική γλώσσα) θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας. Επιπλέον, μέσω της διαδικτυακής πύλης θα είναι διαθέσιμη όλη τη υποστηρικτική και δευτερεύουσα πληροφορία. Κατά τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης θα ακολουθηθούν όλοι οι κανόνες προσβασιμότητας (Web Content Accessibility Guidelines) υιοθετώντας έτσι την αρχή «Σχεδιάζοντας για όλους». Συγκεκριμένα, προκειμένου οι ψηφιακές υπηρεσίες να επιτύχουν το μέγιστο βαθμό προσαρμογής στις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, θα πρέπει να αναπτυχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις Οδηγίες Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού 2.0 (W3C WCAG 2.0), στον ανώτατο βαθμό συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ). Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες: 1. Υπηρεσίες Πληροφόρησης του κοινού σχετικά με θέματα πρόσβαση, ανάκτηση και χρήση του διατιθέμενου υλικού, 2. Προσωποποιημένες Υπηρεσίες πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό, 3. Προσωποποιημένες Υπηρεσίες ανάκτησης ψηφιοποιημένου υλικού, 4. Προσωποποιημένες Υπηρεσίες ανάρτησης προσωπικού υλικού προσαρμοσμένο στις απαιτούμενες προδιαγραφές, 5. Υπηρεσίες Κατάρτισης του κοινού σε θέματα τήρησης των προδιαγραφών ψηφιοποίηση, τεκμηρίωσης και απόθεσης πολιτιστικού υλικού, με στόχο τη διευκόλυνσή τους κατά την ανάρτηση προσωπικού υλικού, 6. Υπηρεσία Διαχείριση Δεδομένων Εγγεγραμμένων Χρηστών - Συμμετοχική εφαρμογή προβολής και ανάκτησης επιλεγμένου υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές [14]

15 Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο επισκέπτη θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης, προβολής και ανάκτησης του ψηφιακού υλικού που τον ενδιαφέρει και παράλληλα να έρθει σε επαφή με σχόλια και αναρτήσεις άλλων επισκεπτών, που έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί και ο ίδιος να σχολιάσει και να διατυπώσει άποψη είτε στο πλαίσιο της υφιστάμενης θεματολογίας, είτε στο πλαίσιο μιας νέας που θα ξεκινήσει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα διατίθεται και σε application για έξυπνες συσκευές. - Εφαρμογή ανάρτησης από τον επισκέπτη επιστημονικού υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει ψηφιακό υλικό, με συγκεκριμένη θεματική αντιστοίχιση, ούτως ώστε να μην διαταραχθεί η σωστή οργάνωση του ψηφιακού υλικού στη βάση δεδομένων. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής υλικού στο σύστημα, ο χρήστης θα καλείται να συμπληρώσει συγκεκριμένα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία, για την κάλυψη των βασικών αναγκών διάθεσης μεταδεδομένων. Πριν την αποθήκευση και εν συνεχεία διάθεση του υλικού αυτού, θα πραγματοποιείται αυτόματος «ποιοτικός» έλεγχος από το σύστημα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε επίπεδο τεκμηρίωσης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα διατίθεται και σε application για έξυπνες συσκευές. - Εφαρμογή ανάδειξης της αριστείας στην οικονομική επιστήμη Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής θα αναπτυχθεί πλήρως ηλεκτρονικά μια ροή εργασίας με στόχο την υποβολή, αξιολόγηση και βράβευση μελετών και εργασιών οικονομολογικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προς αξιολόγηση μία μελέτη/εργασία, θα εγγράφονται και θα δημιουργούν δικό τους λογαριασμό, αφού ταυτοποιηθούν ως έγκυροι χρήστες. Στη συνέχεια θα τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν την μελέτη / εργασία τους ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα και προδιαγραφές (ενδεικτικά: βήμα 1 ο : υποβολή ονομάτων που συμμετέχουν, βήμα 2 ο : υποβολή abstract με συγκεκριμένη γραμματοσειρά, μέγεθος γραμμάτων κλπ). Μετά την οριστική υποβολή, θα παράγεται ένα τελικό αρχείο (manuscript) ως αποδεικτικό της υποβολής, ενώ το σύνολο της μελέτης / εργασίας θα διανέμεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής, σε αξιολογητές, οι οποίοι θα την αξιολογούν εντός της εφαρμογής, χωρίς να γνωρίζουν τον ή τους συγγραφείς. Οι αξιολογητές θα είναι και αυτοί εγγεγραμμένοι χρήστες, οι οποίοι θα έχουν δικό τους λογαριασμό και θα έχουν ταυτοποιηθεί ως έγκυροι χρήστες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλπ). Η επιλογή αξιολογητών για κάθε μελέτη / εργασία θα είναι τυχαία από τη «δεξαμενή» αξιολογητών που θα έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό αντικείμενο που έχει δηλωθεί αρχικά (π.χ. μια οικονομετρική μελέτη θα αξιολογηθεί από αξιολογητές που έχουν δηλώσει την οικονομετρία ως γνωστικό αντικείμενο). Το σύνολο της εφαρμογής θα διαθέτει πλήρες σύστημα ειδοποιήσεων τόσο για τους χρήστες, όσο και για τους αξιολογητές. Ειδοποιήσεις θα λαμβάνονται είτε εντός του λογαριασμού, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει την πορεία των αξιολογήσεων, ενώ παράλληλα θα μπορεί να έχει πλήρη λίστα με τις αξιολογημένες και προς αξιολόγηση μελέτες / εργασίες. [15]

16 Οι μελέτες / εργασίες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβεύονται ή θα δημοσιεύονται από το ΟΕΕ Λειτουργική Ενότητα: «Πιλοτική Λειτουργία Εκπαίδευση» Στα πλαίσια της παρούσας φάσης, προβλέπεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των διαδικασιών, στη χρήση και παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας και των εφαρμογών, καθώς επίσης και σε σχέση με τα πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό σκέλος με εισαγωγή στα πρότυπα τεκμηρίωσης και τις διαδικασίες όσο και πρακτικό, με απευθείας χρήση των συστημάτων στο χώρο της καταγραφής. Δυνητικά περιεχόμενα της εκπαίδευσης είναι τα εξής: Εισαγωγή σε πρότυπα τεκμηρίωσης Θησαυροί ορολογίας Διαδικασίες τεκμηρίωσης Τεχνικές οπτικής ψηφιοποίησης χρήση υποσυστήματος Χρήση συστήματος τεκμηρίωσης Αναζητήσεις και πρόσβαση στο υλικό Διαχείριση συστήματος Πολιτική ασφάλειας δεδομένων Επεκτάσεις και μελλοντικές δυνατότητες Server consolidation, Virtualization, Cloud Computing Το ΟΕΕ διαθέτει δικτυακές υποδομές οι οποίες θα αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο στο προτεινόμενο έργο. Στις προκαταρκτικές εργασίες θα γίνει έλεγχος κατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού, βελτιστοποίηση υπαρχόντων εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη πράξη έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις σύγχρονες πρακτικές server και storage virtualization και consolidation. Για τις υπάρχουσες υποδομές των servers και των νέων εφαρμογών θα γίνει χρήση της τεχνολογίας Virtualization, που προσφέρει αποτελεσματικότητα και υψηλή διαθεσιμότητα των πόρων και δίνει μεγαλύτερη ευελιξία έναντι των παραδοσιακών setups της εφαρμογής ανά server. Όλες οι προτεινόμενες πλατφόρμες θα λειτουργήσουν σε εικονικές μηχανές. Παράλληλα ο φορέας θα φροντίσει για την γενικότερη διαχείριση όλων των υφιστάμενων υποδομών στο DATA CENTER του ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία στρατηγική server consolidation. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων είναι απαραίτητη η δημιουργία ολοκληρωμένης πολιτικής διασφάλισης λειτουργίας και ασφαλείας (Failover & Backup policy). Για τους λόγους αυτούς θα προβλεφθεί η χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) σε Κέντρα Δεδομένων (Data centers) εγκατεστημένα στην Ελλάδα, τα οποία να προσφέρουν εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας (SLA) και να είναι πιστοποιημένα βάσει διεθνών προτύπων. Ανεξάρτητα από την φυσική υποδομή που θα φιλοξενήσει τις προτεινόμενες πλατφόρμες, (in house, hosting, cloud) θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαχειριστική ολοκλήρωση τους ώστε να υπάρξουν ουσιαστική οικονομία πόρων. Παράλληλα θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και μια πολιτική λειτουργίας - υποστήριξης αναβάθμισης προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία τους τουλάχιστον σε έναν κύκλο ζωής 6 8 ετών. [16]

17 1.4.5 Διαλειτουργικότητα Στο συγκεκριμένο Έργο η διαλειτουργικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του, καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συνολικός σχεδιασμός που απαιτείται από τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί τόσο από την ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σε τεχνικό επίπεδο, όσο και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για το ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη σημασία σε επίπεδο συστημάτων έχει η έννοια της διαλειτουργικότητας, όπως ορίζεται από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αφορά σε διαλειτουργικότητα που εξασφαλίζεται από διεπαφές που επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών οργανισμών και εφαρμογών (ανοικτά APIs και Web Services, πλήρης υιοθέτηση προσέγγισης Web2.0). Σκοπός είναι η δημιουργία εφαρμογών που θα διαθέτουν τα δεδομένα τους σε μορφή αξιοποιήσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο -πολίτη ή φορέα-, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους από άλλες εφαρμογές, χωρίς την ανάγκη σύνθετων λύσεων ολοκλήρωσης ετερογενών συστημάτων. Επιπλέον, στο επίπεδο των προδιαγραφών του ψηφιακού υλικού, η διαλειτουργικότητα στο πεδίο των μεταδεδομένων θα έχει τις παρακάτω τρεις διαστάσεις: Α. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο αποθετηρίων και μητρώου ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου. Επιτρέπει την online διάθεση των μεταδεδομένων ενός αποθετηρίου σε τρίτες εφαρμογές και συστήματα, μέσω υποσυστήματος που παρέχει ανά πάσα στιγμή τα μεταδεδομένα του, μέσω μιας προγραμματιστικής διεπαφής που υλοποιείται βάσει ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου διάθεσης. Η διάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε επίπεδο πλήρους διαμοιρασμού (harvesting), όπου πρακτικά μεταφορτώνεται το σύνολο (ή προκαθορισμένα υποσύνολα) των εγγραφών ενός αποθετηρίου για επαναχρησιμοποίηση σε άλλες εφαρμογές, είτε σε επίπεδο μετα-αναζήτησης (meta-search), όπου ανακτώνται μόνο εγγραφές που ταιριάζουν με συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Η διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων περιλαμβάνει και την κατάλληλη κωδικοποίηση (π.χ. Unicode) των μεταδεδομένων που ανταλλάσσονται. Β. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής. Επιτρέπει σε διαφορετικά συστήματα να «διαβάζουν» σωστά τα δεδομένα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό προϋποθέτει τα εξής: - Χρήση κοινής γλώσσας για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων σε συντακτικό επίπεδο (π.χ. XML). - Χρήση κοινών σχημάτων μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core, MODS, CDWA, EAD, κλπ.) - Κωδικοποίηση των τιμών των δεδομένων σύμφωνα με ένα κοινό πρότυπο. Για παράδειγμα, οι ημερομηνίες να αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα συστήματα. Γ. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο. Επιτρέπει σε διαφορετικά συστήματα να «κατανοούν» σωστά τη σημασία των δεδομένων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Για την πλήρη διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο, κάθε πεδίο μεταδεδομένων που ανταλλάσσεται χρειάζεται να έχει δηλωμένη, σαφή σημασία. Για παράδειγμα, όταν για μια μελέτη έχουμε ένα πεδίο date, τι ακριβώς εννοούμε με αυτό (π.χ. πρόκειται για την ημερομηνία δημιουργίας, πρώτης έκθεσης στο κοινό, πρόσκτησης από το φορέα που το φιλοξενεί ή εισαγωγής στο ψηφιακό αποθετήριο;). Στην προτεινόμενη πλατφόρμα, η δήλωση [17]

18 της σημασίας κάθε στοιχείου θα πραγματοποιείται μέσω μιας κατάλληλης γλώσσας αναπαράστασης γνώσης όπως RDF ή OWL και κατάλληλου εξειδικευμένου προτύπου όπως EDM (Europeana Data Model), CIDOC-CRM, LIDO, CERIF ή αντίστοιχου. Τέλος, η επίτευξη της ιδανικής διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, ιδιαίτερα όταν αφορά μεγάλο πλήθος αναγκαστικά ετερογενούς πολιτιστικού αποθέματος. Για το λόγο αυτό, πρόκειται να υιοθετηθεί μια συνολική, ρεαλιστική προσέγγιση που θα ορίζει διαφορετικά επίπεδα απαιτούμενων χαρακτηριστικών που θα υποστηρίζουν αντίστοιχα επίπεδα επιθυμητών υπηρεσιών ανάλογα με τον τύπο, το πλήθος και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών συστημάτων. Για παράδειγμα, οι γενικοί κανόνες που θα αφορούν όλα τα συστήματα θα είναι πιο «χαλαροί» από ο,τι οι αντίστοιχοι για μια συγκεκριμένη, οριοθετημένη κατηγορία συστημάτων, όπου μπορεί να απαιτείται συμβατότητα με πιο αναλυτικά και εξειδικευμένα σχήματα μεταδεδομένων. Τα προτεινόμενα επίπεδα διαλειτουργικότητας συνοψίζονται ως εξής: Πρώτο επίπεδο: Θα εξασφαλίζει online διάθεση των μεταδεδομένων ως Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων (open data) και πρόσβαση στο περιεχόμενο με μόνιμους προσδιοριστές. Δίνει τη δυνατότητα για online έλεγχο του περιεχομένου του κάθε αποθετηρίου ανά πάσα στιγμή (π.χ. στοιχεία για το πόσες εγγραφές και τεκμήρια υπάρχουν). Θα δίνει τη δυνατότητα για ανάκτηση μεταδεδομένων που σχετίζονται με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες διάθεσης του περιεχομένου. Δεύτερο επίπεδο: Θα εξασφαλίζει online διάθεση ευρύτερου συνόλου μεταδεδομένων ως Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα σε επίπεδο ιδιαίτερα κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους. Θα δίνει τη δυνατότητα για βασικές υπηρεσίες ενιαίας πλοήγησης και οπτικοποίησης του περιεχομένου. Τέλος, θα εξασφαλίζει ένα βασικό επίπεδο συμβατότητας με το σημασιολογικό ιστό. Τρίτο επίπεδο: Θα εξασφαλίζει online διάθεση αναλυτικών μεταδεδομένων ως Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων σε επίπεδο που επιτρέπει την ανάπτυξη πληθώρας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τρίτους. Θα δίνει τη δυνατότητα για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενιαίας αναζήτησης, πλοήγησης και οπτικοποίησης του περιεχομένου. Τέλος, θα εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο σημασιολογικής συμβατότητας Πολυκαναλική προσέγγιση Η Πρότυπη Τεχνική Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, e-gif, στο Επίπεδο των Χρηστών αφορά στη διασφάλιση της πρόσβασης των χρηστών στη χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της αξιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της πρόσβασης στα δεδομένα του συστήματος μέσω φυλλομετρητή ιστού (πχ internet explorer, Firefox, Opera) εγκατεστημένου σε σταθερό ή φορητό προσωπικό υπολογιστή καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών παλάμης. Με αυτόν τον τρόπο απλοποιείται η επικοινωνία του επισκέπτη με το φορέα, θεσπίζεται η ηλεκτρονική διάδραση μεταξύ τους μέσω πολλαπλών καναλιών πρόσβασης και καθίσταται στην ουσία διαφανής η επικοινωνία με τους πολίτες και η επιχειρησιακή και διοικητική δράση [18]

19 του φορέα. Αντίθετα, εάν δεν διασφαλισθεί η άνετη, απρόσκοπτη και πολυκαναλική προσέγγιση των χρηστών στις υπηρεσίες του Συστήματος καθίσταται άνευ νοήματος η δημιουργία του, εφόσον δεν θα προάγει την αλληλεπίδραση με τους χρήστες. Οι υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν απευθύνονται και θα είναι προσβάσιμες από τους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και την ιστορία, όπως ιστορικοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι κ.λπ. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος προσέγγισης, είναι το διαδίκτυο (internet) καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο από το χώρο εργασίας του όσο και από το σπίτι. Επιπλέον, απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο δυνητικό επισκέπτη και εκτός Ελλάδας. Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός σημείων ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (hot spots) σε κοινόχρηστους χώρους γενικά (αεροδρόμια, πλατείες, πάρκα, εμπορικά κέντρα κλπ) επιτρέπει στον καθένα να συνδέεται εύκολα και γρήγορα στο διαδίκτυο με μία πληθώρα συσκευών. Το σύνολο των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα είναι διαθέσιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου (internet) και θα είναι προσβάσιμο από: 1. Η/Υ και φορητούς Η/Υ 2. Κινητά τηλέφωνα (smartphones) 3. PDA και Tablet PC τα οποία έχουν δυνατότητες πρόσβασης στο διαδίκτυο 4. Οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω περιηγητή ιστοσελίδων (web browser) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη γκάμα των συσκευών οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες από το σύνολο των επισκεπτών. Στόχος του φορέα είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες με κάθε μορφή παράδοσης, ώστε η άνετη και εύκολη πρόσβαση σε αυτές να αποτελεί κίνητρο για την χρήση της προτεινόμενης υπηρεσίας, την απρόσκοπτη λήψη της πληροφορίας ανεξάρτητα από το κανάλι παράδοσης, καθώς και μέτρο για την ανταπόκριση στις ολοένα αυξανόμενη και διαφοροποιούμενη ζήτηση υπηρεσιών και μέσων από τους χρήστες Ανοιχτά δεδομένα Το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων για την παροχή των υπηρεσιών της Προτεινόμενης Πράξης αποτελούν ανοιχτά δεδομένα, τα οποία μπορούν να διακινούνται, να συνδυάζονται και να χρησιμοποιούνται περαιτέρω χωρίς νομικούς, τεχνικούς και οργανωτικούς περιορισμούς, με εξαίρεση στην διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ομάδων πολιτών. Ακόμη το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, δεδομένου ότι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φορέα. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την υλοποίηση του παρόντος έργου, χαρακτηρίζονται ως «ανοιχτά», εφόσον είναι: [19]

20 (α) Ελεύθερα, δηλαδή θα παρέχονται χωρίς περιορισμούς στον τρόπο χρήσης τους και με δικαίωμα δημιουργίας παραγώγων έργων (β) Δωρεάν, δηλαδή θα παρέχονται στους πολίτες χωρίς κόστος κτήσης. (γ) Διαλειτουργικά, δηλαδή θα διατίθενται σε ανοιχτή μορφή, θα υποστηρίζονται από ανοικτά πρότυπα και θα είναι συμβατά με διάφορες τεχνολογικές υποδομές. (δ) Εύκολα προσβάσιμα δηλαδή θα παρέχονται στους πολίτες χωρίς μεσολάβηση γραφειοκρατικής διαδικασίας. (ε) Παρεχόμενα με όρους διατυπωμένους κατά τρόπο απλό και κατανοητό από το μέσο χρήστη (στ) Τεκμηριωμένα, δηλαδή υποστηριζόμενα από μεταδεδομένα που διευκολύνουν στην εύρεση και διασύνδεσή τους με τη σχετική πληροφορία Ανοικτά πρότυπα Η γενική φιλοσοφία της Προτεινόμενης Πράξης ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards), τα οποία διασφαλίζουν: την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών, τη διαδικτυακή συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την φορητότητα (portability) των εφαρμογών, την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία, την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών. Για την υλοποίηση της πράξης θα υιοθετηθεί η χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards) για το λογισμικό και τις διαδικασίες και ανοιχτών μορφών (Open Formats) για τα δεδομένα και το περιεχόμενο. Μέσω της υιοθέτησης ανοικτών προτύπων αποφεύγεται η εξάρτηση από συγκεκριμένο τεχνολογικό πάροχο (vendor lock-in) ενώ ταυτόχρονα προάγεται η διαφάνεια του συστήματος και γίνεται δυνατή η διαλειτουργικότητα (interoperability) με άλλα συστήματα. Προκειμένου επίσης να εξασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ανεξαρτησία του συστήματος από συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, η υιοθέτηση λύσεων οι οποίες στηρίζονται σε ανοικτά πρότυπα εγγυώνται πως αυτές μπορούν να αντικατασταθούν (σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη) από άλλες χωρίς να επηρεαστεί η συνολική λειτουργικότητα του συστήματος και με ελεγχόμενο βαθμό δυσκολίας. Επίσης, η υποστήριξη ανοικτών προτύπων προάγει την διαφάνεια του συστήματος, εφ όσον ακριβώς λόγω της φύσης των προτύπων είναι δυνατή η πρόσβαση στις προδιαγραφές τους και ο έλεγχός τους. Τέλος, η συμμόρφωση με ανοικτά πρότυπα σημαίνει πως το σύστημα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης σε τεχνικό επίπεδο με άλλα συστήματα (εφ όσον αυτά στηρίζονται επίσης σε ανοικτά πρότυπα), κάτι που επιτρέπει την μέγιστη διαλειτουργικότητα Απαιτήσεις Ασφάλειας Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: - την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών - την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών [20]

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα