Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Μηλιώνη Όλγα Τηλέφωνο: Fax: Έχοντας υπόψη: Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Τις διατάξεις: (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». (β) του Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης». (γ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (δ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί δηµοσίου Λογιστικού». (ε) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κ.Π.». (στ) του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64 α / 2007) (ζ) του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». (η) Την αριθµ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/2013 τ. Β ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. Τις αποφάσεις: (α) Την αριθµ. 8683/ απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστική Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την 1 η Τροποποίηση της Πράξης «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου»

2 (β) Την αριθµ. πρωτ / απόφαση της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,09 για το έργο «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου» ΣΑΕΠ 002/8 Κ.Α. 2010ΕΠ (γ) Το αριθµ. πρωτ. 1867/ έγγραφο της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης µε το οποίο διατυπώνεται σύµφωνη για τα σχέδια διακήρυξης του συγκεκριµένου έργου. (δ) Την αριθµ. 270 (Πρακτ. 7/ ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου. 3. Το αριθµ. 5940/ έγγραφο της Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών, µε το οποίο ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προκηρυσσόµενου εξοπλισµού και περιγράφεται το πρωτογενές αίτηµα για την προµήθεια αυτή. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ιεθνή Ανοιχτό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,09 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισµός και το αντικείµενο χωρίζονται στις εξής οµάδες: ΟΜΑ Α Α 1: Προµήθεια Μηχανηµάτων Γραφείου και Υπολογιστών: ,70 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Α 2: Προµήθεια Συστήµατος Συναγερµού CCTV - Τηλεφωνικού Κέντρου και Τηλεφωνικών Συσκευών: ,58 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Α 3: Προµήθεια Ηχητικού και Φωτιστικού Συστήµατος: 36982,41 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) - 2 -

3 ΟΜΑ Α Α 4: Προµήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών: 5.247,18 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Β: Προµήθεια Εξοπλισµού - Επίπλων: ,02 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Γ: Προµήθεια Ψυκτικών Θαλάµων & Μηχανηµάτων: ,95 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α : Προµήθεια Υφασµάτων: ,25 Ευρώ, µαζί µε 23% (CPVS ) Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον σαράντα ηµερών (40) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κεντρικό Κατάστηµα Περιφέρειας Κρήτης Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας Γραφείο Β12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 12 Μαϊου 2014 ευτέρα 09:30 π.µ. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεντρικό Κατάστηµα Περιφέρειας Κρήτης Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας Γραφείο Β12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 12 Μαϊου 2014 ευτέρα 10:00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: - 3 -

4 α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Το Έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της εγκεκριµένης Πράξης «Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού Λειτουργίας των κτιρίων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ): που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κωδικός Πράξης Σ.Α.: 2010ΕΠ εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 1. Περίληψη της ιακήρυξης θα αποσταλεί 31/03/2014: α. στο τεύχος των δηµοσίων συµβάσεων (TED) της Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β. στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως γ. µια φορά στις παρακάτω ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες στο τιµολόγιο πληρωµής θα επισυνάπτουν τρία (3) αντίτυπα το φύλλου δηµοσίευσης: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 2. Θα τοιχοκολληθεί: α) Στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. β) Στο Επιµελητήριο Ηρακλείου γ) Στο πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Κρήτης

5 3. Θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr. ) Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: Μέρος Α Μέρος B: Μέρος Γ: Παράρτηµα Ι: Παράρτηµα ΙΙ: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ιαγωνισµού Τεχνικές Προδιαγραφές Οικονοµικές Προσφορές Υποδείγµατα εγγυητικών Επιστολών Τεχνικές Προδιαγραφές ανά όροφο Πληροφορίες και διευκρινίσεις της παρούσας Προκήρυξης δίνονται από την /νση Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης, τηλ: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ - 5 -

6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α: Γενικοί & Ειδικοί Όροι ιαγωνισµού Α1. Γενικές Πληροφορίες Άρθρο 1ο: Αντικείµενο του ιαγωνισµού - Προϋπολογισµός έργου Άρθρο 2ο:Αναθέτουσα Προϊσταµένη Αρχή Άρθρο 3ο: Κανονιστικό Πλαίσιο του ιαγωνισµού Άρθρο 4o: ηµοσιότητα Άρθρο 5ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών Άρθρο 6ο: Γλώσσα Άρθρο 7ο: Παραλαβή Συµβατικών Τευχών Άρθρο 8ο: Παροχή ιευκρινήσεων και Συµπληρωµατικών Πληροφοριών επί της Προκήρυξης Α2. ικαίωµα Συµµετοχής - ικαιολογητικά Άρθρο 9ο: ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Άρθρο 10ο: ικαιολογητικά Συµµετοχής Άρθρο 11ο: ικαιολογητικά Κατακύρωσης Άρθρο 12ο:Λοιπές Υποχρεώσεις - ιευκρινήσεις Άρθρο 13ο:Εγγυήση Συµµετοχής Α3.Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Άρθρο 14ο:Υποβολή Προσφορών Άρθρο 15ο:Κατάρτιση Προσφορών Άρθρο 16ο:Περιεχόµενα Προσφορών 16.1:Περιεχόµενα Φακέλου " ικαιολογητικά Συµµετοχής" 16.2: Περιεχόµενα Φακέλου "Τεχνική Προσφορά" 16.3: Περιεχόµενα Φακέλου "Οικονοµική Προσφορά" 16.4: Περιεχόµενα Φακέλου " ικαιολογητικά Κατακύρωσης" - 6 -

7 Άρθρο 17ο:Εναλλακτικές Προσφορές Άρθρο 18ο:Αναπροσαρµογή Τιµήµατος Άρθρο 19ο: ιάρκεια Ισχύος των Προσφορών Άρθρο 20ο:Προσφορά Ενώσεως Προµηθευτών Α4. ιενέργεια ιαγωνισµού - Αξιολόγηση Προσφορών 'Αρθρο 21ο: ιαδικασία ιαγωνισµού Άρθρο 22ο:Αποσφράγιση Προσφορών Άρθρο 23ο: ιαδικασία Κατακύρωσης ιαγωνισµού Άρθρο 24ο:Κρίσεις Αποτελεσµάτων ιαγωνισµού Άρθρο 25ο:Απόρριψη Προσφορών Άρθρο 26ο:Ανακοίνωση Ανάθεσης Α5. Κατάρτιση Σύµβασης - Γενικοί Όροι Σύµβασης Άρθρο 27ο:Σύµβαση Άρθρο 28ο:Περίοδοι Εγγύησης & Συντήρησης Άρθρο 29ο:Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου Άρθρο 30ο:Τόπος & Χρόνος Παράδοσης των προς Προµήθεια Ειδών Άρθρο 31ο:Παραλαβή Ειδών Άρθρο 32ο:Χρόνος Παράδοσης Άρθρο 33ο:Χρόνος Παραλαβής Άρθρο 34ο:Τρόπος Πληρωµής Άρθρο 35ο:Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Παράδοση Άρθρο 36ο:Απόρριψη Συµβατικών Ειδών και Υλικών - Αντικατάσταση Άρθρο 37ο: ιοικητικές Προσφυγές Άρθρο 38ο:Ανωτέρα Βία Άρθρο 39ο:Υπεργολαβίες Άρθρο 40ο:Εφαρµοστέο ίκαιο - ιαιτησία - 7 -

8 ΜΕΡΟΣ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλο Συµµόρφωσης ΜΕΡΟΣ Γ: Οικονοµικές Προσφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Τεχνικές Προδιαγραφές ανά Όροφο - 8 -

9 ΜΕΡΟΣ Α: Γενικοί & Ειδικοί Όροι ιαγωνισµού Α1. : Γενικές Πληροφορίες Άρθρο 1: Αντικείµενο ιαγωνισµού Προϋπολογισµός έργου Αντικείµενο του ιαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια του εξοπλισµού για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου. Το Έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της εγκεκριµένης Πράξης «Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού Λειτουργίας των κτιρίων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ): που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κωδικός Πράξης Σ.Α.: 2010ΕΠ , µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά και συγκεκριµένα: ΟΜΑ Α Α1: Προµήθεια Μηχανηµάτων Γραφείου και Υπολογιστών: ,70 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Α2: Προµήθεια Συστήµατος Συναγερµού CCTV - Τηλεφωνικού Κέντρου και Τηλεφωνικών Συσκευών: ,58 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Α3: Προµήθεια Ηχητικού και Φωτιστικού Συστήµατος: ,41 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Α4: Προµήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών: 5.247,18 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Β: Προµήθεια Εξοπλισµού - Επίπλων: ,02 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α Γ: Προµήθεια Ψυκτικών Θαλάµων & Μηχανηµάτων: ,95 Ευρώ, µαζί µε Φ.Π.Α. 23% (CPVS ) ΟΜΑ Α : Προµήθεια Υφασµάτων20.264,25 Ευρώ, µαζί µε 23% (CPVS ) Σηµειώνεται ότι το αντικείµενο της παρούσας Προκήρυξης περιλαµβάνει τόσο την προµήθεια των ζητούµενων ειδών όσο και την εγκατάστασή τους ή οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται ώστε ο εξοπλισµός να αποκτήσει την πλήρη λειτουργικότητα για την οποία προορίζεται και σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης. Ειδικότερες απαιτήσεις, αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β (Τεχνικές Προδιαγραφές). Άρθρο 2: Αναθέτουσα Προϊσταµένη Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Πλ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Ηράκλειο, Ελλάδα Τ. Κ.: Αριθµός τηλεφώνου: , Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Fax): Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ):

10 Άρθρο 3: Κανονιστικό Πλαίσιο του ιαγωνισµού Για τη διενέργεια του παρόντος ιαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα: 1. Toυ Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19 Α/1995). 2. τoυ Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/1995). 3. της Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ αριθ. L 134 της ), όπως ισχύει. 4. του Κανονισµού 1564/2005 της επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στα πλαίσια των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», καθώς και την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων». 5. του Π 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α/ ). 6. του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150 Α/ ). 7. του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64 α / 2007) 8. τoυ Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 9. της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1989 «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων, κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» (ΕΕ αριθ. L 395 της 30/12/89), όπως ισχύει. 10. του Ν. 3886/2010 περί «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» 11. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 12. του Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης». 13. του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 14. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί δηµοσίου Λογιστικού». 15. του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες»

11 16. την αριθµ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/2013 τ. Β ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 17. την υπ αριθ. πρωτ. 5627/ Απόφαση ένταξης στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου του έργου «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου». 18. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ τ. Α 267/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». 19. της Υ.Α /ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ τ. Β 540/ ) «Υπουργική απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης». 20. της Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/2009 (ΦΕΚ τ. Β 1957/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ υπουργικής απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης». 21. της Υ.Α /ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ τ. Β 1088/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 22. του Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Ε.Ε. της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 23. τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη 2. Τις αποφάσεις: (α) Την αριθµ. 8683/ απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστική Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την 1 η Τροποποίηση της Πράξης «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου». (β) Το αριθµ. 5940/ έγγραφο της Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών (γ) Την αριθµ. πρωτ / απόφαση της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,09 για το έργο «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου». (δ) την µε Αρ. Πρωτ / Σύµφωνη Γνώµη για την παρούσα Προκήρυξη από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε..Α.) της Περιφέρειας Κρήτης. (ε) Την αριθµ. 270 (Πρακτ. 07/ ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου. Άρθρο 4: ηµοσιότητα 1. Περίληψη της ιακήρυξης θα αποσταλεί στις : α. στο τεύχος των δηµοσίων συµβάσεων (TED) της Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις β. στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις γ. µια φορά στις παρακάτω ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες στο τιµολόγιο πληρωµής θα επισυνάπτουν τρία (3) αντίτυπα το φύλλου δηµοσίευσης:

12 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 2. Θα τοιχοκολληθεί: α) Στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. β) Στο Επιµελητήριο Ηρακλείου γ) Στο πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Κρήτης. 3. Θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr. ) Άρθρο 5: Τρόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 1. Για τον ιαγωνισµό µπορεί να υποβάλλεται ένας Φάκελος Προσφοράς (Φ.Π.) αλλά εσωτερικά για κάθε Οµάδα θα υποβάλλεται ξεχωριστός Φάκελος µε την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά για την οποία συµµετέχει ο κάθε ενδιαφερόµενος. 2. Όσοι εκ των διαγωνιζοµένων καταθέτουν τους Φ.Π. τους ιδιοχείρως, πρέπει να τους καταθέσουν, επί αποδείξει (αριθµός πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής), µέχρι 12 Μαϊου 2014 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30, στο γραφείο Β12 της /νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης, Πλ. Ελευθερίας Ηράκλειο Τ.Κ τηλ Οι προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται µε ευθύνη του προσφέροντα στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνία και ώρα παραλαγής προσφορών, µε ευθύνη των διαγωνιζοµένων ως προς τον χρόνο και το περιεχόµενο παραλαβής. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή άλλου οργάνου δεν λαµβάνεται υπόψη. 4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του ιαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) που παραλαµβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται ανωτέρω, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν, και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 5. Οι Φ.Π. που δε θα υποβληθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτοί για οποιονδήποτε λόγο, ακόµη και για λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αν η ιδιόχειρη επίδοση των προσφορών που θα γίνει κατά την παραπάνω αναφερόµενη ηµέρα και µέχρι την παραπάνω αναφερόµενη ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι την υποβολή των Φ.Π. όλων των διαγωνιζοµένων. Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν την ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία µεταφοράς τους κλπ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή των Φ.Π. τους. 6. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του Φ.Π. τους µέχρι την παραλαβή του από την ιεύθυνση Οικονοµικού. Τα τυχόν έξοδα ασφάλισης και µεταφοράς βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο. 7. Σε κάθε περίπτωση, ο Φ.Π. θα συνοδεύεται από Αίτηση Συµµετοχής στο ιαγωνισµό στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού (φυσικών) ή νοµικού (νοµικών) προσώπου (προσώπων) που υποβάλλουν την προσφορά. Θα αναφέρεται επίσης το αντικείµενο της προσφοράς (ΟΜΑ Α Α 1, ΟΜΑ Α Α 2, ΟΜΑ Α Α 3, ΟΜΑ Α Α4, ΟΜΑ Α Β, ΟΜΑ Α Γ, ΟΜΑ Α ). Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου ή σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών από τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων σε αυτή, (µε τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο (fax)). 8. Στον κύριο Φ.Π. πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την Προµήθεια γ. Ο αριθµός της Προκήρυξης δ. Το αντικείµενο της προσφοράς (ΟΜΑ Α Α 1, ΟΜΑ Α Α 2, ΟΜΑ Α Α 3, ΟΜΑ Α Α4, ΟΜΑ Α Β, ΟΜΑ Α Γ, ΟΜΑ Α ). ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού

13 στ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 9. Τα ίδια στοιχεία (α-στ) θα αναγράφονται ευκρινώς και στους φακέλους των δικαιολογητικών, της Τεχνικής και της Οικονοµικής Προσφοράς. 10. Οι Φ.Π. υποβάλλονται µόνο από όσους έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας Προκήρυξης). Άρθρο 6: Γλώσσα 1. Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του ιαγωνισµού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του ιαγωνισµού και την συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (prospectus), που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφρασθούν. 3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται, και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας στην µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι µεταφρασµένα δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 4. Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της. Γλώσσα εργασίας της Σύµβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα της Περιφέρειας Κρήτης θα συντάσσονται στην ελληνική. 5. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου/ων του ιαγωνισµού µε την Περιφέρεια Κρήτης θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 7: Παραλαβή Συµβατικών Τευχών Προκειµένου να παραλάβουν τα Συµβατικά Τεύχη του ιαγωνισµού (Προκήρυξη και τα Παραρτήµατα αυτής), οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση - ιδιοχείρως ή µε τηλεοµοιότυπο (fax) - στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο (fax)). Η παραλαβή θα γίνεται - επί αποδείξει - αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένων από αυτούς εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας - από το γραφείο Β12 της /νσης Οικονοµικού, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Σε κάθε ενδιαφερόµενο θα χορηγείται µία µόνο πλήρης σειρά της Προκήρυξης και των Παραρτηµάτων αυτής. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα τα ανωτέρω Συµβατικά Τεύχη του ιαγωνισµού, αυτά χορηγούνται µέσα σε έξι (6) ηµέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των Τευχών, οι ενδιαφερόµενοι δεν καταβάλλουν καµία δαπάνη. Σε περίπτωση παραλαβής των Συµβατικών Τευχών µέσω εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας, η Περιφέρεια Κρήτης δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή τους. Παραλαβή των Συµβατικών Τευχών γίνεται και µε download από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στην οποία έχουν αναρτηθεί. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που παραλαµβάνει τα Τεύχη πρέπει να αποστείλει αυθηµερόν µε τηλεοµοιότυπο (fax) στο τα πλήρη στοιχεία του ως ανωτέρω, µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ µε αριθµό Προκήρυξης.», για να ενηµερωθεί για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες που αφορούν το διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ΜΕΡΟΣ Α της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλει τα στοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατή η ενηµέρωση του, η Περιφέρεια Κρήτης ουδεµία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει κανένα δικαίωµα) εάν εκ του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλµένη προσφορά η οποία θα απορριφθεί ή θα αξιολογηθεί δυσµενώς

14 Άρθρο 8: Παροχή ιευκρινήσεων και Συµπληρωµατικών Πληροφοριών επί της Προκήρυξης Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες επί της προκήρυξης, ύστερα από γραπτό αίτηµά τους σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες επί της προκήρυξης, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Οι έγγραφες απαντήσεις της Υπηρεσίας που διενεργεί το ιαγωνισµό θα αποσταλούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει τα Συµβατικά Τεύχη του ιαγωνισµού (υποψήφιοι) - εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι δεν µπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Α2. ικαίωµα Συµµετοχής - ικαιολογητικά Άρθρο 9: ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Α. Προσωπική κατάσταση διαγωνιζόµενων ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν: 1. Έλληνες πολίτες. 2. Αλλοδαποί. 3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 4. Συνεταιρισµοί. 5. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν υποψήφιοι που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 1. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής κάθε προµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύµβασης. 2. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που θα λάβουν µέρος στο ιαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προµηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, να προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ ελάχιστον θα διατυπώνονται: ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ ολοκλήρου προς την Περιφέρεια Κρήτης για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,

15 τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει ο καθένας. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα ή ως µέλη ένωσης προµηθευτών σε παραπάνω από µία προσφορές αποκλείονται από το ιαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. Β. Επαγγελµατικά προσόντα Κάθε ένας που µετέχει στο ιαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης προµηθευτών, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 1. Πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο Επιµελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό) της Ελλάδας ή σε αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του, για κατασκευή ή εµπορία παροµοίων µε τα προσφερόµενα από αυτόν ειδών. 2. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών και - προκειµένου περί αλλοδαπών - σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 3. Να µην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό και - προκειµένου περί αλλοδαπών - σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 4. Να µην έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 5. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του ιαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 6. Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ` εφαρµογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 7. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο, οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 8. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του Ελληνικού ικαίου. 9. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του Ελληνικού ικαίου. Γ. Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις ελάχιστες οικονοµικές προϋποθέσεις προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα ιαγωνισµό:

16 1. Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών για κάθε µία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2011, 2012 και 2013) ίσο ή µεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. των αντικειµένων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά (π.χ. αν υποβάλλουν προσφορά για τα Αντικείµενα των οµάδων Α1 και Α2, θα πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών για κάθε µία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις ίσο ή µεγαλύτερο των ,00 που αποτελεί το ήµισυ του αθροίσµατος του προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. των οµάδων Α1 και Α2). Σε περίπτωση δε, που δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε πρέπει ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του για όσες χρήσεις δραστηριοποιούνται να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. των αντικειµένων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να πληροί ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. Άρθρο 10: ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 Εγγύηση Συµµετοχής 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.) στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : ΝΑΙ ΝΑΙ Α: 1. εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους αναφερόµενους στο

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ άρθρο 43 του Π 60/ εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). 5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν3614/ Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: - i. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β: Γ: Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες - ii. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 1. εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 2. εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 3. Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), ΝΑΙ

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό Σ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 4. Πρακτικό.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ στο ιαγωνισµό 3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής». Άρθρο 11: ικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα