Διάρκεια πουδών Πρακτική Άσκηση Πτυχιακή Μελέτη Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία Σοποθεσία Αριθμός εισακτέων φοιτητών Προσωπικό Εκπαιδευτική Οργάνωση Προπτυχιακά Προγράμματα πουδών Διάρκεια πουδών Πρακτική Άσκηση Πτυχιακή Μελέτη Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μεταπτυχιακές πουδές ύγχρονες απαιτήσεις και γεωπονική εκπαίδευση Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Ενεργειακά φυτά-βιοκαύσιμα Βιοτεχνολογία Περιβάλλον-Φυσικοί πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική Γεωργία ακριβείας Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Γ.Π.Α., κε καθξά παξάδνζε ζηηο γεσπνληθέο επηζηήκεο επί νθηψ θαη πιένλ δεθαεηίεο, παξέρεη εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο, δηεμάγεη έξεπλα ζε επηζηεκνληθά πεδία αηρκήο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο, ζηνλ επηζηεκνληθφ, επηρεηξεκαηηθφ θαη αγξνηηθφ ρψξν. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηθεληξψλνληαη ζηηο επηζηήκεο ηεο Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο, ησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηεο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ηεο Βηνηερλνινγίαο, ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ, ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Γεσξγηθήο Μεραληθήο θαη δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ησλ επηά Σκεκάησλ ηνπ Γ.Π.Α. θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε εθπαίδεπζε γηα ηε δεκηνπξγία ζηειερψλ πςεινχ επηπέδνπ, ηθαλψλ λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ζχγρξνλσλ γεσπνληθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ παξαγσγή θαηλνχξγηαο γλψζεο. ηα δεθαέμη ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ πνπ δηαζέηεη, ζηεγάδνληαη ζαξάληα έλα άξηηα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, ζχγρξνλε βηβιηνζήθε, αίζνπζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ππνδεηγκαηηθέο γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο (δελδξνθνκείν, ακπειψλαο, πηελνηξνθείν, γαιαθηνθνκείν, δεμακελέο πδαηνθαιιηεξγεηψλ, κνλάδα παξαγσγήο θνκπφζη), γεσξγηθφ κνπζείν, θνηηεηηθή εζηία, γπκλαζηήξην, γήπεδα αζινπαηδηψλ θ.α. ε απηφ ην πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ θνηηνχλ πεξίπνπ ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο νη νπνίνη δηδάζθνληαη επί δέθα εμάκελα ηηο αξρέο ηεο Γεσπνληθήο Δπηζηήκεο απφ δηαθφζηα θαη πιένλ κέιε Γ.Δ.Π. ήκεξα, ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα, ζε απηή ηελ θξίζηκε θακπή ηεο ηζηνξίαο πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο, ην Γ.Π.Α. βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη έρνληαο βαζηά επίγλσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο, επηρεηξψληαο λα απνηππψζεη ηε δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηε λέα επνρή. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Γ.Π.Α. είλαη: - ε αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπ ππνδνκήο, - ε ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ αηρκήο, - ε επξχηεξε δηαζχλδεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή, 3

4 - ε παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ψζηε ε γεσξγία λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο κνριφο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο θαη λα απνηειέζεη ην κέηξν ζχγθξηζεο θαη πξνζθνξάο γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο. Ο Πξχηαλεο Καζεγεηήο Γεψξγηνο Εέξβαο Ο Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ Ο Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθψλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Καζεγεηήο Μφζρνο Πνιπζίνπ Αλ. Καζεγεηήο Λεσλίδαο Λνπινχδεο 4

5 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξηθή Αλαθνξά Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.) απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηεο Αλψηαηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ (Α.Γ..Α.). Ζ ίδξπζε ηεο Αλσηέξαο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ, φπσο είρε αξρηθά νλνκαζηεί, απνηέιεζε ην επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ζπζηεκαηηθή γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Η. Καπνδίζηξηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξφηππνπ Αγξνθεπίνπ ηεο Σίξπλζαο ην ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα είραλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εθ βάζξσλ αλαδηνξγάλσζε ηεο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο. Ζ ίδξπζε, επνκέλσο, ηεο Αλψηαηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ (Α.Γ..Α.) ην 1920 επί θπβεξλήζεσο Δ. Βεληδέινπ, απνηειεί νξφζεκν γηα ηε Γεσπνληθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, θαζψο ε ρψξα απνθηά ην πξψην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ ρνιή εγθαηαζηάζεθε ζην θηήκα Υαζεθή ζην Βνηαληθφ, ζηνλ ίδην ρψξν πνπ απφ ην 1888 ιεηηνπξγνχζε ε Σξηαληαθπιιίδεηνο Γεσξγηθή ρνιή. Πξψηνο Γηεπζπληήο (Πξχηαλεο) ηεο Α.Γ..Α. δηαηέιεζε ν ππξίδσλ Υαζηψηεο, γεσπφλνο θαη πνιηηηθφο, εμέρνπζα θπζηνγλσκία ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο ηνπ ηφπνπ καο. Κχξηνο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο Αλσηάηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ήηαλ: Ζ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο, κε ηε δεκηνπξγία θαηαξηηζκέλσλ γεσπφλσλ νη νπνίνη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα θαη ηθαλά λα ζηειερψζνπλ ηηο γεσξγηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, απνηεινχζε θνηλή πεπνίζεζε φηη ε πξναγσγή ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο θαη ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, απαηηνχζε ηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, θαη φρη ηε ζηείξα κεηαθνξά πξνηχπσλ θαη κνληέισλ αλάπηπμεο απφ ηηο γεσξγηθά πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ίδξπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ζπλέπεζε κε ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηελ έιεπζε ελφο θαη πιένλ εθαηνκκπξίνπ πξνζθχγσλ θαη ζπλδέζεθε κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. Μέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο, ε ρνιή θαη νη απφθνηηνη απηήο θιήζεθαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ δεηεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ φπσο ήηαλ ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ θαη πξνζθχγσλ, ε νξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο 5

6 θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην έληνλν επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο. Ζ ζπκβνιή ηεο Α.Γ..Α. ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ππήξμε θαζνξηζηηθή. Σν 1929, κε ην λφκν 3894, ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη απφ «Αλσηέξα» ζε «Αλσηάηε», ελψ απφ ην 1930 ε θνίηεζε απμάλεηαη απφ 3,5 ζε ηέζζεξα (4) ρξφληα απφ ηα νπνία ην ηειεπηαίν εμάκελν «δηαηίζεηαη δηα ηελ πξαθηηθήλ εμάζθεζηλ εηο γεσξγηθά θηήκαηα ή ηδξχκαηα». Σν 1934, κε ην λφκν 6263, ε ρνιή γίλεηαη ηζφηηκε κε ην Δζληθφ Παλεπηζηήκην θαη ηάζζεηαη κεηά απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σε δεκηνπξγηθή απηή πνξεία ήξζε λα αλαθφςεη ε δηθηαηνξία Μεηαμά κε ηε κεηαθνξά θαη ελζσκάησζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο ην δηάζηεκα 1937 έσο Μέρξη ηφηε είραλ απνθνηηήζεη απφ ηε ρνιή πεξίπνπ 400 γεσπφλνη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζηειέρσζαλ ηηο ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο. Ζ λέα πεξίνδνο γηα ην Παλεπηζηήκην αξρίδεη ην 1943 κε ηνπο θαιχηεξνπο νησλνχο, αθνχ ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ εδξαίσζή ηνπ κε ηε δεκηνπξγία λένπ θεληξηθνχ κεγάξνπ, ηελ ίδξπζε λέσλ εξγαζηεξίσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ αγξνθηεκάησλ (ζηελ Κσπαΐδα, ζηα πάηα θαη ζηνλ Ωξσπφ) απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Κπξίσο, φκσο, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο παξακνλήο ηεο έδξαο ηεο ρνιήο ζηελ Αζήλα θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. εκαληηθέο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ήηαλ νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηελ θαζηέξσζε απφ ην 1947 πεληαεηνχο θνίηεζεο θαη ηε ιεηηνπξγία απφ ην 1948 ηκεκάησλ εηδηθνηήησλ. Απφ ην 1972, εμάιινπ, θαζηεξψλεηαη βαζηθφο εληαίνο θνξκφο εθπαίδεπζεο γηα ηα ηξία πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη δχν έηε εμεηδίθεπζεο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο. Σν 1982 ν Νφκνο Πιαίζην 1268 κεηαβάιιεη ην θαζεζηψο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η. Οη λέεο εμειίμεηο νδήγεζαλ ην 1985/86 ζηελ θαηάηκεζε ζε δχν Σκήκαηα (Γεσξγηθήο Παξαγσγήο θαη Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο). Σν έηνο 1989 απνηειεί ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ Ηδξχκαηνο, αθνχ κε ην Π.Γ. 377/1989, ε Αλσηάηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ, αλαβαζκίδεηαη ζε Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην θαη παξάιιεια ηδξχνληαη επηά αλεμάξηεηα Σκήκαηα πνπ ρνξεγνχλ, εθηφο απφ ην Γεληθφ Σκήκα, εληαίν πηπρίν Γεσπφλνπ κε επί κέξνπο εηδηθεχζεηο. Με ην Π.Γ. 6

7 226/1995, εμάιινπ, ην Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην, κεηνλνκάδεηαη ζε Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.). Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νγδνληαεπηάρξνλεο πνξείαο ηνπ, κφλν ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε Γεσπνληθή θαη Γαζνινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηήξημε κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη αλάπηπμε, ζηάζεθε πνιχηηκνο αξσγφο ζην πιεπξφ ηνπ έιιελα αγξφηε θαη ζπλέβαιε ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή δηεχξπλζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ γεσξγηθνχ ζαχκαηνο ηεο λεψηεξεο Διιάδνο θαη ηαπηφρξνλα δηεχξπλε ηνλ επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ νξίδνληα ηεο λενειιεληθήο, θαη εηδηθφηεξα ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. Σν Γ.Π.Α. απνηειεί αθαδεκατθφ ρψξν φπνπ δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ν δεκνθξαηηθφο δηάινγνο θαη ε απξφζθνπηε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο, ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο απνζηνιήο, νη ρψξνη ηνπ Γ.Π.Α. απνηεινχλ απαξαβίαζην Παλεπηζηεκηαθφ άζπιν γηα φια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Πνιηηεία θαη ηα αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο. 2. Γεληθά Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία 2.1. Σνπνζεζία Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.) εδξεχεη ζηνλ Βνηαληθφ ζε κηα έθηαζε 247 ζηξεκκάησλ εθαηέξσζελ ηεο Ηεξάο Οδνχ θαη κε φξηα ηελ Λεσθφξν Αζελψλ, ηελ νδφ πχξνπ Πάηζε, ηελ νδφ Υαξηεξγαηψλ θαη ηελ νδφ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε δχν πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ησλ Αζελψλ (Πιαηεία Οκνλνίαο) κε πνιχ εχθνιε πξφζβαζε θαζψο εμππεξεηείηαη απφ 13 γξακκέο ιεσθνξείσλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί. 7

8 8

9 Ο Παλεπηζηεκηαθφο ρψξνο ηνπ Γ.Π.Α. ραξαθηεξίδεηαη απφ επξχρσξα θηίξηα θαη απφ ζεκαληηθφ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, θπηηθφ θεθάιαην θαιιηεξγνχκελσλ ή θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ζηα πεηξακαηηθά αγξνηεκάρηα, ζεξκνθήπηα θαη ζηνπο θήπνπο ηνπ. Ο ζπλνιηθφο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ζήκεξα ην Γ.Π.Α. είλαη δηαθφζηα ζαξάληα επηά ζηξέκκαηα, κε θήπνπο, δελδξψλεο, θπηψξηα, ζεξκνθήπηα, ακπειψλεο θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ακθηζέαηξα, πεξηζζφηεξα απφ 40 Δξγαζηήξηα κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, θηελνηξνθηθέο θαη πδξνβηνινγηθέο-ηρζπνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχγρξνλε βηβιηνζήθε, κνπζεία, θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαη γήπεδα αζινπαηδηψλ, θπιηθείν θαη εζηηαηφξην. Δπηπιένλ δηαζέηεη ηδηφθηεηα αγξνθηήκαηα ζπλνιηθήο έθηαζεο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ζηξεκκάησλ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο, ζηελ Κσπαΐδα, ηα πάηα θαη ηνλ Ωξσπφ. Άπνςε ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ αεξνθσηνγξαθία πνπ αθνινπζεί. Αθνινπζεί ράξηεο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηα θηίξηα ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηελ δηάηαμή ηνπο ζηνλ ρψξν. 9

10 10

11 2.2. Αξηζκφο εηζαθηέσλ θνηηεηψλ Κάζε αθαδεκατθφ έηνο εηζάγνληαη ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαηά κέζν φξν 430 θνηηεηέο ζηα έμη Σκήκαηα πνπ εθρσξνχλ πηπρίν. Ζ θαηαλνκή ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζηα αληίζηνηρα Σκήκαηα γηα ηα έηε παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Εισακτέοι ανά Ακαδημαϊκό έτος/τμήματα (420) (430) (430) (430) Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής Επιστήμης της Ζωϊκής Παραγωγής Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Πξνζσπηθφ Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Π.Α. θαηεγνξηνπνηείηαη ζε κέιε ΓΔΠ, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ ζηειερψλνπλ θαηά αληηζηνηρία ηα Δξγαζηήξηα ησλ Σκεκάησλ, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ Σκεκάησλ θαη ηηο θεληξηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο. πγθεθξηκέλα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ αξηζκεί 534 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 238 είλαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 53 αλήθνπλ ζην Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ, 198 απνηεινχλ ηα κέιε Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ, 40 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δηδηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη 5 πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη βνεζνί. Ζ αλαινγία κειψλ Γ.Δ.Π. πξνο θνηηεηέο είλαη πεξίπνπ 1 πξνο

12 3. Δθπαηδεπηηθή Οξγάλσζε 3.1. Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζην Γ.Π.Α. γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ. Σα Σκήκαηα ηνπ Γ.Π.Α. εληάζζνληαη σο εμήο ζηα παξαθάησ επηζηεκνληθά πεδία: ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ - Σκήκα Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο - Σκήκα Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ - Σκήκα Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο - Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ - Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΓΗΟΗΚΖΖ - Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ - Όια ηα αλσηέξσ 6 Σκήκαηα Γιάρκεια ποσδών Οη ζπνπδέο δηαξθνχλ πέληε αθαδεκατθά έηε θαη πεξηιακβάλνπλ: Έμη εμάκελα βαζηθνχ θνξκνχ απφ ηα νπνία ηα πξψηα ηέζζεξα εμάκελα (1 ν, 2 ν, 3 ν θαη 4 ν ) είλαη γεληθήο ππνδνκήο θαη ηα δχν (5 ν θαη 6 ν ) γεληθήο γεσπνληθήο ππνδνκήο, Σξία εμάκελα (7 ν, 8 ν θαη 9 ν ) πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζπνπδψλ εμεηδίθεπζεο, ελψ ην 10 ν εμάκελν δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο κειέηεο θαη γηα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε Πρακηική Άζκηζη Ζ πξαθηηθή άζθεζε απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ επί ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Δξγαζηήξηα ηνπ Ηδξχκαηνο, ζε εξγαζηήξηα θξαηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 12

13 Σξνθίκσλ ή άιισλ Τπνπξγείσλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν, ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή θαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εξγαζηήξηα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ηδξχκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξίαο θαη γλψζεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ηεηξάκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ 6 νπ θαη 8 νπ εμακήλνπ ζηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ησλ καζεκάησλ, δειαδή ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην, ζε δχν δηαδνρηθά έηε. Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνπο ηφπνπο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζ απηνχο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Τπεχζπλν γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Πηστιακή Μελέηη Ζ πηπρηαθή κειέηε απνηειεί εηδηθή εξγαζία ηελ νπνία είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θάζε θνηηεηήο θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζε ηξία αληίηππα ππφ κνξθή δαθηπινγξαθεκέλνπ ηεχρνπο γηα εμέηαζε. Ζ εηδηθή απηή εξγαζία κπνξεί λα είλαη: Δρεσνηηική εργαζία, δειαδή λα πεξηιακβάλεη εθηέιεζε πεηξακάησλ ζην Δξγαζηήξην ή ζηνλ αγξφ ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Γ.Π.Α. ή άιισλ Ηδξπκάησλ. Σετνική ή γεωργοοικονομική μελέηη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Δμβριθής βιβλιογραθική αναζκόπηζη ζεκάησλ γεσξγηθνχ ελδηαθέξνληνο Δσρωπαϊκά Δκπαιδεσηικά Προγράμμαηα Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.) πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα αληίζηνηρα Παλεπηζηήκηα ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην παξαπάλσ πιαίζην, δίλεηαη ε επθαηξία ζε θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πηπρηαθήο ηνπο κειέηεο, ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3 έσο 12 κήλεο. 13

14 3.2. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σίηλος «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ» Γηάξθεηα: Γχν (2) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο, κε δπλαηφηεηα Παξάηαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ εμάκελν. Σέζζεξα (4) επηπιένλ αθαδεκατθά εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηε Φπηηθή Παξαγσγή ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο : Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη Αλζνθνκίαο Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο θαη Βειηίσζεο Φπηψλ Φπηνπξνζηαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην 2006 ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σίηλος «ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΒΔΛΣΗΩΖ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΕΩΩΝ» Γηάξθεηα: Γχν (2) πιήξε αθαδεκατθά εμάκελα (θαη κέρξη έμη κήλεο γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο) γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο. Σέζζεξα (4) επηπιένλ αθαδεκατθά εμάκελα γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηηο εμεηδηθεχζεηο: 1. Μνξηαθή θαη Πιεζπζκηαθή Γελεηηθή Βειηίσζε Αγξνηηθψλ Εψσλ 2. Αλαπαξαγσγή Αγξνηηθψλ Εψσλ 3.Φπζηνινγία Θξέςεσο-Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ 14

15 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζην επηζηεκνληθφ πεδίν "Γελεηηθή Βειηίσζε, Αλαπαξαγσγή θαη Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ", ζηηο εμεηδηθεχζεηο: 1. Μνξηαθή θαη Πιεζπζκηαθή Γελεηηθή Βειηίσζε Αγξνηηθψλ Εψσλ 2. Αλαπαξαγσγή Αγξνηηθψλ Εψσλ 3.ΦπζηνινγίαΘξέςεσο-Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο Σίηλος «ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΓΡΟΒΗΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ» Γηάξθεηα: Γχν (2) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο. Σέζζεξα (4) επηπιένλ ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή «Δθηξνθή Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ» Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηελ επηζηεκνληθή Πεξηνρή «Δθηξνθή Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ» Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ην ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Σίηλος «ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ» Γηάξθεηα: Γχν (2) ζπλερφκελα δηδαθηηθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο Έμη (6) ζπλερφκελα επηπιένλ εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηηο θαηεπζχλζεηο: -Βηνδξαζηηθά Πξντφληα θαη Πξσηετληθή Σερλνινγία -Μνξηαθή Οηθνινγία θαη Αλίρλεπζε Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηε Γεσπνληθή Βηνηερλνινγία Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ηo αθαδεκατθφ έηνο

16 ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σίηλος «ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ-ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ.. Σέζζεξα (4) επηπιένλ αθαδεκατθά εμάκελα κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά δχν (2) εμάκελα γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. ηελ πεξίπησζε κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαηφρνπ ΜΓΔ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ε ειάρηζηε δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είλαη έμη (6) εμάκελα. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο : Ακπεινπξγία Οηλνινγία Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ Ακπεινπξγία Οηλνινγία Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σίηλος «ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΑ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ κελψλ. Έμη (6) αθαδεκατθά εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο. Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο

17 ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σίηλος «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα παξαηαζεί). Σέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα ε ειάρηζηε δηάξθεηα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ ή Έμη (6) αθαδεκατθά εμάκελα ε ειάρηζηε δηάξθεηα γηα θαηφρνπο ΜΓ κε ζπλαθέο αληηθείκελν, γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) "Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ" ζηηο θαηεπζχλζεηο: Η) πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο πγηεηλήο Σξνθίκσλ ΗΗ) Μεραληθή Σξνθίκσλ-Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία Σξνθίκσλ ΗΗΗ) Δπηζηήκε θαη ηερλνινγία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ γάιαθηνο IV) Γηαηξνθή αλζξψπνπ V) Πνζνηηθή κηθξνβηνινγία ηξνθίκσλ VI) Βηνηερλνινγία ηξνθίκσλ (Ζ Γ.. ζα απνθαζίδεη θάζε ρξφλν πνηεο θαηεπζχλζεηο ζα πξνθεξπρζνχλ) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σίηλος «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. Σέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα επί πιένλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. (Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηνρή ΜΓΔ ζην ίδην ή ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηνλ ηνκέα ηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηνλ ηνκέα ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο

18 ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Σίηλος «ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ» Γηάξθεηα: Έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο δχν εμάκελα κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο. Έμη (6) επηπιένλ εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. Μεηαπηπρηαθή ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηνπο εμήο ηνκείο-εηδηθεχζεηο: 1.Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 2.Δδαθνινγία-Γηαρείξηζε Δδαθηθψλ Πφξσλ 3.Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο 4.Δθαξκνγέο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηνπο Φπζηθνχο Πφξνπο 5.Σερληθή ησλ Αξδεχζεσλ 6.Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα-αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 7.πληήξεζε Νσπψλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 8.Πεξηβάιινλ Θεξκνθεπίνπ 9.Οινθιεξσκέλνο ρεδηαζκφο θαη Τιηθά ζηελ Αεηθφξν Αγξνηηθή Παξαγσγή θαη ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο 10.χγρξνλεο Σερληθέο Δθκεράληζεο ηεο Γεσξγίαο Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Σίηλος «ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ» Γηάξθεηα: Έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξείο ηζφρξνλεο Γηδαθηηθέο πεξηφδνπο (Γ.Π.) κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά κία Γ.Π. γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζε έλαλ απφ ηνπο ηξείο θιάδνπο: i) Γεσπιεξνθνξηθή ii) Γεσινγηθφ θαη αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ γηα ην ζρεδηαζκφ έξγσλ ππνδνκήο 18

19 iii) Μειέηε θαη αμηνπνίεζε θπζηθψλ πξντφλησλ. Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Γ.Γ.) Σξία (3) εκεξνινγηαθά έηε ζπλνιηθά γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 19

20 4. χγρξνλεο απαηηήζεηο θαη γεσπνληθή εθπαίδεπζε Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ κε ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ αιιά θπξίσο κε ηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο επηδηψθεη λα απαληήζεη ζε ζεκεξηλά πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη απνηεινχλ αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Γ.Π.Α. 4.1 Βηνινγηθή γεσξγία Ζ βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα θίλεκα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη εθθξάδεηαη κέζσ ελφο παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο, ζηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη ζηελ απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο ρεκηθψλ κεζφδσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ. ηo πιαίζην ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο εθαξκφδνληαη ηερληθέο φπσο ε ακεηςηζπνξά θαη ε αλαθχθισζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ δηαηεξνχλ ηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Οη ζηφρνη ινηπφλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη: Να παξάγεη πξντφληα πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο ζε επαξθή πνζφηεηα. Να δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη καθξνπξφζεζκα ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Να εξγαζηεί φζν είλαη δπλαηφλ, κε πιηθά θαη νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα αλαθπθισζνχλ. Να πεξηνξίζεη φιεο ηηο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γεσξγηθή πξαθηηθή. Να δηαηεξήζεη ηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία ησλ γεσξγηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπηψλ θαη ησλ άγξησλ δψσλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο είλαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εδάθνπο, θπηψλ, δψσλ, αλζξψπνπ θαη βηφζθαηξαο, έηζη ψζηε ηειηθά λα ιακβάλνληαη γεσξγηθά πξντφληα θαη είδε δηαηξνθήο ρσξίο ρεκηθά ππνιείκκαηα κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Ζ ηάζε απηή απμάλεηαη κε ην ρξφλν ιφγσ ηεο 20

21 επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πγείαο. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία δηαηξνθηθά ζθάλδαια ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σα βηνινγηθά πξντφληα έρνπλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπκβαηηθά: Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη βηηακίλεο είλαη κεγαιχηεξε (ηδεξάο Ν., Καζεκεξηλή 23 Ηνπλίνπ 2002, ζει 31). Απνηεινχλ αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηα παηδηά, αθνχ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο ν πην ελεξγφο κεηαβνιηζκφο ηνπο ηα θάλεη πην εππξφζβιεηα ζηα ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα. πκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πηζηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην ρσξάθη έσο ην ξάθη. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ θαλφλσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ην 1992, δεθάδεο ρηιηάδεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηξάθεθαλ πξνο απηφ ην ζχζηεκα παξαγσγήο, σο απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ηεο δήηεζεο γηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη κε βηνινγηθέο κεζφδνπο. Ζ αεηθνξία ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν θαη ηεο ζεκεξηλήο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Π) Αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά Σν Δξγαζηήξην Γεσξγίαο θαη ην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο ηνπ Γ.Π.Α. δηεμάγνπλ έξεπλα ζηνρεπκέλε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ηα νπνία απαληψληαη ζηελ απηνθπή βιάζηεζε ηεο ρψξαο καο κέζσ ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπο, ζε εθηαηηθή κνξθή. Οη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δ.Δ., φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Καλ. Δ.Δ. 1257/99, είλαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κέζα απφ κηα γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ ζε ρξήκα θαη εξγαζία, ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε παξαγσγή πηζηνπνηεκέλσλ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε νλνκαζία πξνειεχζεσο. Απφ ηελ ίδηα πεγή νξίδεηαη ζαθψο σο ελαιιαθηηθή παξαγσγηθή θαηεχζπλζε απηή ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 21

22 Με ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο επηδηψθεηαη: Ζ αμηνπνίεζε ηεο πινπζηφηαηεο ζε αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ρισξίδαο ηεο ρψξαο καο, κε πξννπηηθή ηελ αλάπηπμή ηεο ζε παξαγσγηθφ θιάδν. Ζ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ρακειψλ εηζξνψλ, κέζσ ηεο εθηαηηθήο εθκεηάιιεπζεο (ή/θαη ζπγθαιιηέξγεηαο κε άιιεο θπηείεο) ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ. Ζ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εθηάζεσλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο απαμησκέλσλ, ζήκεξα, θπζηθψλ πφξσλ ζε άγνλα εδάθε εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ ππφ μεξηθέο ζπλζήθεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ αγξνηψλ ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην πιαίζην ηεο λέαο πξννπηηθήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δλεξγεηαθά θπηά-βηνθαχζηκα χκθσλα κε ην πθηζηάκελν θνηλνηηθφ θαζεζηψο (Καλ. Δ.Κ. 1782/2003 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 1973/2004 ηεο Δπηηξνπήο) θαζνξίδεηαη ελίζρπζε χςνπο 4.5 /ζηξέκκα γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη νη θαιιηέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θπξίσο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη βηνθαχζηκα φπσο ε βηναηζαλφιε, ην ληήδει βηνινγηθήο πξνέιεπζεο, ην βηναέξην, ε βηνκεζαλφιε, ν βηνδηκεζπιαηζέξαο, ην βην-δσβδ, ην βην- ΜΣΒΔ, ηα ζπλζεηηθά βηνθαχζηκα, ην βηνυδξνγφλν θαη ηα θαζαξά θπηηθά έιαηα. Δπίζεο νη θαιιηέξγεηεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα. Οπνηαδήπνηε γεσξγηθή πξψηε χιε, κε εμαίξεζε ηα δαραξφηεπηια, κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζηηο εθηάζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ελίζρπζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ν θχξηνο ηειηθφο πξννξηζκφο ηεο είλαη ε παξαγσγή ελφο απφ ηα παξαπάλσ ελεξγεηαθά πξντφληα. Ζ νηθνλνκηθή αμία ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ κεηαπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ πξέπεη λα είλαη πςειφηεξε απφ εθείλε φισλ ησλ 22

23 άιισλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα άιιεο ρξήζεηο θαη ιακβάλνληαη θαηά ηελ ίδηα κεηαπνίεζε. Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη κφλν γηα εθηάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε κεηαμχ γεσξγνχ θαη βηνκεραλίαο. Καηά παξέθθιηζε ηα Κξάηε Μέιε δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ζηνλ αηηνχληα λα ρξεζηκνπνηεί ηα δελδξχιιηα πεξηνδηθήο πινηφκεζεο ή φια ηα ζπγθνκηδφκελα ζηηεξά ή φινπο ηνπο ζπγθνκηδφκελνπο ειαηνχρνπο ζπφξνπο, είηε σο θαχζηκα γηα ηε ζέξκαλζε ηεο γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο είηε γηα ηελ παξαγσγή ζην ρψξν ηεο γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο ή βηνθαπζίκσλ. Δπίζεο ηνπ επηηξέπνπλ λα κεηαπνηεί ζην ρψξν ηεο γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο φιε ηε ζπγθνκηδφκελε πξψηε χιε ζε βηναέξην (Άξζξν 25, Καλ. 1973/2004). ηελ πεξίπησζε απηή αληί ζχκβαζεο κε βηνκεραλία, νη αηηνχληεο ελίζρπζε, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ππεχζπλα φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή ζα κεηαπνηήζνπλ απεπζείαο ηελ παξαγφκελε πξψηε χιε. Ο Καλνληζκφο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην έηνο 2005 γηα ηελ Διιάδα ελψ ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαζνξηζκνχ ησλ ιεπηνκεξεηψλ βξίζθεηαη ππφ έθδνζε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε ζέζεη σο ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθνξέο ζε πνζνζηφ 2% κέρξη ην ηέινο ηνπ Ζ ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ απφ ην 2006 θαη κεηά ζα απμάλεηαη κε ξπζκφ 0,75% εηεζίσο ψζηε ην 2010 ην πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο βηνθαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθνξέο λα έρεη αλέιζεη ζην 5,75%. Γηα λα θαιπθζνχλ νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζεκαληηθέο εθηάζεηο κε ελεξγεηαθά θπηά π.ρ. ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο ζηξέκκαηα θαη σο ην ζηξέκκαηα ειίαλζνπ θαη ειαηνθξάκβεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Μέρξη ζήκεξα ε ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο θαιχπηεηαη κε εηζαγσγή ζπνξειαίσλ απφ άιιεο ρψξεο Βηνηερλνινγία Βηνηερλνινγία είλαη ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ηα βηνηερλνινγηθά πξντφληα πεξηιακβάλνληαη θαξκαθεπηηθέο πξσηεΐλεο, ηξνθέο, απνξξππαληηθά θ.α., ελψ ζηηο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεηαη έλα πιήζνο εθαξκνγψλ, απφ ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη απνβιήησλ σο ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε, ή ηα ειπηδνθφξα επηηεχγκαηα ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο. Ζ Βηνηερλνινγία αμηνπνηεί ηα ζχγρξνλα επηηεχγκαηα ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη ρξεζηκνπνηεί έλα πιήζνο ηερληθψλ, ζηηο 23

24 νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, ηερληθέο ηζηνθαιιηεξγεηψλ θαη θαιιηεξγεηψλ θπηηάξσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, PCR θ.α. Έρεη πιήζνο εθαξκνγψλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο, ην πεξηβάιινλ (ρξήζε ηεο ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ), ζηε Γεσξγία, ηε Βηνκεραλία. Ζ επαλάζηαζε πνπ επήιζε απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο κεραληθήο, φπσο κε ηελ δεκηνπξγία ησλ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ θαη ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, απνηειεί επίθεληξν δηεζλψλ ζπδεηήζεσλ, δεκηνπξγψληαο θαλαηηθά αληίζεηα ζηξαηφπεδα, πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ ή ησλ πξντφλησλ ηνπο Πεξηβάιινλ-Φπζηθνί πφξνη Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Απηφ πνπ σζηφζν απνηειεί πξφθιεζε είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ζπλερή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε βηψζηκν καθξνπξφζεζκα ηξφπν. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γεσξγίαο ηνπ F.A.O (Ρψκε, Απξηιίνπ 2007) ν ηνκέαο ηεο Γεσξγίαο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο παγθφζκηαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο έρνπλ ηα αίηηα αιιά θαη ηηο ιχζεηο ηνπο ζηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σα Γεσπνληθά Παλεπηζηήκηα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θξίζηκα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη λα ζρεδηάζνπλ πεξηβαιινληηθά αβιαβείο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ κεηξίαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο ησλ γαηψλ θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο παγθφζκηαο ηάζεο γηα παξαγσγή βηνελέξγεηαο. Ζ ράξαμε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηηο πξνβιέςεηο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ αλακέλνπλ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαηά 50% έσο ην 2050, πηζαλνινγνχλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά 2-3ν C ηα επφκελα 50 ρξφληα θαη ζεσξνχλ φηη είλαη εθηθηφ ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνκάδα λα θαιχπηεη ην 25% ησλ παγθφζκησλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα σο ην χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Γεσξγίαο ηνπ F.A.O. ε δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη αζθαιή επίπεδα άγξηαο θαη θαιιηεξγνχκελεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηαπηφρξνλα κε ηελ νξζνινγηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ελψ ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ γεσξγηθήο παξαγσγήο ηθαλψλ λα αληηκεησπίδνπλ αθξαίεο θαηαζηάζεηο θαη ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 200 εηδψλ θπηψλ θαηάιιεισλ γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη αμηνπνίεζε ππνβαζκηζκέλσλ γαηψλ ζα 24

25 απνηειέζνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα κεηξίαζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ αλαγθψλ ζε ηξνθή Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή Ζ δηεπξπκέλε Δλσκέλε Δπξψπε ησλ 27 πξνρσξά ζε βαζηθέο αιιαγέο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ησλ Κξαηψλ - Μειψλ ηεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε ηεο γεσξγηθήο γεο. 1 Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο νινθιεξψζεθε ζε δχν θάζεηο (Ηνχληνο 2003 θαη Απξίιηνο 2004) θαη ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξάο ηεο δάραξεο, ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα. Οη αιιαγέο απηέο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο απαηηήζεηο ψζηε ηα επξσπατθά αγξνηηθά πξντφληα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθά ηφζν ζηελ επξσπατθή φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά, ζηεξηδφκελα ζηελ πνηφηεηά ηνπο. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θπηψλ θαη δψσλ. Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ην γεγνλφο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ αλά είδνο θαη πνζφηεηα παξαγσγήο κε κία εληαία ελίζρπζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ, θαη δελ ζρεηίδεηαη (είλαη απνζπλδεδεκέλε) κε (απφ) ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ην χςνο ηεο παξαγσγήο. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα φπσο: - ε κείσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, - ε εγθαηάιεηςε ησλ αγξνηηθψλ γαηψλ, εηδηθά ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ε Δπξσπατθή Έλσζε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα Κξάηε - Μέιε λα εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα κεξηθήο απνζχλδεζεο γηα θάπνηα πξντφληα. χκθσλα κε απηφ, έλα κέξνο ηεο εληαίαο απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαγσγή θαη 1 Με ηνλ φξν «αεηθνξία» ππνλνείηαη ε αλαπηπμηαθή, παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαζέζηκνη πφξνη αμηνπνηνχληαη κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ηζφηηκε θαη δηαξθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλάπηπμεο. 25

26 ζα θαηαβάιιεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαγσγφο ζα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ είζπξαμε ηεο Δληαίαο Απνδεζκεπκέλεο Δλίζρπζεο είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε ηήξεζε ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ εθ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ, φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγεία ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο: Πεξηβάιινληνο. Αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ. Γεκφζηαο πγείαο, πγείαο ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. πλζεθψλ θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ. θαζψο θαη νη νξζέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο: Πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε. Γηαηήξεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο. Γηαηήξεζεο ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο. Δμαζθάιηζεο ειάρηζηνπ επηπέδνπ ζπληήξεζεο θαη απνθπγήο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ Γεσξγία αθξηβείαο Ζ ειεθηξνληθή επαλάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη πξνζθέξεη ζηελ επηζηήκε δχν ζεκαληηθά εξγαιεία απηά ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (G.I.S.) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Δληνπηζκνχ Θέζεο (G.P.S). Με ηνλ φξν Γεσξγία αθξηβείαο ελλννχκε ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πςειή ηερλνινγία φπσο δνξπθνξηθέο εηθφλεο, αεξνθσηνγξαθίεο, ζπζθεπέο εληνπηζκνχ ζέζεο, ινγηζκηθά δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο, θ.α., πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο βέιηηζηεο γεσξγηθέο ηερληθέο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ, αμηνινγψληαο ζεκαληηθφ αξηζκφ παξακέηξσλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπ γεσξγηθνχ εδάθνπο θαη ησλ θπηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμ απνζηάζεσο θαζνδήγεζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαηεξγαζίαο εδάθνπο ή ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο αγξνηεκαρίνπ (ζεξκνθξαζία αέξνο, πγξαζία εδάθνπο, ζεξκνθξαζία εδάθνπο, ph εδάθνπο, θιπ.) αθφκα θαη ε εμαθξίβσζε ηεο «πγείαο» κηαο θαιιηέξγεηαο (ρξήζε 26

27 δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ) απφ ην ζπίηη ηνπ παξαγσγνχ κε ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο επέκβαζεο δίλνληαο π.ρ. εληνιή απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ ππνινγηζηή γηα έλαξμε άξδεπζεο φηαλ ε ηηκή ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο θαηέβεη απφ ην φξην αζθαιείαο. Σα δχν πξναλαθεξφκελα εξγαιεία απηά ησλ G.I.S. θαη G.P.S. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξθή εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ απηνκαηηζκνχ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο. 27

28 5. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσπφλνπ απαηηείηαη άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ αξίζκ. 344/ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσηερληθνχ. Οη γεσπφλνη αζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θπηηθήο ή δστθήο παξαγσγήο, ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο, ηξάπεδεο, εηαηξίεο παξαγσγήο, θαηαζθεπήο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο θαζψο θαη ζε ινηπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο ηνπο κπνξνχλ λα απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο θπηηθήο ή δστθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ηελ βειηίσζε, αμηνιφγεζε, πηζηνπνίεζε, παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θ.ν.θ. Δπίζεο νη γεσπφλνη αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο ζε πάζεο θχζεσο εδαθνινγηθέο θαη εγγεηνβειηησηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε γεσξγία θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ, ζε βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηε γεσξγία, ζηελ θηελνηξνθία θαη ηηο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο, ζηε ζπληαγνγξάθεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ζε δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πξντφλησλ, ζηε δηελέξγεηα εξγαζηψλ ρεκηθήο, βηνινγηθήο θαη νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο θπηνλφζσλ θαη θαηαζηξνθήο βιαβεξψλ δψσλ (απεληνκψζεηο-απνιπκάλζεηο θιπ.), ζηνλ έιεγρν ππνιεηκκάησλ απφ ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ ζε πξντφληα θαη ζην πεξηβάιινλ, ζηε ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή κειεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ή επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ, ζηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, ζηελ εθπαίδεπζε (δεπηεξνβάζκηα-ηξηηνβάζκηα), ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θ.α. Οη παξαπάλσ ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ γεσπφλσλ αλαθέξζεθαλ ελδεηθηηθά θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ επξχηαηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο πεδίνπ. Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ παξέρεη ην απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ άξηηα 28

29 γεσηερληθή εθπαίδεπζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κε ζθνπφ λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζήο ηνπο φπσο παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία. 29

30 6. Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθφο πίλαθαο ησλ «ρψξσλ» εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ ηνπ Γ.Π.Α. απφ ηελ κειέηε κε ζέκα ηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Γ.Π.Α. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Οξηδφληηαο Γξάζεο Τπνζηήξημεο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΚΣ/ ΔΠΔΑΔΚ 75%) θαη Δζληθψλ Πφξσλ (ΤπΔΠΘ 25%). Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε κε βάζε θνηλή κεζνδνινγία (δείγκα, εξσηεκαηνιφγην, ελλνηνινγηθφ πιαίζην-νδεγφο εξσηεκαηνινγίνπ) γηα φια ηα Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο, πνπ επεμεξγάζηεθε ε Οξηδφληηα Γξάζε Τπνζηήξημεο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο γηα ην Γ.ΠΑ., γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, νξίζηεθε ν θ. Α. Κνπηζνχξεο (Δπ. Καζεγεηήο ΓΠΑ). πλεξγάζηεθαλ ν θ. Γ. Ληάζθνο (γεσπφλνο ΜΒΑ, αξκφδηνο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ΓΠΑ) σο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο ησλ ζπλεληεπθηψλ, ν θ. Δ. Νέιιαο (ΔΔΓΗΠ ΓΠΑ) ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη θ.θ. Ο. Βαξαθαξφιεο, Η. Καξαγηάλλεο, Π. Μφλνπ, Γ. Παπαδφπνπινο, Α. Πεηζάθνο θαη Κ. Φπληηθάθεο (κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ΓΠΑ) σο ζπλεληεπθηέο. Πίλαθαο : «Υψξνη» εξγαζίαο απνθνίησλ Γ.Π.Α. ΑΔΗ/ ΓΠΑ ΑΟΑ ΑΦΠ ΓΒ ΔΕΠ ΔΣΣ ΔΦΠ Σκήκα Ν= Τπνπξγεία θαη νξγαληζκνί 16,9% 5,6% 18,2% 4,1% 20,8% 29,1% 20,8% Ννκαξρηαθή απηνδηνίθεζε 11,2% 11,1% 9,1% 30,6% 6,3% 5,5% 7,8% Δκπνξία αγξνεθνδίσλ 10,9% 3,7% 7,3% 20,4% 10,4% 3,6% 18,2% Δθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 10% 13,0% 9,1% 18,4% 6,3% 5,5% 9,1% Μειεηεηέο - ζχκβνπινη 8,6% 18,6% 10,9% 6,1% 6,3% 7,3% 3,3% ΔΛΓΑ 7,4% 3,7% 7,3% 6,1% 6,3% 9,1% 10,4% Μεηαπνίεζε 6,2% 5,6% 1,8% 4,1% 6,3% 20,0% 1,3% Μάξθεηηλγθ 6,2% 7,4% 7,2% 8,4% 10,9% 3,3% Σξάπεδεο 3,8% 7,4% 5,5% 4,2% 1,8% 3,9% Πξάζηλν 3,8% 5,6% 9,1% 6,5% Φαξκαθεπηηθέο 3,6% 5,6% 1,8% 4,1% 2,1% 6,5% πλεηαηξηζκνί 2,7% 2,0% 8,3% 1,8% 1,3% Παξνρή ππεξεζηψλ 2,1% 3,7% 4,2% 3,6% Πηγή: Μελέτη απορρόυησης απουοίτων τοσ Γ.Π.Α , Δεκέμβριος

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 011-1) (Προςωρινή Γενική υνζλευςη Σμήματοσ αριθμ. /.05.011 φγκλητοσ του Ιδρφματοσ αριθμ. 8/0.06.011) Α/Α Εξάμηνο 1 Ο ΔΜ/ΠΜ Α/Α Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα