Διάρκεια πουδών Πρακτική Άσκηση Πτυχιακή Μελέτη Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία Σοποθεσία Αριθμός εισακτέων φοιτητών Προσωπικό Εκπαιδευτική Οργάνωση Προπτυχιακά Προγράμματα πουδών Διάρκεια πουδών Πρακτική Άσκηση Πτυχιακή Μελέτη Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μεταπτυχιακές πουδές ύγχρονες απαιτήσεις και γεωπονική εκπαίδευση Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Ενεργειακά φυτά-βιοκαύσιμα Βιοτεχνολογία Περιβάλλον-Φυσικοί πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική Γεωργία ακριβείας Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Γ.Π.Α., κε καθξά παξάδνζε ζηηο γεσπνληθέο επηζηήκεο επί νθηψ θαη πιένλ δεθαεηίεο, παξέρεη εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο, δηεμάγεη έξεπλα ζε επηζηεκνληθά πεδία αηρκήο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο, ζηνλ επηζηεκνληθφ, επηρεηξεκαηηθφ θαη αγξνηηθφ ρψξν. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηθεληξψλνληαη ζηηο επηζηήκεο ηεο Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο, ησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηεο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ηεο Βηνηερλνινγίαο, ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ, ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Γεσξγηθήο Μεραληθήο θαη δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ησλ επηά Σκεκάησλ ηνπ Γ.Π.Α. θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε εθπαίδεπζε γηα ηε δεκηνπξγία ζηειερψλ πςεινχ επηπέδνπ, ηθαλψλ λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ζχγρξνλσλ γεσπνληθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ παξαγσγή θαηλνχξγηαο γλψζεο. ηα δεθαέμη ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ πνπ δηαζέηεη, ζηεγάδνληαη ζαξάληα έλα άξηηα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, ζχγρξνλε βηβιηνζήθε, αίζνπζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ππνδεηγκαηηθέο γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο (δελδξνθνκείν, ακπειψλαο, πηελνηξνθείν, γαιαθηνθνκείν, δεμακελέο πδαηνθαιιηεξγεηψλ, κνλάδα παξαγσγήο θνκπφζη), γεσξγηθφ κνπζείν, θνηηεηηθή εζηία, γπκλαζηήξην, γήπεδα αζινπαηδηψλ θ.α. ε απηφ ην πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ θνηηνχλ πεξίπνπ ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο νη νπνίνη δηδάζθνληαη επί δέθα εμάκελα ηηο αξρέο ηεο Γεσπνληθήο Δπηζηήκεο απφ δηαθφζηα θαη πιένλ κέιε Γ.Δ.Π. ήκεξα, ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα, ζε απηή ηελ θξίζηκε θακπή ηεο ηζηνξίαο πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο, ην Γ.Π.Α. βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη έρνληαο βαζηά επίγλσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο, επηρεηξψληαο λα απνηππψζεη ηε δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηε λέα επνρή. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Γ.Π.Α. είλαη: - ε αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπ ππνδνκήο, - ε ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ αηρκήο, - ε επξχηεξε δηαζχλδεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή, 3

4 - ε παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ψζηε ε γεσξγία λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο κνριφο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο θαη λα απνηειέζεη ην κέηξν ζχγθξηζεο θαη πξνζθνξάο γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο. Ο Πξχηαλεο Καζεγεηήο Γεψξγηνο Εέξβαο Ο Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ Ο Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθψλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Καζεγεηήο Μφζρνο Πνιπζίνπ Αλ. Καζεγεηήο Λεσλίδαο Λνπινχδεο 4

5 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξηθή Αλαθνξά Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.) απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηεο Αλψηαηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ (Α.Γ..Α.). Ζ ίδξπζε ηεο Αλσηέξαο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ, φπσο είρε αξρηθά νλνκαζηεί, απνηέιεζε ην επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ζπζηεκαηηθή γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Η. Καπνδίζηξηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξφηππνπ Αγξνθεπίνπ ηεο Σίξπλζαο ην ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα είραλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εθ βάζξσλ αλαδηνξγάλσζε ηεο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο. Ζ ίδξπζε, επνκέλσο, ηεο Αλψηαηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ (Α.Γ..Α.) ην 1920 επί θπβεξλήζεσο Δ. Βεληδέινπ, απνηειεί νξφζεκν γηα ηε Γεσπνληθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, θαζψο ε ρψξα απνθηά ην πξψην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ ρνιή εγθαηαζηάζεθε ζην θηήκα Υαζεθή ζην Βνηαληθφ, ζηνλ ίδην ρψξν πνπ απφ ην 1888 ιεηηνπξγνχζε ε Σξηαληαθπιιίδεηνο Γεσξγηθή ρνιή. Πξψηνο Γηεπζπληήο (Πξχηαλεο) ηεο Α.Γ..Α. δηαηέιεζε ν ππξίδσλ Υαζηψηεο, γεσπφλνο θαη πνιηηηθφο, εμέρνπζα θπζηνγλσκία ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο ηνπ ηφπνπ καο. Κχξηνο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο Αλσηάηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ήηαλ: Ζ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο, κε ηε δεκηνπξγία θαηαξηηζκέλσλ γεσπφλσλ νη νπνίνη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα θαη ηθαλά λα ζηειερψζνπλ ηηο γεσξγηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, απνηεινχζε θνηλή πεπνίζεζε φηη ε πξναγσγή ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο θαη ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, απαηηνχζε ηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, θαη φρη ηε ζηείξα κεηαθνξά πξνηχπσλ θαη κνληέισλ αλάπηπμεο απφ ηηο γεσξγηθά πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ίδξπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ζπλέπεζε κε ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηελ έιεπζε ελφο θαη πιένλ εθαηνκκπξίνπ πξνζθχγσλ θαη ζπλδέζεθε κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. Μέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο, ε ρνιή θαη νη απφθνηηνη απηήο θιήζεθαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ δεηεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ φπσο ήηαλ ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ θαη πξνζθχγσλ, ε νξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο 5

6 θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην έληνλν επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο. Ζ ζπκβνιή ηεο Α.Γ..Α. ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ππήξμε θαζνξηζηηθή. Σν 1929, κε ην λφκν 3894, ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη απφ «Αλσηέξα» ζε «Αλσηάηε», ελψ απφ ην 1930 ε θνίηεζε απμάλεηαη απφ 3,5 ζε ηέζζεξα (4) ρξφληα απφ ηα νπνία ην ηειεπηαίν εμάκελν «δηαηίζεηαη δηα ηελ πξαθηηθήλ εμάζθεζηλ εηο γεσξγηθά θηήκαηα ή ηδξχκαηα». Σν 1934, κε ην λφκν 6263, ε ρνιή γίλεηαη ηζφηηκε κε ην Δζληθφ Παλεπηζηήκην θαη ηάζζεηαη κεηά απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σε δεκηνπξγηθή απηή πνξεία ήξζε λα αλαθφςεη ε δηθηαηνξία Μεηαμά κε ηε κεηαθνξά θαη ελζσκάησζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο ην δηάζηεκα 1937 έσο Μέρξη ηφηε είραλ απνθνηηήζεη απφ ηε ρνιή πεξίπνπ 400 γεσπφλνη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζηειέρσζαλ ηηο ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο. Ζ λέα πεξίνδνο γηα ην Παλεπηζηήκην αξρίδεη ην 1943 κε ηνπο θαιχηεξνπο νησλνχο, αθνχ ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ εδξαίσζή ηνπ κε ηε δεκηνπξγία λένπ θεληξηθνχ κεγάξνπ, ηελ ίδξπζε λέσλ εξγαζηεξίσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ αγξνθηεκάησλ (ζηελ Κσπαΐδα, ζηα πάηα θαη ζηνλ Ωξσπφ) απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Κπξίσο, φκσο, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο παξακνλήο ηεο έδξαο ηεο ρνιήο ζηελ Αζήλα θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. εκαληηθέο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ήηαλ νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηελ θαζηέξσζε απφ ην 1947 πεληαεηνχο θνίηεζεο θαη ηε ιεηηνπξγία απφ ην 1948 ηκεκάησλ εηδηθνηήησλ. Απφ ην 1972, εμάιινπ, θαζηεξψλεηαη βαζηθφο εληαίνο θνξκφο εθπαίδεπζεο γηα ηα ηξία πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη δχν έηε εμεηδίθεπζεο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο. Σν 1982 ν Νφκνο Πιαίζην 1268 κεηαβάιιεη ην θαζεζηψο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η. Οη λέεο εμειίμεηο νδήγεζαλ ην 1985/86 ζηελ θαηάηκεζε ζε δχν Σκήκαηα (Γεσξγηθήο Παξαγσγήο θαη Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο). Σν έηνο 1989 απνηειεί ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ Ηδξχκαηνο, αθνχ κε ην Π.Γ. 377/1989, ε Αλσηάηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ, αλαβαζκίδεηαη ζε Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην θαη παξάιιεια ηδξχνληαη επηά αλεμάξηεηα Σκήκαηα πνπ ρνξεγνχλ, εθηφο απφ ην Γεληθφ Σκήκα, εληαίν πηπρίν Γεσπφλνπ κε επί κέξνπο εηδηθεχζεηο. Με ην Π.Γ. 6

7 226/1995, εμάιινπ, ην Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην, κεηνλνκάδεηαη ζε Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.). Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νγδνληαεπηάρξνλεο πνξείαο ηνπ, κφλν ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε Γεσπνληθή θαη Γαζνινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηήξημε κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη αλάπηπμε, ζηάζεθε πνιχηηκνο αξσγφο ζην πιεπξφ ηνπ έιιελα αγξφηε θαη ζπλέβαιε ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή δηεχξπλζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ γεσξγηθνχ ζαχκαηνο ηεο λεψηεξεο Διιάδνο θαη ηαπηφρξνλα δηεχξπλε ηνλ επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ νξίδνληα ηεο λενειιεληθήο, θαη εηδηθφηεξα ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. Σν Γ.Π.Α. απνηειεί αθαδεκατθφ ρψξν φπνπ δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ν δεκνθξαηηθφο δηάινγνο θαη ε απξφζθνπηε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο, ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο απνζηνιήο, νη ρψξνη ηνπ Γ.Π.Α. απνηεινχλ απαξαβίαζην Παλεπηζηεκηαθφ άζπιν γηα φια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Πνιηηεία θαη ηα αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο. 2. Γεληθά Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία 2.1. Σνπνζεζία Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.) εδξεχεη ζηνλ Βνηαληθφ ζε κηα έθηαζε 247 ζηξεκκάησλ εθαηέξσζελ ηεο Ηεξάο Οδνχ θαη κε φξηα ηελ Λεσθφξν Αζελψλ, ηελ νδφ πχξνπ Πάηζε, ηελ νδφ Υαξηεξγαηψλ θαη ηελ νδφ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε δχν πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ησλ Αζελψλ (Πιαηεία Οκνλνίαο) κε πνιχ εχθνιε πξφζβαζε θαζψο εμππεξεηείηαη απφ 13 γξακκέο ιεσθνξείσλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί. 7

8 8

9 Ο Παλεπηζηεκηαθφο ρψξνο ηνπ Γ.Π.Α. ραξαθηεξίδεηαη απφ επξχρσξα θηίξηα θαη απφ ζεκαληηθφ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, θπηηθφ θεθάιαην θαιιηεξγνχκελσλ ή θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ζηα πεηξακαηηθά αγξνηεκάρηα, ζεξκνθήπηα θαη ζηνπο θήπνπο ηνπ. Ο ζπλνιηθφο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ζήκεξα ην Γ.Π.Α. είλαη δηαθφζηα ζαξάληα επηά ζηξέκκαηα, κε θήπνπο, δελδξψλεο, θπηψξηα, ζεξκνθήπηα, ακπειψλεο θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ακθηζέαηξα, πεξηζζφηεξα απφ 40 Δξγαζηήξηα κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, θηελνηξνθηθέο θαη πδξνβηνινγηθέο-ηρζπνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχγρξνλε βηβιηνζήθε, κνπζεία, θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαη γήπεδα αζινπαηδηψλ, θπιηθείν θαη εζηηαηφξην. Δπηπιένλ δηαζέηεη ηδηφθηεηα αγξνθηήκαηα ζπλνιηθήο έθηαζεο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ζηξεκκάησλ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο, ζηελ Κσπαΐδα, ηα πάηα θαη ηνλ Ωξσπφ. Άπνςε ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ αεξνθσηνγξαθία πνπ αθνινπζεί. Αθνινπζεί ράξηεο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηα θηίξηα ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηελ δηάηαμή ηνπο ζηνλ ρψξν. 9

10 10

11 2.2. Αξηζκφο εηζαθηέσλ θνηηεηψλ Κάζε αθαδεκατθφ έηνο εηζάγνληαη ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαηά κέζν φξν 430 θνηηεηέο ζηα έμη Σκήκαηα πνπ εθρσξνχλ πηπρίν. Ζ θαηαλνκή ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζηα αληίζηνηρα Σκήκαηα γηα ηα έηε παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Εισακτέοι ανά Ακαδημαϊκό έτος/τμήματα (420) (430) (430) (430) Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής Επιστήμης της Ζωϊκής Παραγωγής Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Πξνζσπηθφ Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Π.Α. θαηεγνξηνπνηείηαη ζε κέιε ΓΔΠ, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ ζηειερψλνπλ θαηά αληηζηνηρία ηα Δξγαζηήξηα ησλ Σκεκάησλ, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ Σκεκάησλ θαη ηηο θεληξηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο. πγθεθξηκέλα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ αξηζκεί 534 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 238 είλαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 53 αλήθνπλ ζην Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ, 198 απνηεινχλ ηα κέιε Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ, 40 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δηδηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη 5 πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη βνεζνί. Ζ αλαινγία κειψλ Γ.Δ.Π. πξνο θνηηεηέο είλαη πεξίπνπ 1 πξνο

12 3. Δθπαηδεπηηθή Οξγάλσζε 3.1. Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζην Γ.Π.Α. γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ. Σα Σκήκαηα ηνπ Γ.Π.Α. εληάζζνληαη σο εμήο ζηα παξαθάησ επηζηεκνληθά πεδία: ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ - Σκήκα Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο - Σκήκα Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ - Σκήκα Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο - Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ - Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΓΗΟΗΚΖΖ - Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ - Όια ηα αλσηέξσ 6 Σκήκαηα Γιάρκεια ποσδών Οη ζπνπδέο δηαξθνχλ πέληε αθαδεκατθά έηε θαη πεξηιακβάλνπλ: Έμη εμάκελα βαζηθνχ θνξκνχ απφ ηα νπνία ηα πξψηα ηέζζεξα εμάκελα (1 ν, 2 ν, 3 ν θαη 4 ν ) είλαη γεληθήο ππνδνκήο θαη ηα δχν (5 ν θαη 6 ν ) γεληθήο γεσπνληθήο ππνδνκήο, Σξία εμάκελα (7 ν, 8 ν θαη 9 ν ) πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζπνπδψλ εμεηδίθεπζεο, ελψ ην 10 ν εμάκελν δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο κειέηεο θαη γηα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε Πρακηική Άζκηζη Ζ πξαθηηθή άζθεζε απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ επί ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Δξγαζηήξηα ηνπ Ηδξχκαηνο, ζε εξγαζηήξηα θξαηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 12

13 Σξνθίκσλ ή άιισλ Τπνπξγείσλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν, ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή θαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εξγαζηήξηα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ηδξχκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξίαο θαη γλψζεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ηεηξάκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ 6 νπ θαη 8 νπ εμακήλνπ ζηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ησλ καζεκάησλ, δειαδή ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην, ζε δχν δηαδνρηθά έηε. Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνπο ηφπνπο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζ απηνχο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Τπεχζπλν γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Πηστιακή Μελέηη Ζ πηπρηαθή κειέηε απνηειεί εηδηθή εξγαζία ηελ νπνία είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θάζε θνηηεηήο θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζε ηξία αληίηππα ππφ κνξθή δαθηπινγξαθεκέλνπ ηεχρνπο γηα εμέηαζε. Ζ εηδηθή απηή εξγαζία κπνξεί λα είλαη: Δρεσνηηική εργαζία, δειαδή λα πεξηιακβάλεη εθηέιεζε πεηξακάησλ ζην Δξγαζηήξην ή ζηνλ αγξφ ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Γ.Π.Α. ή άιισλ Ηδξπκάησλ. Σετνική ή γεωργοοικονομική μελέηη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Δμβριθής βιβλιογραθική αναζκόπηζη ζεκάησλ γεσξγηθνχ ελδηαθέξνληνο Δσρωπαϊκά Δκπαιδεσηικά Προγράμμαηα Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Γ.Π.Α.) πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα αληίζηνηρα Παλεπηζηήκηα ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην παξαπάλσ πιαίζην, δίλεηαη ε επθαηξία ζε θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πηπρηαθήο ηνπο κειέηεο, ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3 έσο 12 κήλεο. 13

14 3.2. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σίηλος «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ» Γηάξθεηα: Γχν (2) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο, κε δπλαηφηεηα Παξάηαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ εμάκελν. Σέζζεξα (4) επηπιένλ αθαδεκατθά εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηε Φπηηθή Παξαγσγή ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο : Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη Αλζνθνκίαο Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο θαη Βειηίσζεο Φπηψλ Φπηνπξνζηαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην 2006 ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σίηλος «ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΒΔΛΣΗΩΖ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΕΩΩΝ» Γηάξθεηα: Γχν (2) πιήξε αθαδεκατθά εμάκελα (θαη κέρξη έμη κήλεο γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο) γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο. Σέζζεξα (4) επηπιένλ αθαδεκατθά εμάκελα γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηηο εμεηδηθεχζεηο: 1. Μνξηαθή θαη Πιεζπζκηαθή Γελεηηθή Βειηίσζε Αγξνηηθψλ Εψσλ 2. Αλαπαξαγσγή Αγξνηηθψλ Εψσλ 3.Φπζηνινγία Θξέςεσο-Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ 14

15 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζην επηζηεκνληθφ πεδίν "Γελεηηθή Βειηίσζε, Αλαπαξαγσγή θαη Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ", ζηηο εμεηδηθεχζεηο: 1. Μνξηαθή θαη Πιεζπζκηαθή Γελεηηθή Βειηίσζε Αγξνηηθψλ Εψσλ 2. Αλαπαξαγσγή Αγξνηηθψλ Εψσλ 3.ΦπζηνινγίαΘξέςεσο-Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο Σίηλος «ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΓΡΟΒΗΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ» Γηάξθεηα: Γχν (2) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο. Σέζζεξα (4) επηπιένλ ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή «Δθηξνθή Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ» Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηελ επηζηεκνληθή Πεξηνρή «Δθηξνθή Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ» Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ην ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Σίηλος «ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ» Γηάξθεηα: Γχν (2) ζπλερφκελα δηδαθηηθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο Έμη (6) ζπλερφκελα επηπιένλ εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηηο θαηεπζχλζεηο: -Βηνδξαζηηθά Πξντφληα θαη Πξσηετληθή Σερλνινγία -Μνξηαθή Οηθνινγία θαη Αλίρλεπζε Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηε Γεσπνληθή Βηνηερλνινγία Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ηo αθαδεκατθφ έηνο

16 ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σίηλος «ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ-ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ.. Σέζζεξα (4) επηπιένλ αθαδεκατθά εμάκελα κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά δχν (2) εμάκελα γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. ηελ πεξίπησζε κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαηφρνπ ΜΓΔ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ε ειάρηζηε δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είλαη έμη (6) εμάκελα. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο : Ακπεινπξγία Οηλνινγία Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ Ακπεινπξγία Οηλνινγία Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σίηλος «ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΑ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ κελψλ. Έμη (6) αθαδεκατθά εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο. Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο

17 ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σίηλος «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα παξαηαζεί). Σέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα ε ειάρηζηε δηάξθεηα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ ή Έμη (6) αθαδεκατθά εμάκελα ε ειάρηζηε δηάξθεηα γηα θαηφρνπο ΜΓ κε ζπλαθέο αληηθείκελν, γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) "Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ" ζηηο θαηεπζχλζεηο: Η) πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο πγηεηλήο Σξνθίκσλ ΗΗ) Μεραληθή Σξνθίκσλ-Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία Σξνθίκσλ ΗΗΗ) Δπηζηήκε θαη ηερλνινγία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ γάιαθηνο IV) Γηαηξνθή αλζξψπνπ V) Πνζνηηθή κηθξνβηνινγία ηξνθίκσλ VI) Βηνηερλνινγία ηξνθίκσλ (Ζ Γ.. ζα απνθαζίδεη θάζε ρξφλν πνηεο θαηεπζχλζεηο ζα πξνθεξπρζνχλ) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σίηλος «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» Γηάξθεηα: Σξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. Σέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα επί πιένλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. (Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηνρή ΜΓΔ ζην ίδην ή ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηνλ ηνκέα ηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηνλ ηνκέα ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο

18 ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Σίηλος «ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ» Γηάξθεηα: Έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο δχν εμάκελα κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο. Έμη (6) επηπιένλ εμάκελα ηνπιάρηζηνλ γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. Μεηαπηπρηαθή ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηνπο εμήο ηνκείο-εηδηθεχζεηο: 1.Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 2.Δδαθνινγία-Γηαρείξηζε Δδαθηθψλ Πφξσλ 3.Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο 4.Δθαξκνγέο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηνπο Φπζηθνχο Πφξνπο 5.Σερληθή ησλ Αξδεχζεσλ 6.Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα-αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 7.πληήξεζε Νσπψλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 8.Πεξηβάιινλ Θεξκνθεπίνπ 9.Οινθιεξσκέλνο ρεδηαζκφο θαη Τιηθά ζηελ Αεηθφξν Αγξνηηθή Παξαγσγή θαη ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο 10.χγρξνλεο Σερληθέο Δθκεράληζεο ηεο Γεσξγίαο Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Σίηλος «ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ» Γηάξθεηα: Έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξείο ηζφρξνλεο Γηδαθηηθέο πεξηφδνπο (Γ.Π.) κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά κία Γ.Π. γηα ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζε έλαλ απφ ηνπο ηξείο θιάδνπο: i) Γεσπιεξνθνξηθή ii) Γεσινγηθφ θαη αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ γηα ην ζρεδηαζκφ έξγσλ ππνδνκήο 18

19 iii) Μειέηε θαη αμηνπνίεζε θπζηθψλ πξντφλησλ. Θα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Γ.Γ.) Σξία (3) εκεξνινγηαθά έηε ζπλνιηθά γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 19

20 4. χγρξνλεο απαηηήζεηο θαη γεσπνληθή εθπαίδεπζε Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ κε ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ αιιά θπξίσο κε ηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο επηδηψθεη λα απαληήζεη ζε ζεκεξηλά πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη απνηεινχλ αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Γ.Π.Α. 4.1 Βηνινγηθή γεσξγία Ζ βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα θίλεκα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη εθθξάδεηαη κέζσ ελφο παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο, ζηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη ζηελ απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο ρεκηθψλ κεζφδσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ. ηo πιαίζην ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο εθαξκφδνληαη ηερληθέο φπσο ε ακεηςηζπνξά θαη ε αλαθχθισζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ δηαηεξνχλ ηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Οη ζηφρνη ινηπφλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη: Να παξάγεη πξντφληα πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο ζε επαξθή πνζφηεηα. Να δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη καθξνπξφζεζκα ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Να εξγαζηεί φζν είλαη δπλαηφλ, κε πιηθά θαη νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα αλαθπθισζνχλ. Να πεξηνξίζεη φιεο ηηο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γεσξγηθή πξαθηηθή. Να δηαηεξήζεη ηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία ησλ γεσξγηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπηψλ θαη ησλ άγξησλ δψσλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο είλαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εδάθνπο, θπηψλ, δψσλ, αλζξψπνπ θαη βηφζθαηξαο, έηζη ψζηε ηειηθά λα ιακβάλνληαη γεσξγηθά πξντφληα θαη είδε δηαηξνθήο ρσξίο ρεκηθά ππνιείκκαηα κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Ζ ηάζε απηή απμάλεηαη κε ην ρξφλν ιφγσ ηεο 20

21 επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πγείαο. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία δηαηξνθηθά ζθάλδαια ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σα βηνινγηθά πξντφληα έρνπλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπκβαηηθά: Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη βηηακίλεο είλαη κεγαιχηεξε (ηδεξάο Ν., Καζεκεξηλή 23 Ηνπλίνπ 2002, ζει 31). Απνηεινχλ αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηα παηδηά, αθνχ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο ν πην ελεξγφο κεηαβνιηζκφο ηνπο ηα θάλεη πην εππξφζβιεηα ζηα ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα. πκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πηζηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην ρσξάθη έσο ην ξάθη. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ θαλφλσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ην 1992, δεθάδεο ρηιηάδεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηξάθεθαλ πξνο απηφ ην ζχζηεκα παξαγσγήο, σο απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ηεο δήηεζεο γηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη κε βηνινγηθέο κεζφδνπο. Ζ αεηθνξία ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν θαη ηεο ζεκεξηλήο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Π) Αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά Σν Δξγαζηήξην Γεσξγίαο θαη ην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο ηνπ Γ.Π.Α. δηεμάγνπλ έξεπλα ζηνρεπκέλε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ηα νπνία απαληψληαη ζηελ απηνθπή βιάζηεζε ηεο ρψξαο καο κέζσ ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπο, ζε εθηαηηθή κνξθή. Οη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δ.Δ., φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Καλ. Δ.Δ. 1257/99, είλαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κέζα απφ κηα γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ ζε ρξήκα θαη εξγαζία, ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε παξαγσγή πηζηνπνηεκέλσλ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε νλνκαζία πξνειεχζεσο. Απφ ηελ ίδηα πεγή νξίδεηαη ζαθψο σο ελαιιαθηηθή παξαγσγηθή θαηεχζπλζε απηή ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 21

22 Με ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο επηδηψθεηαη: Ζ αμηνπνίεζε ηεο πινπζηφηαηεο ζε αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ρισξίδαο ηεο ρψξαο καο, κε πξννπηηθή ηελ αλάπηπμή ηεο ζε παξαγσγηθφ θιάδν. Ζ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ρακειψλ εηζξνψλ, κέζσ ηεο εθηαηηθήο εθκεηάιιεπζεο (ή/θαη ζπγθαιιηέξγεηαο κε άιιεο θπηείεο) ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ. Ζ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εθηάζεσλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο απαμησκέλσλ, ζήκεξα, θπζηθψλ πφξσλ ζε άγνλα εδάθε εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ ππφ μεξηθέο ζπλζήθεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ αγξνηψλ ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην πιαίζην ηεο λέαο πξννπηηθήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δλεξγεηαθά θπηά-βηνθαχζηκα χκθσλα κε ην πθηζηάκελν θνηλνηηθφ θαζεζηψο (Καλ. Δ.Κ. 1782/2003 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 1973/2004 ηεο Δπηηξνπήο) θαζνξίδεηαη ελίζρπζε χςνπο 4.5 /ζηξέκκα γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη νη θαιιηέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θπξίσο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη βηνθαχζηκα φπσο ε βηναηζαλφιε, ην ληήδει βηνινγηθήο πξνέιεπζεο, ην βηναέξην, ε βηνκεζαλφιε, ν βηνδηκεζπιαηζέξαο, ην βην-δσβδ, ην βην- ΜΣΒΔ, ηα ζπλζεηηθά βηνθαχζηκα, ην βηνυδξνγφλν θαη ηα θαζαξά θπηηθά έιαηα. Δπίζεο νη θαιιηέξγεηεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα. Οπνηαδήπνηε γεσξγηθή πξψηε χιε, κε εμαίξεζε ηα δαραξφηεπηια, κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζηηο εθηάζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ελίζρπζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ν θχξηνο ηειηθφο πξννξηζκφο ηεο είλαη ε παξαγσγή ελφο απφ ηα παξαπάλσ ελεξγεηαθά πξντφληα. Ζ νηθνλνκηθή αμία ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ κεηαπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ πξέπεη λα είλαη πςειφηεξε απφ εθείλε φισλ ησλ 22

23 άιισλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα άιιεο ρξήζεηο θαη ιακβάλνληαη θαηά ηελ ίδηα κεηαπνίεζε. Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη κφλν γηα εθηάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε κεηαμχ γεσξγνχ θαη βηνκεραλίαο. Καηά παξέθθιηζε ηα Κξάηε Μέιε δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ζηνλ αηηνχληα λα ρξεζηκνπνηεί ηα δελδξχιιηα πεξηνδηθήο πινηφκεζεο ή φια ηα ζπγθνκηδφκελα ζηηεξά ή φινπο ηνπο ζπγθνκηδφκελνπο ειαηνχρνπο ζπφξνπο, είηε σο θαχζηκα γηα ηε ζέξκαλζε ηεο γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο είηε γηα ηελ παξαγσγή ζην ρψξν ηεο γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο ή βηνθαπζίκσλ. Δπίζεο ηνπ επηηξέπνπλ λα κεηαπνηεί ζην ρψξν ηεο γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο φιε ηε ζπγθνκηδφκελε πξψηε χιε ζε βηναέξην (Άξζξν 25, Καλ. 1973/2004). ηελ πεξίπησζε απηή αληί ζχκβαζεο κε βηνκεραλία, νη αηηνχληεο ελίζρπζε, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ππεχζπλα φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή ζα κεηαπνηήζνπλ απεπζείαο ηελ παξαγφκελε πξψηε χιε. Ο Καλνληζκφο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην έηνο 2005 γηα ηελ Διιάδα ελψ ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαζνξηζκνχ ησλ ιεπηνκεξεηψλ βξίζθεηαη ππφ έθδνζε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε ζέζεη σο ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθνξέο ζε πνζνζηφ 2% κέρξη ην ηέινο ηνπ Ζ ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ απφ ην 2006 θαη κεηά ζα απμάλεηαη κε ξπζκφ 0,75% εηεζίσο ψζηε ην 2010 ην πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο βηνθαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθνξέο λα έρεη αλέιζεη ζην 5,75%. Γηα λα θαιπθζνχλ νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζεκαληηθέο εθηάζεηο κε ελεξγεηαθά θπηά π.ρ. ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο ζηξέκκαηα θαη σο ην ζηξέκκαηα ειίαλζνπ θαη ειαηνθξάκβεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Μέρξη ζήκεξα ε ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο θαιχπηεηαη κε εηζαγσγή ζπνξειαίσλ απφ άιιεο ρψξεο Βηνηερλνινγία Βηνηερλνινγία είλαη ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ηα βηνηερλνινγηθά πξντφληα πεξηιακβάλνληαη θαξκαθεπηηθέο πξσηεΐλεο, ηξνθέο, απνξξππαληηθά θ.α., ελψ ζηηο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεηαη έλα πιήζνο εθαξκνγψλ, απφ ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη απνβιήησλ σο ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε, ή ηα ειπηδνθφξα επηηεχγκαηα ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο. Ζ Βηνηερλνινγία αμηνπνηεί ηα ζχγρξνλα επηηεχγκαηα ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη ρξεζηκνπνηεί έλα πιήζνο ηερληθψλ, ζηηο 23

24 νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, ηερληθέο ηζηνθαιιηεξγεηψλ θαη θαιιηεξγεηψλ θπηηάξσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, PCR θ.α. Έρεη πιήζνο εθαξκνγψλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο, ην πεξηβάιινλ (ρξήζε ηεο ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ), ζηε Γεσξγία, ηε Βηνκεραλία. Ζ επαλάζηαζε πνπ επήιζε απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο κεραληθήο, φπσο κε ηελ δεκηνπξγία ησλ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ θαη ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, απνηειεί επίθεληξν δηεζλψλ ζπδεηήζεσλ, δεκηνπξγψληαο θαλαηηθά αληίζεηα ζηξαηφπεδα, πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ ή ησλ πξντφλησλ ηνπο Πεξηβάιινλ-Φπζηθνί πφξνη Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Απηφ πνπ σζηφζν απνηειεί πξφθιεζε είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ζπλερή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε βηψζηκν καθξνπξφζεζκα ηξφπν. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γεσξγίαο ηνπ F.A.O (Ρψκε, Απξηιίνπ 2007) ν ηνκέαο ηεο Γεσξγίαο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο παγθφζκηαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο έρνπλ ηα αίηηα αιιά θαη ηηο ιχζεηο ηνπο ζηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σα Γεσπνληθά Παλεπηζηήκηα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θξίζηκα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη λα ζρεδηάζνπλ πεξηβαιινληηθά αβιαβείο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ κεηξίαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο ησλ γαηψλ θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο παγθφζκηαο ηάζεο γηα παξαγσγή βηνελέξγεηαο. Ζ ράξαμε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηηο πξνβιέςεηο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ αλακέλνπλ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαηά 50% έσο ην 2050, πηζαλνινγνχλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά 2-3ν C ηα επφκελα 50 ρξφληα θαη ζεσξνχλ φηη είλαη εθηθηφ ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνκάδα λα θαιχπηεη ην 25% ησλ παγθφζκησλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα σο ην χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Γεσξγίαο ηνπ F.A.O. ε δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη αζθαιή επίπεδα άγξηαο θαη θαιιηεξγνχκελεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηαπηφρξνλα κε ηελ νξζνινγηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ελψ ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ γεσξγηθήο παξαγσγήο ηθαλψλ λα αληηκεησπίδνπλ αθξαίεο θαηαζηάζεηο θαη ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 200 εηδψλ θπηψλ θαηάιιεισλ γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη αμηνπνίεζε ππνβαζκηζκέλσλ γαηψλ ζα 24

25 απνηειέζνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα κεηξίαζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ αλαγθψλ ζε ηξνθή Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή Ζ δηεπξπκέλε Δλσκέλε Δπξψπε ησλ 27 πξνρσξά ζε βαζηθέο αιιαγέο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ησλ Κξαηψλ - Μειψλ ηεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε ηεο γεσξγηθήο γεο. 1 Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο νινθιεξψζεθε ζε δχν θάζεηο (Ηνχληνο 2003 θαη Απξίιηνο 2004) θαη ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξάο ηεο δάραξεο, ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα. Οη αιιαγέο απηέο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο απαηηήζεηο ψζηε ηα επξσπατθά αγξνηηθά πξντφληα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθά ηφζν ζηελ επξσπατθή φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά, ζηεξηδφκελα ζηελ πνηφηεηά ηνπο. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θπηψλ θαη δψσλ. Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ην γεγνλφο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ αλά είδνο θαη πνζφηεηα παξαγσγήο κε κία εληαία ελίζρπζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ, θαη δελ ζρεηίδεηαη (είλαη απνζπλδεδεκέλε) κε (απφ) ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ην χςνο ηεο παξαγσγήο. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα φπσο: - ε κείσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, - ε εγθαηάιεηςε ησλ αγξνηηθψλ γαηψλ, εηδηθά ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ε Δπξσπατθή Έλσζε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα Κξάηε - Μέιε λα εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα κεξηθήο απνζχλδεζεο γηα θάπνηα πξντφληα. χκθσλα κε απηφ, έλα κέξνο ηεο εληαίαο απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαγσγή θαη 1 Με ηνλ φξν «αεηθνξία» ππνλνείηαη ε αλαπηπμηαθή, παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαζέζηκνη πφξνη αμηνπνηνχληαη κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ηζφηηκε θαη δηαξθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλάπηπμεο. 25

26 ζα θαηαβάιιεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαγσγφο ζα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ είζπξαμε ηεο Δληαίαο Απνδεζκεπκέλεο Δλίζρπζεο είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε ηήξεζε ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ εθ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ, φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγεία ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο: Πεξηβάιινληνο. Αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ. Γεκφζηαο πγείαο, πγείαο ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. πλζεθψλ θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ. θαζψο θαη νη νξζέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο: Πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε. Γηαηήξεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο. Γηαηήξεζεο ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο. Δμαζθάιηζεο ειάρηζηνπ επηπέδνπ ζπληήξεζεο θαη απνθπγήο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ Γεσξγία αθξηβείαο Ζ ειεθηξνληθή επαλάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη πξνζθέξεη ζηελ επηζηήκε δχν ζεκαληηθά εξγαιεία απηά ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (G.I.S.) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Δληνπηζκνχ Θέζεο (G.P.S). Με ηνλ φξν Γεσξγία αθξηβείαο ελλννχκε ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πςειή ηερλνινγία φπσο δνξπθνξηθέο εηθφλεο, αεξνθσηνγξαθίεο, ζπζθεπέο εληνπηζκνχ ζέζεο, ινγηζκηθά δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο, θ.α., πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο βέιηηζηεο γεσξγηθέο ηερληθέο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ, αμηνινγψληαο ζεκαληηθφ αξηζκφ παξακέηξσλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπ γεσξγηθνχ εδάθνπο θαη ησλ θπηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμ απνζηάζεσο θαζνδήγεζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαηεξγαζίαο εδάθνπο ή ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο αγξνηεκαρίνπ (ζεξκνθξαζία αέξνο, πγξαζία εδάθνπο, ζεξκνθξαζία εδάθνπο, ph εδάθνπο, θιπ.) αθφκα θαη ε εμαθξίβσζε ηεο «πγείαο» κηαο θαιιηέξγεηαο (ρξήζε 26

27 δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ) απφ ην ζπίηη ηνπ παξαγσγνχ κε ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο επέκβαζεο δίλνληαο π.ρ. εληνιή απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ ππνινγηζηή γηα έλαξμε άξδεπζεο φηαλ ε ηηκή ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο θαηέβεη απφ ην φξην αζθαιείαο. Σα δχν πξναλαθεξφκελα εξγαιεία απηά ησλ G.I.S. θαη G.P.S. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξθή εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ απηνκαηηζκνχ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο. 27

28 5. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσπφλνπ απαηηείηαη άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ αξίζκ. 344/ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσηερληθνχ. Οη γεσπφλνη αζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θπηηθήο ή δστθήο παξαγσγήο, ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο, ηξάπεδεο, εηαηξίεο παξαγσγήο, θαηαζθεπήο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο θαζψο θαη ζε ινηπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο ηνπο κπνξνχλ λα απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο θπηηθήο ή δστθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ηελ βειηίσζε, αμηνιφγεζε, πηζηνπνίεζε, παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θ.ν.θ. Δπίζεο νη γεσπφλνη αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο ζε πάζεο θχζεσο εδαθνινγηθέο θαη εγγεηνβειηησηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε γεσξγία θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ, ζε βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηε γεσξγία, ζηελ θηελνηξνθία θαη ηηο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο, ζηε ζπληαγνγξάθεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ζε δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πξντφλησλ, ζηε δηελέξγεηα εξγαζηψλ ρεκηθήο, βηνινγηθήο θαη νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο θπηνλφζσλ θαη θαηαζηξνθήο βιαβεξψλ δψσλ (απεληνκψζεηο-απνιπκάλζεηο θιπ.), ζηνλ έιεγρν ππνιεηκκάησλ απφ ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ ζε πξντφληα θαη ζην πεξηβάιινλ, ζηε ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή κειεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ή επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ, ζηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, ζηελ εθπαίδεπζε (δεπηεξνβάζκηα-ηξηηνβάζκηα), ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θ.α. Οη παξαπάλσ ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ γεσπφλσλ αλαθέξζεθαλ ελδεηθηηθά θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ επξχηαηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο πεδίνπ. Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ παξέρεη ην απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ άξηηα 28

29 γεσηερληθή εθπαίδεπζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κε ζθνπφ λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζήο ηνπο φπσο παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία. 29

30 6. Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθφο πίλαθαο ησλ «ρψξσλ» εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ ηνπ Γ.Π.Α. απφ ηελ κειέηε κε ζέκα ηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Γ.Π.Α. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Οξηδφληηαο Γξάζεο Τπνζηήξημεο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΚΣ/ ΔΠΔΑΔΚ 75%) θαη Δζληθψλ Πφξσλ (ΤπΔΠΘ 25%). Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε κε βάζε θνηλή κεζνδνινγία (δείγκα, εξσηεκαηνιφγην, ελλνηνινγηθφ πιαίζην-νδεγφο εξσηεκαηνινγίνπ) γηα φια ηα Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο, πνπ επεμεξγάζηεθε ε Οξηδφληηα Γξάζε Τπνζηήξημεο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο γηα ην Γ.ΠΑ., γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, νξίζηεθε ν θ. Α. Κνπηζνχξεο (Δπ. Καζεγεηήο ΓΠΑ). πλεξγάζηεθαλ ν θ. Γ. Ληάζθνο (γεσπφλνο ΜΒΑ, αξκφδηνο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ΓΠΑ) σο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο ησλ ζπλεληεπθηψλ, ν θ. Δ. Νέιιαο (ΔΔΓΗΠ ΓΠΑ) ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη θ.θ. Ο. Βαξαθαξφιεο, Η. Καξαγηάλλεο, Π. Μφλνπ, Γ. Παπαδφπνπινο, Α. Πεηζάθνο θαη Κ. Φπληηθάθεο (κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ΓΠΑ) σο ζπλεληεπθηέο. Πίλαθαο : «Υψξνη» εξγαζίαο απνθνίησλ Γ.Π.Α. ΑΔΗ/ ΓΠΑ ΑΟΑ ΑΦΠ ΓΒ ΔΕΠ ΔΣΣ ΔΦΠ Σκήκα Ν= Τπνπξγεία θαη νξγαληζκνί 16,9% 5,6% 18,2% 4,1% 20,8% 29,1% 20,8% Ννκαξρηαθή απηνδηνίθεζε 11,2% 11,1% 9,1% 30,6% 6,3% 5,5% 7,8% Δκπνξία αγξνεθνδίσλ 10,9% 3,7% 7,3% 20,4% 10,4% 3,6% 18,2% Δθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 10% 13,0% 9,1% 18,4% 6,3% 5,5% 9,1% Μειεηεηέο - ζχκβνπινη 8,6% 18,6% 10,9% 6,1% 6,3% 7,3% 3,3% ΔΛΓΑ 7,4% 3,7% 7,3% 6,1% 6,3% 9,1% 10,4% Μεηαπνίεζε 6,2% 5,6% 1,8% 4,1% 6,3% 20,0% 1,3% Μάξθεηηλγθ 6,2% 7,4% 7,2% 8,4% 10,9% 3,3% Σξάπεδεο 3,8% 7,4% 5,5% 4,2% 1,8% 3,9% Πξάζηλν 3,8% 5,6% 9,1% 6,5% Φαξκαθεπηηθέο 3,6% 5,6% 1,8% 4,1% 2,1% 6,5% πλεηαηξηζκνί 2,7% 2,0% 8,3% 1,8% 1,3% Παξνρή ππεξεζηψλ 2,1% 3,7% 4,2% 3,6% Πηγή: Μελέτη απορρόυησης απουοίτων τοσ Γ.Π.Α , Δεκέμβριος